Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 30.4.2014 klo 8.30

Ensimmäinen vuosineljännes

  • Liikevaihto oli 438,3 milj. euroa (2013: 470,6).
  • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu Sanoman liikevaihto laski 6,3 %.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -4,0 milj. euroa (2013: -2,5).
  • Liikevoittoon sisältyi 166,0 milj. euroa (2013: -37,2) kertaluonteisia eriä. Ne koostuivat pääasiassa omaisuuden myyntivoitoista ja rakennejärjestelykustannuksista.
  • Tulos osaketta kohden oli 0,77 euroa (2013: -0,24).
  • Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (2013: -0,03).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -52,1 milj. euroa (2013: -65,6).
  • Sanoman 9.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,10 euroa (2013: 0,60) osakkeelta. Osingot maksettiin 23.4.2014. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingosta enintään 0,20 euroa osakkeelta. Lisäosingon jakaminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa maksuerässä. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä valtuutustaan.

Muutos raportoinnissa

Sanoma otti käyttöön uuden IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardin 1.1.2014 alkaen. Standardi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn menetelmä ole enää sallittu. Tuloslaskelmassa osuus yhteisyritysten tuloksesta esitetään osana liikevoittoa ja taseessa yhteisyritykset esitetään rivillä pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset. Muutos koskee pääosin Media Russia & CEE ja Media Belgium -liiketoimintayksiköitä.

IFRS 11 -standardin käyttöönotto alensi konsernin vuoden 2013 liikevaihtoa 135,2 milj. euroa. Vaikutus kannattavuuteen on pieni, vuoden 2013 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 0,2 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.12.2013 pieneni 164,9 milj. euroa ja Sanoma-konsernin oman pääoman yhteismäärä pieneni 59,1 milj. euroa. Siirtyminen suhteellisen yhdistelyn menetelmästä pääomaosuusmenetelmään vaikuttaa myös kassavirtaan.

Lisäksi, kuten Sanoma tiedotti 31.10.2013, Sanoma koostuu 1.1.2014 alkaen kahdesta segmentistä: Consumer Media ja Learning. Sanoma raportoi kolmen strategisen liiketoimintayksikkönsä liikevaihdon ja kannattavuuden: Media Netherlands, Media Finland ja Learning. Media Belgium ja Media Russia & CEE raportoidaan osiossa "Muut”. Sanoman taloudelliset luvut vuonna 2013 on muutettu vastaamaan uutta standardia ja raportointirakennetta.

Avainlukuja*

  Oikaistu Oikaistu
 1–3/1–3/Muutos1–12/
milj. euroa20142013%2013
Liikevaihto438,3470,6-6,92 083,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä-4,0-2,5 154,6
  % liikevaihdosta-0,9-0,5 7,4
Liikevoitto162,1-39,8 -257,7
Tilikauden tulos126,3-51,3 -320,3
     
Käyttöomaisuusinvestoinnit **9,611,4-15,465,6
% liikevaihdosta2,22,4 3,1
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % ***-11,3n.a. -24,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % ***-2,1n.a. -9,2
Omavaraisuusaste, %42,340,5 37,2
Nettovelkaantumisaste, %71,390,1 95,7
     
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna8 8319 679-8,89 035
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna8 8899 769-9,09 446
     
Tulos/osake, euroa0,77-0,24 -1,89
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa-0,32-0,40 0,73
     
Oma pääoma/osake, euroa6,117,13-14,45,42

* Vertailuluvut on oikaistu johtuen uudesta IFRS11 Yhteisjärjestelyt -standardista.
** Sisältäen rahoitusleasingit.
*** Liukuva 12 kk.

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

”Kustannussäästöt kompensoivat liikevaihdon laskun vaikutuksen ensimmäisellä neljänneksellä. Muutosstrategiamme etenee hyvin. Digitaalisen median ja uusien palveluiden myynti nousi lähes 9 % vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Hollannin kuluttajamediatoiminnoilla oli hyvä vuosineljännes kustannussäästöjen ja vähentyneiden ohjelmakustannusten myötä. Kuluttajien luottamuksen vahvistuminen alkaa jo hieman näkyä Hollannin mainosmarkkinoilla. Toisaalta Suomen mediatoimintojen mainosmarkkinat heikkenivät edelleen ja kuluttaminen on varovaista, eikä tilanteen odoteta paranevan lähiaikoina. Verkko- ja mobiilimyynnin hyvä kasvu ja kustannussäästötoimet kuitenkin kumosivat vaikean markkinaympäristön vaikutuksen. Kannattavuus heikkeni maksutelevisioon tehtyjen panostusten seurauksena. Oppimisessa ensimmäinen neljännes on yleensä vaatimaton kausivaihtelun vuoksi. Hollannissa ennakkotilauksia oli vähemmän kuin edellisvuonna.

Veimme ensimmäisellä neljänneksellä päätökseen suunnitelman mukaisesti yritysmyyntejä ja myimme kiinteistöjä, kuten esimerkiksi Sanomatalon myynti ja takaisinvuokraus. Myyntitulo käytettiin velan osittaiseen takaisinmaksuun, mikä parantaa yhtiön taloudellista liikkumavaraa. Kaupasta kirjattu myyntivoitto vahvisti myös tasettamme.

Lisäksi ilmoitimme voimakkaista tehostamistoimista, kuten taloustoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja Hollannissa sijaitsevan logistiikkakeskuksen sulkemisesta. Kilpailukyvyn ja ketteryyden parantaminen on välttämätöntä mediatoimialan nopeassa muutoksessa.

Jatkamme investointeja muutosstrategian toteutukseen lähikuukausina. Nopeutamme kuluttajille, mainostajille, opettajille ja oppilaille tarkoitettujen tuotteidemme ja palvelujemme kehitystä. Konserninlaajuinen kustannussäästöohjelma auttaa Sanomaa rahoittamaan tarvittavat kasvuinvestoinnit.”

Konsernin näkymät  (ennallaan)

Vuonna 2014 Sanoma odottaa rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon laskevan jonkin verran verrattuna vuoteen 2013. Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla (2013: 7,4 %).

Sanoman näkymät perustuvat kolmeen merkittävään tekijään:
(1) tärkeimpien toimintamaiden heikon taloudellisen kehityksen ja printtimarkkinoiden alavireen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon,
(2) Sanoman 100 milj. euron kustannussäästöohjelman vahva positiivinen vaikutus, ja
(3) kasvavat panostukset digitaalisen liiketoiminnan kasvuun kuluttajamediassa sekä Learning-segmentin laajentumiseen tutorointimarkkinalle ja kehittyviin maihin.

Keskipitkän aikavälin näkymät (ennallaan)

Strategisen uudelleenjärjestelyn edetessä Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoman tavoitetaso nettovelan suhteelle käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.

Q1 2014 webcast-tilaisuus

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään webcast-tilaisuus klo 11.00 Nelosen studiolla Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 7. krs. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Webcast pidetään englanniksi ja sitä voi seurata Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat sekä suorana että tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Voit osallistua myös soittamalla / Suomi +358 (0)9 2313 9201 / Hollanti +31 (0)20 7965 008 /
UK +44 (0)20 7162 0077 / US +1 334 323 6201
Puhelun tunnus: 943083

Taloudellinen raportointi 2014

  • tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 25.7.2014 noin kello 8.30
  • tammi-syyskuun osavuosikatsaus 29.10.2014 noin kello 8.30.


Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Sanoma 2014 Q1 Osavuosikatsaus