Sanoma-konsernin osavuosikatsaukset laaditaan IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja niitä laadittaessa noudatetaan EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2020 voimassa olleita IFRS-standardeja ja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat saatavilla  kokonaisuudessaan vuoden 2021 Tilinpäätöksessä.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Sanoma esittää taloudellisessa raportoinnissaan tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, jotka eivät perustu IFRS:ään (ns. vaihtoehtoiset tunnusluvut). Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät sisällä tiettyjä ei-operatiivisia tai ei-kassavirtaperusteisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, ja niiden tarkoituksena on kuvata jatkuvan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Sanoman käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut:

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu:

Liikevaihdon kasvu oikaistuna yritysmyynneillä ja -ostoilla

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

Myyntivoitot/-tappiot, uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimenpiteet ja arvonalentumiset, jotka ylittävät 1 milj. euroa

Operatiivinen käyttökate:

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset –
vertailukelpoiset erät

Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja:

Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – hankintamenojen poistot ja oikaisut

Vapaa rahavirta:

Liiketoiminnan rahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit

Nettovelka:

Korolliset velat – rahavarat

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen:

Oikaistu käyttökate on 12 kuukauden rullaava operatiivinen käyttökate, joka sisältää ostetut toiminnot mutta ei myytyjä toimintoja, ja jossa ohjelmaoikeudet ja sisältöoikeudet on siirretty käyttökatteen yläpuolelle

Operatiivinen osakekohtainen tulos:

(Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos –vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) / Ulkona oleva painotettu  osakemäärä keskimäärin