- Sanoman liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli 543,6 milj. euroa (2011: 530,2 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 0,4 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 15,9 milj. euroa (2011: 26,3 milj. euroa).
- Tammi-maaliskuun liikevoitto ei sisältänyt kertaluonteisia eriä (2011: 0,9 milj. euroa).
- Ensimmäisen neljänneksen tulos sisälsi 17,3 milj. euroa vähennyskelvotonta kertaluontoista tappiota, joka syntyi suomalaisen teleoperaattorin myynnistä (2011: 0,0 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (2011: 0,11 euroa). Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (2011: 0,11 euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli -21,9 milj. euroa (2011: 18,7 milj. euroa).


AVAINLUKUJA*

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2012

2011

%

2011

Liikevaihto

543,6

530,2

2,5

2 378,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

15,9

26,3

-39,4

224,1

  % liikevaihdosta

2,9

5,0

9,4

Liikevoitto

15,9

27,2

-41,4

172,6

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista

-17,8

18,4

78,6

Tilikauden tulos ***

-16,6

18,5

86,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit **

12,4

30,6

-59,6

76,2

% liikevaihdosta

2,3

5,8

3,2

Omavaraisuusaste, % ***

38,8

46,5

37,0

Nettovelkaantumisaste, % ***

96,2

63,0

105,7

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

11 114

12 317

-9,8

10 960

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

11 090

12 223

-9,3

11 607

Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot

-0,12

0,11

0,47

Tulos/osake, euroa***

-0,11

0,11

0,52

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa ***

-0,13

0,12

1,68* Avainluvut sisältävät ainoastaan jatkuvat toiminnot. Sanoma ilmoitti 5.3. allekirjoittaneensa sopimuksen Suomen, Liettuan ja Viron kioskitoimintojensa sekä Viron ja Liettuan lehtijakelutoimintojensa myynnistä. Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin (International Financial Reporting Standards) mukaan myytävänä oleva liiketoiminta on luokiteltava lopetetuksi toiminnoksi, jos se edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta. Sanoma luokitteli kaupassa luovutettavat toiminnot lopetettaviksi toiminnoiksi vuodesta 2012 alkaen. Lopetettujen toimintojen vaikutus on poistettu konsernituloslaskelmasta, ja lopetettujen toimintojen tilikauden tulos esitetään omana eränään jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen jälkeen. Vuoden 2011 tuloslaskelmaa on oikaistu vastaavasti. Vuoden 2011 luvut ovat tilintarkastamattomat. Lopetettuihin toimintoihin kuuluvat omaisuus- ja velkaerät esitetään omina riveinään konsernitaseessa 31.3.2012 tilanteen mukaan.
** Sisältäen rahoitusleasingit
*** Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme vahvistaneet tasettamme onnistuneesti. Myimme neljänneksen aikana osuutemme suomalaisesta tietoliikenneoperaattorista ja ilmoitimme Suomen kioskitoiminnan sekä Baltian maiden kioski- ja lehtijakelutoiminnan myynnistä. Lisäksi laskimme liikkeelle ensimmäisen joukkovelkakirjalainamme, 400 milj. euron viiden vuoden lainan.

Operatiivinen tuloksemme heijastaa muutoksia ja lisäinvestointeja toimintaamme haastavassa taloudellisessa ympäristössä.

Mainosmyynti kasvoi merkittävästi vertailukaudesta. Televisio- ja verkkomainosmyynnin kasvu kompensoi painettujen lehtien ilmoitusmyynnin laskun. Televisiotoiminnan markkina-asemamme vahvistui Suomessa ja Belgiassa hyvän ensimmäisen neljänneksen myötä. Hollannissa operatiiviset trendit ovat jatkuneet ja katseluosuutemme on vakiintunut hieman 20 %:n yläpuolelle. Hollannin televisiotoiminnan kehittäminen etenee suunnitellusti uuden johdon aloitettua tehtävässään, ja uskomme saavamme aikaan näkyviä tuloksia vuoden kuluessa.

Painettujen tuotteiden levikkimyynti kasvoi hieman ostettujen toimintojen ansiosta. Tilausmyynti pysyi ennallaan, sillä hinnankorotukset kompensoivat tilausmäärien laskun. Poikkeuksena olivat Venäjä ja CEE-maat sekä Suomi, jossa arvonlisäveron käyttöönoton vaikutus oli ilmeinen. Irtonumeromyynti laski kaikilla markkina-alueilla lukuun ottamatta Suomea, jossa etenkin Ilta-Sanomilla oli vahva ensimmäinen vuosineljännes.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli edellisvuotta heikompi johtuen painettujen tuotteiden liiketoiminnan haasteellisuudesta, markkinoinnin kasvusta ja digitaalisen toiminnan investoinneista. Lisäksi oppimisliiketoiminnan neljännesten väliset ajoituserot laskivat raportoitua tulosta.

Sanoma muuttuu päätavoitteidensa mukaan. Jatkoimme investointeja uusiin innovaatioihin ja muutimme perinteistä liiketoimintaamme digitaaliseksi ja monialustaiseksi.

Jatkamme toimintojemme tehostamista. Kaikilla markkina-alueilla on ryhdytty toimiin tärkeimpien lehtien myynnin kasvattamiseksi ja kustannusrakenteen sopeuttamiseksi painetuissa tuotteissa.

Uskomme vahvasti, että kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyminen sekä tarkka kustannusseuranta kaikissa toiminnoissamme parantavat konsernin liikevoittoprosenttia ilman kertaluonteisia eriä. Näin ollen vuoden 2012 näkymät pysyvät ennallaan."

Vuoden 2012 näkymät pysyvät ennallaan

Vuonna 2012 Sanoman liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman pääasiassa SBS:n Hollannin ja Belgian toimintojen hankinnan seurauksena. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta. Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan.

Toimintaympäristö, erityisesti mainosmarkkinoiden kehitys konsernin toimintamaissa, vaikuttaa Sanoman liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2012 näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys keskeisissä toimintamaissa vaihtelee tasaisesta hieman laskevaan taloudellisen epävarmuuden jatkuessa.

Liikevaihto

Ensimmäinen vuosineljännes

Sanoman liikevaihto vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 2,5 % ja oli 543,6 milj. euroa (530,2 milj. euroa vuonna 2011). Valtaosa kasvusta tuli Hollannissa ja Belgiassa ostetuista televisio- ja lehtitoiminnoista. Myös Nelonen Media Suomessa sekä News-segmentti ja muut mediatoiminnot Hollannissa kehittyivät myönteisesti. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 0,4 %.

Painettujen tuotteiden levikkimyynti kasvoi 2,2 %. Tilausmyynti kasvoi 7,5 % pääasiassa Hollannin lehtitoimintojen yhdistämisen myötä, mutta irtonumeromyynti laski 4,9 %.

Mainosmyynti kasvoi 36,1 %. Valtaosa kasvusta tuli Hollannissa ja Belgiassa ostetuista televisiotoiminnoista, Nelonen Median hyvästä kehityksestä Suomessa ja konsernin verkkoliiketoiminnan kehityksestä. Verkkomainosmyynti kasvoi 8,7 %.

Televisiotoimintojen hankinta vaikutti myös Sanoman digitaaliseen myyntiin, joka kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 93,2 % ja oli 132,8 milj. euroa (68,8 milj. euroa). Digitaalisen myynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 24,4 % (13,0 %). Sanoman verkkoliiketoiminnan myynti ilman lineaarisia televisio- ja radiolähetyksiä kasvoi 24,3 % ja oli 56,2 milj. euroa (45,2 milj. euroa). Sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10,3 % (8,5 %).

Konsernin kumulatiivisesta liikevaihdosta 35,9 % (25,8 %) tuli Hollannista, 39,7 % (48,0 %) Suomesta ja 10,8 % (9,8 %) Belgiasta. Muiden EU-maiden osuus liikevaihdosta oli 9,3 % (12,1 %), ja EU:n ulkopuolisten maiden osuus oli 4,3 % (4,3 %).

Konsernin kumulatiivinen liikevaihto jakautui myyntilajeittain seuraavasti: mainosmyynti 38,6 % (29,0 %), tilausmyynti 22,8 % (21,7 %), irtonumeromyynti 15,0 % (16,2 %), oppiminen 6,3 % (6,5 %) ja muu liikevaihto 17,4 % (26,6 %). Muu liikevaihto koostuu pääosin lehtijakelusta, markkinointipalveluista, kieli- ja käännöspalveluista, asiakaskustantamisesta, tapahtumamarkkinoinnista sekä muusta kirjallisuudesta ja painopalveluiden myynnistä.

Tulos

Ensimmäinen vuosineljännes

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski tammi-maaliskuussa 39,4 % ja oli 15,9 milj. euroa (26,3 milj. euroa). Lasku johtui markkinointiin ja digitaaliseen toimintaan tehtyjen investointien kasvusta, vuosineljännesten välisistä ajoituseroista oppimisliiketoiminnassa sekä keskeisten lehtitoimintojen tuloksen heikkenemisestä ensimmäisellä neljänneksellä. Rakennemuutosten nettovaikutus on noin 6,0 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,9 % (5,0 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Konsernin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä ja investointeja television ohjelmaoikeuksiin ja tekijänpalkkioiden ennakoihin laskivat 0,8 % ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtui lähinnä siitä, että materiaali- ja palvelukulujen lasku kumosi kiinteiden kulujen hienoisen nousun. Paperikulut laskivat 0,5 %, mutta työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat 5,5 %. Mainos- ja markkinointikulut nousivat 9,3 %. Konsernilla oli 154 työntekijää enemmän kuin vuoden 2011 lopussa, eli henkilöstömäärä kasvoi 1,4 %. Kasvu tuli pääasiassa Hollannista.

Tammi-maaliskuun liikevoitto ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Vertailukaudella kertaluonteiset erät (0,9 milj. euroa) liittyivät oppimisen ydinliiketoiminnan ulkopuolisten toimintojen myyntiin.

Sanoma uudistaa toimintojaan ja haluaa varmistaa kilpailukykyisen kustannustason. Siksi yhtiö tarjosi vuoden 2011 toisella puoliskolla työntekijöille eläke- ja eropaketteja. Niiden seurauksena 225 työntekijää jättää yhtiön vuonna 2012. Vuonna 2011 yhtiöstä lähti 33 eläke- tai eropaketin hyväksynyttä työntekijää. Tähän liittyen kirjattiin 21,4 milj. euroa kertaluonteisia rakennejärjestelykuluja vuonna 2011.


KERTALUONTEISET ERÄT

1-3/

1-3/

1-12/

milj. euroa

2012

2011

2011

Media

Myyntivoitto (Humo ja Desert Fishes)

9,1

Liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Venäjä & CEE)

-53,4

Jok Foe Groupin alaskirjaus (Belgia)

-1,6

Rakennejärjestelykulut

-9,8

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Hollanti)

-3,4

News

Rakennejärjestelykulut

-9,2

Learning

Liikearvon arvonalentuminen (Kielipalvelut)

-24,1

LDC:n myynti

0,9

0,9

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen

-2,9

Rakennejärjestelykulut

-2,8

Trade

Myyntitappio (Suomalainen Kirjakauppa)

-10,8

Kiinteistöosakkeiden alaskirjaus

-1,2

Arvonalennus (Kirjakauppa)

-0,8

Myyntivoitto (elokuvatoiminnot)

51,4

Myyntitappio (Romanian toiminnot)

-8,0

Myyntitappio (Venäjän toiminnot)

-0,8

Myyntivoitto (Narvesen)

5,3

Muut yhtiöt

Myyntivoitto (kiinteistöt)

12,1

Rakennejärjestelykulut

-1,5

LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT

0,9

-51,5

Myyntitappio (DNA)

-17,3

Arvonalentuminen (osakkuusyhtiö Hansaprintissä)

-4,0

OSAKKUUSYHTIÖTULOKSIIN SISÄLTYVÄT

-17,3

-4,0

KERTALUONTEISET ERÄT


Sanoman ensimmäisen neljänneksen tulos sisälsi -16,4 milj. euroa osakkuusyritysten tappioita (1,9 milj. euroa voittoja), joista -17,3 milj. euroa liittyy DNA:n myynnistä maaliskuussa syntyneeseen vähennyskelvottomaan kertaluonteiseen tappioon. Kirjaukseen sisältyvät tärkeimmät osakkuusyritykset ovat Hansaprint, Stratosfèra ja Helsinki Halli (aiemmin Jokerit HC).

Sanoman nettorahoituserät olivat -13,7 milj. euroa (-2,4 milj. euroa). Rahoitustuotot olivat 7,0 milj. euroa (2,3 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 5,7 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Rahoituskulut olivat -20,7 milj. euroa (-4,7 milj. euroa), josta valuuttakurssitappioiden osuus oli -5,5 milj. euroa (-0,9 milj. euroa). Velkaantuneisuuden kasvun seurauksena vieraan pääoman korkokulut olivat -11,8 milj. euroa (-3,3 milj. euroa).

Sanoma Oyj laski 13.3.2012 liikkeelle historiansa ensimmäisen joukkovelkakirjalainan. Tähän viiden vuoden vakuudettomaan 400 milj. euron joukkovelkakirjalainaan ei liity finanssikovenantteja, ja siitä maksetaan 5,000 %:n kiinteä kuponkikorko. Lainan emissiokurssi on 99,413, jolloin vuotuiseksi koroksi tulee 5,136 %.

Ensimmäisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -14,1 milj. euroa (26,7 milj. euroa), josta -17,3 milj. euroa liittyy DNA:n myynnistä maaliskuussa syntyneeseen vähennyskelvottomaan kertaluonteiseen tappioon. Osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (0,11 euroa), josta -0,12 euroa (0,11 euroa) liittyy jatkuviin toimintoihin ja 0,01 euroa (0,00 euroa) lopetettuihin toimintoihin. Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,00 euroa (0,11 euroa).

Tase ja rahoitusasema

Maaliskuun 2012 lopussa konsernitase oli 4 152,8 milj. euroa (3 220,2 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä oli -21,9 milj. euroa (18,7 milj. euroa). Liiketoiminnan osakekohtainen rahavirta oli -0,13 euroa (0,12 euroa). Merkittävästi pienemmän tuloksen lisäksi rahavirtaa heikensivät verojen maksun ajoitus, aiempaa suurempi maksettujen korkojen määrä ja nettokäyttöpääoman vaihtelut neljännesten välillä.

Sanoman omavaraisuusaste oli 38,8 % (46,5 %) maaliskuun 2012 lopussa. Oma pääoma oli 1 528,9 milj. euroa (1 402,9 milj. euroa). Korolliset velat kasvoivat Hollannin ja Belgian SBS-toimintojen oston seurauksena ja olivat 1 586,1 milj. euroa (949,4 milj. euroa) ensimmäisen neljänneksen lopussa. Korollinen nettovelka oli 1 471,4 milj. euroa (884,4 milj. euroa).

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit vuonna 2012

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen (mukaan lukien rahoitusleasingsopimukset) olivat tammi-maaliskuussa 12,4 milj. euroa (30,6 milj. euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluonteisiin hankintoihin ja korjauksiin. Vertailukaudella investoinnit liittyivät lähinnä myytyjen elokuvatoimintojen pitkäaikaisten vuokrasopimusten uusimiseen. Sanoman ostamien liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 3,0 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

Sanoma myi 16.3. osuutensa (21,11 %) tietoliikennekonserni DNA Oy:stä ja vastaanotti 181,5 milj. euron kauppahinnan. Sanoma kirjasi kaupasta vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä -17,3 milj. euron vähennyskelvottoman kertaluonteisen myyntitappion.

Sanoma ilmoitti 5.3. allekirjoittaneensa sopimuksen Suomen, Liettuan ja Viron kioskitoimintojensa sekä Viron ja Liettuan lehtijakelutoimintojensa myynnistä norjalaiselle Reitan Servicehandel AS:lle. Kaupan arvo on 130,7 milj. euroa. Myös Rautakirja-tavaramerkki siirtyy Reitanille. Kaupan toteutuminen edellyttää EU:n kilpailuviranomaisten hyväksyntää, jonka osapuolet odottavat saavansa vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Tällöin Sanoma kirjaa kaupasta noin 80 milj. euron verottoman kertaluonteisen myyntivoiton. Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin (International Financial Reporting Standards) mukaan myytävänä oleva liiketoiminta on luokiteltava lopetetuksi toiminnaksi, jos se edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta. Sanoma luokitteli kaupassa luovutettavat toiminnot lopetettaviksi toiminnoiksi vuodesta 2012 alkaen. Lopetettujen toimintojen vaikutus on poistettu konsernituloslaskelmasta, ja lopetettujen toimintojen tilikauden tulos esitetään omana eränään jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen jälkeen. Vuoden 2011 tuloslaskelmaa on oikaistu vastaavasti. Vuoden 2011 luvut ovat tilintarkastamattomat. Lopetettuihin toimintoihin kuuluvat omaisuus- ja velkaerät esitetään omina riveinään konsernitaseessa 31.3.2012 tilanteen mukaan.

MEDIA

Media-segmentti kattaa aikakauslehti-, televisio- ja radiotoiminnot sekä verkkoliiketoiminnot kahdessatoista Euroopan maassa. Segmentti sisältää neljä strategista liiketoimintayksikköä: Sanoma Media Belgium, Sanoma Media Finland, Sanoma Media Netherlands ja Sanoma Media Russia & CEE.


- Nelonen Media ja Belgian televisiotoiminnot kehittyivät hyvin ja vahvistivat markkina-asemiansa ensimmäisellä neljänneksellä.
- Erityisenä painoalueena on television katsoja- ja mainososuuksien palauttaminen Hollannissa.


Avainlukuja

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2012

2011

%

2011

Liikevaihto

365,8

291,1

25,6

1 415,8

Hollanti

171,6

105,3

63,0

642,0

Suomi

77,4

74,2

4,3

309,7

Venäjä & CEE

49,0

51,4

-4,6

213,1

Belgia

56,8

50,1

13,4

209,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

11,0

10,2

7,7

41,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

26,8

22,7

17,8

151,1

  % liikevaihdosta

7,3

7,8

10,7

Liikevoitto

26,8

22,7

17,8

92,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit

5,8

6,3

-7,3

22,7

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

5 993

5 384

11,3

5 844

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

5 978

5 353

11,7

5 624


* Vuonna 2012 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 9,1 milj. euron myyntivoitto Humosta ja Desert Fishesistä, kolmannella neljänneksellä -3,4 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Hollannissa ja -53,4 milj. euron liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Venäjällä ja CEE-maissa ja neljännellä neljänneksellä -9,8 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä -1,6 milj. euron alaskirjaus Jok Foe Groupista.


Toiminnalliset tunnusluvut *

1-3/

1-3/

Aikakauslehdet

2012

2011

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

275

273

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

97 821

81 623

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

11 167

10 221

Suomen TV-toiminnot

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

34,2 %

32,2 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus (10-44 vuotiaat)

34,8 %

35,3 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus (10+ vuotiaat)

15,3 %

14,7 %

Hollannin TV-toiminnot

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

27,7 %

28,0 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus (20-49 vuotiaat)

20,2 %

22,5 %


* Sisältää yhteisyritykset

Ensimmäinen vuosineljännes

Media-segmentin liikevaihto kasvoi 25,6 % SBS:n televisio- ja lehtitoimintojen hankintaa seuranneen yhdistämisen seurauksena. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 0,1 %.

Segmentin mainosmyynti kasvoi 55,8 % ja oli 42,5 % (34,3 %) ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta. Verkkomainosmyynti kasvoi 6,4 %.

Segmentin painettujen tuotteiden levikkimyynti kasvoi 2,7 % ja oli 43,6 % (53,3 %) ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta. Tilausmyynnin kasvu ylitti irtonumeromyynnin laskun vaikutuksen. Kasvu tuli pääasiassa Hollannin lehtitoiminnan konsolidoinnista.

Televisiotoimintojen konsolidointi ja verkkomainosmyynnin kasvu paransivat segmentin digitaalista myyntiä, joka kasvoi 114,9 % vertailukaudesta ja oli 28,6 % (16,7 %) segmentin liikevaihdosta.

Media Netherlandsin liikevaihto kasvoi 63,0 %. Valtaosa kasvusta tuli uusista televisio- ja lehtitoiminnoista, joista tuli osa Sanoma Media Netherlandsia 1.8.2011. Aikakauslehtitoimintojen liikevaihto (mukaan lukien ostetut toiminnat) lisääntyi merkittävästi tilaus- ja ilmoitusmyynnin kasvun myötä. Irtonumeromyynti oli vertailukauden tasolla. Levikkimyynti oli 46,7 % (65,7 %) Hollannin liikevaihdosta. Lukijamarkkinoiden laskusuuntaus jatkui, ja Sanoma Media Netherlandsin markkinaosuus laski hieman. Kuluttaja-aikakauslehtimainonta (pois lukien tv-lehdet) oli Hollannissa tammi-helmikuussa vertailukauden tasolla, mutta Sanoma Media Netherlandsin ilmoitusmyynti laski hieman ensimmäisellä neljänneksellä. Verkkomainosmyynti (pois lukien ostetut toiminnat) kasvoi edelleen hieman. Yhteensä mainosmyynti kasvoi merkittävästi televisiotoimintojen yhdistämisen seurauksena ja oli 44,5 % (28,2 %) Hollannin liikevaihdosta. Televisiomainonta oli Hollannissa tammi-maaliskuussa vertailukauden tasolla. Sanoman markkinaosuus televisiomainonnasta laski hieman katseluosuuksien laskun myötä.

Media Finlandin liikevaihto kasvoi 4,3 %. Nousua vauhditti selvä kasvu Nelonen Mediassa eli televisio-, maksu-tv-, radio- ja verkkoliiketoiminnassa. Aikakauslehtikustantamisen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. TNS Gallup Adexin mukaan television mainosmarkkinat kasvoivat Suomessa ensimmäisellä neljänneksellä 4,5 %. Nelonen Median mainosmyynti kehittyi markkinoita paremmin. Aikakauslehtimainonta laski 1,7 %. Sanoma Media Finlandin mainosmyynti kasvoi jonkin verran pääasiassa Nelonen Median liikevaihdon kasvun myötä. Suomen toimintojen mainosmyynti oli 44,2 % (42,3 %) liikevaihdosta. Levikkimyynti laski hieman vertailukaudesta, koska tilausmyynti laski jonkin verran ja irtonumeromyynti kasvoi hieman. Levikkimyynti oli 43,0 % (47,1 %) Suomen liikevaihdosta.

Media Belgiumin liikevaihto kasvoi 13,4 % ostettujen toimintojen ansiosta. Aikakauslehtitoimintojen liikevaihto laski selvästi, kun sekä ilmoitus- että levikkimyynnit pienenivät. Lasku johtui osittain rakennemuutoksista mutta oli myös seurausta heikosta kuluttajaluottamuksesta ja mainonnan kulutuksen laskusta. Sanoma Media Belgium säilytti markkina-asemansa laskevilla lukijamarkkinoilla. Televisiomainonta laski Belgiassa 4,3 % ensimmäisellä neljänneksellä. Sanoman televisiotoimintojen kasvu Belgiassa jatkui ja markkinaosuus oli 30,7 % (27,2 %). Yhteensä mainosmyynti oli 33,7 % (26,4 %) ja levikkimyynti 50,1 % (61,2 %) Belgian liikevaihdosta.

Sanoma Media Belgiumissa on tehty useita rakennemuutoksia. Raportoidut luvut sisältävät 51 %:n osuuden Humo-viikkolehdestä toukokuuhun 2011 saakka. SBS-kaupan yhteydessä jäljellä oleva omistus Humosta siirrettiin De Vijverille.

Belgian kilpailuviranomaiset hyväksyivät De Vijverin kumppanuusrakenteen 1.9.2011, joten Sanoman 33 %:n osuus De Vijveristä on yhdistetty suhteellisesti riveittäin hyväksynnästä lähtien. Ostettujen televisiotoimintojen ja Woestijnvisin televisiotuotantotoimintojen lisäksi De Vijveriin kuuluu 100 % Humosta.

Venäjällä ja CEE-maissa liikevaihto laski 4,6 %. Yli puolet laskusta selittyy valuuttakurssimuutoksilla. Euromaiden taloudellinen epävarmuus heikentää edelleen mainosmarkkinoita kaikilla markkina-alueilla ja etenkin Unkarissa ja Tekissä. Venäjällä ja Ukrainassa on kuitenkin nähtävissä myönteistä kehitystä. Russia and CEE -liiketoimintayksikön ilmoitusmyynti parani hieman vertailukaudesta ja oli 52,6 % (49,5 %) yksikön liikevaihdosta. Irtonumeromyynti ja tilausmyynti laskivat useimmissa maissa markkinoiden heikkenemisen ja kuluttajien ostovoimaan kohdistuvan alueellisen paineen seurauksena. Siksi myös levikkimyynti laski selvästi ja oli 36,0 % (39,8 %) strategisen liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Aikakauslehtivalikoimaa, verkkopalveluja ja paikallisia organisaatioita kehitetään jatkuvasti markkinatilanteen mukaan.

Media-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi tammi-maaliskuussa 17,8 %. Kasvu johtui pääasiassa ostetuista toiminnoista. Hollannissa uusien toimintojen yhdistäminen kumosi ensimmäisen neljänneksen aikakauslehtien tuloslaskun. Suomessa tulos pysyi Nelonen Median hyvän kehityksen ansiosta vertailukauden tasolla, vaikka aikakauslehtitoiminnan tulos heikkeni. Belgiassa tulos parani selvästi, mikä johtui pääasiassa mainonnan ostamisen ajoituseroista neljännesten välillä. Venäjällä ja CEE-maissa tulos parani merkittävästi tarkan kustannusseurannan ja lehtivalikoiman optimoinnin myötä. Vertailukauden tapaan liikevoitto ei sisältänyt kertaluonteisia eriä.

Media-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 5,8 milj. euroa (6,3 milj. euroa) ja liittyivät lähinnä tietojärjestelmiin.

NEWS

News-segmentti sisältää strategisen liiketoimintayksikön Sanoma Newsin, joka on Suomen johtava sanomalehtikustantaja ja verkkoliiketoimija.


- Ilta-Sanomat kasvatti markkinaosuuttaan hyvän ensimmäisen neljänneksen ansiosta.
- Kaikilla keskeisillä brändeillä on nyt verkko- ja mobiilisovellukset, joiden käyttö tablet-laitteissa ja älypuhelimissa lisääntyy merkittävästi.


Avainlukuja

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2012

2011

%

2011

Liikevaihto

110,0

108,4

1,5

435,8

Helsingin Sanomat

59,3

61,2

-3,0

238,5

Ilta-Sanomat

21,2

19,1

11,3

84,4

Muu kustantaminen

25,2

23,7

6,2

97,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

4,3

4,4

-2,1

15,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

8,9

12,9

-31,0

49,4

  % liikevaihdosta

8,1

11,9

11,3

Liikevoitto

8,9

12,9

-31,0

40,2

Käyttöomaisuusinvestoinnit

2,5

3,5

-27,6

16,9

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 033

2 003

1,5

2 025

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 027

1 993

1,7

2 061


* Vuonna 2012 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden neljännellä neljänneksellä -9,2 milj. euroa rakennejärjestelykuluja.


Toiminnalliset tunnusluvut

1-3/

1-3/

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

2012

2011

Iltasanomat.fi

2 384 026

1 957 740

HS.fi

1 523 565

1 360 404

Huuto.net

504 776

518 631

Oikotie.fi

557 388

437 796

Taloussanomat.fi

683 887

595 955

1-12/

1-12/

Levikki

2011

2010

Helsingin Sanomat

365 994

383 361

Ilta-Sanomat

143 321

150 351


Ensimmäinen vuosineljännes

News-segmentin liikevaihto kasvoi 1,5 % tammi-maaliskuussa. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 0,9 %.

Painettujen tuotteiden levikkimyynti oli vertailukauden tasolla, sillä irtonumeromyynnin hienoinen kasvu kumosi tilausmyynnin hienoisen laskun. Levikkimyynti oli 41,7 % (42,3 %) segmentin liikevaihdosta.

Ilmoitusmyynti oli vertailukauden tasolla. Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski hieman, mutta verkkomainosmyynti kasvoi 14,4 %. Suomen mainosmarkkinat kehittyivät samansuuntaisesti. TNS Gallup Adexin mukaan mainonta sanomalehdissä laski 2,3 % ensimmäisellä neljänneksellä. Tilastoidun verkkomainosmyynnin kasvu jatkui ja se nousi 13,7 %. Ilmoitusmyynti oli 49,8 % (50,1 %) segmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta.

Verkkoliiketoiminnan myynti kasvoi 19,0 % verkkomainonnan ja muun liikevaihdon kasvun myötä. Myynti koostui pääasiassa verkkomainonnasta mutta yhä enemmän myös palveluista ja sisällöistä. Verkkoliiketoiminnan myynti oli 13,5 % (11,5 %) segmentin liikevaihdosta.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto laski 3,0 %. Makrotalouden epävarmuus näkyi erityisesti työpaikkailmoittelussa. Ilmoitusmyynti laski ja oli 53,8 % (54,7 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Tilausmyynti laski hieman, sillä hintojen tarkistukset eivät täysin kattaneet levikkimäärien laskun vaikutusta. Helsingin Sanomien monikanavainen käyttö kasvoi edelleen ensimmäisellä neljänneksellä, ja Helsingin Sanomien tuoteperheen lukijamäärä on nyt suurempi kuin koskaan aiemmin.

Ilta-Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 11,3 % levikki- ja ilmoitusmyynnin suotuisan kehityksen myötä. Ilmoitusmyynti oli 30,3 % (26,7 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Levikkimyynti kasvoi jonkin verran. Suomen painettujen iltapäivälehtien kokonaismarkkinavolyymi on pienentynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 4 %. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtien irtonumeromyynnistä oli 58,5 % (58,0 %) vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Muun kustantamisen liikevaihto kasvoi 6,2 %, mikä johtui Sanoma Digital Finlandin hyvän kehityksen jatkumisesta ja osittain myös Sanoma Gamesin toimintojen siirtämisestä Nelonen Mediasta Sanoma Digital Finlandiin tammikuussa.

News-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski tammi-maaliskuussa 31,0 %, sillä tehostamistoimet eivät kumonneet verkkoliiketoiminnan merkittävien investointien vaikutusta ja Helsingin Sanomien heikkoa yleiskehitystä. Vertailukauden tapaan liikevoitto ei sisältänyt kertaluonteisia eriä.

Newsin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 2,5 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Ne koostuivat pääosin panostuksista verkkoliiketoimintaan ja tietojärjestelmiin sekä korvausluontoiseen hankintaan painotoiminnassa.

LEARNING

Learning-segmentti sisältää Sanoman oppimisliiketoiminnan ja kielipalvelutoiminnan sekä yrityksille suunnatut informaatiopalvelut. Sanoma Learning on painettujen ja digitaalisten oppimistuotteiden ja -ratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa.

- Lokakuussa 2011 Sanoma sai päätökseen Tammi Oppimateriaalit -liiketoiminnan ja ruotsalaisen oppimateriaalikustantajan Sanoma Utbildningin (aiemmin Bonnier Utbildning) oston. Tammi Oppimateriaalit on nyt integroitu kokonaan Suomen toimintoihin.


Avainlukuja

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2012

2011

%

2011

Liikevaihto

53,4

60,7

-11,9

343,1

Oppiminen

34,2

34,3

-0,4

256,6

Muut

21,0

28,0

-25,0

91,7

Eliminoinnit

-1,7

-1,7

-4,2

-5,3

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

-13,9

-6,1

45,5

  % liikevaihdosta

-26,1

-10,0

13,3

Liikevoitto

-13,9

-5,2

16,6

Käyttöomaisuusinvestoinnit

2,4

2,0

16,6

11,5

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 454

2 623

-6,5

2 489

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 468

2 628

-6,1

2 583


* Vuonna 2012 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 milj. euron kertaluonteinen tuotto LDC:n myynnistä ja toisella neljänneksellä -1,7 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella neljänneksellä -1,0 milj. euroa rakennejärjestelykuluja ja -24,1 milj. euron liikearvon arvonalentuminen. Neljännellä neljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyi -2,9 milj. euron aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus.

Ensimmäinen vuosineljännes

Learning-segmentin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 11,9 % pääasiassa liiketoimintojen myyntien ja neljännesten välisten ajoituserojen seurauksena. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 9,3 %.

Oppimisliiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella ja kolmannella neljänneksellä. Neljännesten väliset vaihtelut voivat olla merkittäviä, ja ne selittävät useimmat muutokset vertailukausien välillä.

Oppimisliiketoiminnan liikevaihto jäi vertailukauden tasolle. Tämä johtui pääasiassa neljännesten välisistä ajoituseroista Hollannissa. Markkinaolosuhteet pysyivät ennallaan kaikissa maissa.

Liikevaihto muissa toiminnoissa, jotka sisältävät kielipalvelutoiminnan sekä yrityksille suunnatut informaatiopalvelut, laski 25,0%. Tämä johtui pääasiassa rakennemuutoksista. Yleisen kirjallisuuden kustantaja WSOY myytiin lokakuun alussa 2011, eikä se ole vuoden 2011 viimeisestä vuosineljänneksestä lähtien enää sisältynyt Learning-segmentin lukuihin.

Oppimisliiketoiminta on voimakkaasti kausiluonteista ja neljännesten välillä on ajoituseroja. Ensimmäinen ja neljäs vuosineljännes ovat yleensä tappiollisia.

Learning-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 128,6 % ja oli -13,9 milj. euroa. Lasku johtui neljännesten välisistä ajoituseroista pääosin Hollannissa vaikutuksen ollessa noin 8 milj. euroa. Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Vertailukaudella kertaluonteiset erät (0,9 milj. euroa) liittyivät oppimisen ydinliiketoiminnan ulkopuolisten toimintojen myyntiin.

Learning-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 2,4 milj. euroa (2,0 milj. euroa) ja koostuivat lähinnä tietojärjestelmäinvestoinneista.

TRADE

Trade-segmentti sisältää Sanoman lehtijakelun ja markkinointipalvelut Suomessa sekä kirjakauppatoiminnot Virossa.


- Sanoma ilmoitti 5.3. allekirjoittaneensa sopimuksen Suomen, Liettuan ja Viron kioskitoimintojensa sekä Viron ja Liettuan lehtijakelutoimintojensa myynnistä norjalaiselle Reitan Servicehandel AS:lle. Kaupan arvo on 130,7 milj. euroa. Myös Rautakirja-tavaramerkki siirtyy Reitanille. Kaupan toteutuminen edellyttää EU:n kilpailuviranomaisten hyväksyntää, jonka osapuolet odottavat saavansa vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Tällöin Sanoma kirjaa kaupasta noin 80 milj. euron verottoman kertaluonteisen myyntivoiton.
- Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin (International Financial Reporting Standards) mukaan myytävänä oleva liiketoiminta on luokiteltava lopetetuksi toiminnoksi, jos se edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta. Sanoma luokitteli kaupassa luovutettavat toiminnot lopetettaviksi toiminnoiksi vuodesta 2012 alkaen. Lopetettujen toimintojen vaikutus on poistettu konsernituloslaskelmasta, ja lopetettujen toimintojen tilikauden tulos esitetään omana eränään jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen jälkeen. Vuoden 2011 tuloslaskelmaa on oikaistu vastaavasti. Vuoden 2011 luvut ovat tilintarkastamattomat. Lopetettuihin toimintoihin kuuluvat omaisuus- ja velkaerät esitetään omina riveinään konsernitaseessa 31.3.2012 tilanteen mukaan.


Avainlukuja

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2012

2011

%

2011

Liikevaihto

23,7

81,8

-71,0

228,7

Kioskikauppa

6,7

-100,0

20,9

Kaupan palvelut

21,2

28,8

-26,3

103,6

Kirjakauppa

2,5

24,8

-90,1

77,0

Elokuvatoiminnot

21,9

-100,0

28,4

Eliminoinnit

0,0

-0,3

100,2

-1,2

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

-0,3

3,3

3,8

  % liikevaihdosta

-1,3

4,0

1,7

Liikevoitto

-0,3

3,3

38,9

Käyttöomaisuusinvestoinnit

1,1

18,3

-94,0

23,1

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

417

2 128

-80,4

424

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

419

2 074

-79,8

1 158


* Vuonna 2012 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä -0,8 milj. euron myyntitappio Venäjän toiminnoista, -8,0 milj. euron myyntitappio Romanian toiminnoista ja 51,4 milj. euron myyntivoitto elokuvatoiminnoista. Kolmannella neljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyi -10,8 milj. euron myyntitappio Suomalaisesta kirjakaupasta, -1,2 milj. euron arvonalennus kiinteistöosakkeista ja -0,8 milj. euron arvonalennus kirjakaupassa. Neljännellä neljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyi 5,3 milj. euron myyntivoitto Narvesenista.


Toiminnalliset tunnusluvut

1-3/

1-3/

2012

2011

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

222

1 859

Myydyt kpl:t lehtijakelussa, tuhansia

23 924

41 068


Ensimmäinen vuosineljännes

Traden liikevaihto laski 71,0 % tammi-maaliskuussa liiketoimintojen myynnin seurauksena. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 0,8 %.

Suomen lehtijakelun ja markkinointipalveluiden liikevaihto laski 1,9 %.

Suomen, Liettuan ja Viron kioskitoimintoja sekä Viron ja Liettuan lehtijakelutoimintoja käsitellään vuoden 2012 kirjanpidossa lopetettuina toimintoina, jotka eivät enää sisälly Trade-segmentin lukuihin. Vuoden 2011 luvut on oikaistu vastaavasti.

Syyskuun 2011 lopussa myyty kirjakauppaliiketoiminta ei ole sisältynyt Trade-segmentin lukuihin enää vuoden 2011 neljännestä vuosineljänneksestä lähtien.

Huhtikuussa 2011 myydyt elokuvatoiminnot eivät ole sisältyneet Trade-segmentin lukuihin enää vuoden 2011 toukokuusta lähtien.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 109,5 % tammi-maaliskuussa pääasiassa rakennemuutosten seurauksena. Suomen lehtijakelun ja markkinointipalvelujen liiketulos ei täysin kompensoinut hallinnollisten kustannusten vaikutusta. Vertailukauden tapaan liikevoitto ei sisältänyt kertaluonteisia eriä.

Traden investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen, sisältäen rahoitusleasingit, olivat 1,1 milj. euroa (18,3 milj. euroa) ja liittyivät yleiseen kunnossapitoon. Vertailukaudella investoinnit liittyivät lähinnä myytyjen elokuvatoimintojen pitkäaikaisten vuokrasopimusten uusimiseen.

KONSERNI

Osinko

Sanoman 3.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,60 euroa (1,10 euroa) osakkeelta. Osingot maksettiin Suomessa 17.4.2012.

Osakkeet ja omistus

Tammi-maaliskuussa NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin 27 506 324 (19 248 278) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli noin 17 % (9 %) keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 282,3 milj. euroa (314,5 milj. euroa).

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi oli tammi-maaliskuussa 10,26 euroa, ja osakkeen hinta vaihteli 8,82 ja 11,70 euron välillä. Maaliskuun 2012 lopussa Sanoman markkina-arvo oli 1,6 mrd. euroa (2,6 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 9,60 euroa (15,97 euroa). Maaliskuun lopussa Sanomalla oli 29 588 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 10,3 % (9,1 %) osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakkeenomistuksessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ensimmäisellä neljänneksellä eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia. Maaliskuun 2012 lopussa Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 162 812 093 osaketta.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 3.4.2012 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Annet Aris, Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä Annet Aris, Jane Erkko, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen.

Sanoma ilmoitti uudesta organisaatiomallista 5.8.2011. Sanoman johtoryhmään kuuluvat maaliskuun 2012 lopusta alkaen Harri-Pekka Kaukonen (Sanoma-konsernin toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja), Jacqueline Cuthbert (henkilöstöjohtaja), Jacques Eijkens (Sanoma Learningin toimitusjohtaja), Heike Rosener (Sanoma Media Russia & CEE:n toimitusjohtaja; väliaikainen jäsen), Kim Ignatius (talousjohtaja), John Martin (digitaalisen liiketoiminnan johtaja), Dick Molman (Sanoma Media Netherlandsin toimitusjohtaja), Anu Nissinen (Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja), Pekka Soini (Sanoma Newsin toimitusjohtaja) ja Aimé Van Hecke (Sanoma Media Belgiumin toimitusjohtaja).

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 3.4.2012 Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus vastaa 9,8 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2011 antaman valtuutuksen. Hallitus ei käyttänyt tämän valtuutuksen mukaista oikeuttaan ensimmäisellä neljänneksellä.

Lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen 8.4.2010 antama valtuutus päättää enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus vastaa 35,5 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus päätti tämän valtuutuksen nojalla 20.12.2011 optiojärjestelmä 2011:n käyttöönotosta ja 22.12.2010 optiojärjestelmä 2010:n käyttöönotosta.  

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa medialiiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen. Mainosmyynnin kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Televisiomainonta on Suomessa, Hollannissa ja Belgiassa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausivaihtelun vuoksi konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä selvästi pienimmät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan pääperiaatteita sekä Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin, joita käynnissä oleva digitalisointi vauhdittaa. Sanoma on vastannut haasteeseen laatimalla kaikissa strategisissa liiketoimintayksiköissään asianmukaiset toimintasuunnitelmat.

Uudet tulokkaat saattavat kyetä hyödyntämään asiakkaiden muuttuvia mieltymyksiä ja median digitalisoitumista paremmin kuin markkinoilla jo olevat toimijat. Uudet toimijat voivat onnistua valtaamaan markkinaosuuksia Sanoman vakiintuneilta toimialoilta.

Toimialan tavanomaiset liiketoimintariskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden suhdanteisiin. Siksi yleinen taloudellinen tilanne ja toimialan taloudelliset suhdanteet vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

Sanoman rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskit. Muita riskejä ovat pääomaan, arvonalentumisiin ja pääoman saatavuuteen liittyvät riskit. Konsernitasolla merkittävimmät riskit liittyvät maksuvalmiusriskiin sekä valuuttakurssien ja korkojen muutoksiin.

SBS-yritysoston myötä Sanoman taseessa on noin 3,0 mrd. euroa liikearvoa (goodwill), julkaisuoikeuksia ja muita aineettomia oikeuksia, joista suurin osa liittyy aikakauslehti- ja televisiotoimintaan. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti liikearvoa ei poisteta vaan arvonalentuminen testataan vähintään vuosittain tai aina, kun siitä on viitteitä. Merkittävät muutokset liiketoiminnan perusedellytyksissä voisivat johtaa arvonalentumisiin.

OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.3.2012 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa

1-3/

1-3/

1-12/

JATKUVAT TOIMINNOT

2012

2011

2011

LIIKEVAIHTO  

543,6

530,2

2 378,1

Liiketoiminnan muut tuotot  

8,6

7,0

116,5

Materiaalit ja palvelut

190,0

205,5

858,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

156,2

148,1

611,7

Liiketoiminnan muut kulut  

122,4

118,7

541,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-1,2

Poistot ja arvonalentumiset

67,6

37,7

309,5

LIIKEVOITTO

15,9

27,2

172,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-16,4

1,9

-3,7

Rahoitustuotot

7,0

2,3

13,9

Rahoituskulut

20,7

4,7

46,6

TULOS ENNEN VEROJA

-14,1

26,7

136,3

Tuloverot

-3,6

-8,3

-57,7

TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

-17,8

18,4

78,6

LOPETETUT TOIMINNOT

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

1,2

0,1

7,4

TILIKAUDEN TULOS

-16,6

18,5

86,0

Tilikauden tuloksen jakautuminen jatkuvista toiminnoista:

Emoyhtiön omistajille

-19,0

18,4

77,0

Määräysvallattomille omistajille

1,2

0,0

1,5

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

-17,8

18,5

84,5

Määräysvallattomille omistajille

1,2

0,0

1,5

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

-0,12

0,11

0,47

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

-0,12

0,11

0,47

Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,01

0,00

0,05

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,01

0,00

0,05

Osakekohtainen tulos, euroa

-0,11

0,11

0,52

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

-0,11

0,11

0,52

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. euroa

1-3/

1-3/

1-12/

2012

2011

2011

Tilikauden tulos

-16,6

18,5

86,0

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerojen muutos

22,5

6,0

-25,6

Rahavirran suojaukset

-1,2

1,8

-11,7

Rahavirran suojauksiin liittyvät verot

0,3

-0,5

2,9

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

21,6

7,3

-34,4

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

5,0

25,8

51,6

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

3,8

25,9

50,1

Määräysvallattomille omistajille

1,2

0,0

1,5KONSERNITASE

milj. euroa

31.3.2012

31.3.2011

31.12.2011

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

293,5

367,7

343,6

Sijoituskiinteistöt

4,8

8,6

5,8

Liikearvo

2 308,5

1 438,2

2 316,2

Muut aineettomat hyödykkeet

725,1

406,2

709,8

Osuudet osakkuusyrityksissä

21,2

238,6

219,3

Myytävissä olevat sijoitukset

15,6

15,9

15,4

Laskennalliset verosaamiset

32,1

34,3

29,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

47,9

28,4

44,3

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

3 448,8

2 537,9

3 684,3

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus  

79,9

118,7

96,8

Verosaamiset

26,9

19,5

12,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset

372,0

370,6

418,4

Myytävissä olevat sijoitukset

0,4

0,3

0,3

Rahavarat

98,5

61,2

116,0

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

577,7

570,5

644,0

Myytävänä olevat omaisuuserät

126,2

111,9

VARAT YHTEENSÄ

4 152,8

3 220,2

4 328,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA  

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,3

71,3

71,3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

203,3

203,3

203,3

Muut rahastot

-9,6

1,5

-8,7

Muu oma pääoma

992,7

1 122,1

988,0

1 257,6

1 398,1

1 253,9

Määräysvallattomien omistajien osuus

271,3

4,8

270,3

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 528,9

1 402,9

1 524,2

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat  

146,3

92,0

146,1

Eläkevelvoitteet

16,9

26,1

17,2

Varaukset

6,6

7,1

6,3

Korolliset velat

1 269,9

412,8

1 101,2

Ostovelat ja muut velat

39,6

20,0

38,9

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

1 479,4

557,9

1 309,7

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

13,7

10,8

15,3

Korolliset velat

316,2

499,2

626,0

Verovelat

17,5

29,5

27,4

Ostovelat ja muut velat

728,7

651,2

825,8

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

1 076,0

1 190,7

1 494,5

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

68,5

68,7

VELAT YHTEENSÄ

2 623,9

1 817,3

2 804,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

4 152,8

3 220,2

4 328,3


Lopetettuun toimintoon ja myytävänä olevaksi luokiteltuun omaisuuserien ryhmään kuuluvat omaisuuserät ja velat on esitetty taseessa erillään muista varoista ja veloista.

Vuonna 2012 lopetetuksi toiminnoksi luokiteltiin kioskitoiminnat Suomessa, Liettuassa ja Virossa sekä lehtijakelutoiminnat Virossa ja Liettuassa. Vuonna 2011 myytävänä olevaksi luokiteltujen ryhmä sisältää elokuvatoiminnot, Romanian lehtijakelu- ja kioskiliiketoiminnan sekä venäläisen kioskiyhtiö KP Roznitsan. Nämä toiminnot ovat osa Sanoma Trade -segmenttiä.


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-

vallat-

tomien

SVOP-

Muut

Muu

omista-

Osake-

rahas-

rahas-

oma

jien

pääoma

to*

tot

pääoma

Yht.

osuus

Yht.

OMA PÄÄOMA

1.1.2011

71,3

203,3

0,2

1 096,5

1 371,2

4,8

1 376,0

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

0,9

0,9

0,9

Muutos

määräysvallattomien

omistajien osuudessa

0,1

0,1

0,1

Tilikauden laaja

tulos yhteensä

1,3

24,6

25,9

0,0

25,8

OMA PÄÄOMA

31.3.2011

71,3

203,3

1,5

1 122,1

1 398,1

4,8

1 402,9

OMA PÄÄOMA

1.1.2012

71,3

203,3

-8,7

988,0

1 253,9

270,3

1 524,2

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

0,8

0,8

0,8

Osingonjako

0,0

0,0

Muutos

määräysvallattomien

omistajien osuudessa

-0,9

-0,9

-0,2

-1,1

Tilikauden laaja

tulos yhteensä

-0,9

4,7

3,8

1,2

5,0

OMA PÄÄOMA

31.3.2012

71,3

203,3

-9,6

992,7

1 257,6

271,3

1 528,9


*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto


TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

JATKUVAT TOIMINNOT

2012

2011

2011

2011

2011

2011

LIIKEVAIHTO  

543,6

530,2

592,6

627,4

627,9

2 378,1

Liiketoiminnan muut tuotot  

8,6

7,0

70,0

10,4

29,1

116,5

Materiaalit ja palvelut

190,0

205,5

217,3

228,4

207,0

858,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

156,2

148,1

152,1

142,6

168,8

611,7

Liiketoiminnan muut kulut  

122,4

118,7

136,6

139,0

147,1

541,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-0,1

-1,1

-1,2

Poistot ja arvonalentumiset

67,6

37,7

39,8

143,9

88,1

309,5

LIIKEVOITTO

15,9

27,2

116,7

-17,2

46,0

172,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-16,4

1,9

-0,1

-3,2

-2,2

-3,7

Rahoitustuotot

7,0

2,3

1,4

1,0

9,3

13,9

Rahoituskulut

20,7

4,7

6,6

13,1

22,2

46,6

TULOS ENNEN VEROJA

-14,1

26,7

111,3

-32,5

30,8

136,3

Tuloverot

-3,6

-8,3

-18,4

-21,3

-9,7

-57,7

TILIKAUDEN TULOS

-17,8

18,4

92,9

-53,8

21,1

78,6

LOPETETUT TOIMINNOT

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

1,2

0,1

4,6

-0,5

3,3

7,4

TILIKAUDEN TULOS

-16,6

18,5

97,5

-54,4

24,4

86,0

Tilikauden tuloksen jakautuminen jatkuvista toiminnoista:

Emoyhtiön omistajille

-19,0

18,4

92,9

-49,2

14,9

77,0

Määräysvallattomille omistajille

1,2

0,0

-0,1

-4,6

6,2

1,5

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

-17,8

18,5

97,5

-49,7

18,1

84,5

Määräysvallattomille omistajille

1,2

0,0

-0,1

-4,6

6,2

1,5

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

-0,12

0,11

0,57

-0,30

0,09

0,47

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

-0,12

0,11

0,57

-0,30

0,09

0,47

Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,01

0,00

0,03

0,00

0,02

0,05

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

0,01

0,00

0,03

0,00

0,02

0,05

Osakekohtainen tulos, euroa

-0,11

0,11

0,60

-0,31

0,11

0,52

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

-0,11

0,11

0,60

-0,31

0,11

0,52KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1-3/

1-3/

1-12/

milj. euroa

2012

2011

2011

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos

-16,6

18,5

86,0

Oikaisut

Tuloverot

4,1

8,2

58,1

Rahoituskulut

20,7

4,7

49,1

Rahoitustuotot

-7,0

-2,2

-13,9

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

16,4

-1,9

4,9

Poistot ja arvonalentumiset

69,6

39,8

319,7

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

0,0

1,0

-56,8

Muut oikaisut

-54,1

-19,6

-116,9

Käyttöpääoman muutos

Myynti- ja muiden saamisten muutos

25,3

7,8

0,8

Vaihto-omaisuuden muutos

-7,7

0,3

0,4

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

-38,2

-20,7

49,0

Maksetut korot

-7,7

-3,6

-23,6

Muut rahoituserät

-3,4

0,9

-17,4

Maksetut verot

-23,2

-14,5

-65,5

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

-21,9

18,7

273,8

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-16,3

-18,4

-70,8

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

-2,7

-3,8

-1 350,2

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

4,9

1,7

14,0

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

181,8

0,2

74,0

Myönnetyt lainat

-1,3

-1,8

-8,7

Lainasaamisten takaisinmaksut

1,1

0,8

246,3

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,0

0,0

Saadut korot

0,9

0,4

3,2

Saadut osingot

0,4

11,0

14,9

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

168,6

-9,9

-1 077,4

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

146,7

8,8

-803,6

RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut

0,0

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

264,0

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

-81,2

45,2

-183,5

Muiden lainojen nostot

416,4

1,1

1 042,7

Muiden lainojen takaisinmaksut

-476,0

-40,8

-84,5

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-0,2

-0,9

-2,0

Maksetut osingot

0,0

-179,7

Lahjoitukset/muu voitonjako

0,0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-141,0

4,5

857,1

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS

5,7

13,4

53,6

Rahavarojen kurssierot

1,1

0,5

-1,1

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

6,9

13,8

52,4

Rahavarat kauden alussa

93,5

41,1

41,1

Rahavarat kauden lopussa

100,4

54,9

93,5


Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2012

2011

2011

2011

2011

2011

MEDIA

Hollanti

171,6

105,3

130,6

174,0

232,2

642,0

Suomi

77,4

74,2

79,4

70,0

86,2

309,7

Venäjä & CEE

49,0

51,4

54,3

50,8

56,7

213,1

Belgia

56,8

50,1

48,7

48,4

61,9

209,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

11,0

10,2

10,7

12,3

8,6

41,8

YHTEENSÄ

365,8

291,1

323,7

355,5

445,6

1 415,8

NEWS

Helsingin Sanomat

59,3

61,2

61,2

55,3

60,8

238,5

Ilta-Sanomat

21,2

19,1

22,2

21,6

21,6

84,4

Muu kustantaminen

25,2

23,7

25,0

22,9

25,4

97,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

4,3

4,4

3,9

3,4

4,2

15,9

YHTEENSÄ

110,0

108,4

112,2

103,2

112,0

435,8

LEARNING

Oppiminen

34,2

34,3

87,4

100,2

34,7

256,6

Muut

21,0

28,0

22,6

22,4

18,7

91,7

Eliminoinnit

-1,7

-1,7

-1,5

-1,4

-0,8

-5,3

YHTEENSÄ

53,4

60,7

108,6

121,2

52,7

343,1

TRADE

Kioskikauppa

6,7

6,9

7,3

0,0

20,9

Kaupan palvelut

21,2

28,8

27,3

24,4

23,2

103,6

Kirjakauppa

2,5

24,8

18,8

29,7

3,7

77,0

Elokuvatoiminnot

21,9

6,5

0,0

0,0

28,4

Eliminoinnit

0,0

-0,3

-0,5

-0,4

0,0

-1,2

YHTEENSÄ

23,7

81,8

59,1

61,0

26,9

228,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-9,3

-11,7

-11,0

-13,5

-9,3

-45,4

JATKUVAT TOIMINNOT

543,6

530,2

592,6

627,4

627,9

2 378,1LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2012

2011

2011

2011

2011

2011

Media

26,8

22,7

47,0

-31,0

53,2

92,0

News

8,9

12,9

9,9

12,5

4,9

40,2

Learning

-13,9

-5,2

27,3

17,3

-22,7

16,6

Trade

-0,3

3,3

39,8

-8,1

3,9

38,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-5,5

-6,5

-7,4

-7,9

6,7

-15,1

JATKUVAT TOIMINNOT

15,9

27,2

116,7

-17,2

46,0

172,6LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ SEGMENTEITTÄIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2012

2011

2011

2011

2011

2011

Media

26,8

22,7

37,9

25,8

64,6

151,1

News

8,9

12,9

9,9

12,5

14,1

49,4

Learning

-13,9

-6,1

29,0

42,4

-19,7

45,5

Trade

-0,3

3,3

-2,9

4,8

-1,4

3,8

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-5,5

-6,5

-8,4

-7,9

-2,9

-25,7

JATKUVAT TOIMINNOT

15,9

26,3

65,6

77,6

54,7

224,1


SEGMENTTITIEDOT

Konsernin jatkuvat toiminnot koostuvat neljästä segmentistä: Media, News, Learning ja Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Media toimii 12 maassa ja vastaa aikakauslehdistä sekä tv-toiminnasta. Suomessa toimiva News vastaa puolestaan sanomalehdistä. Molempien segmenttien palveluvalikoimaan kuuluu myös runsaasti erilaisia verkko- ja mobiilipalveluja. Learningin toiminta on pääosin B2B-liiketoimintaa. Vuonna 2012 Trade-segmentti sisältää Kaupan palvelut Suomessa, Viron kirjakauppatoiminnot sekä segmentin kiinteistö- ja hallintotoimintoja. Trade segmentin vuoden 2011 luvut sisältävät lisäksi vuonna 2011 myydyt liiketoiminnot. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.


Sanoman segmentit 1.1.-31.3.2012

Kohdista-

mattomat/

Lear-

Elimi-

Jatkuvat

milj. euroa

Media

News

ning

Trade

noinnit

toiminnot

Ulkoinen liikevaihto

365,0

109,6

52,5

16,6

-0,5

543,1

Sisäinen liikevaihto

0,7

0,5

0,9

7,1

-8,8

0,4

LIIKEVAIHTO

365,8

110,0

53,4

23,7

-9,3

543,6

LIIKEVOITTO

26,8

8,9

-13,9

-0,3

-5,5

15,9

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

-17,2

0,1

-0,1

0,8

-16,4

Rahoitustuotot

7,0

7,0

Rahoituskulut

20,7

20,7

TULOS ENNEN VEROJA

-14,1

SEGMENTIN VARAT

2 831,6

326,5

563,4

81,1

53,5

3 856,2Sanoman segmentit 1.1.-31.3.2011

Kohdista-

mattomat/

Lear-

Elimi-

Jatkuvat toiminnot

milj. euroa

Media

News

ning

Trade

noinnit

toiminnot

Ulkoinen liikevaihto

290,1

107,7

57,7

74,7

-0,2

530,0

Sisäinen liikevaihto

1,0

0,6

3,0

7,1

-11,5

0,2

LIIKEVAIHTO

291,1

108,4

60,7

81,8

-11,7

530,2

LIIKEVOITTO

22,7

12,9

-5,2

3,3

-6,5

27,2

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

1,7

0,0

0,0

0,2

1,9

Rahoitustuotot

2,3

2,3

Rahoituskulut

4,7

4,7

TULOS ENNEN VEROJA

26,7

SEGMENTIN VARAT

1 808,1

320,8

569,8

258,9

40,3

2 997,9AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

31.3.2012

31.3.2011

31.12.2011

Kirjanpitoarvo kauden alussa

343,6

429,3

429,3

Lisäykset

7,7

27,1

52,9

Liiketoimintojen hankinta

0,1

7,0

Vähennykset

-3,4

-1,3

-2,2

Liiketoimintojen myynti

0,0

-86,9

Tilikauden poistot

-11,5

-14,0

-50,5

Tilikauden arvonalentumiset

0,0

0,1

-3,9

Kurssierot ja muut muutokset

0,9

0,4

-2,1

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

337,4

441,6

343,6

Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä eikä vertailukaudella.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa

1-3/

1-12/

2012

2011

Hankintahinta

3,0

1 415,2

Hankitun omaisuuden käypä arvo

1,8

433,2

Syntynyt liikearvo

1,3

982,0VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

31.3.2012

31.3.2011

31.12.2011

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

9,7

20,5

9,7

Pantit

2,5

1,6

2,5

Muut

45,7

0,3

0,3

YHTEENSÄ

57,9

22,4

12,5

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

10,5

YHTEENSÄ

10,5

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,0

YHTEENSÄ

0,0

Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista

187,7

235,2

196,1

Rojaltit

20,5

19,6

19,8

Muut vastuut

50,7

28,4

51,3

YHTEENSÄ

258,9

283,2

267,2

YHTEENSÄ

316,8

316,0

279,7

JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. euroa

Käyvät arvot

31.3.2012

31.3.2011

31.12.2011

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset

-12,7

1,5

-11,5

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

-0,8

0,6KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

1-3/

1-3/

1-12/

Kauden keskikurssi

2012

2011

2011

EUR/CZK (Tshekin koruna)

25,14

24,55

24,64

EUR/HUF (Unkarin forintti)

298,03

272,06

280,46

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,24

3,97

4,13

EUR/RUB (Venäjän rupla)

39,97

40,45

41,02

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

8,87

8,88

9,00

Kauden päätöskurssi

31.3.2012

31.3.2011

31.12.2011

EUR/CZK (Tshekin koruna)

24,73

24,54

25,79

EUR/HUF (Unkarin forintti)

294,92

265,72

314,58

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,15

4,01

4,46

EUR/RUB (Venäjän rupla)

39,30

40,29

41,77

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

8,85

8,93

8,91


Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus järjestetään klo 13.30 Nelosen studiolla, Pursimiehenkatu 26 C (3. krs). Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata live webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena. Jos haluat esittää kysymyksiä webcastin aikana, voit osallistua tilaisuuteen myös puhelimitse soittamalla +44 (0)20 7162 0025 (Eurooppa) tai +1 334 323 6201 (USA) ja näppäilemällä puhelutunnuksen 915981. Tiedotustilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 13 alkaen.

Sanoman 2Q12 osavuosikatsaus julkistetaan keskiviikkona 1.8.2012 noin klo 8.30 Suomen aikaa.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 0105 19 5064 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 11 000 ammattilaiselle yli 20 maassa. Vuonna 2011 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa.