Palkitseminen perustuu seuraaviin keskeisiin periaatteisiin:

 • Liiketoimintastrategian tukeminen: Keskeinen periaate on, että palkitseminen tukee yhtiön strategian menestyksellistä toteuttamista. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tulee tukea pitkän aikavälin kasvuun ja osakkeenomistajille tuotettavan arvon luomiseen keskittyviä liiketoimintastrategioita kiinnittäen kuitenkin samalla huomiota lyhyen tähtäimen taloudellisen tuloksen saavuttamiseen.
 • Suoritukseen perustuva palkitseminen: Merkittävän osan kokonaispalkitsemisesta tulisi perustua yhtiön ja henkilön toteutuneeseen suoritukseen. 
 • Kilpailukykyinen palkitseminen: Palkitsemisen tulisi edesauttaa kyvykkään johdon palkkaamista ja sitouttamista yhtiöön yrityksen menestyksen turvaamiseksi. Kokonaispalkitsemisen tulisi olla kohtuullisella ja kilpailukykyisellä tasolla verrattuna palkitsemiseen vastaavissa yhtiöissä. 
 • Osakeomistusvelvoite: Osakepohjaisilla pitkän aikavälin kannustinjärjestelmillä edistetään osakkeenomistajien ja johdon intressien yhdenmukaisuutta. 
 • Oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys ja selkeä rakenne:  Kaikkien työntekijöiden palkitseminen on oikeudenmukaista vastaten kunkin roolin vaatimuksia ja työntekijän henkilökohtaista suoriutumista. Kannustinpalkkioiden tarkoituksena on ohjata paitsi ylintä johtoa myös kaikkia työntekijöitä työskentelemään yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi.

Läpinäkyvä viestintä ja raportointi ovat palkitsemisen keskeisiä tekijöitä.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti 2020

 

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2020 

(euroa)  Toimitusjohtaja

Muu johtoryhmä

Peruspalkka (sis. luontoisedut) 586 424 1 088 074
Lisäeläkemaksu 87 020 143 488
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot 1 497 520 478 738
Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot 2  2 461 725 590 814
Maksetut palkat ja palkkiot yhteensä  3 632 689 2 301 114
1 Ansaittu vuonna 2019
2 Ansaittu vuoden 2017 suorituksen perusteella (Suoriteperusteinen kannustinjärjestelmä 2017-2019)

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous korotti hallituksen kuukausipalkkioita. Kuukausipalkkioina maksetaan

 • 12 000 euroa puheenjohtajalle
 • 7 000 euroa varapuheenjohtajalle ja
 • 6 000 euroa jäsenille.

Hallituksen kokouspalkkiot säilyivät ennallaan ja ovat:

 • hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla
 • hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
 • valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä

 • valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksen jäsenyydestä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen sisältyvät palkan lisäksi lyhyen aikavälin kannustimet, suoriteperusteiset osakepalkkiot ja ehdolliset osakepalkkiot sekä eläke-etuudet. Sanoman hallituksen tavoitteena on, että merkittävä osa kokonaispalkitsemisesta perustuu yhtiön menestykseen.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän periaatteena on, että sekä taloudelliset että ei-taloudelliset tavoitteet on määritelty kunkin johtajan omalta vaikutusalueelta. Lyhyen aikavälin palkkio voi olla enintään 150 % tavoitetason palkkiosta.  Palkkion maksaminen edellyttää aina alarajan ylittämistä. Konsernin osalta alarajaedellytys on konsernin liikevoittotavoitteen ylittyminen. Vuoden 2021 alusta alarajaedellytystä liiketoiminta-alueiden osalta muutettiin niin, että se on nyt oman liiketoiminta-alueen liikevoittotavoitteen ylittyminen.

Suoriteperusteisissa osakepalkkiojärjestelmissä (pitkän aikavälin palkitseminen) suoritusta mitataan hallituksen asettamien kriteerien mukaisesti. Pitkän aikavälin palkkio voi olla enintään 150 % tavoitetason palkkiosta. Järjestelmässä mitataan suoritusta tiettynä vuonna ja mahdolliset palkkiot maksetaan kahden vuoden odotusajan päätyttyä työssäoloehdon tai ns. good leaver -perusteen täyttyessä.

Henkilöstövaliokunta vertaa säännöllisesti Sanoman johtoryhmän palkitsemista vastaavien suomalaisten ja eurooppalaisten yhtiöiden johdon palkitsemiseen.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuvat vuosittain asetettavien taloudellisten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteiden painotus ja kannustinpalkkion enimmäismäärä vaihtelevat kunkin henkilön aseman mukaan. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot maksetaan niiden määräytymisvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa.

Vuoden 2020 lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmässä asetetut suorituskriteerit johtoryhmän jäsenille perustuivat operatiiviseen liikevoittoon, vapaaseen kassavirtaan, liikevaihtoon sekä Sanoman henkilöstötyytyväisyystavoitteeseen.

Vuodelta 2020 maksettavan palkkion määrä toimitusjohtajan osalta asetettiin tavoitetasolla 66,7 %:iin kokonaispalkasta ja maksimitasolla 100 %:iin kokonaispalkasta. Johtoryhmän jäsenten osalta palkkion määrä asetettiin vuoden alussa tavoitetasolla 45–60 %:iin kokonaispalkasta ja maksimitasolla 67,5–90 %:iin kokonaispalkasta.

Koronaviruspandemian liiketoimintaympäristölle aiheuttaman poikkeuksellisen haasteellisen markkinatilanteen takia hallitus päätti kuitenkin muuttaa Sanoma-konsernille ja Sanoma Media Finlandille asetettuja suorituskriteereitä syyskuussa 2020. Samalla hallitus päätti laskea vuodelta 2020 maksettavien palkkioiden enimmäismääriä 50 prosenttiin alkuperäisestä tavoitetason palkkiomahdollisuudesta toimitusjohtajan sekä konsernissa ja Sanoma Media Finlandissa työskentelevien johtoryhmän jäsenten osalta.

Näin ollen esimerkiksi toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkiomahdollisuus vuodelle 2020 laski 67 %:sta 33,5 %:iin vuosipalkasta. 

Vuonna 2019 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio oli tavoitetasolla 66,7 % ja enimmäistasolla 100 % toimitusjohtajan palkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot vaihtelivat tavoitetason ollessa 40–50 % ja enimmäistason 60–75 % palkasta. Tasot säilyivät muuttumattomina verrattuna vuoteen 2018.

Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustui liikevoitto-, kassavirta- ja liikevaihtotavoitteiden sekä Sanoman henkilöstötutkimuksen tuloksiin liittyvän tavoitteen saavuttamiseen.

PItkän aikavälin suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät

Hallitus hyväksyi 7.2.2013 osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinohjelman (suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä), joka on tarkoitettu Sanoma Oyj:n johtoryhmän jäsenille ja konsernin muulle johdolle ja avainhenkilöille.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021–2023 julkistettiin 10.2.2021. Järjestelmän 2021-2023 ansaintakriteerit ovat oikaistu vapaa rahavirta ja oikaistu osakekohtainen tulos vuonna 2021. Mikäli ansaintakriteerit täyttyvät osakepalkkiot  luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2024. Luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana. 

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2020-2022 julkistettiin 7.2.2020. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuvat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2020. Mikäli suoritustavoitteet saavutetaan, osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 ohjelmaan osallistuneille edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Hallitus asetti vuoden 2020 lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien ansaintakriteerit tilikauden alussa. Koronaviruspandemian liiketoimintaympäristölle aiheuttaman poikkeuksellisen haasteellisen markkinatilanteen takia hallitus päätti kuitenkin muuttaa Sanoma-konsernille ja Sanoma Media Finlandille asetettuja suorituskriteereitä syyskuussa 2020. Samalla hallitus päätti laskea vuodelta 2020 maksettavien palkkioiden enimmäismääriä 50 prosenttiin alkuperäisestä tavoitetason palkkiomahdollisuudesta toimitusjohtajan sekä konsernissa ja Sanoma Media Finlandissa työskentelevien johtoryhmän jäsenten osalta.

