Seuraavassa on esitetty merkittävimmät strategiset, operatiiviset ja muut kuin taloudelliset riskit, joilla voisi toteutuessaan olla kielteinen vaikutus Sanoman liiketoimintaan, tulokseen tai taloudelliseen asemaan, sekä keskeiset keinot niiden hallitsemiseksi. Tulevaisuudessa voi kuitenkin ilmaantua tällä hetkellä tunnistamattomia riskejä tai nykyisin vähäisiksi arvioidut riskit voivat muuttua merkittäviksi. Rahoitusriskit on kuvattu tarkemmin täällä.

Riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan järjestelmiä, prosesseja, rooleja ja vastuita esitellään hallinto- ja ohjausjärjestelmää käsittelevillä sivuilla

Merkittävimmät viimeisimmän vuosikertomuksen julkaisun jälkeen riskeihin ja mahdollisuuksiin tulleet muutokset päivitetään säännöllisesti ja raportoidaan osavuosikatsauksissa vuoden aikana. 

Strategiset riskit

Yritysostot

Sanoman strategisena tavoitteena on kasvattaa yritysostojen kautta erityisesti oppimisliiketoimintaa, mutta myös Suomen medialiiketoimintaa. Oppimisliiketoiminnassa Sanoma etsii mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa uusiin maihin ja tarjoomansa nykyisissä yhdessätoista toimintamaassa. Suomen medialiiketoiminnassa Sanoma voi olla kiinnostunut synergiaa tuovista yritysostoista valituilla strategisilla fokusalueillaan, joita ovat journalismi, viihde ja B2B-markkinointiratkaisut. Sanoma ei kuitenkaan välttämättä kykene tunnistamaan sopivia yrityskauppamahdollisuuksia, tai sopivia kohteita ei ole saatavissa oikeaan hintaan. Vaikka sopivia yrityskauppamahdollisuuksia tunnistettaisiin ja ne olisivat toteutettavissa, yrityskauppoihin liittyy useita riskejä. Yrityskauppoihin liittyvät riskit voivat liittyä kohdeyhtiöiden tunnistamattomiin vastuisiin tai omaisuuteen, markkinoiden muutoksiin, oikean arvostuksen varmistamiseen ja ostokohteen tehokkaaseen integraatioon tai siihen, että oletetut taloudelliset suunnitelmat tai synergiat eivät toteudu. Tulevia yrityskauppoja saatetaan rahoittaa myös vieraalla pääomalla, mikä lisäisi Sanoman velkaantuneisuutta. Tämä puolestaan voi vaikuttaa haitallisesti tulevan rahoituksen saatavuuteen, kustannuksiin tai muihin ehtoihin. Kilpailuviranomaisten harjoittama yrityskauppojen sääntely voi muun muassa myös rajoittaa tai viivästyttää konsernin kykyä tehdä yrityskauppoja.

Yrityskauppojen onnistuminen riippuu pitkälti liiketoiminnan, prosessien ja toimintatapojen nopeasta ja tehokkaasta integroinnista. Hankittujen liiketoimintojen integrointiin Sanoman nykyisiin liiketoimintoihin liittyy epävarmuuksia, eikä ole varmuutta siitä, että Sanoma pystyy integroimaan liiketoiminnan odotetulla tavalla tai ennakoidussa aikataulussa ja näin saavuttamaan yrityskauppojen ennakoituja hyötyjä.

Sanoma lieventää aktiivisesti näitä riskejä verkostoitumalla aktiivisesti omalla toimialallaan, etsimällä ennakoivasti potentiaalisia yritysostokohteita ja työskentelemällä yrityskauppaprosesseissa tunnettujen kumppaneiden kanssa. Lisäksi yritysostoja koskevien sisäisten toimintaohjeiden ja menettelytapojen noudattaminen päätöksenteon, organisoitumisen ja seurannan osalta on ensiarvoisen tärkeää. Tästä huolimatta ei ole varmuutta, että yrityskaupat onnistuvat ja että Sanoma saavuttaa yrityskauppoihin perustuvaa kasvua koskevan strategisen tavoitteensa.

