Konsernin emoyhtiön rahoitusyksikkö vastaa keskitetysti konsernin rahoituksesta. Rahoitusyksikkö toimii operatiivisten yksiköiden vastapuolena ja hoitaa keskitetysti ulkoisen rahoituksen sekä vastaa rahavarojen hoidosta ja ulkoisista suojaustoimenpiteistä.

Keskittämisen tavoitteena on ehdoiltaan joustava ja kilpailukykyinen rahoitus, kassanhallinnan optimointi ja kustannussäästöt sekä tehokas rahoitusriskien hallinta. Sanoman rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, likviditeetti- ja luottoriskit. Riskienhallinnan tavoitteena on suojata konsernia olennaisia riskejä vastaan. Sanoman hallitus on vahvistanut yksikön toimintaohjeet konsernin rahoituspolitiikassa.

Sanoman keskipitkän aikavälin tavoitteena on taloudellisen joustavuuden varmistamiseksi saavuttaa pääomarakenne, jossa nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 3,0 ja omavaraisuusaste 35-45 %.

Rahoitusriskejä voidaan hallita erilaisilla rahoitusinstrumenteilla ja johdannaisilla, joiden käyttö, vaikutus ja markkina-arvostus ovat selkeästi todettavissa. Tilikauden aikana konserni käytti valuutanvaihtosopimuksia valuuttariskeiltä suojautumiseen.

Lisätietoja rahoitusriskien hallinnasta esitetään vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedossa 25.

Korkoriski

Konsernin korkoriski muodostuu pääosin lainasalkun vaihtuvakorkoisten lainojen viitekorkojen ja marginaalien muutoksista. Vuonna 2020 kaikki konsernin lainat olivat euromääräisiä. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainoista kiinteäkorkoisina. Korkoriskiltä suojaudutaan lisäksi käyttämällä korkojohdannaisia.

Valuuttariski

Pääosa konsernin liiketoiminnan kassavirrasta on euromääräistä. Konserni on kuitenkin alttiina transaktioriskille, joka syntyy eri valuutoissa olevista tulojen ja menojen rahavirroista. Konserniyhtiöt vastaavat omaan liiketoimintaansa liittyvän transaktioriskin seuraamisesta ja suojaamisesta konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Suurin osa transaktioriskistä syntyy Yhdysvaltain dollarin määräisistä konsernin IT-palvelujen ja mediatoimintojen ohjelmaoikeuksien ostoista.

Konserni on suojautunut merkittäviltä transaktioriskeiltä käyttämällä valuutanvaihtosopimuksia. Johdannaisopimukset suojaavat tulevaisuuden kassavirtoja, joten niiden arvonmuutos kumoaa kassavirran arvonmuutoksen. Johdannaissopimusten nimellisarvot sisältävät bruttomääräiset nimellisarvot kaikista avoimista sopimuksista. Avoinna oleva nimellisarvo ei välttämättä mittaa tai osoita markkinariskiä. Sanoma on solminut netotussopimukset kaikkien johdannaisvastapuolien kanssa.

Konserni on alttiina myös translaatioriskille, joka syntyy ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelma- ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Euroalueen ulkopuolisten maiden (maat, joissa valuutta ei ole sidottuna euroon) liiketoimintojen osuus liikevaihdosta koostuu pääasiassa Puolan zlotyn, Norjan kruunun ja Ruotsin kruunun määräisistä toiminnoista. Merkittävät valuuttakurssimuutokset Puolassa, Norjassa ja Ruotsissa saattavat myös vaikuttaa kyseisten alueiden liiketoimintoihin kohdistuviin liikearvoihin. Konserni ei tällä hetkellä suojaa translaatioriskiä.

Likviditeettiriski

Likviditeetti- eli maksuvalmiusriski liittyy velkojen hoitoon, investointien maksuun ja käyttöpääoman riittävyyteen. Sanoma pyrkii minimoimaan maksuvalmiusriskinsä turvaamalla riittävän tulorahoituksen, ylläpitämällä riittävät komittoidut luottolimiitit, käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita rahoituslaitoksia ja rahoitusmuotoja sekä jakamalla lainojen takaisinmaksuohjelmat eri kalenterivuosille. Nostamattomia komittoituja luottolimiittejä tulee olla riittävästi kattamaan suunnitellut rahoitustarpeet, lainojen lyhennyserät sekä osan liikkeeseenlasketuista yritystodistuslainoista. Likviditeettiriskiä seurataan päivittäin kahden viikon ennusteella ja pitkällä aikavälillä kalenterivuoden ennusteella. Lisäksi Sanoma-konsernin rahoituspolitiikka määrittelee vähimmäisvaatimukset kassavarannolle.

Konsernin rahoitussopimuksiin liittyy tavanomaisia kovenantteja, jotka koskevat mm. panttien ja kiinnitysten käyttöä, omaisuuden myyntiä sekä eräitä taloudellisia suhdelukuja. Vuonna 2020 konserni täytti selvästi kovenanttien asettamat vaatimukset.

Luottoriski

Sanoman luottoriskit liittyvät operatiiviseen liiketoimintaan. Sanomakonsernin luottoriskikeskittymiä vähentää merkittävästi konsernin monipuolinen toiminta, eikä mikään yksittäinen asiakas tai asiakasryhmä muodostu konsernin kannalta merkittäväksi. Liiketoimintaan liittyvät luottoriskit ovat operatiivisten yksiköiden vastuulla.

Rahoituserien osalta luottoriski on pieni. Konsernin rahoituspolitiikka määrittelee, että rahoitustransaktioita tehdään hyvän luottokelpoisuuden omaavien vastapuolien kanssa ja niitä hajautetaan riittävän usealle vastapuolelle rahoitusvarojen suojelemiseksi. Konsernilla on käytössään useita rahoituslaitoksia vastapuolenaan, joten luottoriskejä voidaan pitää tältä osin hyvin hajautettuna.

Pääomarakenteen hallinta

Konserni on keskipitkällä aikavälillä asettanut tavoitteekseen omavaraisuusasteen 35–45 % välillä ja nettovelan suhteen käyttökatteeseen (EBITDA) alle 3,0.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen -tunnuslukua laskettaessa, raportoituun EBITDAan tehdään seuraavat oikaisut:

  • kertaerät poistetaan
  • yritysostojen vaikutus lisätään
  • yritysmyyntien vaikutus vähennetään
  • ohjelmaoikeuksien ja sisällöntuotannon poistojen vaikutukset vähennetään laskentajaksolta

Vuonna 2020 omavaraisuusaste oli 37,4 % (2019: 30,5 %), ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,6 (2019: 2,6).