Sanoma Oyj, pörssitiedote, 19.4.2023 klo 18.20

Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2023 Helsingissä. Osakkeenomistajien osallistumismahdollisuuksien laajentamiseksi osakkeenomistajille varattiin mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022. Lisäksi kokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan ja hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavilla päätöksillä.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,37 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 28.4.2023.

Toinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 4.9.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän.

Kolmas erä 0,11 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2023. Kolmas erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 25.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun kolmannen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans ja Sebastian Langenskiöld. Uudeksi jäseneksi valittiin Eugenie van Wiechen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Nils Ittonen. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättyessä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen kuukausipalkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 12 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 7 000 euroa ja hallituksen jäsenet 6 000 euroa.

Hallituksen kokouspalkkiot ovat:

  • hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla;
  • hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksesta ei makseta;
  • hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 3 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä;
  • valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
  • valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat:

  • osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja: 3 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä;
  • osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
  • osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa n. 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka ja se päättää vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden sopimusten tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16 000 000 uuden osakkeen antamisesta (n. 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) sekä enintään 21 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka ja se päättää vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Muutokset yhtiöjärjestykseen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ä siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen myös kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena sekä sallitaan kutsun julkaiseminen ainoastaan yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 11–12 §:t poistetaan kokonaan (pääsisältö yhdistetään 10 §:än).

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastusvaliokuntaan ja henkilöstövaliokuntaan keskuudestaan seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: Denise Koopmans (puheenjohtaja), Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Sebastian Langenskiöld

Henkilöstövaliokunta: Julian Drinkall (puheenjohtaja), Rolf Grisebach, Anna Herlin, Sebastian Langenskiöld

Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan lisäksi hallituksella on työjärjestyksensä mukaisesti työvaliokunta. Työvaliokunnan kokoonpanoon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen. Vuonna 2023 työvaliokuntaan kuuluvat Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Nils Ittonen ja Susan Duinhoven.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.