Pörssitiedote 6.8.2010 8:30

Toinen vuosineljännes


- Sanoma-konsernin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 715,4 milj. euroa (2009: 697,2 milj. euroa).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 11 % ja oli 80,3 milj. euroa (2009: 72,5 milj. euroa).
- Kaapelitelevisio-operaattori Welhon kauppa saatettiin päätökseen 30.6. Kaupasta syntyi 179,4 milj. euron kertaluonteinen myyntivoitto.
- Tulos osaketta kohden oli 1,45 euroa (2009: 0,27 euroa).

Ensimmäinen vuosipuolisko


- Sanoma-konsernin liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 1 353,3 milj. euroa (2009: 1 333,2 milj. euroa).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 21 % ja oli 115,9 milj. euroa (2009: 95,8 milj. euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta parani 60,0 milj. euroon (2009: 7,5 milj. euroa).
- Tulos osaketta kohden oli 1,61 euroa (2009: 0,32 euroa).
- Konsernin näkymät ovat ennallaan, vaikka Welhon ja viikkolehti Humon kaupat pienentävät koko vuoden liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä. Magazines- ja Entertainment-liiketoimintaryhmien näkymiä on tarkennettu.


AVAINLUKUJA

4‑6/

4‑6/

Muutos

1‑6/

1‑6/

Muutos

1‑12/

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

2009

Liikevaihto

715,4

697,2

2,6

1 353,3

1 333,2

1,5

2 767,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

80,3

72,5

10,7

115,9

95,8

21,0

229,5

% liikevaihdosta

11,2

10,4

8,6

7,2

8,3

Liikevoitto

261,0

65,1

300,7

301,4

86,1

250,2

195,4

Tilikauden tulos

235,1

43,7

438,6

259,2

51,3

404,9

107,1

Käyttöomaisuusinvestoinnit

44,1

41,8

5,5

83,4

% liikevaihdosta

3,3

3,1

3,0

Omavaraisuusaste, %

42,3

37,3

41,4

Nettovelkaantumisaste, %

79,1

103,0

79,4

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

16 332

17 309

-5,6

16 723

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

16 289

17 725

-8,1

17 343

Tulos/osake, euroa

1,45

0,27

440,2

1,61

0,32

403,1

0,66

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,14

0,10

36,9

0,37

0,05

700,0

1,50


Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen

"Mainosmarkkinoiden elpyminen jatkui vuoden 2010 toisella neljänneksellä Länsi-Euroopassa ja Venäjällä.

Myynnin kasvu ja toiminnan tehostaminen paransivat selvästi liikevoittoamme ilman kertaluonteisia eriä toisella neljänneksellä. Erityisesti Hollannin lehti- ja verkkoliiketoiminnat menestyivät erinomaisesti. Talouden elpyminen useimmissa itäisen Keski-Euroopan maissa vie kuitenkin aikansa. Keskitymme edelleen vahvan kassavirran ylläpitämiseen ja tehokkuuden parantamiseen.

Sanoman strategian olennaisia osia ovat ydinliiketoimintaan keskittyminen ja tuote- ja palvelutarjooman tasapainottaminen. Kesäkuussa myimme kaapelitelevisio-operaattori Welhon ja saimme 21 %:n omistusosuuden kannattavasta ja kilpailukykyisestä tietoliikennekonserni DNA:sta. Yhdessä Welho ja DNA muodostavat vahvan valtakunnallisen toimijan, jolla on kasvupotentiaalia. Uskomme median ja teleoperaattoreiden liiketoiminnan lähestyvän toisiaan, ja tämä pitkän aikavälin strateginen omistajuus antaa meille mahdollisuuden osallistua alan kehittämiseen.

Mediayhtiöiden toimintaympäristö muuttuu merkittävästi. Mediatuotteet ja ‑palvelut perustuvat tulevaisuudessa yhä enemmän kuluttajien yksilöllisiin tarpeisiin. Median kulutus on entistä aktiivisempi kokemus, ja palvelujen merkitys korostuu. Tällainen tulevaisuus vaatii aiempaa runsaampaa ja nopeampaa innovointia. Se tuo meille paljon mahdollisuuksia."

Vuoden 2010 näkymät

Sanoma-konsernin näkymät ovat ennallaan: liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2010. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan hieman. Näkymissä on otettu huomioon viikkolehti Humon ja kaapelitelevisio-operaattori Welhon kauppojen vaikutus vuoden 2010 lukuihin. Kauppojen arvioitu negatiivinen vaikutus vuoden 2010 liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä on noin 12 milj. euroa. Vuonna 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 229,5 milj. euroa.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitys konsernin toimintamaissa heijastuu Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat hieman konsernin keskeisissä toimintamaissa vuonna 2010.

Liikevaihto

Toinen vuosineljännes

Sanoman liikevaihto vuoden 2010 toisella neljänneksellä kasvoi 3 % ja oli 715,4 milj. euroa (2009: 697,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä.

Konsernin mainostuotot osoittivat myönteisiä merkkejä maaliskuussa, ja hyvä kehitys jatkui toisella neljänneksellä, vaikka kuukausivaihtelut olivat suuria. Huhti-kesäkuussa konsernin mainostuotot kasvoivat 9 %, ja niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 23 % (2009: 22 %). Verkkomainostuotot kasvoivat merkittävästi eli 23 %, kun verkkoliiketoiminnan merkittävimmät toimijat Sanoma Magazines Netherlands ja Sanoma News osoittivat selvää kasvua.

Levikkituotot laskivat hieman vuoden 2009 vastaavasta neljänneksestä. Konsernin tilaustuotot pysyivät vakaina, mutta irtonumeromyynti laski hieman useimmissa toimintamaissa.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Tammi-kesäkuussa Sanoman liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 1 353,3 milj. euroa (2009: 1 333,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi News-, Entertainment- ja Trade-liiketoimintaryhmissä. Magazines- ja Learning & Literature -liiketoimintaryhmien liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Sanoman tavoitteena on kuluttajille suunnatun verkkoliiketoiminnan tuottojen kaksinkertaistaminen vuodesta 2008 vuoteen 2012 mennessä. Nämä tuotot kasvoivat vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla 17 %, 74 milj. euroon (2009: 63 milj. euroa). Digitaaliset tuotot, joihin sisältyvät myös esimerkiksi sähköiset oppimisratkaisut ja laajakaistainternet, kasvoivat 8 % ja olivat 13 % (2009: 12 %) liikevaihdosta.

Kumulatiivisesta liikevaihdosta 52 % (2009: 52 %) tuli Suomesta ja 23 % (2009: 23 %) Hollannista. Liikevaihdosta muista EU-maista oli 22 % (2009: 22 %) ja EU:n ulkopuolisista maista 3 % (2009: 3 %).

Tulos

Toinen vuosineljännes

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi huhti-kesäkuussa 11 % ja oli 80,3 milj. euroa (2009: 72,5 milj. euroa). Magazinesin, Entertainmentin ja Learning & Literaturen tulos parani. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,2 % (2009: 10,4 %) liikevaihdosta. Konsernin tulos parani erityisesti kaikissa liiketoimintaryhmissä tehtyjen tehostamistoimien ja Hollannin aikakauslehti- ja verkkoliiketoiminnan hyvän tuloksen ansiosta. Lisäksi mainosmarkkinat elpyivät tärkeimmissä toimintamaissa.

Sanomassa käynnistettiin vuonna 2009 useita tehostamistoimia ja rakennemuutoksia, joiden vaikutukset näkyvät myös vuonna 2010. Toisella neljänneksellä konsernin kokonaiskulut olivat vertailukauden tasolla ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut pienenivät 1 %:n. Myös materiaalien ja palvelujen, erityisesti paperin, kustannukset jatkoivat laskuaan. Konsernissa oli 391 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa, mikä vastaa 2 %:n vähennystä. Henkilöstön määrä on vähentynyt 6 % verrattuna vuoden 2009 toiseen neljännekseen. Sanoma keskittyy edelleen toiminnan tehostamiseen ja kiinnittää vuonna 2010 huomiota etenkin kiinteisiin kustannuksiin.

Toisen neljänneksen liikevoitto sisältää 180,7 milj. euroa (2009: -7,4 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyvät Welho- ja Humo-kauppoihin sekä yleisen kirjallisuuden rakennejärjestelyihin. Vertailukaudella kertaluonteiset kulut liittyivät aikakauslehti- ja sanomalehtiliiketoiminnan tehostamisohjelmiin.


KERTALUONTEISET ERÄT

4‑6/

4‑6/

1‑6/

1‑6/

1‑12/

milj. euroa

2010

2009

2010

2009

2009

Magazines

Rakennejärjestelykulut (Magazines Belgium)

-1,3

-1,3

-12,4

Myyntivoitto Humosta

2,6

2,6

Rakennejärjestelykulut (Magazines Netherlands)

-4,7

News

Myyntivoitto Lehtikuvasta

6,0

Tehostamisohjelman kulut

-6,1

-8,4

-8,4

Entertainment

Myyntivoitto Welhosta

179,4

179,4

Learning & Literature

Myyntitappio Bertmark Norgesta

-1,2

Rakennejärjestelykulut

-1,3

-1,3

-3,9

Lastenlehtien myyntiin liittyvä kulu

-1,1

Trade

Rakennejärjestelykulut

-3,6

LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT

180,7

-7,4

185,5

-9,7

-34,1

Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista

sekä myytävissä olevista sijoituksista

-8,7

RAHOITUSKULUJEN KERTALUONTEISET ERÄT

-8,7


Ensimmäinen vuosipuolisko

Tammi-kesäkuussa Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 21 % ja oli 115,9 milj. euroa (2009: 95,8 milj. euroa). Magazinesin, Newsin, Entertainmentin ja Learning & Literaturen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani.

Tammi-kesäkuussa Sanoman nettorahoituserät olivat -7,6 milj. euroa (2009: -13,8 milj. euroa). Vertailukautta alhaisemmat viitekorot pienensivät konsernin korkokuluja selvästi. Rahoitustuotot olivat 4,6 milj. euroa (2009: 15,5 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 2,6 milj. euroa (2009: 10,4 milj. euroa). Rahoituskulut olivat 12,3 milj. euroa (2009: 29,3 milj. euroa). Vieraan pääoman korkokulut olivat 6,0 milj. euroa (2009: 16,9 milj. euroa) ja valuuttakurssitappiot 4,8 milj. euroa (2009: 11,2 milj. euroa). Alhaisempien korkokulujen myönteiset vaikutukset tasoittuvat vuoden 2010 aikana, sillä viitekorot laskivat vuoden 2009 toisella neljänneksellä.

Tulos ennen veroja oli 293,1 milj. euroa (72,0 milj. euroa) ja efektiivinen veroaste 11,5 % (2009: 28,7 %). Welhon myynti vaikutti merkittävästi sekä tulokseen että efektiiviseen veroasteeseen.

Tase ja rahoitusasema

Kesäkuun lopussa konsernitase oli 3 345,4 milj. euroa (2009: 3 211,1 milj. euroa). Yhtenä painopistealueena oli edelleen rahavirran tehokas hallinta, ja tammi-kesäkuussa konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 60,0 milj. euroa (2009: 7,5 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 0,37 euroa (2009: 0,05 euroa). Merkittävän tulosparannuksen lisäksi rahavirtaa vahvistivat alhaisemmat korkokulut ja nettokäyttöpääoman myönteinen kehitys.

Sanoman rahoitusasema pysyi vahvana vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla. Sanoman omavaraisuusaste vahvistui ja oli 42,3 % (2009: 37,3 %) kesäkuun lopussa. Oma pääoma oli 1 340,1 milj. euroa (2009: 1 127,6 milj. euroa). Korolliset velat laskivat edelleen ja olivat 1 136,8 milj. euroa (2009: 1 220,3 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 1 060,0 milj. euroa (2009: 1 161,0 milj. euroa). Kesäkuun lopussa Sanoman nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,8.

Investoinnit sekä yritysostot ja -myynnit

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat tammi-kesäkuussa 44,1 milj. euroa (2009: 41,8 milj. euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluontoisiin hankintoihin ja korjauksiin. Sanoman tavoitteena on pitää vuotuiset käyttöomaisuusinvestoinnit, yritysjärjestelyt pois lukien, alle 100 milj. eurossa. Sanoman ostamien liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 17,3 milj. euroa (2009: 4,3 milj. euroa).

Toukokuussa Sanoma Magazines Belgium myi 49 % Humo-aikakauslehdestään belgialaiselle De Vijver NV:lle. Kaupan osana Sanoma Magazines Belgium osti 25 % De Vijverin omistamasta Woestijnvis-yhtiöstä, joka on Belgian suurin tv-tuotantoyhtiö.

Kesäkuussa Sanoma Entertainment myi kaapelitelevisio-operaattori Welhon tietoliikennekonserni DNA:lle. Welhon liiketoiminnan velaton ja kassaton kauppahinta oli 200 milj. euroa. Sanoma investoi kauppahinnan DNA:han suunnatussa osakeannissa siten, että Sanomasta tuli DNA:n toiseksi suurin omistaja 21 %:n osuudella 30.6.2010 alkaen. Sanoma kirjasi kaupasta 179,4 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton, joka parantaa Sanoman vuoden 2010 osakekohtaista tulosta noin 1,11 euroa.

Kaupan osana Sanoma osti TS-Yhtymältä jäljellä olevan 4,73 %:n osuuden Sanoma Television Oy:stä. Kauppahinta oli 7,3 milj. euroa.

Welhosta tuli osa DNA:ta näiden kauppojen seurauksena. Samalla DNA:sta tuli Sanoman osakkuusyritys ja Humosta yhteisyritys. Osakkuusyritykset kirjataan käyttämällä pääomaosuusmenetelmää eli konsolidoimalla vain yksi rivi, ja ne esitetään erikseen liikevoiton jälkeen. Yhteisyritykset yhdistellään rivi riviltä konsernitilinpäätökseen omistusosuuden mukaisella osuudella. Näin ollen kaupoilla on negatiivinen vaikutus konsernin raportoituun liikevaihtoon ja liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2010.

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä digitaalinen toimija 12:ssa Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut ovat 290 miljoonan eri-ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma Magazines haluaa vahvistaa johtavaa asemaansa kaikilla markkinoillaan.


- Sanoma Magazinesin tulos parani toisella neljänneksellä merkittävästi toiminnan tehostuttua.
- Liiketoimintaryhmän ilmoitusmyynti kasvoi markkinoita nopeammin Hollannissa ja Suomessa.
- Hollannissa verkkomainostuotot kasvoivat selvästi toisella neljänneksellä.
- Sanoma Magazinesin näkymiä on nostettu. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nyt paranevan jonkin verran vuonna 2010.


Avainlukuja

4‑6/

4‑6/

Muutos

1‑6/

1‑6/

Muutos

1‑12/

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

2009

Liikevaihto

280,6

275,9

1,7

540,5

538,1

0,5

1 111,2


Sanoma Magazines
Netherlands

128,0

123,2

3,9

235,4

233,9

0,7

493,2


Sanoma Magazines
International

54,3

53,2

2,2

103,0

104,0

-1,0

211,3

Sanoma Magazines Belgium

52,3

52,6

-0,6

105,9

104,0

1,8

212,3

Sanoma Magazines Finland

47,1

48,0

-2,0

98,3

98,3

0,0

198,8

Eliminoinnit

-1,2

-1,2

-1,2

-2,1

-2,1

-0,4

-4,3

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

38,4

31,5

21,9

64,2

47,1

36,5

113,4

% liikevaihdosta

13,7

11,4

11,9

8,7

10,2

Liikevoitto

41,0

30,2

35,8

66,8

45,8

46,0

96,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit

9,3

12,3

-24,2

24,4

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

5 037

5 419

-7,1

5 191

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

5 099

5 611

-9,1

5 452


* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 2,6 milj. euroa myyntivoittoa Humosta. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 10,9 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Belgiumissa sekä kolmannella neljänneksellä 4,6 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 0,1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Netherlandsissa.


Toiminnalliset tunnusluvut *

1‑6/

1‑6/

2010

2009

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

287

306

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

171 815

187 066

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

24 977

26 284


* Sisältää yhteisyritykset

Toinen vuosineljännes

Sanoma Magazinesin liikevaihto kasvoi 2 % huhti-kesäkuussa. Liikevaihto kasvoi Hollannissa ja oli vertailukauden tasolla Suomessa ja Belgiassa. Myös Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi valuuttakurssimuutosten ansiosta. Liiketoimintaryhmän rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4 %.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 8 % ja olivat 31 % (2009: 30 %) toisen neljänneksen liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat Sanoma Magazines Internationalin markkinoilla sekä Belgiassa ja erityisesti Hollannissa. Suomessa ilmoitustuotot olivat vertailukauden tasolla. Verkkomainostuotot kasvoivat merkittävästi etenkin Hollannin hyvän kehityksen ansiosta.

Levikkituotot laskivat hieman ja olivat 57 % (2009: 59 %) Sanoma Magazinesin liikevaihdosta. Tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla, ja irtonumeromyynti laski hieman.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto kasvoi 4 %, kun sekä verkkoliiketoiminta että lehtitoiminta kehittyivät myönteisesti. Varsinkin ilmoitustuotot kehittyivät vahvasti. Verkkomainostuotot kasvoivat selvästi, 18 %. Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot olivat 31 % (2009: 28 %) liikevaihdosta. Levikkituotot pysyivät ennallaan, kun sekä tilaustuotot että irtonumeromyynti olivat vertailukauden tasolla. Sanoma Magazines Netherlands lanseerasi kaksi uutta lehteä ja kaksi verkkopalvelua toisella neljänneksellä.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 2 %, mikä johtui valuuttakurssimuutosten suotuisasta vaikutuksesta. Talouden taantuma itäisen Keski-Euroopan maissa vaikutti edelleen selvästi liikevaihtoon kaikilla Sanoma Magazines Internationalin markkinoilla, erityisesti Unkarissa ja Bulgariassa. Venäjä sen sijaan osoittaa elpymisen merkkejä. Ilmoitustuotot kasvoivat Venäjällä ja olivat yhteensä 50 % (2009: 50 %) Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta. Levikkituotot laskivat, kun sekä irtonumeromyynti että tilaustuotot laskivat hieman. Sanoma Magazines International lanseerasi kaksi uutta lehteä ja lopetti yhden. Katsauskauden jälkeen Sanoma Magazines International myi Slovakian aikakauslehtitoimintansa. Slovakian verkkoliiketoiminnoista vastaa jatkossa tshekkiläinen Sanoma Magazines Praha.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto oli vertailukauden tasolla, kun ilmoitustuotot kehittyivät suotuisasti ja levikkituotot laskivat vain hieman. Laskun pääasiallinen syy oli 49 %:n myynti Sanoma Magazines Belgiumin päälehtiin kuuluvasta Humosta De Vijver NV:lle. Kaupan osana Sanoma Magazines Belgium osti 25 % De Vijverin omistamasta Woestijnvis-yhtiöstä, joka on Belgian suurin tv-tuotantoyhtiö. Kauppa tukee Sanoma Magazines Belgiumin strategiaa kehittyä vahvemmaksi monimediatoimijaksi. Kauppa vaikuttaa Sanoma Magazines Belgiumin lukuihin toukokuusta eteenpäin. Sanoma Magazines Belgiumin ilmoitustuotot kasvoivat hieman ja olivat 28 % (2009: 27 %) liikevaihdosta.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto laski hieman vertailukaudesta. Ilmoitustuotot olivat vertailukauden tasolla eli 15 % (2009: 15 %) liikevaihdosta. Sanoma Magazines Finlandin levikkituotot laskivat, kun sekä irtonumeromyynti että tilaustuotot vähenivät ilmestymisaikataulun erojen vuoksi. Tämä tasoittuu tulevien kuukausien aikana. Päänimikkeet menestyivät edelleen hyvin.

Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani huhti-kesäkuussa merkittävästi, 22 %, myynnin kasvun, paperikustannusten laskun ja toiminnan tehostumisen ansiosta. Vuonna 2009 tehostamistoimien vaikutukset alkoivat näkyä toisella vuosipuoliskolla. Henkilöstön määrä on vähentynyt selvästi vertailukaudesta ja jopa vuoden vaihteesta. Liikevoitto parani Sanoma Magazines Internationalissa ja erityisesti Sanoma Magazines Netherlandsissa. Sanoma Magazines Belgiumin ja Sanoma Magazines Finlandin liikevoitto laski. Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia eriä 2,6 milj. euroa (2009: -1,3 milj. euroa) Humon myynnistä saadusta myyntivoitosta.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Sanoma Magazinesin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa vertailukauden tasolla. Liiketoimintaryhmän rakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 37 %.

Nielsen Media Researchin mukaan kuluttaja-aikakauslehtimainonta oli Hollannissa tammi-toukokuussa vertailukauden tasolla. Sanoma Magazines Netherlandsin myynti kehittyi selvästi markkinoita paremmin. TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa mainonta kuluttaja-aikakauslehdissä väheni 5 % tammi-kesäkuussa. Sanoma Magazines Finlandin ilmoitustuotot kehittyivät markkinoita paremmin.

Sanoma Magazines jatkaa aikakauslehtiportfolionsa kehittämistä kiinnittäen erityistä huomiota toimintamaiden päälehtiin. Sanoma Magazines panostaa markkina-asemiensa vahvistamiseen ja haluaa vahvistaa asemaansa digitaalisessa mediassa. Digitaalisen toiminnan kasvu saavutetaan pääasiassa käyttämällä nykyisiä resursseja entistä tehokkaammin. Myös sähköiset lukulaitteet luovat mielenkiintoisia mahdollisuuksia yhdistämällä aikakauslehdet ja digitaalisen median.

Vuonna 2010 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan jonkin verran.

SANOMA NEWS

Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä suomalaisten elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä. Sanoma News kuuluu myös Suomen merkittävimpiin digitaalisen median toimijoihin.


- Sanoma News panosti vahvasti mediamyyntiin ja pystyi parantamaan markkinaosuuttaan Suomen mainosmarkkinoilla.
- Ilta-Sanomien tulos oli edelleen hyvä, ja sen markkinaosuus kasvoi.
- Verkkomainostuotot kehittyivät vahvasti myös toisella neljänneksellä.
- Vuonna 2009 maksamatta jätetyt lomarahat ja toukokuussa 2010 maksettu vastaavan suuruinen suoritepalkkio rasittivat ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta.


Avainlukuja

4‑6/

4‑6/

Muutos

1‑6/

1‑6/

Muutos

1‑12/

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

2009

Liikevaihto

108,5

107,1

1,4

217,9

214,8

1,5

428,9

Helsingin Sanomat

56,7

55,4

2,4

115,8

114,0

1,6

228,4

Ilta-Sanomat

20,7

19,8

4,1

40,5

38,3

5,9

78,2

Muu kustantaminen

25,6

26,8

-4,4

51,0

52,7

-3,3

103,8

Muut

33,1

35,9

-7,9

67,5

72,2

-6,6

143,7

Eliminoinnit

-27,6

-30,9

10,7

-56,9

-62,4

8,9

-125,2

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

8,9

9,6

-8,1

18,5

18,0

2,8

40,6

% liikevaihdosta

8,2

9,0

8,5

8,4

9,5

Liikevoitto

8,9

3,5

150,2

24,5

9,6

155,3

32,2

Käyttöomaisuusinvestoinnit

5,8

5,6

2,9

10,6

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 360

2 520

-6,3

2 306

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 231

2 421

-7,8

2 399


* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 6,0 milj. euroa myyntivoittoa Lehtikuvasta. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 milj. euroa ja toisella neljänneksellä 6,1 milj. euroa tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.


Toiminnalliset tunnusluvut

1‑6/

1‑6/

2010

2009

Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl

37,6

37,5

1‑12/

1‑12/

Tarkastettu levikki

2009

2008

Helsingin Sanomat

397 838

412 421

Ilta-Sanomat

152 948

161 615

4‑6/

4‑6/

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

2010

2009

Iltasanomat.fi

1 840 361

1 628 730

HS.fi

1 264 358

1 075 308

Huuto.net

438 136

420 069

Oikotie.fi

395 766

325 617

Taloussanomat.fi

543 936

413 964


Toinen vuosineljännes

Sanoma Newsin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 1 %:n. Liiketoimintaryhmän rakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2 %.

Sanoma Newsin ilmoitustuotot kehittyivät markkinoita nopeammin ja kasvoivat 6 %. Erityisesti verkkomainostuotot kehittyivät hyvin ja kasvoivat 28 %. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 48 % (2009: 46 %) Sanoma Newsin liikevaihdosta. Sanoma Newsin tavoitteena on markkinaosuuden vahvistaminen mediamarkkinoilla, ja liiketoimintaryhmän vahvat brändit ja aktiivinen mediamyynti ovatkin parantaneet markkina-asemaa.

Liiketoimintaryhmän levikkituotot kasvoivat 0,7 %, mikä johtui tilaustuottojen kasvusta. Yhteensä levikkituotot olivat 42 % (2009: 43 %) ryhmän liikevaihdosta. Vaikka levikkimäärät ovat laskussa, Sanoma Newsin kokonaistavoittavuus parani entisestään toisella neljänneksellä verkkopalvelujen kävijämäärien vahvan kasvun ansiosta.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 2 %. Sekä levikki- että ilmoitustuotot kehittyivät myönteisesti, ja Helsingin Sanomat onnistui parantamaan markkinaosuuttaan. Työpaikkailmoittelu painetussa Helsingin Sanomat -päivälehdessä kasvoi 50 %. Ilmoitustuotot olivat 54 % (2009: 53 %) Helsingin Sanomien liikevaihdosta.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 4 %, kun ilmoitustuotot kehittyivät myönteisesti. Liiketoimintayksikön verkkomainostuotot kasvoivat lähes 60 % vertailukaudesta. Yhteensä ilmoitustuotot olivat 29 % (2009: 25 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Levikkituotot laskivat hieman.

Muun kustantamisen liikevaihto laski 4 %, mikä johtui pääasiassa kuvatoimisto Lehtikuvan myynnistä maaliskuussa 2010. Maakuntalehtien levikki- ja ilmoitustuotot olivat vertailukauden tasolla. Kaupunkilehtien ilmoitustuotot olivat lähes vertailukauden tasolla. Sanoma Digital Finland ‑liiketoimintayksikön verkkomainostuotot kehittyivät edelleen erinomaisesti. Sanoma Digital Finlandin luokiteltujen ilmoitusten Oikotie.fi-portaalin markkina-asema on parantunut työpaikkailmoittelussa. Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto laski 8 %.

Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski huhti-kesäkuussa 8 %. Lasku johtui vuonna 2009 maksamatta jätetyistä lomarahoista, joiden suuruutta vastaava suoritepalkkio maksettiin toukokuussa 2010, koska liiketoimintaryhmän tulos kehittyi myönteisesti. Toimenpide rasitti vuoden 2010 toista neljännestä ja paransi vertailukauden tulosta. Lomarahojen maksamatta jättäminen vuonna 2009 vaikuttaa jonkin verran myös Sanoma Newsin vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon tuloksen vertailukelpoisuuteen. Ilman lomarahavaikutusta Sanoma Newsin huhti-kesäkuun tulos olisi parantunut noin 30 %. Liikevoitto kasvoi merkittävästi Helsingin Sanomat - ja Ilta-Sanomat-liiketoimintayksiköissä. Muun kustantamisen liikevoitto laski selvästi Lehtikuvan myynnin ja lomakorvausten vaikutuksesta. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Sanoma Newsin liikevaihto kasvoi 2 % tammi-kesäkuussa. Liiketoimintaryhmän rakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2 %. Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 3 %. Ilman lomarahavaikutusta kasvu olisi ollut noin 40 %.

Suomen mainosmarkkinat kääntyivät hienoiseen kasvuun helmikuussa ja jatkoivat hyvää kehitystään ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kehitys vaihteli kuitenkin merkittävästi kuukausittain. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä väheni TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa 1 %:n tammi-kesäkuussa. Työpaikkailmoittelu Suomessa kasvoi 18 %, mutta asuntoilmoittelu väheni 6 %. Työpaikkailmoittelu painetussa Helsingin Sanomat -päivälehdessä lisääntyi 13 % vertailukaudesta, ja asuntoilmoittelu oli lähes vertailukauden tasolla. Mainonta kaupunkilehdissä lisääntyi 7 %, mikä johtui osittain muutoksista raportointitavassa. Tilastoitu verkkomainonta kasvoi 25 % eli paljon muita mediasegmenttejä nopeammin.

Tammi-kesäkuussa Suomen iltapäivälehtimarkkinoiden kokonaisvolyymi pieneni 4 %. Ilta-Sanomat pystyi kuitenkin parantamaan markkina-asemaansa iltapäivälehtien irtonumeromarkkinoilla, ja sen markkinaosuus on nyt 58,1 % (2009: 56,8 %).

Sanoma News etsii uusia tulonlähteitä kehittämällä tuote- ja palveluvalikoimaansa. Liiketoimintaryhmässä panostetaan erityisesti maksullisiin sisältöpalveluihin ja sähköisten lukulaitteiden sisällön luomiseen. Markkinaosuuden vahvistaminen sekä media- että lukijamarkkinoilla on edelleen Sanoma Newsin keskeinen tavoite.

Vuonna 2010 Sanoma Newsin liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan hieman.

SANOMA ENTERTAINMENT

Sanoma Entertainment tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä televisiossa, radiossa ja verkkopalveluissa. Sanoma Entertainmentin liiketoimintayksiköitä ovat tv-, netti-tv- ja radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä verkkopelaamiseen erikoistunut Sanoma Games.


- Sanoma Entertainment myi kaapelitelevisio-operaattori Welhon tietoliikennekonserni DNA:lle.
- Nelonen Median katseluosuudet kehittyivät edelleen myönteisesti.
- Nelonen Median mainostuotot olivat toukokuussa ennätykselliset, ja Nelonen Media kasvatti markkinaosuuttaan edelleen.
- Welhon myynnin seurauksena Sanoma Entertainmentin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan merkittävästi vuonna 2010.


Avainlukuja

4‑6/

4‑6/

Muutos

1‑6/

1‑6/

Muutos

1‑12/

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

2009

Liikevaihto

44,6

40,6

9,8

86,2

81,0

6,4

157,1

Tv ja radio

26,5

23,6

12,1

50,0

47,1

6,1

88,1

Muut

18,5

17,4

6,6

36,7

34,7

6,0

70,4

Eliminoinnit

-0,3

-0,3

-2,7

-0,5

-0,8

31,8

-1,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

8,2

6,9

19,0

14,4

13,0

10,5

20,7

% liikevaihdosta

18,3

16,9

16,7

16,1

13,2

Liikevoitto

187,6

6,9

2 632,7

193,8

13,0

1 389,7

20,7

Käyttöomaisuusinvestoinnit

4,9

4,1

18,0

9,3

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

447

473

-5,5

458

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

446

481

-7,3

469


* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 179,4 milj. euroa myyntivoittoa Welhosta. Vuonna 2009 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.


Toiminnalliset tunnusluvut

1‑6/

1‑6/

2010

2009

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

34,1 %

33,5 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus

30,4 %

29,6 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

14,5 %

14,7 %

Kaapeli-tv-liittymät, 1 000 kpl (30.6.)

322

324

Welhon asiakkaat, 1000 kpl (30.6.)

163

157

Kiinteät laajakaistaliittymät, 1000 kpl (30.6.)

117

108


Toinen vuosineljännes

Sanoma Entertainmentin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 10 %. Mainostuottojen osuus liiketoimintaryhmän liikevaihdosta oli 54 % (2009: 49 %). Kaikki kasvu oli orgaanista.

Tv- ja radiotoiminnan liikevaihto kasvoi 12 %. Toukokuussa Nelonen Median mainostuotot olivat kaikkien aikojen suurimmat. Kohdistetut erikoiskanavat Jim ja Liv menestyivät erityisen hyvin. Kiinnostus netti-tv:tä kohtaan on pysynyt erittäin korkeana, ja Ruutu.fi-netti-tv-palvelun mainostuotot jatkoivat nopeaa kasvuaan. Valtioneuvosto uudisti Nelonen Median antenniverkon televisiotoimiluvat, ja ne ovat nyt voimassa vuoteen 2016 saakka.

Muun toiminnan liikevaihto kasvoi 7 %. Laajakaistamyynti menestyi hyvin kilpailun lisääntymisestä huolimatta. Kaapelitelevisio-operaattori Welho oli edelleen teknisen kehityksen kärjessä jaellessaan Ranskan avoimen tennisturnauksen 3D-formaatissa verkossaan.

Sanoma Entertainmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi huhti-kesäkuussa 19 % vertailukaudesta, mikä johtui erityisesti Nelonen Median myynnin hyvästä kehityksestä. Muun toiminnan liikevoitto pieneni, mikä johtui laajakaistapalvelujen asiakaskunnan kasvattamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia eriä 179,4 milj. euroa Welhon myynnistä saadusta myyntivoitosta. Kauppa saatettiin päätökseen 30.6., kun tarvittavat hyväksynnät oli saatu kilpailuviranomaiselta ja valtioneuvostolta.

Sanoma Entertainment ‑liiketoimintaryhmä sisältää 1.7. lähtien Nelonen Median tv-, netti-tv- ja radiotoiminnan sekä Sanoma Gamesin verkkopelipalvelut. Liiketoimintaryhmä raportoidaan yhtenä kokonaisuutena.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Sanoma Entertainmentin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 6 %. Sanoma Entertainmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 11 % tammi-kesäkuussa.

TNS Gallup Adexin mukaan televisiomainonta kasvoi Suomessa 6 % tammi-kesäkuussa. Katseluosuuden kasvun ja tehokkaan monikanavastrategian ansiosta Nelonen Media onnistui kasvattamaan osuutensa tv-mainonnasta 34,1 %:iin.

Myös Nelonen Median kaupallinen katseluosuus nousi 36,1 %:iin (2009: 33,6 %) tärkeimmässä, 10-44-vuotiaiden kohderyhmässä. Katseluosuuksia vahvistivat pienemmät kanavat Liv ja Jim, joiden katseluosuudet olivat toukokuussa kaikkien aikojen suurimmat. Valtakunnallinen radiomainonta lisääntyi hieman tammi-kesäkuussa, ja Nelonen Median radiokanavat kehittyivät markkinoiden mukaisesti.

30.6.2010 toteutuneen Welhon myynnin seurauksena Sanoma Entertainmentin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan merkittävästi vuonna 2010.

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Yhdessätoista maassa toimiva Sanoma Learning & Literature on painettujen ja digitaalisten oppimistuotteiden ja ‑ratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa. Ryhmä on myös kansainvälisesti kasvava kielipalvelujen tarjoaja sekä Suomen johtava yleisen kirjallisuuden kustantaja.


- Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto ja liikevoitto paranivat toisella neljänneksellä.
- Kielipalvelujen elpyminen on vielä hidasta.
- Kesäkuussa Sanoma Learning & Literature sopi ostavansa loput 44,9 % Young Digital Planetin (YDP) osakkeista.


Avainlukuja

4‑6/

4‑6/

Muutos

1‑6/

1‑6/

Muutos

1‑12/

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

2009

Liikevaihto

105,5

101,9

3,5

163,7

162,8

0,6

345,1

Oppiminen

85,0

81,6

4,2

114,9

112,2

2,5

239,1

Kielipalvelut

6,2

6,2

0,0

13,1

14,5

-9,4

27,5

Kustantaminen ja muut

17,2

17,0

1,4

40,8

41,6

-1,8

88,9

Eliminoinnit

-2,9

-2,8

-2,9

-5,2

-5,4

4,6

-10,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

26,4

25,1

5,4

21,2

18,2

16,7

43,5

% liikevaihdosta

25,0

24,6

13,0

11,2

12,6

Liikevoitto

25,1

25,1

0,2

18,7

18,2

2,9

38,5

Käyttöomaisuusinvestoinnit

8,1

4,4

82,7

13,1

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 583

2 755

-6,2

2 745

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 640

2 847

-7,3

2 780


* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 milj. euroa myyntitappiota Bertmark Norgesta sekä toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä 1,5 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 2,4 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella neljänneksellä 1,1 milj. euroa lastenlehtien myyntiin liittyvää kulua.


Toiminnalliset tunnusluvut

16/

16/

2010

2009

Oppiminen

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

515

756

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

219

228

Kustantaminen ja muut

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

188

181

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

100

42

Myydyt kirjat, milj. kpl

12,3

12,9


Toinen vuosineljännes

Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 4 %. Sanoma Learning & Literaturen toiminnan pääosan muodostaa oppiminen-liiketoiminta, jonka luonteen vuoksi neljännesten väliset muutokset voivat olla merkittäviä. Oppiminen-liiketoiminnassa on vuotuinen sykli, ja neljännesten väliset vaihtelut selittävät yleensä useimmat vertailukaudesta tapahtuneet muutokset.

Oppimisen liikevaihto kasvoi 4 %, mikä johtui osittain valuuttakurssimuutosten suotuisasta vaikutuksesta. Hollannissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla pääasiassa peruskoulun oppimateriaalien hyvän kehityksen ansiosta. Suomessa liikevaihto oli hieman vertailukautta parempi. Yleisten kustannussäästöpaineiden kohdistumisesta oppimateriaalimarkkinoihin oli aiemmin merkkejä Hollannissa ja Suomessa, missä valtio rahoittaa suurimman osan materiaaleista, mutta niillä ei ole ollut vaikutusta liiketoimintaan. Liikevaihto kasvoi Belgiassa, jossa uudet flaaminkielisen alueen tuotteet saivat erittäin hyvän vastaanoton. Unkarissa NTK-Perfekt kärsi tarjouskilpailujen viivästyksistä, jotka aiheutuivat hallituksen vaihtumisesta huhtikuun vaalien jälkeen. Puolassa Nowa Eran myynnin hyvä kehitys jatkui. Sähköisten oppimisratkaisujen toimittajan YDP:n myynti pysyi vertailukauden tasolla.

Kielipalvelujen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Yleinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut voimakkaasti kielipalvelujen myyntiin, mutta käännös- ja lokalisointipalveluissa ensimmäisen neljänneksen myönteinen kehitys jatkui. Kielikoulutuksen myynnin näkymät tälle vuodelle ovat kuitenkin edelleen heikot.

Kustantaminen ja muut ‑liiketoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Yleisen kirjallisuuden myynti oli edelleen markkinakehityksen mukaisesti vaisua. Yleisen kirjallisuuden toiminnot uudistetaan vastaamaan kirjankustannusalalla meneillään olevaa muutosta. Rakennejärjestelystä on päästy sopimukseen, ja sen toteutus on aloitettu. Painamisen myynti kasvoi selvästi, mikä johtui Gummerus Kirjapainon hankinnasta vuoden 2009 lopussa.

Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani huhti-kesäkuussa 5 % oppimisen hyvän tuloksen ansiosta. Myös kielipalvelujen tulos parani toiminnan tehostamisen ansiosta. Liikevoittoon sisältyi 1,3 milj. euroa (2009: 0,0 milj. euroa) kertaluonteisia kustannuksia, jotka liittyivät Suomen yleisen kirjallisuuden toiminnan rakennejärjestelyyn.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Tammi-kesäkuussa Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 17 %.

Sanoma Learning & Literature panostaa edelleen kasvuun kansainvälistämällä oppimisen ja kielipalvelujen liiketoimintoja. Samalla Sanoma Learning & Literature jatkaa muun toiminnan uudelleenjärjestelyjä. Sekä oppimistuotteiden ja -ratkaisujen että kielipalvelujen käyttäjät etsivät entistä räätälöidympiä ratkaisuja. Näiden tarjoamisessa Sanoma Learning & Literature on hyvässä asemassa ja voi parantaa kannattavuuttaan kehittäessään teknisiä alustoja samanaikaisesti useille markkinoille.

Vuonna 2010 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisvuodesta.

SANOMA TRADE

Kahdeksassa maassa toimivan kaupan erikoisosaaja Sanoma Traden vahvuus perustuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin. Sanoma Trade palvelee asiakkaitaan 210 miljoonassa vuosittaisessa myyntitilanteessa, joissa kuluttaja kohdataan kioskeissa, kirjakaupoissa tai elokuvateattereissa. Sanoma Traden kaupan palvelut -liiketoimintayksikkö (aiemmin lehtijakelu) on vahva linkki kustantajien ja vähittäiskauppiaiden välillä.


- Elokuvatoimintojen menestys jatkui: sekä liikevaihto että elokuvissakäynnit lisääntyivät Suomessa ja Baltian maissa.
- Suomen kioskikauppa kehittyi myönteisesti ennätyksellisten suurten loton päävoittojen ja aktiivisen kampanjoinnin seurauksena.
- Taloudellinen tilanne pysyi heikkona erityisesti Baltian maissa ja Romaniassa.


Avainlukuja

4‑6/

4‑6/

Muutos

1‑6/

1‑6/

Muutos

1‑12/

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

2009

Liikevaihto

201,4

195,7

2,9

393,2

383,4

2,6

827,8

Kioskikauppa

104,9

104,5

0,4

196,8

194,4

1,2

404,2

Kaupan palvelut

60,8

57,4

6,0

112,7

107,9

4,5

227,9

Kirjakauppa

19,9

19,7

1,0

45,8

46,9

-2,3

123,3

Elokuvatoiminnot

19,9

18,0

10,2

45,3

41,7

8,7

88,0

Eliminoinnit

-4,0

-3,9

-3,7

-7,4

-7,5

1,0

-15,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä*

3,1

3,8

-17,8

6,0

7,6

-21,2

27,6

% liikevaihdosta

1,5

1,9

1,5

2,0

3,3

Liikevoitto

3,1

3,8

-17,8

6,0

7,6

-21,2

24,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit

15,4

15,2

1,6

25,5

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

5 754

6 062

-5,1

5 943

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

5 781

6 282

-8,0

6 164


* Vuonna 2010 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi neljännellä neljänneksellä 3,6 milj. euroa rakennejärjestelykuluja.


Toiminnalliset tunnusluvut

1‑6/

1‑6/

Tuhansia

2010

2009

Asiakasmäärät kioskikaupassa

90 554

98 468

Asiakasmäärät kirjakaupassa

3 063

3 083

Elokuvateattereissa kävijät

5 002

4 515

Myydyt kpl:t lehtijakelussa

173 006

171 302


Toinen vuosineljännes

Sanoma Traden liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 3 %, kun kaikkien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi. Liiketoimintaryhmän rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4 %.

Kioskikaupan liikevaihto kasvoi hieman. Aukioloaikoja säätelevän lain muutoksella ei ollut merkittävää vaikutusta toisella neljänneksellä, ja Suomessa kioskikauppa kasvoi hieman vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi myös Latviassa ja Romaniassa. Virossa, Liettuassa ja Venäjällä liikevaihto laski. Uusia kioskikonsepteja testataan parhaillaan noin 20 kioskissa Suomessa, Virossa ja Liettuassa. Ensimmäiset tulokset ovat rohkaisevia. Testausvaiheen tuloksia arvioidaan tämän kesän aikana.

Kaupan palvelujen liikevaihto kasvoi 6 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Hollannissa. Lehtien jakelumäärät kasvoivat erityisesti Hollannissa, jossa myös muiden tuoteryhmien, kuten jalkapallokeräilykorttien, hyvä kehitys piristi Aldipressin myyntiä. Heikko taloustilanne, aikakauslehtien määrän vähentyminen ja arvonlisäverokorotukset vaikuttivat edelleen myyntiin useimmissa Baltian maissa. Suomessa Sanoma Trade osti Postituspojat-markkinointilogistiikkayhtiön. Hankinta tukee Sanoma Traden kasvustrategiaa markkinointilogistiikan alalla ja tehostaa näiden palvelujen kehittämistä.

Kirjakaupan liikevaihto kasvoi hieman. Liikevaihto laski hieman Suomessa, mikä johtui menestysteosten puuttumisesta. Liikevaihto kasvoi Virossa kahden uuden kirjakaupan avaamisen myötä. Suomessa pelien, lelujen ja muiden uusien tuoteryhmien myynti kehittyi suotuisasti.

Elokuvatoimintojen liikevaihto kasvoi 10 %. Suomen toimintojen tulos oli edelleen erinomainen, vaikka neljänneksen aikana ilmestyi vain muutama suuri elokuvatuotanto. Liikevaihto kasvoi myös useimmissa Baltian maissa. Kilpailun odotetaan lisääntyvän Baltian maissa vuoden 2010 toisella puoliskolla uusien toimijoiden myötä. 3D-elokuvien suosio kasvaa kaikissa toimintamaissa, ja niiden osuus kokonaismyynnistä on jo merkittävä.

Sanoma Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski huhti-kesäkuussa 18 %, ja sitä rasittivat Viron toimintojen yhdistämiskustannukset. Liikevoitto kasvoi elokuvatoiminnoissa ja kaupan palveluissa mutta laski muissa liiketoiminnoissa. Vuoden 2009 toisella puoliskolla aloitetut Venäjän toimintojen rakennejärjestelyt jatkuvat.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Sanoma Traden liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 3 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 21 %. Muiden jälleenmyyjien uudet aukioloajat vähensivät asiakasmääriä erityisesti ensimmäisellä neljänneksellä ja siirsivät kioskimyyntiä tupakkatuotteisiin ja alhaisten katteiden komissiomyyntiin.

Sanoma Trade jatkaa erityisesti kioski- ja kirjakauppakonseptien kehittämistä vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Sanoma Traden 210 miljoonaa vuotuista asiakaskontaktia tuovat arvokasta asiakasymmärrystä ja hyvät mahdollisuudet tuote- ja palvelutarjooman kehittämiseen.

Vuonna 2010 Sanoma Traden liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

KONSERNI

Osinko

Sanoman 8.4.2010 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,80 euroa (2009: 0,90 euroa) osakkeelta. Osingot maksettiin Suomessa 20.4.2010.

Osakkeet ja omistus

Tammi-kesäkuussa NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin 28 003 041 (2009: 43 578 137) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli 17 % (2009: 27 %) keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 427,7 milj. euroa (2009: 428,2 milj. euroa).

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi tammi-kesäkuussa oli 15,27 euroa, ja hinta vaihteli 13,41 ja 17,07 euron välillä. Kesäkuun lopussa Sanoman markkina-arvo oli 2,3 mrd. euroa (2009: 1,8 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 14,17 euroa (2009: 11,05 euroa). Kesäkuun lopussa yhtiöllä oli 21 750 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli tällöin 11,3 % (2009: 9,7 %) osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia. Kesäkuun lopussa Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 161 816 894 osaketta.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 8.4.2010 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Seppo Kievari sekä uutena jäsenenä Antti Herlin. Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Robert Castrén, Jane Erkko, Antti Herlin, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari ja Rafaela Seppälä.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti 8.4.2010 Sanoman hallituksen päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Lisäksi yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2009 antaman valtuutuksen.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Magazinesin, Newsin ja Entertainmentin liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa erityisesti mainonnan kehitys. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Kaupan alalla merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärä, esimerkiksi pyhäpäivien sijoittuminen eri neljänneksille, vaikuttaa luonnollisesti kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on selvästi pienin kummankin osalta.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan pääperiaatteita sekä Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin. Käynnissä oleva digitalisointi on vauhdittanut kyseisiä muutoksia jo jonkin aikaa, ja Sanoma on laatinut kaikissa liiketoimintaryhmissään toimintasuunnitelmat, joilla haasteeseen vastataan.

Toimialan tavanomaiset liiketaloudelliset riskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden suhdannemuutoksiin. Siksi yleinen taloudellinen tilanne konsernin toimintamaissa sekä toimialan taloudelliset suhdanteet vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 30.6.2010 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Konserni on 1.1.2010 lukien soveltanut mm. seuraavia uudistettuja tai muutettuja standardeja: IFRS 3 (Uudistettu 2008) Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27 (Muutettu 2008) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.

Uudistetun IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardin käyttöönotto vaikuttaa hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään ja liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardilla on vaikutusta myös tuloslaskelmaan kirjattaviin eriin sekä hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla suoritetaan lisäkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista.

Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardi edellyttää tytäryrityksen omistusosuuden muutoksesta syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan omaan pääomaan silloin, kun emoyhtiön määräysvalta tytäryhtiössä säilyy. Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät vähemmistön sijoituksen määrän.

Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa

1‑6/

1‑6/

1‑12/

2010

2009

2009

LIIKEVAIHTO

1 353,3

1 333,2

2 767,9

Liiketoiminnan muut tuotot

217,7

33,5

64,6

Materiaalit ja palvelut

586,4

591,3

1 238,5

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

341,4

351,0

695,5

Liiketoiminnan muut kulut

261,3

257,2

536,2

Poistot ja arvonalentumiset

80,4

81,2

167,0

LIIKEVOITTO

301,4

86,1

195,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-0,7

-0,3

-3,9

Rahoitustuotot

4,6

15,5

22,5

Rahoituskulut

12,3

29,3

52,6

TULOS ENNEN VEROJA

293,1

72,0

161,4

Tuloverot

-33,8

-20,7

-54,3

TILIKAUDEN TULOS

259,2

51,3

107,1

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

261,3

51,6

105,6

Määräysvallattomille omistajille

-2,1

-0,3

1,6

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, euroa

1,61

0,32

0,66

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

1,61

0,32

0,66

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. euroa

1‑6/

1‑6/

1‑12/

2010

2009

2009

Tilikauden tulos

259,2

51,3

107,1

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerojen muutos

12,1

-14,7

-5,0

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

271,3

36,7

102,1

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

273,4

37,4

100,5

Määräysvallattomille omistajille

-2,0

-0,7

1,6KONSERNITASE

milj. euroa

30.6.2010

30.6.2009

31.12.2009

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

439,4

500,4

484,2

Sijoituskiinteistöt

8,8

9,4

9,4

Liikearvo

1 481,4

1 487,7

1 488,9

Muut aineettomat hyödykkeet

411,8

397,1

399,3

Osuudet osakkuusyrityksissä

271,1

67,3

63,5

Myytävissä olevat sijoitukset

15,7

20,7

15,7

Laskennalliset verosaamiset

36,3

39,4

30,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset

31,4

38,8

31,4

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 695,9

2 560,8

2 522,3

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus

136,6

152,7

141,6

Verosaamiset

21,3

28,2

19,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset

414,2

409,4

362,9

Myytävissä olevat sijoitukset

0,5

0,5

0,5

Rahavarat

76,8

59,3

59,7

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

649,4

650,2

584,0

VARAT YHTEENSÄ

3 345,4

3 211,1

3 106,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,3

71,3

71,3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

188,8

192,7

188,8

Muu oma pääoma

1 072,4

850,2

931,1

1 332,5

1 114,1

1 191,2

Määräysvallattomien omistajien osuus

7,6

13,4

15,4

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 340,1

1 127,6

1 206,6

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat

99,4

105,0

101,2

Eläkevelvoitteet

30,0

36,8

29,9

Varaukset

8,4

6,2

10,7

Korolliset velat

752,8

713,1

541,6

Ostovelat ja muut velat

22,2

35,9

28,2

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

16,2

10,2

23,8

Korolliset velat

384,0

507,2

476,1

Verovelat

32,8

19,9

16,9

Ostovelat ja muut velat

659,4

649,0

671,3

VELAT YHTEENSÄ

2 005,2

2 083,5

1 899,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 345,4

3 211,1

3 106,3LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-

vallat-

tomien

Omat

SVOP-

Muu

omista-

Osake-

osak-

rahas-

oma

jien

pääoma

keet

to*

pääoma

Yht.

osuus

Yht.

OMA PÄÄOMA

1.1.2009

71,3

-37,5

192,7

993,7

1 220,1

17,0

1 237,1

Omien osakkeiden

mitätöinti

37,5

-37,5

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

2,0

2,0

2,0

Osingonjako

-144,9

-144,9

-0,9

-145,8

Muutos

määräysvallattomien

omistajien osuudessa

-2,0

-2,0

Lahjoitukset

-0,5

-0,5

-0,5

Tilikauden laaja

tulos yhteensä

37,4

37,4

-0,7

36,7

OMA PÄÄOMA

30.6.2009

71,3

192,7

850,2

1 114,1

13,4

1 127,6

OMA PÄÄOMA

1.1.2010

71,3

188,8

931,1

1 191,2

15,4

1 206,6

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

1,8

1,8

1,8

Osingonjako

-129,5

-129,5

-1,6

-131,1

Muutos

määräysvallattomien

omistajien osuudessa

-3,9

-3,9

-4,2

-8,1

Lahjoitukset

-0,5

-0,5

-0,5

Tilikauden laaja

tulos yhteensä

273,4

273,4

-2,0

271,3

OMA PÄÄOMA

30.6.2010

71,3

188,8

1 072,4

1 332,5

7,6

1 340,1


* sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1‑3/

4‑6/

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

1‑12/

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

LIIKEVAIHTO

637,9

715,4

636,0

697,2

701,1

733,6

2 767,9

Liiketoiminnan muut tuotot

20,4

197,3

14,1

19,4

13,3

17,9

64,6

Materiaalit ja palvelut

279,0

307,3

286,4

304,8

315,0

332,2

1 238,5

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

169,1

172,3

176,2

174,8

160,5

184,0

695,5

Liiketoiminnan muut kulut

128,9

132,4

128,2

129,0

122,1

156,8

536,2

Poistot ja arvonalentumiset

40,8

39,6

38,4

42,8

39,8

46,0

167,0

LIIKEVOITTO

40,4

261,0

20,9

65,1

77,1

32,3

195,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-2,4

1,7

0,3

-0,6

-2,0

-1,6

-3,9

Rahoitustuotot

2,2

2,5

6,7

8,8

4,1

2,8

22,5

Rahoituskulut

6,0

6,2

17,0

12,3

12,0

11,3

52,6

TULOS ENNEN VEROJA

34,1

259,0

10,9

61,1

67,2

22,3

161,4

Tuloverot

-10,0

-23,8

-3,2

-17,4

-20,0

-13,7

-54,3

TILIKAUDEN TULOS

24,1

235,1

7,7

43,7

47,2

8,6

107,1

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

25,9

235,4

8,3

43,3

47,6

6,4

105,6

Määräysvallattomille omistajille

-1,8

-0,2

-0,6

0,3

-0,3

2,2

1,6

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, euroa

0,16

1,45

0,05

0,27

0,30

0,04

0,66

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,16

1,45

0,05

0,27

0,30

0,04

0,66KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1‑6/

1‑6/

1‑12/

milj. euroa

2010

2009

2009

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos

259,2

51,3

107,1

Oikaisut

Tuloverot

33,8

20,7

54,3

Rahoituskulut

12,3

29,3

52,6

Rahoitustuotot

-4,6

-15,5

-22,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

0,7

0,3

3,9

Poistot ja arvonalentumiset

80,4

81,2

167,0

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

-188,5

-1,9

-2,4

Muut oikaisut

-23,8

-28,7

-56,4

Käyttöpääoman muutos

Myynti- ja muiden saamisten muutos

-61,7

-0,5

47,4

Vaihto-omaisuuden muutos

-3,8

-6,4

5,6

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

-7,3

-78,4

-36,9

Maksetut korot

-5,2

-24,6

-34,6

Muut rahoituserät

-3,4

-0,2

-2,0

Maksetut verot

-28,2

-19,1

-41,4

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

60,0

7,5

241,8

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-40,3

-43,1

-80,2

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

-27,1

-17,8

-27,1

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

5,2

2,7

5,4

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

26,1

0,0

0,5

Myönnetyt lainat

-0,3

-2,1

-0,9

Lainasaamisten takaisinmaksut

3,6

1,6

3,3

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,0

Saadut korot

1,0

3,6

4,8

Saadut osingot

3,0

3,1

4,3

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-28,9

-51,9

-89,9

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

31,1

-44,4

151,9

RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut

12,3

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

-72,8

0,0

-42,6

Muiden lainojen nostot

255,5

366,5

399,7

Muiden lainojen takaisinmaksut

-40,3

-245,1

-460,0

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-1,7

-1,6

-3,5

Maksetut osingot

-131,1

-145,8

-146,2

Lahjoitukset/muu voitonjako

-0,5

-0,5

-0,5

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

9,0

-26,6

-240,8

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS

40,1

-71,0

-88,9

Rahavarojen kurssierot

0,8

-2,4

0,0

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

40,9

-73,4

-88,9

Rahavarat kauden alussa

21,6

110,5

110,5

Rahavarat kauden lopussa

62,4

37,0

21,6


Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1‑3/

4‑6/

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

1‑12/

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands

107,4

128,0

110,6

123,2

120,7

138,6

493,2

Sanoma Magazines International

48,7

54,3

50,9

53,2

48,8

58,5

211,3

Sanoma Magazines Belgium

53,5

52,3

51,3

52,6

50,8

57,5

212,3

Sanoma Magazines Finland

51,2

47,1

50,3

48,0

46,9

53,5

198,8

Eliminoinnit

-1,0

-1,2

-1,0

-1,2

-1,2

-1,0

-4,3

YHTEENSÄ

259,9

280,6

262,1

275,9

266,1

307,1

1 111,2

SANOMA NEWS

Helsingin Sanomat

59,1

56,7

58,7

55,4

53,3

61,1

228,4

Ilta-Sanomat

19,9

20,7

18,4

19,8

19,6

20,3

78,2

Muu kustantaminen

25,3

25,6

25,9

26,8

24,2

26,9

103,8

Muut

34,4

33,1

36,2

35,9

34,9

36,6

143,7

Eliminoinnit

-29,3

-27,6

-31,6

-30,9

-30,8

-32,0

-125,2

YHTEENSÄ

109,4

108,5

107,7

107,1

101,2

112,9

428,9

SANOMA ENTERTAINMENT

Tv ja radio

23,5

26,5

23,5

23,6

17,4

23,6

88,1

Muut

18,2

18,5

17,3

17,4

17,8

18,0

70,4

Eliminoinnit

-0,2

-0,3

-0,5

-0,3

-0,2

-0,4

-1,4

YHTEENSÄ

41,5

44,6

40,3

40,6

35,0

41,1

157,1

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppiminen

29,9

85,0

30,6

81,6

94,3

32,7

239,1

Kielipalvelut

6,9

6,2

8,3

6,2

6,7

6,3

27,5

Kustantaminen ja muut

23,6

17,2

24,6

17,0

19,3

28,0

88,9

Eliminoinnit

-2,3

-2,9

-2,6

-2,8

-2,7

-2,3

-10,4

YHTEENSÄ

58,2

105,5

60,8

101,9

117,6

64,7

345,1

SANOMA TRADE

Kioskikauppa

91,9

104,9

89,9

104,5

99,3

110,5

404,2

Kaupan palvelut

51,9

60,8

50,5

57,4

59,4

60,6

227,9

Kirjakauppa

26,0

19,9

27,3

19,7

31,8

44,5

123,3

Elokuvatoiminnot

25,4

19,9

23,6

18,0

22,7

23,6

88,0

Eliminoinnit

-3,4

-4,0

-3,6

-3,9

-4,1

-4,0

-15,6

YHTEENSÄ

191,8

201,4

187,7

195,7

209,2

235,3

827,8

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-23,0

-25,3

-22,7

-24,1

-28,0

-27,5

-102,3

YHTEENSÄ

637,9

715,4

636,0

697,2

701,1

733,6

2 767,9LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1‑3/

4‑6/

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

1‑12/

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

Sanoma Magazines

25,8

41,0

15,5

30,2

23,1

27,4

96,3

Sanoma News

15,6

8,9

6,0

3,5

11,8

10,8

32,2

Sanoma Entertainment

6,2

187,6

6,1

6,9

3,8

3,9

20,7

Sanoma Learning & Literature

-6,4

25,1

-6,9

25,1

33,1

-12,8

38,5

Sanoma Trade

2,9

3,1

3,8

3,8

9,7

6,7

24,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,7

-4,7

-3,7

-4,3

-4,4

-3,7

-16,2

YHTEENSÄ

40,4

261,0

20,9

65,1

77,1

32,3

195,4


SEGMENTTITIEDOT

Sanoma-konsernin toimintasegmentit muodostuvat viidestä liiketoimintaryhmästä: Sanoma Magazines, Sanoma News, Sanoma Entertainment, Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin. Sanoma Magazines vastaa aikakauslehdistä, Sanoma News sanomalehdistä ja Sanoma Entertainment tv-liiketoiminnasta. Sanoma Learning & Literaturen toiminta on pääosin b-2-b-liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.


Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-30.6.2010

Lear-

Kohdista-

Enter-

ning &

mattomat/

Kon-

Maga-

tain-

Lite-

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

539,3

214,4

84,8

158,0

356,8

0,1

1 353,3

Sisäinen liikevaihto

1,2

3,5

1,4

5,7

36,5

-48,4

LIIKEVAIHTO

540,5

217,9

86,2

163,7

393,2

-48,3

1 353,3

LIIKEVOITTO

66,8

24,5

193,8

18,7

6,0

-8,4

301,4

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

-1,1

0,1

0,0

0,3

-0,7

Rahoitustuotot

4,6

4,6

Rahoituskulut

12,3

12,3

TULOS ENNEN VEROJA

293,1

SEGMENTIN VARAT

1 536,3

330,0

282,3

592,4

452,1

6,0

3 199,0

Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-30.6.2009

Lear-

Kohdista-

Enter-

ning &

mattomat/

Kon-

Maga-

tain-

Lite-

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

536,8

210,7

80,3

157,0

348,5

-0,2

1 333,2

Sisäinen liikevaihto

1,2

4,1

0,6

5,8

34,9

-46,6

LIIKEVAIHTO

538,1

214,8

81,0

162,8

383,4

-46,7

1 333,2

LIIKEVOITTO

45,8

9,6

13,0

18,2

7,6

-8,1

86,1

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

-0,5

0,0

0,1

0,1

-0,3

Rahoitustuotot

15,5

15,5

Rahoituskulut

29,3

29,3

TULOS ENNEN VEROJA

72,0

SEGMENTIN VARAT

1 542,2

349,4

128,9

599,4

433,0

14,0

3 066,9AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

30.6.2010

30.6.2009

31.12.2009

Kirjanpitoarvo kauden alussa

484,2

510,4

510,4

Lisäykset

27,4

26,2

46,0

Liiketoimintojen hankinta

0,4

0,0

1,0

Vähennykset

-2,5

-1,1

-2,9

Liiketoimintojen myynti

-31,5

0,0

Tilikauden poistot

-33,3

-34,1

-68,5

Tilikauden arvonalentumiset

0,0

-0,2

-1,6

Kurssierot ja muut muutokset

-5,3

-0,9

0,0

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

439,4

500,4

484,2


Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä eikä vertailukaudella.


YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa

1‑6/

1‑12/

2010

2009

Hankintahinta

17,3

6,7

Hankitun omaisuuden käypä arvo

10,3

2,8

Kirjattu omaan pääomaan

-3,9

Syntynyt liikearvo

3,2

3,9

Konsernireservin tuloutus

-0,9

Liikearvon muutos

3,2

4,8VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

30.6.2010

30.6.2009

31.12.2009

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

22,7

26,4

22,8

Pantit

6,7

6,0

6,8

Muut

0,0

0,4

0,4

YHTEENSÄ

29,4

32,8

30,0

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

10,5

10,5

10,5

YHTEENSÄ

10,5

10,5

10,5

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,3

0,1

0,1

YHTEENSÄ

0,3

0,1

0,1

Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista

259,8

256,0

255,4

Rojaltit

16,4

18,3

18,9

Muut vastuut

23,6

35,3

27,7

YHTEENSÄ

299,9

309,6

302,0

YHTEENSÄ

340,0

353,1

342,5


Konsernilla ei ollut käytössä johdannaissopimuksia katsauskauden aikana eikä vertailuvuonna.


KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

1‑6/

1‑6/

1‑12/

Kauden keskikurssi

2010

2009

2009

EUR/CZK (Tshekin koruna)

25,83

27,09

26,52

EUR/HUF (Unkarin forintti)

272,22

288,31

280,30

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,02

4,48

4,33

EUR/RUB (Venäjän rupla)

40,15

44,11

44,07

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

9,81

10,86

10,61

Kauden päätöskurssi

30.6.2010

30.6.2009

31.12.2009

EUR/CZK (Tshekin koruna)

25,69

25,88

26,47

EUR/HUF (Unkarin forintti)

286,00

271,55

270,42

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,15

4,45

4,10

EUR/RUB (Venäjän rupla)

38,28

43,88

43,15

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

9,53

10,81

10,25


Tiedotustilaisuus ja puhelinneuvottelu

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 11 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 15. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 (0)20 7806 1968 (Eurooppa) ja +1 718 247 0888 (Yhdysvallat). Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Sanoma julkistaa vuoden 2010 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen keskiviikkona 3.11.2010 noin klo 11.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.

Sanoma 2Q10 osavuosikatsaus