Konsernin liikevaihto kasvoi 8,4 % ja oli 663,7 (612,5) milj. euroa. Liikevoitto parani 54,0 (45,6) milj. euroon, kun Sanoma Magazines ja Sanoma kasvattivat tuloksiaan. SanomaWSOY:n tulos osaketta kohden oli ensimmäisellä neljänneksellä 0,22 (0,21) euroa.

AVAINLUVUT

milj. euroa

1-3/2007

1-3/2006

Muutos,%

1-12/2006

Liikevaihto

663,7

612,5

8,4

2 742,1

Liikevoitto

54,0

45,6

18,4

292,5

% liikevaihdosta

8,1

7,4

10,7

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

52,8

43,9

20,1

288,2

% liikevaihdosta

8,0

7,2

10,5

Taseen loppusumma

3 172,6

2 985,2

6,3

3 132,2

Investoinnit

15,1

15,3

-1,1

81,9

% liikevaihdosta

2,3

2,5

3,0

Omavaraisuusaste, %

46,1

42,6

45,0

Velkaantumisaste (Gearing), %

58,3

71,8

59,2

Korollinen vieras pääoma

865,3

920,5

-6,0

863,9

Nettovelka

792,6

851,6

-6,9

782,4

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

18 941

17 613

7,5

18 434

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

16 335

15 124

8,0

15 732

Tulos/osake, euroa

0,22

0,21

4,1

1,32

Tulos/osake, laimennettu, euroa

0,21

0,21

4,1

1,31

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,13

-0,02

1,63

Oma pääoma/osake, euroa *

8,15

7,48

9,0

7,92

Osakekannan markkina-arvo

3 663,8

3 519,1

4,1

3 521,8

* Ei sisällä vähemmistön osuutta


Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen:

"Vuosi 2007 alkoi vahvasti. Ensimmäinen neljännes sujui jopa odotuksiamme paremmin. SanomaWSOY on aloittanut paljon uutta, mistä esimerkkejä ovat lehtilanseeraukset Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa sekä uusi tv-kanava ja kaksi uutta radiokanavaa Suomessa. Digitaalinen toiminta laajeni yritysostoin esimerkiksi Hollannissa ja Bulgariassa, ja Suomessa aloitti kuluttajatuotteita ja palveluita kehittävä Sanoma Digital.

Jo pidemmän aikaa tavoitteenamme on ollut kehittää jakelua Venäjällä. Maaliskuussa Rautakirja perusti kioskikauppayhtiön yhdessä venäläisen Partner Service Groupin kanssa. Rautakirjan 70 %:sesti omistama R-Kiosk-yhtiö avaa toukokuussa ensimmäiset viisi kioskia Moskovassa.

Katsauskauden jälkeen Finnkino on laajentanut Baltian maissa sekä elokuvien esitys- että vuokraustoimintaa. Oppimateriaalien kesän 2006 yritysosto viimeisteltiin hankkimalla loppuosa unkarilaisen Lángin osakekannasta.

Toimintaamme tehostaaksemme uudistimme huhtikuun alussa johtamismalliamme. Konsernin johtoryhmä keskittyy nyt aiempaa selkeämmin erityisesti liiketoimintoihin liittyviin strategisiin kysymyksiin, samalla kun vahvistamme liiketoimintaryhmiä tukevia konsernitoimintojamme.

Ensimmäinen neljännes on meille tyypillisesti pienin sekä myynnissä että tuloksessa. Tänä vuonna paransimme tulostamme merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Sanoma Magazinesin ja Sanoman hyvät tulokset osoittavat, että pystymme toimintaa kehittäessämmekin parantamaan kannattavuuttamme.

Markkinatilanne oli useimmilla markkinoillamme hyvä. Uskomme suotuisien olosuhteiden jatkuvan myös loppuvuonna 2007. Jatkamme aikakauslehti-, oppimateriaali- ja lehtijakelutoiminnan kansainvälistä laajentamista sekä kehitämme digitaalista liiketoimintaamme ja tehokkuuttamme. Panostamme myös sanomalehtiin ja sähköiseen viestintään. Menestymme hyvin myös tänä vuonna."

