Palkitseminen perustuu seuraaviin keskeisiin periaatteisiin:

 • Liiketoimintastrategian tukeminen: Keskeinen periaate on, että palkitseminen tukee yhtiön strategian menestyksellistä toteuttamista. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tulee tukea pitkän aikavälin kasvuun ja osakkeenomistajille tuotettavan arvon luomiseen keskittyviä liiketoimintastrategioita kiinnittäen kuitenkin samalla huomiota lyhyen tähtäimen taloudellisen tuloksen saavuttamiseen.
 • Suoritukseen perustuva palkitseminen: Merkittävän osan kokonaispalkitsemisesta tulisi perustua yhtiön ja henkilön toteutuneeseen suoritukseen. 
 • Kilpailukykyinen palkitseminen: Palkitsemisen tulisi edesauttaa kyvykkään johdon palkkaamista ja sitouttamista yhtiöön yrityksen menestyksen turvaamiseksi. Kokonaispalkitsemisen tulisi olla kohtuullisella ja kilpailukykyisellä tasolla verrattuna palkitsemiseen vastaavissa yhtiöissä. 
 • Osakeomistusvelvoite: Osakepohjaisilla pitkän aikavälin kannustinjärjestelmillä edistetään osakkeenomistajien ja johdon intressien yhdenmukaisuutta. 
 • Oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys ja selkeä rakenne:  Kaikkien työntekijöiden palkitseminen on oikeudenmukaista vastaten kunkin roolin vaatimuksia ja työntekijän henkilökohtaista suoriutumista. Kannustinpalkkioiden tarkoituksena on ohjata paitsi ylintä johtoa myös kaikkia työntekijöitä työskentelemään yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi.

Läpinäkyvä viestintä ja raportointi ovat palkitsemisen keskeisiä tekijöitä.

Lue lisää Sanoman palkitsemispolitiikasta.

Palkitsemispolitiikka

Sanoman hallitus on hyväksynyt yhtiön palkitsemispolitiikan. Politiikka esitettiin yhtiön vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle ja sitä on muutettu viimeksi vuonna 2023. Politiikkaa sovelletaan hallituksen jäseniin soveltuvin osin ja toimitusjohtajaan. 

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportti kuvaa Sanoman hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista tilikaudella 2023. Palkitsemisraportti julkaistiin osana Sanoman Vuosikertomusta.

Palkitsemisraportti 2023

Palkitseminen vuonna 2023

Hallitus

Hallituksen palkitseminen vuonna 2023 perustui osakkeenomistajien päätökseen hallituksen kuukausija kokouspalkkioista vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kuukausi- ja kokouspalkkiot pysyivät ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Hallituksen palkkiot maksettiin rahana, ja ne olivat yhteensä 844 500 euroa (2022: 833 500).

Hallitukselle maksetut palkkiot vuonna 2023

Jäsen

Kiinteät palkkiot, €

Kokouspalkkiot hallituksen kokouksista, €

Kokouspalkkiot valiokuntien kokouksista, €

Yhteensä, €

Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja)

144 000

-

6 000

150 000

Nils Ittonen (varapuheenjohtaja)

  84 000

-

16 500

100 500

Julian Drinkall

  72 000

7 000

14 000

93 000

Rolf Grisebach

  72 000

7 000

8 000

87 000

Anna Herlin

72 000

-

6 000

78 000

Mika Ihamuotila

 72 000

-

4 500

76 500

Denise Koopmans

72 000

6 000

14 000

92 000

Sebastian Langenskiöld

 72 000

-

12 000

84 000

Eugenie van Wiechen 1

48 000

4 000

-

52 000

Rafaela Seppälä 2

 24 000

-

7 500

31 000

1 Hallituksen jäsen 19.4.2023 alkaen
2 Hallituksen jäsen 19.4.2023 saakka

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Vuonna 2023 toimitusjohtaja Susan Duinhovenille maksetun peruspalkan osuus oli 46 % (2022: 16 %) ja muuttuvien suoritukseen perustuvien kannustinpalkkioiden osuus 54 % (2022: 84 %) hänen kokonaispalkitsemisestaan (pois lukien lisäeläkemaksu).

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2023

Peruspalkka (sis. luontoisedut), € 591 041
Maksettu lisäeläkemaksu, € 87 951
Vuositteainen lyhyen aikavälin kannustinpalkkio1, € 259 330
Pitkän aikavälin kannustinpalkkio2, € 424 710
Maksetut palkat ja palkkiot yhteensä, € 1 363 032

1 Ansaittu vuonna 2022 ja maksettu vuonna 2023
2 Ansaittu vuoden 2020 suorituksen perusteella (suoriteperusteinen kannustinjärjestelmä 2020−2022) ja maksettu 48 550 osaketta (brutto) 1.3.2023, kurssiin 8,65 euroa.

