SanomaWSOY Oyj Pörssitiedote 31.7.2008 klo 10.45
 

SanomaWSOY-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 3,2 % ja oli 1 452,8 (1 408,0) milj. euroa. Liikevoitto oli 171,2 (186,9) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyi 25,0 (35,4) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja. Toisella neljänneksellä konsernin liikevaihto nousi 769,8 (744,4) milj. euroon ja liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 97,0 (98,8) milj. euroa. Myyntivoitot sisältävä tulos osaketta kohden oli toisella neljänneksellä 0,40 (0,58) euroa. Konsernin liikevoittonäkymät ovat ennallaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan, joskin jonkin verran edellisvuotta hitaammin.

AVAINLUVUT

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2008

2007

%

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

769,8

744,4

3,4

1 452,8

1 408,0

3,2

2 926,3

Liikevoitto

98,5

133,0

-25,9

171,2

186,9

-8,4

343,8

% liikevaihdosta

12,8

17,9

11,8

13,3

11,7

Liikevoitto ilman

 

 

merkittävimpiä

 

 

kertaluonteisia

 

 

myyntivoittoja

97,0

98,8

-1,8

146,2

151,5

-3,5

303,5

% liikevaihdosta

12,6

13,3

10,1

10,8

10,4

Taseen loppusumma

3 369,2

3 256,6

3,5

3 192,3

Investoinnit

28,8

28,1

2,5

49,4

43,2

14,3

90,5

% liikevaihdosta

3,7

3,8

3,4

3,1

3,1

Omavaraisuusaste, %

40,8

42,7

45,4

Nettovelkaantumisaste

 

(Gearing), %

81,6

71,5

58,2

Korollinen vieras pääoma

1 148,5

1 020,7

12,5

881,4

Korollinen nettovelka

1 058,4

930,8

13,7

793,3

Työsuhteessa oleva

 

henkilöstö keskimäärin

20 773

19 267

7,8

19 587

Henkilöstö keskimäärin

 

(kokoaikaisiksi muutettuna)

17 694

16 566

6,8

16 701

Tulos/osake, euroa

0,40

0,58

-31,0

0,74

0,80

-7,4

1,47

Tulos/osake,

 

 

laimennettu, euroa

0,40

0,57

-30,6

0,73

0,79

-6,9

1,46

Liiketoiminnan

 

 

rahavirta/osake, euroa

-0,06

0,12

0,23

0,25

-9,1

1,38

Oma pääoma/osake, euroa

7,94

7,79

1,9

8,27

Osakekannan

 

 

markkina-arvo

 

2 260,3

3 877,7

-41,7

3 196,2


Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen
"Alkuvuosi sujui suunnitelmiemme mukaan. Aikakauslehdet ja digitaalinen liiketoiminta kehittyivät hyvin. Talouden kasvun hidastuminen on kuitenkin vaikuttanut sanomalehtiliiketoimintaan ja kioskikauppaan. Olemme tehostaneet edelleen jo aikaisemmin aloittamiamme kustannussäästöohjelmia kaikissa liiketoiminnoissamme.

Venäjän aikakauslehtitoimintamme kasvaa edelleen hyvin, ja sitä vahvistettiin ostamalla korkealuokkaisia aikakauslehtiä kustantava Lux Media. Maaliskuussa hankitun Rostovin kaupungissa Etelä-Venäjällä toimivan kioskiketjun integraatio on hyvässä vauhdissa, samoin kuin puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran. Heinäkuussa saatiin päätökseen toisella neljänneksellä tehty Net Info -yritysosto, jonka seurauksena saimme johtavan aseman Bulgarian nopeasti kehittyvillä internetmarkkinoilla.

Digitaalinen liiketoiminta kasvoi lanseerauksin ja yritysostoin myös Hollannissa ja Unkarissa. Suomessa tv-kanaviemme katseluosuudet kasvoivat entisestään. Konsernin liikevaihdosta digitaalisen toiminnan osuus oli tammi-kesäkuussa lähes 11 %, ja tv-toiminta pois lukien 7 %. Myös painettujen tuotteiden valikoima kasvoi, kun uusia aikakauslehtiä lanseerattiin ja ostettiin erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa, mutta myös Hollannissa. Oppimateriaalitoiminnassa neljännesten väliset voimakkaat vaihtelut jatkuivat.

Tavoitteenamme on olla yksi johtavista viestintäyhtiöistä Euroopassa. Painotamme johdonmukaisesti jatkuvaa kasvua ja kannattavuuden parantamista. Uskomme lisäarvoa tuovaan markkinajohtajuuteen valituilla liiketoiminta-alueillamme."


Liikevaihto
SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 3,2 % ja oli 1 452,8 (1 408,0) milj. euroa. Liikevaihtoaan kasvattivat Sanoma Magazines, SanomaWSOY Education and Books, SWelcom ja Rautakirja. Sanoman liikevaihtoa laskivat irtonumero- ja kaupunkilehtimarkkinoiden lasku. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2,9 %.

Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 26 (25) %. Erityisesti verkkomainonta kasvoi. Liikevaihdosta 51 (50) % tuli Suomesta, 44 (45) % muista EU-maista ja 5 (5) % muista maista.


Tulos
SanomaWSOY:n liikevoitto oli 171,2 (186,9) milj. euroa eli 11,8 (13,3) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 25,0 (35,4) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentin ja kiinteistöjen myynneistä. Liikevoitto ilman näitä myyntivoittoja oli 146,2 (151,5) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi Sanoma Magazinesissä, jossa tulos parani sekä Hollannin että itäisen Keski-Euroopan toiminnoissa. Liikevoitto nousi myös SWelcomissa, kun kaikki ryhmän liiketoiminnat paransivat tuloksiaan. Liikevoitto pieneni Sanomassa, SanomaWSOY Education and Booksissa ja Rautakirjassa.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -20,6 (-16,7) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 6,6 (4,7) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 27,2 (21,3) milj. euroa, ja ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 23,9 (19,8) milj. euroa. Rahoituskuluja kasvatti yleinen korkotason nousu.

Tulos ennen veroja oli 155,2 (174,8) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 0,74 (0,80) euroa.


Tase ja rahoitusasema
Konsernitase oli kesäkuun lopussa 3 369,2 (3 256,6) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 37,3 (41,9) milj. euroa ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 0,23 (0,25) euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa pienensi käyttöpääoman kasvu vertailukaudesta. Liiketoiminnan luonteesta johtuen käyttöpääoman vaihtelut neljännesten välillä ovat voimakkaita.

SanomaWSOY:n omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 40,8 (42,7) %. Nettovelkaantumisaste nousi 81,6 (71,5) %:iin. Oma pääoma laski 1 297,1 (1 301,6) milj. euroon. Omien osakkeiden ostoon käytettiin katsauskaudella yhteensä 41,2 milj. euroa. Korollinen vieras pääoma kasvoi 1 148,5 (1 020,7) milj. euroon ja korollinen nettovelka 1 058,4 (930,8) milj. euroon. Velkaa kasvatti lähinnä oppimateriaalikustantaja Nowa Eran hankinta ja muut yritysostot. Kesäkuun lopussa taseessa oli rahavaroja 90,2 (89,9) milj. euroa.

SanomaWSOY:n rahoitusasema on hyvä mm. konsernin vahvan taseen ja elokuussa 2007 uudistetun lainajärjestelyn ansiosta. Vuoden 2007 lopussa konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,6.


Investoinnit sekä yritysostot ja -myynnit
Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat tammi-kesäkuussa 49,4 (43,2) milj. euroa, ja ne kohdistuivat mm. tietojärjestelmiin, korvausluontoisiin hankintoihin ja kiinteistöjen parannuksiin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 2,0 (0,9) milj. euroa eli 0,1 (0,1) % liikevaihdosta.

Sanoma Magazines myi 10.1.2008 hollantilaisen elokuvajakeluyhtiö R.C.V. Entertainmentin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 34,2 milj. euroa ja liikevoitto noin 5 milj. euroa. Kaupasta kirjattiin vuoden 2008 ensimmäiselle neljännekselle 23,5 milj. euron myyntivoitto.

SanomaWSOY Education and Books sai 11.3.2008 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran. Vuonna 2007 Nowa Eran liikevaihto oli noin 43 milj. euroa, ja yhtiön kannattavuus on oppimateriaalien yleisen, hyvän kannattavuustason mukainen. Yrityshankinnan vaikutus SanomaWSOY:n tulokseen ja taseeseen täsmentyy vuoden 2008 aikana, kun liiketoimintojen yhdistäminen saadaan päätökseen. Nowa Eran integraatio oppimateriaaliliiketoimintaan on käynnistynyt hyvin.


Osinko ja muut voittoa koskevat toimenpiteet
SanomaWSOY Oyj:n voitonjakokelpoiset varat vuodelta 2007 olivat 503,3 milj. euroa, josta tilikauden voitto oli 266,8 milj. euroa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous jakoi osinkoa 1,00 (0,95) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 4.4.2008 ja osinko maksettiin 11.4.2008. Lahjoitusvaraukseen siirrettiin 0,5 milj. euroa ja omaan pääomaan jätettiin 342,0 milj. euroa.

SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa osinkoina pääsääntöisesti yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.


Osakkeet ja omistus
SanomaWSOY:n osakkeista vaihtui ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 35 (28) % kauden keskimääräisestä osakekannasta eli noin 57,4 miljoonaa osaketta. SanomaWSOY:n osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 960,2 (1 025,4) milj. euroa.

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi tammi-kesäkuussa oli 16,70 euroa ja hinta vaihteli 13,88 ja 19,87 euron välillä. Kesäkuun lopussa SanomaWSOY:n markkina-arvo, pois lukien yhtiön omistamat omat osakkeet, oli 2 260,3 (3 877,7) milj. euroa ja osakkeen päätöskurssi oli 14,07 (23,47) euroa. Kesäkuun lopussa yhtiöllä oli 17 345 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 10,9 (13,0) % osakkeista ja äänistä. Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä SanomaWSOY antanut liputusilmoituksia.

SanomaWSOY aloitti 10.8.2007 omien osakkeiden ostot yhtiökokouksen 2007 valtuutuksen nojalla. Yhtiökokous 1.4.2008 antoi uuden valtuutuksen omien osakkeiden ostoihin ja ostot tämän valtuutuksen nojalla alkoivat 12.6.2008. Yhteensä SanomaWSOY hankki eri valtuutuksien nojalla tammi-kesäkuussa 2 499 097 yhtiön omaa osaketta, joiden ostoon käytettiin 41,2 milj. euroa. Kesäkuun lopussa yhtiön hallussa näistä osakkeista oli 1 940 000 osaketta eli 1,2 % yhtiön osakkeista ja äänistä. SanomaWSOY:n omistamien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 834 200 euroa. Omien osakkeiden ostot jatkuivat katsauskauden jälkeen, ja 31.7. yhtiön hallussa oli 2 375 000 osaketta eli 1,5 % osakkeista ja äänistä. Voimassaolevan valtuutuksen nojalla SanomaWSOY voi hankkia vielä 7 670 000 osaketta.

SanomaWSOY:n osakepääomaa korotettiin katsauskaudella 137 076,26 eurolla. Osakepääoman korotukset liittyivät optio-oikeuksien vaihtoon osakkeiksi. Yhteensä 2001A-optio-oikeuksilla merkittiin 292 462 osaketta ja 2001B-optio-oikeuksilla 30 820 osaketta. Helmikuussa SanomaWSOY puolestaan mitätöi hallussaan silloin olleet omat osakkeet. Kesäkuun lopussa SanomaWSOY:n rekisteröity osakepääoma oli 71 258 986,82 euroa ja osakkeiden lukumäärä 162 587 074 kappaletta.


Hallitus ja yhtiön johto
Varsinainen yhtiökokous vahvisti 1.4.2008 SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko ja Paavo Hohti sekä uutena jäsenenä Rafaela Seppälä. Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Rafaela Seppälä, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

SanomaWSOY:n hallitus nimitti 7.2.2008 SWelcomin toimitusjohtajaksi ja SanomaWSOY:n johtoryhmän (Executive Management Group) jäseneksi Anu Nissisen 25.2.2008 alkaen. SWelcomin pitkäaikainen toimitusjohtaja Tapio Kallioja jäi työsopimuksensa mukaisesti eläkkeelle 31.3.2008.

Huhtikuussa SanomaWSOY:n konsernitoimintoihin nimitettiin kolme uutta johtajaa. SanomaWSOY-konsernin taloudesta ja hallinnosta vastaavaksi johtajaksi (CFO) sekä konsernin johtoryhmän (Executive Management Group) jäseneksi nimitettiin Kim Ignatius, joka aloittaa tehtävässään 1.8.2008 nykyisen taloudesta ja hallinnosta vastaavan johtajan Matti Salmen jäädessä eläkkeelle. Sven Heistermann nimitettiin konsernin strategisesta kehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja Ben Tiesnitsch henkilöstöhallinnosta vastaavaksi johtajaksi. Tiesnitch aloitti uudessa tehtävässään 1.6.2008 ja Heistermann aloittaa 4.8. Katsauskauden jälkeen konsernin lakiasioista vastaavaksi johtajaksi ja hallituksen sihteeriksi nimitettiin 1.8.2008 alkaen Merja Karhapää. Lakiasioista ja yritysjärjestelyistä vastannut johtaja Kerstin Rinne jää eläkkeelle 1.9.2008.


Hallituksen valtuudet
Varsinainen yhtiökokous 1.4.2008 valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 285 000 kappaletta, mikä vastasi 5,1 % yhtiön osakkeista ja äänistä maaliskuun lopussa. Nämä omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingistä, kuitenkin siten että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus päätti 1.4.2008 ottaa valtuutuksen käyttöön, ja omien osakkeiden ostot alkoivat 12.6.2008.

Lisäksi hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 antaman valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan SanomaWSOY:n osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Katsauskaudella oli voimassa myös varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 antama valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla voitiin ostaa enintään 8 200 000 SanomaWSOY:n osaketta. Nämä omat osakkeet hankittiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettiin niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta oli osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta oli osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakeostot aloitettiin 10.8.2007 ja valtuutus oli voimassa 1.4.2008 saakka.


Yhtiökokouksen muut päätökset
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 1 § (yhtiön toiminimi ja toimipaikka) muutetaan. Yhtiön uusi toiminimi on Sanoma Oyj, ruotsiksi Sanoma Abp ja englanniksi Sanoma Corporation. Yhtiön kotipaikka on edelleen Helsinki. Uusi nimi otetaan käyttöön 1.10.2008.

Samassa yhteydessä Sanoma-liiketoimintaryhmän nimi muuttuu aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti. Uusi nimi on 1.10. alkaen Sanoma News. Hallitus päätti 1.4.2008 yhtenäistää myös muiden liiketoimintaryhmien nimiä. Lokakuun alusta lähtien SanomaWSOY Education and Booksin uusi nimi on Sanoma Learning & Literature ja SWelcomin Sanoma Entertainment. Rautakirja-liiketoimintaryhmän uusi nimi on Sanoma Trade. Sanoma Magazinesin nimi säilyy ennallaan.


Liiketoiminnan kausiluonteisuus
Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä. Pääsiäisen ajoittumisella on vaikutusta sanomalehdistä ja jakelusta kertyvään liikevaihtoon verrattaessa eri neljänneksiä vuosittain.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on selvästi pienin.


Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Liiketoimintaan liittyvien riskien ja niiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien punnitseminen on osa SanomaWSOY:n johdon päivittäistä työtä. Johdon tehtävä on ottaa hallittuja riskejä kehittääkseen yhtiön liiketoimintaa mahdollisimman menestyksekkäästi.

SanomaWSOY:n kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin vuosikertomuksessa. Kuluvan vuoden merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvuun.

Talouskasvu useimmissa konsernin toimintamaissa on hidastunut. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Suomessa 2,7 %, Hollannissa 2,0 % ja Belgiassa 1,7 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 2,3 %, Tshekissä 4,7 % ja Venäjällä 7,1 %. Heikentyneen talouskasvun ja nopeutuneen inflaation seurauksena SanomaWSOY on tehostanut säästötoimiaan kaikissa liiketoiminnoissaan.

ZenithOptimedian kesäkuisen arvion mukaan mediamainonta kasvaa SanomaWSOY:n päämarkkina-alueilla bruttokansantuotetta nopeammin vuonna 2008. Eri medioiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Aikakauslehtimainonnan ennustetaan laskevan vuoden aikana Hollannissa 0,3 %, mutta kasvavan Belgiassa 8 %, Tshekissä 2 % ja Unkarissa 2 %. Venäjällä mainonnan painetuissa tuotteissa arvioidaan nousevan 21 %. Suomessa ZenithOptimedia arvioi sanomalehtimainonnan kasvavan 3,5 %, aikakauslehtimainonnan 3 % ja tv-mainonnan 6 %.

Yksityinen kulutus nousee arvioiden mukaan vuonna 2008 Suomessa 2,9 %, Hollannissa 2,1 %, Belgiassa 1,3 %, Tshekissä 4,1 %, Unkarissa 0,5 % ja Venäjällä 12,0 %.


