Osakkeenomistajien osallistumismahdollisuuksien laajentamiseksi osakkeenomistajille on varattu mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Lisäksi osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi ja esittää kysymyksiä etukäteen sekä kokouksen aikana chat-toiminnon kautta. Nämä epävirallista etäosallistumista tukevat toiminnot järjestetään vain, jos se on teknisesti mahdollista.

Yhtiökokouksen virallinen kokouspaikka on Sanomatalon Mediatori. Osoite on Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkavat kello 13.00. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua. Sanoma suosittelee osakkeenomistajia saapumaan kokouspaikalle julkisilla liikennevälineillä. Kokouspaikalle ei ole järjestetty pysäköintimahdollisuutta osakkeenomistajille.

Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Tietosuojaseloste

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.  Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 13.4.2023 kello 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä  Innovatics Oy:llä ennen yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

a) näillä verkkosivuilla (linkki yllä)

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai valtuutetun asiamiehensä vahva tunnistautuminen omilla suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

b) postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Sanoma Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki

c) puhelimitse soittamalla numeroon 010 281 8909 maanantaista perjantaihin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00-16.00; tai

d) sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2023. Osallistumisoikeus varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.4.2023 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen Yhtiön verkkosivuilla, vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

Ennakkoäänestäminen

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voivat äänestää ennakkoon varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevan asiakohtien 7–19 osalta 15.3.2023 kello 10.00 ja 13.4.2023 kello 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän saapuu paikalle yhtiökokoukseen.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

a) näillä  verkkosivuilla (linkki yllä)

Sähköisessä ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen omilla suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa joko alla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi, tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Sanoma Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäänestyslomake

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana. 

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon. Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys osakkeenomistajan puolesta edellyttää asiamieheltä suojattua vahvaa tunnistautumista; asiamies voi rekisteröidä osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon tämän puolesta kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjamalli äänestysohjeineen

Mahdolliset valtakirjat pyydetään ensisijaisesti toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi, tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Sanoma Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten Innovatics Oy:n yhtiökokouspalvelussa. Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Innovatics Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen ilmoittautua ja tarvittaessa äänestää ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Lisätietoja on saatavilla puhelimitse numerosta 010 281 8909 maanantaista perjantaihin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00-16.00.

Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta

Yksityiskohtaiset ohjeet verkkolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla näillä Yhtiön verkkosivuilla ennen yhtiökokousta. Verkkolähetyksen seuraaminen vaatii rekisteröitymisen.

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osakeyhtiölaissa tarkoitettua osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokouksen verkkolähetyksessä on käytössä chat-toiminnallisuus, jonka kautta kokouksen aikana voi esittää kysymyksiä. Kyseinen chat-toiminto ja sen kautta mahdollisesti esitetyt kysymykset eivät kuitenkaan ole virallinen osa yhtiökokousta. Vastaavasti kysymykset, joita esitetään chat-toiminnon kautta, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Epävirallisia kysymyksiä voi esittää myös ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen agm@sanoma.com, postitse osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 60, 00089 Sanoma tai sähköisen ennakkoäänestyksen yhteydessä 13.4.2023 mennessä, jolloin niihin vastataan lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET SANOMA OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2023

Varsinainen yhtiökokous 2023 materiaalit ja ohjeet

Asialista

Yhtiökokouskutsu sisältäen ohjeet kokoukseen osallistujille

Ohjeet osakkeenomistajille ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille liittyen asiamiehen käyttämiseen sekä ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen löytyvät kokouskutsun osasta C.

Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 (Pörssitiedote)

Hallitukseen ehdolla olevat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja uutena jäsenenä Eugenie van Wiechen ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Rafaela Seppälä ei ole asettunut ehdolle hallituksen jäseneksi.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Nils Ittonen.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot ja riippumattomuusarvioinnit on esitelty Yhtiön verkkosivuilla. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt

Eugenie van Wiechen CV

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta erinomainen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Sanoman ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Suomen osakeyhtiölain mukaan sen toimivaltaan kuuluvat asiat sekä yhtiökokoukselle esitetyt asiat. Ylimääräiset yhtiökokoukset kutsutaan koolle käsittelemään yhtiökokoukselle esitettyjä erityisiä asioita.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi pyytää, että hänen esittämänsä asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Pyyntö tuli tehdä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, ja esitettyjen asioiden tuli kuulua Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen käsiteltäviksi.  Jotta vaatimus voidaan huomioida, se tuli toimitaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään perjantaina 13.1.2023. Pyynnöt pyydetiin lähettämään sähköpostitse osoitteeseen agm@sanoma.com tai postitse Sanoma Oyj, Lakiasiat, PL 60, 00089 Sanoma.

