Hallitus voi asettaa valiokuntia, työvaliokuntia tai muita pysyviä tai määräaikaisia elimiä nimeämiinsä tehtäviin. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestyksen ja säätää muille hallituksen asettamille elimille annetut menettelyohjeet. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Hallituksella on työvaliokunta, joka valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tai tiedoksi tulevia asioita. Lisäksi hallituksen valiokuntia ovat tarkastus- ja henkilöstövaliokunnat.

Valiokuntien jäsenet nimitetään hallituksen jäsenten joukosta kunkin valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti.  Valiokunnat eivät ole päättäviä tai toimeenpanevia elimiä, mutta hallitus voi halutessaan antaa valiokunnille tai toimitusjohtajalle valtuutuksen tiettyihin päätöksiin.

Vuoden 2023 yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastusvaliokuntaan ja henkilöstövaliokuntaan keskuudestaan seuraavat jäsenet:

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot, vastuut ja tehtävät

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokouksiin tulevia asioita. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen.

Vuonna 2022 työvaliokuntaan kuuluivat Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Nils Ittonen ja Susan Duinhoven. Työvaliokunta kokoontui kuusi (6) kertaa vuonna 2022. Kokouksiin osallistumisaste oli 100 %.

Jäsenten osallistuminen työvaliokunnan kokouksiin 2022
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja) 6/6 100
Nils Ittonen 6/6 100
Susan Duinhoven 6/6 100

 

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuden hoitamisessa taloudellisen raportoinnin ja valvonnan, riskienhallinnan sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen osalta. Tarkastusvaliokunta hoitaa tehtäviään hallituksen hyväksymän työjärjestyksen, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. 

Tarkastusvaliokunta esimerkiksi tarkistaa osavuosikatsaukset ja puolivuosikatsauksen, keskustelee riskienhallinta-analyyseistä joihin sisältyy tunnistetut riskit ja niihin liittyvät toimintasuunnitelmat, seuraa lähipiiriintransaktioiden seuraamiseen ja arviointiin sovellettavia periaatteita, valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan ja seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta sekä tarkistaa ja hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman ja seuraa sen edistymistä. Tarkastusvaliokunta myös tarkistaa selvityksen hallinto-ja ohjausjärjestelmästä sekä konsernin muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin.

Vuonna 2022 tarkastusvaliokunta keskittyi kahdessa tapaamisessaan tiettyihin eri erityisteemoihin tavallisten esityslistalla olevien asioiden lisäksi. Erityisteemoja olivat sijoittajasuhteet, sisäinen valvonta, yrityskaupat ja talouden organisaatio. Lisäksi tarkastusvaliokunta kiinnitti erityisesti huomiota ja sai säännöllisiä päivityksiä liittyen tietosuoja-aiheisiin, talouden organisaatioon, yksityisyydensuojaan, eettisyyteen ja vaatimustenmukaisuuteen, vastuullisuusohjelman etenemiseen, rahavirta- ja rahoitusstrategiaan sekä yhtiön toimiin nykyisessä maailmantilanteessa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä muita henkilöitä jotka ovat vastuussa tarkastusvaliokunnan esityslistalla olevista aiheista osallistuvat valiokunnan kokouksiin esityslistalla olevien aiheiden esittelijöinä. Lisäksi sisäinen tarkastaja on osallistunut tarkastusvaliokunnan kokouksiin heinäkuusta 2021 alkaen ja jatkaa niihin osallistumista. Vastuullinen tilintarkastaja on myös läsnä kokouksissa ja kertoo kokousten välillä toteutetusta tilintarkastustyöstä.

Tarkastusvaliokunnan muodostavat sen työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan puheenjohtaja sekä vähintään kaksi, mutta enintään neljä jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain jäsentensä keskuudesta. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden jäsenen on myös oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Laissa vaaditun mukaisesti vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa

Vuoden 2022 yhtiökokouksesta alkaen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Denise Koopmans (puheenjohtaja), Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila ja Nils Ittonen. Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet olivat yhtiöstä riippumattomia, ja kolme jäsentä (Rolf Grisebach, Mika Ihamuotila ja Denise Koopmans) olivat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Neljällä viidestä jäsenestä oli talousosaamista koulutuksensa tai aiemman työkokemuksensa myötä. Lisäksi valiokunnassa oli asiantuntemusta vastuullisuudesta. Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusii kertaa vuonna 2022. Kokouksiin osallistumisaste oli 90 %. 

Jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Denise Koopmans (puheenjohtaja) 5/6 83
Rolf Grisebach  5/6 83
Anna Herlin 6/6 100
Mika Ihamuotila 5/6 83

Nils Ittonen

6/6 100

 

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta vastaa henkilöstöasioiden valmistelusta, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkaukseen, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon arviointiin, konsernin palkkausta ja palkkioita koskeviin toimintaohjeisiin, henkilöstöpolitiikkaan ja käytäntöihin, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon kehittämistä ja seuraajia koskeviin suunnitelmiin ja hoitaa muita hallituksen ja/tai hallituksen puheenjohtajan sille kulloinkin määräämiä valmistelevia tehtäviä. Lisäksi valiokunta keskustelee hallituksen kokoonpanosta ja sen tulevista jäsenistä sekä valmistelee palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Vuonna 2022 henkilöstövaliokunta kiinnitti erityistä huomiota työntekijöiden ja esihenkilöiden tukemiseen hybridityöhön siirryttäessä (yhdistelmä toimisto- ja etätyötä). Se keskittyi myös kulttuuriasioihin, työntekijöiden hyvinvointiin ja seurasi tarkasti Sanoma Learningin strategisia muutosprojekteja. Henkilöstövaliokunnan jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, Sanoma Media Finlandin henkilöstön kehitysjohtaja ja muut henkilöstöasioista vastaavat henkilöt osallistuivat valiokunnan kokouksiin esityslistalla olevien aiheiden esittelijöinä.

Henkilöstövaliokunnassa on vähintään kolme, mutta enintään viisi jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vuoden 2022 yhtiökokouksesta alkaen henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Julian Drinkall (puheenjohtaja), Sebastian Langenskiöld ja Rafaela Seppälä. Henkilöstövaliokunnan kaikki jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstövaliokunta kokoontui 4 kertaa. Kokouksiin osallistumisaste oli 100 %.

Jäsenten osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Julian Drinkall (puheenjohtaja) 4/4 100
Sebastian Langenskiöld 4/4 100
Rafaela Seppälä  4/4 100