Hallitus voi asettaa valiokuntia, työvaliokuntia tai muita pysyviä tai määräaikaisia elimiä nimeämiinsä tehtäviin. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestyksen ja säätää muille hallituksen asettamille elimille annetut menettelyohjeet. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Hallituksella on työvaliokunta, joka valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tai tiedoksi tulevia asioita. Lisäksi hallituksen valiokuntia ovat tarkastus- ja henkilöstövaliokunnat.

Valiokuntien jäsenet nimitetään hallituksen jäsenten joukosta kunkin valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti.  Valiokunnat eivät ole päättäviä tai toimeenpanevia elimiä, mutta hallitus voi halutessaan antaa valiokunnille tai toimitusjohtajalle valtuutuksen tiettyihin päätöksiin.

Vuoden 2024 yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastusvaliokuntaan ja henkilöstövaliokuntaan keskuudestaan seuraavat jäsenet:

Työvaliokunta

Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja),  Klaus Cawén ja  Rob Kolkman 

Tarkastusvaliokunta

Rolf Grisebach (puheenjohtaja), Klaus Cawén, Mika Ihamuotila ja Sebastian Langenskiöld

Henkilöstövaliokunta

Julian Drinkall (puheenjohtaja), Anna Herlin ja  Sebastian Langenskiöld

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot, vastuut ja tehtävät

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokouksiin tulevia asioita. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen.

Vuonna 2023 työvaliokuntaan kuuluivat Pekka Ala- Pietilä (puheenjohtaja), Nils Ittonen ja Susan Duinhoven. Työvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2023. Kokouksiin osallistumisaste oli 100 %.

Jäsenten osallistuminen työvaliokunnan kokouksiin 2023
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja) 4/4 100
Nils Ittonen 4/4 100
Susan Duinhoven 4/4 100

 

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuden hoitamisessa taloudellisen raportoinnin ja valvonnan, riskienhallinnan sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen osalta. Tarkastusvaliokunta hoitaa tehtäviään hallituksen hyväksymän työjärjestyksen, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. 

Tarkastusvaliokunta esimerkiksi tarkistaa osavuosikatsaukset ja puolivuosikatsauksen, keskustelee riskienhallinta-analyyseistä, joihin sisältyvät tunnistetut riskit ja niihin liittyvät toimintasuunnitelmat, seuraa lähipiiriintransaktioiden seuraamiseen ja arviointiin sovellettavia periaatteita, valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan ja seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta sekä tarkistaa ja hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman ja seuraa sen edistymistä. Tarkastusvaliokunta myös tarkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä konsernin muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin.

Vuonna 2023 tarkastusvaliokunta sai varsinaisten asialistan asioiden lisäksi päivityksiä liittyen tietosuoja-aiheisiin, talouden organisaatioon, yksityisyyden suojaan, eettisyyteen ja vaatimustenmukaisuuteen. Valiokunta kiinnitti erityistä huomiota vapaaseen rahavirtaan ja yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivin (CSRD) mukaisen vastuullisuusohjelman etenemiseen. 

Tarkastusvaliokunnan jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä muita henkilöitä, jotka ovat vastuussa tarkastusvaliokunnan esityslistalla olevista aiheista, osallistuvat valiokunnan kokouksiin esityslistalla olevien aiheiden esittelijöinä. Lisäksi sisäinen tarkastaja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Vastuullinen tilintarkastaja on myös läsnä kokouksissa ja kertoo kokousten välillä toteutetusta tilintarkastustyöstä. 

Tarkastusvaliokunnan muodostavat sen työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan puheenjohtaja sekä vähintään kaksi, mutta enintään neljä jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain jäsentensä keskuudesta. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden jäsenen on myös oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Laissa vaaditun mukaisesti vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Vuoden 2023 yhtiökokouksesta alkaen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Denise Koopmans (puheenjohtaja), Mika Ihamuotila, Nils Ittonen ja Sebastian Langenskiöld. Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja kolme jäsentä (Mika Ihamuotila, Sebastian Langenskiöld ja Denise Koopmans) ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla jäsenillä on talousosaamista koulutuksensa tai aiemman työkokemuksensa myötä. Lisäksi valiokunnassa on asiantuntemusta vastuullisuudesta. Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2023. Kokouksiin osallistumisaste oli 84 %.

Jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Denise Koopmans (puheenjohtaja) 3 5/6 83
Mika Ihamuotila  4/6 67
Nils Ittonen 5/6 83
Sebastian Langenskiöld1 5/5 100
Rolf Grisebach 2 1/1 100

Anna Herlin 2

1/1 100

1 Jäsen 19.4.2023 alkaen
2 Jäsen 19.4.2023 saakka
3 Mika Ihamuotila toimi puheenjohtajana tarkastusvaliokunnan
 toukokuun kokouksessa, kokoukseen kutsutun Rolf Grisebachin
 tukemana, valiokunnan puheenjohtajan Denise Koopmansin
 sijasta

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta vastaa henkilöstöasioiden valmistelusta, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkaukseen, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon arviointiin, konsernin palkkausta ja palkkioita koskeviin toimintaohjeisiin, henkilöstöpolitiikkaan ja käytäntöihin ja toimitusjohtajan ja ylimmän johdon kehittämistä ja seuraajia koskeviin suunnitelmiin sekä hoitaa muita hallituksen ja/tai hallituksen puheenjohtajan sille kulloinkin määräämiä valmistelevia tehtäviä. Lisäksi valiokunta keskustelee hallituksen kokoonpanosta ja sen tulevista jäsenistä sekä valmistelee palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Vuonna 2023 henkilöstövaliokunta seurasi keskeisten palkitsemisnäkökohtien lisäksi HR-osaamisen vahvistamiseen tähtäävän People Excellence -ohjelman toteutumista erityisesti uuden HR-järjestelmän käyttöönoton kautta ja siihen liittyviä muutoksenhallinta- ja viestintävaikutuksia. Henkilöstövaliokunta keskittyi myös oppimisen ja kehittämisen teemaan, jonka tavoitteena oli auttaa kaikkia työntekijöitä saavuttamaan potentiaalinsa yhdenvertaisilla yhdistelmäoppimisratkaisuilla, ja vaadittuihin kulttuurisiin muutoksiin, joita 70/20/10-viitekehyksen täysimääräinen täytäntöönpano edellyttää (70 % työssä oppimista, 20 % verrokeilta oppimista ja 10 % perinteistä koulutusta).

Henkilöstövaliokunnan jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, Media Finlandin henkilöstön kehitysjohtaja ja muut henkilöstöasioista vastaavat henkilöt osallistuivat valiokunnan kokouksiin esityslistalla olevien aiheiden esittelijöinä.

Henkilöstövaliokunnassa on vähintään kolme, mutta enintään viisi jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vuoden 2023 yhtiökokouksesta alkaen henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Julian Drinkall (puheenjohtaja), Rolf Grisebach, Anna Herlin ja Sebastian Langenskiöld. Valiokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja kolme jäsentä (Julian Drinkall, Rolf Grisebach ja Sebastian Langenskiöld) ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnassa on asiantuntemusta vastuullisuudesta. Henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa. Kokouksiin osallistumisaste oli 100 %.

Jäsenten osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Julian Drinkall (puheenjohtaja) 4/4 100
Rolf Grisebach 1 3/3 100
Anna Herlin 1 3/3 100
Sebastian Langenskiöld 4/4 100
Rafaela Seppälä 2 1/1 100

1 Jäsen 19.4.2023 alkaen
2 Jäsen 19.4.2023 saakka