Asiakkaiden mieltymysten, teknologian ja toimialan trendien muutokset

Oppimisliiketoiminnassa digitaaliset ja painettua ja digitaalista yhdistävät oppimateriaalit, menetelmät ja alustat ovat vähitellen yleistymässä. Koronaviruspandemian puhkeaminen on entisestään lisännyt etäoppimistyökalujen ja digitaalisten oppimateriaalien tarvetta. Samanaikaisesti oppimateriaalien jakelussa tapahtuu siirtymistä kirjojen vuokraamisesta ja myynnistä tilauspohjaisiin liiketoimintamalleihin. Kumpikin kehitys ja/tai niiden kiihtyminen voi vaikuttaa Learningin operatiiviseen tai taloudelliseen tulokseen ja/tai asemaan. Lisäksi Learning on luonteeltaan altis kausiluonteiselle vaihtelulle, sillä suurin osa myynnistä ja tuloksesta syntyy toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana uuden kouluvuoden alkaessa, mikä lisää entisestään painetta pystyä vastaamaan muutoksiin nopeasti.

Uusien, erityisesti digitaalisten mediakanavien jatkuvasti kehittyessä konsernin medialiiketoiminnan ja sen mediabrändien vahvuus ovat riippuvaisia liiketoiminnan jatkuvasta kyvystä tunnistaa ja vastata kuluttajien alinomaa muuttuviin mieltymyksiin ja toimialan trendeihin sekä sen kyvystä kehittää uusia ja houkuttelevia tuotteita ja palveluita oikeaan aikaan. Monet näistä muutoksista liittyvät meneillään olevaan digitalisaatioon. Suoratoistosisällön kasvava kulutus ja lisääntyvä globaali kilpailu tällä alueella vähentävät maksuttomien televisiokanavien katseluun käytettyä aikaa. Myös painettujen median mainonnan kysyntä on ollut laskusuunnassa viime vuosina. Kuitenkin jopa digitaalisen mainonnan ekosysteemi on muuttumassa. Esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeiden poistuminen käytöstä voi muuttaa digitaalisessa mainosmyynnissä käytettäviä liiketoimintamalleja.

Näiden riskien vähentämiseksi Sanoma kehittää jatkuvasti puhtaasti digitaalisia sekä digi- ja painotuotteiden yhdistelmiä ja palveluita niin oppimiseen kuin mediankäyttöönkin. Oppimisliiketoiminnassa Sanoma pitää yllä tiiviitä ja pitkäaikaisia suhteita kouluihin, opettajiin ja päätöksentekijöihin, ja digitaalisia ratkaisuja myydään usein yhdessä painettujen materiaalien kanssa. Medialiiketoiminnassa Sanoman laaja monikanavainen mediatarjonta on hyvä lähtökohta mainostajille tarjottavan tuotevalikoiman kehittämiseen ja uusien palveluiden, kuten monikanavaisten ratkaisujen tai natiivisisältöjen sekä brändättyjen ja maksullisten sisältöjen, lanseeraamiseen. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että Sanoma pystyy sopeutumaan ja vastaamaan kuluttajien mieltymysten muutoksiin ja teknologian kehitykseen tulevaisuudessa. Jos markkinoiden muutoksiin ei onnistuta vastaamaan kehittämällä ja/tai ottamalla käyttöön uusia tuotteita ja palveluja sekä olemassa olevien että uusien alustojen kautta kilpailukykyisesti ja kannattavasti, konserni saattaa menettää markkinaosuuttaan vakiintuneissa liiketoiminnoissaan kilpailijoilleen.

Kilpailuympäristö ja uusien kilpailijoiden uhka

Media- ja oppimateriaalimarkkinat, joilla konserni toimii, ovat hyvin kilpaillut, ja niillä toimii monia alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Kilpailua voivat lisätä suuret kansainväliset media- ja tietoliikennealan yhtiöt, jotka pyrkivät laajentumaan uusille maantieteellisille alueille tai laajentamaan tuotteidensa ja palveluidensa jakeluverkkoa uusiin jakelukanaviin. Tällä voi olla merkittävä vaikutus kilpailutilanteeseen, sillä tällaisilla yhtiöillä on hyvin tunnetut brändit, ja niillä on usein myös suuremmat taloudelliset ja muut resurssit laajentua uusille markkina-alueilla ja vallata markkinaosuuksia. Lisäksi nämä uudet tulokkaat saattavat kyetä hyödyntämään vaihtoehtoisia mediamuotoja ja uusia teknologioita Sanomaa nopeammin ja onnistua näin valtaamaan markkinaosuuksia sen vakiintuneilta toimialoilta. Learningissä suurten kansainvälisten media-alan yhtiöiden aiheuttaman riskin lisäksi, uudet digitaaliset toimijat, opetusteknologiayritykset, avoimet opetusresurssit, julkisrahoitteiset digitaaliset alustat ja käyttäjien luomat opetussisällöt voivat kilpailla samoilla markkinoilla. Mediamarkkinoilla kilpailuun vaikuttavat markkinoiden konsolidoituminen sekä konsernin tarjoamien mediatuotteiden ja -palveluiden vaihtoehtoisten jakelukanavien kehittyminen

