Sanoma Oyj, pörssitiedote, 26.7.2023 klo 8.30

Sanoma Oyj, puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: Liikevaihto kasvoi, Learningin vakaa tulos tuki operatiivista liikevoittoa

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman puolivuosikatsauksesta ajalta 1.1.-30.6.2023. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q2 2023

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 341 milj. euroon (2022: 313). Learningin liikevaihto kasvoi pääasiassa Italian ja Saksan yritysoston sekä Espanjassa käynnissä oleva opetussuunnitelmauudistuksen seurauksena. Media Finlandin liikevaihto laski mainosmyynnin laskun myötä. Konsernin orgaaninen liikevaihdon kehitys oli 0 % (2022: 3 %).
 • Konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja pysyi vakaana ja oli 54 milj. euroa (2022: 54). Learningin tulos parani ja siihen vaikuttivat erityisesti liikevaihdon kasvu Espanjassa sekä ostettu Italian liiketoiminta, kun taas mainosmyynnin lasku heikensi Media Finlandin tulosta. Inflaatio kasvatti kustannuksia molemmissa segmenteissä.
 • Liikevoitto laski -1 milj. euroon (2022: 39) pääasiassa vuosia 2015–2021 koskeneiden 36 milj. euron arvonlisäverovaatimusten seurauksena, jotka kirjattiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Media Finlandissa (lisätietoa sivulla 14). Tämän seurauksena konsernin vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kasvoivat -43 milj. euroon (2022: -5). Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 11 milj. euroa (2022: 10).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos laski 0,14 euroon (2022: 0,21) korkeampien rahoituskulujen seurauksena.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (2022: 0,19).
 • Sanoma ilmoitti 8.6. saaneensa hallinto-oikeudelta kielteisen päätöksen valitukseensa, joka koski Sanoma Media Finland Oy:ssä suoritetun vuosia 2015–2018 koskeneen verotarkastuksen jälkeen annettua arvonlisäverojen maksuunpanopäätöstä. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteella vuosia 2015–2018 ja 2019–2021 koskeneet, yhteensä 36 milj. euron arvonlisäverovaatimukset kirjattiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Media Finlandin vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tulokseen. Niiden vaikutusta netotti osaltaan tuloveroihin tehty positiivinen 5 milj. euron oikaisu. Oikeuden päätöksellä ei ollut vaikutusta Sanoman vapaaseen rahavirtaan, sillä arvonlisäverovaatimukset on maksettu ennakkoon vuosina 2021 ja 2022. Sanoma hakee asiassa valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Arvonlisäveroa koskeva sääntely on muuttunut 1.7.2021 alkaen, joten vastaavia verotarkastuksia ei ole odotettavissa.
 • Varsinainen yhtiökokous päätti 19.4., että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta (2021: 0,54). Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa maksettiin 28.4. Toinen erä, 0,13 euroa, maksetaan syyskuussa ja kolmas erä, 0,11 euroa, marraskuussa.

H1 2023

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 559 milj. euroon (2022: 524). Learningin kasvuun vaikuttivat pääasiassa elokuussa 2022 ostetut Italian ja Saksan liiketoiminnot sekä orgaaninen liikevaihdon kasvu erityisesti Espanjassa. Media Finlandin liikevaihto laski pääasiassa mainosmyynnin laskun seurauksena. Konsernin orgaaninen liikevaihdon kehitys oli 0 % (2022: 2 %) kasvun ollessa 4 % Learningissä ja -3 % Media Finlandissa.
 • Konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja laski 23 milj. euroon (2022: 43). Toisen vuosineljänneksen vakaasta kehityksestä huolimatta Learningin tulos laski viimeisimpien yritysostojen myötä kasvaneen, liiketoiminnalle tyypillisen kausivaihtelun vuoksi. Mainosmyynnin lasku heikensi Media Finlandin tulosta merkittävästi. Inflaation myötä kohonneet paperi-, henkilöstö- ja kiinteät kustannukset vaikuttivat molempien segmenttien tulokseen.
 • Liikevoitto laski -44 milj. euroon (2022: 17). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kasvoivat -46 milj. euroon (2022: -8) pääasiassa Media Finlandin toisella vuosineljänneksellä kirjattujen arvonlisäverovaatimusten seurauksena. Hankintamenojen poistot ja oikaisut kasvoivat 21 milj. euroon (2022: 18) Italian ja Saksan yritysoston seurauksena.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos laski -0,09 euroon (2022: 0,11) selkeästi korkeampien rahoituskulujen seurauksena.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (2022: 0,07).
 • Vapaa rahavirta parani -84 milj. euroon (2022: -99) ollen negatiivinen liiketoiminnalle tyypillisen kausivaihtelun mukaisesti. Learningin kausiluontoisuuden vaikutusten pienentämiseksi tehdyt parannukset operatiivisessa toiminnassa vähensivät käyttöpääoman tarvetta. Vapaata rahavirtaa heikensivät ostettujen Italian ja Saksan liiketoimintojen kausiluontoisesti negatiivinen operatiivinen rahavirta sekä molempien liiketoimintasegmenttien heikompi tulos.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 3,3 (2022: 3,2), mikä on hieman yli pitkän aikavälin tavoitetason (alle 3,0).
 • Sanoma ilmoitti 9.3. laskevansa liikkeeseen 150 milj. euron hybridilainan vahvistaakseen tasettaan, mikä lisää taloudellista joustavuutta ja tukee yhtiön strategian toteuttamista. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä oli 16.3.

