Sanoman vastuullisuudesta vastaavat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Toimitusjohtajalla on viime kädessä vastuu konsernin vastuullisuusstrategian onnistuneesta toteutuksesta. Sanoman hallitus hyväksyy strategiset vastuullisuusohjeet ja seuraa vastuullisuuden kehitystä sekä suoriutumista. Vastuullisuusasioita tarkastellaan esimerkiksi hyväksyttäessä konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, mukaan lukien NRFD-selvitys (muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys), vuosittaiset ylimmän johdon lyhyen aikavälin kannustimet sekä yhtiön vastuullisuusstrategia ja -tavoitteet. Hallituksen tarkastusvaliokunta toimii vastuullisuusvaliokuntana ja tukee hallitusta muun muassa Sanoman vastuullisuusstrategian ja eettisyyden, sääntelyn mukaisuuden, tietosuojan ja turvallisuusohjelmien valvonnassa. Tarkastusvaliokunta arvioi Sanoman vastuullisuusraportointia ja vastuullisuuden edistymistä sekä seuraa strategian toteuttamista vähintään kahdesti vuodessa. 

Sanoman johtoryhmä määrittää yhdessä toimitusjohtajan kanssa yhtiön strategisen lähestymistavan vastuullisuuteen, johtaa vastuullisuuden kehittämistä ja seuraa vastuullisuuden vaikutuksia liiketoimintayksiköihin. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä keskustelevat säännöllisesti Sanoman vastuullisuusstrategiasta ja sen edistymisestä ennen keskusteluja hallituksen kanssa ja viestimistä sidosryhmille. Yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa johtoryhmä kehittää strategisia vastuullisuuslinjauksia ja -tavoitteita sekä hyväksyy merkittävät vastuullisuushankkeet. 

Sanoma seuraa vastuullisuuden edistymistä sekä konsernin että strategisten liiketoimintayksiköiden tasolla. Sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja, joka raportoi konsernin talousjohtajalle, sekä vastuullisuuspäällikkö tukevat konsernia ja liiketoimintayksiköitä tavoitteiden saavuttamisessa, hankkeiden toteutuksessa ja viestinnässä. Lisäksi Learningin ja Media Finlandin nimetyt vastuuhenkilöt tukevat liiketoimintayksiköiden vastuullisuustyön kehitystä. Sanoman vastuullisuus ja eettisyys -työryhmässä on jäseniä eri puolilta organisaatiota, ja työryhmä seuraa vastuullisuusstrategian toteutumista, koordinoi siihen liittyvää kehittämistä ja toimenpiteitä sekä arvioi riskejä ja mahdollisuuksia. Työryhmä kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa. Paikalliset liiketoimintayksiköt ja työntekijät toteuttavat Sanoman vastuullisuusstrategiaa yhteistyössä vastuullisuus- ja eettisyystyöryhmän, vastuullisuustiimin ja muiden tukitoimintojen kanssa.

Vastuullisuusmittarit ovat osa Sanoman ylimmän johdon lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita. Vuonna 2023 vastuullisuustavoitteet muodostivat tavoitetasolla 20 % Sanoman ylimmän johdon vuosittaisista lyhyen aikavälin kannustinpalkkioista. Tavoitteista 10 % liittyi henkilöstötutkimuksen tuloksiin ja 10 % tietoja ja tietosuojaa koskevien sisäisten tavoitteiden saavuttamiseen. Lisätietoja on Palkitsemisraportissa. Lisäksi osa esimerkiksi vastuullisuustiimin, Sanoman omistamien painotalojen henkilöstön ja kiinteistöjen hallinnasta vastaavien työntekijöiden palkitsemisesta on sidottu ympäristöön ja ilmastoon liittyviin tavoitteisiin.