Sanoma Oyj, pörssitiedote, 4.5.2023 klo 8.30

Sanoma Oyj, osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023: Liikevaihto kasvoi, inflaatio ja kasvanut kausiluontoisuus laskivat operatiivista liikevoittoa

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman osavuosikatsauksesta ajalta 1.1.-31.3.2023. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q1 2023

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 218 milj. euroon (2022: 211). Learningin liikevaihto kasvoi hieman elokuun 2022 lopussa toteutuneen Italian ja Saksan yritysoston seurauksena. Media Finlandin liikevaihto oli vakaa. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -1 % (2022: 1 %).
 • Italian yritysosto lisäsi oppimisliiketoiminnan kausiluonteisuutta, minkä seurauksena konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja laski -31 milj. euroon (2022: -10). Tulosta heikensivät myös korkeammat paperi-, henkilöstö- ja kiinteät kustannukset verrattuna vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen, jolloin kustannusinflaatiolla ei vielä ollut vaikutusta, sekä Media Finlandin mainosmyynnin lasku.
 • Liikevoitto oli -43 milj. euroa (2022: -22). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2 milj. euroa (2022: -3). Hankintamenojen poistot ja oikaisut kasvoivat 10 milj. euroon (2022: 9) Italian ja Saksan yritysoston seurauksena.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli -0,23 euroa (2022: -0,10).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,25 euroa (2022: -0,11).
 • Vapaa rahavirta oli negatiivinen, -68 milj. euroa (2022: -39), mikä on tyypillistä pienelle ensimmäiselle vuosineljännekselle. Lasku oli seurausta pääasiassa ostetun Italian liiketoiminnan liittämisestä osaksi konsernia sekä heikommasta tuloksesta.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 3,2 (2022: 2,6), mikä on kausiluontoisesti hieman yli pitkän aikavälin tavoitetason (alle 3,0).
 • Sanoma ilmoitti 9.3. laskevansa liikkeeseen 150 milj. euron hybridilainan vahvistaakseen tasettaan, mikä lisää taloudellista joustavuutta ja tukee yhtiön strategian toteuttamista. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä oli 16.3.
 • Varsinainen yhtiökokous päätti 19.4., että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta (2021: 0,54). Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa maksettiin 28.4. Toinen erä, 0,13 euroa, maksetaan syyskuussa ja kolmas erä, 0,11 euroa, marraskuussa.

Näkymät vuodelle 2023 (ennallaan)

Vuonna 2023 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,35–1,4 miljardia euroa (2022: 1,3). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 150–180 miljoonaa euroa (2022: 189).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että

 • konsernin toimintamaissa, erityisesti Suomessa, talous vaipuu lievään taantumaan, ja
 • Suomen mainosmarkkina laskee hieman suurimman laskun ajoittuessa ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Vuosi alkoi odotustemme mukaisesti. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Learningin liikevaihto on aina kausiluonteisesti pieni ja huippusesonkiin tähtäävien myynti- ja markkinointipanostusten samalla lisääntyessä tulos tappiollinen. Italiassa elokuussa 2022 tekemämme yritysosto on lisännyt liiketoimintamme kausivaihtelua, minkä seurauksena ensimmäisestä vuosineljänneksestä on tullut entistä tappiollisempi. Ilmiötä vahvisti lisäksi korkea kustannusinflaatio verrattuna vielä vuosi sitten vallinneeseen lähes nollainflaation aikaan. Olemme nostaneet myyntihintojamme, minkä suurimmat positiiviset vaikutukset alkavat näkyä kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen, ja pyrimme toiminnallamme hallitsemaan kustannuksia koko liiketoiminnassamme. Korkean inflaation vaikutusten siirtäminen hintoihin tulee viemään kaiken kaikkiaan yhdestä kahteen vuotta. Italian liiketoiminnan integroiminen on jatkunut suunnitelmiemme mukaisesti. Sanoma Italian yrityskulttuuri sopii hyvin yhteen muun Sanoma Learningin kanssa, ja tiimimme ovat valmistautuneet tulevaan huippusesonkiin hyvin.

Media Finlandissa erilainen myynnin jakauma ja korkea inflaatio vaikuttivat operatiiviseen tulokseen. Korkeamman katteen mainosmyynti laski 5 % vertailuvuoden 2022 vahvaan alkuun verrattuna. Kasvatimme markkinaosuuttamme digitaalisessa mainonnassa, mutta menetimme sitä jonkin verran televisiossa, jossa sisältöinvestointimme jatkuivat varovaisina. Kehitys mukailee odotuksiamme, että mainonnan kysyntä laskee hieman vuonna 2023 suurimman laskun ajoittuessa vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Kokonaistilaajamäärän hienoinen lasku jatkui heijastellen kuluttajaluottamuksen heikentymistä, kun taas kohdennetut hinnankorotukset pitivät tilausmyynnin vakaana. Paperikulut ja kiinteät kustannukset nousivat merkittävästi verrattuna vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin inflaatiovaikutusta ei käytännössä vielä ollut – ei edes paperin hinnoissa, sillä käytimme tuolloin ennen hintojen nousun kiihtymistä kerryttämiämme varastoja. Meillä on hyvä aktiivisen ja tietoisen kulukurin kulttuuri, ja läpi liiketoimintojen tiimimme ovat haastavissa olosuhteissa onnistuneet erittäin hyvin kustannusten hallinnassa ja prosessien parantamisessa. Tästä huolimatta odotamme Media Finlandin operatiivisen tuloksen laskevan kolmanneksella vuoteen 2022 verrattuna.

Kun otetaan huomioon Italiassa ostetun liiketoiminnan myötä lisääntynyt kausivaihtelu ja inflaation nostamat kustannukset, vapaa rahavirta laski merkittävästi, vaikkakin odotustemme mukaisesti. Kuten helmikuussa kerroimme, oppimisliiketoiminnan suurempi mittakaava lisää merkittävästi käyttöpääoman tarvetta vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla edellisvuoteen verrattuna, ja vastaavasti suurin osa tuloista saadaan vasta kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana. Odotamme konsernin vapaan rahavirran laskevan tilapäisesti vuonna 2023. Siihen vaikuttavat ostetun Italian liiketoiminnan normalisoituva vapaa rahavirta, Media Finlandin heikompi tulos, integraatioiden ja digitaalisiin alustoihimme tehtävien investointien jatkuminen sekä huomattavasti korkeammat rahoituskulut.

Maaliskuun alussa laskimme liikkeeseen 150 milj. euron hybridilainan. Pidämme hybridilainaa parhaana keinona vahvistaa tasettamme, sillä se lisää taloudellisesta joustavuutta ja tukee strategiamme toteutusta kaikkina ajankohtina ottaen huomioon myös liiketoimintamme lisääntyneen vuosittaisen kausivaihtelun. Pääomamarkkinoiden nykyisessä epävakaassa tilanteessa halusimme toteuttaa tämän transaktion niin nopeasti kuin mahdollista, ja olimme tyytyväisiä lainan huomattavaan ylimerkintään ja merkintöjen jakautumiseen laajalle sijoittajakunnalle. Kun hybridilainan vaikutus huomioidaan, velkaantuneisuutemme (nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen) oli 3,2 eli samalla tasolla kuin vuoden 2022 lopussa. Toisella vuosineljänneksellä velkaantuneisuutemme kasvaa kausiluonteisesti. On hyvä huomioida, että edellä mainittu velkaantuneisuuden taso eroaa lainakovenanteissamme käytetystä velkaantuneisuudesta, jossa oikaistun käyttökatteen sijasta käytetään oikaisematonta käyttökatetta. Oikaistu käyttökate on huomattavasti pienempi kuin oikaisematon käyttökate, koska siitä on vähennetty liiketoiminnallemme tyypilliset vuosittaiset esitysoikeuksien, sisällöntuotannon ja vuokrakirjojen poistot, kun taas lainakovenanttien laskennassa käytettävä oikaisematon käyttökate, joka ei sisällä kyseisiä poistoja.

Näkymämme vuodelle 2023 pysyvät ennallaan. Ensimmäinen vuosineljännes vastasi omia odotuksiamme. Tänä vuonna keskitymme kehittämään oppimissisältöihin liittyviä pitkän aikavälin vahvuuksiamme, harmonisoimaan digitaalisten oppimisalustojen tarjoomaamme, integroimaan viimeaikaisia yritysostojamme sekä kehittämään johtavaa digitaalista uutis- ja viihdetarjontaamme, jotta selviydymme taantumasta entistä vahvempana. Olemme edelleen sitoutuneita kasvustrategiaamme ja kiinnostuneita arvoa luovista, perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaaleihin liittyvistä yritysostoista. Lähitulevaisuudessa kiinnostuksemme kohdistuu erityisesti pienempiin yritysostoihin nykyisissä toimintamaissamme, sillä tänä vuonna keskitymme pääasiassa ostetun Italian liiketoiminnan integrointiin ja Euroopan oppimisportfoliomme tarjoamien mittakaavaetujen hyödyntämiseen.

Vastuullisuuden integroiminen entistä syvemmälle liiketoimintaamme eteni maaliskuun alussa, kun liitimme ilmastoon ja saavutettavuuteen liittyvät vastuullisuusmittarit osaksi 300 milj. euron luottolimiittisopimustamme. Science Based Targets -aloitteen mukaiset ilmastotavoitteemme ovat tällä hetkellä arvioitavina, ja odotamme niiden validoinnin tapahtuvan kesän jälkeen.

Haluan kiittää työntekijöitämme heidän sitoutumisestaan, innovatiivisuudestaan ja ketteryydestään, kun etenemme kohti oppimisliiketoiminnan huippusesonkia luottavaisina ja hyvin valmistautuneina. Tiimiemme ansiosta teemme jatkossakin parhaamme palvellaksemme asiakkaitamme myös nykyisissä epävakaissa ja välillä haastavissakin olosuhteissa.” 

Avainlukuja

milj. euroaQ1 2023Q1 2022Muutos2022
Liikevaihto217,8210,63 %1 298,3
Operatiivinen käyttökate 1)11,728,8-59 %355,4
prosentti 1)5,4 %13,7 % 27,4 %
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2)-30,7-10,4-195 %189,3
prosentti 2)-14,1 %-4,9 % 14,6 %
Liikevoitto-43,1-22,0-96 %112,0
Tilikauden tulos-39,8-18,3-118 %77,0
     
Vapaa rahavirta-67,9-39,3-72 %111,7
     
Omavaraisuusaste 3)40,6 %39,3 % 35,8 %
Nettovelka756,5663,0 823,4
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen3,22,6 3,2
     
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)-0,23-0,10-126 %0,65
Osakekohtainen tulos, euroa-0,25-0,11-118 %0,47
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa-0,42-0,24-72 %0,68
     
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna5 0544 826 5 018
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna5 0704 852 5 079

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja
3) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 131,6 milj. euroa kaudella Q1 2023 (2022: 138,6).

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Alex Green.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/q1-2023-results.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Puhelimitse esitettäviä kysymyksiä varten osallistujan on rekisteröidyttävä osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010425. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Halutessaan esittää kysymyksiä osallistujan on näppäiltävä puhelimestaan *5 liittyäkseen jonoon.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liite