Sanoma-konsernin osavuosikatsaukset laaditaan IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja niitä laadittaessa noudatetaan EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2020 voimassa olleita IFRS-standardeja ja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat saatavilla Tilinpäätöstiedotteessa 2021 ja myöhemmin kokonaisuudessaan vuoden 2021 Tilinpäätöksessä.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Sanoma esittää taloudellisessa raportoinnissaan tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja, jotka eivät perustu IFRS:ään (ns. vaihtoehtoiset tunnusluvut). Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät sisällä tiettyjä ei-operatiivisia tai ei-kassavirtaperusteisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, ja niiden tarkoituksena on kuvata jatkuvan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Sanoman käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut:

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu:

Liikevaihdon kasvu oikaistuna yritysmyynneillä ja -ostoilla

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

Myyntivoitot/-tappiot, uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimenpiteet ja arvonalentumiset, jotka ylittävät 1 milj. euroa

Operatiivinen käyttökate:

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset –
vertailukelpoiset erät

Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja:

Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – hankintamenojen poistot ja oikaisut

Vapaa rahavirta:

Liiketoiminnan rahavirta – käyttöomaisuusinvestoinnit

Nettovelka:

Korolliset velat – rahavarat

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen:

Oikaistu käyttökate on 12 kuukauden rullaava operatiivinen käyttökate, joka sisältää ostetut toiminnot mutta ei myytyjä toimintoja, ja jossa ohjelmaoikeudet ja sisältöoikeudet on siirretty käyttökatteen yläpuolelle

Operatiivinen osakekohtainen tulos:

(Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos –vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät) / Ulkona oleva painotettu  osakemäärä keskimäärin