Vuoden 2008 näkymät
Vuonna 2008 liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan edelleen paranevan. Vuonna 2007 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 303,5 milj. euroa.

Vuonna 2008 SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan, joskin jonkin verran edellisvuotta hitaammin. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 %.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2008 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2008 SanomaWSOY jatkaa voimakkaita panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttaa konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi luonnollisesti myös talouden yleinen kehitys konsernin toimintamaissa.


Sanoma Magazines
Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtikustantajista. Ryhmä kustantaa yli 300 lehteä 13 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa nopeasti liiketoimintaansa digitaaliseen mediaan.


-  Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi, kun kaikki liiketoiminnat kehittyivät myönteisesti.
-  Toiminnallinen tulos parani toisella neljänneksellä, erityisesti Hollannissa.
-  Panostukset tuote- ja palveluvalikoimaan jatkuivat. Yhteensä toisella neljänneksellä lanseerattiin tai ostettiin seitsemän lehteä ja viisi verkkopalvelua.
-  Bulgarialaisen internetyhtiö Net Infon ja venäläisen kustannusyhtiö Lux Median yritysostot saatiin päätökseen.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

 

2008

2007

%

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

318,5

308,2

3,3

603,9

595,3

1,5

1 238,1

Liikevoitto

46,6

61,3

-24,0

94,7

93,4

1,4

160,9

% liikevaihdosta

14,6

19,9

15,7

15,7

13,0

Liikevoitto ilman

 

 

merkittävimpiä

 

 

kertaluonteisia

 

 

myyntivoittoja

46,6

41,3

12,8

71,2

72,2

-1,3

139,7

% liikevaihdosta

14,6

13,4

11,8

12,1

11,3

Taseen loppusumma

 

1 992,2

1 971,4

1,1

1 937,5

Investoinnit

 

12,2

10,1

20,0

20,6

Työsuhteessa oleva

 

 

henkilöstö keskimäärin

 

6 041

5 532

9,2

5 623

Henkilöstö keskimäärin

 

 

(kokoaikaisiksi muutettuna)

 

5 520

5 085

8,5

5 169

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT *

1-6/2008

1-6/2007

Julkaistut aikakauslehtiä, kpl

323

311

Myydyt aikakauslehdet, 1000 kpl

205 160

214 786

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

33 153

30 973

* Sisältää yhteisyritykset

 

Sanoma Magazinesin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 1,5 % ja oli 603,9 (595,3) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa, lukuun ottamatta Sanoma Magazines Netherlandsiä, jossa myytiin toimintoja sekä kesäkuussa 2007 että tammikuussa 2008. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3,2 %. Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 17 (17) % tuli Suomesta. Liikevaihto huhti-kesäkuussa nousi 3,3 % ja oli 318,5 (308,2) milj. euroa. Pääosa kasvusta tuli Sanoma Magazines Internationalista.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 12 % ja olivat 33 (30) % liikevaihdosta. Eniten kasvoivat Sanoma Magazines International ja verkkomainonta Hollannissa. Sanoma Magazinesin verkkomainonta kasvoi yhteensä 31 %.

Levikkituotot säilyivät vertailukauden tasolla ja olivat 56 (57) % ryhmän liikevaihdosta. Irtonumeromyynti Hollannissa laski, mutta tilaustuotot kehittyivät hyvin Hollannissa ja Suomessa.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto laski 246,9 (256,4) milj. euroon pääasiassa liiketoiminnan rakennemuutosten seurauksena. Sanoma Magazines Netherlands on voimakkaasti keskittynyt ydinliiketoimintaansa. Kesäkuussa 2007 myytiin sanaristikkolehdet ja tammikuussa 2008 hankittiin loput osakkeet aikakauslehtikustantaja Mood for Magazinesissä sekä myytiin elokuvajakelija R.C.V. Entertainment. Vuonna 2007 R.C.V. Entertainmentin liikevaihto oli 34,2 milj. euroa.

Nielsen Media Researchin mukaan aikakauslehtimainonta laski tammi-toukokuussa 1 % Hollannissa ja aikakauslehtimainonnan osuus mainosmarkkinoista pieneni. Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot nousivat uusien toimintojen ja verkkomainonnan kasvun ansiosta. Verkkomainonta kehittyi markkinoita nopeammin ja kasvoi 23 % markkinakasvun ollessa 7 %. Lukijamarkkinat Hollannissa ovat pienentyneet hieman vuoden 2008 ensimmäisinä kuukausina. Sanoma Magazines Netherlands on kuitenkin kasvattanut tilaustuottojaan. Irtonumerotuotot jäivät vertailukaudesta, mikä laski kokonaislevikkituottoja. Sanoma Magazines Netherlands jatkaa tuotevalikoiman aktiivista kehittämistä. Toisella neljänneksellä lanseerattiin kaksi erikoislehteä, lifestylelehti Marijke ja vanhemmille suunnattu Kek Mama, sekä ostosyhteisösivusto Spot-A-Shop.nl. Lisäksi Sanoma Magazines Netherlands osti Babygids-taskuoppaan, joka on suunnattu vanhemmille sekä tv-opassivusto Zie.nl:n. Kolme lehteä lopetettiin.

Liikevaihto Sanoma Magazines Internationalissa kasvoi 146,9 (134,3) milj. euroon. Liikevaihtoa nostivat kasvaneet ilmoitustuotot. Ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa toimintamaissa, voimakkaimmin Venäjällä. Sanoma Magazines Internationalin levikkituotot jäivät hieman vertailukaudesta, kun irtonumerotuotot Tshekissä ja Unkarissa laskivat.

Sanoma Magazines International jatkoi lehtilanseerauksia aktiivisesti. Toisella neljänneksellä lanseerattiin neljä lehteä ja yksi brändilaajennus. Yksi lehti lopetettiin. Adria Media osti vanhempainlehtiä ja verkkosivustoa kustantavan Mama Median Serbiassa. Unkarissa Sanoma Magazines hankki mobiililaitteiden vertailuun keskittyvän Mobilport.hu-sivuston. Merkittäviä askelia kasvustrategian toteuttamisessa olivat 55 %:n hankinta venäläisestä aikakauslehtiyhtiö Lux Mediasta, joka saatiin päätökseen kesäkuussa, sekä 82 %:n ostaminen bulgarialaisesta internetyhtiö Net Infosta, joka saatiin päätökseen heinäkuussa.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto kasvoi 109,7 (108,3) milj. euroon. Ilmoitustuotot laskivat hieman vertailukaudesta lehtien ilmestymisaikataulujen eroista johtuen. Useista lehdistä julkaistiin vertailukautta vähemmän numeroita. Levikkituotot olivat viime vuoden tasolla. Belgiassa aikakauslehtimainosmarkkinoiden arvioidaan kasvaneen hieman ja lukijamarkkinoiden pitkäaikainen lasku on hidastunut. Sanoma Magazines Belgiumin markkina-asema on säilynyt vakaana.

Liikevaihto Sanoma Magazines Finlandissa nousi 102,6 (98,7) milj. euroon. Sekä tilaus- että ilmoitustuotot kasvoivat. Liikevaihtoa nostivat uudet lehdet. Myös ilmestymisaikatauluissa oli eroja edellisvuoteen verrattuna - joistakin lehdistä ilmestyi vertailukautta useampia numeroita. Irtonumerotuotot olivat edellisvuoden tasolla. TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa mainonta kuluttaja-aikakauslehdissä tammi-kesäkuussa laski 2 %. Aikakauslehtien irtonumeromarkkinat laskivat 2 %. Sanoma Magazines Finland vahvisti asemiaan sekä mainos- että lukijamarkkinoilla.

Sanoma Magazinesin liikevoitto tammi-kesäkuussa kasvoi 1,4 % ja oli 94,7 (93,4) milj. euroa. Tulokseen sisältyy 23,5 (21,2) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja R.C.V. Entertainmentin myynnistä. Ilman näitä myyntivoittoja ryhmän liikevoitto oli 71,2 (72,2) milj. euroa. Liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 46,6 (61,3) milj. euroa. Vertailukaudella tulokseen sisältyi myyntivoittoja, joita ilman toisen neljänneksen tulos parani 12,8 %.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevoitto parani. Liikevoittoon sisältyi merkittäviä myyntivoittoja sekä katsaus- että vertailukaudella. Toiminnallinen tulos parani tuotevalikoiman kehittämisen ja kustannusten karsimisen seurauksena. Sanoma Magazines Internationalin tulos parani selvästi ilmoitustuottojen kasvaessa, erityisesti Venäjällä. Sanoma Magazines Belgiumin tulosta laskivat panostukset uusiin liiketoimintoihin. Sanoma Magazines Finlandin tulos jäi edellisvuodesta markkinointikulujen vertailukaudesta poikkeavan ajoittumisen seurauksena.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan aikakauslehtiportfolioonsa ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen sekä kasvuun, jonka arvioidaan olevan vahvinta Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa.