Hallitakseen näitä riskejä, konsernin kyky kilpailla tehokkaasti edellyttää jatkuvia panostuksia muun muassa myyntiin ja markkinointiin, kustannusinnovaatiota ja investointeja teknologiaan markkinoiden muutoksiin vastaamiseksi. Vaikka konsernilla on tällä hetkellä vahva asema keskeisillä markkinoillaan, ei ole varmuutta siitä, että se pystyy säilyttämään asemansa tai että nämä asemat mahdollistavat konsernin tehokkaan kilpailun tulevaisuudessa.

Sovellettavien lakien ja määräysten sekä poliittisen ympäristön muutokset

Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat monet lait ja määräykset konsernin eri toimintamaissa, ja niiden muutokset voivat vaikuttaa Sanoman mahdollisuuksiin toteuttaa liiketoimintaansa tehokkaasti. Yleisesti ottaen Learningin toimintaan liittyvät poliittiset riskit liittyvät julkisen ja yksityisen koulutusmenojen kehitykseen erityisesti opetussuunnitelmamuutosten yhteydessä. Vaikka koulutukseen liittyvä lainsäädäntö on tyypillisesti maakohtaista, mikä rajoittaa riskin vaikutusten laajuutta konsernitasolla. Sanomalla on silti kohonnut lainsäädäntöön liittyvä riski yhdessä suurimmista markkina-alueistaan Puolassa, jossa riskit liittyvät poliittisen ympäristön mahdollisiin muutoksiin ja laaja-alaisilla tai äkillisillä koulutuslainsäädännön muutoksilla, ja niillä voi olla vakavia vaikutuksia Learningiin.

Sanoman tuotteita ja palveluita tai niiden jakelua koskevien verokantojen tai verolainsäädännön (esim. arvonlisävero) tulkinnan ja käytäntöjen muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin toimintaan tai taloudelliseen tulokseen. Esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäveron nosto voi heikentää merkittävästi konsernin levikkimyyntiä kysynnän vähenemisen myötä. Myös kustantajien ja televisioyhtiöiden tekijänoikeussuojan heikentäminen tai tekijänoikeuksin suojatun materiaalin alkuperäisille tekijöille suoritettavien lakisääteisten velvoitteiden (kuten ilmoitus- ja maksuvelvoitteiden) lisääminen heikentää konsernin mahdollisuuksia tarjota asiakkailleen uusia tuotteita ja palveluita, ja voi lisätä tekijänoikeuksien hankkimisen ja hallinnoimisen kustannuksia.

Data on yhä olennaisempi osa Sanoman liiketoimintaa, mikä nostaa tietosuojan ja kuluttajien luottamuksen konsernin päivittäisten toimintojen ytimeen. Kuluttajien tietojen käyttöä kaupallisiin tarkoituksiin koskevien säännösten muutoksilla voi siten olla kielteinen vaikutus Sanoman kykyyn hyödyntää tietoja liiketoiminnassaan. Esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotusasetus yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus) kumoamisesta voi edellyttää suostumusta tilausten telemyyntiin, ja se voi vaikuttaa negatiivisesti myös evästeiden käyttöön. Tällä olisi vaikutusta kuluttajamediamyynnille ja yritysten väliselle mainosmyynnille sekä uutis- että suoratoistoliiketoiminnassa.

Hallitakseen näitä riskejä Sanoma pyrkii varautumaan mahdollisiin muutoksiin seuraamalla tarkasti lainsäädännön kehittymistä ja mukauttamalla liiketoimintamallejaan vastaavasti. Liiketoimintamallien muutosten toteuttaminen uusiin määräyksiin sopeutumiseksi aiheuttaa kuitenkin todennäköisesti lisäkustannuksia ja voi viedä aikaa. Myös sovellettavien lakien tai määräysten rikkominen voi aiheuttaa rangaistuksia tai sakkoja.

Yleinen taloudellinen ja markkinatilanne

Yleinen taloudellinen ja markkinatilanne Sanoman toimintamaissa ja toimialan suhdanteet voivat vaikuttaa Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen. Learningissä sen toiminta-alueiden opetussuunnitelmauudistukset tai niiden viivästyminen, vaiheistus, laajuus ja ajoituksen muutos voivat kokonaisuudessaan vaikuttaa sen toimintaan. Tällä hetkellä tämä riski on eniten näkyvissä Espanjassa, missä vuosien 2022–2023 koulutusuudistuksen aikataulun ja toteutustapa ovat epävarmoja. Media Finlandissa liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen vaikuttavat riskit liittyvät tyypillisesti mediamainonnan kysyntään ja vähäisemmässä määrin kuluttajakysynnän kehitykseen. Esimerkiksi vuosina 2020–2021 koronaviruspandemia aiheutti merkittävää vaihtelua Media Finlandin mainosmyynnissä, joka kasvoi vertailukelpoisesti (ilman yritysostoja tai -myyntejä) 8 prosentilla vuonna 2021 vuoden 2020 9 prosentin laskun jälkeen. Lisäksi taloudelliseen tilanteeseen voivat vaikuttaa monenlaiset tapahtumat, joihin Sanoma ei pysty vaikuttamaan, kuten luonnonkatastrofit ja epidemiat, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti Sanoman liiketoimintamahdollisuuksiin tai aiheuttaa lisäkustannuksia. Korkojen tai yleisen inflaation nousulla voi olla suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia konsernin liiketoimintaan tai tulokseen. Kokonaisuudessaan lisääntyvät geopoliittiset riskit voivat myös vaikuttaa Sanoman mahdollisuuksiin harjoittaa liiketoimintaansa normaalisti.

Sanoman monipuolinen liiketoimintaportfolio ja aktiiviset toimenpiteet nykyiseen ja odotettavissa olevaan taloudelliseen kehitykseen, mukaan lukien koronaviruspandemian vaikutuksiin, liittyvien riskien ja kustannusten hallitsemiseksi vähentävät osittain näitä riskejä. Vuonna 2021 noin 51 % (2020: 47 %) Sanoman liikevaihdosta tuli oppimisliiketoiminnasta, noin 23 % (2020: 26 %) irtonumero- ja tilausmyynnistä, noin 5 % (2020: 6 %) painetusta mainonnasta, noin 15 % (2020: 16 %) muusta kuin painetusta mainonnasta ja noin 6 % (2020: 5 %) muusta myynnistä.

Operatiiviset riskit

Tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja yksityisyydensuojaan liittyvät riskit

Tiedonkeruu ja käsittely ovat entistä kiinteämpi osa Sanoman tuotteita ja palveluita niin Learningissä kuin Media Finlandissa. Konsernilla on suuria määriä muun muassa työntekijöidensä, asiakkaidensa ja Learningin arviointiliiketoiminnassa opiskelijoiden ja kansalaisten henkilötietoja. Sanomaa koskee EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka asettaa tarkat vaatimukset henkilötietojen käsittelylle, ja yrityksillä on velvollisuus osoittaa noudattavansa sääntöjä. Yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamatta jättäminen Sanoman liiketoiminnassa ja toiminnoissa tai tietosuojaprosessien ja -käytäntöjen mahdollinen riittämättömyys voivat aiheuttaa Sanomalle ongelmia, hankaluuksia tai lisäkustannuksia. Yleisen tietosuoja-asetuksen rikkominen voi vaikuttaa vahingollisesti Sanoman maineeseen. Lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan kansallisella tietosuojaviranomaisella on valta määrätä korjaustoimia, kuten tilapäinen tai määräaikainen käsittelykielto, ja määrätä yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta hallinnollinen sakko, joka on jopa 20 miljoonaa euroa tai neljä prosenttia sen vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta. Myös sähköisen viestinnän tietosuojaa koskeva direktiivi asettaa vaatimuksia verkossa tapahtuvalle tietojen keräämiselle ja niiden käytölle.

Lisäksi Sanoma altistuu mahdollisille tietosuojarikkomuksille, jotka johtuvat luvattomasta tai tahattomasta Sanoman tai sen lukuun toimivan kolmannen osapuolen hallussa olevien henkilötietojen hukkaamisesta tai jakamisesta. Esimerkiksi Sanoman tai sen ulkopuolisen toimittajan järjestelmät voivat olla haavoittuvaisia luvattomalle käytölle, väärinkäytölle, työntekijän virheestä tai väärinkäytöksestä johtuville rikkomuksille, tietokoneviruksille, hakkerien hyökkäyksille tai vastaaville uhille. Data on keskeisessä asemassa Sanoman tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä, sillä se mahdollistaa sisältö- ja oppimispalvelujen paremman räätälöinnin asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla esimerkiksi yksilöllisiä oppimispolkuja tai houkuttelevampaa mediasisältöä. Datan käytön jatkaminen tulevaisuudessa riippuu asiakkaiden luottamuksen säilyttämisestä, ja mahdolliset tietosuojarikkomukset voivat vahingoittaa tätä luottamusta merkittävästi. Tietosuojarikkomus voi johtaa mainehaittaan, joka voi lopulta estää Sanoman tehokkaan kilpailun tulevasta liiketoiminnasta ja aiheuttaa olemassa olevien sopimusten peruutuksia.

Hallitakseen näitä riskejä Sanomalla on tietosuojaohjelma, joka seuraa tietosuojamääräysten kehitystä ja toimeenpanoa. Sanoman keskeiset yksityisyyden suojan varmistavat prosessit käsittävät tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit, datan elinkaaren hallinnan, kolmansien osapuolten kanssa tehtävät tietojenkäsittelysopimukset, tietoturvatoimien toteutuksen, tietoturvaloukkausten hallintamenettelyt ja kuluttajien oikeuksien toteuttamisen. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että nämä toimet onnistuvat varmistamaan tietosuojalakien noudattamisen, mistä voi seurata rangaistuksia, merkittäviä korjauskustannuksia ja mainehaittaa, tai siitä, ettei tietosuojarikkomuksia tapahdu tai että rikkomuksen sattuessa Sanoma pystyy lieventämään rikkomuksen vaikutuksia.

Tieto- ja viestintäteknologia (ICT)

Toimivat ja luotettavat tieto- ja viestintäjärjestelmät ovat keskeisiä tekijöitä konsernin liiketoiminnassa. Niihin kuuluvat verkkopalvelut, digitaaliset oppimisalustat, lehtien tilaus-, ilmoitus- ja toimitusjärjestelmät sekä erilaiset tuotannonohjaus-, asiakkuudenhallinta- ja tukijärjestelmät. Tieto- ja viestintäjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät riskit voivat kohdistua tietojen luottamuksellisuuteen, eheyteen ja/tai saatavuuteen sekä tiedonkäsittelyn luotettavuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen. Ne voidaan jakaa fyysisiin riskeihin (esimerkiksi tulipalo, sabotaasi, laiterikot) ja loogisiin riskeihin (esimerkiksi tietoturvariskit, kuten haittaohjelmahyökkäykset, henkilötietojen tai muiden arkaluonteisten tietojen hakkerointi, henkilöstö, ohjelmistoviat).

Hallitakseen näitä riskejä Sanoma on laatinut konsernin kannalta kriittisille järjestelmille jatkuvuussuunnitelmat, ja tieto- ja viestintäteknologian turvaa koskevat vastuualueet on jaettu selkeästi. Tietoturvan seuranta kattaa uhkien älykkääseen tunnistamiseen ja kyberturvauhkien kartoitukseen liittyvän osaamisen sekä käyttöoikeuksien hallintaratkaisut, lokien seurannan ja ulkoiset tietoturvatarkastukset. Sanoman vakuutusohjelma kattaa vakuutettavat tietoturvariskit, enimmäisvakuutusmäärä on yhteensä 10 miljoonaa euroa vuodessa, ensimmäisen (Sanoma) ja kolmannen osapuolen vahingot sekä kybervastuisiin liittyvät tutkinta-ja puolustuskulut. Kybervakuutus ei kuitenkaan kata mitään sovitun laajuuden ja rajan ulkopuolisia kustannuksia, jos tietoturvaloukkauksia sattuu. Vaikka Sanomalla on useita tietoturvan hallintatoimia, ei ole varmuutta, että nämä toimet riittävät estämään konsernin olennaisten tieto-ja viestintäjärjestelmien vikoja, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä liiketoiminnalle ja mainevahinkoja mahdollisten tietosuojarikkomusten seurauksena.

Kolmansiin osapuoliin liittyvät riskit

Laajalla joukolla kolmansia osapuolia on olennainen rooli Sanoman päivittäisessä liiketoiminnassa. Sanoman alihankkijoita arvoketjun eri osissa ovat muun muassa teknologiaratkaisujen ja palveluiden tarjoajat, paperi-, paino- ja logistiikkatoimittajat ja sekä Learningin että Media Finlandin sisällöntuottajat. Tämän vuoksi alihankkijoiden saatavuuteen, hintaan, laatuun ja toimitusaikatauluihin liittyvät riskit ovat olennaisia Sanoman toiminnalle. Mahdolliset raaka-ainepulat ja paperitehtaiden seisokit, kohonneet kustannukset sekä paperin, sähkön ja kuljetusten saatavuus vaikuttavat todennäköisesti sekä Sanoman omaan painokapasiteettiin että käytettyihin alihankkijoiden painopalveluihin odottamattomien hinnankorotusten ja mahdollisen jakelun muodossa.

Lisäksi Sanoma käyttää freelancereita tukemaan Sanoman omia toimituksia sisällöntuotannossa. Freelancereiden asema voi vaihdella viranomaisen tulkinnan tai toimintamaan mukaan, mutta Sanoma on arvioinut freelancereihin liittyvät riskinsä alhaisiksi, ellei yksittäinen riski laajene koskemaan suurempaa Sanomalle työskentelevää freelancerjoukkoa. Lisäksi tietyt mainonta-ja markkinointipalvelut toteutetaan alihankkijoiden avulla. Mainontateknologian ekosysteemissä on toimijoita, kuten Google ja Facebook, joilla on markkinoilla määräävä asema, mikä voi aiheuttaa epätasapainoa niiden oikeuksien ja vastuiden välillä sopimuksissa, joita ne tekevät Sanoman kanssa. Yhteistyö alihankkijoiden kanssa altistaa Sanoman myös tietyille tietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyville riskeille.

Vaikka Sanoma ei ole riippuvainen mistään yksittäisistä alihankkijoista, Sanoman päivittäinen liiketoiminta on riippuvainen konsernin kyvystä löytää Sanoman laatuvaatimukset sekä todetut liiketoiminnalliset, teknologiset ja vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset täyttäviä alihankkijoita. Sanoma noudattaa alihankkijoihin liittyvien riskien hallintaa ohjaavia periaatteita konsernin hankintaohjeiden, tavarantoimittajien eettisen ohjeiston (Supplier Code of Conduct) ja lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi tärkeimmät tavarantoimittajat valitaan tarjouskilpailujen ja valintamenettelyjen kautta, joihin sisältyy mahdolliset lahjontaan ja pakotteisiin liittyvät riskit ja muut ongelmat tunnistava Tunne vastapuolesi (Know Your Counterparty, KYC) prosessi. Sanoman prosesseista huolimatta Sanoma ei välttämättä pysty varmistamaan, että sen alihankkijat noudattavat kaikkia asianmukaisia määräyksiä ja sisäisiä käytäntöjään ja normejaan.

Aineettomat oikeudet

Konsernin tuotteet ja palvelut koostuvat pääasiassa eri medioiden kautta jaettavasta aineettomasta oppimis- ja mediasisällöstä. Sanoman tuotteiden ja palvelujen kannalta keskeisiä aineettomia oikeuksia ovat konsernin omistamat ja lisensoimat tekijänoikeudet, kustannusoikeudet, tavaramerkit, toiminimet, verkkotunnukset ja tietotaito. Konserni harjoittaa liiketoimintaa tietyissä maissa, joissa aineettomien oikeuksien tehokas oikeudellinen suoja ja toimeenpano voivat vaihdella ja aiheuttaa siten epävarmuutta. Lisäksi tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojasta huolimatta kolmannet osapuolet voivat kopioida, käyttää kaupallisesti, rikkoa tai muuten hyödyntää konsernin aineettomia oikeuksia luvatta. Internet voi helpottaa näitä luvattomia toimia. Internetiä koskevan, tavaramerkki- ja tekijänoikeussuojaan tai oikeuksien toimeenpanoon liittyvän lainsäädännön sekä verkon aineettomien oikeuksien loukkaamiseen puuttumiseen käytettävien tehokkaiden ja konkreettisten toimien vähäisyys tuovat lisähaasteita konsernille verkon liiketoimintaprosessien ja muiden digitaalisen oikeuksien suojaamisessa. Epäonnistuminen aineettomien oikeuksien suojaamisessa voi aiheuttaa näiden oikeuksien menettämisen tai niiden arvon alentumisen. Sanoma myös käyttää paljon kolmansien osapuolten aineettomia oikeuksia toiminnassaan, mikä altistaa sen mahdollisille korvausvaatimuksille kolmansilta osapuolilta. Vaatimukset voivat aiheuttaa raskaita oikeusprosesseja ja lisäkustannuksia sekä vaikuttaa haitallisesti Sanoman maineeseen.