Näkymät vuodelle 2023 (ennallaan)

Vuonna 2023 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,35–1,4 miljardia euroa (2022: 1,3). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 150–180 miljoonaa euroa (2022: 189).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että

 • konsernin toimintamaissa, erityisesti Suomessa, talous vaipuu lievään taantumaan, ja
 • Suomen mainosmarkkina laskee hieman suurimman laskun ajoittuessa ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Sanoman toisen vuosineljänneksen tulos oli vakaa. Learningissä siihen vaikutti myönteisesti Espanjan LOMLOE-opetussuunnitelmauudistukseen liittyvä vahva kehitys, jonka odotamme jatkuvan myös kolmannella vuosineljänneksellä. Hollannissa, Suomessa ja Belgiassa oppimateriaalien myyntiä kasvattivat erityisesti tavanomaista suuremmat hinnankorotukset, joita olemme onnistuneesti toteuttaneet kaikissa toimintamaissamme. Asiakkaamme ovat osoittaneet ymmärrystä hinnankorotuksia kohtaan, ja tähän mennessä niillä on ollut odotustemme mukaisesti vain kohtalainen vaikutus myyntimääriin. Hyvänä esimerkkinä tästä on Suomi, missä orgaaninen kasvu oli 5 % tärkeällä toisen vuosineljänneksen myyntikaudella. Koko vuoden osalta odotamme Learningin orgaanisen kasvun olevan pitkän aikavälin 2–5 %:n tavoitteen ylälaidassa. Arviossamme on mukana sekä Hollannin jakeluliiketoiminnan optimointi sisältäen tappiollisten sopimusten päättämiset, että Espanjan käynnissä olevan opetussuunnitelman positiiviset vaikutukset. Italiassa integraatio on jatkunut onnistuneesti ja suunnitelmiemme mukaisesti, ja ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli odotetusti edellisvuoden tasolla. Opetussuunnitelmauudistusten tullessa päätökseen Espanjassa ja Puolassa tämän vuoden aikana suunnitelmissamme on optimoida kapasiteettiamme ja toimintaamme näissä maissa sopeutuaksemme paremmin nykyiseen toimintaympäristöön ja normaalitasolle palautuvaan kysyntään.

Media Finlandissa mainosmyynnin lasku sekä kustannusinflaatio vaikuttivat edelleen negatiivisesti tulokseen. Tilausmyynnin hienoinen lasku jatkui, sillä hinnankorotukset eivät täysin riittäneet kattamaan tilaajamäärän maltillisen laskun ja maaliskuussa toteutuneen Suplan äänikirjojen myynnin vaikutusta. Tiimimme ovat jatkaneet liiketoiminnan kehittämistä ja tuoneet markkinoille uusia ideoita myös kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Esimerkiksi kesäkuussa lanseerasimme maksuttoman mainosrahoitteisen suoratoistopalvelun, Pluto TV:n, osana Ruutua, joka on Suomen johtava paikallinen mainosrahoitteinen suoratoistopalvelu. Pluto TV tarjoaa yleisölle 35 uutta suoratoistokanavaa ja on saanut hyvän vastaanoton keräämällä jo ensimmäisten viikkojen aikana yli 800 000 aloitettua katselukertaa suuren käyttäjäjoukon keskuudessa. Joissakin kustannuksissa näemme myös huipputasojen olevan jo ohi; paperin markkinahinnat ovat alkaneet laskea, ja vaikka ne ovat edelleen korkealla tasolla, odotamme laskulla olevan viiveellä positiivisia vaikutuksia myös taloudelliseen tulokseemme.