Suomen osakeyhtiölain mukaan mm. seuraavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan:

  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  • osakepääoman korottaminen tai laskeminen
  • osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien muiden oikeuksien antaminen
  • omien osakkeiden ostaminen
  • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • osingonjako / tappioiden kohdentaminen.

Arkisto - varsinaiset yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 2022

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 pidettiin 7.4.2022 Helsingissä. 

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Yhtiön  osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset (pörssitiedote 7.4. 2022)

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän puhe yhtiökokouksessa 2022

Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin esitys yhtiökokouksessa 2022

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,54 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 20.4.2022.

Toinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksettiin marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päätti 26.10.2022  kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäiväksi  28.10.2022 sekä osingonmaksupäiväksi 4.11.2022.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 pöytäkirja liitteineen

Varsinaisen yhtiökokouksen 2022 pöytäkirja
Liite 3 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2021
Liite 5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Liite 6 Ehdotus ja palkitsemisraportti 2021
Liite 7 Ehdotus ja palkitsemispolitiikka
Liite 8 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 9 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Liite 10 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 11 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste

Yhtiökokouksen 2022 ennakkomateriaaleina julkaistut

Tilintarkastuskertomuksen esittely, päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä

Tilintarkastuskertomus 2021

Palkitsemisraportin esittely, henkilöstövaliokunnan pj. Julian Drinkall

Päivitetty palkitsemispolitiikka ja palkitseminen vuonna 2021 (pdf)

Hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajan palkkiota ja valintaa, tarkastusvaliokunnan pj. Denise Koopmans 

Tilintarkastajan palkitseminen ja valinta (pdf)

Varsinainen yhtiökokous 2021

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän puhe yhtiökokouksessa 2021

Toimitusjohtaja Susan Duinhovenin esitys yhtiökokouksessa 2021 (tulkattu suomeksi)

Osakkeenomistajien ennakkokysymykset ja yhtiön johdon vastaukset 

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,52 euroa osakkeelta ja että lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 700 000 euroa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 22.4.2021.

Toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 28.10.2021 ja osingonmaksupäivä arviolta 4.11.2021.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2021
Liite 3 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.3. ja 10.2.2021
Liite 4 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2020
Liite 5 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Liite 6 Palkitsemisraportti 2020
Liitteet 7-8 Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 9 Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 10 Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä

Yhtiökokouksen 2021 ennakkomateriaaleina julkaistut

Varsinainen yhtiökokous 2020

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 25.3.2020 klo 14.00 Marina Congress Centerissä.

Koronapandemian vuoksi osakkeenomistajia kehotettiin osallistumaan yhtiökokoukseen valtakirjalla ja seuraamaan kokousta verkkolähetyksen kautta. Osakkeenomistajille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista yhtiökokouksen aikana ja sen jälkeen torstaihin 26.3.2020 asti. Kysymyksiä ei esitetty.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta

Ennakkokysymyksiä ja -vastauksia

Tärkeitä päivämääriä

  • Osinko on maksettu kahdessa erässä: 0,25 euroa osakkeelta 3.4.2020 ja 0,25 euroa osakkeelta 6.11.2020
  • Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä oli 27.3.2020 ja toisen erän 30.10.2020

Yhtiökokouspöytäkirja liitteineen:
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020
Liite 1 – Kutsu Sanoman varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020
Liite 6 – Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Liite 7 – Tilintarkastuskertomus 2019 
Liite 8 – Voitonjakoehdotus
Liite 9 – Palkitsemispolitiikka
Liitteet 10 ja 11 – Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja tilintarkastajasta
Liite 12 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Liite 13 – Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Tietosuojaseloste
Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä