Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti.

Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiökokousta voi seurata yhtiön verkkosivuilla. Kokousta näin seuraavien ei katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joten osakkeenomistajilla ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Webcast-lähetys järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää koronavirus-pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Sanoma ei vastaa lähetyksen toimivuudesta tai yhteensopivuudesta erilaisten laitteiden kanssa.

Vuorovaikutuksen parantamiseksi yhtiökokouksen seuraamisen yhteydessä on käytössä chat-toiminnallisuus, jonka kautta kokouksen aikana voi esittää toimitusjohtajalle hänen katsaukseensa liittyviä kysymyksiä. Kyseinen chat-toiminto ja sen kautta mahdollisesti esitetyt kysymykset eivät kuitenkaan ole virallinen osa yhtiökokousta.

Tärkeitä päivämääriä

10.2.2021 Kokouskutsu julkaistu

Viimeistään viikolla 10, joka alkaa 8.3.2021 
Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, palkitsemisraportti sekä yhtiökokouksessa 2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla näillä verkkosivuilla

16.3.2021 kello 10.00  Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille

17.3.2021 kello 10.00  Mahdolliset äänestykseen otettavat osakkeenomistajien vastaehdotukset julkaistaan

17.3.2021 kello 10.00  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat ja valtakirja- ja äänestysohjemallit julkaistaan

17.3.2021  Ennakkomateriaalit asialistaan liittyen julkaistaan

29.3.2021 kello 16  Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille

30.3.2021  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

1.4.2021 kello 16.00 mennessä  Osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset julkaistaan

8.4.2021 klo 10.00  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät

13.4.2021
Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2021

Asialista

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 13.4.2021 klo 14.00 alkaen

Paikka:  Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2020

10. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

15. Tilintarkastajan valitseminen

16. Hallitukselle annettava yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

18. Kokouksen päättäminen

Hallitukseen ehdolla olevat

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja Rafaela Seppälä sekä uusina hallituksen jäseninä Anna Herlin ja Arun Aggarwal ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättyessä. Antti Herlin ja Kai Öistämö eivät ole asettuneet ehdolle hallituksen jäseniksi.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Nils Ittonen.

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet

Nykyiset hallituksen jäsenet

Tietosuojaseloste

Tietoja ilmoittautumiseen liittyen

Tieto päivitetään myöhemmin

Yhtiökokouksen seuraaminen yhtiön verkkosivuilla

Varsinaista yhtiökokousta on mahdollista seurata yhtiön verkkosivuilla www.sanoma.com/fi. Kokousta näin seuraavien ei katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokousta seuraavilla osakkeenomistajilla ei ole muun muassa äänioikeutta tai osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettua kyselyoikeutta yhtiökokouksen aikana. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajilla ei siis ole mahdollisuutta käyttää äänioikeutta seuratessaan kokousta, vaan äänet tulee antaa ennakkoon.

Vuorovaikutuksen parantamiseksi yhtiökokouksen seuraamisen yhteydessä on käytössä chat-toiminnallisuus, jonka kautta kokouksen aikana voi esittää toimitusjohtajalle hänen katsaukseensa liittyviä kysymyksiä. Kyseinen chat-toiminto ja sen kautta mahdollisesti esitetyt kysymykset eivät kuitenkaan ole virallinen osa yhtiökokousta. Vastaavasti kysymykset, joita esitetään chat-toiminnon kautta, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Lain mukaiset kysymykset pitää esittää etukäteen kuten edellä on kuvattu. Webcast-lähetys chat-toiminnallisuuksineen järjestetään vain, mikäli sen tekninen toteuttaminen on mahdollista ja se voidaan järjestää koronaviruspandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Sanoma ei vastaa lähetyksen toimivuudesta tai yhteensopivuudesta erilaisten laitteiden kanssa.

Lisätietoja ja ohjeita webcast-lähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.sanoma.com/fi ennen yhtiökokousta.

Arkisto - varsinaiset yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 2020

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 25.3.2020 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.

Koronapandemian vuoksi osakkeenomistajia kehotettiin osallistumaan yhtiökokoukseen valtakirjalla ja seuraamaan kokousta verkkolähetyksen kautta. Osakkeenomistajille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista yhtiökokouksen aikana ja sen jälkeen torstaihin 26.3.2020 asti. Kysymyksiä ei esitetty.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta

Ennakkokysymyksiä ja -vastauksia

Tärkeitä päivämääriä

  • Osinko on maksettu kahdessa erässä: 0,25 euroa osakkeelta 3.4.2020 ja 0,25 euroa osakkeelta 6.11.2020
  • Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä oli 27.3.2020 ja toisen erän 30.10.2020

Yhtiökokouspöytäkirja liitteineen:
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020
Liite 1 – Kutsu Sanoman varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020
Liite 6 – Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Liite 7 – Tilintarkastuskertomus 2019 
Liite 8 – Voitonjakoehdotus
Liite 9 – Palkitsemispolitiikka
Liitteet 10 ja 11 – Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 12 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 13 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä

Sanoman ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Suomen osakeyhtiölain mukaan sen toimivaltaan kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle esitetyt asiat. Ylimääräiset yhtiökokoukset kutsutaan koolle käsittelemään yhtiökokoukselle esitettyjä erityisiä asioita.

Suomen osakeyhtiölain mukaan mm. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan:

  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • osakepääoman korottaminen tai laskeminen
  • osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien muiden oikeuksien antaminen
  • omien osakkeiden ostaminen
  • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • osingonjako / tappioiden kohdentaminen.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi pyytää, että hänen esittämänsä asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, ja esitettyjen asioiden tulee kuulua Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen käsiteltäviksi.  Jotta vaatimus huomioitiin, se tuli toimitaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään keskiviikkona 13.1.2021. Pyynnöt pyydettiin lähettämään sähköpostitse osoitteeseen grouplegalaffairs@sanoma.com tai postitse Sanoma Oyj, lakiasiat, PL 60, 00089 Sanoma.