Vapaa rahavirtamme parani merkittävästi toisen vuosineljänneksen aikana ollen silti oppimisliiketoiminnalle tyypillisen kausivaihtelun mukaisesti negatiivinen. Pyrimme vastaamaan viimeisimpien yritysostojemme myötä lisääntyneeseen kausiluontoisuuteen esimerkiksi laajentamalla ennakkomaksujen käyttöä Hollannin jakeluliiketoiminnassa sekä keskittymällä laskutuksen ja maksujen perinnän aikaistamiseen oppimisliiketoiminnassamme. Koko vuoden osalta odotamme edelleen vapaan rahavirran ilman ostetun Italian liiketoiminnan vuonna 2022 nähtyä poikkeuksellisen suurta positiivista vaikutusta pysyvän vakaana. Kesäkuun lopussa velkaantuneisuutemme (nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen) oli tyypillisessä kausiluontoisessa huipussaan 3,3 ja hiukan yli pitkän aikavälin tavoitetasomme ”alle 3,0”.

Ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen pidämme näkymämme vuodelle 2023 ennallaan. Learningissa tiimimme ovat valmistautuneet hyvin kolmannen vuosineljänneksen huippusesonkiin. Odotamme oppimisliiketoiminnan kehittyvän vakaasti Espanjan ja Hollannin vauhdittamana tasoittaen samalla epävarmuutta, joka liittyy toisen vuosipuoliskon mainosmyyntiin Media Finlandissa.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia työntekijöitämme ketteryydestä ja sinnikkyydestä, jota he ovat osoittaneet vuoden ensimmäisen puoliskon aikana työskennellessään yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän sopeutuessaan korkeampaan inflaatio- ja korkoympäristöön. Luottavaisin mielin valmistaudumme yhdessä Learningin huippusesonkiin ja Media Finlandille tärkeään toiseen vuosipuoliskoon. Olemme edelleen sitoutuneet strategiaamme, jonka mukaan pyrimme palvelemaan asiakkaitamme parhaan kykymme mukaan, ja haluamme kasvattaa perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen keskittyvää oppimisliiketoimintaamme orgaanisen kasvun ja kohdennettujen yritysostojen avulla.”

Avainlukuja

milj. euroaQ2
2023
Q2 2022MuutosH1 2023H1 2022Muutos2022
Liikevaihto341,3313,29 %559,1523,97 %1 298,3
Operatiivinen käyttökate 1)97,992,95 %109,6121,7-10 %355,4
prosentti 1)28,7 %29,7 % 19,6 %23,2 % 27,4 %
Operatiivinen liikevoitto ilman
hankintamenojen poistoja 2)
53,753,60 %23,043,2-47 %189,3
prosentti 2)15,7 %17,1 % 4,1 %8,2 % 14,6 %
Liikevoitto-0,538,5-101 %-43,616,5-364 %112,0
Tilikauden tulos-11,230,8-136 %-51,012,6-506 %77,0
        
Vapaa rahavirta-16,0-60,073 %-83,9-99,316 %111,7
        
Omavaraisuusaste 3)   35,4 %33,7 % 35,8 %
Nettovelka   792,0770,93 %823,4
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen   3,33,25 %3,2
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)0,140,21-34 %-0,090,11-175 %0,65
Osakekohtainen tulos, euroa-0,080,19-145 %-0,330,07-543 %0,47
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa-0,10-0,3773 %-0,51-0,6116 %0,68
        
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   5 1164 9064 %5 018
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna   5 2955 1173 %5 079

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja
3) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 175,1 milj. euroa kaudella H1 2023 (2022: 157,7).

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Alex Green.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/q2-2023-results.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Puhelimitse esitettäviä kysymyksiä varten osallistujan on rekisteröidyttävä osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010426. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Halutessaan esittää kysymyksiä osallistujan on näppäiltävä puhelimestaan *5 liittyäkseen jonoon.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Sanna Sandvallille sähköpostitse osoitteeseen sanna.sandvall@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liite