Sanoma Oyj, pörssitiedote, 10.2.2023 klo 8.30

Sanoma Oyj, Tilinpäätöstiedote 2022: Liikevaihdon kasvu jatkui inflaation vaikuttaessa operatiiviseen liikevoittoon

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2022. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q4 2022

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 260 milj. euroon (2021: 252). Pearson Italian ja Saksan yritysoston positiivisen vaikutuksen liikevaihtoon kumosi osittain mainosmyynnin lasku. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli -3 % (2021: 6 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli kausiluonteisesti negatiivinen -2 milj. euroa (2021: -5).
 • Liikevoitto oli -21 milj. euroa (2021: -19). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kasvoivat -8 milj. euroon (2021: -5) ja liittyivät pääasiassa Learningin viimeaikaisiin yritysostoihin. Hankintamenojen poistot ja oikaisut kasvoivat 11 milj. euroon (2021: 8) Italian ja Saksan liiketoimintojen oston seurauksena.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (2021: -0,06).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa (2021: -0,09).
 • Sanoma ilmoitti 16.12. saaneensa vuosien 2019−2021 verotarkastuksen perusteella maksuunpanopäätöksen koskien Media Finlandin aikakauslehtien jakelun arvonlisäverokohtelua ja tulee valittamaan siitä. Saadun päätöksen perusteella Sanoma maksoi 11 milj. euroa arvonlisäveroa, veronkorotuksia ja korkoja vuoden 2022 lopussa välttääkseen lisäkoron kertymisen. Osingonmaksua varten konsernin vapaa rahavirta oikaistaan ennakkomaksun määrällä.
 • Sanoma allekirjoitti 7.11. kymmenen yhteistyöpankkinsa kanssa 300 milj. euron syndikoidun luottolimiitin, joka korvasi aiemman samansuuruisen luottolimiitin. Samanaikaisesti Sanoma syndikoi saman pankkiryhmän kanssa 250 milj. euron nelivuotisen lainan, jolla rahoitettiin Pearson Italian ja Saksan yritysosto.
 • Hallitus päätti 26.10. osingon toisen erän, 0,27 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä oli 28.10. ja maksupäivä 4.11.
 • Sanoma ilmoitti 4.10. myyneensä hollantilaisen ammatillisen koulutuksen oppilastietojärjestelmän tarjoajan Eduarten. Kauppa tukee Sanoman strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö harmonisoi oppimisliiketoimintansa digitaalista tarjoomaa.

2022

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 1 298 milj. euroon (2021: 1 252) pääasiassa Pearson Italian ja Saksan yritysoston seurauksena. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 1 % (2021: 7 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja laski 189 milj. euroon (2021: 197), mikä vastasi 14,6 % (2021: 15,8 %) kannattavuutta. Learningin tulos oli vakaa kun taas Media Finlandin tulos laski pääosin mainosmyynnin laskun ja korkeampien paperikustannusten seurauksena.
 • Liikevoitto oli 112 milj. euroa (2021: 142). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kasvoivat -38 milj. euroon (2021: -16) pääasiassa viimeaikaisten yritysostojen transaktio- ja integraatiokustannusten sekä Learningissa kirjattujen arvonalentumisten seurauksena. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 39 milj. euroa (2021: 39).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (2021: 0,69).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (2021: 0,62).
 • Vapaa rahavirta laski 112 milj. euroon (2021: 140) erityisesti heikomman tuloksen sekä korkeamman käyttöpääoman, investointien ja verojen seurauksena. Italian ja Saksan yritysoston ajoituksen vuoksi ostettujen liiketoimintojen käyttöpääomalla oli merkittävä positiivinen vaikutus vapaaseen rahavirtaan.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen kasvoi ja oli 3,2 (2021: 2,4) pääasiassa Italian ja Saksan yritysoston seurauksena.
 • Sanoma sai 31.8. päätökseen Pearsonin Italian paikallisen perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan sekä pienen kokeisiin valmistavia materiaaleja Saksassa tarjoavan liiketoiminnan yritysoston.
 • Sanoma julkisti 7.6. strategisen kasvutavoitteen, jonka mukaan se pyrkii kasvattamaan konsernin liikevaihdon yli 2 mrd. euroon vuoteen 2030 mennessä siten, että vähintään 75 % siitä tulee oppimisliiketoiminnasta.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta (2021: 0,54), mikä vastaa 93 % oikaistusta vapaasta rahavirrasta. Osinko maksetaan kolmessa erässä, 0,13 euroa 28.4., 0,13 euroa syyskuussa ja 0,11 euroa marraskuussa.

Näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,35–1,4 miljardia euroa (2022: 1,3). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 150–180 miljoonaa euroa (2022: 189).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että

 • konsernin toimintamaissa, erityisesti Suomessa, talous vaipuu lievään taantumaan, ja
 • Suomen mainosmarkkina laskee hieman suurimman laskun ajoittuessa ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Ympäröivässä maailmassa tapahtuneiden merkittävien muutosten valossa 2022 oli Sanomalle jälleen hyvä vuosi. Se oli myös todella erilainen vuosi, kuin mitä kaksitoista kuukautta sitten juuri koronaviruspandemiasta selvittyämme odotimme. Learningin osalta yksi vuoden 2022 kohokohdista oli Pearson Italian ja Saksan liiketoimintojen osto ja olimme iloisia saadessamme toivottaa niiden vahvat tiimit tervetulleiksi osaksi Sanomaa elokuun lopussa. Ostetut liiketoiminnot sopivat hyvin oppimisen tarjoomaamme ja strategiaamme. Yritysostolla oli positiivinen vaikutus liikevaihtomme kasvuun ja operatiiviseen liikevoittoomme, ja kaupan ajoituksen vuoksi se vahvisti merkittävästi vapaata rahavirtaamme. Integraatio on käynnistynyt suunnitelmiemme mukaisesti – kokonaisuudessaan irtautuminen Pearsonista ja integraatio Sanomaan on suuri hanke, joka kestää seuraavat 18−24 kuukautta.

Learningin liikevaihto kasvoi 7 % Pearson Italian ja Saksan yritysoston vauhdittamana. Orgaaninen kasvu oli hyvää kaikissa toimintamaissamme lukuun ottamatta Puolaa, jossa viimeisimmän opetussuunnitelmauudistuksen päättyminen vuonna 2021 laski odotetusti liikevaihtoa. Espanjassa merkittävän opetussuunnitelmauudistuksen toteutus alkoi odotettua verkkaisemmin. Oppimateriaalien kysyntä kasvoi kuitenkin vahvasti vuonna 2022, ja sen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2023 ja jopa vuoteen 2024 asti. Vuoden aikana inflaation myötä nousseet kustannukset vaikuttivat Learningin tulokseen, sillä oppimateriaaliliiketoiminnassa myyntihinnat asetetaan tyypillisesti vain kerran vuodesta, yleensä sen alussa. Vuodelle 2023 olemme voineet sopeuttaa tuotteidemme ja palvelujemme hintoja ja arvioimme, että suurimmalla osalla markkinoistamme kustannusten nousu saadaan kokonaisuudessaan katettua myyntihintoja nostamalla 1–2 vuodessa. Etenkin henkilöstökulujen nousun, joka suurimassa osassa liiketoimintojamme vaikuttaa meihin vasta vuodesta 2023 alkaen, kattaminen vie aikaa. Nousseista kustannuksista huolimatta operatiivinen tulos pysyi vakaana suurimmassa osassa Learningin liiketoimintoja. Suurin poikkeus tähän oli Hollannin jakeluliiketoiminta, joka kärsi kesäsesonkina työvoiman puutteesta ja siihen liittyneistä korkeista rekrytointikustannuksista, ison tavarantoimittajamme haasteisiin liittyneistä toimitusketjun viivästyksistä sekä yleisistä inflaation aiheuttamista kustannuspaineista.

Media Finlandin liikevaihto pysyi vakaana, kun taas operatiivinen tulos laski mainosmyynnin laskun ja merkittävästi kasvaneiden paperikustannusten vuoksi. Aktiivinen kulukuri useissa kiinteissä kustannuserissä ei täysin riittänyt kompensoimaan inflaation vaikutusta Media Finlandin operatiiviseen tulokseen. Yksi vuoden ilonaiheista oli digitaalisten uutisalustojemme, etenkin Ilta-Sanomien, kävijämäärien selvä kasvu ja digitaalisesti aktiivisen tilaajakannan vakaa kasvu sekä Helsingin Sanomissa että alueellisissa uutismedioissa. Tilausmyynti oli vakaata, vaikka tilaajien kokonaismäärä laski hieman loppuvuonna kuluttajaluottamuksen heiketessä Suomessa. Mainosmyynti laski vuoden jälkipuoliskolla verrattuna vuoden 2021 vahvaan kysyntään, jota tuolloin vauhditti koronaviruspandemiasta toipuminen.

Vastuullisuus on sekä oppimis- että medialiiketoimintamme ytimessä. Jatkoimme vuoden aikana työtä vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi esimerkiksi keskittymällä konsernitasolla monimuotoisuuden, tasa-arvon ja inkluusion parantamiseen sekä toimittamalla ilmastotavoitteemme Science Based Targets hankkeen vahvistettaviksi. Progressiivinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapamme vastuullisuuteen näkyi keskeisten vastuullisuus- eli ESG-arvioiden hyvässä kehityksessä, ja pääsimme Nasdaq OMX Sustainability Finland Index indeksiin. Meitä ilahdutti myös se, että työntekijäkokemusindeksimme pysyi hyvällä 7,3 tasolla huolimatta siitä, että vuosi oli tiimeillemme monin tavoin haasteellinen. Ylitimme myös jälleen eurooppalaisen viitetason 7,1.

Edelliseen vuoteen verrattuna vapaa rahavirtamme laski selvästi. Pääsyitä tähän olivat suuremmat investoinnit Learningin digikehitykseen ja toimistojemme sopeuttamiseen hybridityöhön sopiviksi, pienempi käyttökate sekä viimeaikaisiin Learningin yritysostoihin liittyneet kustannukset. Niitä kompensoi pääosin ostettujen Italian ja Saksan liiketoimintojen positiivinen käyttöpääoma, mikä johtui yritysoston ajoituksesta. Ilman vastaavanlaista yritysostosta seurannutta hyötyä odotamme konsernin 2023 vapaan rahavirran laskevan väliaikaisesti, mikä johtuu Media Finlandin heikkenevästä tuloksesta, jatkuvista investoinneista digialustoihin, viimeaikaisten ostettujen liiketoimintojen integrointikustannuksista sekä merkittävästi nousseista rahoituskustannuksista.

Hallitus ehdottaa vuodelta 2022 jaettavaksi 0,37 euron osinkoa (2021: 0,54), joka vastaa 3,8 %:n osinkotuottoa ja on 93 % oikaistusta vapaasta rahavirrasta. Ehdotus tasapainottaa Sanoman pääomien käyttöä osingonmaksun ja liiketoiminnan kasvattamiseen tehtävien jatkuvien investointien välillä.

