”Vuosi alkoi odotustemme mukaisesti. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Learningin liikevaihto on aina kausiluonteisesti pieni ja huippusesonkiin tähtäävien myynti- ja markkinointipanostusten samalla lisääntyessä tulos tappiollinen. Italiassa elokuussa 2022 tekemämme yritysosto on lisännyt liiketoimintamme kausivaihtelua, minkä seurauksena ensimmäisestä vuosineljänneksestä on tullut entistä tappiollisempi. Ilmiötä vahvisti lisäksi korkea kustannusinflaatio verrattuna vielä vuosi sitten vallinneeseen lähes nollainflaation aikaan. Olemme nostaneet myyntihintojamme, minkä suurimmat positiiviset vaikutukset alkavat näkyä kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen, ja pyrimme toiminnallamme hallitsemaan kustannuksia koko liiketoiminnassamme. Korkean inflaation vaikutusten siirtäminen hintoihin tulee viemään kaiken kaikkiaan yhdestä kahteen vuotta. Italian liiketoiminnan integroiminen on jatkunut suunnitelmiemme mukaisesti. Sanoma Italian yrityskulttuuri sopii hyvin yhteen muun Sanoma Learningin kanssa, ja tiimimme ovat valmistautuneet tulevaan huippusesonkiin hyvin.

Media Finlandissa erilainen myynnin jakauma ja korkea inflaatio vaikuttivat operatiiviseen tulokseen. Korkeamman katteen mainosmyynti laski 5 % vertailuvuoden 2022 vahvaan alkuun verrattuna. Kasvatimme markkinaosuuttamme digitaalisessa mainonnassa, mutta menetimme sitä jonkin verran televisiossa, jossa sisältöinvestointimme jatkuivat varovaisina. Kehitys mukailee odotuksiamme, että mainonnan kysyntä laskee hieman vuonna 2023 suurimman laskun ajoittuessa vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Kokonaistilaajamäärän hienoinen lasku jatkui heijastellen kuluttajaluottamuksen heikentymistä, kun taas kohdennetut hinnankorotukset pitivät tilausmyynnin vakaana. Paperikulut ja kiinteät kustannukset nousivat merkittävästi verrattuna vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin inflaatiovaikutusta ei käytännössä vielä ollut – ei edes paperin hinnoissa, sillä käytimme tuolloin ennen hintojen nousun kiihtymistä kerryttämiämme varastoja. Meillä on hyvä aktiivisen ja tietoisen kulukurin kulttuuri, ja läpi liiketoimintojen tiimimme ovat haastavissa olosuhteissa onnistuneet erittäin hyvin kustannusten hallinnassa ja prosessien parantamisessa. Tästä huolimatta odotamme Media Finlandin operatiivisen tuloksen laskevan kolmanneksella vuoteen 2022 verrattuna.

Kun otetaan huomioon Italiassa ostetun liiketoiminnan myötä lisääntynyt kausivaihtelu ja inflaation nostamat kustannukset, vapaa rahavirta laski merkittävästi, vaikkakin odotustemme mukaisesti. Kuten helmikuussa kerroimme, oppimisliiketoiminnan suurempi mittakaava lisää merkittävästi käyttöpääoman tarvetta vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla edellisvuoteen verrattuna, ja vastaavasti suurin osa tuloista saadaan vasta kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana. Odotamme konsernin vapaan rahavirran laskevan tilapäisesti vuonna 2023. Siihen vaikuttavat ostetun Italian liiketoiminnan normalisoituva vapaa rahavirta, Media Finlandin heikompi tulos, integraatioiden ja digitaalisiin alustoihimme tehtävien investointien jatkuminen sekä huomattavasti korkeammat rahoituskulut.

Maaliskuun alussa laskimme liikkeeseen 150 milj. euron hybridilainan. Pidämme hybridilainaa parhaana keinona vahvistaa tasettamme, sillä se lisää taloudellisesta joustavuutta ja tukee strategiamme toteutusta kaikkina ajankohtina ottaen huomioon myös liiketoimintamme lisääntyneen vuosittaisen kausivaihtelun. Pääomamarkkinoiden nykyisessä epävakaassa tilanteessa halusimme toteuttaa tämän transaktion niin nopeasti kuin mahdollista, ja olimme tyytyväisiä lainan huomattavaan ylimerkintään ja merkintöjen jakautumiseen laajalle sijoittajakunnalle. Kun hybridilainan vaikutus huomioidaan, velkaantuneisuutemme (nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen) oli 3,2 eli samalla tasolla kuin vuoden 2022 lopussa. Toisella vuosineljänneksellä velkaantuneisuutemme kasvaa kausiluonteisesti. On hyvä huomioida, että edellä mainittu velkaantuneisuuden taso eroaa lainakovenanteissamme käytetystä velkaantuneisuudesta, jossa oikaistun käyttökatteen sijasta käytetään oikaisematonta käyttökatetta. Oikaistu käyttökate on huomattavasti pienempi kuin oikaisematon käyttökate, koska siitä on vähennetty liiketoiminnallemme tyypilliset vuosittaiset esitysoikeuksien, sisällöntuotannon ja vuokrakirjojen poistot, kun taas lainakovenanttien laskennassa käytettävä oikaisematon käyttökate, joka ei sisällä kyseisiä poistoja.

Näkymämme vuodelle 2023 pysyvät ennallaan. Ensimmäinen vuosineljännes vastasi omia odotuksiamme. Tänä vuonna keskitymme kehittämään oppimissisältöihin liittyviä pitkän aikavälin vahvuuksiamme, harmonisoimaan digitaalisten oppimisalustojen tarjoomaamme, integroimaan viimeaikaisia yritysostojamme sekä kehittämään johtavaa digitaalista uutis- ja viihdetarjontaamme, jotta selviydymme taantumasta entistä vahvempana. Olemme edelleen sitoutuneita kasvustrategiaamme ja kiinnostuneita arvoa luovista, perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaaleihin liittyvistä yritysostoista. Lähitulevaisuudessa kiinnostuksemme kohdistuu erityisesti pienempiin yritysostoihin nykyisissä toimintamaissamme, sillä tänä vuonna keskitymme pääasiassa ostetun Italian liiketoiminnan integrointiin ja Euroopan oppimisportfoliomme tarjoamien mittakaavaetujen hyödyntämiseen.

Vastuullisuuden integroiminen entistä syvemmälle liiketoimintaamme eteni maaliskuun alussa, kun liitimme ilmastoon ja saavutettavuuteen liittyvät vastuullisuusmittarit osaksi 300 milj. euron luottolimiittisopimustamme. Science Based Targets ‑aloitteen mukaiset ilmastotavoitteemme ovat tällä hetkellä arvioitavina, ja odotamme niiden validoinnin tapahtuvan kesän jälkeen.

Haluan kiittää työntekijöitämme heidän sitoutumisestaan, innovatiivisuudestaan ja ketteryydestään, kun etenemme kohti oppimisliiketoiminnan huippusesonkia luottavaisina ja hyvin valmistautuneina. Tiimiemme ansiosta teemme jatkossakin parhaamme palvellaksemme asiakkaitamme myös nykyisissä epävakaissa ja välillä haastavissakin olosuhteissa.”

4.5.2023