Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 6.2.2019 klo 8.30


Tilinpäätöstiedote 2018: Operatiivinen liikevoitto parani kaikissa segmenteissä

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2018. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com.

Q4 2018

 • Liikevaihto laski hieman 298 milj. euroon (2017: 306). Konsernin rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihdon kehitys oli -3 % (2017: 0 %).
 • Operatiivinen liikevoitto kasvoi selvästi ja oli 18 milj. euroa (2017: 4). Tulos parani kaikissa segmenteissä.
 • Liikevoitto oli 1 milj. euroa (2017: 21) ja sisälsi -17 milj. euroa (2017: 17) vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät pääosin rakennejärjestelyihin eri liiketoiminnoissa.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos nousi 0,06 euroon (2017: 0,01).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,03 (2017: 0,10).
 • Vapaa rahavirta oli 69 milj. euroa (2017: 84).
 • Sanoma ilmoitti 15.11. myyneensä sisältömarkkinoinnin liiketoimintansa, Head Officen, Belgiassa.
 • Sanoma ilmoitti 11.12. aikovansa ostaa Iddinkin, johtavan hollantilaisen oppimisratkaisujen ja -palvelujen toimittajan.
 • Sanoma allekirjoitti 550 milj. euron syndikoidun rahoitussopimuksen 4.2.2019.

2018

 • Liikevaihto pysyi vakaana ja oli 1 315 milj. euroa (2017: 1 435; oikaistu 1 328). Konsernin rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihdon kehitys oli -3 % (2017: 1 %).
 • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 10 % ja oli 197 milj. euroa (2017: 177, oikaistu; 179). Liikevoitto kasvoi kaikkien segmenttien hyvän kannattavuuskehityksen ansiosta. Vastaava operatiivinen liikevoittoprosentti oli 14,9 % (2017: 12,3 %; oikaistu 13,5 %).
 • Liikevoitto oli 169 milj. euroa (2017: -241; oikaistu 186) ja sisälsi -28 milj. euroa (2017: -417; oikaistu 7) vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät pääosin lopetettuihin toimintoihin ja rakennejärjestelyihin eri liiketoiminnoissa.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos parani 17 % ja oli 0,83 euroa (2017: 0,70; oikaistu 0,71).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (2017:-1,02; oikaistu 0,76).
 • Vapaa rahavirta parani hieman ja oli 109 milj. euroa (2017: 105; oikaistu 106) sisältäen 17 milj. euron lopetettuihin toimintoihin liittyvän kertakustannuksen, joka osinkoa määriteltäessä lisätään takaisin vapaaseen rahavirtaan. Vapaa rahavirta ilman lopetettuihin toimintoihin liittyviä kertakustannuksia oli 126 milj. euroa.
 • Sanoma ilmoitti 7.3. ostaneensa N.C.D. Productionin festivaali- ja tapahtumaliiketoiminnan Suomessa. Kauppa saatiin päätökseen 18.4.
 • Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman myynti, joka raportoidaan lopetettuna toimintona, saatiin päätökseen 29.6.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta kahdessa erässä: 0,25 euroa huhtikuussa ja 0,20 euroa arviolta marraskuussa.

Näkymät vuodelle 2019

Vuonna 2019 Sanoma odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla ja operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja olevan noin 15 % (2018: 15,7 %).

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinoiden kehitys Suomessa ja Hollannissa ovat vuoden 2018 kaltaisella tasolla. Näkymiin ei sisälly olettamuksia liittyen suunniteltuun Iddinkin yritysostoon (julkistettu 11.12.2018), joka on arvioitu saatavan päätökseen vuoden 2019 toisella tai kolmannella vuosineljänneksellä.

Avainlukuja 1)

milj. euroaQ4 2018Q4 2017

Muutos 2018
 
 2017
oikaistu
Muutos
Liikevaihto298,0 305,7 -3%1 315,4 1 328,0 -1%
Operatiivinen käyttökate51,7 48,4 7%326,3 328,5 -1%
  prosentti17,4%15,8% 24,8%24,7% 
Operatiivinen liikevoitto17,6 4,4  196,6 179,0 10%
  prosentti5,9%1,5% 14,9%13,5% 
Liikevoitto0,6 21,2 -97%168,5 186,4 -10%
Tilikauden tulos 2)-5,0 14,8  125,6 126,8 -1%
       
Vapaa rahavirta 2)69,3 83,5 -17%108,9 106,2 3%
       
Omavaraisuusaste 2), 3)   44,7%38,2% 
Nettovelka 2),3)   337,8 391,8  
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2) ,3)   1,4 1,7  
       
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   4 463 4 562 -2%
       
Operatiivinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot0,06 0,01  0,83 0,71 17%
Operatiivinen tulos/osake, euroa 2)0,06 0,01  0,84 0,74 14%
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot-0,03 0,10  0,68 0,76 -10%
Tulos/osake, euroa 2)-0,03 0,09  0,76 0,77 -1%
Vapaa rahavirta/osake, euroa 2)0,43 0,51 -17%0,67 0,65 3%
Osinko/osake, euroa 4)   0,45 0,35 29%

1) Vuoden 2017 luvut on oikaistu johtuen IFRS 15 -standardin käyttöönotosta. Oikaistut luvut julkaistiin 29.3.2018. Lisätietoja oikaisusta on laadintaperiaatteissa s.25.
2) Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot.
3) Ei oikaistu SBS:n myynnillä.
4) Vuodelta 2018 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.


Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Vuosi 2018 oli jälleen hyvä vuosi Sanomalle. Kannattavuutemme parani kaikissa kolmessa segmentissä medialiiketoiminnan haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Aloitimme vuoden aikana myös useita ennakoivia toimia säilyttääksemme kilpailukykymme tulevina kuukausina ja vuosina. Vankan taloudellisen asemamme ansiosta palasimme kasvun tielle ja kerroimme vuoden aikana useista yritysostoista. Olen ylpeä ja kiitollinen siitä kovasta työstä ja sitoutumisesta, jota tiimimme ovat jälleen vuoden mittaan osoittaneet.

Learningissä tiimimme Puolassa ja Suomessa ovat onnistuneet erityisen hyvin viime vuosina toteutettujen opetussuunnitelmauudistusten kanssa. Vuonna 2018 aloitimme myös liiketoiminnan muutosohjelman (”High Five”), jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja tehostaa toimintoja ja prosesseja viidessä toimintamaassamme. Ohjelman positiiviset vaikutukset ovat jo nähtävissä vuoden 2018 kannattavuudessa. ”High Five” -ohjelma jatkuu tulevina vuosina ja odotamme pienten lisäinvestointien tuovan lisää kustannushyötyjä vuonna 2019.

Joulukuussa 2018 otimme merkittävän askeleen kasvupolullamme pääosin mediayhtiöstä kohti oppimisen ja median yhtiötä. Ilmoitimme aikeestamme ostaa Iddink, joka on johtava hollantilainen oppimisratkaisujen ja -palvelujen toimittaja. Kaupan hyödyt mahdollistavat saumattomasti yhteensopivien digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisen, mikä parantaa tuotteitamme ja palvelujamme oppilaille, vanhemmille, opettajille ja kouluille. Iddink tarjoaa Sanoma Learningille vahvan perustan kasvulle ei ainoastaan Hollannissa, vaan myös Belgiassa ja Espanjassa. Lisäksi yrityskauppa kasvattaa merkittävästi Learningin osuutta Sanoman operatiivisesta liikevoitosta ilman hankintamenojen poistoja.

Media Finlandissa menestyksemme toimialan transformaatiossa näkyi Helsingin Sanomien ja Ruudun digitaalisten tilausten määrän kasvuna. Helsingin Sanomien kokonaistilausmäärä kasvoi jo toisena peräkkäisenä vuotena. Digitaalisten tilausten kasvu kompensoi painetun median laskua, ja näimme uusien ja nuorempien yleisöjen löytävän uudet tuotteemme, kuten digitilauksen täydennettynä painetulla HS Viikko -lehdellä. Digitaalisen mainonnan kasvu ei valitettavasti täysin pystynyt kompensoimaan painetun mainonnan volyymien laskua. Trendin odotetaan jatkuvan, ja valmistautuaksemme tuleviin vuosiin aloitimme neljännellä vuosineljänneksellä kohdennetut yt-neuvottelut tietyissä osissa mediamyyntiä, painoja ja mediayksiköitä. Tähtäämme aktiivisesti kasvuun, ja teimme vuoden aikana lukuisia pieniä, synergiaa tuovia ja täydentäviä yritysostoja. Merkittävin niistä oli laajentuminen festivaali- ja tapahtumaliiketoiminnan kasvaville markkinoille ostamalla N.C.D. Productionin, joka vahvistaa monikanavaista viihdetarjontaamme. Kauppa hyödyttää niin mainostajia, kuluttajia kuin esiintyviä artistejakin.

Media Netherlandsin vuosi oli erityisen vahva sekä aikakauslehtien tilausmyynnissä että NU.nl:n uutisliiketoiminnassa, jossa sekä palvelun käyttö että myynti kasvoivat. Jatkoimme liiketoimintojemme fokusoimista ja myimme sekä naistenlehtien tuotevalikoimamme että sisältömarkkinointiliiketoimintamme Belgiassa. Virtaviivaistimme organisaatiotamme vastaamaan selkeämpää liiketoimintaportfoliotamme ja kannattavuutemme parani merkittävästi vuoden aikana. Vuoden lopussa valmistauduimme Home Deco -verkkokauppatoimintojen lopettamiseen ja siirtämiseen kolmannelle osapuolelle, mistä syntyi jonkin verran kertakustannuksia (kirjattu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä). Digitaalisen mainonnan kasvua tuki osaltaan datamarkkinointi- ja ostohyvityspalvelu Scoupy, josta olemme omistaneet kesäkuusta alkaen 95 prosenttia, ja joka on nyt integroitu organisaatioomme.

Sen lisäksi, että kannattavuutemme parani kaikissa liiketoiminnoissa, taseemme vahvistui vuoden aikana ja velkaantuneisuutemme oli vuoden lopussa 1,4. Vuonna 2019 tunnuslukuun vaikuttavat eniten 1.1.2019 käyttöön otettu uusi IFRS 16 -standardi sekä Iddinkin oston saattaminen päätökseen vuoden 2019 toisella tai kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme päättäneet olla muuttamatta pitkän aikavälin velkaantuneisuustavoitettamme – nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5 – vaikka odotammekin, että pelkästään IFRS 16 -standardi nostaa velkaantuneisuuttamme n. 0,6:lla. Iddinkin oston vaikutus riippuu osittain siitä, milloin kauppa saadaan päätökseen, mutta sen odotetaan nostavan velkaantuneisuutemme hetkellisesti pitkän aikavälin tavoitetason yläpuolelle.

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,45 euroa (2017: 0,35). Vapaa rahavirtamme parani hieman edellisvuodesta, ja osinkoa laskettaessa rahavirtaan on lisätty takaisin 17 milj. euron kertakustannukset, jotka liittyvät Belgian naistenlehtien tuotevalikoiman myyntiin. Osinko on 58 % (2017: 55 %) näin oikaistusta vapaasta rahavirrasta. Olemme edelleen vahvasti sitoutuneita politiikkaamme jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta.

Teimme vuonna 2018 lupaavia yritysostoja ja organisaatiomme on nyt hyvin valmistautunut tulevaan vuoteen. Odotammekin innolla kuluvaa vuotta päästäksemme integroimaan ostetut yritykset onnistuneesti Sanomaan ja kasvattamaan liiketoimintaamme edelleen.”


Osinkoehdotus

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 486 milj. euroa, josta tilikauden voitto oli 85 milj. euroa. Jakokelpoiset varat olivat yhteensä 695 milj. euroa vapaan pääoman rahasto 210 milj. euroa mukaan lukien. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

Vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,25 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 29.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingonmaksupäivä on 5.4.2019. Sanoman hallitus päättää toisen erän, 0,20 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan lokakuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2019.

Lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 350 000 euroa.

Omaan pääomaan jätetään 622 milj. euroa.

Vuodesta 2017 alkaen Sanoman tavoitteena on osinkopolitiikkansa mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta. Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talousjohtaja ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Pyydämme Sanomatalossa järjestettävään tilaisuuteen osallistuvia ilmoittautumaan 4.2.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä puhelimitse, jota varten pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen ir@sanoma.com 4.2.2019 mennessä. Puhelun tunnus ja puhelinnumerot toimitetaan ilmoittautuneille erikseen. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Medialla on mahdollisuus haastatteluihin tiedotustilaisuuden jälkeen. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.


Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601


Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liite