Konserni suojaa aineettomia oikeuksiaan tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja muita immateriaalioikeuksia koskevien lakien perusteella ja konserninlaajuisen aineettomien oikeuksien toimintaohjeen ja tapojen mukaisesti. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että konsernin aineettomia oikeuksia ei haasteta, mitätöidä tai kierretä.

Liiketoiminnan keskeytyminen sekä terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät riskit

Konsernin liiketoiminnan keskeytymisen syynä voivat olla suuronnettomuus ja/tai ulkoiset uhat, jotka voivat rajoittaa konsernin mahdollisuuksia toimittaa tuotteita ja palveluita asiakkailleen. Konserni on alttiina erilaisille terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyville riskeille, kuten luonnonkatastrofeille, joihin Sanoma ei pysty vaikuttamaan ja jotka voivat aiheuttaa keskeytyksiä liiketoimintaan ja tuottaa huomattavia tappioita. Ilmastoon liittyvät äärisääolosuhteet, kuten tulvat, voivat vaikuttaa Sanoman toimitiloihin ja painotaloihin ja aiheuttaa niille riskin sähkökatkojen kautta. Lisäksi Sanoman tuotteiden toimitukset voivat häiriintyä ja oppimisen ja median tuotteiden verkkojakelu voi vaarantua. Ulkoiset uhat, esimerkiksi, mutta ei ainoastaan, pandemiat, kuten koronaviruspandemia, terrori-iskut, lakot ja sääolosuhteet, voivat vaikuttaa konsernin liiketoimintoihin ja henkilöstöön sekä häiritä päivittäistä liiketoimintaa. Jollei korkeaa turvallisuustasoa pystytä ylläpitämään, seurauksena voi olla fyysisiä vammoja, sairastumisia tai vaaratekijöitä Sanoman henkilöstölle, mikä puolestaan voi vaikuttaa kielteisesti Sanoman maineeseen tai mahdollisuuksiin houkutella ja pitää palveluksessaan ammattitaitoisia työntekijöitä.

Sanoman toimintaohjeista, tehokkaasta ja tarkasta prosessinhallinnasta ja varasuunnitelmista huolimatta ei ole varmuutta, että ne riittävät estämään edellä mainittuja riskejä tai niistä toipumiseen. Sanomalla on vakuutusehtojen mukaisesti vakuutettavissa olevat vahinkoriskit kattava vakuutusohjelma, mutta se ei ehkä täysin kata kaikkia näiden riskien realisoitumisesta koituvia kustannuksia, mistä voi aiheutua merkittäviä kustannuksia.

Muut kuin taloudelliset riskit

Osaajien houkutteleminen ja pitäminen yhtiössä

Konsernin menestys on riippuvainen sen johdon ja henkilöstön osaamisesta ja sitoutuneisuudesta sekä heidän kyvystään kehittää asiakkaille houkuttelevia tuotteita ja palveluja muuttuvassa ympäristössä. Osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi ja pitäminen yhtiössä voi vaikeutua eri tekijöiden, kuten työmarkkinoiden osaamispulan ja kiristyneen kilpailun seurauksena. Sanoman harjoittamat yrityskaupat yleisesti altistavat yhtiön riskille siitä, että työntekijät, mukaan luettuina ylin johto ja muut avaintyöntekijät, lähtevät yhtiön palveluksesta ennen hankkeiden toteuttamista tai hankitun liiketoiminnan integroimista Sanoman nykyiseen liiketoimintaan. Jos konserni ei onnistu houkuttelemaan, kehittämään, kouluttamaan ja motivoimaan osaavaa, sitoutunutta ja monimuotoista henkilöstöä ja pitämään heistä kiinni, se voi haitata konsernin pitkän aikavälin kannattavuutta ja arvonmuodostusta, kilpailukykyä ja liiketoiminnan kehittämistä.

Hallitakseen näitä riskejä Sanoma pyrkii kehittämään yrityskulttuuria, joka edistää ammatillista kehittymistä, innovaatioita, luovuutta, monimuotoisuutta sekä eettisiä ja tehokkaita työskentelytapoja. Puitteet tähän on asetettu Sanoman eettisissä ohjeissa ja monimuotoisuus- ja osallisuuspolitiikassa. Sanoma mittaa henkilöstön sitoutumista vuosittain ja tulokset on sidottu ylimmän johdon ja johdon palkitsemiseen.

Ympäristö- ja ilmastoriskit

Sanoman merkittävimmät ympäristövaikutukset johtuvat energian ja paperin kulutuksesta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä sen koko arvoketjussa. Metsähyödykkeiden sekä energian saatavuus ja hinta aiheuttavat riskin Sanomalle, ja niiden muutoksilla voi mahdollisesti olla vakavia vaikutuksia konsernin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Sanomaan kohdistuu myös energian hinnannousun riski hiiliverojen seurauksena sekä omassa toiminnassaan että toimitusketjussa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat laaja-alaisia, ja ne aiheuttavat huomattavaa yhteiskunnallista epävarmuutta. Sanoman liiketoiminta ei ole erityksen hiili-intensiivistä, ja ilmastonmuutoksen riskien arvioidaan olevan taloudellisesti vähäisiä.

Sanoma pienentää ilmastoon liittyviä riskejä kunnianhimoisella ilmastostrategialla ja kehittämällä vastuullisuutta yhdessä sidosryhmien ja toimittajien kanssa. Tunnistaakseen ja hallitakseen ympäristöön ja ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, Sanoma arvioi niitä osana vuosittaista riskienarviointiprosessia. Lisäksi vuonna 2021 Sanoma analysoi ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) viitekehyksellä. Sanoman yksityiskohtainen TCFD-raportti löytyy vuoden 2021 vuosikertomuksen vastuullisuus-osiosta.

Ihmisoikeusriskit sekä korruptioon ja lahjontaan liittyvät riskit

Sanoma toimii yhdessätoista Euroopan maassa ja on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa laillisella ja eettisellä tavalla liiketoimintaansa koskevien paikallisten ja kansainvälisten lakien ja määräysten sekä oman eettisen ohjeistonsa mukaisesti. On kuitenkin olemassa riski siitä, että Sanoman työntekijät tai liikekumppanit toimivat ihmisoikeuksia loukkaavalla tai korruption torjuntaa ja lahjontaa koskevien lakien vastaisella tavalla tai muuten epäeettisesti. Learningissä Sanoman kumppanit ovat pääasiassa kuntia, muita julkishallinnon yksiköitä ja kouluja, kun taas Media Finland käyttää esimerkiksi monia ulkopuolisia sisällöntuottajia.

Sanoma on sitoutunut toiminnassaan eettiseen ja vastuulliseen toimintaan ja odottaa samaa sitoutumista kaikilta tavarantoimittajiltaan. Kaikkien Sanoman työntekijöiden on noudatettava Sanoman eettistä ohjeistoa, joka perustuu ihmisoikeuksia ja työoloja koskeville kansainvälisille ohjesäännöille ja jossa selkeästi kielletään kaikenlainen korruptio ja lahjonta. Sanoma pyrkii varmistamaan säädösten noudattamisen kaikille työntekijöille pakollisella eettisen ohjeiston verkkokurssilla. Ei ole kuitenkaan varmuutta, että Sanoman sisäisen valvonnan toimet tunnistavat ja estävät yksittäisten työntekijöiden tai alihankkijoiden väärinkäytökset. Jos Sanoman työntekijät tai liikekumppanit rikkovat voimassa olevia lakeja tai määräyksiä tai yhtiön käytäntöjä, seurauksena voi olla oikeudenkäyntejä, rangaistuksia tai sakkoja sekä Sanoman toimintaan vaikuttavia mainehaittoja, mistä voi olla huomattavaa haittaa Sanoman liiketoiminnalle, taloudelliselle asemalle tai liiketoiminnan tulokselle. Eettisen ohjeiston vaatimukset ulotetaan Sanoman tavarantoimittajiin toimittajien eettisen ohjeiston kautta, joka määrittää eettiset standardit ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet, joita tavarantoimittajien ja palveluntarjoajien on noudatettava asioidessaan Sanoman kanssa.