Hallitus voi asettaa valiokuntia, työvaliokuntia tai muita pysyviä tai määräaikaisia elimiä nimeämiinsä tehtäviin. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestyksen ja säätää muille hallituksen asettamille elimille annetut menettelyohjeet. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Hallituksella on työvaliokunta, joka valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tai tiedoksi tulevia asioita. Lisäksi hallituksen valiokuntia ovat tarkastus- ja henkilöstövaliokunnat.

Valiokuntien jäsenet nimitetään hallituksen jäsenten joukosta kunkin valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti. Toimitusjohtaja on työvaliokunnan jäsen hallituksen jäsenten lisäksi. Valiokunnat eivät ole päättäviä tai toimeenpanevia elimiä, mutta hallitus voi halutessaan antaa valiokunnille tai toimitusjohtajalle valtuutuksen tiettyihin päätöksiin.

Vuoden 2021 yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastusvaliokuntaan ja henkilöstövaliokuntaan keskuudestaan seuraavat jäsenet:

Työvaliokunta

Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja),  Nils Ittonen, Susan Duinhoven

Tarkastusvaliokunta

Denise Koopmans (puheenjohtaja), Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen

Henkilöstövaliokunta

Julian Drinkall (puheenjohtaja),  Sebastian Langenskiöld, Rafaela Seppälä

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot, vastuut ja tehtävät

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokouksiin tulevia asioita. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen.

Vuoden 2021 yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi työvaliokuntaan keskuudestaan seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Nils Ittonen ja Susan Duinhoven.

Vuonna 2020 työvaliokuntaan kuuluivat Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Antti Herlin, Nils Ittonen ja Susan Duinhoven. Työvaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa. Keskimääräinen kokouksiin osallistumisaste oli 100 %.

Jäsenten osallistuminen työvaliokunnan kokouksiin 2020
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja) 4/4 100
Antti Herlin 4/4 100
Nils Ittonen 4/4 100
Susan Duinhoven 4/4 100

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuden hoitamisessa taloudellisen raportoinnin ja valvonnan, riskienhallinnan sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen osalta. Tarkastusvaliokunta hoitaa tehtäviään hallituksen hyväksymän työjärjestyksen, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Tarkastusvaliokunta mm. tarkistaa osavuosikatsaukset ja puolivuosikatsauksen, keskustelee riskienhallinta-analyyseistä sisältäen tunnistetut riskit ja niihin liittyvät toimintasuunnitelmat, seuraa lähipiiriin kuuluvien kanssa tehtäviin sopimuksiin ja muihin oikeustoimiin liittyvien esteellisyyssäännösten noudattamista, valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan ja seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta sekä tarkistaa ja hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman ja seuraa sen edistymistä. Tarkastusvaliokunta myös tarkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Vuonna 2020 tarkastusvaliokunta keskittyi kolmessa tapaamisessaan eri teemoihin tavallisten esityslistalla olevien asioiden lisäksi. Teemoja olivat riskienhallinta, tietosuoja ja yksityisyydensuoja sekä talouden organisaatio ja kehitysohjelma, yritysostojen integrointi, kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) tulevat muutokset ja XBRL-raportointi. Lisäksi tarkastusvaliokunta kiinnitti erityisesti huomiota yhtiön koronavirustoimiin sekä siihen, miten pandemian vaikutukset näkyivät kirjanpidossa, johdon arvioissa ja taloudellisessa raportoinnissa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talous- ja operatiivinen johtaja sekä muita henkilöitä osallistuu valiokunnan kokouksiin esityslistalla olleiden aiheiden esittelijöinä. Vastuullinen tilintarkastaja on myös läsnä kokouksissa ja kertoo kokousten välillä toteutetusta valvonnasta.

Tarkastusvaliokunnassa on sen työjärjestyksen mukaisesti 3–5 jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden heistä on myös oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Laissa vaaditun mukaisesti vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Vuoden 2021 yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastusvaliokuntaan keskuudestaan seuraavat jäsenet: 
Denise Koopmans (puheenjohtaja), Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila ja Nils Ittonen. Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja kolme jäsentä (Rolf Grisebach, Mika Ihamuotila ja Denise Koopmans) ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 

Vuonna 2020 yhtiökokouksesta alkaen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Denise Koopmans (puheenjohtaja), Rolf Grisebach, Mika Ihamuotila ja Nils Ittonen.  Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja kolme jäsentä (Rolf Grisebach, Mika Ihamuotila ja Denise Koopmans) ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi (5) kertaa vuonna 2020. Keskimääräinen kokouksiin osallistumisaste oli 100 %.

Jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 2020
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Denise Koopmans (puheenjohtaja) 5/5 100
Rolf Grisebach 1 4/4 100
Mika Ihamuotila 1 4/4 100
Nils Ittonen 5/5 100

Anne Brunila 2

1/1 100

1 Tarkastusvaliokunnan jäsen 25.3.2020 alkaen 

2 Tarkastusvaliokunnan jäsen 25.3.2020 asti

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta vastaa sellaisten henkilöstöasioiden valmistelusta, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkaukseen, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon arviointiin, konsernin palkkausta ja palkkioita koskevaan toimintaohjeeseen sekä henkilöstöpolitiikkaan ja käytäntöihin. Valiokunta myös valmistelee toimitusjohtajan ja ylimmän johdon kehittämistä ja seuraajia koskevia suunnitelmia ja hoitaa muita hallituksen ja/tai hallituksen puheenjohtajan sille kulloinkin määräämiä valmistelevia tehtäviä. Lisäksi valiokunta keskustelee hallituksen kokoonpanosta ja sen tulevista jäsenistä sekä valmistelee palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Vuonna 2020 henkilöstövaliokunta kiinnitti erityistä huomiota
koronaviruspandemian henkilöstövaikutuksiin, haitallisten
vaikutusten vähentämiseen tähtääviin toimiin sekä tulevaisuuden
työtapoihin valmistautumisen. Lisäksi valiokunta esitteli hallitukselle uuden palkitsemispolitiikan, joka hyväksyttiin vuoden 2020 yhtiökokouksessa, ja valmisteli vuoden 2020 palkitsemisraportin tämän politiikan mukaisesti.

Henkilöstövaliokunnan jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja ja muut henkilöstöasioista vastaavat henkilöt osallistuvat valiokunnan kokouksiin esityslistalla olevien aiheiden esittelijöinä.

Henkilöstövaliokunnassa on 3–5 jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vuoden 2021 yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi henkilöstövaliokuntaan keskuudestaan seuraavat jäsenet: Julian Drinkall (puheenjohtaja),  Sebastian Langenskiöld ja Rafaela Seppälä. Henkilöstövaliokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2020 yhtiökokouksesta alkaen henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Kai Öistämö (puheenjohtaja), Julian Drinkall, Sebastian Langenskiöld ja Rafaela Seppälä. Henkilöstövaliokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstövaliokunta kokoontui kolme (3) kertaa. Keskimääräinen kokouksiin osallistumisaste oli 100 %.

Jäsenten osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 2020
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Kai Öistämö (puheenjohtaja) 3/3 100
Julian Drinkall 1 2/2 100
Sebastian Langenskiöld 1 2/2 100
Rafaela Seppälä 3/3 100

Mika Ihamuotila 2

1/1 100

1 Jäsen 25.3.2020 alkaen

2 Jäsen 25.3.2020 asti