Sanoma Oyj, sisäpiiritieto, 7.6.2022 klo 9.00

Sanoma ostaa Pearsonin paikallisen perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan Italiassa ja julkistaa konsernin strategisen kasvutavoitteen vuodelle 2030

Sanoma on allekirjoittanut sopimuksen Pearsonin Italian paikallisen perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminnan (’Pearson Italia’) sekä pienen kokeisiin valmistavia materiaaleja Saksassa tarjoavan liiketoiminnan (’Pearson Saksa’) ostamisesta. Yritysosto sopii hyvin Sanoman strategiaan, jonka mukaisesti se aikoo kasvattaa perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintaansa yritysostoin. Samalla se merkitsee Sanoman laajentumista Italiaan, joka on yksi Euroopan suurimmista perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden markkinoista. Ostettavien liiketoimintojen liikevaihto oli 117 milj. euroa ja oikaistu käyttökate 30 milj. euroa vuonna 2021 (pro forma). Ostettavien liiketoimintojen sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) on 190 milj. euroa, mikä vastaa arvostuskerrointa 6,4 oikaistulla vuoden 2021 pro forma käyttökatteella laskettuna. Sanoma suunnittelee investoivansa noin 10 milj. euroa toiselle asteelle suunnattujen digitaalisten oppimisalustojen kehittämiseen yrityskauppaa seuraavien kolmen vuoden aikana. Investoinnit tukevat merkittävästi Sanoma Learningin toiselle asteelle suunnattua digitaalista tarjoomaa Italian lisäksi myös muissa sen toimintamaissa. Lisäksi Sanoma julkistaa strategisen kasvutavoitteen, jonka mukaan se pyrkii kasvattamaan liikevaihtonsa yli 2 mrd. euroon vuoteen 2030 mennessä siten, että vähintään 75 % liikevaihdosta tulee oppimisliiketoiminnasta.

“Olen iloinen voidessani kertoa Pearsonin Italian paikallisen oppimateriaaliliiketoiminnan ja pienen kokeisiin valmistavia materiaaleja Saksassa tarjoavan liiketoiminnan yritysostostamme. Pearson Italia on yksi maan johtavista toisen asteen oppimateriaalien kustantajista. Näemme Italiassa erinomaisia digitalisaation edistämiseen liittyviä kasvumahdollisuuksia, joissa voimme hyödyntää vankkaa kokemustamme pitkälle digitalisoituneista maista ja viimeisten 10 vuoden aikana kehittämiämme digitaalisia oppimisalustoja. Pearson Italia kasvattaa toisen asteen koulutuksen osuutta liikevaihdostamme, minkä ansiosta voimme paremmin hyödyntää kyseisen koulutusasteen digitaalisiin oppimisalustoihin tekemiämme investointeja. Olen myös innoissani siitä, että pääsemme työskentelemään osaavan ja kokeneen johdon ja henkilöstön kanssa sekä Italiassa että Saksassa”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven. ”Pearson Saksa tuo pienen, mutta kiinnostavan lisän palveluihimme Saksan koulutusmarkkinoilla. Kaiken kaikkiaan yritysosto vahvistaa Sanoma Learningin asemaa johtavana perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden tarjoajana Euroopassa nostaen Learningin osuuden konsernin tuloksesta (operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja) noin 70 %:iin ja vahvistaen kassavirtaamme”, hän jatkaa.

Ostettavien liiketoimintojen oikaistut avainluvut
(
pro forma, oikaistu alustavasti IFRS- ja Sanoman kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti, tilintarkastamattomat)

milj. euroa 2021 2020
 Liikevaihto, yhteensä 117 113
  • Italia
104 100
  • Saksa
13 13
Operatiivinen käyttökate 30 29
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 18 17
Liiketoiminnan rahavirta 14 13

Ostettavat liiketoiminnat ja avainluvut lyhyesti

Pearson on kolmanneksi suurin perus- ja toisen asteen oppimateriaalien tarjoaja Italian pirstaloituneilla markkinoilla. Ostettavan Italian liiketoiminnan liikevaihto oli 104 milj. euroa vuonna 2021 sisältäen paikallisen englanninkielen opetusmateriaalien jakeluliiketoiminnan. Alemman ja ylemmän toisen asteen koulutuksen osuus Pearson Italian liikevaihdosta on n. 80 %, ja se on markkinajohtaja tietyissä oppiaineissa kuten filosofiassa ja kirjallisuudessa. Vahvojen paikallisten brändiensä kautta Pearson Italia tarjoaa kouluille, opettajille ja oppilaille tunnustettuja ja maineikkaita korkeatasoisia oppimateriaaleja. Digitaalinen tarjooma täydentää yleensä painettuja sisältöjä. Ostettava Pearsonin perus- ja toisen asteen oppimateriaaliliiketoiminta Italiassa uudelleenbrändätään tulevien vuosien aikana Sanomaksi, kun taas ostettava Saksan liiketoiminta jatkaa toimintaansa Stark-brändin alla. Pearson Italia jatkaa Pearsonin englanninkielen opetusmateriaalien jakelua Italiassa yritysoston toteutumisen jälkeen.

Seitsemän miljoonan oppilaan Italia on yksi Euroopan suurimmista perus- ja toisen asteen koulutusmarkkinoista. Perus- ja toisen asteen oppimateriaaleihin käytetään siellä vuosittain n. 750 milj. euroa. Digitaalisten sekä painettua ja digitaalista yhdistävien oppimateriaalien käyttö on Italiassa vielä vähäistä toisen asteen oppilaista n. 35 %:n käyttäessä yhdistelmämateriaaleja1.

