Sanoma Oyj, pörssitiedote, 8.2.2018 klo 8.30

Sanoman tilinpäätöstiedote 2017: Operatiivinen liikevoitto parani vahvasti vuonna 2017

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 2017 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa sanoma.com.

Sanoma ilmoitti 16.1.2018 myyvänsä Belgian naistenlehtien tuotevalikoimansa. Myydyn liiketoiminnan liikevaihto oli 80,5 milj. euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,5 milj. euroa (8,1 % liikevoitosta) vuonna 2017. Myyty liiketoiminta on luokiteltu tässä raportissa lopetetuiksi toiminnoiksi. Ellei toisin mainita, kaikki tässä raportissa esitetyt avainluvut ja tuloslaskelmaan liittyvät vuosineljännesten ja koko vuoden luvut, mukaan lukien vuoden 2016 vastaavat ajanjaksot, sisältävät vain jatkuvat toiminnot.

Neljäs vuosineljännes

 • Liikevaihto oli 301,5 milj. euroa (2016: 375,6; oikaistuna SBS:n myymisellä 305,4).
 • Operatiivinen liikevoitto parani 1,6 milj. euroon (2016: -0,4; oikaistuna SBS:n myymisellä -4,3).
 • Liikevoitto oli 18,4 milj. euroa (2016: -22,4; oikaistuna SBS:n myymisellä -20,3). Liikevoittoon sisältyi 16,8 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (2016: -22,0), jotka koostuivat kiinteistöjen myyntivoitoista Suomessa sekä rakennejärjestelykuluista.
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos nousi 0,00 euroon (2016: -0,08) ja osakekohtainen tulos 0,09 euroon (2016: -0,20).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 93,0 milj. euroa (2016: 106,0). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 10,2 milj. euroa (2016: 12,2).

2017

 • Liikevaihto oikaistuna SBS:n myymisellä pysyi vakaana ja oli 1 326,6 milj. euroa (2016: 1 322,3). Liikevaihto oli 1 433,4 milj. euroa (2016: 1 554,4).
 • Operatiivinen liikevoitto oikaistuna SBS:n myymisellä kasvoi 21 % ja oli 180,6 milj. euroa (2016: 149,6) eli 13,6 % liikevaihdosta. Operatiivinen liikevoitto parani 178,2 milj. euroon (2016: 164,9) eli 12,4 %:iin liikevaihdosta.
 • Sanoma myi osuutensa SBS-televisioliiketoiminnasta Hollannissa heinäkuussa ja sai kaupasta 237 milj. euroa.
 • Liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -417,2 milj. euroa (2016: 42,0) ja koostuivat pääasiassa SBS:n myyntitappiosta ja kiinteistöjen myyntivoitoista Suomessa. Vuonna 2016 vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi Hollannin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen muutokseen liittyvä 74,6 milj. euron oikaisu.
 • Liikevoitto oikaistuna SBS:n myymisellä oli 187,9 milj. euroa (2016: 198,6). Liikevoitto oli -238,9 milj. euroa (2016: 206,9).
 • Operatiivinen osakekohtainen tulos parani 42 % ja oli 0,71 euroa (2016: 0,50). Osakekohtainen tulos oli ‑1,01 euroa (2016: 0,69) SBS:n myymiseen liittyvästä tappiosta johtuen. Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -0,99 euroa (2016: 0,65).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 141,2 milj. euroa (2016: 158,1). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 38,2 milj. euroa (2016: 34,9).
 • Korollinen nettovelka laski 50 % ja oli 391,8 milj. euroa (2016: 786,2) vuoden lopussa.
 • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen vahvistui nettovelan pienenemisen ja kannattavuuden paranemisen myötä ja oli 1,7 (2016: 3,2) vuoden lopussa.
 • Omavaraisuusaste oli 38,5 % (2016: 41,0 %) vuoden lopussa.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta kahdessa erässä, 0,20 euroa 4.4. ja 0,15 euroa arviolta 1.11.

Vuoden 2018 näkymät

Vuonna 2018 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon olevan hieman pienempi kuin vuonna 2017 ja operatiivisen liikevoittoprosentin olevan noin 14 %.

Näkymät perustuvat olettamukseen, että kuluttajien luottamus ja mainosmarkkinat Hollannissa ja Suomessa ovat vuoden 2017 kaltaisella tasolla.

Vertailukelpoisia avainlukuja, oikaistuna SBS:n myymisellä

milj. euroa   10–12/
2017
10–12/
2016
Muutos
 %
1–12/
2017
1–12/
2016
Muutos
 %
Liikevaihto   301,5 305,4 -1,3 1 326,6 1 322,3 0,3
Käyttökate   62,7 25,1 150,4 345,7 359,3 -3,8
Operatiivinen liikevoitto   1,6 -4,3 138,1 180,6 149,6 20,7
  % liikevaihdosta   0,5 -1,4   13,6 11,3  
Liikevoitto   18,4 -20,3 190,4 187,9 198,6 -5,4
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista   14,0 -30,1 146,6 125,8 116,9 7,6
Tilikauden tulos *   12,9 -30,2 142,5 128,0 110,2 16,2
               
Liiketoiminnan rahavirta *   93,0 83,1 12,0 140,9 141,2 -0,2
               
Käyttöomaisuusinvestoinnit **   10,2 11,2 -9,6 36,4 30,5 19,3
% liikevaihdosta   3,4 3,7   2,7 2,3  
               
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna         4 425 4 658 -5,0
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna         4 562 4 792 -4,8
               
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot   0,09 -0,20 144,5 0,77 0,67 13,6
Tulos/osake, euroa *   0,08 -0,20 140,6 0,78 0,63 23,3
Operatiivinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot   0,00 -0,09 96,8 0,72 0,46 55,8
Operatiivinen tulos/osake, euroa *   0,00 -0,08 101,5 0,74 0,47 57,5
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa *   0,57 0,51 11,6 0,87 0,87 -0,3

* Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot.
** Sisältäen rahoitusleasingit.

Avainlukuja

milj. euroa   10–12/
2017
10–12/
2016
Muutos
 %
1–12/
2017
1–12/
2016
Muutos
 %
Liikevaihto   301,5 375,6 -19,7 1 433,4 1 554,4 -7,8
Käyttökate   62,7 68,1 -7,9 -48,0 502,2  
Operatiivinen liikevoitto   1,6 -0,4   178,2 164,9 8,1
  % liikevaihdosta   0,5 -0,1   12,4 10,6  
Liikevoitto   18,4 -22,4   -238,9 206,9  
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot   14,0 -31,9   -300,3 122,7  
Tilikauden tulos *   12,9 -32,1   -298,1 116,0  
Liiketoiminnan rahavirta *   93,0 106,0 -12,3 141,2 158,1 -10,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit **   10,2 12,2 -16,5 38,2 34,9 9,3
% liikevaihdosta   3,4 3,2   2,7 2,2  
Oman pääoman tuotto (ROE), % * ’ ***         -47,4 10,9  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % * ’ ***         -17,3 9,9  
Omavaraisuusaste, % *         38,5 41,0  
Nettovelkaantumisaste, % *         70,7 78,4  
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna         4 425 5 038 -12,2
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna         4 746 5 171 -8,2
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot   0,09 -0,20   -1,01 0,69  
Tulos/osake, euroa *   0,08 -0,20   -0,99 0,65  
Operatiivinen tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot   0,00 -0,08   0,71 0,50 41,7
Operatiivinen tulos/osake, euroa *   0,00 -0,07   0,73 0,51 43,6
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa *   0,57 0,65 -12,5 0,87 0,97 -10,8
Oma pääoma/osake, euroa *         3,39 4,39 -22,9
Osinko/osake, euroa ****         0,35 0,20  
Osinko tuloksesta, % ****         neg. 30,8  
Osakekannan markkina-arvo         1 774,5 1 338,4 32,6

* Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot.
** Sisältäen rahoitusleasingit.
*** Liukuva 12 kk.
**** Osinko vuodelta 2017 on hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven:

”Kannattavuutemme vahvistui merkittävästi vuonna 2017 SBS:n myymisellä oikaistun operatiivisen liikevoittoprosenttimme noustessa 11,3 %:sta 13,6 %:iin. Pääosasta tulosparannusta vastasi Suomen medialiiketoiminta, missä jatkuvat prosessi- ja kustannusinnovaatiomme kantoivat hedelmää ja tehostivat toimintaa. Lisäksi Helsingin Sanomien ja Ruudun tilaajamäärät kasvoivat mukavasti vuoden aikana. Merkittävä rakennejärjestely virtaviivaisti Media Bene -liiketoimintasegmentin organisaatiota ja nosti sen SBS:n myymisellä oikaistun operatiivisen liikevoittoprosentin 15,6 %:iin. Learning-segmentin tulos pysyi vakaana. Tuotekehityskustannusten nousu sekä suurempien investointien ja tiettyjen Belgiasta ostettujen omaisuuserien seurauksena kohonneet poistot kumosivat kustannusinnovaatioiden ja liikevaihdon kasvun positiivisen tulosvaikutuksen. Kaikille kolmelle strategiselle liiketoimintayksikölle kirjattiin merkittävästi suurempi osa konsernin kustannuksista, jotka on aiemmin kirjattu muihin toimintoihin.

Saimme vuoden aikana päätökseen rakennejärjestelyt, jotka muuttivat merkittävästi medialiiketoimintaamme etenkin Belgiassa ja Hollannissa. Heinäkuussa myimme maksuttomista kanavista koostuneet SBS-televisiotoimintomme Hollannissa. Tammikuussa 2018 ilmoitimme aikeemme myydä Belgian naistenlehtien tuotevalikoimamme. Olimme pieni toimija suhteellisen pienillä kaksikielisillä markkinoilla, mikä nosti kiinteitä kustannuksia. Järjestelyjen seurauksena ydinliiketoimintojemme liikevaihto oikaistuna SBS:n myymisellä ja ilman lopetettuja toimintoja oli 1,3 mrd. euroa. Oppimisliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vahvasti, kun taas medialiiketoimintojemme vertailukelpoinen liikevaihto laski hieman markkinakehityksen mukaisesti.

Taloudellinen asemamme vahvistui merkittävästi vuoden aikana. Nettovelkamme laski 391,8 milj. euroon (2016: 786,2), kun maksoimme suuren osan veloistamme SBS:n myymisen tuotoilla ja tulorahoituksella. Velan pienenemisen ja kannattavuuden paranemisen seurauksena nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen parani ja oli 1,7 (2016: 3,2) eli selvästi alle pitkäaikaisen tavoitetasomme. SBS:n myyminen heikensi omavaraisuusastettamme vuoden 2017 aikana, mutta vuoden lopussa omavaraisuusaste oli 38,5 % eli pitkäaikaisella tavoitetasollamme, joka on 35–45 %. Olemme erittäin tyytyväisiä selvästi parantuneeseen taloudelliseen asemaamme, jonka myötä voimme hakea kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia niin innovoimalla ja investoimalla itse kuin tavoittelemalla merkittäviä synergiaetuja tuovia yritysostoja.

Hallitus esittää, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,35 euroa (2016: 0,20) osakkeelta kahdessa erässä: 0,20 euroa 4.4. ja 0,15 euroa arviolta 1.11., mikä sopii yhteen rahavirtamme vuotuisten kausivaihteluiden kanssa. Ehdotettu osinko on 55 % liiketoimintamme rahavirrasta ilman käyttöomaisuusinvestointeja, ja se on osinkopolitiikkamme 40–60 % tavoitteen mukainen.

Viime vuosina tekemiemme muutosten ansiosta meillä on tänään vahva media- ja oppimisliiketoimintojen kokonaisuus. Vahva taloudellinen asemamme ja kykymme tuottaa positiivista rahavirtaa mahdollistavat tavoitteemme mukaisen kasvavan osingon maksamisen osakkeenomistajillemme.

Vuonna 2018 odotamme liikevaihtomme olevan hieman pienempi kuin vuonna 2017 ja operatiivisen liikevoittoprosenttimme nousevan n. 14 %:iin.”

Osinkoehdotus

Sanoma Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 462,3 milj. euroa, josta tilikauden voitto oli 156,9 milj. euroa. Voitonjakokelpoiset varat olivat yhteensä 672,0 milj. euroa vapaan pääoman rahasto (209,8 milj. euroa) mukaan lukien.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

- Vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,20 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingonmaksupäivä on 4.4.2018. Toisen erän, 0,15 euroa, osingonmaksupäivä on arviolta 1.11.2018.

- Lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 0,35 milj. euroa.

Omaan pääomaan jätetään 614 536 485,52 milj. euroa.

Sanoman 21.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta vuodelta 2016 (2015: 0,10). Osingot maksettiin 30.3.2017.

Vuodesta 2017 alkaen Sanoman tavoitteena on osinkopolitiikkansa mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta ilman käyttöomaisuusinvestointeja. Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Vuoden 2017 tilinpäätöstiedote ja siihen liittyvät aineistot ovat saatavilla osoitteessa www.sanoma.com.

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös webcastin kautta tai puhelimitse. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja talous- ja operatiivinen johtaja Markus Holm. Ilmoittautuminen Sanomatalon tilaisuuteen sähköpostitse osoitteeseen ir@sanoma.com.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua webcastin kautta osoitteessa www.sanoma.com/investors. Tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä puhelimitse ilmoittautumalla osoitteeseen ir@sanoma.com. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet. Tiedotustilaisuuden tallenne julkaistaan pian tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.sanoma.com/investors.

Medialla on mahdollisuus haastatteluihin sijoittajatilaisuuden jälkeen. Haastattelupyynnöt pyydetään lähettämään viestintäjohtaja Marcus Wiklundille osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.

Lisätietoja
Sijoittajasuhteet, Kaisa Uurasmaa, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 1,4 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.