Tietosuojaseloste 

Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain varsinaista yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.

 

Yhtiökokousmateriaalit

Hallitukseen ehdolla olevat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Sebastian Langenskiöld ja Eugenie van Wiechen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Nils Ittonen ja Denise Koopmans ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Klaus Cawén. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Sanoma Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen Klaus Cawén 

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä ja sen johdosta riippumattomia. Anna Herliniä (Holding Manutas Oy) lukuun ottamatta kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sanoman ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Suomen osakeyhtiölain mukaan sen toimivaltaan kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle esitetyt asiat. Ylimääräiset yhtiökokoukset kutsutaan koolle käsittelemään yhtiökokoukselle esitettyjä erityisiä asioita.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi pyytää, että hänen esittämänsä asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Pyyntö tuli tehdä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, ja esitettyjen asioiden tuli kuulua Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen käsiteltäviksi.  Jotta vaatimus voitiin huomioida, se tuli toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään keskiviikkona 10.1.2024. Pyynnöt pyydettiin lähettämään sähköpostitse osoitteeseen agm@sanoma.com tai postitse Sanoma Oyj, Lakiasiat, PL 60, 00089 Sanoma.

Suomen osakeyhtiölain mukaan mm. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan:

  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • osakepääoman korottaminen tai laskeminen
  • osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien muiden oikeuksien antaminen
  • omien osakkeiden ostaminen
  • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • osingonjako / tappioiden kohdentaminen.

Arkisto - varsinaiset yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 2023

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin keskiviikkona 19.4.2023 Helsingissä.

Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset (pörssitiedote 19.4.2023)

Hallituksen puheenjohtajan puhe yhtiökokouksessa 2023 (video)

Toimitusjohtajan esitys yhtiökokouksessa 2023 (video, tulkattu suomeksi)

Tärkeitä päivämääriä
Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,37 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 28.4.2023.

Sanoma Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 4.9.2023 vuodelta 2022 maksettavan osingon toisen erän, jonka suuruus on 0,13 euroa osakkeelta, maksupäivän ja täsmäytyspäivän. Osingon toinen erä maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.9.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toisen erän maksupäivä oli 22.9.2023.

Sanoma Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 25.10.2023 vuodelta 2022 maksettavan osingon kolmannen erän, jonka suuruus on 0,11 euroa osakkeelta, maksupäivän ja täsmäytyspäivän. Osingon kolmas erä maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.10.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon kolmannen erän maksupäivä oli 3.11.2023.

Varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2023 pöytäkirja 
Pöytäkirjan liitteet:
Liite 2 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Liite 4 Tilinpäätös 2022 ja toimintakertomus
Liite 5 Tilintarkastuskertomus 2022
Liite 6 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Liite 7 Palkitsemisraportti 2022
Liite 8 Ehdotus palkitsemisraportin hyväksymisestä
Liite 9 Palkitsemispolitiikka
Liite 10 Ehdotus palkitsemispolitiikan hyväksymisestä
Liite 11 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
Liitteet 12–13 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 14 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 15 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Liite 16 Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste 2023

Varsinainen yhtiökokous 2022

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 pidettiin 7.4.2022 Helsingissä. 

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Yhtiön  osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset (pörssitiedote 7.4. 2022)

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän puhe yhtiökokouksessa 2022

Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin esitys yhtiökokouksessa 2022

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,54 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 20.4.2022.

Toinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksettiin marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päätti 26.10.2022  kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäiväksi  28.10.2022 sekä osingonmaksupäiväksi 4.11.2022.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 pöytäkirja liitteineen

Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 pöytäkirja
Liite 3 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2021
Liite 5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Liite 6 Ehdotus ja palkitsemisraportti 2021
Liite 7 Ehdotus ja palkitsemispolitiikka
Liite 8 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 9 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Liite 10 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 11 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste

Yhtiökokouksen 2022 ennakkomateriaaleina julkaistut

Tilintarkastuskertomuksen esittely, päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä

Tilintarkastuskertomus 2021

Palkitsemisraportin esittely, henkilöstövaliokunnan pj. Julian Drinkall

Päivitetty palkitsemispolitiikka ja palkitseminen vuonna 2021 (pdf)

Hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajan palkkiota ja valintaa, tarkastusvaliokunnan pj. Denise Koopmans 

Tilintarkastajan palkitseminen ja valinta (pdf)

Varsinainen yhtiökokous 2021

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän puhe yhtiökokouksessa 2021

Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin esitys yhtiökokouksessa 2021 (tulkattu suomeksi)

Osakkeenomistajien ennakkokysymykset ja yhtiön johdon vastaukset 

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,52 euroa osakkeelta ja että lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 700 000 euroa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 22.4.2021.

Toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 28.10.2021 ja osingonmaksupäivä arviolta 4.11.2021.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2021
Liite 3 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.3. ja 10.2.2021
Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2020
Liite 5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Liite 6 Palkitsemisraportti 2020
Liitteet 7-8 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 9 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 10 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä

Yhtiökokouksen 2021 ennakkomateriaaleina julkaistut

Varsinainen yhtiökokous 2020

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 25.3.2020 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.

Koronapandemian vuoksi osakkeenomistajia kehotettiin osallistumaan yhtiökokoukseen valtakirjalla ja seuraamaan kokousta verkkolähetyksen kautta. Osakkeenomistajille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista yhtiökokouksen aikana ja sen jälkeen torstaihin 26.3.2020 asti. Kysymyksiä ei esitetty.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta

Ennakkokysymyksiä ja -vastauksia

Tärkeitä päivämääriä

  • Osinko on maksettu kahdessa erässä: 0,25 euroa osakkeelta 3.4.2020 ja 0,25 euroa osakkeelta 6.11.2020
  • Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä oli 27.3.2020 ja toisen erän 30.10.2020

Yhtiökokouspöytäkirja liitteineen:
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020
Liite 1 – Kutsu Sanoman varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020
Liite 6 – Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Liite 7 – Tilintarkastuskertomus 2019 
Liite 8 – Voitonjakoehdotus
Liite 9 – Palkitsemispolitiikka
Liitteet 10 ja 11 – Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 12 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 13 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä