Pörssitiedote 10.2.2009 12:30 Sanoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 1.4.2009 klo 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. Osoite on Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 13.00. A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus. 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaetaan osinkona 0,90 euroa osakkeelta ja lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 500 000 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä eli maanantaina 6.4.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan keskiviikkona 15.4.2009. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että sekä hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot että hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot pysyvät ennallaan. Palkkiot ovat: puheenjohtaja 8 500 euroa/kk, varapuheenjohtaja 6 500 euroa/kk, jäsenet 5 500 euroa/kk ja valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot 1 000 euroa/kokous. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kymmenen. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen toimikaudeksi, joka päättyy yhtiökokoukseen 2012.


Sari Baldauf ei ole asettunut ehdolle hallituksen jäseneksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi tullaan ehdottamaan Annet Arisia samaksi toimikaudeksi. Annet Aris on INSEADin, Ranskassa sijaitsevan kansainvälisen kauppakorkeakoulun ja tutkimuslaitoksen, apulaisprofessori. Hän on erikoistunut media- ja internetyritysten johtamiseen, median muutokseen liittyviin haasteisiin sekä digitaaliseen mainontaan ja markkinointiin ja on näiden alueiden arvostettu luennoitsija useissa Euroopan korkeakouluissa ja yliopistoissa. Ennen vuonna 2003 alkanutta akateemista uraansa hän on toiminut lähes 20 vuotta eri tehtävissä konsulttiyritys McKinsey & Co:ssa, mm. Saksan mediaosaston johtajana. Lisäksi tullaan ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan edelleen Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajaksi Sakari Tamminen. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään. 13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. 14. Tilintarkastajien valitseminen
Tilintarkastajat valitaan yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksessä määrätyksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT Pekka Pajamo varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli. 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2010 saakka. 16. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Yhtiön tilinpäätöstiedote ja edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään viikolla 11. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla 15.4.2009 alkaen. C. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.3.2009 klo 16.15. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: - yhtiön verkkosivuilla www.sanoma.com (28.2.2009 alkaen),
- puhelimitse numeroon 010 519 5021,
- sähköpostitse yhtiokokous@sanoma.com,
- faksilla numeroon 010 519 5058 tai
- kirjeitse osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 1229, 00101 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. D. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 1229, 00101 Helsinki tai faksilla numeroon 010 519 5058 ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 3. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 10.2.2009 yhteensä 163 368 658 osaketta ja ääntä. Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 13.00. Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokousta edeltävään kahvitilaisuuteen. Helsingissä 10.2.2009 Sanoma Oyj
Hallitus Sanoma Oyj
Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com www.sanoma.com Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä yli 21 000 ammattilaiselle 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 3,0 miljardia euroa.

Sanoman yhtiökokouskutsu 2009