”Vuonna 2023 liikevaihtomme kasvua ja operatiivista liikevoittoa vauhditti Learningin vahva tulos, kun taas Media Finland onnistui osittain pienentämään mainonnan kysynnän laskun ja kustannusinflaation vaikutusta taloudelliseen kehitykseensä. Uudessa roolissani Sanoman toimitusjohtajana odotan innolla yhteistyötä loistavan tiimimme kanssa. Haluan vahvistaa edelleen asemaamme perus- ja toisen asteen oppimisen palveluissa Euroopassa, toteuttaa Solar-ohjelman kaltaisia keskeisiä hankkeita ja jatkaa medialiiketoimintamme menestyksekästä digitalisoimista.  

Learningissä vuodelle 2023 oli leimallista vahva 6 %:n orgaaninen kasvu, jonka taustalla olivat Espanjan LOMLOE-opetussuunnitelmauudistuksen onnistunut toinen vuosi, pienempi opetussuunnitelmauudistus Puolassa sekä kustannusinflaation vaikutuksia lieventäneet hinnankorotukset toimintamaissamme. Samojen tekijöiden ansiosta myös Learningin operatiivinen liikevoitto kasvoi vahvasti. Viimeisimmän yritysostomme, italialaisen perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan integraatio, myynti ja taloudellinen kehitys etenivät onnistuneesti suunnitelmiemme mukaan. 

Lokakuussa käynnistimme Learningin laajuisen prosessien kehittämis- ja tehostamisohjelman Solarin, jolla varmistamme oppimisliiketoimintamme kasvaneen kokoluokan ja viimeisistä yritysostoista kertyneiden parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen optimaalisella tavalla. Solar-ohjelman tukemana Learningin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja odotetaan saavuttavan pitkän aikavälin tavoitetasonsa 23 % vuonna 2026. Ensimmäinen vaihe Solarista on jo käynnistetty ja se keskittyy opetussuunnitelmauudistusten jälkeiseen optimointiin erityisesti Espanjassa ja Puolassa. Kaiken kaikkiaan ohjelma on edennyt suunnitellusti. 

Odotustemme mukaisesti Media Finlandin liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto laskivat pääasiassa alhaisemman mainosmyynnin vuoksi. Vuoden kohokohtiin kuului digitilausten määrän selkeä kasvu, joka oli pääasiassa suoratoistopalvelumme Ruutu+:n ansiota. Asiakastarjooman laajentamisen ja kehittämisen ansiosta kokonaistilaajamäärä kasvoi hieman vuoden 2022 loppuun verrattuna. Vuoden aikana koko valikoimaan tehdyt varovaiset hinnankorotukset tukivat tilausmyyntiä. Pitämällä edelleen yllä aktiivista kulukuria tiimimme onnistui osittain lieventämään kustannus- ja palkkainflaation vaikutuksia. 

Vuoden aikana kiinnitimme erityistä huomiota Learningin aktiiviseen käyttöpääoman hallintaan, jonka tavoitteena oli lieventää liiketoiminnan lisääntyneen kausivaihtelun vaikutusta ja parantaa kassavirran suhdetta kannattavuuteen. Konsernin vapaa rahavirta parani merkittävästi verrattuna vuoden 2022 oikaistuun vapaaseen rahavirtaan, jossa ei ollut mukana kertaluonteista Italian ja Saksan liiketoimintojen oston ajoituksen vuoksi syntynyttä positiivista vaikutusta. Velkaantuneisuusasteemme parani 2,8:aan, mikä on pitkän aikavälin tavoitetasollamme (alle 3,0) ja tarjoaa vahvan perustan tästä eteenpäin. 

Jatkamme sekä Learningin että Media Finlandin pitkän aikavälin vahvuuksien kehittämistä. Keskipitkällä aikavälillä kolme strategista painopistealuettamme ovat 1) Learningin ja Media Finlandin kannattavuuden parantaminen, 2) liiketoiminnan kasvattaminen orgaanisesti ja pienempien nykyisillä toiminta-alueilla tapahtuvien yritysostojen kautta Learningissä sekä 3) taseen vahvistaminen. 

Hallitus ehdottaa viime vuoden tasolla olevaa 0,37 euron osinkoa (2022: 0,37), joka on 58 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta. Ehdotus heijastaa kykyämme tuottaa vahvaa vapaata rahavirtaa. Se myös tasapainottaa pääoman käyttöä sijoitustarinassamme tärkeässä osassa olevan osingon ja taseen vahvistamisen välillä.  

Meillä on ainutlaatuinen vastuullisuusprofiili, sillä oppimisella ja medialla on positiivinen vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Liiketoimintojemme tarkoituksen tukemiseksi olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet niille vastuullisuuden osa-alueille, joihin meillä on suurin vaikutus, kuten ilmasto ja henkilöstön sitoutuminen. Science Based Targets -aloite hyväksyi marraskuussa 2023 ilmastotavoitteemme, jotka kattavat sekä oman toimintamme että arvoketjumme. Olimme myös erittäin tyytyväisiä siihen, että vuosittain tehtävään henkilöstökyselyyn perustuva työntekijäkokemusindeksi (EEI) nousi pitkän aikavälin tavoitetasollemme 7,5 (2022: 7,3), joka on selvästi eurooppalaisen viitetason 7,1 yläpuolella. Molemmat näistä vastuullisuuden osa-alueista on muiden tavoitteiden ohella kytketty ylimmän johdon lyhyen aikavälin kannustinpalkkioihin vuonna 2024. 

Ohjeistamme vuodelle 2024 liikevaihdon laskua verrattuna vuoteen 2023. Tämä johtuu pääasiassa heikosti kannattavien sopimusten lopettamisesta Hollannin oppimateriaalien jakeluliiketoiminnassa sekä pienten Learningin ja Media Finlandin ydintoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myynneistä, joista ilmoitettiin tammikuussa 2024. Oppimateriaalimyynnin laskua Espanjan opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen tasoittaa muiden oppimateriaali-markkinoiden kasvun jatkuminen. Suomessa odotamme mainosmarkkinoiden laskevan hieman. Ennakoimamme konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja ottaa huomioon odotuksemme Learningin suhteellisen vakaasta kannattavuudesta sekä Media Finlandin maltillisesta tuloksen ja kannattavuuden noususta.

Haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille Sanoma-konsernin työntekijöille erinomaisesta työstä, vahvasta sitoutumisesta ja intohimoisesta suhtautumisesta asiakkaidemme tukemiseen sekä jatkuvasta sisäisestä parantamisesta nykyisessä toimintaympäristössä. Meillä on erinomaiset edellytykset jatkaa strategisella polullamme, kasvaa ja vahvistaa asemaamme, parantaa suorituskykyämme ja luoda lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme. Odotan menestyksekästä vuotta 2024.”

 

7.2.2024