Sitoudumme kansainvälisiin vastuullisuusaloitteisiin

Sitoudumme edistämään YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita Sanoman vastuullisuusohjelman avulla. Sanoman Eettiset ohjeet sisältävät YK:n Global Compact aloitteen kymmenen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruptionvastaisuutta koskevaa periaatetta.Sanoma vahvistaa ilmastotoimiaan sitoutumalla Science Based Targets -aloitteeseen.

Sitoumukset ja linjaukset 

Eettinen ohjeistomme linjaa vastuulliset toimintatapamme

Sanoma noudattaa liiketoiminnassaan toimintamaidensa lakeja ja asetuksia, Eettisiä ohjeitaan (Code of Conduct) sekä konsernin sisäisiä politiikkoja. Sanoman Eettiset ohjeet määrittävät yhteiset eettiset toimintatavat, joihin Sanoman kaikkien työntekijöiden, tavarantoimittajillemme ja palveluntarjoajillemme tulee sitoutua. Eettiset ohjeet muodostavat ylätason kaikille Sanoman politiikoille. Sanoman Eettiset ohjeet sisältävät YK:n Global Compact aloitteen kymmenen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruptionvastaisuutta koskevaa periaatetta.

Sanoma odottaa myös tavarantoimittajiensa sitoutuvan eettiseen ja vastuulliseen toimintatapaan ja noudattavan Sanoman Tavarantoimittajien eettisiä ohjeita toimiessaan Sanoman kanssa.  

Sanoman eettinen ohjeisto

Sanoman eettinen ohjeisto tavarantoimittajille 

Politiikkamme viitoittavat päivittäistä työtämme

Olemme sitoutuneet noudattamaan jokaisen toimintamaamme lainsäädäntöä, ja edellytämme samaa myös kumppaneiltamme. Lainsäädännön lisäksi noudatamme vastuullisuusperiaatteita, jotka sisältyvät politiikkoihimme. Henkilökuntamme suorittaa vuosittain pakollisen Eettisten ohjeiden verkkokoulutuksen sekä muita vastuullisuuspolitiikkoihin liittyviä verkkokoulutuksia. Näin varmistamme toimintaohjeidemme noudattamisen.

Politiikat ja koulutukset

Meillä on nollatoleranssi väärinkäytöksiä kohtaan

Sanoma-WhistleB-raportointikanavan kautta Sanoma-konsernin työntekijät, asiakkaat ja liikekumppanit voivat ilmoittaa luottamuksellisesti ja nimettömästi väärinkäytöksiä koskevista epäilyistään. Rohkaisemme ilmoittamaan Eettisten ohjeidemme tai muun toimintaohjeen tai lain rikkomuksista Sanoman raportointikanavan kautta, jota ylläpitää riippumaton ulkopuolinen taho. Tällä varhaiseen varoittamiseen perustuvalla järjestelmällä edistämme eettistä liiketoimintaa, ylläpidämme asiakkaiden ja suuren yleisön luottamusta ja vähennämme väärinkäytöksiin liittyviä riskejä.

Ilmoita väärinkäytösepäilyistä Sanoma-WhistleB:n kautta

Vastuullisuustavoitteemme

Toimimme eettisten periaatteiden ja vastuullisten liiketoimintapojen mukaisesti

Kehitämme vastuullisuuttamme noudattaen oppimis- ja medialiiketoimintaan sovellettavaa lainsäädäntöä. Yhtiön sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hallinnointi tukevat vastuullisuuden hallintaa. Lainsäädännön lisäksi noudatamme toimintaohjeisiimme sisältyviä vastuullisuusperiaatteita, ja kehitystyötä ohjaavat Sanoma-konsernin politiikat, ohjeet ja sitoumukset.

Kehitämme jatkuvasti toimitusketjumme vastuullisuutta

Tarjotaksemme asiakkaillemme tuotteita ja palveluita teemme päivittäin yhteistyötä monenlaisten toimittajien kanssa. Toimittajat toimittavat esimerkiksi kuljetus- ja jakelupalveluita, raaka-aineita ja tarvikkeita, rojalteja, painopalveluita ja paperia. Käytämme myös konsulttiyrityksiä. 

Vastuullisen toimitusketjun varmistaminen alkaa toimittajien valinnasta. Kolmansien osapuolten kanssa tehtäviin liiketoimiin liittyviä riskejä tunnistetaan osana Tunne vastapuolesi (Know Your Counterparty, KYC) -prosessia, jossa tutkitaan vastapuolten omistajia, toimintaa ja roolia. 

Sanoman Eettisissä ohjeissa tavarantoimittajille määritellään ne eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet, joita tavarantoimittajiemme on noudatettava ja sovellettava myös omiin työntekijöihinsä, konserniyhtiöihinsä ja alihankkijoihinsa. Kaikki uudet tavarantoimittajat käyvät läpi Sanoman hankintatarpeesta sopimukseen kulkevan prosessin, jossa niiden on hyväksyttävä Eettiset ohjeet tavarantoimittajille, ennen kuin ne voidaan valita Sanoman tavarantoimittajiksi.

Sanoma-WhistleB-raportointikanavan kautta Sanoma-konsernin työntekijät, asiakkaat ja liikekumppanit voivat ilmoittaa luottamuksellisesti ja nimettömästi toimitusketjun väärinkäytöksiä koskevista epäilyistään.

Vahva taloudellinen asemamme tukee kestävää kehitystä

Viimeisten viiden vuoden aikana Sanoma on keskittynyt liiketoiminnassaan vahvoihin tukipilareihin ja myynyt liiketoimintoja, joissa sillä ei ollut johtavaa asemaa tai kestävää kilpailuetua. Strategian menestyksekäs toimeenpano on vahvistanut konsernin taloudellista asemaa, tulosta ja kykyä levittää myönteisiä taloudellisia vaikutuksia myös yhtiön ulkopuolelle. Hyvä taloudellinen tuloksemme ja asemamme tukevat kestävää kehitystä ja taloudellista lisäarvoa, jota tuotamme yhteiskunnalle.

Joka vuosi tuemme huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme suotuisaa vaikutustamme yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin. Sanoman varsinainen yhtiökokous päättää hyväntekeväisyyslahjoitustemme summat ja valtuuttaa hallituksen päättämään yksittäisistä lahjoituksista. Eettisten periaatteidemme mukaisesti kerromme avoimesti lahjoituksistamme emmekä tee lahjoituksia poliittisille liikkeille tai toimijoille emmekä epäeettisiin tai laittomiin tarkoituksiin. Noudatamme sovellettavia lakeja ja määräyksiä tehdessämme lahjoituksia ja varmistamme, ettei niihin liity väärinkäyttöä tai korruptiota.

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vastuulliset liiketoimintatapamme tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
17 Yhteistyö ja kumppanuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Tuemme kestävää talouskasvua toimimalla työnantajana ja veronmaksajana eri puolilla Eurooppaa. Työntekijämme edustavat laajalti eri ikäryhmiä, ja tarjoamme nuorille työntekijöille tasa-arvoiset kehittymismahdollisuudet.

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme ja tavarantoimittajiemme kanssa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Joka vuosi tuemme huolellisesti valittuja kumppaneita lahjoituksilla. Näin vahvistamme vaikutustamme yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin.

Lue lisää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista: Sitoumukset ja yhteistyö