Toimintaympäristö

Alkuvuonna 2007 mediamainonta kehittyi useimmissa SanomaWSOY:n toimintamaissa hyvin. Tammi-maaliskuussa mainonta Suomessa kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan 11 %. Ilman vaalimainontaa kasvua oli 7 %. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä lisääntyi 11 % ja kaupunkilehdissä 1 %. Työpaikkailmoittelu kasvoi 27 %. Mainonta aikakauslehdissä nousi 9 % ja televisiossa 12 %. ZenithOptimedia ennustaa aikakauslehtimainonnan kasvavan vuonna 2007 sekä Hollannissa että Belgiassa 2 %. Unkarissa kasvua odotetaan 6 % ja Tshekissä 11 %. Venäjällä mainonnan sanoma- ja aikakauslehdissä arvioidaan lisääntyvän 16 %. Verkkomainonnan arvioidaan kehittyvän kaikissa näissä maissa selvästi muuta mediamainontaa nopeammin.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti kasvoi Suomessa tammi-helmikuussa 1 %.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 8,4 % ja oli 663,7 (612,5) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä selvästi. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,7 %.

Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 25 (24) %. Liikevaihdosta 52 (54) % tuli Suomesta, 43 (41) % muista EU-maista ja 5 (5) % muista maista.

Tulos

Konsernin liikevoitto nousi 54,0 (45,6) milj. euroon ja oli 8,1 (7,4) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 1,2 (1,7) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto oli 52,8 (43,9) milj. euroa. Tulosta paransi Sanoma Magazinesin ja Sanoman hyvä kehitys. Myynnin kasvun lisäksi liikevoittoa nosti maltillinen kulukehitys. Myös ajoituserot lehtien ilmestymiskerroissa ja markkinointipanostuksissa vaikuttivat tulokseen jonkin verran.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -7,1 (-6,2) milj. euroa. Rahoitustuotot muodostuivat pääasiassa korkotuotoista ja olivat 4,8 (3,4) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 11,9 (9,7) milj. euroa. Ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 8,7 (6,9) milj. euroa.

Tulos ennen veroja oli 48,6 (41,3) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 0,22 (0,21) euroa.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase kasvoi hieman ja oli maaliskuun lopussa 3 172,6 (2 985,2) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 21,3 (-2,5) milj. euroa ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden 0,13 (-0,02) euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa paransi vertailukaudella Belgiassa olleiden irtonumerojakelun ongelmien ratkaiseminen.

SanomaWSOY:n omavaraisuus­aste parani ja oli maaliskuun lopussa 46,1 (42,6) %. Velkaantumisaste laski 58,3 (71,8) %:iin. Oma pääoma kasvoi 1 344,9 (1 174,1) milj. euroon. Optioiden ja vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi on parantanut omaa pääomaa ja omavaraisuusastetta. Korollinen vieras pääoma laski 865,3 (920,5) milj. euroon ja nettovelka 792,6 (851,6) milj. euroon. Maaliskuun lopussa rahavaroja oli 72,7 (68,9) milj. euroa.

Investoinnit ja yritysostot

Tammi-maaliskuussa SanomaWSOY:n investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 15,1 (15,3) milj. euroa. Ne kohdistuivat esimerkiksi tietojärjestelmien hankintoihin ja korvausinvestointeihin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 2,2 (2,6) milj. euroa.

Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yritysostoja kuten ei vertailukaudellakaan.

Hallinto

Katsauskauden jälkeen varsinainen yhtiökokous vahvisti 4.4.2007 SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen ja valitsi erovuoroiset jäsenet uudelleen. Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

SanomaWSOY:n johtamismallia uudistettiin katsauskauden jälkeen. 5.4.2007 alkaen konsernin johtoryhmän (Executive Management Group) muodostavat konsernin toimitusjohtaja Hannu Syrjänen sekä liiketoimintaryhmien johtajat Eija Ailasmaa (Sanoma Magazines), Mikael Pentikäinen (Sanoma), Jacques Eijkens (SanomaWSOY Education and Books), Tapio Kallioja (SWelcom) ja Erkki Järvinen (Rautakirja). Johtoryhmän valtuudet ja vastuut säilyivät ennallaan.

Johtamismallin uudistamisen yhteydessä SanomaWSOY:n hallitus nimesi sijaiset SanomaWSOY:n ylimmälle johdolle: SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjäsen sijaisena toimii Sanoma Magazinesin toimitusjohtaja Eija Ailasmaa, Sanoman toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen sijainen on Helsingin Sanomien toimitusjohtaja Pekka Soini, SanomaWSOY Educationin toimitusjohtaja Jacques Eijkensin sijainen on WSOY:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Elonen, SWelcomin toimitusjohtaja Tapio Kalliojan sijaisena jatkaa teknologiajohtaja Pekka Jaakola ja Rautakirjan toimitusjohtaja Erkki Järvisen sijainen on Rautakirjan hallintojohtaja Hellevi Kekäläinen.

