Hallitus voi asettaa valiokuntia, työvaliokuntia tai muita pysyviä tai määräaikaisia elimiä nimeämiinsä tehtäviin. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestyksen ja säätää muille hallituksen asettamille elimille annetut menettelyohjeet. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Hallituksella on työvaliokunta, joka valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tai tiedoksi tulevia asioita. Lisäksi hallituksen valiokuntia ovat tarkastus- ja henkilöstövaliokunnat.

Valiokuntien jäsenet nimitetään hallituksen jäsenten joukosta kunkin valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti. Toimitusjohtaja on työvaliokunnan jäsen hallituksen jäsenten lisäksi. Valiokunnat eivät ole päättäviä tai toimeenpanevia elimiä, mutta hallitus voi halutessaan antaa valiokunnille tai toimitusjohtajalle valtuutuksen tiettyihin päätöksiin.

Vuoden 2022 yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastusvaliokuntaan ja henkilöstövaliokuntaan keskuudestaan seuraavat jäsenet:

Työvaliokunta

Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja),  Nils Ittonen, Susan Duinhoven

Tarkastusvaliokunta

Denise Koopmans (puheenjohtaja), Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen

Henkilöstövaliokunta

Julian Drinkall (puheenjohtaja),  Sebastian Langenskiöld, Rafaela Seppälä

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot, vastuut ja tehtävät

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokouksiin tulevia asioita. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen.

Vuonna 2021 työvaliokuntaan kuuluivat Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Nils Ittonen ja Susan Duinhoven. Työvaliokunta kokoontui kolme(3) kertaa. Kokouksiin osallistumisaste oli 100 %. Vuoden 2022 yhtiökokouksen jälkeen valiokunnan kokoonpanoon ei tullut muutoksia.

Jäsenten osallistuminen työvaliokunnan kokouksiin 2021
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja) 3/3 100
Nils Ittonen 3/3 100
Susan Duinhoven 3/3 100
Antti Herlin1 1/1 100

1 Jäsen 13.4.2021 asti

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuden hoitamisessa taloudellisen raportoinnin ja valvonnan, riskienhallinnan sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen osalta. Tarkastusvaliokunta hoitaa tehtäviään hallituksen hyväksymän työjärjestyksen, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. 

Tarkastusvaliokunta esimerkiksi tarkistaa osavuosikatsaukset ja puolivuosikatsauksen, keskustelee riskienhallinta-analyyseistä joihin sisältyy tunnistetut riskit ja niihin liittyvät toimintasuunnitelmat, seuraa lähipiiriintransaktioiden seuraamiseen ja arviointiin sovellettavia periaatteita, valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan ja seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta sekä tarkistaa ja hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman ja seuraa sen edistymistä. Tarkastusvaliokunta myös tarkistaa selvityksen hallinto-ja ohjausjärjestelmästä sekä konsernin muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin.

Vuonna 2021 tarkastusvaliokunta keskittyi kolmessa tapaamisessaan tiettyihin eri erityisteemoihin tavallisten esityslistalla olevien asioiden lisäksi. Erityisteemoja olivat hankinta, sisäinen valvonta, talouden integraatiot, tietosuoja ja liiketoiminnan jatkuvuus sisältäen kriisijohtamisen, verot ja vastuullisuuden. Lisäksi tarkastusvaliokunta kiinnitti erityisesti huomiota ja sai säännöllisiä päivityksiä liittyen tietosuoja-aiheisiin, talouden organisaatioon, yksityisyydensuojaan, eettisyyteen ja vaatimustenmukaisuuteen, vastuullisuusohjelman etenemiseen ja yhtiön jatkuneisiin koronavirustoimiin sekä siihen, miten pandemian vaikutukset näkyivät kirjanpidossa, johdon arvioissa ja taloudellisessa raportoinnissa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, talous- ja operatiivinen johtaja sekä muita henkilöitä jotka ovat vastuussa tarkastusvaliokunnan esityslistalla olevista aiheista osallistuvat valiokunnan kokouksiin esityslistalla olevien aiheiden esittelijöinä. Lisäksi sisäinen tarkastaja on osallistunut tarkastusvaliokunnan kokouksiin heinäkuusta 2021 alkaen ja jatkaa niihin osallistumista. Vastuullinen tilintarkastaja on myös läsnä kokouksissa ja kertoo kokousten välillä toteutetusta tilintarkastustyöstä.

Tarkastusvaliokunnan muodostavat sen työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan puheenjohtaja sekä vähintään kaksi, mutta enintään neljä jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain jäsentensä keskuudesta. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden jäsenen on myös oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Laissa vaaditun mukaisesti vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa

Vuoden 2021 yhtiökokouksesta alkaen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Denise Koopmans (puheenjohtaja), Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika
Ihamuotila ja Nils Ittonen. Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja kolme jäsentä (Rolf Grisebach, Mika Ihamuotila ja Denise Koopmans) ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Neljällä viidestä jäsenestä on talousosaamista koulutuksensa tai aiemman työkokemuksensa myötä. Lisäksi valiokunnassa on asiantuntemusta vastuullisuudesta. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2021. Kokouksiin osallistumisaste oli 96 %. Vuoden 2022 yhtiökokouksen jälkeen valiokunnan kokoonpanoon ei tullut muutoksia.

Jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin 
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Denise Koopmans (puheenjohtaja) 5/5 100
Rolf Grisebach  5/5 100
Anna Herlin1 4/4 100
Mika Ihamuotila 4/5 80

Nils Ittonen

5/5 100

1 Jäsen 13.4.2021 alkaen 

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta vastaa henkilöstöasioiden valmistelusta, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkaukseen, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon arviointiin, konsernin palkkausta ja palkkioita koskeviin toimintaohjeisiin, henkilöstöpolitiikkaan ja käytäntöihin, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon kehittämistä ja seuraajia koskeviin suunnitelmiin ja hoitaa muita hallituksen ja/tai hallituksen puheenjohtajan sille kulloinkin määräämiä valmistelevia tehtäviä. Lisäksi valiokunta keskustelee hallituksen kokoonpanosta ja sen tulevista jäsenistä sekä valmistelee palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Vuonna 2021 henkilöstövaliokunta kiinnitti erityistä huomiota pitkittyneen etätyön aiheuttamien vaikutusten hallintaan ja henkilöstön sitoutumisen ja motivoinnin tukemiseen koronaviruspandemian keskellä. Se keskittyi myös valmistelemaan pitkän aikavälin palkitsemisohjelman ansaintajakson muuttamista yhdestä vuodesta kahteen sekä seurasi tarkasti Learningin organisaation kehitystä.

Henkilöstövaliokunnan jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja ja muut henkilöstöasioista vastaavat henkilöt osallistuvat valiokunnan kokouksiin esityslistalla olevien aiheiden esittelijöinä.

Henkilöstövaliokunnassa on vähintään kolme, mutta enintään viisi jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vuoden 2021 yhtiökokouksesta alkaen henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Julian Drinkall (puheenjohtaja), Sebastian Langenskiöld ja Rafaela Seppälä. Henkilöstövaliokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa. Kokouksiin osallistumisaste oli 100 %. Vuoden 2022 yhtiökokouksen jälkeen valiokunnan kokoonpanoon ei tullut muutoksia.

Jäsenten osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin 
Hallituksen jäsen Kokoukset, joihin osallistui Osallistumisaste, %
Julian Drinkall (puheenjohtaja) 4/4 100
Sebastian Langenskiöld 4/4 100
Rafaela Seppälä  4/4 100
Kai Öistämö1 4/4 100

1 Jäsen ja puheenjohtaja 13.4.2021 asti