Sanoma Oyj, pörssitiedote, 10.2.2021 klo 8.30
-

Sanoman tilinpäätöstiedote 2020: Vahva operatiivinen liikevoittoprosentti poikkeuksellisena vuonna – yritysostot kasvattivat liikevaihtoa

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2020. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com/fi.

 

Q4 2020

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 227 milj. euroon (2019: 205) sekä Learningin että Media Finlandin liikevaihdon kasvaessa yritysostojen seurauksena. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 1 % (2019: -1 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja laski -2 milj. euroon (2019: 3). Media Finlandin tulos parani, kun taas Learningin liikevoittoprosenttia heikensi myynnin odotettua nopeampi siirtymä vuokrattavista myytäviin kirjoihin.
 • Liikevoitto oli -23 milj. euroa (2019: -10). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -16 milj. euroa (2019: -8) ja ne liittyivät pääosin viimeaikaisten yritysostojen transaktio- ja integraatiokuluihin. Hankintamenojen poistot olivat 6 milj. euroa (2019: 5).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (2019: -0,02) ja -0,07 euroa (2019: 0,07) sis. lopetetut toiminnot.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (2019: -0,06) ja -0,16 euroa (2019: -0,63) sis. lopetetut toiminnot.
 • Sanoma sai 31.12. päätökseen Santillana Spainin yritysoston, joka oli julkistettu 19.10.2020.
 • Sanoma päivitti 8.12. Learningin pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen yli 23 %:iin (operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja) sekä konsernin velkaantuneisuustavoitteen alle 3,0:aan (nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen).
 • Sanoma ilmoitti 3.12. allekirjoittaneensa 200 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen, joka muodosti osan Santillana Spainin yritysoston rahoituksesta.

 

2020

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 1 062 milj. euroon (2019: 913). Learningin liikevaihto kasvoi yritysostojen, etenkin Iddinkin, ja vertailukelpoisen liikevaihdon 5 %:in kasvun ansiosta. Koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset kumosivat alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan oston positiivisen vaikutuksen Media Finlandin liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -4 % (2019: -1 %).
 • Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli 157 milj. euroa (2019: 138) ja sitä vastaava liikevoittoprosentti 14,7 % (2019: 15,1 %). Learningin tulos parani sekä yritysostojen että vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun seurauksena, kun taas Media Finlandin tulos oli vakaa koronaviruspandemian vaikutuksista huolimatta.
 • Liikevoitto oli 270 milj. euroa (2019: 105). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 136 milj. euroa (2019: -23) ja niihin sisältyy Oikotien myymiseen liittyvä 165 milj. euron myyntivoitto. Hankintamenojen poistot olivat 22 milj. euroa (2019: 11).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (2019: 0,50) ja 0,67 euroa (2019: 0,80) sis. lopetetut toiminnot.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,46 euroa (2019: 0,39) ja 1,51 euroa (2019: 0,07) sis. lopetetut toiminnot.
 • Vapaa rahavirta laski 95 milj. euroon (2019: 131) johtuen osittain huhtikuussa myydyn Media Netherlandsin negatiivisesta vapaasta rahavirrasta.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen säilyi vakaana ja oli 2,6 (2019: 2,7).
 • Sanoma ilmoitti 16.7.myyneensä Oikotien Schibstedille.
 • Sanoma sai 30.4. päätökseen Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan oston. Yrityskauppa julkistettiin 11.2.2020.
 • Sanoma sai 20.4. päätökseen Sanoma Media Netherlandsin myynnin DPG Medialle.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2020 maksetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta kahdessa erässä: 0,26 euroa 22.4. ja 0,26 euroa arviolta marraskuussa.

 

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,2–1,3 mrd. euroa (2020: 1,1) ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan 14–16 % (2019: 14,7 %).

Näkymien vaihteluvälien keskikohdat perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat säilyvät suhteellisen vakaina edellisvuoteen verrattuna eikä tapahtumaliiketoimintaan kohdistu merkittäviä rajoituksia Suomessa. Lisäksi oletuksena on, etteivät koronaviruspandemian aiheuttamat pitkittyneet koulujen sulkemiset merkittävästi vaikuta oppimisliiketoimintaan sen tärkeimmissä toimintamaissa.

 

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Sanoman tulos oli vahva poikkeuksellisena vuonna 2020. Liikevaihtomme kasvoi yritysostojen ansiosta ja operatiivinen liikevoittomme ilman hankintamenojen poistoja parani liikevoittoprosentin ollessa lähes edellisen vuoden tasoa. Koko vuoden jatkuneista poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta saimme päätökseen neljä suurta yritysjärjestelyä: Santillana Spainin ja Suomen alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan ostot sekä Sanoma Media Netherlandsin ja Suomen luokiteltujen ilmoitusten liiketoiminnan, Oikotien, divestoinnit. Tämän muutosvuoden jälkeen oppimisliiketoiminnan osuus on jatkossa lähes 70 % koko konsernin operatiivisesta tuloksesta. Sanoma koostuu kahdesta fokusoituneesta ja oman alansa johtavasta liiketoiminnasta: kasvavasta eurooppalaisesta perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimisliiketoiminnasta ja johtavasta monikanavaisesta medialiiketoiminnasta Suomessa.

Learningin koko vuoden liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi vuonna 2019 toteutettujen yritysostojen, erityisesti Iddinkin, ansiosta. Lisäksi opetussuunnitelmauudistukset Puolassa ja Alankomaissa johtivat voimakkaaseen 5 prosentin vertailukelpoiseen kasvuun. Sitä mukaa kun oppimisliiketoiminnan osuus Sanoman kokonaisportfoliosta kasvaa, siitä tulee määräävämpi osa konsernin kokonaiskannattavuutta, mukaan lukien tyypillinen vuotuinen kausiluonteisuus eli tappiollinen ensimmäinen ja neljäs vuosineljännes. Alempikatteiset Iddink ja itslearning olivat osa Learningia ensimmäisen kokonaisen vuoden ja vaikuttivat negatiivisesti segmentin operatiiviseen liikevoittoprosenttiin. Lisäksi kaikissa Iddinkin toimintamaissa toivottu siirtyminen kirjojen vuokraamisesta vuosittaiseen kirjamyyntiin sai lisää vauhtia. Vuositasolla myytyjen kirjojen katemarginaali on pienempi, sillä kaikki kustannukset kirjataan kerralla, kun taas vuokrattujen kirjojen kustannukset aktivoidaan ja poistetaan pidemmällä aikavälillä; tämän siirtymän lyhytaikainen vaikutus oli nähtävissä Learningin neljännen vuosineljänneksen tuloksessa.

Joulukuun 2020 lopussa saimme päätökseen Espanjan johtavan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimateriaalikustantajan Santillana Spainin oston. Odotamme innolla liiketoiminnan integrointia yhdessä kokeneen ja sitoutuneen johtoryhmän kanssa. Vuonna 2021 Espanjan oppimateriaalimarkkinoiden odotetaan laskevan ennen vuosina 2022–2023 toteutettavaa seuraavaa opetussuunnitelmauudistusta, jonka odotetaan kiihdyttävän markkinoiden kasvua merkittävästi. Lisäksi koronaviruspandemia vaikutti Espanjan oppimismarkkinoihin vuonna 2020, joten myynti jäi hieman alhaisemmaksi. Suuntaus saattaa jatkua, jos eristystoimenpiteet ja koulujen sulkemiset pitkittyvät.

Olen erityisen ylpeä siitä, kuinka koko Media Finlandin tiimimme suoriutui tämän poikkeuksellisen vuoden aikana. Tilausmyynnin kasvun vetureina olivat Helsingin Sanomat ja Ruutu+ -suoratoistopalvelu. Huhtikuun lopussa saimme päätökseen Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan yritysoston, mikä tukee tilauskantamme kasvua pitkällä aikavälillä. Toisaalta koronaviruspandemia vaikutti voimakkaasti mainonta- ja tapahtumaliiketoimintoihimme. Vuoden aikana ei järjestetty tapahtumia, ja mainosmyynti laski voimakkaasti huhti-kesäkuussa, vaikkakin toipui yllättävän hyvin vuoden toisella puoliskolla. Media Finlandin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoa ja vastaava liikevoittoprosentti olivat hyvin lähellä edellisen vuoden tasoa, mikä on todella hieno saavutus tällaisena vuonna. Mainosmarkkinoihin ja tapahtumaliiketoimintaan liittyvän epävarmuuden ja heikon ennustettavuuden odotetaan jatkuvan vuonna 2021.

Joulukuussa 2020 nostimme pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme. Learningin kannattavuustavoite nousi kunnianhimoiselle tasolle ’yli 23 %’ ja konsernin velkaantuneisuus tasolle ’alle 3,0’. Uuden velkaantuneisuustavoitteemme myötä meillä on käytettävissämme 300–400 milj. euroa uusiin yritysostoihin, joissa kiinnostuksemme kohdistuu lähinnä perusopetukseen ja toisen asteen koulutukseen keskittyvän oppimisliiketoimintamme laajentamiseen Euroopassa. Konsernin osinkopolitiikka pysyy samana, ja hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa 0,52 euroa osakkeelta. Vuonna 2021 jatkamme työtämme kohti strategisia tavoitteitamme. Kasvatamme oppimisliiketoimintaamme edelleen ja vahvistamme medialiiketoimintaamme sen ydinalueilla: uutiset ja journalismi, viihde sekä B2B-markkinointiratkaisut. Keskitymme myös sekä Santillana Spainin että alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan onnistuneeseen integroimiseen osaksi konsernia. Näkymämme vuodelle ovat hyvät, mutta epävarmuudet liittyen edelleen jatkuvaan koronaviruspandemiaan säilyvät.

Vastuullisuus on Sanoman toiminnan ytimessä. Oppimis- ja medialiiketoiminnoillamme on positiivinen vaikutus miljoonien ihmisten päivittäiseen elämään ja ympäristöjalanjälkemme on pieni. Keskitymme edelleen vahvistamaan positiivista rooliamme yhteiskunnassa päivitetyn vastuullisuusohjelmamme avulla, joka koostuu kuudesta teemasta: Innostamme oppimaan, Teemme mediaa suomalaisille, Suojaamme tietosi, Huolehdimme ympäristöstä, Olemme kehittyvä työpaikka ja Vastuulliset liiketoimintatavat. Kerromme lisää vuoden 2020 vastuullisuustyöstä ja lähivuosien tavoitteistamme maaliskuussa 2021.”

 

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot

milj. euroa Q4 2020 Q4 2019 Muutos 2020 2019 Muutos
Liikevaihto 227,3 205,4 11 % 1 061,7 912,6 16 %
Operatiivinen käyttökate 1) 43,4 44,8 -3 % 309,9 276,8 12 %
    prosentti 1) 19,1 % 21,8 %   29,2 % 30,3 %  
Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2) -1,5 2,7 -154 % 156,5 137,6 14 %
    prosentti 2) -0,6 % 1,3 %   14,7 % 15,1 %  
Liikevoitto -22,7 -9,5 -139 % 270,1 104,5 158 %
Tilikauden tulos -23,5 -9,7 -143 % 237,8 64,8 267 %
             
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1) -0,06 -0.02 -169 % 0,58 0,50 17 %
Osakekohtainen tulos, euroa -0,14 -0.06 -129 % 1,46 0,39 276 %
             
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna       4 255 3 551 20 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna       4 806 3 937 22 %

 

Avainlukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot 3)

milj. euroa Q4 2020 Q4 2019 Muutos 2020 2019 Muutos
Tilikauden tulos 3) -26,9 -103,2 74 % 247,1 13,3 1 755 %
             
Vapaa rahavirta 3) 30,4 75,0 -59 % 94,8 131,3 -28 %
             
Omavaraisuusaste 3), 4)       37,4 % 30,5 %  
Nettovelka 3)       660,7 794,7 -17 %
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 3)       2,6 2,7 -4 %
             
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1), 3) -0,07 0,07 -192 % 0,67 0,80 -17 %
Osakekohtainen tulos, euroa 3) -0,16 -0,63 75 % 1,51 0,07 2 039 %
Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 3) 0,19 0,46 -60 % 0,58 0,81 -28 %
Osinko/osake, euroa 5)       0,52 0,50 2 %

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja käypien arvojen muutoksia
3) Vuosina 2020 ja 2019 lopetetut toiminnot käsittävät Sanoma Media Netherlandsin ja tietyt Learningin liiketoiminnot, joiden strategisia vaihtoehtoja arvioidaan. Lopetettujen toimintojen vuoden 2020 tulos sisältää Media Netherlandsin divestointikustannuksiin liittyvän 2 milj. euron myyntitappion (2019: 105). Lisätietoja lopetettujen toimintojen taloudellisesta tuloksesta on s. 38.
4) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 152,3 milj. euroa vuonna 2020 (2019: 188.8)
5) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen webcast ja puhelinkonferenssi klo 11.00. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/2020-q4-results

Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon:

09 8171 0310

Vahvistuskoodi on 88635471#

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Medialla on mahdollisuus haastatteluihin puhelimitse tai Teamsin välityksellä tiedotustilaisuuden jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli n. 1,1 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,7 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite