Sanoma-konsernin osavuosikatsaukset laaditaan IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja niitä laadittaessa noudatetaan EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2020 voimassa olleita IFRS-standardeja ja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat saatavilla  kokonaisuudessaan vuoden 2022 Tilinpäätöksessä.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Sanoma esittää taloudellisessa raportoinnissaan tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, jotka eivät perustu IFRS:ään (ns. vaihtoehtoiset tunnusluvut).  Sanoma arvioi näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen tarjoavan sekä johdolle että sijoittajille hyödyllistä ja olennaista täydentävää tietoa Sanoman tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät sisällä tiettyjä ei-operatiivisia tai ei-rahavirtaperusteisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, ja niiden tarkoituksena on kuvata jatkuvan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Sanoman käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut:

Vertailukelpoinen liikevaihto (liikevaihdon kasvu):

Liikevaihto (liikevaihdon kasvu) oikaistuna yritysmyynneillä ja -ostoilla

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

Myyntivoitot/-tappiot, uudelleenjärjestelykulut (sisältäen liiketoimintojen hankintojen transaktio- ja integraatiokulut) ja tehostamisohjelmien kulut ja arvonalentumiset, jotka ylittävät 1 milj. euroa

Operatiivinen käyttökate:

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset –
vertailukelpoiset erät

Hankintamenojen poistot ja oikaisut

Hankintamenojen poistot ja varaston käyvän arvon oikaisujen kuluvaikutus

Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja:

Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – hankintamenojen poistot ja oikaisut

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma yhteensä / (taseen loppusumma – saadut ennakot ) x 100

Vapaa rahavirta:

Liiketoiminnan rahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit

Osakekohtainen vapaa rahavirta

Vapaa rahavirta / Ulkona oleva painotettu keskimääräinen osakemäärä

Nettovelka:

Korolliset velat (lyhyt- ja pitkäaikaiset velat, joiden ehdoissa on erikseen määritelty korkokustannus) – rahavarat

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen:

Suhdeluvun laskennassa käytetty oikaistu käyttökate on 12 kuukauden rullaava operatiivinen käyttökate, joka sisältää ostetut toiminnot mutta ei myytyjä toimintoja, ja jossa ohjelmaoikeudet ja sisältöoikeudet on siirretty käyttökatteen yläpuolelle

Nettorahoituskulut

Rahoitustuotot – rahoituskulut

Osakekohtainen tulos

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos / Ulkona oleva painotettu keskimääräinen osakemäärä

Operatiivinen osakekohtainen tulos:

(Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos –vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutus – vähemmistön osuus vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä) / Ulkona oleva painotettu  keskimääräinen osakemäärä