Pörssitiedote 3.5.2011  11.20


- Sanoman liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli 610,2 milj. euroa (2010: 637,9 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli vertailukauden tasolla.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 26,4 milj. euroa (2010: 35,6 milj. euroa). Liikevoiton lasku johtui pääasiassa liiketoimintojen myynneistä vuonna 2010. Kertaluonteiset erät olivat 0,9 milj. euroa ensimmäisellä neljänneksellä (2010: 4,8 milj. euroa).
- Tulos osaketta kohden oli 0,11 euroa (2010: 0,16 euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 18,7 milj. euroa (2010: 38,0 milj. euroa).
- SBS:n televisiotoiminnan hankinnan myötä Sanoman liikevaihdon odotetaan nousevan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan hieman vuonna 2011.


AVAINLUKUJA

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2011

2010

%

2010

 

 

 

 

 

Liikevaihto

610,2

637,9

-4,3

2 761,2

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

26,4

35,6

-25,9

245,4

  % liikevaihdosta

4,3

5,6

 

8,9

Liikevoitto

27,3

40,4

-32,5

392,7

Tilikauden tulos

18,5

24,1

-23,1

297,3

 

 

 

 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit *

33,1

16,6

99,8

85,7

% liikevaihdosta

5,4

2,6

 

3,1

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

46,5

42,7

 

45,7

Nettovelkaantumisaste, %

63,0

74,4

 

63,8

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

15 277

16 293

-6,2

15 405

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

15 129

16 357

-7,5

16 016

 

 

 

 

 

Tulos/osake, euroa

0,11

0,16

-28,8

1,85

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,12

0,23

-50,9

1,69


* Sisältää rahoitusleasingsopimukset

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

"Orgaaninen kasvu ja toimintojen keskittäminen ovat keskeisiä asioita Sanomalle. Liiketoimintamme keskittäminen on edistynyt merkittävästi vuoden 2011 ensimmäisinä kuukausina.

Haluamme keskittyä selvemmin strategisiin painopistealueisiimme, kuluttajille suunnattuun mediaan ja oppimiseen. Erinomainen osoitus tämän strategian toteuttamisesta on televisiotoiminnan hankinta Hollannissa ja Belgiassa. Muita hyviä esimerkkejä ovat oppimateriaalitoimintojen osto Suomessa ja Ruotsissa sekä elokuvatoimintojen, Romanian kioski- ja lehtijakelutoiminnan ja yleisen kirjallisuuden toiminnan myynti.

Television lisääminen valikoimaamme parantaa asemaamme merkittävästi Hollannissa ja Belgiassa. Vahvat brändimme, sisältöosaamisemme aikakauslehdissä ja korkeatasoiset digitaaliset toimintomme yhdistettynä SBS:n televisiotoimintaan ja kumppaniemme luovaan ohjelmaosaamiseen ovat erinomaisia rakennuspalikoita muuttuvassa mediaympäristössä ja mahdollistavat perinteisten medioiden rajat ylittävien uusien palvelujen ja ratkaisujen tarjoamisen sekä kuluttajille että mainostajille.

Mediatoimintojemme yhdistäminen uudella tavalla antaa meille mahdollisuuden olla merkittävässä roolissa uusilla mediamarkkinoilla."

Vuoden 2011 näkymät

SBS:n televisiotoiminnan hankinnan myötä Sanoman liikevaihdon odotetaan nousevan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan hieman vuonna 2011. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan hieman. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 245,4 milj. euroa vuonna 2010.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitys Sanoman toimintamaissa heijastuu konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat keskeisissä toimintamaissa jonkin verran vuonna 2011.

Liikevaihto

Sanoman liikevaihto vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä laski 4 % ja oli 610,2 milj. euroa (2010: 637,9 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi Sanoma Learning & Literature -liiketoimintaryhmässä. Rakennemuutokset vaikuttivat Sanoma Median ja Sanoma Newsin liikevaihtoon. Sanoma Trade -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.

Painettujen tuotteiden levikkituotot laskivat hieman vertailukaudesta. Tilaustuotot ja irtonumeromyynti laskivat hieman pääasiassa ajoituseroista ja Humon myynnistä johtuen.

Mainostuotot kasvoivat vertailukauden alhaisesta tasosta: Sanoman mainostuotot kasvoivat tammi-maaliskuussa 6 %, ja niiden osuus liikevaihdosta oli 25 % (2010: 23 %). Verkkomainostuotot kasvoivat selvästi eli 13 %.

Sanoman tavoitteena on kaksinkertaistaa kuluttajille suunnatun verkkoliiketoiminnan tuotot vuodesta 2008 vuoteen 2012 mennessä. Nämä tuotot koostuvat pääasiassa verkkomainonnasta. Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä kuluttajille suunnatun verkkoliiketoiminnan tuotot kasvoivat 4 % ja olivat 37,5 milj. euroa (2010: 36,0 milj. euroa). Digitaaliset tuotot, joihin sisältyvät esimerkiksi sähköiset oppimisratkaisut, kasvoivat 8 % ja olivat 11 % (2010: 10 %) liikevaihdosta.

Kumulatiivisesta liikevaihdosta 53 % (2010: 54 %) tuli Suomesta ja 22 % (2010: 21 %) Hollannista. Liikevaihto muista EU-maista oli 21 % (2010: 22 %) ja EU:n ulkopuolisista maista 4 % (2010: 3 %).

Tulos

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni tammi-maaliskuussa 26 % ja oli 26,4 milj. euroa (2010: 35,6 milj. euroa). Sanoma News -liiketoimintaryhmän tulos parani merkittävästi ilmoitustuottojen kasvun myötä. Sanoma Median tulos laski pääasiassa rakennemuutosten vuoksi. Myös Sanoma Learning & Literaturen ja Sanoma Traden tulokset heikkenivät. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,3 % (2010: 5,6 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Konsernin kokonaiskulut pienenivät 4 % ja kiinteät kulut laskivat 2 % ensimmäisellä neljänneksellä. Paperikulut olivat 5 % pienemmät kuin vertailukaudella, mutta niiden odotetaan kasvavan tulevilla neljänneksillä. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut pienenivät 3 %. Konsernilla oli noin 1 200 työntekijää vähemmän kuin vertailukaudella eli henkilöstömäärä oli 8 % pienempi kuin maaliskuun 2010 lopussa. Vuodenvaihteesta henkilöstömäärä on laskenut 6 %.

Tammi-maaliskuussa liikevoittoon sisältyi 0,9 milj. euroa (2010: 4,8 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät oppimisen ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myyntiin.


KERTALUONTEISET ERÄT

1-3/

1-3/

1-12/

milj. euroa

2011

2010

2010

 

 

 

 

Media

 

 

 

Rakennejärjestelykulut (Hollanti)

 

 

-3,3

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Hollanti)

 

-6,3

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (CEE-maat)

 

-1,0

Myyntivoitto Humosta

 

 

2,6

Myyntivoitto Welhosta (Suomi)

 

 

179,0

Liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa

 

-28,9

News

 

 

 

Myyntivoitto Lehtikuvasta

 

6,0

6,0

Myyntivoitto Sanoma Lehtimedian paikallislehdistä

 

2,9

Learning & Literature

 

 

 

LDC:n myynti

0,9

 

 

Myyntitappio Bertmark Norgesta

 

-1,2

-1,1

Rakennejärjestelykulut

 

 

-2,3

Hollantilaisen ydinliiketoimintaan kuulumattoman yhtiön arvonalentuminen

 

-2,1

Trade

 

 

 

Myyntitappio Venäjän toiminnoista

 

 

-2,6

Rakennejärjestelykulut

 

 

-1,0

Sanoma Oyj

 

 

 

Myyntivoitot kiinteistöistä

 

 

5,4

LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT

0,9

4,8

147,3

 

 

 

 

Hansaprint osakkuusyhtiöosuuden arvonalentuminen

 

-22,1

OSAKKUUSYHTIÖTULOKSIIN SISÄLTYVÄT KERTALUONTEISET ERÄT

 

-22,1


Sanoman ensimmäisen neljänneksen tulokseen sisältyi 1,9 milj. euroa (2010: -2,4 milj. euroa) osakkuusyritysten tuottoja. Merkittävimmät osakkuusyritykset ovat DNA, Hansaprint, Stratosféra, Jokerit HC ja Desert Fishes. Näistä DNA ja Desert Fishes eivät sisältyneet Sanoman lukuihin vertailukaudella.  

Sanoman nettorahoituserät olivat -2,4 milj. euroa (2010: -3,9 milj. euroa) tammi-maaliskuussa. Rahoitustuotot olivat 2,2 milj. euroa (2010: 2,2 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 0,9 milj. euroa (2010: 1,5 milj. euroa). Rahoituskulut olivat 4,7 milj. euroa (2010: 6,0 milj. euroa). Korkojen nousun vuoksi vieraan pääoman korkokulut olivat 3,3 milj. euroa (2010: 3,1 milj. euroa) ja valuuttakurssitappiot 0,9 milj. euroa (2010: 2,7 milj. euroa).

Ensimmäisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 26,7 milj. euroa (2010: 34,1 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 30,8 % (2010: 29,3 %). Tulos osaketta kohden oli 0,11 euroa (2010: 0,16 euroa).

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase oli 3 220,2 milj. euroa (2010: 3 137,5 milj. euroa) maaliskuun lopussa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 18,7 milj. euroa (2010: 38,0 milj. euroa) ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 0,12 euroa (2010: 0,23 euroa). Pienemmän tuloksen lisäksi rahavirtaa heikensivät kasvaneet panostukset ohjelmaoikeuksiin, verojen maksun ajoitus ja nettokäyttöpääoman vaihtelut neljännesten välillä oppiminen-liiketoiminnassa.

Sanoman rahoitusasema vahvistui edelleen tammi-maaliskuussa. Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 46,5 % (2010: 42,7 %). Oma pääoma oli 1 402,9 milj. euroa (2010: 1 251,7 milj. euroa). Korolliset velat laskivat edelleen ja olivat 949,4 milj. euroa (2010: 991,4 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 884,4 milj. euroa (2010: 931,3 milj. euroa). Konsernin nettovelka kasvaa aina toisella neljänneksellä osingonmaksun vuoksi. Sanoman nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,5 maaliskuun lopussa.

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen (mukaan lukien rahoitusleasingsopimukset) olivat 33,1 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2011 (2010: 16,6 milj. euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluonteisiin hankintoihin ja korjauksiin. Tavoitteena on pitää vuotuiset käyttöomaisuusinvestoinnit alle 100 milj. eurossa (pois lukien yritysjärjestelyt). Sanoman ensimmäisellä neljänneksellä ostamien liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 0,5 milj. euroa (2010: 7,8 milj. euroa).

Sanoma on ottanut käyttöön sisäisen kasvurahaston, jonka avulla tuetaan yhtiön kasvutavoitteita ja edistetään innovointia. Neljälle ensimmäiselle kasvuhankkeelle myönnettiin rahoitusta 1,0 milj. euroa. Jokaiselle kasvurahaston tukemalle hankkeelle annetaan budjetti konseptin kehittämiseksi sekä sisäinen mentori ja ulkoista valmennusta. Tuen tavoitteena on parantaa hankkeen menestymisen mahdollisuuksia.

Maaliskuussa Sanoma myi elokuvatoimintonsa Suomessa ja Baltian maissa ruotsalaiselle pääomasijoitusyhtiö Ratos AB:lle. Elokuvatoimintojen liikevaihto oli 88,6 milj. euroa ja liikevoitto 8,4 milj. euroa vuonna 2010. Kaupan arvo oli 116,0 milj. euroa ja se saatiin päätökseen huhtikuun lopussa. Sanoma kirjaa kaupasta noin 50 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton toisen neljänneksen tulokseensa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sanoma ilmoitti 8.4. myyvänsä lehtijakelu- ja kioskitoimintansa Romaniassa. Toimintojen liikevaihto oli noin 23 milj. euroa vuonna 2010. Huhtikuun alussa myytiin myös loput Venäjän kioskitoiminnasta. Sanoma kirjaa kaupoista noin 9 milj. euroa kertaluonteisia kuluja toisen neljänneksen tulokseensa.

Sanoma sopi 20.4. ostavansa SBS:n televisiotoiminnan Hollannissa ja Belgiassa. Hollannissa Sanoman kumppani on Talpa Media ja Belgiassa Corelio sekä Wouter Vandenhaute & Eric Wattén kanssa. Myyjä on ProSiebenSat.1. Yritysjärjestelyn arvo on 1 225 milj. euroa. Hollannin yritysosto edellyttää maan kilpailuviranomaisten (NMa) hyväksyntää. Yritysjärjestely arvioidaan saatavan päätökseen kesän aikana. Ostettujen yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 404 milj. euroa ja liikevoitto noin 110 milj. euroa vuonna 2010 (pro forma). Sanoman osuus uusista toiminnoista raportoidaan osana Sanoma Media -liiketoimintaryhmää.

Sanoma rahoittaa SBS-kauppaan liittyvän 566 milj. euron oman pääoman ehtoisen osuuden uudella velalla. Kaupan seurauksena Sanoman konsolidoitu nettovelka (mukaan lukien oman pääoman ehtoinen rahoitus ja järjestelyyn kuuluva konsolidoitu velka) kasvaa arviolta noin 900 milj. eurolla ja on 1,9 mrd. euroa. Kauppa ei vaikuta Sanoman olemassa olevien luottosopimuksien rahoituskustannuksiin.

Sanoma ilmoitti 29.4. ostavansa oppimateriaalikustantaja Tammi Oppimateriaalit ja ruotsalaisen oppimateriaalikustantaja Bonnier Utbildningin ruotsalaiselta Bonnier-mediakonseernilta. Samalla Sanoma myy Bonnierille yleisen kirjallisuuden kustantajan WSOY:n. Myynti edellyttää Suomen kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen syksyn aikana.

SANOMA MEDIA

Sanoma Media on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä digitaalinen toimija 12:ssa Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut ovat 290 miljoonan eri-ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma Media haluaa vahvistaa johtavaa asemaansa kaikilla markkinoillaan.


- Suomen tv-toiminta kasvoi edelleen selvästi.
- Ilmoitustuotot elpyivät voimakkaasti Venäjällä.
- Katsauskauden jälkeen sanoma hankki SBS:n tv-toiminnan Hollannissa ja Belgiassa.


Avainlukuja

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2011

2010

%

2010

Liikevaihto

291,1

312,1

-6,7

1 299,6

Hollanti

105,3

107,4

-2,0

490,4

Suomi

74,2

92,6

-19,9

339,3

CEE-maat

51,4

48,7

5,5

214,9

Belgia

50,1

53,5

-6,4

208,3

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

10,2

9,9

3,4

46,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

22,7

31,2

-27,1

145,8

  % liikevaihdosta

7,8

10,0

 

11,2

Liikevoitto

22,7

31,2

-27,1

287,9

Käyttöomaisuusinvestoinnit

6,3

6,0

4,1

25,2

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

5 384

5 779

-6,8

5 419

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

5 353

5 796

-7,7

5 602


* Vuonna 2011 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden 2010 toisella neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntivoitto aikakauslehti Humon 49 % osuuden luovutuksesta ja 179,0 milj. euron myyntivoitto kaapelitelevisio-operaattori Welhosta, kolmannella neljänneksellä 28,9 milj. euron liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa ja 6,3 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Hollannin medialiiketoiminnassa ja neljännellä neljänneksellä 3,3 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Hollannissa sekä 1,0 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen CEE-maissa.


Toiminnalliset tunnusluvut *

1-3/

1-3/

 

2011

2010

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

273

286

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

81 623

86 457

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

10 221

11 368

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

32,3 %

34,2 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus

35,3 %

30,2 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

14,7 %

14,1 %


* Sisältää yhteisyritykset

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto

Sanoma Median liikevaihto laski 7 % tammi-maaliskuussa. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1 %:n.

Ilmoitustuotot kasvoivat 4 % ja olivat 34 % (2010: 31 %) ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta. Ilmoitustuotot paranivat Suomessa ja CEE-maissa. Verkkomainostuotot kasvoivat selvästi etenkin Hollannin, Suomen ja joidenkin CEE-maiden hyvän kehityksen ansiosta.

Sanoma Median painettujen tuotteiden levikkituotot laskivat hieman ja olivat 53 % (2010: 52 %) liiketoimintaryhmän liikevaihdosta. Tilaustuotot laskivat jonkin verran, mutta irtonumeromyynti oli vertailukauden tasolla.

Verkkomainostuottojen hyvä kehitys ja digitaalisen sisällön myynnin kasvu lisäsivät liiketoimintaryhmän digitaalisia tuottoja. Ensimmäisellä neljänneksellä digitaaliset tuotot kasvoivat 9 % ja olivat 17 % (2010: 15 %) liiketoimintaryhmän liikevaihdosta.

Liiketoimintojen kehitys

Hollannissa liikevaihto laski 2 %, mikä johtui irtonumeromyynnin vähenemisestä. Tilaus- ja ilmoitustuotot olivat vertailukauden tasolla. Kuluttaja-aikakauslehtimainonta kasvoi Hollannissa 4 % tammi-maaliskuussa, ja Sanoma Media Netherlands vahvisti markkina-asemaansa. Ilmoitustuotot olivat 28 % (2010: 28 %) Hollannin liikevaihdosta. Vuoden 2010 levikkitilastojen mukaan levikkimäärät Hollannissa laskivat selvästi. Sanoma Media Netherlandsin markkinaosuus pysyi ennallaan.

Suomessa liikevaihto laski selvästi vuonna 2010 toteutuneen kaapelitelevisioliiketoiminnan myynnin seurauksena. Aikakauslehdistä ilmestyi ensimmäisellä neljänneksellä vähemmän numeroita kuin vertailukaudella. Tämä ajoitusero pienensi lehtien ilmoitus- ja levikkituottoja. Vuoden 2010 levikkitilastojen mukaan Sanoma Magazines Finlandin päälehtien markkina-asema on vahvistunut Suomessa, ja yhtiö on edelleen selvä markkinajohtaja. Kuluttajalehtien mainonta Suomessa laski ensimmäisellä neljänneksellä 5 %. Tv-mainonta kasvoi 12 %. Myös Sanoman tv-toiminta kasvoi. Tv- ja radiotoiminnan mainostuotot nousivat edelleen selvästi. Etenkin kohdistettujen teemakanavien ja Ruutu.fi-palvelun kehitys oli erinomaista. Ilmoitus- ja mainostuotot yhteensä kasvoivat ja olivat 42 % (2010: 31 %) Suomen liikevaihdosta.

Sanoma Median liikevaihto kasvoi CEE-maissa 6 % Venäjän ilmoitustuottojen voimakkaan elpymisen myötä. Mainosmarkkinat paranivat myös Unkarissa ja Bulgariassa, mutta yleinen taloudellinen tilanne ja ilmoitusmyynnin näkymät ovat edelleen heikot monissa itäisen Keski-Euroopan maissa. Ilmoitustuotot olivat 50 % (2010: 47 %) CEE-maiden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta. Irtonumeromarkkinoiden lasku jatkui CEE-maissa Venäjää ja Bulgariaa lukuun ottamatta. Myös Sanoma Median levikkituotot laskivat, kun sekä irtonumeromyynti että tilaustuotot pienenivät hieman vertailukaudesta.

Belgiassa liikevaihto laski 6 %. Lasku johtui Humon myynnistä toukokuussa 2010. Myynti vaikutti sekä ilmoitus- että levikkituottoihin. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi hieman. Ilmoitustuotot olivat 26 % (2010: 26 %) Belgian liikevaihdosta. Pitkän aikavälin levikkikehitys osoittaa myytyjen kappalemäärien laskevan hieman myös Belgiassa, mutta hintojen nousu on kompensoinut suurimman osan laskusta. Sanoma Media on vahvistanut markkina-asemaansa Belgian lukijamarkkinoilla.

Katsauskauden jälkeen Sanoma ilmoitti hankkivansa yhdessä kumppanien kanssa SBS:n televisiontoiminnan Hollannissa ja Belgiassa. Vuonna 2011 yritysosto kasvattaa Sanoma Median liikevaihtoa, mutta liiketoimintaryhmän tulosta rasittavat järjestelyyn liittyvät kustannukset.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto

Sanoma Median liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 27 % tammi-maaliskuussa, mikä johtui rakennemuutoksista Suomessa ja Belgiassa. Hollannissa tulos oli vertailukauden tasolla. Suomessa tv-toiminnan hyvä tulos ei täysin kompensoinut Welhon myynnin ja aikakauslehtien ajoituserojen vuoksi heikentyneen liikevoiton vaikutuksia. Itäisen Keski-Euroopan maissa tulos parani.

Sanoma Median näkymät

Sanoma Medialla on vahva mediabrändien valikoima aikakauslehdissä, verkko- ja mobiilimediassa sekä radio- ja televisiotoiminnassa. Sanoma Media on muuttuvan mediakentän edelläkävijä, joka pystyy luomaan tuottoa kehittämällä uudenlaisia ja entistäkin parempia palveluja kuluttajille ja mainostajille.  

SBS-kaupan seurauksena Sanoma Median liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan hieman.

SANOMA NEWS

Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka painetut ja digitaaliset tuotteet ovat vahvasti läsnä suomalaisten elämässä. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä. Sanoma News kuuluu myös Suomen merkittävimpiin digitaalisen median toimijoihin.


- Sanoma News paransi tulostaan merkittävästi.
- Oikotie on nyt Suomen johtava rekrytointisivusto.
- Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien mobiiliuutispalvelut ovat Suomen suosituimmat mobiilipalvelut.


Avainlukuja

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2011

2010

%

2010

Liikevaihto

108,4

109,4

-0,9

437,6

Helsingin Sanomat

61,2

59,1

3,6

235,4

Ilta-Sanomat

19,1

19,9

-4,1

83,3

Muu kustantaminen

23,7

25,3

-6,4

99,5

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

4,4

5,0

-13,3

19,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

12,9

9,6

33,8

47,2

  % liikevaihdosta

11,9

8,8

 

10,8

Liikevoitto

12,9

15,6

-17,6

56,1

Käyttöomaisuusinvestoinnit

3,5

2,8

25,5

14,0

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 003

2 168

-7,6

2 016

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

1 993

2 190

-9,0

2 176


* Vuonna 2011 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 6,0 milj. euron myyntivoitto Lehtikuvasta ja neljännellä neljänneksellä 2,9 milj. euroa myyntivoittoa Sanoma Lehtimedian paikallislehdistä.


Toiminnalliset tunnusluvut

1-3/

1-3/

 

2011

2010

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

 

 

Iltasanomat.fi

1 957 740

1 523 279

HS.fi

1 360 404

1 027 315

Huuto.net

518 631

435 948

Oikotie.fi

437 796

378 116

Taloussanomat.fi

595 955

531 382

 

 

 

 

1-12

1-12

Tarkistettu levikki

2010

2009

Helsingin Sanomat

383 361

397 838

Ilta-Sanomat

150 351

152 948


Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto

Sanoma Newsin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa edellisvuoden tasolla. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2 %.

Painettujen tuotteiden levikkituotot olivat lähes vertailukauden tasolla. Irtonumeromyynnin ja tilausmäärien pitkäaikainen lasku jatkui, mutta Sanoma News pystyi kompensoimaan sen lähes kokonaan hinnankorotuksilla ja uusilla tuotteilla. Levikkituotot olivat 42 % (2010: 43 %) liiketoimintaryhmän liikevaihdosta.

Sanoma Newsin ilmoitustuotot kasvoivat 7 %. Verkkomainostuotot kasvoivat 26 % ja printtimainonta 3 %. Etenkin työpaikkailmoittelu Oikotie-palvelussa kehittyi hyvin. TNS Gallup Adexin mukaan mainonta varsinaisissa sanomalehdissä lisääntyi Suomessa 4 % ja tilastoitu verkkomainonta 32 % vuoden 2011 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Ilmoitustuotot olivat 50 % (2010: 47 %) Sanoma Newsin ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta.

Verkkomainostuotot kasvoivat 26 %. Ensimmäisellä neljänneksellä digitaaliset tuotot, joihin kuuluvat myös digitaaliset sisältötuotot, olivat yhteensä 12 % (2010: 12 %) liiketoimintaryhmän liikevaihdosta.

Liiketoimintojen kehitys

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 4 %. Luokiteltu ilmoittelu, erityisesti työpaikkailmoittelu, kasvoi painetussa Helsingin Sanomat -päivälehdessä merkittävästi. Ilmoitustuotot olivat 55 % (2010: 54 %) Helsingin Sanomien liikevaihdosta. HS.fi on Suomen suosituin mobiilipalvelu. HS:n iPad-versio on ladattu jo 18 000 laitteeseen.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 4 %. Suomen iltapäivälehtimarkkinoiden kokonaisvolyymi pieneni 8 % viimeisen vuoden aikana. Ilta-Sanomien osuus iltapäivälehtien irtonumeromarkkinoista on 58,0 % (2010: 57,1 %). Ilta-Sanomat on kehittänyt tehokkaan tavan tuottaa painettuja liitteitä, mikä mahdollistaa irtonumerojakelukanavan monipuolisen hyödyntämisen. Ensimmäisellä neljänneksellä julkaistiin kuusi erikoislehteä. Ilmoitustuotot olivat 27 % (2010: 25 %) Ilta-Sanomien liikevaihdosta.

Muun kustantamisen liikevaihto laski 6 %, mikä johtui useiden toimintojen myynnistä vuonna 2010. Sanoma News keskittää merkittävästi resursseja digitaaliseen toimintaansa. Sanoma Digital Finland osti tammikuussa Offerium.fi -tarjouspalvelun.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto

Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi tammi-maaliskuussa 34 % pääasiassa ilmoitustuottojen kehityksen ja hyvän kustannushallinnan myötä. Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevoitto kasvoi selvästi ilmoitustuottojen lisääntyessä vertailukauden alhaisesta tasosta. Ilta-Sanomien tulos heikkeni. Rakennemuutoksista huolimatta muun kustantamisen tulos parani merkittävästi verkkomainostuottojen kasvun myötä. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä ensimmäisellä neljänneksellä (2010: 6,0 milj. euroa).

Sanoma Newsin näkymät

Sanoma News pyrkii vahvistamaan monikanavaista lähestymistapaa journalistisen sisällön luomisessa ja ilmoittajien palvelemisessa. Liiketoimintaryhmä kasvattaa digitaalisen toiminnan osuuttaan ja luo uusia tulonlähteitä kehittämällä tuote- ja palveluvalikoimaansa painetuissa lehdissä ja verkossa. Markkinaosuuden vahvistaminen sekä media- että lukijamarkkinoilla on edelleen Sanoma Newsin keskeinen tavoite.

Sanoma Newsin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla vuonna 2010 toteutuneiden yritysmyyntien seurauksena. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan hieman.

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Neljässätoista maassa toimiva Sanoma Learning & Literature on painettujen ja digitaalisten oppimistuotteiden ja -ratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa. Ryhmä on myös kansainvälisesti kasvava yrityksille suunnattujen informaatio- ja kielipalvelujen tarjoaja.


- Oppimisen ja kielipalvelujen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä, pääosin neljännesten välisten vaihtelujen vuoksi.
- Katsauskauden jälkeen Sanoma ilmoitti ostavansa Bonnierin oppimateriaalitoiminnot Suomessa ja Ruotsissa ja myyvänsä yleisen kirjallisuuden toiminnot Bonnierille.


Avainlukuja

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2011

2010

%

2010

Liikevaihto

60,7

58,2

4,2

350,1

Oppiminen

34,3

29,9

14,6

249,3

Kielipalvelut

8,7

6,9

25,4

27,1

Kustantaminen ja muut

20,1

23,6

-15,0

83,6

Eliminoinnit

-2,4

-2,3

-5,8

-9,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

-6,1

-5,2

-16,8

52,6

  % liikevaihdosta

-10,0

-9,0

 

15,0

Liikevoitto

-5,2

-6,4

19,1

47,1

Käyttöomaisuusinvestoinnit

2,0

2,9

-28,7

14,9

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 623

2 637

-0,5

2 656

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 628

2 689

-2,2

2 629


* Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 milj. euron kertaluonteinen tuotto LDC:n myynnistä. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 milj. euroa myyntitappiota Bertmark Norgesta sekä toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 0,8 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä neljännellä neljänneksellä 2,1 milj. euron arvonalentuminen hollantilaisessa ydinliiketoimintaan kuulumattomassa yhtiössä.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto

Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto kasvoi 4 % tammi-maaliskuussa, myös rakennemuutoksilla oikaistuna.

Oppiminen-liiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella ja kolmannella neljänneksellä. Neljännesten väliset vaihtelut voivat olla merkittäviä, ja ne selittävät useimmat muutokset vertailukausien välillä.

Liiketoimintojen kehitys

Oppimisen liikevaihto kasvoi 15 %. Tämä johtui pääasiassa myynnin toteutumisesta Hollannissa ja Puolassa vertailuvuotta aiemmin. Liikevaihto oli muissa maissa vertailukauden tasolla. Ensimmäinen neljännes on oppiminen-liiketoiminnassa suhteellisen hiljainen, eikä liiketoimintaympäristössä tapahtunut suuria muutoksia. Hollannissa myytiin maaliskuussa ydinliiketoimintaan kuulumattomia toimintoja.

Kielipalvelujen liikevaihto kasvoi merkittävästi uusien toimintojen myötä: informaatio- ja mediaseurantapalveluja tuottava Esmerk on sisällytetty lukuihin syyskuusta 2010 alkaen, ja sen liikevaihto on kehittynyt myönteisesti. AAC Globalin liikevaihto ei yltänyt vertailukauden tasolle. AAC Global lanseeraa toisella neljänneksellä uuden kielipalvelualustan, jonka odotetaan parantavan liikevaihtoa.

Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevaihto laski 15 %. Menestysteosten puuttuminen hidasti yleisen kirjallisuuden myyntiä ensimmäisellä neljänneksellä.

Katsauskauden jälkeen Sanoma ilmoitti ostavansa oppimateriaalikustantaja Tammi Oppimateriaalit ja ruotsalaisen oppimateriaalikustantaja Bonnier Utbildningin ruotsalaiselta Bonnier-mediakonseernilta. Samalla Sanoma myy Bonnierille yleisen kirjallisuuden kustantajan WSOY:n. Myynti edellyttää Suomen kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen syksyllä.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto

Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 17 % pienempi kuin vertailukaudella. Liikevaihdon kasvu paransi oppimisen tulosta. Kielipalvelujen sekä kustantaminen ja muut -liiketoiminnan tulokset heikkenivät vertailukaudesta. Liikevoittoon sisältyi 0,9 milj. euroa (2010: 1,2 milj. euroa) kertaluonteisia eriä ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynnistä.

Sanoma Learning & Literaturen näkymät

Sanoma Learning & Literaturen asiakkaat etsivät entistä kattavampia ratkaisuja sekä oppimisessa että kielipalveluissa. Liiketoimintaryhmän jatkuvan muutoksen tarkoituksena on tuottaa asiakkaille houkuttelevia ratkaisuja ja lisäarvoa soveltamalla uusia teknologioita. Tavoitteena on myös parantaa kannattavuutta kehittämällä konsepteja ja teknisiä alustoja samanaikaisesti eri markkinoille. Samalla liiketoimintaryhmä hakee kasvua oppimisen ja kielipalvelujen liiketoimintojen kansainvälistymisen kautta.

Bonnierin kanssa tehtävän kaupan seurauksena Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon vuonna 2011 odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan pienenevän jonkin verran. Oppiminen-liiketoiminta on voimakkaasti kausiluonteista siten, että ensimmäinen ja neljäs vuosineljännes ovat tyypillisesti tappiollisia. Toisaalta yleisen kirjallisuuden kohdalla neljäs neljännes on tyypillisesti vahvin. Tämän kausiluonteisuuden vuoksi kauppa laskee Sanoma Learning & Literaturen neljännen vuosineljänneksen tulosta vuonna 2011.

SANOMA TRADE

Neljässä maassa toimiva Sanoma Trade on kaupan erikoisosaaja, jonka vahvuus perustuu vankkoihin konsepteihin ja asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen. Sanoma Trade palvelee asiakkaitaan 190 miljoonassa vuosittaisessa myyntitilanteessa kioskeissa ja kirjakaupoissa. Sanoma Traden kaupan palvelut -liiketoimintayksikkö on luja linkki kustantajien ja vähittäiskauppiaiden välillä.


- Kioski- ja kirjakauppakonseptien kehittäminen ja käyttöönotto jatkuu.
- Sanoma Trade myi Romanian kioskitoiminnot ja kaupan palvelujen toiminnot katsauskauden jälkeen.


Avainlukuja

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2011

2010

%

2010

Liikevaihto

161,8

170,2

-5,0

726,3

Kioskikauppa

85,3

91,9

-7,2

398,4

Kaupan palvelut

32,4

30,3

7,1

131,3

Kirjakauppa

24,8

26,0

-4,7

120,6

Elokuvatoiminnot

21,9

25,4

-13,9

90,0

Eliminoinnit

-2,6

-3,4

22,5

-14,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

3,3

3,7

-9,4

19,1

  % liikevaihdosta

2,1

2,2

 

2,6

Liikevoitto

3,3

3,7

-9,4

15,5

Käyttöomaisuusinvestoinnit **

20,7

4,7

342,7

29,7

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

5 089

5 625

-9,5

5 149

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

4 980

5 601

-11,1

5 486* Vuonna 2011 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 1,0 milj. euroa rakennejärjestelykuluja ja neljännellä neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntitappio Venäjän toiminnoista.
** Sisältää rahoitusleasinsopimukset


Toiminnalliset tunnusluvut

1-3/

1-3/

Tuhansia

2011

2010

Kioskien lukumäärä

1 421

1 539

Asiakasmäärät kioskikaupassa

40 608

43 787

Asiakasmäärät kirjakaupassa

1 859

1 718

Elokuvateattereissa kävijät

2 586

2 907

Myydyt kpl:t lehtijakelussa

54 211

65 206


Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto

Sanoma Traden liikevaihto laski 5 % tammi-maaliskuussa. Liiketoimintaryhmän rakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 4 %.

Liiketoimintojen kehitys

Kioskikaupan liikevaihto laski 7 %. Liikevaihto kasvoi Virossa mutta laski muissa maissa. Kioskiketjun konseptin kehittäminen jatkuu. Suomessa on jo 56 uuden konseptin mukaista kioskia. Myynti kehittyi uusissa kioskeissa edelleen myönteisesti. Palvelutarjontaa laajennettiin uudella laskunmaksupalvelulla, jonka ansiosta laskun maksaminen on edullisempaa R-kioskissa kuin pankissa.

Katsauskauden jälkeen Sanoma Trade myi jäljellä oleva Venäjän kioskitoimintansa 1.4.2011 ja Romanian kioskitoimintansa ja kaupan palvelujen toimintansa 8.4.2011. Liiketoimintaryhmä kirjaa kaupoista noin 9 milj. euroa kertaluonteisia kuluja toisen neljänneksen tulokseensa.

Kaupan palvelujen liikevaihto kasvoi 7 % muun muassa myymälämarkkinoinnin ja logistiikkapalveluiden myynnin kehittyessä myönteisesti Suomessa. Liikevaihto oli vertailukauden tasolla Latviassa ja Liettuassa mutta laski Virossa.

Kirjakaupan liikevaihto laski 5 %. Suomessa etenkin paperitavaran, pokkareiden ja toimistotarvikkeiden myynti kehittyi myönteisesti, mutta kiinnostavien kirjojen puute laski selvästi kaunokirjallisuuden myyntiä. Kirjakauppakonseptin kehittäminen jatkui, ja toinen uuden konseptin mukainen myymälä avattiin Helsingissä maaliskuussa. Myynti on kehittynyt erittäin myönteisesti ensimmäisen kuukauden aikana.

Elokuvatoimintojen liikevaihto laski 14 %. Suurten menestyselokuvien puute laski liikevaihtoa kaikilla markkinoilla. Lipun korkeampi keskihinta ja elokuvamainonnan myynnin kasvu kompensoivat tätä kehitystä osittain. Maaliskuussa ilmoitettu elokuvatoimintojen myynti saatiin päätökseen 29.4., kun kaikki tarvittavat hyväksynnät kilpailuviranomaisilta oli saatu.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto

Sanoma Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 9 % tammi-maaliskuussa. Kaupan palvelujen tulos parani, mutta muiden liiketoimintojen tulos ei yltänyt vertailukauden tasolle myynnin. Sanoma Trade on käynnistänyt yt-neuvottelut Suomen kioski- ja kirjakauppatoimintojen ja kaupan palvelujen tehokkuuden parantamiseksi.

Sanoma Traden näkymät

Tuote- ja palvelutarjonnan jatkuva kehittäminen on Sanoma Traden keskeinen menestystekijä. Kehitystyö perustuu 190 miljoonan vuotuisen asiakaskontaktin antamaan asiakastuntemukseen. Sanoma Trade jatkaa voimavarojen keskittämistä konseptien kehittämiseen vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Uusien kioski- ja kirjakauppakonseptien käyttöönotto jatkuu vuonna 2011, ja kaupan palvelujen palvelutarjontaa laajennetaan.

Elokuvatoimintojen ja Romanian toimintojen myynnin seurauksena Sanoma Traden liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi vuonna 2011. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan pysyvän vuoden 2010 tasolla.

KONSERNI

Osinko

Sanoman 5.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 1,10 euroa (2010: 0,80 euroa) osakkeelta. Osingot maksettiin Suomessa 15.4.2011. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa yleensä osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta.

Osakkeet ja omistus

NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin 19 248 278 (2010: 14 018 438) Sanoman osaketta tammi-maaliskuussa. Osakkeen vaihto oli 9 % (2010: 9 %) keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 314,5 milj. euroa (2010: 218,5 milj. euroa).

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi oli 16,33 euroa ensimmäisellä neljänneksellä. Osakkeen hinta vaihteli 15,25 ja 17,79 euron välillä. Maaliskuun lopussa Sanoman markkina-arvo oli 2,6 mrd. euroa (2010: 2,7 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 15,97 euroa (2010: 16,40 euroa). Yhtiöllä oli 26 505 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 9,1 % (2010: 11,4 %) osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakkeenomistuksessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ensimmäisellä neljänneksellä eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia. Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 162 810 593 maaliskuun lopussa.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 5.4.2011 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jane Erkko ja Rafaela Seppälä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Nancy McKinstry ja Kai Öistämö. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Jane Erkko, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pekka Pajamo.

Hallitus nimitti 24.3. Jacqueline Cuthbertin Sanoma-konsernin henkilöstöjohtajaksi ja Sanoman johtoryhmän jäseneksi 1.7.2011 alkaen. Konsernijohdossa ei tapahtunut muita muutoksia ensimmäisellä neljänneksellä. Johtoryhmässä ovat Harri-Pekka Kaukonen (puheenjohtaja), Eija Ailasmaa, Jacques Eijkens, Sven Heistermann, Kim Ignatius ja Pekka Soini.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 5.4.2011 Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus vastaa 9,8 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman valtuutuksen. Hallitus ei käyttänyt tämän valtuutuksen mukaista oikeuttaan ensimmäisellä neljänneksellä.

Lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen 8.4.2010 antama valtuutus päättää enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus vastaa 35,5 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta ensimmäisellä neljänneksellä.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa medialiiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen. Mainostuottojen kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta on Suomessa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Kaupan alalla merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy neljännellä vuosineljänneksellä, etenkin joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärä, esimerkiksi pyhäpäivien sijoittuminen eri neljänneksille, vaikuttaa kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä.

Konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä selvästi pienimmät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liiketoimintojen kausivaihtelun vuoksi.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan pääperiaatteita ja Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin, joita käynnissä oleva digitalisointi vauhdittaa. Sanoma on vastannut haasteeseen laatimalla kaikissa liiketoimintaryhmissään asianmukaiset toimintasuunnitelmat.

Uudet markkinoille tulevat toimijat saattavat kyetä käyttämään paremmin hyödyntämään asiakkaiden muuttuvia mieltymyksiä ja media digitalisoitumista ja näin valtaamaan markkinaosuuksia Sanoman vakiintuneilta liiketoiminnoilta.

Toimialan tavanomaiset liiketoimintariskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden suhdanteisiin. Siksi toimialan suhdanteet ja yleinen taloudellinen tilanne konsernin toimintamaissa vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

Sanoma rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariski, sekä maksuvalmiuteen, vastapuoliin, arvonalennuksiin ja pääoman saatavuuteen liittyvät riskit. Konsernitasolla merkittävimmät riskit liittyvät valuuttakurssien muutoksiin ja uudelleenrahoitukseen.

OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.3.2011 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa

1-3/

1-3/

1-12/

 

2011

2010

2010

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO  

610,2

637,9

2 761,2

Liiketoiminnan muut tuotot  

12,8

20,4

258,8

Materiaalit ja palvelut

263,5

279,0

1 207,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

164,0

169,1

668,6

Liiketoiminnan muut kulut  

128,4

128,9

554,2

Poistot ja arvonalentumiset

39,8

40,8

197,1

LIIKEVOITTO

27,3

40,4

392,7

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,9

-2,4

-23,9

Rahoitustuotot

2,2

2,2

11,1

Rahoituskulut

4,7

6,0

23,8

TULOS ENNEN VEROJA

26,7

34,1

356,0

Tuloverot

-8,2

-10,0

-58,6

TILIKAUDEN TULOS

18,5

24,1

297,3

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

18,6

25,9

299,6

Määräysvallattomille omistajille

0,0

-1,8

-2,3

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

 

 

 

Osakekohtainen tulos, euroa

0,11

0,16

1,85

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,11

0,16

1,85KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

 

milj. euroa

1-3/

1-3/

1-12/

 

2011

2010

2010

 

 

 

 

Tilikauden tulos

18,5

24,1

297,3

Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

Muuntoerojen muutos

6,0

20,3

9,8

Rahavirran suojaukset

1,8

 

0,2

Rahavirran suojauksiin liittyvät verot

-0,5

 

-0,1

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

7,3

20,3

10,0

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

25,8

44,4

307,3

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

25,9

45,8

309,6

Määräysvallattomille omistajille

0,0

-1,4

-2,3KONSERNITASE

 

 

 

milj. euroa

31.3.2011

31.3.2010

31.12.2010

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Aineelliset hyödykkeet

367,7

470,2

429,3

Sijoituskiinteistöt

8,6

9,3

8,7

Liikearvo

1 438,2

1 499,8

1 447,5

Muut aineettomat hyödykkeet

406,2

417,5

403,2

Osuudet osakkuusyrityksissä

238,6

60,8

248,7

Myytävissä olevat sijoitukset

15,9

15,8

15,8

Laskennalliset verosaamiset

34,3

33,3

34,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset

28,4

30,9

28,3

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 537,9

2 537,7

2 616,3

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus  

118,7

139,4

122,8

Verosaamiset

19,5

20,5

8,6

Myyntisaamiset ja muut saamiset

370,6

379,3

391,0

Myytävissä olevat sijoitukset

0,3

0,5

0,3

Rahavarat

61,2

60,1

64,0

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

570,5

599,8

586,8

 

 

 

 

Myytävänä olevat omaisuuserät

111,9

 

 

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

3 220,2

3 137,5

3 203,0

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA  

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

Osakepääoma

71,3

71,3

71,3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

203,3

188,8

203,3

Muut rahastot

1,5

 

0,2

Muu oma pääoma

1 122,1

976,7

1 096,5

 

1 398,1

1 236,8

1 371,2

Määräysvallattomien omistajien osuus

4,8

14,9

4,8

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 402,9

1 251,7

1 376,0

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Laskennalliset verovelat  

92,0

103,2

94,2

Eläkevelvoitteet

26,1

30,0

26,7

Varaukset

7,1

9,7

7,3

Korolliset velat

412,8

550,9

472,5

Ostovelat ja muut velat

20,0

28,4

19,9

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

557,9

722,2

620,5

 

 

 

 LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Varaukset

10,8

15,8

15,6

Korolliset velat

499,2

440,5

469,4

Verovelat

29,5

22,5

22,1

Ostovelat ja muut velat

651,2

684,8

699,4

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

1 190,7

1 163,6

1 206,5

 

 

 

 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

68,7

 

 

 

 

 

 

VELAT YHTEENSÄ

1 817,3

1 885,8

1 827,0

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 220,2

3 137,5

3 203,0


Myytävänä olevaksi luokiteltuun omaisuuserien ryhmään kuuluvat omaisuuserät ja velat on esitetty taseessa erillään muista varoista ja veloista. Myytävänä olevaksi luokiteltujen ryhmä sisältää elokuvatoiminnot, Romanian lehtijakelu- ja kioskiliiketoiminnan sekä venäläisen kioskiyhtiö KP Roznitsan. Nämä toiminnot ovat osa Sanoma Trade -liiketoimintaryhmää.


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

Määräys-

 

 

 

 

 

 

 

vallat-

 

 

 

 

 

 

 

tomien

 

 

 

SVOP-

Muut

Muu

 

omista-

 

 

Osake-

rahas-

rahas-

oma

 

jien

 

 

pääoma

to*

tot

pääoma

Yht.

osuus

Yht.

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2010

71,3

188,8

 

931,1

1 191,2

15,4

1 206,6

Myönnettyjen

 

 

 

 

 

 

 

optioiden

 

 

 

 

 

 

 

kuluvaikutus

 

 

 

0,9

0,9

 

0,9

Osingonjako

 

 

 

 

 

-0,1

-0,1

Muutos

 

 

 

 

 

 

 

määräysvallattomien

 

 

 

 

 

 

omistajien osuudessa

 

 

-1,1

-1,1

1,0

-0,1

Tilikauden laaja

 

 

 

 

 

 

tulos yhteensä

 

 

 

45,8

45,8

-1,4

44,4

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

31.3.2010

71,3

188,8

 

976,7

1 236,8

14,9

1 251,7

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2011

71,3

203,3

0,2

1 096,5

1 371,2

4,8

1 376,0

Myönnettyjen

 

 

 

 

 

 

 

optioiden

 

 

 

 

 

 

 

kuluvaikutus

 

 

 

0,9

0,9

 

0,9

Muutos

 

 

 

 

 

 

 

määräysvallattomien

 

 

 

 

 

 

omistajien osuudessa

 

 

0,1

0,1

 

0,1

Tilikauden laaja

 

 

 

 

 

 

tulos yhteensä

 

 

1,3

24,6

25,9

0,0

25,8

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

31.3.2011

71,3

203,3

1,5

1 122,1

1 398,1

4,8

1 402,9


*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto


TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2011

2010

2010

2010

2010

2010

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO  

610,2

637,9

715,4

690,6

717,3

2 761,2

Liiketoiminnan muut tuotot  

12,8

20,4

197,3

20,9

20,3

258,8

Materiaalit ja palvelut

263,5

279,0

307,3

300,7

320,4

1 207,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

164,0

169,1

172,3

151,9

175,3

668,6

Liiketoiminnan muut kulut

128,4

128,9

132,4

124,2

168,7

554,2

Poistot ja arvonalentumiset

39,8

40,8

39,6

70,7

45,9

197,1

LIIKEVOITTO

27,3

40,4

261,0

63,9

27,4

392,7

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,9

-2,4

1,7

0,8

-24,0

-23,9

Rahoitustuotot

2,2

2,2

2,5

4,0

2,4

11,1

Rahoituskulut

4,7

6,0

6,2

5,0

6,6

23,8

TULOS ENNEN VEROJA

26,7

34,1

259,0

63,7

-0,8

356,0

Tuloverot

-8,2

-10,0

-23,8

-24,6

-0,2

-58,6

TILIKAUDEN TULOS

18,5

24,1

235,1

39,1

-1,0

297,3

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

18,6

25,9

235,4

39,2

-0,9

299,6

Määräysvallattomille omistajille

0,0

-1,8

-0,2

-0,1

-0,1

-2,3

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

 

 

 

laskettu osakekohtainen tulos:

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, euroa

0,11

0,16

1,45

0,24

-0,01

1,85

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,11

0,16

1,45

0,24

-0,01

1,85KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1-3/

1-3/

1-12/

milj. euroa

2011

2010

2010

LIIKETOIMINTA

 

 

 

Tilikauden tulos

18,5

24,1

297,3

Oikaisut

 

 

 

 

Tuloverot

8,2

10,0

58,6

 

Rahoituskulut

4,7

6,0

23,8

 

Rahoitustuotot

-2,2

-2,2

-11,1

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-1,9

2,4

23,9

 

Poistot ja arvonalentumiset

39,8

40,8

197,1

 

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

1,0

-6,1

-195,2

 

Muut oikaisut

-19,6

-11,5

-55,1

Käyttöpääoman muutos

 

 

 

 

Myynti- ja muiden saamisten muutos

7,8

-11,1

-41,1

 

Vaihto-omaisuuden muutos

0,3

-1,0

9,5

 

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

-20,7

-1,3

36,8

Maksetut korot

-3,6

-2,9

-13,7

Muut rahoituserät

0,9

-0,6

-3,2

Maksetut verot

-14,5

-8,7

-53,9

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

18,7

38,0

273,8

 

 

 

 

 

INVESTOINNIT

 

 

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-18,4

-16,9

-81,8

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

-3,8

-6,7

-49,5

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

1,7

3,7

17,8

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

0,2

6,1

30,8

Myönnetyt lainat

-1,8

-1,0

-0,8

Lainasaamisten takaisinmaksut

0,8

0,7

3,5

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

 

 

0,2

Saadut korot

0,4

0,5

2,7

Saadut osingot

11,0

0,1

3,9

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-9,9

-13,5

-73,1

 

 

 

 

 

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

8,8

24,4

200,8

 

 

 

 

 

RAHOITUS

 

 

 

Osakemerkinnöistä saadut maksut

 

 

14,5

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

 

 

1,6

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

45,2

-25,3

4,2

Muiden lainojen nostot

1,1

52,1

287,7

Muiden lainojen takaisinmaksut

-40,8

-40,4

-355,8

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-0,9

-0,9

-3,7

Maksetut osingot

 

-0,1

-131,3

Lahjoitukset/muu voitonjako

 

 

-0,5

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

4,5

-14,6

-183,3

 

 

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

 

 

 

RAHAVAROJEN MUUTOS

13,4

9,8

17,5

Rahavarojen kurssierot

0,5

2,3

2,1

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

13,8

12,1

19,5

 

 

 

 

 

Rahavarat kauden alussa

41,1

21,6

21,6

Rahavarat kauden lopussa

54,9

33,7

41,1


Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2011

2010

2010

2010

2010

2010

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA MEDIA

 

 

 

 

 

 

Hollanti

105,3

107,4

128,0

118,8

136,1

490,4

Suomi

74,2

92,6

91,7

67,5

87,4

339,3

CEE-maat

51,4

48,7

54,3

51,0

60,9

214,9

Belgia

50,1

53,5

52,3

48,7

53,8

208,3

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

10,2

9,9

13,0

11,5

12,4

46,7

YHTEENSÄ

291,1

312,1

339,4

297,5

350,6

1 299,6

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA NEWS

 

 

 

 

 

 

Helsingin Sanomat

61,2

59,1

56,7

55,5

64,1

235,4

Ilta-Sanomat

19,1

19,9

20,7

21,1

21,6

83,3

Muu kustantaminen

23,7

25,3

25,6

23,5

25,0

99,5

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

4,4

5,0

5,5

4,6

4,2

19,4

YHTEENSÄ

108,4

109,4

108,5

104,8

114,9

437,6

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppiminen

34,3

29,9

85,0

100,6

33,7

249,3

Kielipalvelut

8,7

6,9

6,2

5,2

8,9

27,1

Kustantaminen ja muut

20,1

23,6

17,2

18,0

24,8

83,6

Eliminoinnit

-2,4

-2,3

-2,9

-2,5

-2,2

-9,9

YHTEENSÄ

60,7

58,2

105,5

121,2

65,1

350,1

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA TRADE

 

 

 

 

 

 

Kioskikauppa

85,3

91,9

104,9

99,2

102,4

398,4

Kaupan palvelut

32,4

30,3

33,8

32,7

34,5

131,3

Kirjakauppa

24,8

26,0

19,9

31,6

43,2

120,6

Elokuvatoiminnot

21,9

25,4

19,9

20,7

23,9

90,0

Eliminoinnit

-2,6

-3,4

-4,0

-3,1

-3,5

-14,0

YHTEENSÄ

161,8

170,2

174,4

181,1

200,5

726,3

 

 

 

 

 

 

 

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-11,7

-12,0

-12,5

-14,1

-13,8

-52,4

YHTEENSÄ

610,2

637,9

715,4

690,6

717,3

2 761,2LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2011

2010

2010

2010

2010

2010

 

 

 

 

 

 

 

Sanoma Media

22,7

31,2

229,3

-4,2

31,6

287,9

Sanoma News

12,9

15,6

8,9

15,7

15,9

56,1

Sanoma Learning & Literature

-5,2

-6,4

25,1

45,5

-17,2

47,1

Sanoma Trade

3,3

3,7

2,4

6,4

3,0

15,5

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-6,5

-3,7

-4,7

0,5

-6,1

-13,9

YHTEENSÄ

27,3

40,4

261,0

63,9

27,4

392,7LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2011

2010

2010

2010

2010

2010

 

 

 

 

 

 

 

Sanoma Media

22,7

31,2

47,3

31,0

36,3

145,8

Sanoma News

12,9

9,6

8,9

15,7

13,0

47,2

Sanoma Learning & Literature

-6,1

-5,2

26,4

45,7

-14,4

52,6

Sanoma Trade

3,3

3,7

2,4

7,4

5,6

19,1

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-6,5

-3,7

-4,7

-4,9

-6,1

-19,3

YHTEENSÄ

26,4

35,6

80,3

94,9

34,5

245,4


SEGMENTTITIEDOT

Sanoma-konsernin toimintasegmentit vuonna 2011 muodostuvat neljästä liiketoimintaryhmästä: Sanoma Media, Sanoma News, Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta on jaettu kahteen segmenttiin. Sanoma Media toimii 12 maassa ja vastaa aikakauslehdistä sekä tv-toiminnasta. Suomessa toimiva Sanoma News vastaa puolestaan sanomalehdistä. Molempien liiketoimintaryhmien palveluvalikoimaan kuuluu myös runsaasti erilaisia verkko- ja mobiilipalveluja. Sanoma Learning & Literaturen toiminta on pääosin B2B-liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.


Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-31.3.2011

 

 

 

Lear-

 

Kohdista-

 

 

 

 

ning &

 

mattomat/

Kon-

 

 

 

Lite-

 

Elimi-

serni

milj. euroa

Media

News

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

290,1

107,7

57,7

154,9

-0,2

610,2

Sisäinen liikevaihto

1,0

0,6

3,0

6,9

-11,5

 

LIIKEVAIHTO

291,1

108,4

60,7

161,8

-11,7

610,2

LIIKEVOITTO

22,7

12,9

-5,2

3,3

-6,5

27,3

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

tuloksista

1,7

0,0

0,0

0,2

 

1,9

Rahoitustuotot

 

 

 

 

2,2

2,2

Rahoituskulut

 

 

 

 

4,7

4,7

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

26,7

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

1 808,1

320,8

569,8

346,8

40,3

3 085,7Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-31.3.2010

 

 

 

Lear-

 

Kohdista-

 

 

 

 

ning &

 

mattomat/

Kon-

 

 

 

Lite-

 

Elimi-

serni

milj. euroa

Media

News

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

310,9

107,4

55,1

164,3

0,2

637,9

Sisäinen liikevaihto

1,2

2,0

3,1

5,9

-12,3

 

LIIKEVAIHTO

312,1

109,4

58,2

170,2

-12,0

637,9

LIIKEVOITTO

31,2

15,6

-6,4

3,7

-3,7

40,4

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

 

tuloksista

-2,5

0,1

 

0,0

 

-2,4

Rahoitustuotot

 

 

 

 

2,2

2,2

Rahoituskulut

 

 

 

 

6,0

6,0

TULOS ENNEN VEROJA

 

 

 

 

 

34,1

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

1 729,7

339,2

571,2

332,0

36,0

3 008,0AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

31.3.2011

31.3.2010

31.12.2010

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo kauden alussa

429,3

484,2

484,2

Lisäykset

27,1

8,8

50,7

Liiketoimintojen hankinta

 

0,0

0,4

Vähennykset

-1,3

-1,2

-5,4

Liiketoimintojen myynti

 

-0,3

-31,8

Tilikauden poistot

-14,0

-16,6

-61,8

Tilikauden arvonalentumiset

0,1

0,0

-1,0

Kurssierot ja muut muutokset

0,4

-4,7

-6,1

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

441,6

470,2

429,3


Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä eikä vertailukaudella.


YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa

 

1-3/

1-12/

 

 

2011

2010

 

 

 

 

Hankintahinta

 

0,5

37,1

Hankitun omaisuuden käypä arvo

 

0,1

14,5

Kirjattu omaan pääomaan

 

 

-18,7

Kirjattu tuloslaskelmaan

 

0,0

-0,5

Syntynyt liikearvo

 

0,4

3,5

Konsernireservin tuloutus

 

 

 

Liikearvon muutos

 

0,4

3,5VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

31.3.2011

31.3.2010

31.12.2010

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

20,5

23,2

20,6

Pantit

1,6

6,7

6,7

Muut

0,3

0,0

0,6

YHTEENSÄ

22,4

29,9

27,8

 

 

 

 

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

10,5

10,5

10,5

YHTEENSÄ

10,5

10,5

10,5

 

 

 

 

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,0

0,4

0,0

YHTEENSÄ

0,0

0,4

0,0

 

 

 

 

Muut vastuut

 

 

 

Vastuut muista vuokrasopimuksista

235,2

270,5

249,1

Rojaltit

19,6

18,0

23,5

Muut vastuut

28,4

31,6

26,9

YHTEENSÄ

283,2

320,2

299,5

 

 

 

 

YHTEENSÄ

316,0

360,9

337,8JOHDANNAISSOPIMUKSET

 

 

 

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

Käyvät arvot

31.3.2011

31.3.2010

31.12.2010

Korkojohdannaiset

 

 

 

Koronvaihtosopimukset

1,5

 

0,1KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

 

1-3/

1-3/

1-12/

Kauden keskikurssi

2011

2010

2010

EUR/CZK (Tshekin koruna)

24,55

26,03

25,36

EUR/HUF (Unkarin forintti)

272,06

269,31

276,04

EUR/PLN (Puolan zloty)

3,97

4,00

4,01

EUR/RUB (Venäjän rupla)

40,45

41,48

40,45

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

8,88

9,98

9,55

 

 

 

 

Kauden päätöskurssi

31.3.2011

31.3.2010

31.12.2010

EUR/CZK (Tshekin koruna)

24,54

25,44

25,06

EUR/HUF (Unkarin forintti)

265,72

265,75

277,95

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,01

3,87

3,98

EUR/RUB (Venäjän rupla)

40,29

39,70

40,82

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

8,93

9,71

8,97


Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus järjestetään klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata live webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, voit osallistua tilaisuuteen myös puhelimitse soittamalla +44 (0)20 7162 0125 (Eurooppa) ja +1 334 323 6203 (USA) ja näppäilemällä puhelutunnuksen 894295. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 13 alkaen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tilaisuus on alkanut.

Sanoman 2Q11 osavuosikatsaus julkistetaan tiistaina 5.8.2011 noin klo 8.30 Suomen aikaa.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto


Lisätietoja: Sanoman sijoittajasuhteet,
Kare Laukkanen, p. 0105 19 5064 ja Anna Tuominen, p. 0105 19 5066 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.