Sähköisiin oppimateriaaleihin suhtaudutaan Suomessa erittäin positiivisesti: 93 prosenttia opettajista uskoo niiden monipuolistavan opetusta. 43 prosenttia opettajista on kuitenkin sitä mieltä, että tietoteknisiä laitteita ja sähköisiä sisältöjä hyödynnetään koulujen opetuksessa liian vähän. Tämä selviää Sanoma Pron teettämästä tutkimuksesta, johon vastasi lähes 2 000 peruskoulun ja lukion opettajaa. Noin puolella opettajista ei mielestään ole riittäviä valmiuksia lähivuosien uuteen tietoteknisiä taitoja painottavaan opetussuunnitelmaan tai sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.  

71 prosenttia opettajista uskoo sähköisten oppimateriaalien tekevän oppilaiden erilaisten tarpeiden huomioimisesta opetustilanteessa helpompaa. Lisäksi 83 prosenttia opettajista on ainakin jossain määrin sitä mieltä, että sähköinen oppimateriaali aktivoi oppilasta enemmän kuin painettu. Erityisesti nuoret opettajat haluaisivatkin lisätä sähköisten sisältöjen käyttöä: alle 35-vuotiaista 56 prosenttia on sitä mieltä, että niitä hyödynnetään liian vähän.

Tällä hetkellä sähköisiä oppimateriaaleja käyttää jo 97 prosenttia kouluista. Pääpaino on kuitenkin edelleen painetuissa oppimateriaaleissa. Mobiililaitteet yleistyvät pikkuhiljaa: esimerkiksi tablet-laitteita käytetään hieman yli puolessa (52 %) suomalaiskouluista ja älypuhelimia joka kolmannessa (33 %) koulussa. Tietokoneita käytetään jo käytännössä kaikissa (99 %) kouluissa. Tietokoneet ja tabletit ovat yleensä koulun omistamia ja oppilaiden yhteiskäytössä, kun taas esimerkiksi älypuhelimet ovat lähes aina oppilaiden omia. Yhtä tablettia käyttää keskimäärin 15 ja yhtä tietokonetta 10 oppilasta.

”Sähköisiin oppimateriaaleihin ja tietoteknisiin laitteisiin tarvitaan jatkossa panostuksia. Digitaaliset ratkaisut helpottavat opettajan työtä ja lisäävät oppilaan osallistumista ja motivaatiota. Sitä kautta uskomme, että digitaalisten ratkaisujen avulla voi myös parantaa oppimistuloksia”, sanoo Sanoma Pron toimitusjohtaja Kirsi Harra-Vauhkonen

Opettajat kaipaavat tukea

Suomalaiset koulut ovat kahden suuren muutoksen edessä: vuodesta 2016 vaiheittain uudistuva opetussuunnitelma määrää tietotekniset taidot osaksi peruskoulujen ja lukioiden opetussisältöjä, ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulevat asteittain käyttöön vuoteen 2019 mennessä.

Kuitenkin vain 44 prosenttia opettajista kokee omaavansa hyvät valmiudet uuden opetussuunnitelma tietoteknisiin vaatimuksiin, ja vain 39 prosenttia vastaajista on mielestään hyvin valmistautunut sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Opettajista moni sanoo kaipaavansa tukea muutoksiin valmistautumisessa.

”Vuosi 2016 on aivan nurkan takana. Koulumaailman digitalisoiminen täytyy tehdä suunnitelmallisesti ja yhteistyössä, jotta takaamme suomalaisen koulun menestyksekkään tulevaisuuden jatkossakin”, sanoo Harra-Vauhkonen.

Tutkimukseen vastasi 1 973 peruskoulun ja lukion opettajaa ja 146 rehtoria ympäri Suomen. Tutkimuksen toteutti Sanoma Pron toimeksiannosta tutkimustoimisto Kuulas huhti–toukokuussa 2014.

Kolme opettajaprofiilia

Opettajat voidaan tutkimuksen perusteella jakaa kolmeen eri profiiliin sen mukaan, miten he suhtautuvat sähköisiin sisältöihin ja tietoteknisiin laitteisiin.

  • Innokkaat, 38 %: Haluaisivat hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia vielä enemmän, eivätkä koe teknisiä ongelmia rasitteeksi. Alakoulun opettajat hieman korostuneena tässä ryhmässä.
  • Arkailijat, 48 %: Suhtautuvat kiinnostuneesti, mutta ovat epävarmoja omista valmiuksistaan ja digisisältöjen vaikutuksista oppimiseen.
  • Jarruttajat, 14 %: Omat tietotekniset valmiudet muita huonommat, eivät ole kiinnostuneita, ja uskovat sähköisten sisältöjen jopa häiritsevän oppimista. Lukion opettajia joukossa hieman enemmän.

Lisätietoja

Anu Vänskä, markkinointijohtaja, Sanoma Pro Oy, puh. 0400 279 167, anu.vanska@sanomapro.fi

Sanoma Pro Oy on johtava oppimisen ja opetuksen ratkaisujen tarjoaja Suomessa ja edelläkävijä digitaalisten opetusratkaisujen kehittäjänä. Liiketoiminta koostuu oppimateriaaleista sekä Oppi&ilo -tuoteperheen tietoja ja taitoja kehittävistä tuotteista. Sanoma Pro Oy kuuluu Sanoma-konsernin Sanoma Learning -liiketoimintaryhmään.