Yritysosto sisältää myös Pearsonin pienen kokeisiin valmistavia materiaaleja tarjoavan liiketoiminnan Saksassa, jonka liikevaihto vuonna 2021 oli 13 milj. euroa.

Liiketoimintojen myyjä on Pearson Plc, jonka osake on listattu Lontoon pörssiin. Ostettavien omaisuuserien nettoarvo myyjän taseessa joulukuun 2021 lopussa oli n. 125 milj. euroa.

Ostettavissa liiketoiminnoissa on 251 työntekijää, joista 161 Italiassa ja 90 Saksassa. Heistä tulee Sanoma Learningin työntekijöitä, kun kauppa on saatettu loppuun.

Sanoma arvioi, että yrityskaupasta syntyy täysimääräisenä 2–3 milj. euroa vuosittaisia synergioita. Synergioiden odotetaan toteutuvan kokonaisuudessaan 18–24 kuukauden aikana kaupan toteutumisesta, ja ne liittyvät pääasiassa tukitoimintoihin ja hankintaan.

Sanoma arvioi yritysostosta syntyvän separaatio-, integraatio- ja uudelleenbrändäyskuluja n. 14 milj. euroa, jotka tullaan kirjaamaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä 18–24 kuukauden aikana kaupan toteutumisesta. Lisäksi Sanoma suunnittelee investoivansa n. 10 milj. euroa toiselle asteelle suunnattujen digitaalisten oppimisalustojen kehittämiseen yrityskauppaa seuraavien kolmen vuoden aikana. Investoinnit tukevat merkittävästi Sanoma Learningin toiselle asteelle suunnattua digitaalista tarjoomaa Italian lisäksi myös sen muissa toimintamaissa.

1 Lähde: Italian Opetusministeriö

Kauppahinta ja kaupan rahoitus

Ostettavan liiketoiminnan sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (ns. enterprise value) on 190 milj. euroa. Kauppahinta vastaa arvostuskerrointa 6,4 oikaistulla vuoden 2021 pro forma käyttökatteella laskettuna. Arvioidut separaatio- ja integraatiokulut sekä digitaaliseen kehitykseen suunnatut lisäinvestoinnit huomioiden arvostuskerroin nousee n. 7,2:een.

Sanoma rahoittaa kaupan täysimääräisesti velalla ja on allekirjoittanut 4-vuotisen lainasopimuksen Nordea Bank Oyj:n, OP Yrityspankki Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n kanssa, jotka ovat taanneet lainajärjestelyn toteutumisen.

Kaupan arvioitu toteutuminen

Italiassa yrityskaupan tilanteesta keskustellaan asiaankuuluvan viranomaisen kanssa ulkomaisia suoria sijoituksia koskevan sääntelyn, nk. Golden Powerin, puitteissa. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä. Toteutumisen jälkeen ostetut liiketoiminnot raportoidaan osana Sanoma Learning -liiketoimintasegmenttiä. Sanoma tulee kirjaamaan n. 3 milj. euroa yrityskauppaan liittyviä transaktiokuluja vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Sanoma Learningin vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen tulokseen. Loput transaktiokulut, n. 5 milj. euroa, kirjataan kaupan toteutumisen yhteydessä.

Sanoma julkistaa strategisen kasvutavoitteen vuodelle 2030

Ostettava Pearsonin liiketoiminta sopii hyvin Sanoman strategiaan, jonka mukaisesti se aikoo kasvattaa perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintaansa yritysostoin. Sanoma vahvistaa kasvustrategiaansa julkistamalla strategisen kasvutavoitteen, jonka mukaan se pyrkii kasvattamaan konsernin liikevaihdon yli 2 mrd. euroon vuoteen 2030 mennessä siten, että vähintään 75 % siitä tulee oppimisliiketoiminnasta. Sanoma arvioi seuraavien keinojen olevan keskeisiä vuoden 2030 tavoitteen saavuttamisessa:

  • Sanoma Learningin pitkän aikavälin tavoitteen mukainen orgaaninen kasvu 25 % vuodessa. Sanoma Learning pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan nykyisillä markkinoillaan ja lisäämään oppilaskohtaista myyntiä tarjoamalla mm. lisäpalveluita.
  • Kasvu yritysostoin maksaen samalla kasvavaa osinkoa. Oppimis- ja medialiiketoiminnat luovat vakaata positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa Sanomalle sen velkakapasiteetin kasvattamisen tulevia yritysostoja varten pitäen samalla velkaantuneisuusasteen (nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen) pitkän aikavälin tavoitetasolla alle 3,0. Tulevan kasvun rahoittamisessa voidaan harkita myös oman pääoman käyttöä, mikäli sen katsotaan luovan arvoa kaikille osakkeenomistajille.

Sanoman pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, osinkopolitiikka ja näkymät vuodelle 2022 pysyvät ennallaan ja ovat saatavilla osoitteessa sanoma.com/fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Sanoma järjestää yrityskaupasta analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisen tiedotustilaisuuden tänään 7.6. klo 11.00 Sanomatalolla, Flik Studio Eliel, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2 C, Helsinki. Tiedotustilaisuudessa toimitusjohtaja Susan Duinhoven esittelee yrityskaupan, jonka jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä toimitusjohtajalle sekä talousjohtaja Alex Greenelle.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös webcastina osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/analyst_meeting_june22

Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Kysymysten esittämiseksi puhelimitse pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 7479 0572. Vahvistuskoodi on 646089.

Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat webcastin alkaessa. Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä.

Medialla on mahdollisuus haastatella toimitusjohtaja Susan Duinhovenia yrityskauppaan liittyen webcastin jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille, p. 0400 603 147 tai sähköpostitse marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.