 

Johtoryhmä

Vuonna 2023 johtoryhmän (pl. toimitusjohtaja) palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1 880 milj.€. Johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisia palkkoja ja palkkioita ei raportoida erikseen.

Johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2023

Alex Green  
Pia Kalsta  
Rob Kolkman  
Maksetut palkat ja palkkiot yhteensä, € 1 880 000

 

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

Kuukausipalkkiot

 • 12 000 euroa puheenjohtajalle
 • 7 000 euroa varapuheenjohtajalle ja
 • 6 000 euroa jäsenille.

Kokouspalkkiot

 • Hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla
 • Hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 3 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
 • Valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla, ja 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
 • Valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen sisältyvät palkan lisäksi lyhyen aikavälin kannustimet, suoriteperusteiset osakepalkkiot ja ehdolliset osakepalkkiot sekä eläke-etuudet. Sanoman hallituksen tavoitteena on, että merkittävä osa kokonaispalkitsemisesta perustuu yhtiön menestykseen.

Henkilöstövaliokunta vertaa säännöllisesti Sanoman johtoryhmän palkitsemista vastaavien suomalaisten ja eurooppalaisten yhtiöiden johdon palkitsemiseen.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän periaatteena on, että sekä taloudelliset että ei-taloudelliset tavoitteet on määritelty kunkin johtajan omalta vaikutusalueelta. Lyhyen aikavälin palkkio voi olla enintään 150 % tavoitetason palkkiosta.  Palkkion maksaminen edellyttää aina alarajan ylittämistä. Konsernin osalta alarajaedellytys on konsernin liikevoittotavoitteen ylittyminen. Vuoden 2021 alusta alarajaedellytystä liiketoiminta-alueiden osalta muutettiin niin, että se on nyt oman liiketoiminta-alueen liikevoittotavoitteen ylittyminen.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteisissa osakepalkkiojärjestelmissä (pitkän aikavälin palkitseminen) suoritusta mitataan hallituksen asettamien kriteerien mukaisesti. Pitkän aikavälin palkkio voi olla enintään 150 % tavoitetason palkkiosta. Järjestelmässä mitataan suoritusta tiettynä vuonna ja mahdolliset palkkiot maksetaan kahden vuoden odotusajan päätyttyä työssäoloehdon tai ns. good leaver -perusteen täyttyessä.

Eläke-etuudet

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten lisäeläke-etuudet ovat maksuperusteisia. Toimitusjohtajan osalta suoritetaan vuosittain lisäeläkevakuutusmaksu, joka on 15 % hänen palkastaan. Toimitusjohtajan ja osan johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy heidän kotimaansa tavallisen eläkeiän mukaan.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuvat vuosittain asetettavien taloudellisten ja muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteiden painotus ja kannustinpalkkion enimmäismäärä vaihtelevat kunkin henkilön aseman mukaan. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot maksetaan niiden määräytymisvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa.

Vuoden 2023 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustui liikevoitto-ja kassavirtatavoitteiden sekä Sanoman henkilöstökyselyn tuloksiin ja tietosuojatavoitteen saavuttamiseen. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintamahdollisuudeksi vuodelta 2023 asetettiin 67 % vuotuisesta peruspalkasta tavoitetasolla ja 100 % enimmäistasolla

Vuoden 2022 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustui liikevoitto-ja kassavirtatavoitteiden sekä Sanoman henkilöstökyselyn tuloksiin ja tietosuojatavoitteen saavuttamiseen. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintamahdollisuudeksi vuodelta 2022 asetettiin 67 % vuotuisesta peruspalkasta tavoitetasolla ja 100 % enimmäistasolla

Vuoden 2021 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustui liikevoitto-ja kassavirtatavoitteiden sekä Sanoman henkilöstökyselyn tuloksiin ja tietosuojatavoitteen saavuttamiseen. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintamahdollisuudeksi vuodelta 2021 asetettiin 67 % vuotuisesta peruspalkasta tavoitetasolla ja 100 % enimmäistasolla.

Vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä asetetut suorituskriteerit johtoryhmän jäsenille perustuivat operatiiviseen liikevoittoon, vapaaseen kassavirtaan, liikevaihtoon sekä Sanoman henkilöstötyytyväisyystavoitteeseen.

Vuodelta 2020 maksettavan palkkion määrä toimitusjohtajan osalta asetettiin tavoitetasolla 66,7 %:iin kokonaispalkasta ja maksimitasolla 100 %:iin kokonaispalkasta. Johtoryhmän jäsenten osalta palkkion määrä asetettiin vuoden alussa tavoitetasolla 45–60 %:iin kokonaispalkasta ja maksimitasolla 67,5–90 %:iin kokonaispalkasta.

Koronaviruspandemian liiketoimintaympäristölle aiheuttaman poikkeuksellisen haasteellisen markkinatilanteen takia hallitus päätti kuitenkin muuttaa Sanoma-konsernille ja Sanoma Media Finlandille asetettuja suorituskriteereitä syyskuussa 2020. Samalla hallitus päätti laskea vuodelta 2020 maksettavien palkkioiden enimmäismääriä 50 prosenttiin alkuperäisestä tavoitetason palkkiomahdollisuudesta toimitusjohtajan sekä konsernissa ja Sanoma Media Finlandissa työskentelevien johtoryhmän jäsenten osalta.

Näin ollen esimerkiksi toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkiomahdollisuus vuodelle 2020 laski 67 %:sta 33,5 %:iin vuosipalkasta. 

Vuonna 2019 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio oli tavoitetasolla 66,7 % ja enimmäistasolla 100 % toimitusjohtajan palkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot vaihtelivat tavoitetason ollessa 40–50 % ja enimmäistason 60–75 % palkasta. Tasot säilyivät muuttumattomina verrattuna vuoteen 2018.

Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä palkitseminen perustui liikevoitto-, kassavirta- ja liikevaihtotavoitteiden sekä Sanoman henkilöstötutkimuksen tuloksiin liittyvän tavoitteen saavuttamiseen.

PItkän aikavälin suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät

Hallitus hyväksyi 7.2.2013 osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinohjelman (suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä), joka on tarkoitettu Sanoma Oyj:n johtoryhmän jäsenille ja konsernin muulle johdolle ja avainhenkilöille.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026 julkistettiin 7.2.2024. Järjestelmän 2024–2026 ansaintakriteerit ovat oikaistu vapaa rahavirta ja oikaistu osakekohtainen tulos vuonna 2024. Vuoden ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden odotusjakso. Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2027. Luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on voimassa tai ns. good leaver −peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana. 

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2023–2025 julkistettiin 10.2.2023. Järjestelmän 2023–2025 ansaintakriteerit ovat oikaistu vapaa rahavirta ja oikaistu osakekohtainen tulos vuosina 2023−2025. Ansaintajakso on yksi vuosi (eli kalenterivuosi 2023), mitä seuraa kahden vuoden odotusjakso. Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2026. Luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana. 

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024 julkistettiin 11.2.2022. Järjestelmän 2022–2024 ansaintakriteerit ovat oikaistu vapaa rahavirta ja oikaistu osakekohtainen tulos vuosina 2022−2023. Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2025. Luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana. 

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021–2023 julkistettiin 10.2.2021. Järjestelmän 2021-2023 ansaintakriteerit ovat oikaistu vapaa rahavirta ja oikaistu osakekohtainen tulos vuonna 2021. Mikäli ansaintakriteerit täyttyvät osakepalkkiot  luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2024. Luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana. 

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2020-2022 julkistettiin 7.2.2020. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuvat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2020. Mikäli suoritustavoitteet saavutetaan, osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 ohjelmaan osallistuneille edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Hallitus asetti vuoden 2020 lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien ansaintakriteerit tilikauden alussa. Koronaviruspandemian liiketoimintaympäristölle aiheuttaman poikkeuksellisen haasteellisen markkinatilanteen takia hallitus päätti kuitenkin muuttaa Sanoma-konsernille ja Sanoma Media Finlandille asetettuja suorituskriteereitä syyskuussa 2020. Samalla hallitus päätti laskea vuodelta 2020 maksettavien palkkioiden enimmäismääriä 50 prosenttiin alkuperäisestä tavoitetason palkkiomahdollisuudesta toimitusjohtajan sekä konsernissa ja Sanoma Media Finlandissa työskentelevien johtoryhmän jäsenten osalta.

Näin ollen esimerkiksi toimitusjohtajan  vuoden 2020–2022 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintamahdollisuuden enimmäismäärä laski 50 000 osakkeeseen (brutto) aiemmasta 100 000 osakkeesta tavoitetasolla.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2019–2021 julkistettiin 5.2.2019. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuvat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2019. Mikäli suoritustavoitteet saavutetaan, osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022 ohjelmaan osallistuneille edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2018–2020 julkistettiin 8.2.2018. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuivat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2018. Ansaintakriteerit saavutettiin lähes maksimitasolla eli 141 % tavoitetason osakkeista maksetaan ohjelmaan osallistuneille keväällä 2021 edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2017–2019 julkistettiin 7.2.2017. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuivat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2017. Ansaintakriteerit saavutettiin maksimitasolla eli 150 % tavoitetason osakkeista maksetaan ohjelmaan osallistuneille keväällä 2020 edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2016–2018 julkistettiin 9.2.2016. Järjestelmän ansaintakriteerit perustuivat suoritustavoitteisiin, jotka ovat oikaistu vapaa rahavirta ja operatiivinen osakekohtainen tulos vuonna 2016. Ansaintakriteerit saavutettiin maksimitasolla eli 150 % tavoitetason osakkeista maksetaan ohjelmaan osallistuneille keväällä 2019 edellyttäen, että henkilön työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella konsernin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ehdollisesti myönnettävät osakkeet ovat osakeomistusvelvoitteen piirissä. Osakeomistusvelvoitteesta päättää Sanoman hallitus henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Ennen osakeomistusvelvoitteen vähimmäistason saavuttamista toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat velvoitettuja pitämään vähintään 50 % osakepalkkiojärjestelmien kautta saamistaan osakkeista.

Pitkän aikavälin ehdolliset osakepalkkiojärjestelmät

Sanoma otti vuonna 2014 käyttöön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän, joka on tarkoitettu Sanoma Oyj:n toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja konsernin muulle johdolle. Sanoman hallitus päättää ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ehdoista ja osakepalkkioiden myöntämisestä henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Sanoman hallitus hyväksyi 7.2.2024 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2024–2026. Ansaintakausi on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan saajille keväällä 2027. 

Sanoman hallitus hyväksyi 10.2.2023 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025. Ansaintakausi on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan saajille keväällä 2026. 

Sanoman hallitus hyväksyi 11.2.2022 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024. Ansaintakausi on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan saajille keväällä 2025. 

Sanoman hallitus hyväksyi 9.2.2021 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023. Ansaintakausi on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan saajille keväällä 2024. 

Sanoma hallitus hyväksyi 7.2.2020 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2020-2022. Ansaintakausi on kolme vuotta ja osakkeet maksetaan vuonna 2023 edellyttäen, että henkilön työsuhde jatkuu palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Sanoman hallitus hyväksyi 5.2.2019 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021. Ansaintakausi on kolme vuotta ja osakkeet maksetaan vuonna 2022 edellyttäen, että henkilön työsuhde jatkuu palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Sanoman hallitus hyväksyi 9.2.2016 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018. Järjestelmä on jaettu kahteen ansaintakauteen. 50 %:lle ehdollisista osakkeista ansaintakausi oli kaksi vuotta (2016– 2017), ja osakkeet maksettiin vuonna 2018. 50 %:lle ehdollisista osakkeista ansaintakausi oli kolme vuotta (2016–2018) ja ne maksettiin vuonna 2019 edellyttäen, että henkilön työsuhde jatkui palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Sanoman hallitus hyväksyi 6.2.2017 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2017–2018. Sen ansaintakausi oli kaksi vuotta (2017–2018) ja osakkeet maksettiin vuonna 2019.

Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä. Käteisosuus on tarkoitettu kattamaan saatavista osakkeista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille myönnettävät osakkeet ovat osakeomistusvelvoitteen piirissä. Sanoman hallitus päättää osakeomistusvelvoitteesta henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Ennen osakeomistusvelvoitteen vähimmäistason saavuttamista toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat velvoitettuja pitämään vähintään 50 % osakepalkkiojärjestelmien kautta saamistaan osakkeista.

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Hallitus

Sanoman varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioista.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Sanoman hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut (kokonaispalkka), lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot ja eläke-edut sekä johdolle myönnettävät pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustimet henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella. Toimitusjohtajan palkitseminen perustuu lisäksi yhtiökokoukselle esitettyym yhtiön palkitsemispolitiikkaan. 

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän jäsenyydestä tai muista konsernin sisäisistä johtotehtävistä, kuten konserniyhtiöiden hallitusjäsenyyksistä.

Palkitsemiseen liittyvät valtuutukset

17.4.2024 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa n. 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka ja se päättää vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Omien osakkeiden hankinta ja luovuottaminen