Sanoman Euroopan komission kilpailuviranomaiselle tekemä valtiontukikantelu avaa juridisia epäkohtia Suomen valtiontukisääntelyn noudattamisessa ja Ylen julkisen palvelun tehtävän määrittelyssä. Sanoman toive on saada selkeys lainsäädäntöön ja varmistaa kotimaisen tv-markkinan elinvoimaisuuden edellytykset jatkossa. Ylen sääntelyssä tulee ottaa huomioon sen vaikutus muuhun markkinaan.

Sanoma on valtiontukikantelun avulla pyytänyt Euroopan komission kilpailuviranomaista tutkimaan toimitaanko Suomessa EU:n valtiontukisääntelyn mukaisesti. Teksti-tv:n aikakaudelta peräisin oleva yleisradiolaki ei vastaa nykyistä nopeasti kehittyvää digitaalista ja monikanavaista mediamarkkinaa eikä sen tuomia tarpeita uusille palveluille.

Julkisen palvelun tehtävän selkeä määrittely on paitsi sääntelyn vaatimus, myös toimivan ja terveen markkinan edellytys. Näin varmistetaan myös tulevaisuudessa elinvoimainen ja monipuolinen kotimainen tv-tarjonta, jonka tuottamisessa on tilaa sekä julkiselle että yksityiselle medialle.

EU-maiden yleisradioiden valtiontukien valvonta kuuluu Euroopan komissiolle. Valtiontukikantelu on juridinen prosessi, jonka kautta on mahdollista osoittaa valvovalle viranomaiselle puutteet valtiontukisääntelyn noudattamisessa ja saada sitä kautta näkemys tukien lainmukaisuudesta. Käytännössä kanteluun kirjataan havainnot konkreettisista tapauksista, joissa kantelijan juridisen arvion mukaan lakia ei noudateta, arvioidaan niiden markkinavaikutuksia ja ehdotetaan toimenpiteitä niiden korjaamiseksi. Kantelun luonteen mukaisesti siinä edellytetään viranomaisen puuttuvan asiaan ja lopettavan rahoituksen siltä osin, kuin se ei noudata valtiontukisääntelyä.

Laintulkintaa tehdään aina esimerkkitapauksia arvioimalla. Sanoman tekemässä kantelussa käsitellään Ylen videopalvelun ja digitaalisten oppimisen palvelujen liiketoiminnan laajuutta valtiontukien näkökulmasta. Kantelussa esitettyjä huomioita ovat esimerkiksi:

  • EU-valtiontukisääntely edellyttää julkisen palvelun tehtävän tarkkaa määrittelyä. Tällä hetkellä se on määritelty ainoastaan perinteisen tv- ja radiotoiminnan osalta.
  • Laajan videokirjaston julkaiseminen ei kuulu julkisen palvelun tehtävän määritelmään.
  • Kantelussa edellytetään selkeää määrittelyä esimerkiksi videokirjaston laajuudelle ja julkisen palvelun tehtävän mukaisten sisältöjen catch-up-ajan pituudelle.
  • Yle on laajentanut toimintaansa alueille, jotka eivät kuulu sen julkisen palvelun tehtävän määritelmään.
  • Suomea sitova EU:n valtiontukisääntely edellyttää Ylen roolin ja erityisesti sen mahdollisesti kilpailua vääristävän vaikutuksen valvonnan järjestämistä. Tällä hetkellä sitä ei kuitenkaan ole lainsäädännössä määrätty millekään taholle.

Yle toimii Suomen pienellä tv-markkinalla puolitoista kertaa suuremmalla sisältöbudjetilla kuin kaikki kaupalliset tv-yhtiöt yhteensä. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että Yle ja sen toimintaa sääntelevät tahot ottavat toiminnassaan huomioon myös muun markkinan elinvoimaisuuden. Verrokeista esimerkiksi BBC:n sääntelyä voi pitää toimivana (yhteenveto lopussa).

Lainsäädäntökokonaisuuden päivittämiselle on vahvat juridiset perusteet. Yrityksellä tulee olla oikeus − mutta sillä on myös vastuu − varmistaa liiketoiminnalleen, henkilöstölleen ja kumppaneilleen toimintaympäristö, jossa kilpailukenttä on oikeudenmukainen. Sanoman tahtotila on ainoastaan saada selkeys lainsäädäntöön. Asia on täysin Suomen eduskunnan ratkaistavissa.

Sanoma julkaisee EU-komissiolle toimitetun kantelun, josta on peitetty luottamukselliset tiedot sekä arviot Ylen toimintaan liittyvistä luvuista. Tarjolla on myös tiivistelmä asiaan liittyvästä kilpailuoikeudellisesta argumentaatiosta.

Legal analysis.pdf

Complaint Form.pdf

Annexes.pdf

Yhteenveto kilpailuoikeudellisesta argumentaatiosta.pdf

 

Yhteenveto BBC:n säätelystä

Isossa-Britanniassa BBC:n asemasta on käyty vastaavaa keskustelua jo vuosia. Lainsäädäntöön on tehty useita muutoksia. Esimerkiksi BBC:n julkisen palvelun tehtävää on siirrytty arvioimaan kymmenen vuoden välein; tämän hetkinen määrittely on voimassa vuoteen 2027 saakka. Kausi sisältää myös puoliväliarvioinnin, ja tehtävää voidaan muuttaa myös kauden aikana pääministerin ja BBC:n yhteisellä päätöksellä. Myös vastuu markkinavaikutusten huomioimisesta ja kilpailulle vahingollisen toiminnan välttämisestä on kirjattu tehtävämäärittelyyn BBC:n omalle vastuulle. BBC:n valvonta on osoitettu Ofcomille, riippumattomalle ja ulkopuoliselle taholle vuonna 2016. Ofcomin rooliin kuuluu erityisesti arvioida BBC:n toiminnan vaikutuksia kilpailulle. Olennaisten strategisten muutosten yhteydessä tehdään ulkopuolisen tahon valvoma ja Ofcomin hyväksynnän vaativa kilpailuvaikutusarviointi.