Sanoma Oyj, pörssitiedote, 27.10.2022 klo 8.30

Sanoma Oyj, osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2022: Liikevaihto kasvoi Espanjan ja Learningin viimeisimmän yritysoston vauhdittamana

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.-30.9.2022 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Q3 2022

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 515 milj. euroon (2021: 486) toiselta vuosineljännekseltä siirtyneen Espanjan myynnin vakaan kasvun sekä Pearson Italian ja Saksan yritysoston seurauksena. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 1 % (2021: 8 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli 148 milj. euroa (2021: 147). Learningissa Espanjan liikevaihdon kasvun sekä ostetun Pearson Italian ja Saksan positiivisen tulosvaikutuksen kumosi osittain Hollannin jakeluliiketoiminnan matalampi kannattavuus. Media Finlandin tulos laski hieman erityisesti paperin hinnannousun seurauksena.
 • Liikevoitto oli 116 milj. euroa (2021: 133). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kasvoivat -22 milj. euroon (2021: -4) pääasiassa Pearson Italian ja Saksan yritysoston sekä digitaalisten oppimisalustojen tarjooman harmonisointiin ja vuokrakirjojen varastoon liittyvien arvonalentumisten seurauksena. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 10 milj. euroa (2021: 11).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (2021: 0,64).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (2021: 0,63).
 • Hallitus päätti 26.10. osingon toisen erän, 0,27 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä on 28.10. ja maksupäivä 4.11.
 • Sanoma ilmoitti 4.10. myyneensä hollantilaisen ammatillisen koulutuksen oppilastietojärjestelmän tarjoajan Eduarten. Kauppa tukee Sanoman strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö harmonisoi oppimisliiketoimintansa digitaalista tarjoomaa.
 • Sanoma sai 31.8. päätökseen Pearsonin Italian paikallisen perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan sekä pienen kokeisiin valmistavia materiaaleja Saksassa tarjoavan liiketoiminnan yritysoston ja päivitti sen myötä vuoden 2022 näkymiään vastaamaan yritysoston vaikutusta.

Q1–Q3 2022

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 1 039 milj. euroon (2021: 999) vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun ollessa 2 % (2021: 8 %). Orgaanisen kasvun lisäksi Pearson Italian ja Saksan yritysosto kasvatti liikevaihtoa.
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli 192 milj. euroa (2021: 203) erityisesti Hollannin oppimateriaalien jakeluliiketoiminnan matalamman kannattavuuden ja korkeampien paperikustannusten seurauksena.
 • Liikevoitto oli 133 milj. euroa (2021: 161). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -30 milj. euroa (2021: -11). Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 29 milj. euroa (2021: 31).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,72 euroa (2021: 0,76).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (2021: 0,70).
 • Vapaa rahavirta laski 48 milj. euroon (2021: 85) erityisesti heikomman tuloksen sekä digitaalisten oppimisalustojen kehittämiseen ja toimitilojen mukauttamiseen tehtyjen suurempien investointien seurauksena.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen kasvoi, ja oli 3,3 (2021: 2,5) Pearson Italian ja Saksan yritysoston seurauksena, joka saatiin päätökseen kolmannella vuosineljänneksellä.
 • Sanoma julkisti 7.6. strategisen kasvutavoitteen, jonka mukaan se pyrkii kasvattamaan konsernin liikevaihdon yli 2 mrd. euroon vuoteen 2030 mennessä siten, että vähintään 75 % siitä tulee oppimisliiketoiminnasta.

Näkymät vuodelle 2022
(päivitetty 31.8. Pearson Italian ja Saksan yritysoston toteuduttua)

Vuonna 2022 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,30–1,35 miljardia euroa (2021: 1,25). Konsernin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan n. 15 % (2021: 15,8 %).

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että (ennallaan)

 • Koronaviruspandemialla ei ole merkittävää vaikutusta sen liiketoimintaan.
 • Suomen mainosmarkkinat ovat vakaat.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Kuten aina, kolmas vuosineljännes oli oppimisliiketoimintamme huippusesonkia, kun uuden kouluvuoden alkaessa kaikki kirjat toimitetaan kouluihin sekä uudet digitaaliset lisenssit aktivoidaan. Iloksemme Espanjan viivästyneet myynnit aiemmilta kuukausilta toteutuivat tämän neljänneksen aikana. Koska meneillään on LOMLOE-opetussuunnitelmauudistuksen ensimmäinen toteutusvuosi, odotamme Espanjan kysynnän jatkavan kasvuaan myös vuonna 2023 ja osittain vuonna 2024. Uudistukseen liittyvää tulosparannusta ei tyypillisesti nähdä kokonaan vielä ensimmäisenä vuonna, jolloin suurin osa uusiin materiaaleihin liittyvistä sisältö- ja markkinointi-investoinneista tehdään.

Learning-toimintamaissamme kolmannen vuosineljänneksen huippusesonki oli oppimateriaaliliiketoiminnoissamme onnistunut. Sopeuduimme menestyksekkäästi odotettua korkeampiin paperikustannuksiin – on hyvä ottaa huomioon, että oppimateriaalit myydään tyypillisesti vain kerran vuodessa, minkä vuoksi voimme päivittää hinnoitteluamme toimintaympäristön muutosten mukaisesti vain kerran vuoden aikana. Hollannissa oppimateriaalien jakeluliiketoiminnan taloudelliseen tulokseen vaikuttivat kuitenkin kielteisesti työvoimakustannusten nousu ja toimitusketjun ongelmat, mikä johti koko segmentin tammi−syyskuun tuloksen hienoiseen heikentymiseen. Vaikka odotamme näiden ongelmien jäävän tilapäisiksi, niillä voi olla vaikutusta myös ensi vuonna.

Elokuun lopussa saimme päätökseen Pearsonin Italian ja Saksan liiketoimintojen yritysoston, ja minulla on ilo toivottaa nämä vahvat liiketoiminnat ja tiimit tervetulleiksi osaksi Sanomaa. Näimme ostettujen liiketoimintojen vaikuttavan positiivisesti kolmannen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseemme syyskuun osalta. Integraatio on alkanut suunnitelmiemme mukaan; kaiken kaikkiaan irrottautuminen Pearsonista ja yhdistyminen osaksi Sanomaa tulee kestämään yhteensä noin 18−24 kuukautta.

Media Finlandissa kolmannen vuosineljänneksen kokonaisliikevaihto pysyi vakaana, vaikka kuluttajamyynnin kysynnän tasaantuminen edellisillä neljänneksillä johti tilausmyynnin hienoiseen laskuun. Tämä vastasi odotuksiamme, kun otetaan huomioon koronaviruspandemian aikainen voimakas kasvu ja tämänhetkinen heikentynyt kuluttajien luottamus. Myös mainosmyynti laski hieman edellisvuodesta, vaikka onkin pysynyt yllättävän tasaisena talouden tämänhetkisessä myllerryksessä. Kuluttaja- ja mainosmyynnin laskua paikkasi matalamman kannattavuuden tapahtumaliiketoiminnan ja painopalvelujen myynnin kasvu. Paperin hinnat ovat nousseet vuoden aikana merkittävästi, ja tällä hetkellä hinta tonnia kohden on jopa 75 % korkeampi kuin edellisvuonna. Tiukasta kulukurista huolimatta Media Finlandin operatiivinen tulos laski vuosineljänneksen aikana. Vaikka odotammekin heikon ennustettavuuden sekä epävakauden ja korkean inflaation jatkuvan, on Media Finlandin tiimimme onnistunut hillitsemään niiden vaikutuksia huomattavasti noudattamalla tiukkaa kulukuria ja korottamalla säännöllisesti tuotteiden ja palvelujen hintoja kautta linjan.

Vapaa rahavirtamme ensimmäisiltä yhdeksältä kuukaudelta on jäljessä viime vuoteen verrattuna. Tärkeimmät syyt tähän ovat suuremmat investoinnit Learningin digialustojen kehittämiseen ja toimitilojemme mukauttamiseen hybridityöhön sopiviksi sekä edellisten tilikausien hyvien tulosten perusteella maksetut suuremmat verot. Lisäksi alempi käyttökate vaikutti rahavirtaan negatiivisesti. On hyvä huomioida, että ostettuamme Pearson Italian ja Saksan sekä Santillanan Espanjassa liiketoimintamme on keskittynyt enemmän Etelä-Eurooppaan, missä koulut alkavat myöhemmin syyskuussa ja pidemmät maksuajat ovat tyypillinen käytäntö markkinoilla. Tämä viivästyttää osaltaan operatiivisen rahavirtamme kertymistä kohti vuoden loppua.

Pearson Italian ja Saksan yritysoston myötä päivitimme näkymämme vuodelle 2022 elokuun lopussa, ja ne ovat pysyneet siitä asti ennallaan samoin kuin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Toimintaympäristön tämänhetkiset haasteet huomioiden odotamme sekä liikevaihdon että operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja asettuvan koko vuodelta lähemmäksi näkymien alalaitaa. Haastavan toimintaympäristön odotetaan vaikuttavan toimintaamme ja tulokseemme jonkin verran myös vuonna 2023.

Vastuullisuus on sekä oppimis- että medialiiketoimintamme ytimessä ja tuoreimpana osoituksena edistyksellisestä ja kokonaisvaltaisesta vastuullisuustyöstämme ISS ESG−luokituksemme nousi toimialan johtavalle tasolle Prime C+. Tämänhetkinen statuksemme eri ESG-luokituksissa on saatavilla verkkosivuillamme.

Lopuksi haluaisin esittää lämpimät kiitokset kaikille Sanoman työntekijöille erinomaisesta työstä ja vahvasta sitoutumisesta asiakkaidemme tukemiseen, jotka mahdollistavat kasvun jatkumisen, toimintamme kehittämisen ja vakaan taloudelliseen tuloksen.”

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroaQ3
2022
Q3
2021
MuutosQ1–Q3
2022
Q1–Q3
2021
Muutos2021
Liikevaihto514,9486,36 %1 038,8999,2-4 %1 251,6
Operatiivinen käyttökate 1)188,4184,52 %310,1318,9-3 %361,0
prosentti 1)36,6 %37,9 % 29,9 %31,9 % 28,8 %
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2)148,4147,41 %191,6202,5-5 %197,2
prosentti 2)28,8 %30,3 % 18,4 %20,3 % 15,8 %
Liikevoitto116,3133,1-13 %132,8160,8-17 %142,4
Tilikauden tulos85,6102,7-17 %98,1115,3-15 %101,4
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)0,610,64-5 %0,720,76-4 %0,69
Osakekohtainen tulos, euroa0,520,63-16 %0,600,70-15 %0,62
        
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   4 9964 9042 %4 885
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna   5 1354 8286 %4 822

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3)

milj. euroaQ3
2022
Q3
2021
MuutosQ1–Q3
2022
Q1–Q3
2021
Muutos2021
Tilikauden tulos85,6102,8-17 %98,1115,3-15 %101,2
        
Vapaa rahavirta146,9136,08 %47,584,5-44 %139,7
        
Omavaraisuusaste 4)   33,0 %38,2 % 40,6 %
Nettovelka   837,6630,333 %616,4
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen   3,32,530 %2,4
        
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1)0,610,645 %0,720,76-5 %0,69
Osakekohtainen tulos, euroa0,520,63-17 %0,600,70-15 %0,61
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa0,900,838 %0,290,52-44 %0,86

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja
3) Vuonna 2021 lopetetut toiminnot käsittivät tietyt Learningin liiketoiminnot, joiden strategisia vaihtoehtoja arvioitiin. Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on s. 34.
4) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 164,2 milj. euroa kaudella Q1-Q3 2022 (2021: 173,9).

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo 11.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja Alex Green.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/2022-q3-results.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Kysymysten esittämiseksi puhelimitse pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2319 5437. Operaattori pyytää sinua kertomaan vahvistuskoodin, joka on ’Sanoma’.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liite