Vuonna 2008 Sanoma Magazinesin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.


Sanoma
Sanoma on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä sekä panostaa vahvasti digitaaliseen liiketoimintaan.


-  Verkkomainonta kehittyi edelleen erinomaisesti, tammi-kesäkuussa Sanomien verkkomainonta kasvoi 44 %.
-  Sanoma Digital hankki enemmistön Suomen johtavasta rakentamiseen ja remontointiin erikoistuneesta Rakentaja.fi-palvelusta.
-  Taloussanomien painetun version lakkauttaminen sekä iltapäivä- ja kaupunkilehtimarkkinoiden pienentyminen hidastivat kasvua.
-  Sanoman koko vuoden liikevaihdon ja -voiton ennakoidaan olevan edellisvuoden tasolla.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

 

2008

2007

%

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

121,1

119,8

1,1

242,0

242,2

-0,1

480,8

Liikevoitto

14,7

17,3

-14,9

32,6

36,8

-11,4

67,6

% liikevaihdosta

12,1

14,4

13,5

15,2

14,1

Liikevoitto ilman

 

 

merkittävimpiä

 

 

kertaluonteisia

 

 

myyntivoittoja

14,7

17,3

-14,9

32,6

36,8

-11,4

67,6

% liikevaihdosta

12,1

14,4

13,5

15,2

14,1

Taseen loppusumma

 

456,0

514,4

-11,3

445,0

Investoinnit

 

9,7

9,2

4,8

17,7

Työsuhteessa oleva

 

 

henkilöstö keskimäärin

 

2 771

2 679

3,4

2 716

Henkilöstö keskimäärin

 

 

(kokoaikaisiksi muutettuna)

 

2 457

2 384

3,1

2 411

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

 

MYYDYT ILMOITUKSET, PALSTAKILOMETRIÄ

1-6/2008

1-6/2007

Helsingin Sanomat

20,4

21,3

Ilta-Sanomat

3,8

3,6

Kaupunkilehdet

15,8

19,5

 

Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl

49,1

55,9

TARKASTETTU LEVIKKI

1-12/2007

1-12/2006

Helsingin Sanomat

419 791

426 117

Ilta-Sanomat

176 531

186 462

VERKKOPALVELUJA, ERI KÄVIJÖITÄ VIIKOSSA

4-6/2008

4-6/2007

Iltasanomat.fi

1 385 758

889 873

HS.fi

931 577

703 245

Huuto.net

416 724

411 957

Oikotie.fi

311 541

302 816

Taloussanomat.fi

280 286

178 907

Keltainenpörssi.fi

164 407

130 161

Sanoman liikevaihto tammi-kesäkuussa säilyi vertailuvuoden tasolla ja oli 242,0 (242,2) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi hieman Helsingin Sanomissa, mutta laski Ilta-Sanomat- ja muu kustantaminen -liiketoimintayksiköissä. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 1,1 % ja oli 121,1 (119,8) milj. euroa ilmoitustuottojen kääntyessä kasvuun ja levikkituottojen laskun hieman hidastuessa.

Suomessa mainonta varsinaisissa sanomalehdissä kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan tammi-kesäkuussa 0,7 %. Työpaikkailmoittelu kasvoi 8 %. Työpaikkailmoittelun nousu Suomessa on hidastunut alkuvuoden aikana. Mainonta kaupunkilehdissä laski 5 %. Tilastoitu verkkomainonta kehittyi vahvasti ja kasvoi 28 %. Sanomien verkkomainonta kasvoi markkinoita nopeammin, 44 %, mikä nosti myös liiketoimintaryhmän kokonaisilmoitustuottoja. Yhteensä Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat 1 % ja olivat 55 (54) % liikevaihdosta.

Tilattavien sanomalehtien levikit Suomessa ovat viime vuosina kehittyneet varsin tasaisesti, mutta iltapäivälehtien markkinat ovat olleet laskussa. Tammi-kesäkuussa iltapäivälehtimarkkinat Suomessa pienenivät 7 %. Sanoman levikkituotot laskivat alkuvuonna 4 %, kun irtonumerotuotot vähenivät selvästi. Levikkituotot olivat 37 (39) % ryhmän liikevaihdosta.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto nousi 145,3 (140,3) milj. euroon. Sekä ilmoitus- että levikkituotot kasvoivat. Ilmoitustuottoja nosti verkkomainonnan hyvä kehitys,  sähköinen ilmoittelu kasvoi 18 %. Työpaikkailmoittelu Helsingin Sanomissa oli vertailukauden tasolla. Sähköisten tuotteiden, esimerkiksi lehden verkkopalvelun ja Oikotien, liikevaihdot jatkoivat vahvaa kehitystään. Helsingin Sanomat ilmoitti tiivistävänsä yhteistyötään Microsoftin kanssa kehittäessään uusia verkkopalveluja ilmoittajille ja kuluttajille.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikössä liikevaihto oli 46,6 (48,3) milj. euroa. Yksikön levikkituotot laskivat iltapäivälehtimarkkinoiden pienentyessä. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 57,2 (57,6) %. Sekä painettujen lehtien että sähköisten palvelujen ilmoitustuotot kasvoivat. Iltasanomat.fi on lähes koko alkuvuoden ollut TNS Gallupin mukaan kävijämäärältään Suomen suurin verkkopalvelu. Kävijämäärät ovat kehittyneet hyvin myös kesällä, kun verkkosivuston käyttö on aiemmista vuosista poiketen säilynyt korkealla tasolla. Esimerkiksi viikolla 28 Iltasanomat.fi sivustolla vieraili 1,2 (0,8) miljoonaa eri kävijää.

Muun kustantamisen liikevaihto oli 45,7 (49,0) milj. euroa. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat Taloussanomien painetun version lakkautus sekä kaupunkilehtimainonnan väheneminen. Sanoma Lehtimedian alueelliset lehdet kasvattivat levikki- ja ilmoitustuottojaan hieman. Verkkoliiketoimintoihin keskittyvä Sanoma Digital jatkoi panostuksiaan mm. hankkimalla enemmistön rakentamisen, sisustamisen ja puutarhanhoidon verkkopalveluja tuottavasta Suorakanava Oy:stä. Yhtiön tunnetuin sivusto Rakentaja.fi on Suomen suurin kodinrakentajille ja remontoijille suunnattu verkkopalvelu. Sanoma Digital myös lanseerasi Työtori-verkkopalvelun, joka tuo yhteen apua tarvitsevat kotitaloudet ja kotitöitä tarjoavat yrittäjät sekä laajensi Hintaseuranta.fi-palvelua uusiin tuoteryhmiin.

Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto oli 76,6 (76,4) milj. euroa.

Sanoman liikevoitto laski 11,4 % ja oli 32,6 (36,8) milj. euroa. Tulosta laski erityisesti Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevoiton heikkeneminen iltapäivälehtimarkkinoiden laskun seurauksena. Liikevoitto laski hieman myös Helsingin Sanomissa ja muussa kustantamisessa. Syynä tähän olivat mm. panostukset sähköiseen liiketoimintaan ja myyntiin. Muun toiminnan tulos parani. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 14,7 (17,3) milj. euroa.

Sanoman vahvin kasvu tulee digitaalisista liiketoiminnoista samalla kun painettua mediaa kehitetään voimakkaasti. Mediamainonnan kasvun arvioidaan olevan vuotta 2007 maltillisempaa.

Vuonna 2008 Sanoman liikevaihdon ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.


SanomaWSOY Education and Books
SanomaWSOY Education and Books on merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, joka tarjoaa lasten ja nuorten oppimisen tueksi laajan valikoiman painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja ja palveluja. Kahdeksassa maassa toimiva liiketoimintaryhmä on myös Suomen johtava kirjankustantaja ja kasvava yrityksille suunnatun informaation ja palvelujen tarjoaja.


-  Oppimateriaaliliiketoiminta kasvoi, pääasiassa Nowa Era -yritysoston seurauksena.
-  Kielipalvelut jatkoi kasvuaan.
-  Toisella neljänneksellä liikevaihdon kasvu hidastui oppimateriaalien toimitusten ajoittuessa vertailuvuodesta poikkeavalla tavalla.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

 

2008

2007

%

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

110,5

104,8

5,4

168,8

157,0

7,5

322,5

Liikevoitto

26,4

29,8

-11,5

22,0

23,3

-5,4

44,5

% liikevaihdosta

23,9

28,4

13,0

14,8

13,8

Liikevoitto ilman

 

 

merkittävimpiä

 

 

kertaluonteisia

 

 

myyntivoittoja

26,4

29,8

-11,5

22,0

23,3

-5,4

44,5

% liikevaihdosta

23,9

28,4

13,0

14,8

13,8

Taseen loppusumma

 

689,7

638,2

8,1

585,0

Investoinnit

 

7,4

2,9

7,7

Työsuhteessa oleva

 

 

henkilöstö keskimäärin

 

3 094

2 748

12,6

2 769

Henkilöstö keskimäärin

 

 

(kokoaikaisiksi muutettuna)

 

2 618

2 333

12,2

2 345

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-6/2008

1-6/2007

OPPIMATERIAALIT

 

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

765

620

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

202

171

 

 

KUSTANTAMINEN

 

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

253

250

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

75

30

 

Myydyt kirjat, milj. kpl

12,9

10,5

SanomaWSOY Education and Booksin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 7,5 % ja oli 168,8 (157,0) milj. euroa. Suurin osa kasvusta tuli uusista oppimateriaalitoiminnoista. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto heikkeni 2,4 %. Ryhmän liikevaihdosta 57 (56) % tuli Suomen ulkopuolelta. Ryhmän liikevaihto nousi 5,4 % huhti-kesäkuussa ja oli 110,5 (104,8) milj. euroa.

Oppimateriaalien liikevaihto nousi 108,4 (98,4) milj. euroon. Suurin osa kasvusta tuli Puolan uusista toiminnoista. Hollannissa liikevaihto joissakin tuoteryhmissä siirtyy vuoden loppupuolelle, sillä uudistukset oppimateriaalien valtionrahoituksessa ja muutokset hankintatavoissa ovat aiheuttaneet epävarmuutta markkinoilla. Liikevaihto kasvoi kaikissa muissa maissa, erityisesti Belgiassa, jossa myynti on keskittynyt vertailuvuotta voimakkaammin toiselle neljännekselle. Aikaistuneet materiaalitoimitukset kasvattivat liikevaihtoa myös Unkarissa. Puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran yritysosto saatiin päätökseen ensimmäisen neljänneksen lopulla. Puolan digitaalisiin oppimateriaaleihin keskittyvän yksikön, Young Digital Planetin, vuosi alkoi vaisusti, ja sen liikevaihto jäi vertailukaudesta valtiollisten tarjouskilpailujen viivästyessä.

Kustantamisen liikevaihto nousi 48,3 (47,1) milj. euroon kielipalvelujen kasvaessa. Yleisen kirjallisuuden liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta. Suomessa myynti vähittäiskaupoille kasvoi, mutta myynti suoramarkkinointikanavissa jatkui haasteellisena. Kansainvälinen kasvualue kielipalvelut kasvaa selvästi. Osa kasvusta tuli uusista toiminnoista. AAC Global laajensi ostamalla maaliskuussa 2007 Suomessa Käännöstoimisto Noodin ja kesäkuussa 2007 Ruotsissa kielipalveluyritys The Works, Swedenin liiketoiminnan.

Muun toiminnan liikevaihto koostui pääosin painamisesta ja oli 23,3 (22,9) milj. euroa.

SanomaWSOY Education and Booksin liikevoitto pieneni 5,4 % ja oli 22,0 (23,3) milj. euroa. Oppimateriaalien tulos jäi hieman vertailukaudesta, kun Hollannin yksikön myynti laski. Liikevoitto kasvoi kustantamisessa, kun kielipalvelut ja yleisen kirjallisuuden myynti vähittäiskaupoille kehittyivät hyvin. Muun toiminnan tulos parani hieman. Liiketoimintaryhmän tulos huhti-kesäkuussa heikkeni oppimateriaalien ajoituserojen seurauksena ja oli 26,4 (29,8) milj. euroa.

Ryhmän liiketoiminta on hyvin kausiluonteista. Oppimateriaalien tulos kertyy lähinnä toisella ja kolmannella neljänneksellä. Nowa Eran hankinta kasvattaa tätä liiketoimintaa ja vahvistaa kausiluonteisuutta liiketoimintaryhmässä.

SanomaWSOY Education and Books keskittyy edelleen kansainvälistämään oppimateriaaliliiketoimintaa, laajentamaan kielipalveluja ja säilyttämään markkinajohtajuuden yleisessä kirjallisuudessa Suomessa.

Vuonna 2008 SanomaWSOY Education and Booksin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, Nowa Era mukaan lukien, arvioidaan paranevan selvästi.


SWelcom
SWelcom tarjoaa kuluttajille viihdyttäviä elämyksiä televisiossa, radiossa, verkossa ja mobiilisti. Televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. Welho on maan suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalvelujen tarjoaja.


-  Tv-kanavien katseluosuudet kasvoivat merkittävästi.
-  Nelonen aloitti ensimmäisenä suomalaisena tv-kanavana maksuttomat teräväpiirtotasoiset lähetykset Welhon kaapeliverkossa.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

 

2008

2007

%

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

40,9

35,4

15,5

81,4

70,6

15,3

146,0

Liikevoitto

6,3

4,0

59,2

10,4

6,9

50,6

15,8

% liikevaihdosta

15,5

11,3

12,8

9,8

10,8

Liikevoitto ilman

 

 

merkittävimpiä

 

 

kertaluonteisia

 

 

myyntivoittoja

6,3

4,0

59,2

10,4

6,9

50,6

15,8

% liikevaihdosta

15,5

11,3

12,8

9,8

10,8

Taseen loppusumma

 

167,0

164,5

1,6

168,2

Investoinnit

 

7,5

7,4

0,3

14,8

Työsuhteessa oleva

 

 

henkilöstö keskimäärin

 

517

473

9,3

501

Henkilöstö keskimäärin

 

 

(kokoaikaisiksi muutettuna)

 

471

438

7,6

457

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-6/2008

1-6/2007

Tv-kanavien osuus televisiomainonnasta

29,8 %

29,5 %

Tv-kanavien päiväpeitto

46 %

41 %

Tv-kanavien kaupallinen katseluosuus

30,3 %

23,7 %

Tv-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

14,6 %

11,3 %

Kaapeli-tv-liittymät, 1 000 kpl (30.6.)

321

312

Maksu-tv-tilaukset, 1 000 kpl (30.6.)

103

70

Laajakaistaisia internetliittymät, 1 000 kpl (30.6.)

102

93

SWelcomin liikevaihto nousi tammi-kesäkuussa 15,3 % ja oli 81,4 (70,6) milj. euroa. Liikevaihdon selvään nousuun vaikuttivat erityisesti uudet tv- ja radiokanavat sekä Welhon kasvu. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto nousi 9,4 %. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 51 (57) %. Huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 15,5 % ja oli 40,9 (35,4) milj. euroa.

Tammi-kesäkuussa tv- ja radiotoiminnan liikevaihto nousi 47,1 (40,4) milj. euroon uusien kanavien ansiosta. Televisiomainonta Suomessa kasvoi tammi-kesäkuussa TNS Gallup Adexin mukaan 6 %. Nelonen Median tv-kanavien yhteenlaskettu osuus televisiomainonnasta oli 29,8 (29,5) %. Nelonen Media on panostanut voimakkaasti ohjelmistoonsa. Tv-kanavat kasvattivat katseluosuuksiaan merkittävästi, ja niiden osuus kaikesta television katselusta oli korkeimmillaan 15,8 % huhtikuussa. Helmikuussa 2007 aloittanut JIM on kasvattanut katseluosuuttaan jatkuvasti ja kesäkuussa JIMin kaupallinen katseluosuus oli jo 6,5 %.

Nelonen aloitti kesäkuussa ensimmäisenä suomalaisena tv-kanavana maksuttomat High Definition -tasoiset lähetykset Welhon kaapeliverkossa. Nelosen ohjelmisto on tarjolla tavallista kuvanlaatua terävämpänä ja laadukkaampana. Nelonen Median maksutelevisiotoiminta kasvoi - toukokuussa KinoTV:n tilaajia oli jo yli 100 000 ja Urheilu+kanavan tilaajia yli 300 000.

Valtakunnallinen radiomainonta kasvoi Suomen Radioiden Liiton mukaan tammi-kesäkuussa 9 % ja Nelonen Median radioiden markkinaosuus vahvistui 12 %:iin. Radio Rockin ja Radio Aallon tavoittavuudet säilyivät hyvällä tasolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Welhon liikevaihto kasvoi voimakkaasti hyvän maksu-tv-, laajakaista- ja digisovitinmyynnin ansiosta. Welhon teräväpiirtokanavien valikoima laajeni, kun Eurosport HD aloitti lähetyksensä toukokuussa. Lisäksi Welho nosti suosituimpien laajakaistatuotteidensa nopeuksia.

SWelcomin pelisivustojen käyttö kasvoi. Viime vuoden elokuussa julkaistu Pelikone.fi-palvelu on noussut Suomen johtavaksi maksuttomaksi taukopelipalveluksi. Uusi naisille suunnattu taukopelisivusto Taukopelit.fi lanseerattiin kesäkuussa.

SWelcomin liikevoitto kasvoi tammi-kesäkuussa 50,6 % ja oli 10,4 (6,9) milj. euroa. Merkittävään tulosparannukseen vaikuttivat sekä tv- ja radiotoiminnan parantunut kannattavuus että Welhon myönteinen kehitys. Liikevoitto huhti-kesäkuussa nousi 59,2 % ja oli 6,3 (4,0) milj. euroa. 

Strategiansa mukaisesti SWelcom keskittyy ydinliiketoimintoihinsa televisioon ja radioon, laajakaistapalveluihin ja kuluttajille suunnattuihin viihteellisiin palveluihin. Toukokuussa SWelcom myi osuutensa Maxisatista. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta liiketoimintaryhmän vuoden 2008 tulokseen.

SWelcom jatkaa digitaalisten liiketoimintojensa kehitystyötä, panostaa verkossa toimivien yhteisöllisten palvelujen kehittämiseen sekä katselu- ja kuunteluosuuksien kasvattamiseen.

Vuonna 2008 SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittäviä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan selvästi.

Rautakirja

Rautakirja on seitsemässä maassa toimiva kaupan erikoisosaaja, jonka toiminta pohjautuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin. Rautakirjan menestyminen perustuu niihin yli 200 miljoonaan vuosittaiseen myyntitilanteeseen, jossa kuluttaja kohdataan kioskissa, kirjakaupassa tai elokuvateatterissa. Rautakirjan lehtijakelu palvelee kustantajia ja vähittäiskauppiaita.


-  Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa.
-  Kioskikauppa Suomessa kasvoi ja kioskiketjun integrointi Venäjällä etenee.
-  Elokuvien hyvä alkukesä kasvatti edelleen teatterikäyntien määrää.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

4-6/

4-6/

Muutos

1-6/

1-6/

Muutos

1-12/

 

2008

2007

%

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

203,2

201,3

0,9

405,8

393,7

3,1

849,3

Liikevoitto

7,4

10,6

-30,0

17,3

19,5

-11,3

55,6

% liikevaihdosta

3,6

5,2

4,3

5,0

6,5

Liikevoitto ilman

 

 

merkittävimpiä

 

 

kertaluonteisia

 

 

myyntivoittoja

7,4

10,6

-30,0

17,3

19,5

-11,3

50,7

% liikevaihdosta

3,6

5,2

4,3

5,0

6,0

Taseen loppusumma

 

552,3

548,1

0,8

565,0

Investoinnit

 

12,4

11,9

4,2

28,4

Työsuhteessa oleva

 

 

henkilöstö keskimäärin

 

8 244

7 750

6,4

7 886

Henkilöstö keskimäärin

 

 

(kokoaikaisiksi muutettuna)

 

6 527

6 247

4,5

6 234

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-6/2008

1-6/2007

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia

104 435

103 932

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

3 218

3 139

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

4 799

4 527

Myydyt kpl:t lehtijakelussa, tuhansia

194 982

191 794

Rautakirjan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 3,1 % ja oli 405,8 (393,7) milj. euroa. Liikevaihto nousi erityisesti kirjakaupassa, elokuvateatteritoiminnassa ja kioskikaupassa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,3 %. Liikevaihdosta 34 (34) % tuli Suomen ulkopuolelta. Huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 0,9 % ja oli 203,2 (201,3) milj. euroa. Liikevaihdon kasvuvauhtiin toisella neljänneksellä vaikutti joidenkin tuoteryhmien vertailukautta heikompi myynti kioskikaupassa.

Kioskikaupan liikevaihto nousi 197,1 (186,2) milj. euroon. R-kioskien myynti Suomessa kasvoi. Kioskien kesätuotevalikoimaan tulivat mm. kalastusluvat. Perinteisten kioskituotteiden lisäksi erilaiset keräilysarjat menestyivät. Huolimatta talouden yleisestä epävarmuudesta Baltian maissa, kioskikaupan liikevaihto siellä kasvoi. Venäjällä, jossa toiminta alkoi kesäkuussa 2007, kioskikaupan liikevaihto kehittyi suunnitelmien mukaisesti. Maaliskuun lopussa hankitun kioskiyhtiö KP Roznitsan integraatio on käynnissä. KP Roznitsalla on 89 kioskia Rostovin alueella Etelä-Venäjällä, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2 milj. euroa.

Lehtijakelun liikevaihto kasvoi 118,4 (117,2) milj. euroon. Liikevaihto nousi Suomessa, jossa helmikuussa 2007 hankitun myymälämarkkinointiin erikoistuneen Printcenterin liikevaihto kehittyi myönteisesti. Suomessa iltapäivälehtien irtonumeromyynti on laskenut selvästi vuoden aikana, mutta aikakauslehtien myynti kasvoi hieman. Liikevaihto kasvoi myös Baltian maissa ja Venäjällä. Kilpailutilanne Romaniassa on tiukentunut, mutta tästä huolimatta Hiparion Distribution on kasvattanut liikevaihtoaan. Hollannissa Aldipressin liikevaihto laski jakelumäärien vähentymisen seurauksena. Aldipressissä on käynnissä tehostamisohjelma, jonka seurauksena henkilöstö vähenee noin kolmanneksella vuoden 2008 aikana.

Kirjakaupan liikevaihto nousi 55,0 (52,7) milj. euroon. Liikevaihto nousi sekä Suomessa että Virossa. Suomessa kasvua toivat mm. alkuvuoden hyvin sujunut alennusmyynti, maaliskuussa kauppoihin tullut Harry Potter -kirjasarjan viimeinen suomenkielinen osa sekä loppukeväänä piristynyt tietokirjojen myynti. Kokonaisuutena kehitys Suomen kirjamarkkinoilla oli kuitenkin vaisua. Virossa liikevaihtoa nostivat mm. vuonna 2007 avatut uudet myymälät. Toukokuussa lehtivuosikertaliiketoiminta siirtyi Lehtimarketille, ja Suomalainen Kirjakauppa keskittyy nyt ydinliiketoimintoihinsa kirjakauppaan sekä verkkokirjakauppaan. Lehtivuosikertaliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2007 oli noin 10 milj. euroa ja se työllisti 16 henkeä. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta liiketoimintaryhmän vuoden 2008 tulokseen.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnan liikevaihto oli 43,8 (45,4) milj. euroa. Elokuvateatteritoiminnan liikevaihto kasvoi Suomessa, Liettuassa ja Latviassa. Vertailukaudella viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnan liikevaihtoon sisältyi lokakuussa 2007 myydyn Hampurin monitoimiareenan liikevaihto. Elokuvissakäynnit lisääntyivät edelleen. Hyvän elokuvatarjonnan lisäksi kasvua ovat tuoneet erityisesti uudet elokuvateatterit. Huhtikuussa 2007 avattiin elokuvakeskus Liettuan Kaunasissa ja marraskuussa monisaliteatteri Lahdessa. Syksyllä 2008 avataan uudet monisaliteatterit Vantaalla sekä Panevezysissä Liettuassa. Videovuokraustoiminta laajeni huhtikuussa Liettuassa, jossa hankittiin 11 myymälän ketju. Suomessa aloitettiin toukokuussa uuden, vaihtoehtoisen ohjelmiston tarjonta tuomalla Formula 1 -kilpailut suorina lähetyksinä elokuvateattereiden valkokankaalle.

Rautakirjan liikevoitto laski tammi-kesäkuussa 11,3 % ja oli 17,3 (19,5) milj. euroa. Kioskikaupan tulos laski kustannustason kasvun seurauksena. Lehtijakelun liikevoitto laski Suomen iltapäivälehtien ja Hollannin aikakauslehtien jakelumäärien pienentyessä. Kioskikaupan ja lehtijakelun tuloksiin vaikuttivat myös panostukset Venäjällä. Kirjakaupan tulos oli vertailukauden tasolla. Viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnan tulos parani. Rautakirjan liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 7,4 (10,6) milj. euroa. Toisen neljänneksen tulokseen vaikutti selvästi kustannustason, mm. kuljetuskustannusten ja palkkojen, nopea nousu monissa liiketoiminnoissa. Rautakirja on aloittanut useita kustannussäästöohjelmia kaikissa liiketoiminnoissa ja kaikilla toiminta-alueillaan.

Rautakirjan kasvun ja kehityksen painopistealueina ovat Suomen ja Baltian kotimarkkinoiden lisäksi Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet. Parhaillaan panostetaan kioskikauppaan ja lehtijakeluun Venäjällä sekä Romaniassa. Tavoitteena on saavuttaa myös näissä maissa vahva asema ja osallistua aktiivisesti lehtimarkkinoiden kehittämiseen.

Vuonna 2008 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.

Helsingissä


SanomaWSOY Oyj
Hallitus

Tilinpäätösperiaatteet

SanomaWSOY-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä, 1.1.2008 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2007 vuositilinpäätöksen liitetiedoissa kuvatut laskentaperiaatteet. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Tunnuslukujen laskentakaavoja on täsmennetty. Laskentakaavat on esitetty SanomaWSOY:n internetsivuilla osoitteessa www.sanomawsoy.fi.

KONSERNITILINPÄÄTÖS (TILINTARKASTAMATON)

KONSERNITULOSLASKELMA

milj. euroa

1-6/2008

1-6/2007

Muutos, %

1-12/2007

 

 

LIIKEVAIHTO

1 452,8

1 408,0

3,2

2 926,3

Liiketoiminnan muut tuotot

55,8

62,3

-10,4

95,2

Materiaalit ja palvelut

642,8

622,0

3,3

1 308,9

Henkilöstökulut

349,8

320,5

9,1

646,5

Liiketoiminnan muut kulut

272,5

268,9

1,4

572,7

Poistot ja arvonalentumiset

72,4

72,0

0,6

149,7

LIIKEVOITTO

171,2

186,9

-8,4

343,8

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

4,6

4,5

2,2

12,4

Rahoitustuotot

6,6

4,7

42,1

9,2

Rahoituskulut

27,2

21,3

27,5

44,9

TULOS ENNEN VEROJA

155,2

174,8

-11,2

320,4

Tuloverot

-35,5

-44,3

-19,9

-74,4

TILIKAUDEN TULOS

119,7

130,4

-8,2

246,1

 

 

 

 

Jakautuminen:

 

Emoyhtiön omistajille

118,9

131,3

-9,4

242,8

Vähemmistölle

0,7

-0,9

3,2

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, EUR

0,74

0,80

-7,4

1,47

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR

0,73

0,79

-6,9

1,46

KONSERNITASE

milj. euroa

30.6.2008

30.6.2007

Muutos, %

31.12.2007

 

 

VARAT

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

Aineelliset hyödykkeet

506,8

566,8

-10,6

498,7

Sijoituskiinteistöt

9,8

9,5

2,4

9,5

Liikearvo

1 504,1

1 414,6

6,3

1 432,8

Muut aineettomat hyödykkeet

380,1

380,1

0,0

379,6

Osuudet osakkuusyrityksissä

70,4

70,0

0,5

75,2

Myytävissä olevat sijoitukset

21,4

16,3

31,3

15,9

Laskennalliset verosaamiset

45,7

53,5

-14,6

42,4

Myyntisaamiset ja muut saamiset

42,2

38,4

9,8

37,9

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 580,5

2 549,4

1,2

2 492,1

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

Vaihto-omaisuus

196,1

170,9

14,8

170,7

Verosaamiset

42,2

22,4

88,6

25,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

459,2

424,0

8,3

415,4

Myytävissä olevat sijoitukset

1,1

0,0

0,1

Rahavarat

90,2

89,9

0,3

88,1

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

788,7

707,2

11,5

700,2

 

 

VARAT YHTEENSÄ

3 369,2

3 256,6

3,5

3 192,3

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,3

71,1

0,3

71,3

Omat osakkeet

-31,2

-51,6

Muu oma pääoma

1 236,0

1 216,7

1,6

1 326,2

1 276,1

1 287,8

-0,9

1 345,9

Vähemmistön osuus

21,0

13,8

51,8

18,3

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 297,1

1 301,6

-0,3

1 364,2

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

Laskennalliset verovelat

106,1

105,0

1,0

103,9

Eläkevelvoitteet

43,7

55,2

-20,9

45,2

Varaukset

8,4

8,0

6,0

8,8

Korolliset velat

448,7

40,9

328,1

Ostovelat ja muut velat

28,3

34,5

-17,8

28,3

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

Varaukset

9,3

9,4

-0,8

7,8

Korolliset velat

699,8

979,8

-28,6

553,4

Verovelat

29,2

27,0

8,1

8,4

Ostovelat ja muut velat

698,6

695,2

0,5

744,3

 

VELAT YHTEENSÄ

2 072,1

1 955,0

6,0

1 828,1

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 369,2

3 256,6

3,5

3 192,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva

 

 

 

oma pääoma

 

 

 

Osake-

Omat

Muu oma

Yhteen-

Vähem-

Yhteen-

 

pääoma

osak-

pääoma

mistön

 

 

keet

 

 

osuus

 

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2007

70,9

 

1 234,8

1 305,7

17,0

1 322,7

 

 

 

 

 

 

 

Muuntoeron muutos

1,6

1,6

0,2

1,8

Muut erät

0,0

-0,2

-0,2

-0,2

Suoraan omaan pääomaan

0,0

kirjatut nettotuotot

1,4

1,4

0,2

1,6

Katsauskauden tulos

131,3

131,3

-0,9

130,4

KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT

JA KULUT YHTEENSÄ

0,0

132,8

132,8

-0,7

132,0

Vaihtovelkakirjalainan

vaihto osakkeiksi

0,0

1,7

1,7

0,0

1,7

Optioiden käyttö

0,1

1,4

1,4

0,0

1,4

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

0,0

2,8

2,8

0,0

2,8

Osingonjako

-156,7

-156,7

-2,1

-158,9

Muutos vähemmistön osuudessa

-0,2

-0,2

OMA PÄÄOMA 30.6.2007

71,1

 

1 216,7

1 287,8

13,8

1 301,6

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2008

71,3

-51,6

1 326,2

1 345,9

18,3

1 364,2

Muuntoeron muutos

13,8

13,8

0,6

14,5

Muut erät

0,0

0,0

0,0

0,0

Suoraan omaan pääomaan

kirjatut nettotuotot

0,0

13,8

13,8

0,6

14,5

Katsauskauden tulos

118,9

118,9

0,7

119,7

KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT

JA KULUT YHTEENSÄ

0,0

132,8

132,8

1,4

134,1

Omien osakkeiden hankinta

-41,2

0,0

-41,2

-41,2

Omien osakkeiden mitätöinti

61,6

-61,6

0,0

0,0

0,0

Optioiden käyttö

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

0,0

2,6

2,6

0,0

2,6

Osingonjako

-160,8

-160,8

-2,2

-163,0

Muutos vähemmistön osuudessa

-3,1

-3,1

3,5

0,4

OMA PÄÄOMA 30.6.2008

71,3

-31,2

1 236,0

1 276,1

21,0

1 297,1

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa

1-6/2008

1-6/2007

Muutos, %

1-12/2007

LIIKETOIMINTA

 

 

Tilikauden tulos

119,7

130,4

-8,2

246,1

Oikaisut

77,7

71,3

9,0

161,5

Käyttöpääoman muutos 

-97,8

-87,2

12,2

-45,8

Rahoituserät ja verot

-62,3

-72,6

-14,3

-133,8

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

37,3

41,9

-11,0

227,9

 

INVESTOINNIT

 

Aineellisten ja aineettomien

 

hyödykkeiden hankinnat

-49,9

-42,3

17,9

-88,6

Liiketoimintojen ja muiden yritysten hankinnat

-75,4

-29,7

-49,8

Aineellisten ja aineettomien

 

hyödykkeiden myynnit

9,7

20,2

-51,8

23,8

Liiketoimimintojen ja muiden yritysten myynnit

39,6

21,1

87,6

85,0

Myönnetyt lainat

-20,2

-5,7

-4,4

Lainasaamisten takaisinmaksut

3,3

3,6

-7,6

3,9

Muu investointien rahavirta

7,4

8,6

-14,3

13,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-85,5

-24,2

-17,2

 

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

-48,3

17,6

210,7

 

RAHOITUS

 

Osakemerkinnöistä saadut maksut

0,0

1,4

-96,8

5,2

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

106,9

18,1

101,5

Muiden lainojen nostot

167,9

152,9

9,8

295,5

Muiden lainojen takaisinmaksut

-6,0

-23,4

-74,1

-403,1

Omat osakkeet

-40,9

0,0

-51,0

Maksetut osingot

-163,0

-158,9

2,6

-158,8

Muu rahoituksen rahavirta

-1,8

-2,2

-18,4

-3,0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

63,0

-12,0

-213,7

 

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

 

RAHAVAROJEN MUUTOS

14,7

5,6

-3,0

Rahavarojen kurssierot

-0,5

0,4

-1,7

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

14,2

6,0

-4,7

Rahavarat 1.1.

72,4

77,1

-6,1

77,1

Rahavarat 30.6. / 31.12.

86,6

83,0

4,3

72,4

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2007

 

 

 

SANOMA MAGAZINES

 

 

Sanoma Magazines

 

 

Netherlands

111,7

135,2

119,8

136,6

129,2

154,2

539,8

Sanoma Magazines

 

 

International

70,1

76,8

65,8

68,5

66,0

83,2

283,4

Sanoma Magazines Belgium

54,2

55,5

52,5

55,8

48,1

60,1

216,6

Sanoma Magazines Finland

50,7

51,9

50,1

48,6

48,1

56,0

202,8

Eliminoinnit

-1,3

-0,9

-1,2

-1,2

-1,0

-1,2

-4,6

YHTEENSÄ

285,5

318,5

287,1

308,2

290,4

352,4

1 238,1

 

 

 

 

SANOMA

 

 

Helsingin Sanomat

74,1

71,2

72,3

68,0

66,2

72,4

278,9

Ilta-Sanomat

22,5

24,1

23,6

24,6

22,9

23,6

94,8

Muu kustantaminen

22,4

23,3

24,3

24,7

22,6

25,9

97,5

Muut

38,5

38,1

38,5

38,0

37,0

39,1

152,6

Eliminoinnit

-36,6

-35,6

-36,4

-35,5

-34,8

-36,4

-143,0

YHTEENSÄ

120,8

121,1

122,4

119,8

114,0

124,6

480,8

 

 

SANOMAWSOY EDUCATION AND BOOKS

Oppimateriaalit

24,6

83,9

20,0

78,5

68,7

30,6

197,7

Kustantaminen

27,5

20,8

26,3

20,8

20,7

29,6

97,3

Muut

12,0

11,3

12,0

11,0

14,2

14,0

51,1

Eliminoinnit

-5,7

-5,5

-6,0

-5,4

-6,5

-5,7

-23,7

YHTEENSÄ

58,3

110,5

52,2

104,8

97,0

68,5

322,5

 

 

SWELCOM

 

 

Tv ja radio

22,6

24,5

20,1

20,3

16,3

26,5

83,2

Muut

18,0

16,7

15,4

15,3

16,7

16,2

63,6

Eliminoinnit

-0,1

-0,3

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

-0,8

YHTEENSÄ

40,5

40,9

35,2

35,4

32,8

42,5

146,0

 

 

RAUTAKIRJA

 

 

Kioskikauppa

94,6

102,5

86,9

99,3

95,5

103,8

385,5

Lehtijakelu

58,2

60,2

56,2

61,0

61,8

66,5

245,5

Kirjakauppa

31,0

24,0

29,6

23,1

37,7

50,0

140,3

Viihde ja vapaa-aika

24,4

19,4

23,5

22,0

24,0

26,6

95,9

Eliminoinnit

-5,5

-3,0

-3,9

-4,0

-4,3

-5,8

-18,0

YHTEENSÄ

202,7

203,2

192,4

201,3

214,5

241,1

849,3

 

 

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-24,8

-24,4

-25,6

-25,1

-30,1

-29,4

-110,3

YHTEENSÄ

683,1

769,8

663,7

744,4

718,6

799,6

2 926,3

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2007

Sanoma Magazines

48,2

46,6

32,1

61,3

30,4

37,2

160,9

Sanoma

17,9

14,7

19,6

17,3

17,2

13,6

67,6

SanomaWSOY Education

 

 

and Books

-4,3

26,4

-6,5

29,8

27,9

-6,6

44,5

SWelcom

4,0

6,3

2,9

4,0

3,5

5,4

15,8

Rautakirja

9,9

7,4

9,0

10,6

13,0

23,1

55,6

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,0

-2,9

-3,1

10,1

-3,4

-4,3

-0,7

YHTEENSÄ

72,7

98,5

54,0

133,0

88,5

68,3

343,8

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

30.6.2008

30.6.2007

Muutos, %

31.12.2007

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

498,7

572,3

-12,9

572,3

Lisäykset

37,9

29,3

29,2

63,4

Liiketoimintojen hankinta

6,5

0,7

1,2

Vähennykset

-3,7

-1,7

112,1

-4,3

Liiketoimintojen myynti

-0,2

-0,8

-74,3

-66,9

Tilikauden poistot

-32,0

-32,7

-2,2

-65,7

Tilikauden arvonalentumiset

-0,7

0,0

-0,3

Kurssierot ja muut muutokset

0,3

-0,3

-1,1

Kirjanpitoarvo 30.6. / 31.12.

506,8

566,8

-10,6

498,7

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat 3,1 milj. euroa (2007:6,3 milj. euroa).

VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

30.6.2008

30.6.2007

Muutos, %

31.12.2007

OMASTA PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Kiinnitykset

23,2

9,8

20,2

Pantit

5,8

18,7

-68,9

5,8

Muut

0,4

0,4

0,5

0,4

YHTEENSÄ

29,4

28,9

2,0

26,4

 

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

10,5

7,9

33,1

7,9

YHTEENSÄ

10,5

7,9

33,1

7,9

 

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

0,2

0,1

25,5

0,1

YHTEENSÄ

0,2

0,1

25,5

0,1

 

MUUT VASTUUT

 

Vastuut muista vuokrasopimuksista

261,1

256,7

1,7

275,8

Rojaltit

23,4

22,5

3,7

27,2

Muut vastuut

38,2

49,5

-22,9

42,9

YHTEENSÄ

322,7

328,7

-1,8

345,9

 

 

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ

362,8

365,7

-0,8

380,4

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2007

LIIKEVAIHTO

683,1

769,8

663,7

744,4

718,6

799,6

2 926,3

Liiketoiminnan muut tuotot

38,1

17,7

13,3

49,0

12,4

20,6

95,2

Materiaalit ja palvelut

309,4

333,4

294,9

327,1

323,3

363,5

1 308,9

Henkilöstökulut

172,2

177,5

158,4

162,2

151,8

174,2

646,5

Liiketoiminnan muut kulut

131,1

141,5

135,0

133,9

130,3

173,5

572,7

Poistot ja arvonalentumiset

35,8

36,6

34,6

37,3

37,1

40,7

149,7

LIIKEVOITTO

72,7

98,5

54,0

133,0

88,5

68,3

343,8

Osuus osakkuusyritysten

 

 

tuloksista

3,0

1,6

1,8

2,7

2,0

5,9

12,4

Rahoitustuotot

3,5

3,1

4,8

-0,2

2,5

2,1

9,2

Rahoituskulut

12,7

14,5

11,9

9,4

11,2

12,4

44,9

TULOS ENNEN VEROJA

66,5

88,7

48,6

126,1

81,9

63,8

320,4

Tuloverot

-12,2

-23,4

-13,7

-30,6

-20,3

-9,7

-74,4

TILIKAUDEN TULOS

54,4

65,3

34,9

95,5

61,5

54,1

246,1

 

 

Jakautuminen:

 

 

Emoyhtiön omistajille

54,5

64,4

35,5

95,8

59,7

51,8

242,8

Vähemmistölle

-0,2

0,9

-0,6

-0,3

1,8

2,3

3,2


Tiedotustilaisuus Sanomatalossa
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin osavuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 20 3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat). Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.


Seuraava tulosjulkistus
SanomaWSOY julkistaa tammi-syyskuun 2008 osavuosikatsauksen perjantaina 31.10. noin klo 8.30.

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


www.sanomawsoy.fi
www.sanomawsoy.fi/Sijoittajat

SanomaWSOY tarjoaa tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Laadukas sisältö, luovat asiakaslähtöiset tuote- ja palveluratkaisut sekä tehokas jakelu mahdollistavat asiakkaidemme tyytyväisyyden yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2007 mediakonserni SanomaWSOY:n liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa ja liikevoitto 344 milj. euroa. SanomaWSOY-konsernissa työskentelee lähes 20 000 ihmistä.