Yhtiön hallitus  päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Vuoden 2022 yhtiökokous pidettiin vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen lailla ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Väliaikainen laki mahdollistaa yhtiökokouksen järjestämisen ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla mahdollisten voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Yhtiökokouksen järjestäminen ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla rajoittaa myös koronaviruspandemian leviämistä ja varmistaa yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet pystyivät osallistumaan kokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Varsinaista yhtiökokousta oli mahdollista seurata yhtiön verkkosivuilla.

Tärkeät päivämäärät:

11.2.2022  Kokouskutsu julkaistu

1.3.2022  Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja  palkitsemisraportti 2021 ovat saatavilla näillä verkkosivuilla

10.3.2022 klo 10.00  Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille

11.3.2022 klo 10.00   Mahdolliset vastaehdotukset julkaistaan.  Vastaehdotuksia ei saapunut

11.3.2022 klo 10.00 Äänestysohjeet ja valtakirjamallit julkaistaan,  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat

viimeistään 11.3.2022 klo 10.00  Ennakkomateriaalit julkaistaan

25.3.2022 klo 18.30  Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille päättyy

28.3.2022  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

29.3.2022 klo 16.00  Osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otettavat vastaehdotukset julkaistaan. Tällaisia ei esitetty määräaikaan mennessä

1.4.2022 klo 16.00  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät

4.4.2022 klo 10.00  Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien rekisteröityminen päättyy

7.4.2022 klo 14.00  Yhtiökokous, webcast

21.4.2022  Pöytäkirja julkaistaan viimeistään yhtiön verkkosivuilla

Ennakkomateriaalit

Tilintarkastuskertomuksen esittely, päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä

Palkitsemisraportin ja -politiikan esittely, henkilöstövaliokunnan pj. Julian Drinkall

Hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajan palkkiota ja valintaa, tarkastusvaliokunnan pj. Denise Koopmans

Varsinainen yhtiökokous 2022

Asialista

Tilinpäätös 2021, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti

Hallitukseen ehdolla olevat

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja Rafaela Seppälä ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Nils Ittonen.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla sanoma.com/fi. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt

Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 

Yhtiöllä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 163 565 663 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 679,614 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 11.3.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 1.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Innovatics Oy:lle ja yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Sanoma Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Sanoma Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla sanoma.com/fi tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse agm@sanoma.com. Osakkeenomistajaa pyydetään huomioimaan, että sähköpostitse tehtävässä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä ilmoittautuja toimittaa henkilötietoja omalla vastuullaan mahdollisesti suojaamattoman yhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet ovat rekisteröitynä heidän suomalaisilla arvo-osuustileillään, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 11.3.2022 klo 10.00 – 1.4.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivuilla sanoma.com/fi

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa yhtiön verkkosivuilla sanoma.com/fi 11.3.2022 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sanoma Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli ilmoituksesta ilmenevät äänten lisäksi edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja tiedot ovat perillä ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sanoma.com/fi 11.3.2022. Lisätietoja on saatavilla myös puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 09.00-12.00 ja 13.00-16.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja, joka ei äänestä itse ennakkoon, saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä vaihtoehtona yllä esitetylle ennakkoon äänestämiselle. Osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään käyttämään oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja Annemari Rosi Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan heitä yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä on saatavilla seuraavalla verkkosivulla: www.hannessnellman.com/people/all/annemari-rosi/.

Yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen on ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon sekä hänellä on mahdollisuus tehdä vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistaja, joka ei äänestä itse ennakkoon, saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa myös hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet ‑palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemallit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sanoma.com/fi viimeistään 11.3.2022. Mahdolliset valtakirjat pyydetään ensisijaisesti toimittamaan liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sanoma Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen on oltava perillä ennen ennakkoäänestysajan päättymistä 1.4.2022 klo 16.00.

Osakkeenomistajan asiamiehen on ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon sekä hänellä on mahdollisuus tehdä vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan sekä ennakkoäänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli ilmoituksesta ilmenevät äänten lisäksi edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja tiedot ovat perillä ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ilmoittautumisajan kuluessa, viimeistään 4.4.2022 klo 10.00 mennessä. 

Vastaehdotukset ja osakkeenomistajien kysymykset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@sanoma.com tai postitse osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 60, 00089 Sanoma viimeistään 10.3.2022 klo 10.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2022 vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön verkkosivuilla sanoma.com/fi viimeistään 11.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen agm@sanoma.com, postitse osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 60, 00089 Sanoma tai sähköisen ennakkoäänestyksen yhteydessä 25.3.2022 klo 18.30 mennessä. Yhtiö julkaisee tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset verkkosivuillaan sanoma.com/fi viimeistään 29.3.2022 klo 16.00. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Yhtiökokouksen seuraaminen yhtiön verkkosivuilla

Varsinaista yhtiökokousta on mahdollista seurata yhtiön verkkosivuilla sanoma.com/fi. Kokousta näin seuraavien ei katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokousta seuraavilla osakkeenomistajilla ei ole muun muassa äänioikeutta tai osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:ssä tarkoitettua kyselyoikeutta yhtiökokouksen aikana. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajilla ei siis ole mahdollisuutta käyttää äänioikeutta seuratessaan kokousta, vaan äänet tulee antaa ennakkoon.

Vuorovaikutuksen parantamiseksi yhtiökokouksen seuraamisen yhteydessä on käytössä chat-toiminnallisuus, jonka kautta kokouksen aikana voi esittää toimitusjohtajalle hänen katsaukseensa liittyviä kysymyksiä. Kyseinen chat-toiminto ja sen kautta mahdollisesti esitetyt kysymykset eivät kuitenkaan ole virallinen osa yhtiökokousta. Vastaavasti kysymykset, joita esitetään chat-toiminnon kautta, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Lain mukaiset kysymykset pitää esittää etukäteen kuten edellä on kuvattu. Webcast-lähetys chat-toiminnallisuuksineen järjestetään vain, mikäli sen toteuttaminen on teknisesti mahdollista. Sanoma ei vastaa webcast-lähetyksen eikä chat-toiminnallisuuden toimivuudesta tai yhteensopivuudesta erilaisten laitteiden kanssa.

Lisätietoja ja ohjeita webcast-lähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilla sanoma.com/fi ennen yhtiökokousta.

Tietosuojaseloste

Arkisto - varsinaiset yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 2021

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän puhe yhtiökokouksessa 2021

Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin esitys yhtiökokouksessa 2021 (tulkattu suomeksi)

Osakkeenomistajien ennakkokysymykset ja yhtiön johdon vastaukset 

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,52 euroa osakkeelta ja että lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 700 000 euroa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 22.4.2021.

Toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 28.10.2021 ja osingonmaksupäivä arviolta 4.11.2021.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2021
Liite 3 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.3. ja 10.2.2021
Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2020
Liite 5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Liite 6 Palkitsemisraportti 2020
Liitteet 7-8 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 9 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 10 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä

Yhtiökokouksen 2021 ennakkomateriaaleina julkaistut

Varsinainen yhtiökokous 2020

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 25.3.2020 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.

Koronapandemian vuoksi osakkeenomistajia kehotettiin osallistumaan yhtiökokoukseen valtakirjalla ja seuraamaan kokousta verkkolähetyksen kautta. Osakkeenomistajille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista yhtiökokouksen aikana ja sen jälkeen torstaihin 26.3.2020 asti. Kysymyksiä ei esitetty.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta

Ennakkokysymyksiä ja -vastauksia

Tärkeitä päivämääriä

  • Osinko on maksettu kahdessa erässä: 0,25 euroa osakkeelta 3.4.2020 ja 0,25 euroa osakkeelta 6.11.2020
  • Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä oli 27.3.2020 ja toisen erän 30.10.2020

Yhtiökokouspöytäkirja liitteineen:
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020
Liite 1 – Kutsu Sanoman varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020
Liite 6 – Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Liite 7 – Tilintarkastuskertomus 2019 
Liite 8 – Voitonjakoehdotus
Liite 9 – Palkitsemispolitiikka
Liitteet 10 ja 11 – Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 12 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 13 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä

Sanoman ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Suomen osakeyhtiölain mukaan sen toimivaltaan kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle esitetyt asiat. Ylimääräiset yhtiökokoukset kutsutaan koolle käsittelemään yhtiökokoukselle esitettyjä erityisiä asioita.

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 19.4.2023 Helsingissä. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi pyytää, että hänen esittämänsä asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, ja esitettyjen asioiden tulee kuulua Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen käsiteltäviksi.  Jotta vaatimus huomioidaan, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään perjantaina 13.1.2023. Pyynnöt pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen agm@sanoma.com tai postitse Sanoma Oyj, Lakiasiat, PL 60, 00089 Sanoma.

Suomen osakeyhtiölain mukaan mm. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan:

  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • osakepääoman korottaminen tai laskeminen
  • osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien muiden oikeuksien antaminen
  • omien osakkeiden ostaminen
  • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • osingonjako / tappioiden kohdentaminen.