Odotamme toimintaympäristön haasteiden jatkuvan ja johtavan lievään taantumaan suurimmassa osassa toimintamaitamme. Tämä vaikuttaa tuloskehitykseemme vuonna 2023, joten näkymämme vuodelle 2023 osoittavat liikevaihdon kasvua ja operatiivisen liikevoiton laskua. Jatkamme vuonna 2023 liiketoimintojemme pitkän aikavälin vahvuuksien kehittämistä, tavoitteena on varmistaa olevamme taantuman jälkeen entistä vahvempia. Keskitymme kehittämään oppimateriaalejamme, harmonisoimaan digitaalisia oppimisalustojamme ja varmistamaan johtavan asemamme digitaalisessa uutis- ja viihdetarjonnassa. Samaan aikaan tehostamme harkittua kulukuriamme ja olemme hyvin valikoivia kasvuinvestointien osalta. Olemme edelleen sitoutuneet strategiaamme ja pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiimme. Pyrimme kasvattamaan konsernin liikevaihdon yli 2 mrd. euroon siten, että vähintään 75 % siitä tulee oppimisliiketoiminnasta. Orgaanisen kasvun lisäksi tämä edellyttää yritysostoja perus- ja toisen asteen oppimisliiketoiminnassa, jossa olemme erityisen kiinnostuneita kasvamaan nykyisillä markkinoillamme, vaikka tänä vuonna keskitymmekin ensisijaisesti tuoreimman yritysostomme integrointiin ja eurooppalaisen portfoliomme tarjoamien skaalaetujen laajamittaisempaan hyödyntämiseen.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille Sanoman työntekijöille erinomaisesta työstä, sinnikkyydestä ja vahvasta sitoutumisesta asiakkaidemme tukemiseen näinä haasteellisempina aikoina. Tiimiemme ansiosta pystyimme vuonna 2022 jatkamaan kasvuamme ja toimintamme kehittämistä samalla, kun taloudellinen tuloksemme oli edelleen vakaa. Haluan myös kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme jatkuneesta tuesta sekä halusta valita Sanoma liikekumppanikseen tai sijoituskohteekseen. Jatkamme päivittäistä työtämme strategiamme mukaisesti ja pyrimme kasvamaan ja vahvistamaan asemaamme ja suorituskykyämme entisestään tulevina vuosina.”

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroaQ4 2022Q4 2021Muutos20222021Muutos
Liikevaihto259,5252,43 %1 298,31 251,64 %
Operatiivinen käyttökate 1)45,342,17 %355,4361,0-2 %
prosentti 1)17,4 %16,7 % 27,4 %28,8 % 
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2)-2,3-5,256 %189,3197,2-4 %
prosentti 2)-0,9 %-2,1 % 14,6 %15,8 % 
Liikevoitto-20,8-18,5-13 %112,0142,4-21 %
Tilikauden tulos-21,1-13,9-52 %77,0101,4-24 %
       
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)-0,07-0,06-12 %0,650,69-6 %
Osakekohtainen tulos, euroa-0,13-0,09-48 %0,470,62-24 %
       
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   5 0184 8853 %
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna   5 0794 8225 %

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3)

milj. euroaQ4 2022Q4 2021Muutos20222021Muutos
Tilikauden tulos-21,1-14,0-50 %77,0101,2-24 %
       
Vapaa rahavirta64,255,216 %111,7139,7-20 %
       
Omavaraisuusaste 4)   35,8 %40,6 % 
Nettovelka   823,4616,434 %
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen   3,22,435 %
       
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)-0,07-0,07-10 %0,650,69-6 %
Osakekohtainen tulos, euroa-0,13-0,09-47 %0,470,61-24 %
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa0,390,3416 %0,680,86-20 %
Osinko / osake   0,375)0,54 

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja
3) Vuonna 2021 lopetetut toiminnot käsittivät tietyt Learningin liiketoiminnot, joiden strategisia vaihtoehtoja arvioitiin. Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on s. 39.
4) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 142,0 milj. euroa vuonna 2022 (2021: 155,2).

5) Vuodelta 2022 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.

Osinkoehdotus

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 456 milj. euroa, josta tilikauden voitto oli 123 milj. euroa. Jakokelpoiset varat olivat yhteensä 665 milj. euroa vapaan pääoman rahasto 210 milj. euroa mukaan lukien. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

 • Vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta kolmessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 21.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingonmaksupäivä on 28.4.2023. Sanoman hallitus päättää toisen erän, 0,13 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan syyskuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta syyskuussa 2023. Sanoman hallitus päättää kolmannen erän, 0,11 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan lokakuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2023.
 • Omaan pääomaan jätetään 605 milj. euroa.

Sanoman tavoitteena on osinkopolitiikkansa mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta. Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Alex Green.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/q4-2022-result.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Puhelimitse esitettäviä kysymyksiä varten osallistujan on rekisteröidyttävä osoitteessa http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010424. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Halutessaan esittää kysymyksiä osallistujan on näppäiltävä puhelimestaan *5 liittyäkseen jonoon.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liite