Sanoma Oyj, Tilinpäätöstiedote, 7.2.2013 klo 11.15

Neljäs vuosineljännes


- Liikevaihto oli 586,7 milj. euroa (2011: 627,9 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 6,9 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 32,1 milj. euroa (2011: 54,7 milj. euroa).
- Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia eriä -26,0 milj. euroa (2011: -8,7 milj. euroa), jotka koostuivat pääasiassa ei-kassavirtavaikutteisista liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista.
- Tulos osaketta kohden oli -0,07 euroa (2011: 0,11 euroa). Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (2011: 0,18 euroa).

2012


- Liikevaihto oli 2 376,3 milj. euroa (2011: 2 378,1 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 3,3 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 232,3 milj. euroa (2011: 224,1 milj. euroa) eli 9,8 % (2011: 9,4 %) liikevaihdosta.
- Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia eriä -50,0 milj. euroa (2011: -51,5 milj. euroa), jotka koostuivat lähinnä rakennejärjestelykuluista ja arvonalentumisista.
- Osakkuusyritysten tuloksiin sisältyi kertaluonteisia eriä -17,5 milj. euroa (2011: -4,0 milj. euroa), jotka koostuivat pääasiassa DNA:n myyntitappiosta.
- Lopetettuihin liiketoimintoihin sisältyi kertaluonteisia eriä 77,4 milj. euroa (2011: -4,7 milj. euroa), jotka koostuivat kioskitoimintojen ja Baltian kirjakauppa- ja lehtijakelutoimintojen myyntivoitoista.
- Liiketoiminnan rahavirta oli 192,0 milj. euroa (2011: 273,8 milj. euroa).
- Tulos osaketta kohden oli 0,88 euroa (2011: 0,52 euroa). Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (2011: 0,87 euroa).
- Yhtiön hallitus ehdottaa osinkoina jaettavaksi 0,60 euroa osaketta kohden.
- Vuonna 2013 Sanoma odottaa taloudellisen kehityksensä jatkuvan vuoden 2012 tapaan. Sanoma arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ovat vuoden 2012 kaltaiset.

AVAINLUKUJA *

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2012

2011

%

2012

2011

%

 

Liikevaihto

586,7

627,9

-6,6

2 376,3

2 378,1

-0,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

32,1

54,7

-41,3

232,3

224,1

3,6

  % liikevaihdosta

5,5

8,7

 

9,8

9,4

 

Liikevoitto

6,0

46,0

-86,9

182,3

172,6

5,6

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista

-9,4

21,1

-144,3

70,9

78,6

-9,7

Tilikauden tulos ***

-9,4

24,4

-138,4

149,9

86,0

74,4

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit **

59,5

76,2

-21,9

% liikevaihdosta

2,5

3,2

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

8,2

6,8

 

Omavaraisuusaste, % ***

42,4

37,0

 

Nettovelkaantumisaste, % ***

76,2

105,7

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

10 381

10 960

-5,3

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

10 804

11 607

-6,9

 

Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot

-0,07

0,09

-172,7

0,40

0,47

-16,1

Tulos/osake, euroa ***

-0,07

0,11

-159,6

0,88

0,52

70,2

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa ***

0,66

0,86

-23,1

1,18

1,68

-29,9

 

Oma pääoma/osake, euroa

8,14

7,70

5,7

Osinko/osake, euroa ****

0,60

0,60

0,0

Osinko tuloksesta, % ****

68,0

115,6

-41,2

Osakekannan markkina-arvo

1 211,3

1 443,3

-16,1


* Sanoma uudisti operatiivista raportointiaan vuoden 2012 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Konsernin jatkuvat toiminnot koostuvat nyt kolmesta segmentistä: Media, News ja Learning. Trade-segmentti poistui muutoksen seurauksena. Sen jäljellä oleva liiketoiminta raportoidaan ryhmässä ”Muut yhtiöt ja eliminoinnit”. Media-segmentin ”Muut yhtiöt”-yksikön Aldipress ja Learning-segmentin ”Muut”-yksikkö raportoidaan ryhmässä ”Muut yhtiöt ja eliminoinnit”. Ryhmässä ”Muut yhtiöt ja eliminoinnit” raportoidaan ydinliiketoimintaan kuulumattomat liiketoiminnot, konsernitoiminnot, kiinteistöyhtiöt ja konsernieliminoinnit. Avainluvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot. Sanoma ilmoitti 5.3. allekirjoittaneensa sopimuksen Suomen, Viron ja Liettuan kioskitoimintojensa sekä Viron ja Liettuan lehtijakelutoimintojensa myynnistä. Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin (International Financial Reporting Standards) mukaan myytävänä oleva liiketoiminta on luokiteltava lopetetuksi toiminnoksi, jos se edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta. Sanoma luokitteli kaupassa luovutettavat toiminnot lopetettaviksi toiminnoiksi vuodesta 2012 alkaen. Lopetettujen toimintojen vaikutus on poistettu konsernituloslaskelmasta, ja lopetettujen toimintojen tilikauden tulos esitetään omana eränään jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen jälkeen. Vuoden 2011 tuloslaskelmaa on oikaistu vastaavasti.
** Sisältäen rahoitusleasingit.
*** Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot.
**** Vuoden 2012 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

”Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli vakaa. Ulkoiset ympäristötekijät muuttuivat merkittävästi kesän aikana, mikä pakotti meidät muuttamaan arvioitamme loppuvuoden näkymistä aiempaa varovaisemmiksi. Seurauksena päätimme ryhtyä lisätoimiin sisäisen muutoksen vauhdittamiseksi. Kaiken kaikkiaan vuosi 2012 päättyi kesän lopussa ilmoittamiemme näkymien mukaisesti. Oppimisliiketoiminnan vuosi oli vahva. Hollannin televisiotoimintojen tulos ei toistaiseksi vastannut odotuksiamme johtuen odotettuakin heikommasta televisiomainosmarkkinan kehityksestä.

Ylsimme viimeisellä vuosineljänneksellä kelvolliseen tulokseen, vaikka levikkimyynti ja mainosmarkkinat heikkenivät edelleen ja Learning-segmentin neljännes oli kausiluonteisesti heikko.

Jatkamme edelleen toimintojemme tehokkuuden parantamista. Syksyllä aloitimme kolmivuotisen konserninlaajuisen kulusäästöohjelman, jonka avulla pyrimme vähentämään kokonaiskuluja noin 60 miljoonalla eurolla vuoden 2012 tasosta. Ohjelma etenee suunnitelmien mukaan.

Vuoden aikana toteutetut liiketoimintojen myynnit vahvistivat tasettamme ja tukivat kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvää strategiaamme. Lisäksi varmistimme onnistuneesti tulevien vuosien rahoituspohjan yli miljardin euron uudelleenrahoituksella.

Valikoimamme kehittämisen lisäksi lanseerasimme useita uusia digitaalisia tuotteita ja palveluita sekä teimme joitakin digitaalista muutostamme tukevia pieniä yritysostoja. Tavoittavuutemme ansiosta voimme tarjota kanavissamme mainostajia kiinnostavia ratkaisuja ja kehittää edelleen mahdollisuuksiamme sisällön kaupallistamiseen.

Vuonna 2013 jatkamme konserninlaajuista digitaalista ja monimediaista muutosta sekä toimintojen tehostamista kokonaistuloksen parantamiseksi.”

Konsernin näkymät vuonna 2013

Vuonna 2013 Sanoma odottaa taloudellisen kehityksensä jatkuvan vuoden 2012 tapaan. Sanoma arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ovat vuoden 2012 kaltaiset.

Sanoman vuoden 2013 näkymät perustuvat oletukseen, että Euroopan taloudellinen tilanne pysyy heikkona ja todennäköisyys mainosmarkkinoiden elpymiselle vuonna 2013 on vähäinen.

Ensimmäinen vuosineljännes on konsernille kausiluontoisesti heikoin. Tämän lisäksi Sanoma aikoo investoida merkittävästi Hollannin ja Suomen televisiotoimintoihin sekä digitaaliseen kehitykseen. Tästä syystä konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tulee olemaan negatiivinen vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kulusäästöohjelma

Sanoma uudistaa toimintojaan ja haluaa varmistaa kilpailukykyisen kustannustason, minkä vuoksi yhtiö on aloittanut kolmivuotisen koko konsernin laajuisen kulusäästöohjelman. Sanoman tavoite on säästää kulurakenteesta 60 milj. euroa (brutto) vuoden 2015 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2012 tilanteeseen. Tavoiteltu 60 milj. euron (brutto) kulusäästö ja tehostamistoimet koostuvat 30 milj. euron säästöistä tukitoiminnoissa ja 30 milj. euron säästöistä operatiivisessa toiminnassa. Kulusäästöohjelma etenee suunnitelmien mukaan.

Liikevaihto

Neljäs vuosineljännes

Loka–joulukuussa Sanoman liikevaihto laski 6,6 % ja oli 586,7 milj. euroa (2011: 627,9 milj. euroa). Laskun pääasiallinen syy oli levikkien ja mainosmarkkinoiden heikkenemisen jatkuminen. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 6,9 %.

Levikkimyynti laski 5,1 %. Tilausmyynti laski 4,5 %, ja irtonumeromyynti laski 5,8 % pääasiassa laskevan trendin ja irtonumeromyynnin lisääntyneen volatiliteetin vuoksi. Suomessa vuoden 2012 alussa voimaan tullut lehtitilausten arvonlisävero vaikutti myös negatiivisesti tilausmyyntiin.

Mainosmyynti laski 7,3 %. Kokonaismainonnasta verkkomainonta kasvoi 1,8 %.

Sanoman verkko-, televisio ja radiomainosmyynti laski 8,4 % 140,3 milj. euroon (2011: 153,2 milj. euroa) ja oli 23,9 % (2011: 24,4 %) konsernin liikevaihdosta.

Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta 38,3 % (2011: 39,6 %) tuli Hollannista, 37,4 % (2011: 36,9 %) Suomesta ja 11,4 % (2011: 10,4 %) Belgiasta. Muiden EU-maiden osuus oli 8,6 % (2011: 8,9 %), ja EU:n ulkopuolisten maiden osuus oli 4,2 % (2011: 4,2 %).

Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto jakautui myyntilajeittain seuraavasti: mainosmyynti 41,9 % (2011: 42,3 %), tilausmyynti 20,7 % (2011: 20,3 %), irtonumeromyynti 13,9 % (2011: 13,8 %), oppiminen 6,1 % (2011: 5,5 %) ja muu liikevaihto 17,4 % (2011: 18,1 %). Muu liikevaihto koostuu pääosin lehtijakelusta ja markkinointipalveluista, kieli- ja käännöspalveluista, asiakaskustantamisesta, tapahtumamarkkinoinnista, muusta kirjallisuudesta ja painopalveluiden myynnistä.

2012

Tammi–joulukuussa Sanoman liikevaihto pysyi vertailuvuoden tasolla ja oli 2 376,3 milj. euroa (2011: 2 378,1 milj. euroa). Levikkien ja mainosmarkkinoiden heikkeneminen vuonna 2012 vaikutti epäsuotuisasti Media- ja News-segmenttien liikevaihtoon. Laskua kompensoivat Hollannissa ja Belgiassa ostettujen SBS:n tv- ja lehtitoimintojen yhdistäminen sekä Learning-segmentin ja Nelonen Median liikevaihdon kasvu. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta vuoden 2012 liikevaihtoon. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 3,3 %.

Levikkimyynti laski 2,0 %. Tilausmyynti kasvoi 1,1 %, mutta irtonumeromyynti laski 6,1 % pääasiassa laskevan trendin ja irtonumeromyynnin lisääntyneen volatiliteetin vuoksi. Suomessa vuoden alussa voimaan tullut lehtitilausten arvonlisävero vaikutti myös negatiivisesti tilausmyyntiin.

Mainosmyynti yhteensä kasvoi 11,8 %. Kokonaismainonnasta verkkomainonta kasvoi 3,9 %.

Sanoman verkko-, televisio ja radiomainosmyynti kasvoi 33,3 % 486,4 milj. euroon (2011: 364,8 milj. euroa) ja oli 20,5 % (2011: 15,3 %) konsernin liikevaihdosta. Kasvu johtui pääosin Hollannissa ja Belgiassa ostettujen televisiotoimintojen yhdistämisestä.

Konsernin vuoden 2012 liikevaihdosta 37,7 % (2011: 32,5 %) tuli Hollannista, 36,6 % (2011: 41,7 %) Suomesta ja 11,0 % (2011: 10,2 %) Belgiasta. Muiden EU-maiden osuus oli 10,7 % (2011: 11,6 %), ja EU:n ulkopuolisten maiden osuus oli 3,9 % (2011: 4,0 %).

Konsernin vuoden 2012 liikevaihto jakautui myyntilajeittain seuraavasti: mainosmyynti 36,7 % (2011: 32,8 %), tilausmyynti 20,3 % (2011: 20,1 %), irtonumeromyynti 14,0 % (2011: 14,9 %), oppiminen 12,9 % (2011: 10,8 %) ja muu liikevaihto 16,1 % (2011: 21,4 %). Muu liikevaihto koostuu pääosin lehtijakelusta ja markkinointipalveluista, kieli- ja käännöspalveluista, asiakaskustantamisesta, tapahtumamarkkinoinnista, muusta kirjallisuudesta ja painopalveluiden myynnistä.

Tulos

Neljäs vuosineljännes

Loka–joulukuussa Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 41,3 % ja oli 32,1 milj. euroa (2011: 54,7 milj. euroa). Lasku johtui mainosmarkkinoiden ja levikkien heikkenemisestä. Vertailukaudella liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyi 11,1 milj. euroa SBS-kauppaan liittyviä kertaluonteisia kuluja transaktiosta ja tilauskannan poistoista, joita ei luokiteltu kertaluonteisiksi. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,5 % (2011: 8,7 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta neljännen vuosineljänneksen tulokseen.

Konsernin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 4,7 %, mikä johtui toimintojen virtaviivaistamisesta ja tehostamistoimista. Paperikulut laskivat 8,5 % ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut laskivat 8,0 %. Konsernilla oli noin 580 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa, eli henkilöstömäärä laski noin 5 %. Henkilöstömäärän lasku johtui pääasiassa toimintojen virtaviivaistamisesta ja tehostamistoimista.

Liikevoitto sisälsi loka–joulukuussa -26,0 milj. euroa (2011: -8,7 milj. euroa) kertaluonteisia eriä. Ne koostuivat pääasiassa rakennejärjestelykuluista ja arvonalentumisista, jotka liittyivät strategiseen Sanoma Media Russia and CEE -liiketoimintayksikköön ja muihin rahavirtaa tuottaviin yksiköihin. Vertailukaudella kertaluonteiset erät koostuivat lähinnä myyntivoitoista, rakennejärjestelykuluista mukaan lukien vapaaehtoiset eläke- ja eropaketit sekä tietojärjestelmiin liittyvistä arvonalentumisista.

Kolmivuotisen konserninlaajuisen kulusäästöohjelman osana 119 työntekijälle tarjottiin neljännellä vuosineljänneksellä eropaketteja News-segmentissä ja Sanoma Magazines Finland -liiketoimintayksikössä. Niiden seurauksena 118 työntekijää jätti yhtiön vuonna 2012.

KERTALUONTEISET ERÄT

10-12/

10-12/

1-12/

1-12/

milj. euroa

2012

2011

2012

2011

 

Media

Myyntivoitto (Humo ja Desert Fishes)

 

 

 

9,1

Liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Venäjä & CEE)

-6,0

 

-6,0

-53,4

Jok Foe Groupin alaskirjaus (Belgia)

 

-1,6

 

-1,6

Rakennejärjestelykulut

-8,9

-9,8

-14,2

-9,8

Myyntitappio (Adria Media Ljubljana)

-1,1

 

-1,1

 

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Hollanti)

 

 

 

-3,4

News

 

 

 

 

Aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus

 

 

-9,9

 

Rakennejärjestelykulut

-2,0

-9,2

-2,0

-9,2

Learning

 

 

 

 

Rakennejärjestelykulut (Puolan Oppiminen-liiketoiminta)

 

 

-4,4

 

Myyntivoitto (Esmerk)

 

 

5,7

 

LDC:n myynti

 

 

 

0,9

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen

 

-2,9

 

-2,9

Rakennejärjestelykulut

 

-0,1

-1,6

-1,8

Muut yhtiöt

 

 

 

 

Myyntivoitot ja -tappiot

 

16,4

 

49,2

Tuotto liittyen Keimolan maa-alueeseen

4,5

 

4,5

 

Liikearvon arvonalentuminen

-11,6

 

-11,6

 

Rakennejärjestelykulut

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

Arvonalentumiset ja alaskirjaukset

 

 

-7,5

-26,1

LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT

-26,0

-8,7

-50,0

-51,5

 

Media

Myyntitappio (DNA)

 

 

-19,3

 

Arvonalentuminen (unkarilainen osakkuusyhtiö)

 

 

-1,2

 

Myyntivoitto (Hansaprint)

 

 

3,0

 

Arvonalentuminen (osakkuusyhtiö Hansaprintissä)

 

 

 

-4,0

OSAKKUUSYHTIÖTULOKSIIN SISÄLTYVÄT

 

 

-17,5

-4,0

KERTALUONTEISET ERÄT

 

Myyntivoitto (Kioskitoiminnot ja Baltian kirjakauppa- ja lehtijakelutoiminnot)

77,4

 

Kiinteistöosakkeiden alaskirjaus

 

 

 

-1,9

Rakennejärjestelykulut

 

 

 

-2,8

LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN KERTALUONTEISET ERÄT

 

 

77,4

-4,7

Sanoman neljännen vuosineljänneksen tulos sisälsi -0,2 milj. euroa (2011: -2,2 milj. euroa) osakkuusyritysten voittoja.

Sanoman nettorahoituserät olivat -15,0 milj. euroa (2011: -13,0 milj. euroa). Rahoitustuotot olivat 3,0 milj. euroa (2011: 9,3 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 1,5 milj. euroa (2011: 7,8 milj. euroa). Rahoituskulut olivat -18,0 milj. euroa (2011: -22,2 milj. euroa), josta valuuttakurssitappioiden osuus oli -1,3 milj. euroa (2011: -11,7 milj. euroa). Vieraan pääoman korkokulut olivat -14,2 milj. euroa (2011: -11,4 milj. euroa).

Neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli -9,1 milj. euroa (2011: -30,8 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (2011: -0,09 euroa). Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (2011: 0,18 euroa).

2012

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi tammi–joulukuussa 3,6 % ja oli 232,3 milj. euroa (2011: 224,1 milj. euroa). Mainos- ja levikkimyynnin heikko kehitys laski Media- ja News-segmenttien tulosta. Hollannissa ja Belgiassa ostettujen televisio- ja lehtitoimintojen yhdistäminen ja Learning-segmentin tulosparannus kuitenkin ylittivät laskun vaikutuksen. Television ohjelmaoikeuksiin tehtyjen investointien kasvu Hollannissa vaikutti epäsuotuisasti myös strategisen liiketoimintayksikön Sanoma Media Netherlandsin tulokseen vuonna 2012. Vertailukaudella liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyi 34,4 milj. euroa SBS-kauppaan liittyviä kertaluonteisia kuluja transaktiosta ja tilauskannan poistoista, joita ei luokiteltu kertaluonteisiksi. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,8 % (2011: 9,4 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta vuoden 2012 tulokseen.

Konsernin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 4,4 %, mikä johtui rakennemuutoksista ja tehostamistoimista. Paperikulut laskivat 3,2 % ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat 0,3 %. Konsernilla oli noin 580 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa, eli henkilöstömäärä laski noin 5 %. Henkilöstömäärän lasku johtui pääasiassa toimintojen virtaviivaistamisesta ja tehostamistoimista.

Liikevoittoon sisältyi -50,0 milj. euroa (2011: -51,5 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalentumisista, rakennejärjestelykustannuksista ja omaisuuden myyntivoitoista. Vuonna 2011 kertaluonteiset erät liittyivät liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalentumisiin, rakennejärjestelykustannuksiin ja omaisuuden myyntivoittoihin.

Sanoman vuoden 2012 tulos sisälsi -17,7 milj. euroa (2011: -3,7 milj. euroa) osakkuusyritysten voittoja. Osakkuusyritysten tulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät olivat -17,5 milj. euroa (2011: -4,0 milj. euroa) ja koostuivat myyntivoitosta ja -tappiosta sekä arvonalentumisesta.

Sanoman nettorahoituserät olivat -57,4 milj. euroa (2011: -32,7 milj. euroa). Rahoitustuotot olivat 18,2 milj. euroa (2011: 13,9 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 11,6 milj. euroa (2011: 9,3 milj. euroa). Rahoituskulut olivat -75,6 milj. euroa (2011: -46,6 milj. euroa), josta valuuttakurssitappioiden osuus oli -12,6 milj. euroa (2011: -16,2 milj. euroa). Vieraan pääoman korkokulut olivat -52,9 milj. euroa (2011: -28,8 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 107,3 milj. euroa (2011: 136,3 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 19,8 % (2011: 40,3 %). Efektiiviseen veroasteeseen vuonna 2012 vaikutti lähinnä verovapaat myyntivoitot. Vuonna 2011 veroasteeseen vaikuttivat pääasiassa liikearvon arvonalentumiset ja verovapaat myyntivoitot ja -tappiot.

Lopetettuihin liiketoimintoihin sisältyvät kertaluonteiset erät olivat 77,4 milj. euroa (2011: -4,7 milj. euroa) ja koostuivat pääasiassa kioskitoimintojen myyntivoitosta.

Osakekohtainen tulos oli 0,88 euroa (2011: 0,52 euroa), josta 0,40 euroa (2011: 0,47 euroa) liittyy jatkuviin toimintoihin ja 0,49 euroa (2011: 0,05 euroa) lopetettuihin toimintoihin. Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (2011: 0,87 euroa).

Tase ja rahoitusasema

Vuoden 2012 lopussa konsernitase oli 4 041,6 milj. euroa (2011: 4 328,3 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2012 oli 192,0 milj. euroa (2011: 273,8 milj. euroa). Liiketoiminnan osakekohtainen rahavirta oli 1,18 euroa (2011: 1,68 euroa).

Sanoman omavaraisuusaste oli 42,4 % (2011: 37,0 %) vuoden 2012 lopussa. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,6 % (2011: 5,9 %) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 8,2 % (2011: 6,8 %). Vuonna 2011 televisio- ja lehtitoimintojen hankinta Hollannissa ja Belgiassa vaikutti kielteisesti näihin tunnuslukuihin. Oma pääoma oli 1 628,6 milj. euroa (2011: 1 524,2 milj. euroa). Osakekohtainen oma pääoma oli 8,14 euroa (2011: 7,70 euroa). Korolliset velat olivat 1 408,7 milj. euroa (2011: 1 727,2 milj. euroa) joulukuun 2012 lopussa. Korollinen nettovelka oli 1 241,5 milj. euroa (2011: 1 611,2 milj. euroa).

Sanoma Oyj laski 13.3.2012 liikkeelle historiansa ensimmäisen joukkovelkakirjalainan. Tähän viiden vuoden vakuudettomaan 400 milj. euron joukkovelkakirjalainaan ei liity finanssikovenantteja, ja siitä maksetaan 5,000 %:n kiinteä kuponkikorko. Lainan emissiokurssi on 99,413, jolloin vuotuiseksi koroksi tulee 5,136 %.

Sanoma Oyj allekirjoitti 6.7.2012 uuden viisivuotisen 600 milj. euron luottolimiittisopimuksen. Sopimuksen marginaali riippuu yhtiön velkaantuneisuudesta. Lähtömarginaali on 1,5 % yli Euriborin. Uudella luottosopimuksella korvattiin aiempi, 802 milj. euron syndikoitu luottolimiittisopimus.

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit vuonna 2012

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen (mukaan lukien rahoitusleasingsopimukset) olivat 59,5 milj. euroa tammi–joulukuussa (2011: 76,2 milj. euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluonteisiin hankintoihin ja korjauksiin. Vertailukaudella noin kolmannes investoinneista liittyi myytyjen elokuvatoimintojen pitkäaikaisten vuokrasopimusten uusimiseen.

Vuonna 2012 Sanoman ostamien liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 27,3 milj. euroa (2011: 1 415,2 milj. euroa). Jokaisen yksittäisen yritysoston vaikutus konsernin varoihin ja velkoihin oli vähäinen. Hankintojen yhteisvaikutus konsernin liikevaihtoon omistusajalta vuonna 2012 oli 17,1 milj. euroa ja liikevoittoon 1,7 milj. euroa.

Tammikuussa Sanoma Media Netherlands kasvatti omistusosuuttaan hollantilaisessa Hemels-yhteisyrityksessä 51 prosentista 71 prosenttiin. Ensimmäiset 51 % hankittiin vuonna 2011. Hemelsin yhdistely jatkuu suhteellista yhdistelymenetelmää käyttäen, 71 % omistusosuudella. Hemels tuottaa yritysjulkaisuja.

Maaliskuussa Sanoma myi osuutensa (21,11 %) tietoliikennekonserni DNA Oy:stä ja vastaanotti 181,5 milj. euron kauppahinnan. Sanoma kirjasi kaupasta -19,3 milj. euron vähennyskelvottoman kertaluonteisen myyntitappion vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Huhtikuussa Sanoma myi logistiikkapalveluja tarjoavan Porvoon Kirjakeskus Oy:n. Sanoma kirjasi kaupasta 0,1 milj. euron verottoman myyntivoiton vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Toukokuussa Sanoma myi kioskitoimintonsa ja Rautakirja-tavaramerkkinsä Suomessa, Virossa ja Liettuassa sekä lehtijakelutoimintonsa Virossa ja Liettuassa. Lisäksi Sanoma myi kirjakauppatoimintansa Virossa. Sanoma kirjasi kaupasta 77,4 milj. euron verottoman kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2012 toisella neljänneksellä.  Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin (International Financial Reporting Standards) mukaan myytävänä oleva liiketoiminta on luokiteltava lopetetuksi toiminnaksi, jos se edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta. Sanoma luokitteli kaupassa luovutettavat toiminnot lopetettaviksi toiminnoiksi vuodesta 2012 alkaen. Lopetettujen toimintojen vaikutus on poistettu konsernituloslaskelmasta, ja lopetettujen toimintojen tilikauden tulos esitetään omana eränään jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen jälkeen. Vuoden 2011 tuloslaskelmaa on oikaistu vastaavasti.

Toukokuussa Sanoma Media osti kuluttajaverkkoliiketoimintaan erikoistuneen Read & View -yrityksen Hollannissa. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 toukokuusta alkaen.

Kesäkuussa Sanoma myi informaatio- ja mediaseurantapalveluja tarjoavan Esmerk Oy:n. Sanoma kirjasi kaupasta 5,7 milj. euron verottoman kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Kesäkuussa Sanoma Learning osti Bureau ICE -yrityksen, joka tarjoaa testejä ja kokeita yläasteelle ja ammatilliseen koulutukseen. Kauppa saatettiin päätökseen välittömästi. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Kesäkuussa Sanoma myi kaikki omistuksessaan olevat Esan Kirjapaino Oy:n osakkeet Keskisuomalainen Oyj:lle. Niiden osuus oli 14,7 % Esan Kirjapaino Oy:n kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja 19,2 % kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Sanoma kirjasi kaupasta 0,9 milj. euron verottoman myyntivoiton vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Heinäkuussa Sanoma Media Finlandiin kuuluva Nelonen Media osti Radio SuomiPOP-, Groove FM- ja Metro FM -kanavat ja laajensi näin Radio Aallosta ja Radio Rockista koostunutta kanavavalikoimaansa. Hankittujen liiketoimintojen tulokset on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Heinäkuussa Sanoma Media Belgium osti HeadOffice-viestintätoimiston. Kauppa saatettiin päätökseen välittömästi. HeadOffice on asiakkuusmarkkinoinnin yritys, joka on erikoistunut suoramarkkinointiin, asiakaslehtiin, brändien aktivoimiseen, sisältömarkkinointiin ja asiakasuskollisuuteen. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Syyskuussa Sanoma myi kaikki omistuksessaan olevat Hansaprint Oy:n osakkeet TS-Yhtymä Oy:lle. Niiden osuus oli 40 % Hansaprint Oy:n kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja lukumäärästä. Sanoma kirjasi kaupasta 3,0 milj. euron verottoman kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Marraskuussa Sanoma Media Netherlands osti 40 % hollantilaisen verkkokauppayhtiön SB Commercen osakkeista. SB Commerce omistaa muun muassa kodinsisustukseen keskittyvän Voor-thuis.nl-verkkokaupan. SB Commerce yhdistellään Sanomaan rivi riviltä 40 % omistusosuuden mukaisella suhteellisella yhdistelymenetelmällä.  

Joulukuussa Sanoma myi Slovenian liiketoiminnot. Sanoma kirjasi kaupasta -1,1 milj. euron vähennyskelvottoman kertaluonteisen myyntitappion vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä.

MEDIA

Media-segmentti kattaa aikakauslehti-, televisio- ja radiotoiminnot sekä verkkoliiketoiminnot yhdessätoista Euroopan maassa. Segmentti sisältää neljä strategista liiketoimintayksikköä: Sanoma Media Belgium, Sanoma Media Finland, Sanoma Media Netherlands ja Sanoma Media Russia & CEE.


- Makrotalouden epävarmuus vaikuttaa mainosmarkkinoihin.
- SBS:n televisiotoimintojen katseluosuus Hollannissa vakiintui 20 %:n tienoille vuonna 2012.
- Sanoman osuus televisiotoimintojen mainosmarkkinoista vahvistui Suomessa ja Belgiassa.
- Sanoma myi Slovenian liiketoiminnot.


- Toukokuussa 2012 Sanoma Media osti kuluttajaverkkoliiketoimintaan erikoistuneen Read & View -yrityksen Hollannissa. Yritysoston tarkoituksena on tukea tilausmyyntiä verkossa. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen toukokuusta 2012 alkaen.
- Heinäkuussa 2012 Sanoma osti kolme radiokanavaa ja nousi kaupallisen radion markkinajohtajaksi Suomessa. Hankittujen liiketoimintojen tulokset on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.
- Heinäkuussa 2012 Sanoma osti HeadOffice-viestintätoimiston vahvistaakseen asiakaskustantamisen markkina-asemaansa Belgiassa. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2012

2011

%

2012

2011

%

Liikevaihto

406,3

435,8

-6,8

1 487,1

1 369,2

8,6

Hollanti

207,2

232,2

-10,8

760,4

642,0

18,4

Suomi

82,2

86,2

-4,6

301,7

309,7

-2,6

Venäjä & CEE

53,5

56,7

-5,6

199,5

213,1

-6,4

Belgia

64,1

61,9

3,5

228,3

209,1

9,2

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-0,7

-1,2

42,7

-2,7

-4,8

42,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

46,9

64,4

-27,2

151,2

149,5

1,1

  % liikevaihdosta

11,5

14,8

 

10,2

10,9

 

Liikevoitto

30,9

53,0

-41,7

130,0

90,4

43,8

Käyttöomaisuusinvestoinnit

30,7

21,9

40,2

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

4,2

4,5

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

5 718

5 638

1,4

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

5 772

5 411

6,7

* Vuonna 2012 kertaluoteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä -2,6 milj. euroa rakennejärjestelykuluja, kolmannella neljänneksellä -2,7 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä neljännellä neljänneksellä -8,9 milj. euroa rakennejärjestelykuluja, -1,1 milj. euron myyntitappio Adria Media Ljubljanan myynnistä ja -6,0 milj. euron liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Venäjällä ja CEE-maissa. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 9,1 milj. euron myyntivoitto Humosta ja Desert Fishesistä, kolmannella neljänneksellä -3,4 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Hollannissa ja -53,4 milj. euron liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Venäjällä ja CEE-maissa ja neljännellä neljänneksellä -9,8 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä -1,6 milj. euron alaskirjaus Jok Foe Groupista.

Toiminnalliset tunnusluvut *

1-12/

1-12/

Aikakauslehdet

2012

2011

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

269

280

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

332 494

324 974

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

47 635

48 559

 

Suomen TV-toiminnot

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

34,0 %

32,8 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus (10-44 vuotiaat)

32,9 %

34,5 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

15,1 %

15,0 %

 

Hollannin TV-toiminnot

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

25,8 %

30,1 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus (20-49 vuotiaat)

20,1 %

22,9 %

* Sisältää yhteisyritykset

Neljäs vuosineljännes

Media-segmentin liikevaihto laski loka–joulukuussa 6,8 % 406,3 milj. euroon (2011: 435,8 milj. euroa). Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 7,9 %.

Mainosmyynti laski 7,4 % ja oli 47,7 % (2011: 48,0 %) neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta. Verkkomainosmyynti laski 1,1 %.

Painettujen tuotteiden levikkimyynti laski 5,3 % ja oli 38,9 % (2011: 38,3 %) neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta. Sekä irtonumeromyynti että tilausmyynti laskivat hieman.

Sanoman verkko-, televisio- ja radiomainosmyynti Media-segmentissä laski 9,7 % Hollannin heikon televisiomainonnan vuoksi ja oli 31,8 % (2011: 32,8 %) segmentin neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta.

Media Netherlandsin liikevaihto laski 10,8 %. Mainosmyynti laski merkittävästi ja oli 49,4 % (2011: 52,1 %) Hollannin liikevaihdosta. Sanoma arvioi televisiomainosmarkkinan vähentyneen nettomääräisesti Hollannissa noin 7 % loka–joulukuussa. Verkkomainosmyynti laski jonkin verran. Sanoma arvioi kuluttaja-aikakauslehtimainonnan laskeneen nettomääräisesti noin 14 % loka–joulukuussa. Aikakauslehtitoimintojen liikevaihto laski selvästi. Sekä irtonumeromyynti että tilausmyynti laskivat jonkin verran vertailukaudesta. Levikkimyynnin osuus Hollannin liikevaihdosta oli 38,3 % (2011: 36,4 %). Lukijamarkkinoiden laskusuuntaus jatkui.

Media Finlandin liikevaihto laski 4,6 % neljännellä vuosineljänneksellä, koska hieman kasvanut televisio- ja radiomainonnan myynti (mukaan lukien ostetut radiotoiminnot) ei kumonnut aikakauslehtitoimintojen liikevaihdon selvää laskua. TNS Gallup Adexin mukaan televisiomainonta väheni nettomääräisesti Suomessa neljännellä vuosineljänneksellä 3 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Aikakauslehtimainonta väheni nettomääräisesti 14 %. Suomen toimintojen mainosmyynti oli 45,1 % (2011: 42,0 %) neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta. Tilausmyynti laski jonkin verran, ja irtonumeromyynti pysyi vertailukauden tasolla. Levikkimyynti oli yhteensä 41,6 % (2011: 41,9 %) Suomen liikevaihdosta.

Media Belgiumin liikevaihto kasvoi 3,5 %, mikä johtui televisiomainosmyynnin merkittävästä kasvusta ja HeadOfficen ostosta. Sanoma arvioi aikakauslehtimainonnan laskeneen nettomääräisesti Belgiassa noin 20 % loka–joulukuussa. Sanoma arvioi televisiomainonnan laskeneen nettomääräisesti Belgiassa noin 9 % loka–joulukuussa. Sanoman televisiotoimintojen katseluosuuden ja markkinaosuuden kasvu jatkui Belgian flaaminkielisessä osassa. Nettomääräinen markkinaosuus kasvoi vuoden aikana ja oli 28,3 % (2011: 25,4 %).  Yhteensä mainosmyynti oli 36,3 % (2011: 34,6 %) ja levikkimyynti 45,1 % (2011: 45,6 %) Belgian liikevaihdosta.

Venäjällä ja CEE-maissa liikevaihto laski 5,6 %, koska levikkimyyntiin kohdistuu edelleen paineita. Russia and CEE -liiketoimintayksikön mainosmyynti pysyi vertailukauden tasolla. Yhteensä mainosmyynti oli 58,9 % (2011: 54,5 %) yksikön liikevaihdosta. Irtonumeromyynti ja tilausmyynti laskivat useimmissa maissa markkinoiden heikkenemisen ja kuluttajien ostovoimaan kohdistuvan paineen seurauksena. Siksi myös levikkimyynti laski jonkin verran ja oli 29,3 % (2011: 32,0 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Palvelu- ja tuoteportfolioita optimoidaan niiden kehitysmahdollisuuksien mukaan sekä kehitetään vastaamaan muutoksia markkinaympäristössä.

Media-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski loka–joulukuussa 27,2 % ja oli 46,9 milj. euroa (2011: 64,4 milj. euroa). Vertailukaudella liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyi 11,1 milj. euroa SBS-kauppaan liittyviä kertaluonteisia kuluja transaktiosta ja tilauskannan poistoista, joita ei luokiteltu kertaluonteisiksi. Hollannissa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski merkittävästi pääasiassa mainosmarkkinoiden heikon kehityksen ja television ohjelmaoikeuksiin tehtyjen investointien kasvun myötä. Suomessa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski merkittävästi levikkimyynnin laskun seurauksena. Belgiassa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laske selvästi, mikä johtui pääasiassa markkinointikulujen kasvusta ja valikoiman kehittämiseen tehdyistä investoinneista. Venäjällä ja CEE-maissa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi merkittävästi kustannuskurin seurauksena. Tulos sisältää -15,9 milj. euroa (2011: -11,4 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät rakennejärjestelykuluihin sekä liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalentumiseen. Vertailukaudella kertaluonteiset erät liittyivät rakennejärjestelykuluihin ja arvonalentumisiin. 

Media-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 10,0 milj. euroa (2011: 6,0 milj. euroa) ja liittyivät tietojärjestelmiin.

2012

Tammi–joulukuussa Media-segmentin liikevaihto kasvoi 8,6 % 1 487,0 milj. euroon (2011: 1 369,2 milj. euroa).

Kasvu tuli pääasiassa Hollannissa ja Belgiassa ostettujen SBS:n televisio- ja lehtitoimintojen yhdistämisestä, jonka vaikutus ylitti levikkimyynnin ja aikakauslehtien mainosmyynnin laskun vaikutuksen. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 5,8 %. 

Media-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 1,1 % 151,2 milj. euroon (2011: 149,5 milj. euroa), sillä ostettujen toimintojen yhdistäminen sekä verkkoliiketoiminnan ja Suomen televisiotoiminnan hyvä kehitys kompensoivat aikakauslehtitoimintojen tuloksen laskun kaikissa strategisissa liiketoimintayksiköissä. Vertailukaudella liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyi 34,4 milj. euroa SBS-kauppaan liittyviä kertaluonteisia kuluja transaktiosta ja tilauskannan poistoista, joita ei luokiteltu kertaluonteisiksi. Liikevoittoon sisältyi -21,2 milj. euroa (2011: -59,1 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalentumisista, rakennejärjestelykustannuksista, omaisuuden myyntitappioista ja tehostamishankkeisiin liittyvistä kuluista. Vertailuvuonna kertaluonteiset erät liittyivät liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalentumisiin, rakennejärjestelykustannuksiin ja omaisuuden myyntivoittoihin.

Media-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 30,7 milj. euroa (2011: 22,9 milj. euroa) ja liittyivät lähinnä tietojärjestelmiin liiketoiminnan tuessa ja digitaalisessa kehitystyössä. Vuoden 2012 merkittävimmät yritysostot olivat kuluttajaverkkoliiketoimintaan erikoistunut Read & View Hollannissa, kolme kaupallista radiokanavaa Suomessa ja sisältömarkkinointiin erikoistunut HeadOffice Belgiassa. Vuoden 2011 merkittävin yritysosto oli SBS:n televisio- ja lehtitoiminnan hankinta Hollannissa ja Belgiassa.

NEWS

News-segmentti sisältää strategisen liiketoimintayksikön Sanoma Newsin, joka on Suomen johtava sanomalehtikustantaja ja verkkoliiketoimija.


- Makrotalouden epävarmuus vaikuttaa mainosmarkkinoihin ja etenkin painettuun työpaikkailmoitteluun ja sitä kautta News-segmenttiin.
- Tilausmyynnin lasku jatkui ja vuoden 2012 alussa voimaan tullut lehtitilausten arvonlisävero vaikutti myös negatiivisesti tilausmyyntiin.
- Käynnissä olevien tehostamistoimien vaikutukset eivät ole vielä kumonneet liikevaihdon laskua.
- Helsingin Sanomat uudistui perusteellisesti. Uutistoimitus yhdistettiin televisiokanava Nelosen toimituskuntaan, maksumuuri otettiin käyttöön marraskuun lopussa ja broadsheet-formaatista siirryttiin tabloid-kokoon tammikuussa 2013.

Avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2012

2011

%

2012

2011

%

Liikevaihto

107,6

112,0

-3,9

422,8

435,8

-3,0

Helsingin Sanomat

57,1

60,8

-6,0

224,9

238,5

-5,7

Ilta-Sanomat

21,1

21,6

-2,4

84,3

84,4

-0,1

Muu kustantaminen

24,6

25,4

-3,1

96,4

97,0

-0,6

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

4,8

4,2

13,5

17,2

15,9

7,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

10,0

14,1

-29,2

32,4

49,4

-34,5

  % liikevaihdosta

9,3

12,6

 

7,7

11,3

 

Liikevoitto

8,0

4,9

62,3

20,5

40,2

-49,1

Käyttöomaisuusinvestoinnit

11,0

16,9

-35,0

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

9,3

16,7

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

1 928

2 025

-4,8

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 055

2 061

-0,3

* Vuonna 2012 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä -9,9 milj. euron aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus ja neljännellä neljänneksellä -2,0 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden neljännellä neljänneksellä -9,2 milj. euroa rakennejärjestelykuluja.

Toiminnalliset tunnusluvut

10-12/

10-12/

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

2012

2011

Iltasanomat.fi

2 451 672

2 219 968

HS.fi

1 394 027

1 413 050

Huuto.net

442 911

458 174

Oikotie.fi

496 600

461 842

Taloussanomat.fi

723 001

664 339

 

 

1-12/

1-12/

Levikki

2012

2011

Helsingin Sanomat

337 962

365 994

Ilta-Sanomat

132 595

143 321

Neljäs vuosineljännes

News-segmentin liikevaihto laski loka–joulukuussa 3,9 %, mikä johtui lähinnä Helsingin Sanomat ‑liiketoimintayksiköstä. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 4,5 %.

Levikkimyynti laski 4,3 %, kun irtonumeromyynti laski jonkin verran ja tilausmyynti laski hieman. Levikkimyynti oli 41,3 % (2011: 41,5 %) segmentin liikevaihdosta.

Mainosmyynti laski 6,5 % epäsuotuisien markkinoiden myötä. Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski selvästi, mutta verkkomainosmyynti kasvoi selvästi. Mainosmyynti oli 49,4 % (2011: 50,7 %) segmentin neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta.

TNS Gallup Adexin mukaan mainonta Suomen sanomalehdissä laski nettomääräisesti noin 13 % neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilastoitu verkkomainosmyynti kasvoi nettomääräisesti noin 14 %.

Yhteensä digitaalinen myynti kasvoi 3,2 %. Digitaalinen myynti oli 14,1 % (2011: 13,1 %) segmentin liikevaihdosta. Myynti koostui pääasiassa verkkomainonnasta mutta yhä enemmän myös palveluista ja sisällöistä.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto laski 6,0 %. Makrotalouden epävarmuus näkyi erityisesti työpaikkailmoittelussa. Ilmoitusmyynti laski selvästi ja oli 52,7 % (2011: 54,6 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Tilausmyynti laski hieman, mikä johtui osittain vuoden 2012 alussa voimaan tulleesta lehtitilausten arvonlisäverosta.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 2,4 %. Mainosmyynti kasvoi hieman, koska verkkomainosmyynnin kehitys ylitti painettujen lehtien ilmoitusmyynnin selvän laskun vaikutuksen. Mainosmyynti oli 31,7 % (2011: 30,2 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Levikkimyynti laski hieman. Suomen painettujen iltapäivälehtien kokonaismarkkinavolyymi on pienentynyt jonkin verran vuonna 2012. Ilta-Sanomien markkinaosuus vahvistui edelleen. Ilta-Sanomien osuus iltapäivälehtien irtonumeromyynnistä oli 59,2 % (2011: 58,3 %) viimeksi kuluneella 12 kuukauden jaksolla.

Muun kustantamisen liikevaihto laski 3,1 % kaupunkilehtien ja paikallisten sanomalehtien liikevaihdon pienenemisen myötä.

News-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski loka–joulukuussa 29,2 % ja oli 10,0 milj. euroa (2011: 14,1 milj. euroa). Käynnissä olevat tehostamistoimet eivät kumonneet liikevaihdon laskua. Liikevoitto sisälsi -2,0 milj. euroa (2011: -9,2 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät rakennejärjestelykuluihin. Vertailukaudella kertaluonteiset erät liittyivät eläke- ja eropaketteihin.

2012

Tammi–joulukuussa News-segmentin liikevaihto laski 3,0 % ja oli 422,8 milj. euroa (2011: 435,8 milj. euroa). Mainosmyynti laski 6,0 % epäsuotuisien markkinoiden myötä. Pääasiassa verkkomainonnasta mutta myös yhä suuremmalta osin sisällöstä koostuvan digitaalisen myynnin myönteinen kehitys jatkui. Digitaalinen myynti oli 13,8 % (2011: 12,1 %) segmentin liikevaihdosta. Makrotalouden epävarmuus vaikuttaa mainosmarkkinoihin ja etenkin painettuun työpaikkailmoitteluun. Levikkimyynti laski 3,1 %, kun sekä irtonumeromyynti että tilausmyynti laskivat hieman. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 3,6 %.

News-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 34,5 % 32,4 milj. euroon (2011: 49,4 milj. euroa), mikä johtui lähinnä Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön merkittävästi heikommasta tuloksesta. Liikevoitto sisälsi -11,9 milj. euroa (2011: -9,2 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät tietojärjestelmään ja rakennejärjestelykustannuksiin. Vertailuvuonna kertaluonteiset erät liittyivät eläke- ja eropaketteihin.

News-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 11,0 milj. euroa (2011: 16,9 milj. euroa). Ne koostuivat pääosin panostuksista digitaaliseen liiketoimintaan ja tietojärjestelmiin sekä korvausluontoiseen hankintaan painotoiminnassa. Vuonna 2012 tai vertailuvuonna ei tehty merkittäviä yrityshankintoja.

LEARNING

Learning-segmentti sisältää strategisen Sanoma Learning -liiketoimintayksikön. Sanoma Learning on painettujen ja digitaalisten oppimistuotteiden ja oppimisratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa.

- Markkinaolosuhteet pysyivät vakaina useimmissa toimintamaissa.


- Kesäkuussa 2012 Sanoma täydensi oppimisratkaisujen valikoimaansa ostamalla Bureau ICE -yrityksen, joka tarjoaa testejä ja kokeita yläasteelle ja ammatilliseen koulutukseen. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.
- Kielipalvelut ja kirjapainotoiminta on siirretty raportoitavaksi ryhmässä ”Muut yhtiöt ja eliminoinnit”. Siksi ”Muut”-yksikköön ei kirjata liikevaihtoa vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2012

2011

%

2012

2011

%

Liikevaihto

35,5

39,2

-9,6

312,4

290,6

7,5

Oppiminen

35,5

34,7

2,4

306,4

256,6

19,4

Muut

0,0

5,0

-100,0

6,5

36,1

-82,1

Eliminoinnit

0,0

-0,4

92,0

-0,5

-2,1

75,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

-22,0

-20,0

-10,2

59,6

47,7

24,9

  % liikevaihdosta

-62,0

-50,9

 

19,1

16,4

 

Liikevoitto

-22,0

-23,0

4,2

59,3

43,9

35,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit

7,3

10,0

-26,9

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

11,0

8,8

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

1 735

2 011

-13,7

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

1 832

2 088

-12,2

* Vuonna 2012 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä -4,4 milj. euroa Puolan Oppiminen-liiketoiminnan rakennejärjestelykuluja, toisella neljänneksellä 5,7 milj. euron myyntivoitto Esmerkistä ja -1,6 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 milj. euron kertaluonteinen tuotto LDC:n myynnistä ja toisella neljänneksellä -1,7 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella neljänneksellä -0,1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Neljännellä neljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyi -2,9 milj. euron aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus.

Neljäs vuosineljännes

Learning-segmentin liikevaihto laski loka–joulukuussa 9,6 % ja oli 35,5 milj. euroa (2011: 39,2 milj. euroa). Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 0,4 %.

Oppimisliiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella ja kolmannella neljänneksellä, kun taas ensimmäinen ja neljäs neljännes ovat yleensä tappiollisia.

Logistiikkapalveluja tarjoava Porvoon Kirjakeskus Oy myytiin huhtikuussa 2012, eikä se ole sisältynyt Learning-segmentin lukuihin huhtikuusta 2012 alkaen.

Informaatio- ja mediaseurantapalveluja tarjoava Esmerk myytiin kesäkuussa 2012, eikä se ole sisältynyt Learning-segmentin lukuihin kesäkuusta 2012 alkaen.

Oppimisliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,4 % 35,5 milj. euroon. Markkinaolosuhteet pysyivät ennallaan useimmissa toimintamaissa. Unkarissa tulevat uudistukset voivat aiheuttaa paljon epävarmuutta kulutukseen.

Learning-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 10,2 % ja oli -22,0 milj. euroa (2011: -20,0 milj. euroa). Lasku liittyy pääasiassa rakennejärjestelyihin, mutta selittyy osittain neljännesten välisillä ajoituseroilla. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä (2011: -3,0 milj. euroa).

Learning-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 2,2 milj. euroa (2011: 3,5 milj. euroa). Ne liittyivät lähinnä tietojärjestelmiin.

2012

Tammi–joulukuussa Learning-segmentin liikevaihto kasvoi 7,5 % 312,4 milj. euroon (2011: 290,6 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa rakennemuutoksista ja entistä vahvemmasta tuloskunnosta. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 8,6 %.

Learning-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 24,9 % 59,6 milj. euroon (2011: 47,7 milj. euroa). Kasvu johtui lähinnä yritysostoista ja myös entistä vahvemmasta tuloskunnosta. Liikevoittoon sisältyi -0,3 milj. euroa (-3,8 milj. euroa) kertaluonteisia eriä.

Learning-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 7,3 milj. euroa (2011: 10,0 milj. euroa). Ne liittyivät lähinnä tietojärjestelmiin. Vuoden 2012 merkittävin yritysosto oli Bureau ICE, joka tarjoaa testejä ja kokeita yläasteelle ja ammatilliseen koulutukseen. Vertailuvuoden merkittävin yritysosto oli Tammi Oppimateriaalit -liiketoiminta (nyt osa Sanoma Pro:ta) ja ruotsalainen oppimateriaalikustantaja Bonnier Utbildning (nykyisin Sanoma Utbildning).

KONSERNI

Henkilöstö

Vuonna 2012 Sanoma-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 10 804 (2011: 11 607) henkilöä. Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 10 381 (2011: 10 960). Yritysmyynnit ja rakennejärjestelyt vähensivät henkilöstömäärää vuonna 2012. Kokoaikaisiksi muutettuna Median palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 5 718 (2011: 5 638) työntekijää, Newsin 1 928 (2011: 2 025), Learningin 1 735 (2011: 2 011) ja konsernitoimintojen 203 (2011: 178).

Sanoman henkilöstölle maksettiin vuonna 2012 palkkoja ja palkkioita yhteensä 517,6 milj. euroa (2011: 549,7 milj. euroa). Luku sisältää myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen.

Osinko

Sanoma Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 578,7 milj. euroa, josta tilikauden voitto on 136,5 milj. euroa.


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:
– osinkoa jaetaan 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä arviolta 97,7 milj. euroa
– lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 0,55 milj. euroa
– omaan pääomaan jätetään 480,4 milj. euroa.

Vuodelta 2011 Sanoma jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä.

Yhtiökokous, tilinpäätös ja toimintakertomus

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.4.2013 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokouksen asialista on nähtävissä myöhemmin konsernin verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com.

Sanoman tilinpäätös, toimintakertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2012 julkistetaan digitaalisessa muodossa konsernin verkkosivujen Arkisto-osiossa viikolla 10 (4.3. alkavalla viikolla). ’Sanoma View’ julkistetaan 3.4.2013, ja sen voi tilata konsernin verkkosivuilta osoitteesta Sanoma.com.

Osakkeet ja omistus

Vuonna 2012 NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin 106 129 204 (2011: 89 486 428) Sanoman osaketta ja osakkeen vaihto oli noin 65 % (2011: 55 %) keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 851,7 milj. euroa (2011: 1 096,9 milj. euroa). NASDAQ OMX Helsinki edusti noin 65 % Sanoman osakkeen kokonaisvaihdosta kaikissa pörsseissä.

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli 8,15 euroa vuonna 2012. Osakkeen hinta vaihteli 5,79 ja 11,70 euron välillä. Vuoden lopussa Sanoman markkina-arvo oli 1,2 mrd. euroa (2011: 1,4 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 7,44 euroa (2011: 8,87 euroa).

Sanoma Oyj vastaanotti 29.5.2012 arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) 2 luvun 9 pykälän mukaiset Sanoma Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset. Aatos Erkon kuolinpesä ilmoitti, että 29.5.2012 kuolinpesään kuuluvien (suoraan ja välillisesti Asipex Oy:n kautta omistettujen) Sanoma Oyj:n osakkeiden omistusoikeus siirtyy Jane ja Aatos Erkon säätiölle, kun perunkirjoitus on toimitettu ja testamenttimääräys on pantu täytäntöön. Tämän seurauksena kuolinpesän omistus Sanoma Oyj:ssä laskee 37 483 619 osakkeesta 0 osakkeeseen eli 0,0000 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Jane ja Aatos Erkon säätiön omistusosuus Sanoma Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä nousee vastaavan määrän ja ylittää siten 20 prosenttia Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Sanoma Oyj vastaanotti 3.10.2012 arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) 2 luvun 9 pykälän mukaiset Sanoma Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset. Aatos Erkon kuolinpesä ilmoitti, että kuolinpesään kuuluvien (suoraan ja välillisesti Asipex Oy:n kautta omistettujen) Sanoma Oyj:n osakkeiden omistusoikeus oli siirtynyt Jane ja Aatos Erkon säätiölle testamenttimääräyksen mukaisesti. Testamenttimääräys pantiin täytäntöön 3.10.2012. Tämän seurauksena kuolinpesän omistus Sanoma Oyj:ssä laski 37 483 619 osakkeesta 0 osakkeeseen eli 0,0000 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Jane ja Aatos Erkon säätiön omistusosuus Sanoma Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä nousi vastaavan määrän ja ylitti liputuspäivänä 20 prosenttia Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Sanoma Oyj vastaanotti 31.10.2012 arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) 2 luvun 9 pykälän mukaiset Sanoman Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset. Liputusilmoitusten mukaan Oy Asipex Ab:n omistamien Sanoma Oyj:n osakkeiden (välillisesti Jane ja Aatos Erkon säätiön omistamat) omistusoikeus on siirtynyt Jane ja Aatos Erkon säätiön ja Oy Asipex Ab:n välisen kaupan perusteella Jane ja Aatos Erkon säätiölle (suora omistus). Tämän seurauksena Oy Asipex Ab:n omistus Sanoma Oyj:ssä laski 11 803 543 osakkeesta 0 osakkeeseen eli 0,00 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Jane ja Aatos Erkon säätiön suora omistusosuus Sanoma Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä nousi näin ollen vastaavan määrän 37 483 619 osakkeeseen, joka vastasi liputuspäivänä 23,02 prosenttia Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Sanoma Oyj vastaanotti 2.11.2012 arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495) 2 luvun 9 pykälän mukaisen Sanoma Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen. Liputusilmoituksen mukaan Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien Holding Manutas Oy:n ja Security Trading Oy:n yhteenlaskettu omistus Sanoma Oyj:ssä on noussut 7 556 800 osakkeesta 8 556 800 osakkeeseen eli liputuspäivänä 5,26 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Vuoden 2012 lopussa Sanoman rekisteröity osakepääoma oli 71 258 986,82 euroa ja osakkeiden lukumäärä 162 812 093 kappaletta.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 3.4.2012 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Annet Aris, Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä Annet Aris, Jane Erkko, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen.

Sanoma ilmoitti uudesta organisaatiomallista 5.8.2011. Sanoman johtoryhmään (Executive Management Group, EMG) kuuluvat joulukuun 2012 lopusta alkaen Harri-Pekka Kaukonen (Sanoma-konsernin toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja), Jacqueline Cuthbert (henkilöstöjohtaja), Jacques Eijkens (Sanoma Learningin toimitusjohtaja), Heike Rosener (Sanoma Media Russia & CEE:n toimitusjohtaja), Kim Ignatius (talousjohtaja), John Martin (digitaalisen liiketoiminnan johtaja), Dick Molman (Sanoma Media Netherlandsin toimitusjohtaja), Anu Nissinen (Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja), Pekka Soini (Sanoma Newsin toimitusjohtaja) ja Aimé Van Hecke (Sanoma Media Belgiumin toimitusjohtaja).

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 3.4.2012 Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus vastaa 9,8 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2011 antaman valtuutuksen. Hallitus ei käyttänyt tämän valtuutuksen mukaista oikeuttaan neljännellä vuosineljänneksellä.

Lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen 8.4.2010 antama valtuutus päättää enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus vastaa 35,5 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus päätti tämän valtuutuksen nojalla 20.12.2011 optiojärjestelmä 2011:n käyttöönotosta ja 22.12.2010 optiojärjestelmä 2010:n käyttöönotosta. 

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa medialiiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen. Mainosmyynnin kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Televisiomainonta on Suomessa, Hollannissa ja Belgiassa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausivaihtelun vuoksi konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä selvästi pienimmät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät (ennallaan)

Riskienhallinnan pääperiaatteita sekä Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin, joita käynnissä oleva digitalisointi vauhdittaa. Sanoma vastaa haasteeseen ryhtymällä toimenpiteisiin kaikissa strategisissa liiketoimintayksiköissään.

Uudet tulokkaat saattavat kyetä hyödyntämään asiakkaiden muuttuvia mieltymyksiä ja median digitalisoitumista paremmin kuin markkinoilla jo olevat toimijat. Uudet toimijat voivat onnistua valtaamaan markkinaosuuksia Sanoman vakiintuneilta toimialoilta.

Toimialan tavanomaiset liiketoimintariskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden suhdanteisiin. Siksi yleinen taloudellinen tilanne ja toimialan taloudelliset suhdanteet vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

Sanoman rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskit. Muita riskejä ovat pääomaan, arvonalentumisiin ja pääoman saatavuuteen liittyvät riskit. Konsernitasolla merkittävimmät riskit liittyvät maksuvalmiusriskiin sekä valuuttakurssien ja korkojen muutoksiin.

SBS-yritysoston myötä Sanoman taseessa on noin 3,0 mrd. euroa liikearvoa (goodwill), julkaisuoikeuksia ja muita aineettomia oikeuksia, joista suurin osa liittyy aikakauslehti- ja televisiotoimintaan. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti liikearvoa ei poisteta, vaan arvonalentuminen testataan vähintään vuosittain tai aina, kun siitä on viitteitä. Merkittävät muutokset liiketoiminnan perusedellytyksissä voisivat johtaa arvonalentumisiin.

TILINPÄÄTÖS (TILIKAUDEN LUVUT TILINTARKASTETTU)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2012 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa

10-12/

10-12/

1-12/

1-12/

JATKUVAT TOIMINNOT

2012

2011

2012

2011

 

LIIKEVAIHTO 

586,7

627,9

2 376,3

2 378,1

Liiketoiminnan muut tuotot 

15,7

29,1

52,5

116,5

Materiaalit ja palvelut

199,6

207,0

816,3

858,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

155,4

168,8

613,6

611,7

Liiketoiminnan muut kulut 

141,8

147,1

491,5

541,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 

 

-1,2

Poistot ja arvonalentumiset

99,7

88,1

325,2

309,5

LIIKEVOITTO

6,0

46,0

182,3

172,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-0,2

-2,2

-17,7

-3,7

Rahoitustuotot

3,0

9,3

18,2

13,9

Rahoituskulut

18,0

22,2

75,6

46,6

TULOS ENNEN VEROJA

-9,1

30,8

107,3

136,3

Tuloverot

-0,3

-9,7

-36,4

-57,7

TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

-9,4

21,1

70,9

78,6

 

LOPETETUT TOIMINNOT

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

0,0

3,3

79,0

7,4

TILIKAUDEN TULOS

-9,4

24,4

149,9

86,0

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen jatkuvista toiminnoista:

Emoyhtiön omistajille

-10,8

14,9

64,7

77,0

Määräysvallattomille omistajille

1,4

6,2

6,2

1,5

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

-10,8

18,1

143,7

84,5

Määräysvallattomille omistajille

1,4

6,2

6,2

1,5

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

 

Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

-0,07

0,09

0,40

0,47

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

-0,07

0,09

0,40

0,47

 

Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,00

0,02

0,49

0,05

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,00

0,02

0,49

0,05

 

Osakekohtainen tulos, euroa

-0,07

0,11

0,88

0,52

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

-0,07

0,11

0,88

0,52

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. euroa

10-12/

10-12/

1-12/

1-12/

 

2012

2011

2012

2011

 

Tilikauden tulos

-9,4

24,4

149,9

86,0

Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

Muuntoerojen muutos

-2,9

-2,2

23,4

-25,6

Rahavirran suojaukset

3,2

-4,8

0,9

-11,7

Rahavirran suojauksiin liittyvät verot

-0,8

1,1

-0,2

2,9

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

-0,5

-5,9

24,1

-34,4

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

-9,8

18,5

174,0

51,6

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

-11,2

12,3

167,8

50,1

Määräysvallattomille omistajille

1,4

6,2

6,2

1,5

KONSERNITASE

milj. euroa

31.12.2012

31.12.2011

 

VARAT

 

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

283,4

343,6

Sijoituskiinteistöt

12,0

5,8

Liikearvo

2 307,6

2 316,2

Muut aineettomat hyödykkeet

700,2

709,8

Osuudet osakkuusyrityksissä

8,1

219,3

Myytävissä olevat sijoitukset

8,0

15,4

Laskennalliset verosaamiset

28,8

29,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

48,4

44,3

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

3 396,6

3 684,3

 

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 

66,2

96,8

Verosaamiset

27,1

12,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset

384,1

418,4

Myytävissä olevat sijoitukset

0,3

0,3

Rahavarat

167,2

116,0

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

645,0

644,0

 

VARAT YHTEENSÄ

4 041,6

4 328,3

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,3

71,3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

203,3

203,3

Muut rahastot

-8,0

-8,7

Muu oma pääoma

1 058,6

988,0

 

1 325,1

1 253,9

Määräysvallattomien omistajien osuus

303,4

270,3

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 628,6

1 524,2

 

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat 

143,6

146,1

Eläkevelvoitteet

14,2

17,2

Varaukset

4,1

6,3

Rahoitusvelat

942,2

1 101,2

Ostovelat ja muut velat

44,9

38,9

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

1 148,9

1 309,7

 

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

13,0

15,3

Rahoitusvelat

466,5

626,0

Verovelat

27,4

27,4

Ostovelat ja muut velat

757,1

825,8

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

1 264,1

1 494,5

 

VELAT YHTEENSÄ

2 413,0

2 804,1

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

4 041,6

4 328,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

Määräys-

 

 

 

 

 

 

 

vallat-

 

 

 

 

 

 

 

tomien

 

 

 

SVOP-

Muut

Muu

 

omista-

 

 

Osake-

rahas-

rahas-

oma

 

jien

 

 

pääoma

to*

tot

pääoma

Yht.

osuus

Yht.

 

OMA PÄÄOMA

1.1.2011

71,3

203,3

0,2

1 096,5

1 371,2

4,8

1 376,0

Osakemerkintä

 

 

 

 

 

 

optioilla

0,0

 

 

0,0

 

0,0

Myönnettyjen

 

 

 

 

 

 

optioiden

 

 

 

 

 

 

kuluvaikutus

 

 

3,5

3,5

 

3,5

Osingonjako

 

 

-179,1

-179,1

-0,6

-179,7

Muutos

 

 

 

 

 

 

määräysvallattomien

 

 

 

 

 

 

omistajien osuudessa

 

 

8,2

8,2

264,6

272,8

Tilikauden laaja

 

 

 

 

 

 

tulos yhteensä

 

-8,8

58,9

50,1

1,5

51,6

OMA PÄÄOMA

31.12.2011

71,3

203,3

-8,7

988,0

1 253,9

270,3

1 524,2

 

OMA PÄÄOMA

1.1.2012

71,3

203,3

-8,7

988,0

1 253,9

270,3

1 524,2

Myönnettyjen

 

 

 

 

 

 

optioiden

 

 

 

 

 

 

kuluvaikutus

 

 

2,6

2,6

 

2,6

Osingonjako

 

 

-97,7

-97,7

-0,4

-98,1

Muutos

 

 

 

 

 

 

määräysvallattomien

 

 

 

 

 

 

omistajien osuudessa

 

 

-1,5

-1,5

27,4

25,9

Tilikauden laaja

 

 

 

 

 

 

tulos yhteensä

 

0,7

167,2

167,8

6,2

174,0

OMA PÄÄOMA

31.12.2012

71,3

203,3

-8,0

1 058,6

1 325,1

303,4

1 628,6

*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

JATKUVAT TOIMINNOT

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

milj. euroa

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

 

LIIKEVAIHTO 

543,6

646,5

599,5

586,7

530,2

592,6

627,4

627,9

Liiketoiminnan muut tuotot 

8,6

19,4

8,7

15,7

7,0

70,0

10,4

29,1

Materiaalit ja palvelut

190,0

212,2

214,6

199,6

205,5

217,3

228,4

207,0

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

156,2

156,4

145,6

155,4

148,1

152,1

142,6

168,8

Liiketoiminnan muut kulut 

122,4

118,2

109,1

141,8

118,7

136,6

139,0

147,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 

 

-0,1

-1,1

 

Poistot ja arvonalentumiset

67,6

80,6

77,2

99,7

37,7

39,8

143,9

88,1

LIIKEVOITTO

15,9

98,5

61,8

6,0

27,2

116,7

-17,2

46,0

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-16,4

-3,4

2,3

-0,2

1,9

-0,1

-3,2

-2,2

Rahoitustuotot

7,0

4,9

3,3

3,0

2,3

1,4

1,0

9,3

Rahoituskulut

20,7

19,1

17,8

18,0

4,7

6,6

13,1

22,2

TULOS ENNEN VEROJA

-14,1

80,8

49,7

-9,1

26,7

111,3

-32,5

30,8

Tuloverot

-3,6

-21,8

-10,7

-0,3

-8,3

-18,4

-21,3

-9,7

TILIKAUDEN TULOS

-17,8

59,0

39,0

-9,4

18,4

92,9

-53,8

21,1

 

LOPETETUT TOIMINNOT

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

1,2

78,6

-0,7

0,0

0,1

4,6

-0,5

3,3

TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

-16,6

137,6

38,3

-9,4

18,5

97,5

-54,4

24,4

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen jatkuvista toiminnoista:

Emoyhtiön omistajille

-19,0

56,3

38,1

-10,8

18,4

92,9

-49,2

14,9

Määräysvallattomille omistajille

1,2

2,7

0,9

1,4

0,0

-0,1

-4,6

6,2

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

-17,8

135,0

37,4

-10,8

18,5

97,5

-49,7

18,1

Määräysvallattomille omistajille

1,2

2,6

0,9

1,4

0,0

-0,1

-4,6

6,2

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

 

Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

-0,12

0,35

0,23

-0,07

0,11

0,57

-0,30

0,09

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

-0,12

0,35

0,23

-0,07

0,11

0,57

-0,30

0,09

 

Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,01

0,48

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,02

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,01

0,48

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,02

 

Osakekohtainen tulos, euroa

-0,11

0,83

0,23

-0,07

0,11

0,60

-0,31

0,11

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

-0,11

0,83

0,23

-0,07

0,11

0,60

-0,31

0,11

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

 

1-12/

1-12/

JATKUVAT TOIMINNOT

2012

2011

 

LIIKEVAIHTO 

2 376,3

2 378,1

Liiketoiminnan muut tuotot 

52,5

116,5

Materiaalit ja palvelut

816,3

858,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

613,6

611,7

Liiketoiminnan muut kulut 

491,5

541,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 

-1,2

Poistot ja arvonalentumiset

325,2

309,5

LIIKEVOITTO

182,3

172,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-17,7

-3,7

Rahoitustuotot

18,2

13,9

Rahoituskulut

75,6

46,6

TULOS ENNEN VEROJA

107,3

136,3

Tuloverot

-36,4

-57,7

TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

70,9

78,6

 

LOPETETUT TOIMINNOT

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

79,0

7,4

TILIKAUDEN TULOS

149,9

86,0

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen jatkuvista toiminnoista:

Emoyhtiön omistajille

64,7

77,0

Määräysvallattomille omistajille

6,2

1,5

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

143,7

84,5

Määräysvallattomille omistajille

6,2

1,5

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

 

Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

0,40

0,47

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

0,40

0,47

 

Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,49

0,05

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,49

0,05

 

Osakekohtainen tulos, euroa

0,88

0,52

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,88

0,52

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1-12/

1-12/

milj. euroa

2012

2011

LIIKETOIMINTA

 

 

Tilikauden tulos

149,9

86,0

Oikaisut

 

 

 

Tuloverot

37,0

58,1

 

Rahoituskulut

75,6

49,1

 

Rahoitustuotot

-18,2

-13,9

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

17,7

4,9

 

Poistot ja arvonalentumiset

327,8

319,7

 

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

-79,6

-56,8

 

Esitysoikeuksien ja sisällöntuotannon hankinnat

-207,4

-120,3

 

Muut oikaisut

-3,9

3,5

Käyttöpääoman muutos

 

 

 

Myynti- ja muiden saamisten muutos

-2,4

0,8

 

Vaihto-omaisuuden muutos

5,4

0,4

 

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

-15,8

49,0

Maksetut korot

-35,7

-23,6

Muut rahoituserät

-9,2

-17,4

Maksetut verot

-49,3

-65,5

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

192,0

273,8

 

 

 

 

INVESTOINNIT

 

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-63,5

-70,8

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

-25,7

-1 350,2

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

16,4

14,0

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

317,2

74,0

Myönnetyt lainat

-9,2

-8,7

Lainasaamisten takaisinmaksut

8,1

246,3

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,0

0,0

Saadut korot

3,7

3,2

Saadut osingot

5,5

14,9

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

252,4

-1 077,4

 

 

 

 

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

444,4

-803,6

 

 

 

 

RAHOITUS

 

 

Osakemerkinnöistä saadut maksut

 

0,0

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

26,6

264,0

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

-32,3

-183,5

Muiden lainojen nostot

1 103,0

1 042,7

Muiden lainojen takaisinmaksut

-1 465,1

-84,5

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-0,9

-2,0

Maksetut osingot

-98,1

-179,7

Lahjoitukset/muu voitonjako

 

0,0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-466,9

857,1

 

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

 

 

RAHAVAROJEN MUUTOS

-22,5

53,6

Rahavarojen kurssierot

2,0

-1,1

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

-20,4

52,4

 

 

 

 

Rahavarat kauden alussa

93,5

41,1

Rahavarat kauden lopussa

73,1

93,5

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

 

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

 

MEDIA

Hollanti

171,6

208,1

173,5

207,2

105,3

130,6

174,0

232,2

Suomi

77,4

76,7

65,4

82,2

74,2

79,4

70,0

86,2

Venäjä & CEE

49,0

50,1

46,9

53,5

51,4

54,3

50,8

56,7

Belgia

56,8

54,6

52,9

64,1

50,1

48,7

48,4

61,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-0,7

-0,8

-0,6

-0,7

-0,9

-1,8

-0,9

-1,2

YHTEENSÄ

354,1

388,6

338,1

406,3

280,0

311,2

342,2

435,8

 

NEWS

Helsingin Sanomat

59,3

56,2

52,2

57,1

61,2

61,2

55,3

60,8

Ilta-Sanomat

21,2

22,0

20,0

21,1

19,1

22,2

21,6

21,6

Muu kustantaminen

25,2

24,3

22,3

24,6

23,7

25,0

22,9

25,4

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

4,3

4,3

3,9

4,8

4,4

3,9

3,4

4,2

YHTEENSÄ

110,0

106,8

98,3

107,6

108,4

112,2

103,2

112,0

 

LEARNING

Oppiminen

34,2

109,3

127,4

35,5

34,3

87,4

100,2

34,7

Muut

4,6

1,8

0,0

0,0

10,1

10,2

10,8

5,0

Eliminoinnit

-0,4

0,0

0,0

0,0

-0,4

-0,6

-0,6

-0,4

YHTEENSÄ

38,4

111,1

127,4

35,5

44,0

97,0

110,4

39,2

 

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

41,1

40,0

35,6

37,3

97,8

72,1

71,6

40,9

JATKUVAT TOIMINNOT

543,6

646,5

599,5

586,7

530,2

592,6

627,4

627,9

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

milj. euroa

1-12/

1-12/

 

2012

2011

 

MEDIA

Hollanti

760,4

642,0

Suomi

301,7

309,7

Venäjä & CEE

199,5

213,1

Belgia

228,3

209,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-2,7

-4,8

YHTEENSÄ

1 487,1

1 369,2

 

NEWS

Helsingin Sanomat

224,9

238,5

Ilta-Sanomat

84,3

84,4

Muu kustantaminen

96,4

97,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

17,2

15,9

YHTEENSÄ

422,8

435,8

 

LEARNING

Oppiminen

306,4

256,6

Muut

6,5

36,1

Eliminoinnit

-0,5

-2,1

YHTEENSÄ

312,4

290,6

 

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

154,0

282,4

JATKUVAT TOIMINNOT

2 376,3

2 378,1

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

 

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

 

Media

26,9

51,9

20,3

30,9

22,8

46,6

-31,9

53,0

News

8,9

5,1

-1,5

8,0

12,9

9,9

12,5

4,9

Learning

-14,9

51,1

45,1

-22,0

-5,1

29,4

42,6

-23,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-5,0

-9,6

-2,0

-10,9

-3,3

30,8

-40,4

11,0

JATKUVAT TOIMINNOT

15,9

98,5

61,8

6,0

27,2

116,7

-17,2

46,0

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa

1-12/

1-12/

 

2012

2011

 

Media

130,0

90,4

News

20,5

40,2

Learning

59,3

43,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-27,5

-1,9

JATKUVAT TOIMINNOT

182,3

172,6

LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

 

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

 

Media

26,9

54,5

23,0

46,9

22,8

37,5

24,9

64,4

News

8,9

5,1

8,4

10,0

12,9

9,9

12,5

14,1

Learning

-14,9

47,0

49,5

-22,0

-6,0

31,1

42,6

-20,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-5,0

-2,4

-0,7

-2,8

-3,3

-12,9

-2,4

-3,9

JATKUVAT TOIMINNOT

15,9

104,2

80,1

32,1

26,3

65,6

77,6

54,7

LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa

1-12/

1-12/

 

2012

2011

 

Media

151,2

149,5

News

32,4

49,4

Learning

59,6

47,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-10,9

-22,5

JATKUVAT TOIMINNOT

232,3

224,1

SEGMENTTITIEDOT

Sanoma uudisti operatiivista raportointiaan vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä. Muutos tukee Sanoman strategiaa keskittyä kuluttajamediaan ja oppimiseen. Muutoksen seurauksena Trade-segmentti poistui.

Konsernilla on kolme raportoitavaa segmenttiä: Media, News ja Learning. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Media toimii 11 maassa ja vastaa aikakauslehdistä sekä tv-toiminnasta. Suomessa toimiva News vastaa puolestaan sanomalehdistä. Molempien segmenttien palveluvalikoimaan kuuluu myös runsaasti erilaisia verkko- ja mobiilipalveluja. Learningin toiminta on pääosin B2B-liiketoimintaa. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi ydintoimintaan kuulumattomat liiketoiminnot, konsernitoiminnot, kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia, verosaamisia eikä laskennallisia verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

Sanoman segmentit 1.1. - 31.12.2012

 

Muut

Jat-

Lope-

 

 

yhtiöt/

kuvat

tetut

 

 

Lear-

Elimi-

toi-

toi-

 

milj. euroa

Media

News

ning

noinnit

minnot

minnot

Konserni

Ulkoinen liikevaihto

1 484,3

422,1

311,6

157,7

2 375,8

116,4

2 492,2

Sisäinen liikevaihto

2,8

0,7

0,8

-3,7

0,6

1,5

 

LIIKEVAIHTO

1 487,1

422,8

312,4

154,0

2 376,3

117,9

2 492,2

LIIKEVOITTO

130,0

20,5

59,3

-27,5

182,3

79,7

262,0

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

 

tuloksista

-18,8

0,5

0,0

0,7

-17,7

 

-17,7

Rahoitustuotot

 

 

 

18,2

18,2

0,1

18,2

Rahoituskulut

 

 

 

75,6

75,6

0,1

75,6

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

107,3

79,7

186,9

 

SEGMENTIN VARAT

2 819,0

297,0

504,8

179,5

 

 

3 800,3

 

Sanoman segmentit 1.1. - 31.12.2011

 

Muut

Jat-

Lope-

 

 

yhtiöt/

kuvat

tetut

 

 

Lear-

Elimi-

toi-

toi-

 

milj. euroa

Media

News

ning

noinnit

minnot

minnot

Konserni

Ulkoinen liikevaihto

1 365,5

434,1

279,6

297,6

2 376,8

369,4

2 746,2

Sisäinen liikevaihto

3,7

1,7

11,0

-15,2

1,2

5,9

 

LIIKEVAIHTO

1 369,2

435,8

290,6

282,4

2 378,1

375,3

2 746,2

LIIKEVOITTO

90,4

40,2

43,9

-1,9

172,6

10,3

182,9

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

 

tuloksista

-2,5

0,6

0,4

-2,2

-3,7

 

-3,7

Rahoitustuotot

 

 

 

13,9

13,9

0,3

13,9

Rahoituskulut

 

 

 

46,6

46,6

2,8

49,1

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

136,3

7,8

144,1

 

SEGMENTIN VARAT

3 026,1

320,7

494,4

311,3

 

 

4 152,5

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

31.12.2012

31.12.2011

 

Kirjanpitoarvo kauden alussa

343,6

429,3

Lisäykset

29,0

52,9

Liiketoimintojen hankinta

2,3

7,0

Vähennykset

-5,2

-2,2

Liiketoimintojen myynti

-45,0

-86,9

Tilikauden poistot

-40,7

-50,5

Tilikauden arvonalentumiset

-1,3

-3,9

Kurssierot ja muut muutokset

0,6

-2,1

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

283,4

343,6


Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä eikä vertailukaudella.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
Aineettomien hyödykkeiden ostositoumukset (ohjelmaoikeudet mukaan luettuna) olivat katsauskauden päättyessä 273,9 milj. euroa (2011: 173,8 milj. euroa).

YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa

1-12/

1-12/

 

2012

2011

 

Hankintahinta

27,3

1 415,2

Hankitun omaisuuden käypä arvo

4,1

433,2

Syntynyt liikearvo

23,2

982,0

VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

31.12.2012

31.12.2011

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

9,7

9,7

Pantit

2,4

2,5

Muut

45,8

0,3

YHTEENSÄ

57,9

12,5

 

Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista

199,4

196,1

Rojaltit

17,5

19,8

Muut vastuut

46,0

51,3

YHTEENSÄ

262,9

267,2

 

YHTEENSÄ

320,8

279,7

 

JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. euroa

 

Käyvät arvot

31.12.2012

31.12.2011

 

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset

-16,2

-11,5

 

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

-1,1

0,6

KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

 

1–12/

1–12/

Kauden keskikurssi

2012

2011

EUR/CZK (Tshekin koruna)

25,19

24,64

EUR/HUF (Unkarin forintti)

290,24

280,46

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,19

4,13

EUR/RUB (Venäjän rupla)

40,24

41,02

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

8,70

9,00

 

Kauden päätöskurssi

31.12.2012

31.12.2011

EUR/CZK (Tshekin koruna)

25,15

25,79

EUR/HUF (Unkarin forintti)

292,30

314,58

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,07

4,46

EUR/RUB (Venäjän rupla)

40,33

41,77

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

8,58

8,91

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus järjestetään 7.2.2013 klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2 (seitsemäs kerros). Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata live webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena. Jos haluat esittää kysymyksiä webcastin aikana, voit osallistua tilaisuuteen myös puhelimitse soittamalla numeroon +44 (0)20 7162 0125 (Eurooppa) tai +1 334 323 6203 (Yhdysvallat) ja näppäilemällä puhelutunnuksen 928086.


Sanoma julkistaa vuoden 2013 osavuosikatsauksensa neljänneksittäin:
- Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2013: 2.5. noin klo 11.00
- Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2013: 1.8. noin klo 8.30
- Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2013: 31.10. noin klo 8.30


Lisätietoa
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, puh. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä johtava eurooppalainen konserni. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Palveluksessamme on yli 10 000 ammattilaista noin 20 maassa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.