Data on olennainen osa liiketoimintaamme, mikä nostaa tietosuojan ja asiakkaiden luottamuksen päivittäisen työmme ytimeen. Datan avulla helpottamme koulujen ja opettajien arkea, vahvistamme yksilöllisen oppimisen mahdollisuuksia ja johdamme oppimisratkaisujen digitaalista transformaatiota. Käytämme asiakasdataa laadukkaiden ja osuvien mediasisältöjen toimittamiseksi.

Vastuullisuustavoitteemme

Tuemme oppimista datan avulla ja asiakasdatamme auttaa rikastamaan riippumatonta mediaa

Data tukee laadukasta oppimista

Oppimisteknologia muuttuu nopeasti ja kehittyy jatkuvasti. Sanoma Learningin tavoitteena on johtaa tätä digitaalista transformaatiota moni-kanavaisilla, pitkälle kehitetyillä oppimisratkaisuilla. Data on olennainen osa oppimistuotteitamme. Se auttaa opettajia opettamaan ja tukee oppijoita optimoimalla heidän oppimistaan. Sanoma Learning käsittelee henkilötietoja pääosin asiakkaidensa henkilötietojen käsittelijänä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulut ja kunnat päättävät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet ja ohjeistavat meitä käsittelemään tietojaan niiden mukaisesti. Henkilötietojen suojaaminen käyttämämme datan koko elinkaaren ajan on päivittäisen liiketoimintamme ytimessä.

Asiakasdata auttaa rikastamaan riippumatonta mediaa

Tarvitsemme dataa luodessamme faktoihin perustuvaa journalismia ja tarjotessamme asiakkaillemme merkityksellisiä palveluita. Sanoma Media Finlandissa toimimme rekisterinpitäjänä, kun käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja. Käytämme dataa parantaaksemme journalistisia sisältöjämme, kehittääksemme mediassa yksilöityjä suosituksia, edistääksemme asiakaskeskeistä markkinointia ja parantaaksemme asiakaskokemusta. Data auttaa meitä kehittämään ja räätälöimään tuotteitamme. Henkilötiedot ovat erittäin tärkeitä myös digitaalisessa mainonnassa, jossa mainostajat arvostavat mahdollisuutta kohdentaa mainontaa asiakassegmenttien perusteella.

Suojelemme yksityisyyttä Tietosuojaohjelmamme avulla

Konserninlaajuinen tietosuojaohjelmamme varmistaa, että kehitämme jatkuvasti henkilötietojen vastuullista käyttöä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Keskitymme tietosuojatyössämme oikeudenmukaisiin ja läpinäkyviin käytäntöihin, jotka on määritelty Sanoman tietosuojapolitiikassa. Siinä määritellään pääperiaatteet ja hallintomalli, jotka ohjaavat sovellettavan tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanoa toiminnassamme. Tietosuojapolitiikkaa tarkistetaan vuosittain, ja hallitus hyväksyy siihen tehtävät muutokset, kuten kaikkien toimintaohjeidemme muutokset.

Tietoturva yksityisyydensuojan ytimessä
Teemme tuotteidemme ja liiketoimintamme tietosuojan kehitystyötä sisäänrakennetun toimintamallin (Privacy by Design) avulla. Toimintatapaa tukevat tietosuojayhteyshenkilöt (Privacy Champions), jotka vastaavat tietosuoja-asioista omilla liiketoiminta-alueillaan. Nämä yhteyshenkilöt koulutetaan toimimaan yrityksensä tietosuoja-asioiden etulinjassa. Henkilötietojen käsittelyn uusille tarkoituksille toteutetaan tietosuojaa koskevien vaikutusten arviointi. Lisäksi tuotekehitysprosesseihin on sisällytetty tietoturvauhkien arviointi ja muita suojatoimia. Jotta työntekijät osaisivat soveltaa tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä päivittäisessä työssään, tarjoamme käytännön työtä ohjaavia tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksia. Kaikkien uusien työntekijöiden odotetaan suorittavan verkkokoulutuksemme. Uusissa konserniyhtiöissä verkkokoulutus otetaan käyttöön 3–6 kuukauden kuluessa yritysoston toteutumisesta.