Näin ollen esimerkiksi toimitusjohtajan  vuoden 2020–2022 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintamahdollisuuden enimmäismäärä laski 50 000 osakkeeseen (brutto) aiemmasta 100 000 osakkeesta tavoitetasolla.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2019–2021 julkistettiin 5.2.2019. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuvat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2019. Mikäli suoritustavoitteet saavutetaan, osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022 ohjelmaan osallistuneille edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2018–2020 julkistettiin 8.2.2018. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuivat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2018. Ansaintakriteerit saavutettiin lähes maksimitasolla eli 141 % tavoitetason osakkeista maksetaan ohjelmaan osallistuneille keväällä 2021 edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2017–2019 julkistettiin 7.2.2017. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuivat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2017. Ansaintakriteerit saavutettiin maksimitasolla eli 150 % tavoitetason osakkeista maksetaan ohjelmaan osallistuneille keväällä 2020 edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2016–2018 julkistettiin 9.2.2016. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuivat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2016. Ansaintakriteerit saavutettiin maksimitasolla eli 150 % tavoitetason osakkeista maksetaan ohjelmaan osallistuneille keväällä 2019 edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella konsernin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ehdollisesti myönnettävät osakkeet ovat osakeomistusvelvoitteen piirissä. Osakeomistusvelvoitteesta päättää Sanoman hallitus henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Ennen osakeomistusvelvoitteen vähimmäistason saavuttamista toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat velvoitettuja pitämään vähintään 50 % osakepalkkiojärjestelmien kautta saamistaan osakkeista.

Pitkän aikavälin ehdolliset osakepalkkiojärjestelmät

Sanoma otti vuonna 2014 käyttöön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän, joka on tarkoitettu Sanoma Oyj:n toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja konsernin muulle johdolle. Sanoman hallitus päättää ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ehdoista ja osakepalkkioiden myöntämisestä henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Sanoman hallitus hyväksyi 9.2.2021 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023. Ansaintakausi on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan saajille keväällä 2024. 

Sanoma hallitus hyväksyi 7.2.2020 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2020-2022. Ansaintakausi on kolme vuotta ja osakkeet maksetaan vuonna 2023 edellyttäen, että henkilön työsuhde jatkuu palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Sanoman hallitus hyväksyi 5.2.2019 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021. Ansaintakausi on kolme vuotta ja osakkeet maksetaan vuonna 2022 edellyttäen, että henkilön työsuhde jatkuu palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Sanoman hallitus hyväksyi 9.2.2016 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018. Järjestelmä on jaettu kahteen ansaintakauteen. 50 %:lle ehdollisista osakkeista ansaintakausi oli kaksi vuotta (2016– 2017), ja osakkeet maksettiin vuonna 2018. 50 %:lle ehdollisista osakkeista ansaintakausi oli kolme vuotta (2016–2018) ja ne maksettiin vuonna 2019 edellyttäen, että henkilön työsuhde jatkui palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Sanoman hallitus hyväksyi 6.2.2017 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2018. Sen ansaintakausi oli kaksi vuotta (2017–2018) ja osakkeet maksettiin vuonna 2019.

Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä. Käteisosuus on tarkoitettu kattamaan saatavista osakkeista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille myönnettävät osakkeet ovat osakeomistusvelvoitteen piirissä. Sanoman hallitus päättää osakeomistusvelvoitteesta henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Ennen osakeomistusvelvoitteen vähimmäistason saavuttamista toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat velvoitettuja pitämään vähintään 50 % osakepalkkiojärjestelmien kautta saamistaan osakkeista.

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Hallitus

Sanoman varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot. Henkilöstövaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Sanoman hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut (kokonaispalkka), lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot ja eläke-edut sekä johdolle myönnettävät pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustimet henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Toimitusjohtajan palkitseminen perustuu lisäksi yhtiökokoukselle esitettyym yhtiön palkitsemispolitiikkaan. 

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän jäsenyydestä tai muista konsernin sisäisistä johtotehtävistä, kuten konserniyhtiöiden hallitusjäsenyyksistä.

Palkitsemiseen liittyvät valtuutukset

25.3.2020 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se päättää vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen antaman vastaavan valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Omien osakkeiden hankinta ja luovuottaminen vuoden 2020 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella