Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 13.4.2021 klo 17.30


Sanoma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021 Helsingissä. Yhtiökokous järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain nojalla siten, että yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020 ja hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä.

Voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,52 euroa osakkeelta ja että lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 700 000 euroa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 22.4.2021.

Toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 28.10.2021 ja osingonmaksupäivä arviolta 4.11.2021.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen kuukausipalkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 12 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 7 000 euroa ja hallituksen jäsenet 6 000 euroa.

Hallituksen kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat:

- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla;

- hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä;

- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja

- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja Rafaela Seppälä.  Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Anna Herlin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Nils Ittonen. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättyessä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se päättää vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16 000 000 uuden osakkeen antamisesta (noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se päättää vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastusvaliokuntaan ja henkilöstövaliokuntaan keskuudestaan seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: Denise Koopmans (puheenjohtaja), Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen
Henkilöstövaliokunta: Julian Drinkall (puheenjohtaja), Sebastian Langenskiöld, Rafaela Seppälä

Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan lisäksi hallituksella on työjärjestyksensä mukaisesti työvaliokunta. Työvaliokunnan kokoonpanoon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen. Vuonna 2021 työvaliokuntaan kuuluvat Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Nils Ittonen ja Susan Duinhoven.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli n. 1,1 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,7 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.