1 §

Yhtiön toiminimi on Sanoma Oyj, ruotsiksi Sanoma Abp ja englanniksi Sanoma Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhtiön toimialana on kaikki mediaan ja oppimiseen liittyvät liiketoiminnat sekä kaikki muut niihin liittyvät tai niitä tukevat toiminnat. Toimintaansa yhtiö voi harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä, kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita.

3 §

Kaikessa toiminnassaan yhtiö pitää päämääränään edistää kansanvaltaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, sananvapautta sekä parantaa taloudellista ja henkistä hyvinvointia toimintamaissaan. Mediatoiminnoissaan yhtiö painottaa hyvää journalistista tapaa, riippumattomuutta ja tasapuolisuutta.

4 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuus-järjestelmään.

5 §

Yhtiön hallintoeliminä ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

6 §

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

§

Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin ja muilla hallituksen jäsenillä kaksi (2) yhdessä tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa. Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä kaksi (2) yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.

8  §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9  §

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10  §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista yhtiökokouskutsun vähintään yhdessä (1) määräämässään laajalevikkisessä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi päättyä aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla. Hallitus voi myös päättää osakeyhtiölain kokouspaikkaa ja osallistumistapaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja muita lain mukaisia vaihtoehtoja rajoittamatta, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

Sanoma Oyj:n yhtiöjärjestystä on muutettu:

Yhtiökokouksessa 19.4.2023

Yhtiökokouksessa 21.3.2017

Yhtiökokouksessa 3.4.2013

Yhtiökokouksessa 8.4.2010

Yhtiökokouksessa 1.4.2008