SanomaWSOY Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti tänään hallituksen ehdotusten mukaisesti yhtiöjärjestyksen muutoksista sekä omien osakkeiden hankkimiseen ja osakeantiin liittyvistä valtuutuksista. Osinkoa päätettiin maksaa 0,95 euroa osakkeelta. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari ja Hannu Syrjänen valittiin uudelleen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajana Sari Baldauf.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2006.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2006 osinkoa 0,95 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 11.4.2007 ja osinko maksetaan 18.4.2007.


Muutokset yhtiöjärjestykseen

SanomaWSOY:n yhtiöjärjestykseen tehtiin hallituksen ehdottamat muutokset, jotka koskivat kohtia 2 § (yhtiön toimiala), 4 § (osakepääoman määrä), 10 § (yhtiön edustamiseen oikeutetut henkilöt), 14 § (yhtiökokouskutsun julkistamisaika) ja 16 § (varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat). Uusi yhtiöjärjestys on luettavissa kokonaisuudessaan konsernin internetsivuilla osoitteessa www.sanomawsoy.fi.


Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Kokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 200 000 kappaletta. Nämä omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksetaan niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.


Valtuutus osakepääoman korottamiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista.

Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan SanomaWSOY:n osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää.


Hallituksen jäsenet ja palkkiot

SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että noin kolmasosa jäsenistä valitaan vuosittain. Robert Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Robin Langenskiöldin toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008, Jaakko Rauramon, Sari Baldaufin ja Sakari Tammisen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2009 ja Sirkka Hämäläinen-Lindforsin, Seppo Kievarin ja Hannu Syrjäsen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010.

Yhtiökokous säilytti hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 6 000 euroa kuussa, varapuheenjohtajalle 5 500 euroa kuussa ja jäsenille 4 500 euroa kuussa. Valiokuntien jäsenille maksetaan edelleen valiokuntien kokouksista palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.


Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli. Tilintarkastajille päätettiin maksaa edelleen laskun mukaan.

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi

SanomaWSOY on Pohjoismaiden johtava mediakonserni, joka toimii monipuolisesti viestinnän eri osa-alueilla yli 20:ssä Euroopan maassa. Konserniin kuuluu viisi liiketoimintaryhmää: Sanoma Magazines, Sanoma, SanomaWSOY Education and Books, SWelcom ja Rautakirja. Vuonna 2006 konsernissa työskenteli yli 18 000 ihmistä ja sen liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa.