Pörssitiedote (pdf)

Webcast tiedotustilaisuudesta

Esityskalvot tiedotustilaisuudesta (pdf)

Avainluvut (xls)

Tulevaisuuden näkymät

Aikaisemmat taloudelliset katsaukset arkistossa

Osavuosikatsaus 5.8.2011  8.30

Toinen vuosineljännes


- Sanoman liikevaihto toisella neljänneksellä oli 689,7 milj. euroa (2010: 715,4 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 72,6 milj. euroa (2010: 80,3 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat 48,7 milj. euroa toisella neljänneksellä (2010: 180,7 milj. euroa).
- Tulos osaketta kohden oli 0,60 euroa (2010: 1,45 euroa). Kertaluonteisilla erillä oikaistu tulos osaketta kohden oli 0,29 euroa (2010: 0,34 euroa).

Ensimmäinen vuosipuolisko


- Sanoma-konsernin liikevaihto oli 1 299,9 milj. euroa (2010: 1 353,3 milj. euroa).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 98,9 milj. euroa (2010: 115,9 milj. euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 22,2 milj. euroa (2010: 60,0 milj. euroa).
- Konsernin liikevaihdon vuonna 2011 odotetaan olevan edellisvuoden tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan jonkin verran.

 

 AVAINLUKUJA

 4-6/

 4-6/

 Muutos

 1-6/

 1-6/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 %

 2011

 2010

 %

 2010

  

  

  

  

  

  

  

  

 Liikevaihto

 689,7

 715,4

 -3,6

 1 299,9

 1 353,3

 -3,9

 2 761,2

 Liikevoitto ilman

  

  

  

  

  

  

  

 kertaluonteisia eriä

 72,6

 80,3

 -9,6

 98,9

 115,9

 -14,6

 245,4

   % liikevaihdosta

 10,5

 11,2

  

 7,6

 8,6

  

 8,9

 Liikevoitto

 121,3

 261,0

 -53,5

 148,5

 301,4

 -50,7

 392,7

 Tilikauden tulos

 97,5

 235,1

 -58,6

 116,0

 259,2

 -55,3

 297,3

  

  

  

  

  

 Käyttöomaisuusinvestoinnit *

 49,5

 44,1

 12,1

 85,7

 % liikevaihdosta

 3,8

 3,3

  

 3,1

  

  

  

  

  

 Omavaraisuusaste, %

 44,1

 42,3

  

 45,7

 Nettovelkaantumisaste, %

 74,7

 79,1

  

 63,8

  

  

  

  

  

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 14 233

 16 332

 -12,9

 15 405

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 14 773

 16 289

 -9,3

 16 016

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tulos/osake, euroa

 0,60

 1,45

 -58,8

 0,71

 1,61

 -55,9

 1,85

 Liiketoiminnan

  

  

  

  

  

  

  

 rahavirta/osake, euroa

 0,02

 0,14

 -84,1

 0,14

 0,37

 -63,1

 1,69

* Sisältää rahoitusleasingsopimukset

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

"Sanoman vahvuuksia ovat monipuolinen mediavalikoimamme, johtavat asemat sekä media- että oppiminen-liiketoiminnoissa tärkeimmillä markkinoilla, vahvat paikalliset brändimme ja erinomainen sisältö. Nämä ovat avainasemassa myös nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössämme.

Olemme menestyksekkäästi kasvattaneet digitaalista liiketoimintaamme ja tavoitamme entistä enemmän kuluttajia, mutta tämä ei riitä täysin kompensoimaan laskevia trendejä perinteisessä mediassa. Näin ollen emme voi olla tyytyväisiä toisen neljänneksen tulokseemme. Vastauksemme muuttuvaan mediaympäristöön on kuluttaja- ja asiakastietämyksemme syventäminen entisestään, nopeampi siirtyminen digitaalisiin medioihin, innovaatioiden edistäminen konsernissa ja toimintojemme tehokkuuden parantaminen. Haluamme kasvaa tulevaisuudessa selvästi nopeammin kuin viime vuosina.

Teimme toisen neljänneksen alussa monia muutoksia konsernissa. Merkittävin näistä oli SBS:n televisiotoiminnan hankinta. Kauppa on nyt saatu päätökseen, ja siirrymme integraatiovaiheeseen. Haluamme tarjota uusia palveluja ja ratkaisuja eri mediakanavissa, ja televisiotoiminta on tärkeä osa tätä kehitystä. Olemme ainoa eurooppalainen aikakauslehtiyhtiö, jolla on sekä televisio- että aikakauslehtitoimintaa kaikilla nykyisillä päämarkkinoillaan. Tulevaisuudessa tavoitteemme on keskittyä medialiiketoimintaan ja oppimiseen, ja selvitämme mahdollisuuksia luopua Trade-liiketoimintaryhmään kuuluvista toiminnoista.

Toinen tärkeä osa muutoksessa on Sanoman uusi organisaatiomalli. Uusi johtoryhmämme, joka aloittaa 1.9., koostuu kuuden strategisen liiketoimintayksikön ja neljän konsernitoiminnon johtajista. Sanoma Median liiketoimintavastuu on jatkossa jaettu. Sanoma Median nykyinen toimitusjohtaja Eija Ailasmaa jää sopimuksensa mukaisesti eläkkeelle ja siirtää tehtävänsä eteenpäin vuoden loppuun mennessä.

Uusi rakenne auttaa meitä vauhdittamaan pyrkimyksiämme digitaalisissa liiketoiminnoissa ja asiakastuntemuksessa sekä mahdollistaa liiketoimintamahdollisuuksien tehokkaamman hyödyntämisen maiden rajojen yli ja toiminnallisen tehokkuuden parantamisen."

Vuoden 2011 näkymät

Sanoma-konsernin liikevaihdon vuonna 2011 odotetaan olevan edellisvuoden tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan jonkin verran. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 245,4 milj. euroa vuonna 2010.

Näkymien muutos 29.7. perustuu SBS-yritysoston päätökseen saamisen viivästymiseen kuukaudella aiemmin arvioidusta, konsernissa keväällä toteutettuihin kehitysohjelmiin liittyviin investointeihin ja aikakauslehtien näkymien heikentymiseen Suomessa. Aiemmin Sanoma arvioi liikevaihdon kasvavan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä paranevan hieman.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitys Sanoman toimintamaissa heijastuu konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2011. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat jonkin verran keskeisissä toimintamaissa.

Liikevaihto

Toinen vuosineljännes

Sanoman liikevaihto vuoden 2011 toisella neljänneksellä laski 4 % ja oli 689,7 milj. euroa (2010: 715,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi Sanoma News- ja Sanoma Learning & Literature -liiketoimintaryhmissä. Rakennemuutokset vaikuttivat Sanoma Median ja Sanoma Traden liikevaihtoon. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon toisella neljänneksellä. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2 %.

Painettujen tuotteiden levikkituotot olivat lähes vertailukauden tasolla sekä tilaustuottojen että irtonumeromyynnin laskiessa hieman. Levikkien hidas lasku on pitkän aikavälin kehityssuunta, joka on nähtävissä myös monilla Sanoman markkina-alueilla. Suomessa kehitys voi kiihtyä, sillä hallitus on päättänyt asettaa 9 %:n arvonlisäveron painettujen sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksuille.

Mainostuottojen myönteinen kehitys jatkui, ja ne kasvoivat 7 % toisella neljänneksellä. Verkkomainostuotot kasvoivat selvästi eli 11 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 25 % (2010: 23 %).

Sanoman digitaaliset tuotot kasvoivat 19 % toisella neljänneksellä ja olivat 11 % (2010: 10 %) konsernin liikevaihdosta. Digitaaliset tuotot sisältävät sekä mainos- että sisältötuotot. Vertailukauden luvut eivät sisällä vuonna 2010 myytyjä laajakaistapalveluja.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Sanoman liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 4 %. Tämä johtui vuosien 2010 ja 2011 yritysmyynneistä sekä Suomen kioskikaupan ja aikakauslehtitoiminnan liikevaihdon laskusta.

Sanoman tavoitteena on kaksinkertaistaa kuluttajille suunnatun verkkoliiketoiminnan tuotot 240 milj. euroon vuodesta 2008 vuoteen 2012 mennessä. Nämä tuotot koostuvat pääasiassa verkkomainonnasta. Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla kyseiset tuotot kasvoivat 4 % ja olivat 78,6 milj. euroa. Digitaaliset tuotot, johon kuuluu lisäksi mm. sähköinen oppiminen, kasvoivat 13 % ja olivat 11 % (2010: 10 %) liikevaihdosta.

Kumulatiivisesta liikevaihdosta 52 % (2010: 52 %) tuli Suomesta ja 24 % (2010: 23 %) Hollannista. Liikevaihto muista EU-maista oli 21 % (2010: 22 %) ja EU:n ulkopuolisista maista 3 % (2010: 3 %).

Tulos

Toinen vuosineljännes

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni huhti-kesäkuussa 10 % ja oli 72,6 milj. euroa (2010: 80,3 milj. euroa). Vuosien 2010 ja 2011 yritysmyynteihin liittyvät rakenteelliset muutokset selittävät noin 5 milj. euroa liikevoiton laskusta. Sanoma News- ja Sanoma Learning & Literature -liiketoimintaryhmien tulokset paranivat merkittävästi liikevaihdon kasvun myötä. Rakennejärjestelyt ja tehostamistoimet paransivat Sanoma Traden tulosta merkittävästi. Sanoma Median tulos heikkeni rakennemuutosten ja levikkituottojen laskun vuoksi. Konsernin kehitysohjelmiin liittyvät kulut heikensivät tulosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,5 % (2010: 11,2 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta toisen neljänneksen tulokseen.

Konsernin kokonaiskulut pienenivät 1 %, mutta konsultointikulujen kasvaminen nosti kiinteitä kuluja toisella neljänneksellä 1 %:n. Paperikulut olivat 3 % suuremmat kuin edellisvuoden toisella neljänneksellä. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut pienenivät 2 %. Konsernilla oli noin 1 800 työntekijää vähemmän kuin vertailukaudella, eli henkilöstömäärä oli 9 % pienempi kuin kesäkuun 2010 lopussa. Vuodenvaihteesta henkilöstömäärä on laskenut 8 %. Henkilöstömäärän lasku johtuu pääasiassa toimintojen myynnistä ja kioskien lopettamisesta Sanoma Trade -liiketoimintaryhmässä. Huhti-kesäkuun liikevoitto sisälsi 48,7 milj. euroa (2010: 180,7 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat pääasiassa omaisuuden myyntivoitoista.

 

 KERTALUONTEISET ERÄT

 4-6/

 4-6/

 1-6/

 1-6/

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 2011

 2010

 2010

  

  

  

  

  

  

 Media

  

  

  

  

  

 Myyntivoitto, Humo ja Desert Fishes

 9,1

  

 9,1

  

  

 Rakennejärjestelykulut (Hollanti)

  

  

  

  

 -3,3

 Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Hollanti)

  

  

  

  

 -6,3

 Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (CEE-maat)

 -1,0

 Myyntivoitto Humosta

  

 2,6

  

 2,6

 2,6

 Myyntivoitto Welhosta (Suomi)

  

 179,4

  

 179,4

 179,0

 Liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa

  

  

  

  

 -28,9

 News

  

  

  

  

  

 Myyntivoitto Lehtikuvasta

  

  

  

 6,0

 6,0

 Myyntivoitto Sanoma Lehtimedian paikallislehdistä

  

  

  

  

 2,9

 Learning & Literature

  

  

  

  

  

 LDC:n myynti

  

  

 0,9

  

  

 Myyntitappio Bertmark Norgesta

  

  

  

 -1,2

 -1,1

 Rakennejärjestelykulut

 -1,7

 -1,3

 -1,7

 -1,3

 -2,3

 Hollantilaisen ydinliiketoimintaan kuulumattoman

  

  

  

  

  

 yhtiön arvonalentuminen

  

  

  

  

 -2,1

 Trade

  

  

  

  

  

 Myyntivoitto elokuvatoiminnoista

 51,5

  

 51,5

  

  

 Myyntitappio Romanian kioskitoiminnoista

 -1,8

  

 -1,8

  

  

 Myyntitappio Romanian lehtijakelutoiminnoista

 -6,2

  

 -6,2

  

  

 Myyntitappio Venäjän toiminnoista

 -0,8

  

 -0,8

  

 -2,6

 Rakennejärjestelykulut

 -2,4

  

 -2,4

  

 -1,0

 Sanoma Oyj

  

  

  

  

  

 Myyntivoitot kiinteistöistä

 1,0

  

 1,0

  

 5,4

 LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT

 48,7

 180,7

 49,6

 185,5

 147,3

  

  

  

  

  

  

 Hansaprint osakkuusyhtiöosuuden arvonalentuminen

 -22,1

 OSAKKUUSYHTIÖTULOKSIIN SISÄLTYVÄT

 -22,1

 KERTALUONTEISET ERÄT

  

Sanoman toisen neljänneksen tulos sisälsi -0,1 milj. euroa (2010: 1,7 milj. euroa) osakkuusyritysten tuottoja. Osakkuusyritysten osuuden lasku selittyy rakenteellisilla muutoksilla: Elokuvatoimintojen myynnin yhteydessä huhtikuussa kirjattiin myyntitappio osakkuusyhtiön myynnistä. Lisäksi osakkuusyhtiö Desert Fishes siirrettiin Belgian televisiotoiminnan oston yhteydessä uuteen yhtiöön, jonka tulos raportoidaan kesäkuun alusta alkaen Sanoma Median liikevoitossa.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Tammi-kesäkuussa Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 15 % ja oli 98,9 milj. euroa (2010: 115,9 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani Sanoma Newsissä, Sanoma Learning & Literaturessa ja Sanoma Tradessä, mutta Sanoma Median rakennemuutokset ja emoyhtiön kulujen kasvu laskivat konsernin tulosta.

Sanoman nettorahoituserät olivat -7,8 milj. euroa (2010: -7,6 milj. euroa). Rahoitustuotot olivat 3,6 milj. euroa (2010: 4,6 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 1,7 milj. euroa (2010: 2,6 milj. euroa). Rahoituskulut olivat 11,3 milj. euroa (2010: 12,3 milj. euroa). Korkojen nousun vuoksi vieraan pääoman korkokulut olivat 7,7 milj. euroa (2010: 6,0 milj. euroa). Valuuttakurssitappiot olivat 2,0 milj. euroa (2010: 4,8 milj. euroa).

Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ennen veroja oli 142,5 milj. euroa (2010: 293,1 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 18,6 % (2010: 11,5 %). Tulos osaketta kohden oli 0,71 euroa (2010: 1,61 euroa). Vertailulukuihin vaikutti kaapelitelevisio-operaattori Welhon myynnistä syntynyt kertaluonteinen veroton myyntivoitto. Katsauskaudella tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä mm. elokuvatoimintojen myynnistä.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase oli 3 186,7 milj. euroa (2010: 3 345,4 milj. euroa) kesäkuun lopussa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 22,2 milj. euroa (2010: 60,0 milj. euroa) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 0,14 euroa (2010: 0,37 euroa). Heikentyneen tuloksen lisäksi rahavirtaa pienensivät kasvaneet panostukset ohjelmaoikeuksiin, suuremmat rahoituskulut ja verot sekä nettokäyttöpääoman vaihtelut neljännesten välillä oppimiseen liittyvässä liiketoiminnassa.

Sanoman omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 44,1 % (2010: 42,3 %). Oma pääoma oli 1 328,9 milj. euroa (2010: 1 340,1 milj. euroa). Korolliset velat laskivat edelleen ja olivat 1 046,2 milj. euroa (2010: 1 136,8 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 993,0 milj. euroa (2010: 1 060,0 milj. euroa). Sanoman nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 2,3 kesäkuun lopussa.

Sanoma rahoittaa SBS-kaupan seuraavilla järjestelyillä: 522 milj. euron syndikoitu viisivuotinen lainasopimus, 250 milj. euron lyhytaikainen siltarahoitus ja 132 milj. euron syndikoitu viisivuotinen laina- ja luottolimiittisopimus, jonka hollantilainen Sanoma Image B.V. ottaa. Sanoma Image B.V.:n omistavat Sanoma ja vähemmistöosakas Talpa. Lyhytaikainen siltarahoitus muutetaan lähitulevaisuudessa joukkovelkakirjalainaksi tai muuksi pitkäaikaiseksi rahoitukseksi kansainvälisten pääomamarkkinoiden tilanteesta riippuen.

SBS:n oston myötä Sanoman konsolidoitu nettovelka kasvaa arviolta noin 900 milj. eurolla ja on 1,9 mrd. euroa. Kaupalla ei ollut vaikutusta Sanoman olemassa olevien luottosopimusten rahoitusehtoihin.

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen (mukaan lukien rahoitusleasingsopimukset) olivat 49,5 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2011 (2010: 44,1 milj. euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluonteisiin hankintoihin ja korjauksiin. Tavoitteena on pitää vuotuiset käyttöomaisuusinvestoinnit alle 100 milj. eurossa (pois lukien yritysjärjestelyt). Sanoman ostamien liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 16,6 milj. euroa (2010: 17,3 milj. euroa).

Maaliskuussa Sanoma myi Suomen ja Baltian elokuvatoimintonsa ruotsalaiselle pääomasijoitusyhtiö Ratos AB:lle. Elokuvatoimintojen liikevaihto oli 88,6 milj. euroa ja liikevoitto 8,4 milj. euroa vuonna 2010. Kaupan arvo oli 116,0 milj. euroa, ja se saatiin päätökseen huhtikuun lopussa. Sanoma kirjasi kaupasta 51,5 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton toisen neljänneksen tulokseensa.

Huhtikuussa Sanoma myi lehtijakelu- ja kioskitoimintansa Romaniassa. Toimintojen liikevaihto oli noin 23 milj. euroa vuonna 2010. Huhtikuun alussa yhtiö myi loput Venäjän kioskitoiminnasta.

Huhtikuussa Sanoma sopi ostavansa SBS:n televisiotoiminnan Hollannissa ja Belgiassa. Hollannissa Sanoman kumppani on Talpa Media ja Belgiassa Corelio sekä Wouter Vandenhaute & Eric Watté. Myyjä oli ProSiebenSat.1. Yritysjärjestelyn arvo oli 1 225 milj. euroa. Ostettujen yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 404 milj. euroa ja liikevoitto noin 110 milj. euroa vuonna 2010 (pro forma, tilintarkastamaton). Yritysosto saatiin päätökseen 8.6. Belgiassa ja 29.7. Hollannissa kilpailuviranomaisten hyväksynnän jälkeen.

Huhtikuussa Sanoma ilmoitti ostavansa Tammi Oppimateriaalit -liiketoiminnan sekä ruotsalaisen oppimateriaalikustantajan Bonnier Utbildning AB:n osakkeet ruotsalaiselta Bonnier-mediakonsernilta. Samalla Sanoma myy Bonnierille yleisen kirjallisuuden kustantajan WSOY:n. Suomen kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet myynnin, ja kauppa saataneen päätökseen kolmannella neljänneksellä.

SANOMA MEDIA

Sanoma Media on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä toimija digitaalisen median sektorilla kahdessatoista Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut ovat 290 miljoonan eri-ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma Media haluaa vahvistaa johtavaa asemaansa kaikilla markkinoillaan.


- Tv-toiminnan hankinta saatiin päätökseen 8. kesäkuuta Belgiassa ja katsauskauden jälkeen 29.7. Hollannissa.
- Ilmoitustuottojen kasvu jatkui erityisesti Suomessa ja Venäjällä.
- Liiketoimintaryhmän näkymiä on laskettu SBS-yritysoston päätökseen saamisen viivästymisen ja Suomen aikakauslehtien näkymien heikentymisen seurauksena: liikevaihdon arvioidaan nyt kasvavan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan selvästi.

 

 Avainlukuja

 4-6/

 4-6/

 Muutos

 1-6/

 1-6/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

  %

 2011

 2010

 %

 2010

 Liikevaihto

 323,7

 339,4

 -4,6

 614,8

 651,5

 -5,6

 1 299,6

   Hollanti

 130,6

 128,0

 2,0

 235,9

 235,4

 0,2

 490,4

   Suomi

 79,4

 91,7

 -13,5

 153,5

 184,3

 -16,7

 339,3

   CEE-maat

 54,3

 54,3

 -0,1

 105,7

 103,0

 2,6

 214,9

   Belgia

 48,7

 52,3

 -6,8

 98,8

 105,9

 -6,6

 208,3

   Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 10,7

 13,0

 -17,9

 20,9

 22,9

 -8,7

 46,7

 Liikevoitto ilman

  

  

  

  

  

  

  

 kertaluonteisia eriä *

 37,9

 47,3

 -19,9

 60,6

 78,5

 -22,8

 145,8

   % liikevaihdosta

 11,7

 13,9

  

 9,9

 12,0

  

 11,2

 Liikevoitto

 47,0

 229,3

 -79,5

 69,7

 260,5

 -73,2

 287,9

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 11,3

 14,3

 -20,6

 25,2

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 5 449

 5 711

 -4,6

 5 419

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 5 394

 5 771

 -6,5

 5 602

* Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 9,1 milj. euron myyntivoitto (Humo ja Desert Fishes). Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntivoitto aikakauslehti Humon 49 % osuuden luovutuksesta ja 179,0 milj. euron myyntivoitto kaapelitelevisio-operaattori Welhosta, kolmannella neljänneksellä 28,9 milj. euron liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa ja 6,3 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Hollannin medialiiketoiminnassa ja neljännellä neljänneksellä 3,3 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Hollannissa sekä 1,0 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen CEE-maissa.

 

 Toiminnalliset tunnusluvut *

 1-6/

 1-6/

  

 2011

 2010

 Julkaistut aikakauslehdet, kpl

 280

 287

 Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

 161 075

 171 815

 Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

 23 260

 24 977

 TV-kanavien osuus televisiomainonnasta **

 33,3 %

 34,1 %

 TV-kanavien kaupallinen katseluosuus (10-44 vuotiaat) **

 35,2 %

 36,1 %

 TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus **

 14,8 %

 14,5 %


* Sisältää yhteisyritykset
** Suomessa

Toisen neljänneksen liikevaihto

Sanoma Median liikevaihto laski 5 % huhti-kesäkuussa. Liiketoimintaryhmän rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1 %:n.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 4 % ja olivat 36 % (2010: 33 %) toisen neljänneksen liikevaihdosta. Ilmoitustuotot paranivat Suomessa ja CEE-maissa. Sanoma Median verkkomainostuotot kasvoivat 7 %. Kasvua tuli kaikissa liiketoimintayksiköissä.

Sanoma Median painettujen tuotteiden levikkituotot laskivat 2 % ja olivat 48 % (2010: 47 %) liiketoimintaryhmän liikevaihdosta. Tilaustuotot pysyivät ennallaan, mutta irtonumeromyynti laski.

Verkkomainostuottojen ja digitaalisen sisällön myynnin kasvu lisäsivät liiketoimintaryhmän digitaalisia tuottoja. Toisella neljänneksellä digitaaliset tuotot kasvoivat 14 % ja olivat 17 % (2010: 15 %) liiketoimintaryhmän liikevaihdosta.

Liiketoimintojen kehitys

Hollannissa liikevaihto kasvoi 2 %. Sekä levikki- että ilmoitustuotot olivat vertailukauden tasolla. Irtonumeromyynti laski hieman, mutta tilaustuotot kasvoivat. Lukijamarkkinat supistuivat edelleen hieman vuoden 2011 ensimmäisinä kuukausina, mutta Sanoma Media Netherlandsin markkinaosuus pysyi ennallaan. Kuluttaja-aikakauslehtimainonta kasvoi Hollannissa 3 % huhti-toukokuussa, ja Sanoma Media Netherlands vahvisti markkina-asemaansa. Ilmoitustuotot olivat 29 % (2010: 31 %) Hollannin liikevaihdosta. Sanoma Media Netherlands laajensi toisella neljänneksellä aikakauslehtivalikoimaansa hevosurheilulehtien ja yritysjulkaisutoiminnan yritysostoilla.

Suomessa liikevaihto laski selvästi vuonna 2010 toteutuneen kaapelitelevisioliiketoiminnan myynnin seurauksena. Tv- ja radiotoiminnan liikevaihto kasvoi edelleen merkittävästi toisella neljänneksellä. Yhteensä mainostuotot kasvoivat merkittävästi ja olivat 47 % (2010: 34 %) Suomen liikevaihdosta. Tv-mainonta kasvoi Suomessa toisella neljänneksellä 16 % ja mainonta aikakauslehdissä 10 %. Liikevaihto aikakauslehtikustantamisessa oli vertailukauden tasolla. Ilmoitustuotot kasvoivat toisella neljänneksellä parantuneen markkinatilanteen myötä, mutta aikakauslehtien tilaustuotot laskivat. Tämä johtui pääasiassa kuluttajien ostovoiman heikentymisestä.

Sanoma Median liikevaihto pysyi ennallaan CEE-maissa. Digitaaliset tuotot kasvoivat merkittävästi, mutta ilmoitustuottojen elpyminen Venäjällä hidastui. Yleinen taloudellinen tilanne ja ilmoitusmyynnin näkymät ovat edelleen heikot muissa CEE-maissa. Yhteensä ilmoitustuotot kasvoivat hieman ja olivat 52 % (2010: 50 %) CEE-maiden toisen neljänneksen liikevaihdosta. Irtonumeromarkkinoiden lasku jatkui CEE-maissa, ja Sanoma Median levikkituotot laskivat irtonumeromyynnin selvän laskun vuoksi.

Belgiassa liikevaihto laski 7 %. Lasku johtui 49 % osuuden myynnistä Humo-lehdestä toukokuussa 2010. Myynti vaikutti sekä ilmoitus- että levikkituottoihin. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Hienoisesti laskeva kehitys jatkui Belgian lukijamarkkinoilla, mutta Sanoma Media Belgium vahvisti markkina-asemaansa. Ilmoitustuotot olivat 26 % (2010: 28 %) Belgian liikevaihdosta.

Sanoma sai 8.6. päätökseen SBS:n televisiotoiminnan oston Belgiassa. Sanoma raportoi osuutensa osakkuusyhtiön tuloksesta Sanoma Media Belgiumin liikevoitossa. Kaupan myötä viikkolehti Humon ja tv-tuotantoyhtiö Desert Fishesin osakkeet siirrettiin uuteen yhtiöön, johon kuuluu myös ostettu televisiotoiminta. Hollannin tv-toiminnan osto saatiin päätökseen 29.7., kun kilpailuviranomaisilta oli saatu tarvittavat hyväksynnät.

Toisen neljänneksen liikevoitto

Sanoma Median liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 20 % huhti-kesäkuussa, mikä johtui osittain rakennemuutoksista. Hollannissa tulos pieneni hieman vertailukaudesta kulujen kasvun seurauksena. Liikevoitto laski Belgiassa. Suomessa tv-toiminnan tulos oli edelleen hyvä, mutta liikevoittoa rasittivat kaapelitelevisiotoiminnan myynti vuonna 2010 ja aikakauslehtitoiminnan tuloksen selvä lasku, johon vaikutti sekä myynnin lasku että kasvaneet kiinteät kustannukset. Itäisen Keski-Euroopan maissa tulos parani. Toisen neljänneksen tulos sisälsi 9,1 milj. euroa (2010: 182,0 milj. euroa) kertaluonteisia myyntivoittoja, jotka liittyivät omistusten järjestelyyn Belgiassa SBS-kaupan yhteydessä.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Sanoma Median liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 6 %. Liikevaihto laski Suomessa ja Belgiassa, joissa myytiin toimintoja vuonna 2010. Liiketoimintaryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 23 % rakennemuutosten ja Suomen aikakauslehtiliiketoiminnan heikentyneen tuloksen vuoksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto sisälsi 9,1 milj. euroa (2010: 182,0 milj. euroa) kertaluonteisia myyntivoittoja.

Sanoma Median näkymät

Sanoma Medialla on vahva mediabrändien valikoima aikakauslehdissä, verkko- ja mobiilimediassa sekä radio- ja televisiotoiminnassa. Monipuolisen valikoimansa ja johtavien markkina-asemiensa avulla Sanoma Media pystyy luomaan uusia tuottoja kehittämällä uudenlaisia palveluja kuluttajille ja mainostajille. SBS-yritysosto kasvattaa Sanoma Median vuoden 2011 liikevaihtoa, mutta siihen liittyvät kustannukset rasittavat raskaasti liiketoimintaryhmän tulosta.

SBS-yritysoston päätökseen saamisen viivästymisen ja Suomen aikakauslehtien näkymien heikentymisen seurauksena Sanoma Median näkymät ovat muuttuneet. Sanoma Median liikevaihdon arvioidaan nyt kasvavan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan selvästi.

SANOMA NEWS

Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka painetut ja digitaaliset tuotteet ovat vahvasti läsnä suomalaisten elämässä. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä. Sanoma News kuuluu myös Suomen merkittävimpiin digitaalisen median toimijoihin.


- Sanoma Newsin tulos kasvoi edelleen merkittävästi.
- Painettujen lehtien ilmoitustuottojen kasvu kiihtyi toisella neljänneksellä kaikkien liiketoimintayksiköiden ilmoitustuottojen kasvaessa.
- Ilta-Sanomat paransi markkina-asemaansa, ja kävijämäärä lehden verkkopalvelussa kasvoi 38 % toisella neljänneksellä.

 

 Avainlukuja

 4-6/

 4-6/

 Muutos

 1-6/

 1-6/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 %

 2011

 2010

 %

 2010

 Liikevaihto

 112,2

 108,5

 3,4

 220,6

 217,9

 1,2

 437,6

   Helsingin Sanomat

 61,2

 56,7

 7,8

 122,4

 115,8

 5,6

 235,4

   Ilta-Sanomat

 22,2

 20,7

 7,4

 41,2

 40,5

 1,8

 83,3

   Muu kustantaminen

 25,0

 25,6

 -2,7

 48,7

 51,0

 -4,5

 99,5

   Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 3,9

 5,5

 -28,8

 8,3

 10,6

 -21,4

 19,4

 Liikevoitto ilman

  

  

  

  

  

  

  

 kertaluonteisia eriä *

 9,9

 8,9

 12,0

 22,8

 18,5

 23,3

 47,2

   % liikevaihdosta

 8,8

 8,2

  

 10,3

 8,5

  

 10,8

 Liikevoitto

 9,9

 8,9

 12,0

 22,8

 24,5

 -6,8

 56,1

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 8,6

 5,8

 48,6

 14,0

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 2 199

 2 360

 -6,8

 2 016

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 2 052

 2 231

 -8,0

 2 176

* Vuonna 2011 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 6,0 milj. euron myyntivoitto Lehtikuvasta ja neljännellä neljänneksellä 2,9 milj. euron myyntivoitto Sanoma Lehtimedian paikallislehdistä.

 

 Toiminnalliset tunnusluvut

 4-6/

 4-6/

 Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

 2011

 2010

 Iltasanomat.fi

  

  

  

 2 057 019

 1 492 533

 HS.fi

  

  

  

 1 386 682

 965 211

 Huuto.net

  

  

  

 458 303

 385 998

 Oikotie.fi

  

  

  

 397 674

 345 424

 Taloussanomat.fi

  

  

  

 576 076

 500 641

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1-12/

 1-12/

 Tarkistettu levikki

 2010

 2009

 Helsingin Sanomat

 383 361

 397 838

 Ilta-Sanomat

 150 351

 152 948

Toisen neljänneksen liikevaihto

Sanoma Newsin liikevaihto kasvoi 3 % huhti-kesäkuussa. Liiketoimintaryhmän rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 6 %.

Painettujen tuotteiden levikkituotot olivat vertailukauden tasolla. Irtonumeromyynti kasvoi hieman ja tilaustuotot pysyivät ennallaan. Levikkituotot olivat 41 % (2010: 42 %) liiketoimintaryhmän liikevaihdosta.

Sanoma Newsin ilmoitustuotot nousivat 12 %, kun etenkin mainonta Helsingin Sanomien päivälehdessä kasvoi. Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 10 % ja verkkomainostuotot 23 %. TNS Gallup Adexin mukaan mainonta varsinaisissa sanomalehdissä lisääntyi Suomessa 13 % ja tilastoitu verkkomainonta 29 % toisella neljänneksellä. Ilmoitustuotot olivat 52 % (2010: 48 %) Sanoma Newsin toisen neljänneksen liikevaihdosta.

Vaikka Esmerk siirrettiin Sanoma Learning & Literature -ryhmään, Sanoma Newsin digitaaliset tuotot olivat vertailukauden tasolla, kun sekä verkkomainonta että verkkopalvelut kasvoivat merkittävästi. Digitaaliset tuotot olivat 12 % (2010: 12 %) liiketoimintaryhmän liikevaihdosta.

Liiketoimintojen kehitys

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 8 % huhti-kesäkuussa ilmoitustuottojen hyvän kehityksen myötä. Ilmoitustuotot olivat 56 % (2010: 54 %) Helsingin Sanomien liikevaihdosta. Tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla volyymien laskusta huolimatta. Uutissivusto HS.fi teki huhtikuussa uuden kävijäennätyksen.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 7 %. Sekä printti- että verkkomainonta kehittyivät erityisen suotuisasti. Ilmoitustuotot olivat 32 % (2010: 29 %) Ilta-Sanomien liikevaihdosta. Myös levikkituotot kasvoivat. Suomen iltapäivälehtimarkkinoiden kokonaisvolyymi on pienentynyt 4 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Toisella neljänneksellä markkinat supistuivat 5 %. Ilta-Sanomien osuus iltapäivälehtien irtonumeromarkkinoista on 58,2 % (2010: 57,7 %).

Muun kustantamisen liikevaihto laski 3 %, mikä johtui Esmerkin siirrosta. Kaupunkilehdet paransivat markkina-asemaansa, ja liikevaihto kasvoi merkittävästi. Myös digitaalisen toiminnan vahva kehitys jatkui.

Toisen neljänneksen liikevoitto

Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi huhti-kesäkuussa 12 %. Ilmoitustuottojen myönteinen kehitys paransi tulosta merkittävästi sekä Helsingin Sanomat- että Ilta-Sanomat-liiketoimintayksiköissä. Rakennemuutoksista huolimatta muun kustantamisen tulos parani merkittävästi erityisesti kaupunkilehtien ilmoitustuottojen kasvun myötä. Liikevoitto ei sisältänyt kertaluonteisia eriä toisella neljänneksellä eikä vastaavalla jaksolla vuonna 2010.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Tammi-kesäkuussa Sanoma Newsin liikevaihto oli vertailukauden tasolla, kun ilmoitustuottojen myönteinen kehitys kompensoi rakennemuutosten vaikutuksen. Ilmoitustuottojen kasvun ja kulujen pienentymisen ansiosta Sanoma News paransi liikevoittoaan ilman kertaluonteisia eriä merkittävästi eli 23 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vertailukauden liikevoitto sisälsi 6,0 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja.

Sanoma Newsin näkymät

Sanoma News pyrkii vahvistamaan monikanavaista lähestymistapaa journalistisen sisällön luomisessa ja ilmoittajien palvelemisessa. Liiketoimintaryhmä kasvattaa digitaalisen toiminnan osuuttaan ja luo uusia tulonlähteitä kehittämällä tuote- ja palveluvalikoimaansa painetuissa lehdissä ja verkossa. Markkinaosuuden vahvistaminen sekä media- että lukijamarkkinoilla on edelleen Sanoma Newsin keskeinen tavoite.

Sanoma Newsin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla vuonna 2010 toteutuneiden yritysmyyntien seurauksena. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan hieman.

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Neljässätoista maassa toimiva Sanoma Learning & Literature on painettujen ja digitaalisten oppimistuotteiden ja -ratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa. Ryhmä on myös kansainvälisesti kasvava yrityksille suunnattujen informaatio- ja kielipalvelujen tarjoaja.


- Oppiminen-liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui toisella neljänneksellä.
- Sanoma Learning & Literaturen tulos parani selvästi.
- Kilpailuviranomaiset hyväksyivät yleisen kirjallisuuden liiketoiminnan myynnin kesäkuussa. Järjestely, johon kuuluu myös Bonnierin oppimateriaalitoimintojen osto Suomessa ja Ruotsissa, saataneen päätökseen kolmannella neljänneksellä.

 

 Avainlukuja

 4-6/

 4-6/

 Muutos

 1-6/

 1-6/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

  %

 2011

 2010

 %

 2010

 Liikevaihto

 108,6

 105,5

 2,9

 169,2

 163,7

 3,4

 350,1

   Oppiminen

 87,4

 85,0

 2,8

 121,7

 114,9

 5,9

 249,3

   Kielipalvelut

 8,1

 6,2

 31,5

 16,8

 13,1

 28,3

 27,1

   Kustantaminen ja muut

 15,1

 17,2

 -12,3

 35,2

 40,8

 -13,9

 83,6

   Eliminoinnit

 -2,1

 -2,9

 28,8

 -4,5

 -5,2

 13,4

 -9,9

 Liikevoitto ilman

  

  

  

  

  

  

  

 kertaluonteisia eriä *

 29,0

 26,4

 9,7

 22,9

 21,2

 8,0

 52,6

   % liikevaihdosta

 26,7

 25,0

  

 13,5

 13,0

  

 15,0

 Liikevoitto

 27,3

 25,1

 8,6

 22,1

 18,7

 18,1

 47,1

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 4,4

 8,1

 -45,3

 14,9

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 2 627

 2 583

 1,7

 2 656

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 2 636

 2 640

 -0,2

 2 629

* Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 milj. euron kertaluonteinen tuotto LDC:n myynnistä ja toisella neljänneksellä 1,7 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 milj. euroa myyntitappiota Bertmark Norgesta sekä toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 0,8 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä neljännellä neljänneksellä 2,1 milj. euron arvonalentuminen hollantilaisessa ydinliiketoimintaan kuulumattomassa yhtiössä.

Toisen neljänneksen liikevaihto

Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto kasvoi 3 % huhti-kesäkuussa. Rakennemuutoksilla oikaistuna liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Oppiminen-liiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella ja kolmannella neljänneksellä. Neljännesten väliset vaihtelut voivat olla merkittäviä, ja ne selittävät useimmat muutokset vertailukausien välillä.

Liiketoimintojen kehitys

Oppiminen-liiketoiminnan kasvu jatkui: liikevaihto nousi 3 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa paitsi Unkarissa. Oppimateriaalien ja oppimisratkaisujen myynti oli toisella neljänneksellä erityisen vilkasta Puolassa sekä Suomessa, jossa erityisesti digitaaliset ratkaisut vauhdittivat myyntiä. Markkinatilanne pysyy vakaana. Ainoastaan Unkarissa vaikea taloudellinen ja poliittinen tilanne on johtanut tarjousten lykkääntymiseen.

Kielipalvelujen liikevaihto kasvoi merkittävästi uusien toimintojen myötä: informaatio- ja mediaseurantapalveluja tuottava Esmerk on sisällytetty lukuihin syyskuusta 2010 lähtien. Esmerkin toiminta on kehittynyt myönteisesti, ja sen liikevaihdon kasvu jatkui toisella neljänneksellä. AAC Globalin liikevaihto jäi vertailukaudesta, mikä johtui vaisuista markkinaolosuhteista kaikissa Pohjoismaissa.

Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevaihto laski 12 %. Yleisen kirjallisuuden ja painotoiminnan liikevaihto laski vertailukaudesta.

Huhtikuussa Sanoma ilmoitti ostavansa Tammi Oppimateriaalit -liiketoiminnan sekä ruotsalaisen oppimateriaalikustantajan Bonnier Utbildning AB:n osakkeet ruotsalaiselta Bonnier-mediakonsernilta. Samalla Sanoma myy Bonnierille yleisen kirjallisuuden kustantaja WSOY:n. Tarvittavat hyväksynnät Suomen kilpailuviranomaisilta on saatu, ja kauppa saataneen päätökseen syksyllä.

Toisen neljänneksen liikevoitto

Liiketoimintaryhmän tulos ilman kertaluonteisia eriä parani 10 % huhti-kesäkuussa. Liikevaihdon kasvun ansiosta oppimisen liikevoitto kasvoi selvästi. Kielipalvelujen sekä kustantaminen ja muut -liiketoiminnan tulokset heikkenivät vertailukaudesta. Toisella neljänneksen liikevoitto sisälsi 1,7 milj. euroa (2010: 1,3 milj. euroa) kertaluonteisia kuluja, jotka liittyivät Hollannissa käynnistettyyn tehostamisohjelmaan.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 3 % oppimisen ja kielipalvelujen liikevaihdon kasvun myötä. Liiketoimintaryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 8 % oppimateriaalitoimintojen hyvän kehityksen ansiosta. Liikevoitto sisälsi -0,8 milj. euroa (2010: -2,5 milj. euroa) kertaluonteisia eriä.

Sanoma Learning & Literaturen näkymät

Sanoma Learning & Literaturen asiakkaat etsivät entistä kattavampia ratkaisuja sekä oppimisessa että kielipalveluissa. Liiketoimintaryhmän jatkuvan muutoksen tarkoituksena on tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja houkuttelevia ratkaisuja soveltamalla uusia teknologioita. Tavoitteena on myös parantaa kannattavuutta kehittämällä konsepteja ja teknisiä alustoja samanaikaisesti eri markkinoille. Samalla liiketoimintaryhmä hakee kasvua oppimisen liiketoimintojen kansainvälistymisen kautta.

Bonnierin kanssa tehdyn kaupan seurauksena Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan pienenevän jonkin verran. Oppiminen-liiketoiminta on voimakkaasti kausiluonteista siten, että ensimmäinen ja neljäs vuosineljännes ovat tyypillisesti tappiollisia. Toisaalta neljäs neljännes on perinteisesti vahvin yleisessä kirjallisuudessa. Tämän kausiluonteisuuden vuoksi Bonnierin kanssa tehty kauppa laskee Sanoma Learning & Literaturen neljännen vuosineljänneksen tulosta vuonna 2011.

SANOMA TRADE

Neljässä maassa toimiva Sanoma Trade on kaupan erikoisosaaja, jonka vahvuus perustuu vankkoihin konsepteihin ja asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen. Sanoma Trade palvelee asiakkaitaan 180 miljoonassa vuosittaisessa myyntitilanteessa kioskeissa ja kirjakaupoissa. Sanoma Traden kaupan palvelut -liiketoimintayksikkö on vahva linkki kustantajien ja vähittäiskauppiaiden välillä.


- Sanoma Traden tulos parani toisella neljänneksellä merkittävästi eli 71 %.
- Sanoma Trade myi ja lopetti kioskitoiminnot sekä kaupan palvelujen toiminnot Venäjällä ja Romaniassa. Tämä pienensi liikevaihtoa mutta paransi liiketoimintaryhmän tulosta.
- Elokuvatoimintojen myynti saatiin päätökseen huhtikuun lopussa.

 

 Avainlukuja

 4-6/

 4-6/

 Muutos

 1-6/

 1-6/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

  %

 2011

 2010

 %

 2010

 Liikevaihto

 156,3

 174,4

 -10,4

 318,0

 344,6

 -7,7

 726,3

   Kioskikauppa

 102,3

 104,9

 -2,5

 187,6

 196,8

 -4,7

 398,4

   Kaupan palvelut

 31,1

 33,8

 -8,0

 63,5

 64,1

 -0,9

 131,3

   Kirjakauppa

 18,8

 19,9

 -5,1

 43,6

 45,8

 -4,9

 120,6

   Elokuvatoiminnot

 6,5

 19,9

 -67,2

 28,4

 45,3

 -37,3

 90,0

   Eliminoinnit

 -2,4

 -4,0

 39,0

 -5,1

 -7,4

 31,4

 -14,0

 Liikevoitto ilman

  

  

  

  

  

  

  

 kertaluonteisia eriä *

 4,1

 2,4

 70,7

 7,4

 6,1

 22,4

 19,1

   % liikevaihdosta

 2,6

 1,4

  

 2,3

 1,8

  

 2,6

 Liikevoitto

 44,4

 2,4

 1 742,4

 47,7

 6,1

 685,0

 15,5

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

  

  

 24,3

 15,4

 58,1

 29,7

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 3 771

 5 527

 -31,8

 5 149

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 4 513

 5 555

 -18,8

 5 486

* Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 0,8 milj. euron myyntitappio Venäjän toiminnoista, 6,2 milj. euron myyntitappio Romanian lehtijakelutoiminnoista, 1,8 milj. euron myyntitappio Romanian kioskitoiminnoista, 51,5 milj. euron myyntivoitto elokuvatoiminnoista sekä 2,4 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä 1,0 milj. euroa rakennejärjestelykuluja ja neljännellä neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntitappio Venäjän toiminnoista.

 

 Toiminnalliset tunnusluvut

 1-6/

 1-6/

  

 2011

 2010

 Kioskien lukumäärä

 1 203

 1 409

 Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia

 84 678

 90 554

 Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

 2 972

 3 063

 Myydyt kpl:t lehtijakelussa, tuhansia

 96 675

 131 770

Toisen neljänneksen liikevaihto

Sanoma Traden liikevaihto laski 10 % huhti-kesäkuussa, mikä johtui huhtikuussa tehdyistä liiketoimintojen myynneistä. Liiketoimintaryhmän rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2 %.

Liiketoimintojen kehitys

Kioskikaupan liikevaihto laski 2 % toisella neljänneksellä toimintojen myynneistä johtuen. Kioskiverkostoa optimoitiin kaikissa toimintamaissa. Suomessa panostettiin erityisesti asiakasmääriin, ja Sanoma Trade onnistui pysäyttämään ensimmäisellä neljänneksellä 2010 alkaneen asiakasmäärien laskun. Liikevaihto kasvoi kaikissa Baltian maissa. Venäjän ja Romanian kioskitoiminnot myytiin huhtikuun alussa.

Kaupan palvelujen liikevaihto laski 8 % toimintojen myynnin myötä. Suomessa liikevaihto kasvoi selvästi myymälämarkkinoinnin ja logistiikkapalvelujen myönteisen kehityksen sekä kasvaneen pokkarimyynnin ansiosta. Liikevaihto oli vertailukauden tasolla Latviassa mutta laski Virossa ja Liettuassa.

Kirjakaupan liikevaihto laski 5 %. Suomessa toisen neljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla kokonaismarkkinoiden lievästä laskusta huolimatta. Suomen kirjamarkkinoiden arvioidaan pienentyneen 5 % vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Uuden konseptin mukaisten myymälöiden myynti parani selvästi. Liikevaihto laski Virossa. Kuluttajille suunnattu verkkokauppa kasvoi, mutta verkkoliiketoimintojen myynti kokonaisuutena jäi vertailukaudesta.

Elokuvatoimintojen liikevaihto sisältyi Sanoma Traden lukuihin yrityskaupan päättämiseen eli 29.4. saakka. Tämän vuoksi elokuvatoimintojen liikevaihto laski 67 % vertailukaudesta.

Toisen neljänneksen liikevoitto

Sanoma Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 71 % huhti-kesäkuussa. Kioskikaupan ja kaupan palvelujen tulosta paransi enimmäkseen tappiollisista Venäjän ja Romanian toiminnoista luopuminen. Kioskikaupan tulos parani myös onnistuneiden markkinointikampanjoiden, hinnoittelun ja kioskiverkoston optimoinnin sekä tehostamistoimien ansiosta. Sanoma Trade vei Suomen toiminnoissaan päätökseen yt-neuvottelut tehokkuuden parantamiseksi.

Sanoma Traden toisen neljänneksen liikevoitto sisälsi 40,3 milj. euroa kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat elokuvatoimintojen myynnistä saadusta voitosta sekä toimintojen lopettamiseen liittyvistä rakennejärjestelykuluista Venäjällä, Romaniassa, Ukrainassa ja Baltian maissa.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Sanoma Traden liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 8 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 22 % pääasiassa tappiollisista liiketoiminnoista luopumisen seurauksena.

Sanoma Traden näkymät

Tuote- ja palvelutarjonnan jatkuva kehittäminen on Sanoma Traden keskeinen menestystekijä. Kehitystyö perustuu 180 miljoonan vuotuisen asiakaskontaktin antamaan asiakastuntemukseen. Sanoma Trade jatkaa voimavarojen keskittämistä kioski- ja kirjakauppakonseptien kehittämiseen vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Konsepteja kehitetään jatkuvasti saatujen kokemusten perusteella. Kaupan palvelujen palvelutarjontaa laajennetaan edelleen.

Elokuvatoimintojen ja Romanian toimintojen myynnin seurauksena Sanoma Traden liikevaihdon arvioidaan laskevan vuonna 2011. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan pysyvän vuoden 2010 tasolla.

KONSERNI

Osinko

Sanoman 5.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 1,10 euroa (2010: 0,80 euroa) osakkeelta. Osingot maksettiin Suomessa 15.4.2011. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta.

Osakkeet ja omistus

NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin 44 082 703 (2009: 28 003 041) Sanoman osaketta tammi-kesäkuussa. Osakkeen vaihto oli 27 % (2010: 17 %) keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 653,5 milj. euroa (2010: 427,7 milj. euroa).

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi oli 14,81 euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Osakkeen hinta vaihteli 11,64 ja 17,79 euron välillä. Kesäkuun lopussa Sanoman markkina-arvo oli 2,1 mrd. euroa (2010: 2,3 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 12,78 euroa (2010: 14,17 euroa). Kesäkuun lopussa yhtiöllä oli 26 848 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 7,2 % (2010: 11,3 %) osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakkeenomistuksessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ensimmäisellä neljänneksellä eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia. Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 162 810 593 kesäkuun lopussa.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 5.4.2011 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jane Erkko ja Rafaela Seppälä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Nancy McKinstry ja Kai Öistämö. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Jane Erkko, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pekka Pajamo.

Sanoman hallitus päätti katsauskauden jälkeen uudesta organisaatiomallista. Sanoman johtoryhmään (EMG) kuuluu 1.9. alkaen: Harri-Pekka Kaukonen (Sanoma-konsernin toimitusjohtaja, johtoryhmän pj), Jacqueline Cuthbert (henkilöstöjohtaja), Jacques Eijkens (Sanoma Learning), Koos Guis (Sanoma Media Russia & CEE; vt. jäsen), Kim Ignatius (talousjohtaja), John Martin (digitaalisen liiketoiminnan johtaja, CDO), Dick Molman (Sanoma Media Netherlands), Pekka Soini (Sanoma News), Anu Nissinen (Sanoma Media Finland), Aimé Van Hecke (Sanoma Media Belgium), ja asiakkuusjohtaja, CMO, joka nimitetään myöhemmin.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 5.4.2011 Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus vastaa 9,8 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman valtuutuksen. Hallitus ei käyttänyt tämän valtuutuksen mukaista oikeuttaan toisella neljänneksellä.

Lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen 8.4.2010 antama valtuutus päättää enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus vastaa 35,5 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta toisella neljänneksellä.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa medialiiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen. Mainostuottojen kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta on Suomessa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Kaupan alalla merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy neljännellä vuosineljänneksellä, etenkin joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärä ja pyhäpäivien sijoittuminen vaikuttavat kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä.

Liiketoimintojen kausivaihtelun vuoksi konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä selvästi pienimmät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan pääperiaatteita sekä Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin, joita käynnissä oleva digitalisointi vauhdittaa. Sanoma on vastannut haasteeseen laatimalla kaikissa liiketoimintaryhmissään asianmukaiset toimintasuunnitelmat.

Uudet tulokkaat saattavat kyetä hyödyntämään asiakkaiden muuttuvia mieltymyksiä ja median digitalisoitumista paremmin kuin markkinoilla jo olevat toimijat. Uudet toimijat voivat onnistua valtaamaan markkinaosuuksia Sanoman vakiintuneilta toimialoilta.

Toimialan tavanomaiset liiketoimintariskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden suhdanteisiin. Siksi toimialan taloudelliset suhdanteet ja yleinen taloudellinen tilanne konsernin toimintamaissa vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

Sanoman rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariski sekä maksuvalmiuteen, vastapuoliin, arvonalennuksiin ja pääoman saatavuuteen liittyvät riskit. Konsernitasolla merkittävimmät riskit liittyvät valuuttakurssien muutoksiin ja uudelleenrahoitukseen.

SBS-yritysoston myötä Sanoman taseessa tulee olemaan noin 2,9 mrd. euroa liikearvoa (goodwill), julkaisuoikeuksia ja muita aineettomia oikeuksia. Suurin osa tästä liittyy aikakauslehti- ja televisiotoimintaan. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti liikearvoa ei poisteta, vaan poistojen sijaan tehdään arvonalentumistestaus vähintään vuosittain tai aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta. Merkittävät muutokset liiketoiminnan perusedellytyksissä voisivat johtaa arvonalentumisiin.

OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 30.6.2011 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

 KONSERNIN TULOSLASKELMA

 4-6/

 4-6/

 1-6/

 1-6/

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 2011

 2010

 2010

  

  

  

  

  

  

 LIIKEVAIHTO  

 689,7

 715,4

 1 299,9

 1 353,3

 2 761,2

 Liiketoiminnan muut tuotot  

 77,0

 197,3

 89,8

 217,7

 258,8

 Materiaalit ja palvelut

 287,7

 307,3

 551,2

 586,4

 1 207,4

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 168,5

 172,3

 332,6

 341,4

 668,6

 Liiketoiminnan muut kulut  

 147,2

 132,4

 275,6

 261,3

 554,2

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -0,1

  

 -0,1

  

  

 Poistot ja arvonalentumiset

 41,9

 39,6

 81,7

 80,4

 197,1

 LIIKEVOITTO

 121,3

 261,0

 148,5

 301,4

 392,7

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -0,1

 1,7

 1,8

 -0,7

 -23,9

 Rahoitustuotot

 1,3

 2,5

 3,6

 4,6

 11,1

 Rahoituskulut

 6,6

 6,2

 11,3

 12,3

 23,8

 TULOS ENNEN VEROJA

 115,8

 259,0

 142,5

 293,1

 356,0

 Tuloverot

 -18,3

 -23,8

 -26,6

 -33,8

 -58,6

 TILIKAUDEN TULOS

 97,5

 235,1

 116,0

 259,2

 297,3

  

  

  

  

  

  

 Tilikauden tuloksen jakautuminen:

  

  

  

  

  

 Emoyhtiön omistajille

 97,5

 235,4

 116,1

 261,3

 299,6

 Määräysvallattomille omistajille

 -0,1

 -0,2

 -0,1

 -2,1

 -2,3

  

  

  

  

  

  

 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

  

  

  

  

 laskettu osakekohtainen tulos:

  

  

  

  

  

 Osakekohtainen tulos, euroa

 0,60

 1,45

 0,71

 1,61

 1,85

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

 0,60

 1,45

 0,71

 1,61

 1,85

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 4-6/

 4-6/

 1-6/

 1-6/

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 2011

 2010

 2010

  

  

  

  

  

  

 Tilikauden tulos

 97,5

 235,1

 116,0

 259,2

 297,3

 Muut laajan tuloksen erät:

  

  

  

  

  

 Muuntoerojen muutos

 0,5

 -8,2

 6,5

 12,1

 9,8

 Rahavirran suojaukset

 -0,9

  

 0,8

  

 0,2

 Rahavirran suojauksiin liittyvät verot

 0,2

  

 -0,2

  

 -0,1

 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

 -0,2

 -8,2

 7,1

 12,1

 10,0

 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

 97,2

 226,9

 123,1

 271,3

 307,3

  

  

  

  

  

  

 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

  

  

  

  

  

 Emoyhtiön omistajille

 97,3

 227,6

 123,2

 273,4

 309,6

 Määräysvallattomille omistajille

 -0,1

 -0,6

 -0,1

 -2,0

 -2,3

 KONSERNITASE

  

  

  

 milj. euroa

 30.6.2011

 30.6.2010

 31.12.2010

  

  

  

  

 VARAT

  

  

  

  

  

  

  

 PITKÄAIKAISET VARAT

  

  

  

 Aineelliset hyödykkeet

 363,7

 439,4

 429,3

 Sijoituskiinteistöt

 8,6

 8,8

 8,7

 Liikearvo

 1 418,5

 1 481,4

 1 447,5

 Muut aineettomat hyödykkeet

 417,2

 411,8

 403,2

 Osuudet osakkuusyrityksissä

 290,6

 271,1

 248,7

 Myytävissä olevat sijoitukset

 15,9

 15,7

 15,8

 Laskennalliset verosaamiset

 37,6

 36,3

 34,8

 Myyntisaamiset ja muut saamiset

 38,2

 31,4

 28,3

 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

 2 590,3

 2 695,9

 2 616,3

  

  

  

  

 LYHYTAIKAISET VARAT

  

  

  

 Vaihto-omaisuus  

 128,1

 136,6

 122,8

 Verosaamiset

 19,7

 21,3

 8,6

 Myyntisaamiset ja muut saamiset

 394,8

 414,2

 391,0

 Myytävissä olevat sijoitukset

 0,6

 0,5

 0,3

 Rahavarat

 53,2

 76,8

 64,0

 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

 596,4

 649,4

 586,8

  

  

  

  

 VARAT YHTEENSÄ

 3 186,7

 3 345,4

 3 203,0

  

  

  

  

 OMA PÄÄOMA JA VELAT

  

  

  

  

  

  

  

 OMA PÄÄOMA  

  

  

  

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

  

  

 Osakepääoma

 71,3

 71,3

 71,3

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 203,3

 188,8

 203,3

 Muut rahastot

 0,8

  

 0,2

 Muu oma pääoma

 1 048,7

 1 072,4

 1 096,5

  

 1 324,0

 1 332,5

 1 371,2

 Määräysvallattomien omistajien osuus

 4,9

 7,6

 4,8

 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

 1 328,9

 1 340,1

 1 376,0

  

  

  

  

 PITKÄAIKAISET VELAT

  

  

  

 Laskennalliset verovelat

 93,2

 99,4

 94,2

 Eläkevelvoitteet

 25,1

 30,0

 26,7

 Varaukset

 9,0

 8,4

 7,3

 Korolliset velat

 600,4

 752,8

 472,5

 Ostovelat ja muut velat

 17,4

 22,2

 19,9

 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

 745,0

 912,9

 620,5

  

  

  

  

 LYHYTAIKAISET VELAT

  

  

  

 Varaukset

 12,3

 16,2

 15,6

 Korolliset velat

 445,9

 384,0

 469,4

 Verovelat

 28,1

 32,8

 22,1

 Ostovelat ja muut velat

 626,5

 659,4

 699,4

 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

 1 112,8

 1 092,4

 1 206,5

  

  

  

  

 VELAT YHTEENSÄ

 1 857,8

 2 005,2

 1 827,0

  

  

  

  

 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

 3 186,7

 3 345,4

 3 203,0

 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 milj. euroa

  

  

  

  

  

  

  

  

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

  

  

  

  

  

  

  

 Määräys-

  

  

  

  

  

  

  

 vallat-

  

  

  

  

  

  

  

 tomien

  

  

  

 SVOP-

 Muut

 Muu

  

 omista-

  

  

 Osake-

 rahas-

 rahas-

 oma

  

 jien

  

  

 pääoma

 to*

 tot

 pääoma

 Yht.

 osuus

 Yht.

  

  

  

  

  

  

  

  

 OMA PÄÄOMA

  

  

  

  

  

  

  

 1.1.2010

 71,3

 188,8

  

 931,1

 1 191,2

 15,4

 1 206,6

 Myönnettyjen

  

  

  

  

  

  

  

 optioiden

  

  

  

  

  

  

  

 kuluvaikutus

  

  

  

 1,8

 1,8

  

 1,8

 Osingonjako

  

  

  

 -129,5

 -129,5

 -1,6

 -131,1

 Muutos

  

  

  

  

  

  

  

 määräysvallattomien

  

  

  

  

  

  

 omistajien osuudessa

  

  

 -3,9

 -3,9

 -4,2

 -8,1

 Lahjoitukset

  

  

  

 -0,5

 -0,5

  

 -0,5

 Tilikauden laaja

  

  

  

  

  

  

 tulos yhteensä

  

  

 273,4

 273,4

 -2,0

 271,3

 OMA PÄÄOMA

  

  

  

  

  

  

  

 30.6.2010

 71,3

 188,8

  

 1 072,4

 1 332,5

 7,6

 1 340,1

  

  

  

  

  

  

  

  

 OMA PÄÄOMA

  

  

  

  

  

  

  

 1.1.2011

 71,3

 203,3

 0,2

 1 096,5

 1 371,2

 4,8

 1 376,0

 Myönnettyjen

  

  

  

  

  

  

  

 optioiden

  

  

  

  

  

  

  

 kuluvaikutus

  

  

  

 2,1

 2,1

  

 2,1

 Osingonjako

  

  

  

 -179,1

 -179,1

 -0,3

 -179,4

 Muutos

  

  

  

  

  

  

  

 määräysvallattomien

  

  

  

  

  

  

 omistajien osuudessa

  

  

 6,6

 6,6

 0,5

 7,2

 Tilikauden laaja

  

  

  

  

  

  

 tulos yhteensä

  

 0,6

 122,5

 123,2

 -0,1

 123,1

 OMA PÄÄOMA

  

  

  

  

  

  

  

 30.6.2011

 71,3

 203,3

 0,8

 1 048,7

 1 324,0

 4,9

 1 328,9

*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

 TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

  

 2011

 2011

 2010

 2010

 2010

 2010

 2010

  

  

  

  

  

  

  

  

 LIIKEVAIHTO

 610,2

 689,7

 637,9

 715,4

 690,6

 717,3

 2 761,2

 Liiketoiminnan muut tuotot

 12,8

 77,0

 20,4

 197,3

 20,9

 20,3

 258,8

 Materiaalit ja palvelut

 263,5

 287,7

 279,0

 307,3

 300,7

 320,4

 1 207,4

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 164,0

 168,5

 169,1

 172,3

 151,9

 175,3

 668,6

 Liiketoiminnan muut kulut  

 128,4

 147,2

 128,9

 132,4

 124,2

 168,7

 554,2

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

  

 -0,1

  

  

  

  

  

 Poistot ja arvonalentumiset

 39,8

 41,9

 40,8

 39,6

 70,7

 45,9

 197,1

 LIIKEVOITTO

 27,3

 121,3

 40,4

 261,0

 63,9

 27,4

 392,7

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 1,9

 -0,1

 -2,4

 1,7

 0,8

 -24,0

 -23,9

 Rahoitustuotot

 2,2

 1,3

 2,2

 2,5

 4,0

 2,4

 11,1

 Rahoituskulut

 4,7

 6,6

 6,0

 6,2

 5,0

 6,6

 23,8

 TULOS ENNEN VEROJA

 26,7

 115,8

 34,1

 259,0

 63,7

 -0,8

 356,0

 Tuloverot

 -8,2

 -18,3

 -10,0

 -23,8

 -24,6

 -0,2

 -58,6

 TILIKAUDEN TULOS

 18,5

 97,5

 24,1

 235,1

 39,1

 -1,0

 297,3

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tilikauden tuloksen jakautuminen:

  

  

  

  

  

  

  

 Emoyhtiön omistajille

 18,5

 97,5

 25,9

 235,4

 39,2

 -0,9

 299,6

 Määräysvallattomille omistajille

 0,0

 -0,1

 -1,8

 -0,2

 -0,1

 -0,1

 -2,3

  

  

  

  

  

  

  

  

 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

 laskettu osakekohtainen tulos:

 Osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 0,60

 0,16

 1,45

 0,24

 -0,01

 1,85

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

 0,11

 0,60

 0,16

 1,45

 0,24

 -0,01

 1,85

 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 1-6/

 1-6/

 1-12/

 milj. euroa

 2011

 2010

 2010

 LIIKETOIMINTA

  

  

  

 Tilikauden tulos

 116,0

 259,2

 297,3

 Oikaisut

  

  

  

  

 Tuloverot

 26,6

 33,8

 58,6

  

 Rahoituskulut

 11,3

 12,3

 23,8

  

 Rahoitustuotot

 -3,6

 -4,6

 -11,1

  

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -1,8

 0,7

 23,9

  

 Poistot ja arvonalentumiset

 81,7

 80,4

 197,1

  

 Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

 -52,5

 -188,5

 -195,2

  

 Muut oikaisut

 -34,6

 -23,8

 -55,1

 Käyttöpääoman muutos

  

  

  

  

 Myynti- ja muiden saamisten muutos

 -24,9

 -61,7

 -41,1

  

 Vaihto-omaisuuden muutos

 -9,0

 -3,8

 9,5

  

 Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

 -38,1

 -7,3

 36,8

 Maksetut korot

 -6,6

 -5,2

 -13,7

 Muut rahoituserät

 -5,3

 -3,4

 -3,2

 Maksetut verot

 -37,0

 -28,2

 -53,9

 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

 22,2

 60,0

 273,8

  

  

  

  

  

 INVESTOINNIT

  

  

  

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

 -34,9

 -40,3

 -81,8

 Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

 -41,0

 -27,1

 -49,5

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

 4,4

 5,2

 17,8

 Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

 67,4

 26,1

 30,8

 Myönnetyt lainat

 -7,8

 -0,3

 -0,8

 Lainasaamisten takaisinmaksut

 17,8

 3,6

 3,5

 Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

 -0,3

  

 0,2

 Saadut korot

 0,8

 1,0

 2,7

 Saadut osingot

 13,3

 3,0

 3,9

 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 19,7

 -28,9

 -73,1

  

  

  

  

  

 RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

 41,9

 31,1

 200,8

  

  

  

  

  

 RAHOITUS

  

  

  

 Osakemerkinnöistä saadut maksut

  

  

 14,5

 Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

  

  

 1,6

 Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

 -28,5

 -72,8

 4,2

 Muiden lainojen nostot

 210,1

 255,5

 287,7

 Muiden lainojen takaisinmaksut

 -66,0

 -40,3

 -355,8

 Rahoitusleasingvelkojen maksut

 -1,4

 -1,7

 -3,7

 Maksetut osingot

 -179,4

 -131,1

 -131,3

 Lahjoitukset/muu voitonjako

  

 -0,5

 -0,5

 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 -65,2

 9,0

 -183,3

  

  

  

  

  

 RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

  

  

  

 RAHAVAROJEN MUUTOS

 -23,3

 40,1

 17,5

 Rahavarojen kurssierot

 0,0

 0,8

 2,1

 RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

 -23,4

 40,9

 19,5

  

  

  

  

  

 Rahavarat kauden alussa

 41,1

 21,6

 21,6

 Rahavarat kauden lopussa

 17,7

 62,4

 41,1

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.

 

 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

  

 2011

 2011

 2010

 2010

 2010

 2010

 2010

  

  

  

  

  

  

  

  

 SANOMA MEDIA

 Hollanti

 105,3

 130,6

 107,4

 128,0

 118,8

 136,1

 490,4

 Suomi

 74,2

 79,4

 92,6

 91,7

 67,5

 87,4

 339,3

 CEE-maat

 51,4

 54,3

 48,7

 54,3

 51,0

 60,9

 214,9

 Belgia

 50,1

 48,7

 53,5

 52,3

 48,7

 53,8

 208,3

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 10,2

 10,7

 9,9

 13,0

 11,5

 12,4

 46,7

 YHTEENSÄ

 291,1

 323,7

 312,1

 339,4

 297,5

 350,6

 1 299,6

  

  

  

  

  

  

  

  

 SANOMA NEWS

 Helsingin Sanomat

 61,2

 61,2

 59,1

 56,7

 55,5

 64,1

 235,4

 Ilta-Sanomat

 19,1

 22,2

 19,9

 20,7

 21,1

 21,6

 83,3

 Muu kustantaminen

 23,7

 25,0

 25,3

 25,6

 23,5

 25,0

 99,5

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 4,4

 3,9

 5,0

 5,5

 4,6

 4,2

 19,4

 YHTEENSÄ

 108,4

 112,2

 109,4

 108,5

 104,8

 114,9

 437,6

  

  

  

  

  

  

  

  

 SANOMA LEARNING & LITERATURE

 Oppiminen

 34,3

 87,4

 29,9

 85,0

 100,6

 33,7

 249,3

 Kielipalvelut

 8,7

 8,1

 6,9

 6,2

 5,2

 8,9

 27,1

 Kustantaminen ja muut

 20,1

 15,1

 23,6

 17,2

 18,0

 24,8

 83,6

 Eliminoinnit

 -2,4

 -2,1

 -2,3

 -2,9

 -2,5

 -2,2

 -9,9

 YHTEENSÄ

 60,7

 108,6

 58,2

 105,5

 121,2

 65,1

 350,1

  

  

  

  

  

  

  

  

 SANOMA TRADE

 Kioskikauppa

 85,3

 102,3

 91,9

 104,9

 99,2

 102,4

 398,4

 Kaupan palvelut

 32,4

 31,1

 30,3

 33,8

 32,7

 34,5

 131,3

 Kirjakauppa

 24,8

 18,8

 26,0

 19,9

 31,6

 43,2

 120,6

 Elokuvatoiminnot

 21,9

 6,5

 25,4

 19,9

 20,7

 23,9

 90,0

 Eliminoinnit

 -2,6

 -2,4

 -3,4

 -4,0

 -3,1

 -3,5

 -14,0

 YHTEENSÄ

 161,8

 156,3

 170,2

 174,4

 181,1

 200,5

 726,3

  

  

  

  

  

  

  

  

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -11,7

 -11,0

 -12,0

 -12,5

 -14,1

 -13,8

 -52,4

 YHTEENSÄ

 610,2

 689,7

 637,9

 715,4

 690,6

 717,3

 2 761,2

 LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

  

 2011

 2011

 2010

 2010

 2010

 2010

 2010

  

  

  

  

  

  

  

  

 Sanoma Media

 22,7

 47,0

 31,2

 229,3

 -4,2

 31,6

 287,9

 Sanoma News

 12,9

 9,9

 15,6

 8,9

 15,7

 15,9

 56,1

 Sanoma Learning & Literature

 -5,2

 27,3

 -6,4

 25,1

 45,5

 -17,2

 47,1

 Sanoma Trade

 3,3

 44,4

 3,7

 2,4

 6,4

 3,0

 15,5

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -6,5

 -7,4

 -3,7

 -4,7

 0,5

 -6,1

 -13,9

 YHTEENSÄ

 27,3

 121,3

 40,4

 261,0

 63,9

 27,4

 392,7

 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

  

 2011

 2011

 2010

 2010

 2010

 2010

 2010

  

  

  

  

  

  

  

  

 Sanoma Media

 22,7

 37,9

 31,2

 47,3

 31,0

 36,3

 145,8

 Sanoma News

 12,9

 9,9

 9,6

 8,9

 15,7

 13,0

 47,2

 Sanoma Learning & Literature

 -6,1

 29,0

 -5,2

 26,4

 45,7

 -14,4

 52,6

 Sanoma Trade

 3,3

 4,1

 3,7

 2,4

 7,4

 5,6

 19,1

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -6,5

 -8,4

 -3,7

 -4,7

 -4,9

 -6,1

 -19,3

 YHTEENSÄ

 26,4

 72,6

 35,6

 80,3

 94,9

 34,5

 245,4

SEGMENTTITIEDOT

Sanoma-konsernilla on neljä toimintasegmenttiä: Sanoma Media, Sanoma News, Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta on jaettu kahteen segmenttiin. Sanoma Media toimii 12 maassa ja vastaa aikakauslehdistä sekä tv-toiminnasta. Suomessa toimiva Sanoma News vastaa puolestaan sanomalehdistä. Molempien liiketoimintaryhmien palveluvalikoimaan kuuluu myös runsaasti erilaisia verkko- ja mobiilipalveluja. Sanoma Learning & Literaturen toiminta on pääosin B2B-liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

 

 Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-30.6.2011

  

  

  

 Lear-

  

 Kohdista-

  

  

  

  

 ning &

  

 mattomat/

 Kon-

  

  

  

 Lite-

  

 Elimi-

 serni

 milj. euroa

 Media

 News

 rature

 Trade

 noinnit

 yht.

 Ulkoinen liikevaihto

 612,8

 219,5

 163,8

 303,8

 -0,1

 1 299,9

 Sisäinen liikevaihto

 2,0

 1,1

 5,4

 14,2

 -22,7

  

 LIIKEVAIHTO

 614,8

 220,6

 169,2

 318,0

 -22,7

 1 299,9

 LIIKEVOITTO

 69,7

 22,8

 22,1

 47,7

 -13,8

 148,5

 Osuus osakkuusyritysten

 tuloksista

 2,6

 0,5

 0,0

 -1,3

  

 1,8

 Rahoitustuotot

  

  

  

  

 3,6

 3,6

 Rahoituskulut

  

  

  

  

 11,3

 11,3

 TULOS ENNEN VEROJA

  

  

  

  

 142,5

  

  

  

  

  

  

  

 SEGMENTIN VARAT

 1 830,4

 318,7

 596,9

 243,3

 71,0

 3 060,3

 Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-30.6.2010

  

  

  

 Lear-

  

 Kohdista-

  

  

  

  

 ning &

  

 mattomat/

 Kon-

  

  

  

 Lite-

  

 Elimi-

 serni

 milj. euroa

 Media

 News

 rature

 Trade

 noinnit

 yht.

 Ulkoinen liikevaihto

 649,1

 214,4

 158,0

 331,8

 0,1

 1 353,3

 Sisäinen liikevaihto

 2,4

 3,5

 5,7

 12,9

 -24,5

  

 LIIKEVAIHTO

 651,5

 217,9

 163,7

 344,6

 -24,5

 1 353,3

 LIIKEVOITTO

 260,5

 24,5

 18,7

 6,1

 -8,4

 301,4

 Osuus osakkuusyritysten

  

  

  

  

  

 tuloksista

 -1,1

 0,1

 0,0

 0,3

  

 -0,7

 Rahoitustuotot

  

  

  

  

 4,6

 4,6

 Rahoituskulut

  

  

  

  

 12,3

 12,3

 TULOS ENNEN VEROJA

  

  

  

  

 293,1

  

  

  

  

  

  

  

 SEGMENTIN VARAT

 1 892,2

 330,0

 592,4

 347,4

 37,1

 3 199,0

 AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 milj. euroa

 30.6.2011

 30.6.2010

 31.12.2010

  

  

  

  

 Kirjanpitoarvo kauden alussa

 429,3

 484,2

 484,2

 Lisäykset

 35,2

 27,4

 50,7

 Liiketoimintojen hankinta

 0,1

 0,4

 0,4

 Vähennykset

 -1,7

 -2,5

 -5,4

 Liiketoimintojen myynti

 -72,1

 -31,5

 -31,8

 Tilikauden poistot

 -26,6

 -33,3

 -61,8

 Tilikauden arvonalentumiset

 0,1

 0,0

 -1,0

 Kurssierot ja muut muutokset

 -0,5

 -5,3

 -6,1

 Kirjanpitoarvo kauden lopussa

 363,7

 439,4

 429,3

Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä eikä vertailukaudella.

 

 YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

 milj. euroa

  

 1-6/

 1-12/

  

  

 2011

 2010

  

  

  

  

 Hankintahinta

  

 16,6

 37,1

 Hankitun omaisuuden käypä arvo

  

 14,7

 14,5

 Kirjattu omaan pääomaan

  

  

 -18,7

 Kirjattu tuloslaskelmaan

  

 0,0

 -0,5

 Syntynyt liikearvo

  

 1,9

 3,5

 Konsernireservin tuloutus

  

  

  

 Liikearvon muutos

  

 1,9

 3,5

 VASTUUSITOUMUKSET

  

  

  

 milj. euroa

 30.6.2011

 30.6.2010

 31.12.2010

 Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

 Kiinnitykset

 20,5

 22,7

 20,6

 Pantit

 1,6

 6,7

 6,7

 Muut

 0,5

 0,0

 0,6

 YHTEENSÄ

 22,7

 29,4

 27,8

  

  

  

  

 Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

 Takaukset

  

 10,5

 10,5

 YHTEENSÄ

  

 10,5

 10,5

  

  

  

  

 Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

  

  

  

 Takaukset

 0,0

 0,3

 0,0

 YHTEENSÄ

 0,0

 0,3

 0,0

  

  

  

  

 Muut vastuut

  

  

  

 Vastuut muista vuokrasopimuksista

 210,2

 259,8

 249,1

 Rojaltit

 18,9

 16,4

 23,5

 Muut vastuut

 30,9

 23,6

 26,9

 YHTEENSÄ

 260,0

 299,9

 299,5

  

  

  

  

 YHTEENSÄ

 282,7

 340,0

 337,8

  

  

  

  

  

  

  

  

 JOHDANNAISSOPIMUKSET

  

  

  

 milj. euroa

  

  

  

  

  

  

  

 Käyvät arvot

 30.6.2011

 30.6.2010

 31.12.2010

 Korkojohdannaiset

  

  

  

 Koronvaihtosopimukset

 0,6

  

 0,1

 KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

  

 1-6/

 1-6/

 1-12/

 Kauden keskikurssi

 2011

 2010

 2010

 EUR/CZK (Tshekin koruna)

 24,47

 25,83

 25,36

 EUR/HUF (Unkarin forintti)

 269,39

 272,22

 276,04

 EUR/PLN (Puolan zloty)

 3,97

 4,02

 4,01

 EUR/RUB (Venäjän rupla)

 40,45

 40,15

 40,45

 EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

 8,93

 9,81

 9,55

  

  

  

  

 Kauden päätöskurssi

 30.6.2011

 30.6.2010

 31.12.2010

 EUR/CZK (Tshekin koruna)

 24,35

 25,69

 25,06

 EUR/HUF (Unkarin forintti)

 266,11

 286,00

 277,95

 EUR/PLN (Puolan zloty)

 3,99

 4,15

 3,98

 EUR/RUB (Venäjän rupla)

 40,40

 38,28

 40,82

 EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

 9,17

 9,53

 8,97

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus järjestetään klo 11 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata live webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, voit osallistua tilaisuuteen myös puhelimitse soittamalla +44 (0)20 7162 0025 (Eurooppa) ja +1 334 323 6201 (USA) ja näppäilemällä puhelutunnuksen 900794. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 10.30 alkaen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tilaisuus on alkanut.

Sanoman 3Q11 osavuosikatsaus julkistetaan keskiviikkona 2.11.2011 noin klo 8.30 Suomen aikaa.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto


Lisätietoja: Sanoman sijoittajasuhteet,
Kare Laukkanen, p. 0105 19 5064 ja Anna Tuominen, p. 0105 19 5066 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.