Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 25.7.2014 klo 8.30

Toinen vuosineljännes

 • Liikevaihto oli 533,1 milj. euroa (2013: 558,2).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 1,0 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 66,3 milj. euroa (2013: 68,1).
 • Liikevoittoon sisältyi -63,0 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2013: -27,3). Ne liittyivät pääasiassa rakennejärjestelykustannuksiin sekä myyntitappioon ja alaskirjaukseen Belgian televisiotoimintojen myynnistä.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa (2013: 0,14).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,23 euroa (2013: 0,27).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -14,2 milj. euroa (2013: -0,3).

Ensimmäinen vuosipuolisko

 • Liikevaihto oli 971,3 milj. euroa (2013: 1 028,8).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 3,5 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 62,3 milj. euroa (2013: 65,5).
 • Liikevoittoon sisältyi 103,0 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2013: -64,5). Ne liittyivät pääasiassa myyntivoittoihin ja rakennejärjestelykustannuksiin sekä myyntitappioon ja alaskirjaukseen Belgian televisiotoimintojen myynnistä.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (2013: -0,10).
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,14 euroa (2013: 0,23).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -66,3 milj. euroa (2013: -65,9).

Muutos raportoinnissa

Sanoma otti käyttöön uuden IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardin 1.1.2014 alkaen. Standardi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn menetelmä ole enää sallittu. Tuloslaskelmassa osuus yhteisyritysten tuloksesta esitetään osana liikevoittoa ja taseessa yhteisyritykset esitetään rivillä pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset. Muutos koskee pääosin Media Russia & CEE ja Media Belgium -liiketoimintayksiköitä.

IFRS 11 -standardin käyttöönotto alensi konsernin vuoden 2013 liikevaihtoa 135,2 milj. euroa. Vaikutus kannattavuuteen on pieni, vuoden 2013 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 0,2 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.12.2013 pieneni 164,9 milj. euroa ja Sanoma-konsernin oman pääoman yhteismäärä pieneni 59,1 milj. euroa. Siirtyminen suhteellisen yhdistelyn menetelmästä pääomaosuusmenetelmään vaikuttaa myös kassavirtaan.

Sanoma koostuu 1.1.2014 alkaen kahdesta segmentistä: Consumer Media ja Learning. Sanoma raportoi kolmen strategisen liiketoimintayksikkönsä liikevaihdon ja kannattavuuden: Media Netherlands, Media Finland ja Learning. Media Belgium ja Media Russia & CEE raportoidaan osiossa "Muut”. Sanoman taloudelliset luvut vuonna 2013 on muutettu vastaamaan uutta standardia ja raportointirakennetta.

Avainlukuja*

  Oikaistu  Oikaistu Oikaistu
 4–6/4–6/Muutos1–6/1–6/Muutos1–12/
milj. euroa20142013 %20142013%2013
Liikevaihto533,1558,2-4,5971,31 028,8-5,62 083,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä66,368,1-2,662,365,5-4,9154,6
  % liikevaihdosta12,412,2 6,46,4 7,4
Liikevoitto3,240,8-92,0165,31,0 -257,7
Tilikauden tulos-17,623,4 108,7-27,9 -320,3
        
Käyttöomaisuusinvestoinnit **13,321,4-37,922,932,8-30,165,6
% liikevaihdosta2,53,8 2,43,2 3,1
        
Oman pääoman tuotto (ROE), % ***-14,9n.a. -24,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % ***-3,7n.a. -9,2
Omavaraisuusaste, %   40,338,1 37,2
Nettovelkaantumisaste, %   76,6102,5 95,7
        
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna8 7219 524-8,49 035
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna8 7459 696-9,89 446
        
Tulos/osake, euroa-0,130,14 0,64-0,10 -1,89
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa-0,090,00 -0,41-0,40 0,73
Oma pääoma/osake, euroa   5,796,61-12,55,42

* Vertailuluvut on oikaistu johtuen uudesta IFRS11 Yhteisjärjestelyt -standardista.
** Sisältäen rahoitusleasingit.
*** Liukuva 12 kk.

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

”Muutosstrategiamme toteuttaminen eteni hyvin toisen vuosineljänneksen aikana. Vertailukelpoisen liikevaihdon kehitys parani: liikevaihdon lasku hidastui ensimmäisen neljänneksen kuudesta prosentista yhteen prosenttiin. Uuden median (muun kuin printtimedian) myynti kasvoi 7 %. Toisella vuosineljänneksellä jo yli 42 % kuluttajamedian myynnistämme Suomessa ja Hollannissa tuli muusta kuin printtimediasta. Lisäksi jatkoimme liiketoimintamme virtaviivaistamista ja myimme ydintoimintoihin kuulumattomia liiketoimintoja.

Kuluttajamedian markkinaolosuhteet Suomessa ovat edelleen haasteelliset, mutta kannattavuutemme nousi lähelle edellisvuoden tasoa kustannussäästöjen ansiosta. Kasvu oli vahvaa etenkin maksu- ja nettitelevisiossa. Lisäksi radiotoiminnot menestyivät hyvin, samalla kun radiomainonnan markkinoiden hyvä kasvu tuki markkinaosuuksien kasvua.

Hollannissa kuluttajamedian toiminnoillamme oli hyvä neljännes parantuneen kuluttajaluottamuksen ja mainosmarkkinan tukemana. SBS-televisiotoimintojen katsojaosuus on kasvanut tänä vuonna kuukausittain, kun kansanvälisten urheilu-tapahtumien vaikutus eliminoidaan. Toukokuussa katsojaosuus oli suurimmillaan lähes kolmeen vuoteen. Jalkapallon MM-kilpailujen aikana kaikkien kaupallisten televisiotoimijoiden katsojaosuudet luonnollisesti laskivat merkittävästi. Koko Hollannin toimintojen kannattavuus jäi toisella neljänneksellä edellisvuotta heikommaksi printtiliiketoiminnan tuloksen laskun myötä.

Oppimisliiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Liikevaihdon siirtymät ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä tukivat tyypillisesti vakaata toisen neljänneksen tulosta.

Kustannussäästöohjelma etenee hyvin. Vuosittainen kulusäästö kesäkuun lopusta eteenpäin on hieman yli 50 milj. euroa eli yli puolet säästöohjelman kokonaistavoitteesta. Säästö- ja divestointiohjelmien toteutuksen myötä keskitymme vuoden jälkipuoliskolla yhä vahvemmin kasvun vauhdittamiseen.”

Konsernin näkymät (ennallaan)

Vuonna 2014 Sanoma odottaa rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon laskevan jonkin verran verrattuna vuoteen 2013. Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla (2013: 7,4 %).

Sanoman näkymät perustuvat kolmeen merkittävään tekijään:
(1) tärkeimpien toimintamaiden heikon taloudellisen kehityksen ja printtimarkkinoiden alavireen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon,
(2) Sanoman 100 milj. euron kustannussäästöohjelman vahva positiivinen vaikutus, ja
(3) kasvavat panostukset digitaalisen liiketoiminnan kasvuun kuluttajamediassa sekä Learning-segmentin laajentumiseen tutorointimarkkinalle ja kehittyviin maihin.

Keskipitkän aikavälin näkymät (ennallaan)

Strategisen uudelleenjärjestelyn edetessä Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoman tavoitetaso nettovelan suhteelle käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Q2 2014 webcast-tilaisuus

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään webcast-tilaisuus klo 11.00 Nelosen studiolla Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Voit osallistua myös soittamalla / Suomi +358 (0)9 2313 9201 / US: +1 334 323 6201 /
UK: +44 (0)20 7162 0077 / Netherlands: +31 (0)20 7965 008 / Puhelun tunnus 944899

Taloudellinen raportointi 2014

Sanoma julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 29.10.2014 noin kello 8.30.


Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.