Häiriöiden hallintaprosessi
Tietoturvaloukkauksien hallintaprosessimme varmistaa, että voimme reagoida henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin, hallita niitä ja ilmoittaa niistä viranomaisille ja rekisteröidyille asiakkaille. Toteutamme jatkuvasti lyhyen ja pitkän aikavälin korjaavia toimia ja seuraamme systemaattisesti suuriksi ja pieniksi luokiteltujen tietoturvaloukkausten määrää vuositasolla. 

Tietojen elinkaarenhallintaprosessi
Kaikkien yritysten on dokumentoitava, miten ne käsittelevät tietoa ja noudattavat tietojen säilytysaikoja. Tietosuojatiimimme seuraa säännöllisesti tietojen elinkaarenhallintaprosessimme toimeenpanoa. Sanoma odottaa kolmansien osapuolten noudattavan sopimuksen mukaisesti Sanoman Eettisiä ohjeita tavarantoimittajille sekä tietojenkäsittelysopimusta, jossa määritellään ja ohjeistetaan ne tietosuojatoimet, jotka alihankkijan on toteutettava Sanoman puolesta.

Rekisteröityjen oikeuksien kunnioittaminen
Edistämme jatkuvasti läpinäkyvää tietojenkäsittelyä tarjoamalla rekisteröidyille asiakkaillemme tuotteitamme koskevat tietosuojaselosteet sekä tietosuojapolitiikan. Asiakkaillamme on oikeus pyytää meiltä (rekisterinpitäjältä) pääsyä omiin henkilötietoihinsa tai tietojensa oikaisemista tai poistamista. Tietojenkäsittelyn tarkoitukset ja tietosuojavelvoitteet, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn näitä tarkoituksia varten, on kuvattu yksityiskohtaisesti:

Sanoma.fi > Tietosuoja

Käytämme tekoälyä reilusti ja läpinäkyvästi

Sekä media- että oppimispalvelut digitalisoituvat nopeasti. Analytiikalla on tässä muutoksessa yhä tärkeämpi rooli, sillä se auttaa loppukäyttäjiä käyttämään palveluita optimaalisella tavalla. Vaikka koneoppimisen hyödyntäminen ja tekoälyyn perustuva analytiikka ovat suhteellisen uusia asioita, on tärkeää tunnistaa ne eettiset näkökohdat ja mahdolliset eettiset riskit, joita algoritmien käytön automatisointiin liittyy. Siksi olemme sitoutuneet kehittämään tekoälyn käytön eettisiä periaatteita ja määrittelemään konkreettisia tapoja, joilla tekoälyä voidaan käyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi journalististen suositusten antaminen, viihteen personoidut ominaisuudet sekä Sanoma Learningin mukautuvat oppimisratkaisut. Käyttäessämme tekoälyä sovellamme jo Sanoman tietosuojapolitiikan sisältämiä henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita ja käytäntöjä.

Data numeroina

260milj.

sivulatausta Sanoman verkostossa

95%

henkilöstöstä on käynyt tietosuojan ja -turvan verkkokoulutuksen

34

nimettyä Privacy Champion -tietosuojayhteyshenkilöä

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuullisuustekomme suojatessamme tietosi tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
17 Yhteistyö ja kumppanuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Tuemme innovaatioita kehittämällä ketterää yrityskulttuuria. Edistämme
tieteellistä tutkimusta raportoimalla tieteen uusimmista saavutuksista
medioissamme. Oppimateriaalimme perustuvat faktoihin ja opetussuunnitelmiin.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme ja tavarantoimittajiemme kanssa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Joka vuosi tuemme huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vaikutustamme yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin.

Lue lisää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista: Sitoumukset ja yhteistyö