Hallitus vastaa yhtiön ja sen liiketoiminnan johtamisesta. Hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa.

Valinta ja toimikausi

Sanoman yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5–11 jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sanoman varsinainen yhtiökokous 7.4.2022 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja vahvisti sen työjärjestyksen. Toimikunta perustettiin toistaiseksi. Nimitystoimikunnan tarkoituksena on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset. Jokainen Sanoman osakkeenomistaja voi tästä huolimatta tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

Kokoonpano, riippumattomuus ja monimuotoisuus

Hallituksen jäsenillä tulee olla tehtävien hoitamisen edellyttämä osaaminen ja kokemus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyöhön. Lisäksi heidän on täytettävä riippumattomuutta koskevat ja muut vaatimukset, joita sovelletaan pörssiyhtiöihin Suomessa, ja hallituksessa tulee olla molempien sukupuolten edustajia.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet on määritelty osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksessä ja niihin viitataan yleisellä tasolla Sanoman hallituksen monimuotoisuus- ja osallisuusohjeessa. Tehdessään yhtiökokoukselle ehdotusta hallituksen kokoonpanosta osakkeenomistajien nimitystoimikunta tarkastelee työjärjestyksensä mukaisesti erilaisia tekijöitä, kuten ammatillista osaamista, kansainvälistä kokemusta, kansallisuutta, ikää, koulutusta ja sukupuolta, varmistuakseen siitä, että hallituksella on Sanoman strategiassa kulloinkin ilmaistuja tarpeita vastaavasti riittävä ja monipuolinen osaaminen, toisiaan täydentävä kokemus sekä ymmärrys toimialasta.

Nimitystoimikunnan on otettava huomioon myös tulokset vuosittaisesta hallituksen toiminnan arvioinnista.

 • Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys esimerkiksi:
 • oppimis- ja medialiiketoiminnasta Sanoman nykyisellä ja mahdollisella tulevalla maantieteellisellä toiminta-alueella
 • vastaavankokoisen julkisesti noteeratun osakeyhtiön johtamisesta, hyvästä hallintotavasta, konserni- ja taloushallinnosta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
 • strategiatyöstä ja yritysjärjestelyistä
 • teknologiasta sisältäen kuluttaja- ja julkaisutuotteiden digitalisaation; ja
 • vastuullisuudesta

Muiden hallituksen monimuotoisuutta koskevien keskeisten tekijöiden ohella hallitus on asettanut mitattavissa olevan tavoitteen koskien molempien sukupuolten edustusta hallituksessa. Tavoitteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia siten, että vähemmistössä olevan sukupuolen osuus hallituksen jäsenistä olisi vähintään 40 %. Jos kaksi jäsenehdokasta on yhtä päteviä, vähemmistössä olevan sukupuolen edustaja asetetaan etusijalle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi vuosittain edistymistä hallituksen monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden toteuttamisessa. Nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan tavoitteet täyttyvät tällä hetkellä hyvin.

Vuoden 2022 lopussa Sanoman hallituksen jäsenistä 33 % oli naisia. Naisten osuus hallituksen jäsenistä on ollut 20– 50 % vuosina 2012–2021. Sanoman hallituksen jäsenillä on monipuolinen liike-elämän tuntemus ja kokemusta useista konsernin toimintamaista. Hallituksen jäsenten ikä vaihteli 40–68 vuoden välillä keski-iän ollessa 58 vuotta.

Vuoden 2023 yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans ja Sebastian Langenskiöld sekä uutena jäsenenä Eugenie van Wiechen.

Hallituksen vuosittaisen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä ja sen johdosta riippumattomia. Lisäksi seitsemän yhdeksästä jäsenestä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Syy siihen, että kaksi hallituksen jäsentä, Anna Herlin ja Nils Ittonen, eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista on kerrottu hallituksen jäsenten esittelyissä.

Hallituksen osakeomistukset

Hallituksen jäsenet

Vuoden 2023 yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet:
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Nils Ittonen (varapuheenjohtaja), Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila,  Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja Eugenie van Wiechen. 

Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättyessä.

Lisätietoa hallituksesta vuoden 2022 hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksessä.

Hallituksen jäsenten lyhyet esittelyt

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen osakeomistukset

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät on esitetty Suomen osakeyhtiölaissa ja muissa sovellettavissa laeissa. Hallitus vastaa yhtiön ja sen liiketoiminnan johtamisesta. Lisäksi hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä. 

Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritetty hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus muun muassa

 • päättää konsernin pitkän aikavälin tavoitteista ja liiketoimintastrategiasta pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi
 • hyväksyy konsernin raportointirakenteen
 • päättää yritysostoista ja -myynneistä, taloudellisista asioista ja investoinneista, joiden arvo on yli 5,0 milj. euroa tai jotka ovat muuten strategisesti merkittäviä tai joihin liittyy merkittäviä riskejä tai jotka liittyvät vähintään 100 työntekijää koskevaan yritysmyyntiin, irtisanomiseen tai lomautukseen (hallitus on toistaiseksi valtuuttanut toimitusjohtajan päättämään yritysostoista ja -myynneistä, taloudellisista asioista ja investoinneista, joiden arvo on yli 0,5 mutta alle 5,0 milj. euroa)
 • varmistaa suunnittelun, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien ja raportointimenettelyjen riittävyyden
 • tarkistaa ja seuraa konserniyhtiöiden toimintaa ja tuloksia
 • hyväksyy osavuosikatsaukset, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja yhtiön palkitsemisraportin
 • nimittää ja erottaa seuraavat sekä päättää heidän
  palkkioistaan:
  • toimitusjohtaja
  • toimitusjohtajan sijainen
  • strategisten liiketoimintayksiköiden toimitusjohtajat
   • konsernin johtoryhmän jäseninä toimivat Sanoman johtajat 
   • tietyt hallituksen erikseen määrittämät johtajat
 • vahvistaa konsernin arvot
 • hyväksyy konsernin keskeiset toimintaperiaatteet.

Vuonna 2022 hallitus valvoi edelleen tarkasti espanjalaisen Santillanan käynnissä olevaa integroitumista konserniin ja hyväksyi Pearsonin Italian paikallisen perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan sekä kokeisiin valmistavia materiaaleja Saksassa tarjoavan liiketoiminnan yritysoston (sekä integraatio-suunnitelman), jotka saatiin päätökseen 31.8.2022. Hallitus hyväksyi hollantilaisen ammatillisen koulutuksen oppilastietojärjestelmän tarjoajan Eduarten myynnin, mikä tuki Sanoman strategiaa jonka mukaisesti yhtiö harmonisoi oppimisliiketoimintansa digitaalista tarjoomaa. Hallitus jatkoi yritysostojen ja toiminnan kehittämisen mahdollisuuksien tutkimista julkistetun strategisen kasvutavoitteen tukemiseksi, jonka mukaan yhtiö pyrkii kasvattamaan liikevaihtonsa yli 2 mrd. euroon vuoteen 2030 mennessä siten, että vähintään 75 % liikevaihdosta tulee oppimisliiketoiminnasta. Säännöllisten tehtäviensä ja yhtiön päivittäisten toimintojen valvonnan lisäksi hallitus seurasi tarkasti toimenpiteitä, joita tehtiin rahoituksen vahvistamiseksi päätökseen saadun yritysoston tukemiseksi, Helsingin Sanomien jakelun ja Iddinkin jakelutoiminnan palvelumallin parantamiseksi, tietoturvan parantamiseksi nykyisessä maailmantilanteessa sekä yksityisyydensuojan ja kuluttajien luottamuksen vahvistamiseksi entisestään osana päivittäistä työtämme. Lisäksi hallitus vapautti Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan tehtävistään ja seurasi tarkasti oikeusprosessia, joka koski Helsingin Sanomissa vuonna 2017 julkaistua artikkelia Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta.

Hallitus kehittää toimintaansa arvioimalla toimintojaan ja  työmenetelmiään vuosittain. Arvioinnin tarkoituksena on myös tarkastella hallituksen kokoonpanoa ja määrittää pätevyysvaatimukset mahdollisille uusille jäsenille. Arviointi voidaan tehdä sisäisenä itsearviointina tai  siiihen voidaan käyttää ulkopuolista arvioitsijaa.  Vuonna 2022 hallitus käytti ulkopuolista arvioitsijaa. 

Hallituksen kokoukset

Vuonna 2022 hallitus kokoontui 13 kertaa. Keskimääräinen kokouksiin osallistumisaste oli
98 %.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin 
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja) 13/13 100
Nils Ittonen (varapuheenjohtaja) 12/13 92
Julian Drinkall  13/13 100
Rolf Grisebach  13/13 100
Anna Herlin 13/13 100
Mika Ihamuotila 13/13 100
Denise Koopmans 12/13 92
Sebastian Langenskiöld  13/13 100
Rafaela Seppälä 13/13 100