Samalla SanomaWSOY perusti konsernitoiminnot (Corporate Center) tukemaan liiketoimintaryhmiä. Konsernitoiminnot koostuvat seuraavista päätoiminnoista: strateginen kehitys, lakiasiat, taloushallinto, henkilöstöhallinto ja konserniviestintä. Konsernitoimintojen johdossa jatkavat Nils Ittonen, vastuualueenaan rahoitus, kiinteistöt ja riskienhallinta, Kerstin Rinne, vastuualueenaan lakiasiat, sekä Matti Salmi, vastuualueenaan taloushallinto. Vastuualueita täsmennetään ja muiden toimintojen vetäjät nimetään myöhemmin. Konsernitoimintojen johtajat raportoivat toimitusjohtajalle.

Hallituksen valtuudet

Katsauskaudella oli voimassa vuoden 2006 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antama valtuutus osakepääoman korottamisesta. Se päättyi varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.4.2007. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta katsauskaudella.

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2007 valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakepääoman korottamisesta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 200 000 kappaletta. Nämä omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksetaan niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus on myös valtuutettu päättämään vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan SanomaWSOY:n osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Osakkeet ja omistus

Tammi-maaliskuussa SanomaWSOY:n osakkeista vaihtui 12 % kauden keskimääräisestä osakekannasta eli noin 20,1 miljoonaa osaketta. SanomaWSOY:n osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 439,6 (425,2) milj. euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön markkina-arvo oli 3 663,8 (3 519,1) milj. euroa. Osakkeen katsauskauden päätöskurssi oli 22,21 (21,97). Osakkeen keskikurssi oli 21,89 euroa ja hinta vaihteli 20,56 ja 22,97 euron välillä. Yhtiöllä oli kauden lopussa 16 644 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 11,4 (9,2) % osakkeista ja äänistä. Yhtiö ei omistanut omia osakkeitaan maaliskuun lopussa.

Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä SanomaWSOY antanut liputusilmoituksia. Maaliskuun lopussa SanomaWSOY:n rekisteröity osakepääoma oli 70 933 145,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 164 960 803 kappaletta.

Katsauskauden jälkeen SanomaWSOY:n osakepääoma nousi, kun 76 vaihdettavan pääomalainan osuutta vaihdettiin 47 760 uuteen osakkeeseen. Vaihdon jälkeen SanomaWSOY:n osakepääoma oli 70 953 682,09 euroa ja yhtiöllä oli 165 008 563 osaketta. SanomaWSOY:n osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 19.4.2007 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 20.4.2007.

Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2006 osinkoa 0,95 (0,90) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 11.4.2007 ja osinko maksettiin 18.4.2007. SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Mm. kustantamisen ja kaupan alalla merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan karttuvat pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on pienin.Vuoden 2007 näkymät

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 edellisvuotta enemmän. Vuonna 2006 liikevaihto kasvoi 4,6 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2006 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 288,2 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2007 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2007 SanomaWSOY jatkaa merkittäviä panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi myös talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen lisääntyminen konsernin toimintamaissa. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät markkinakehitykseen.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2007, tosin hieman vuotta 2006 hitaammin. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,4 %, Belgiassa 2,1 % ja Suomessa 3,0 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 2,6 %, Tshekissä 4,9 % ja Venäjällä 6,0 %. ZenithOptimedian arvioiden mukaan mediamainonta kasvaa SanomaWSOY:n päämarkkina-alueilla bruttokansantuotetta nopeammin vuonna 2007. Yksityinen kulutus lisääntyy arvioiden mukaan vuonna 2007 Suomessa 2,5 %, Hollannissa 2,2 %, Belgiassa 2,0 %, Tshekissä 4,0 % ja Venäjällä 10,6 %. Unkarissa yksityisen kulutuksen arvioidaan laskevan 0,5 %.Sanoma Magazines

Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtikustantajista. Ryhmä toimii 13 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa toimintaansa muihin, erityisesti interaktiivisiin viestintäkanaviin.


- Vahvat lehtibrändit kiinnostavat lukijoita.
- Sähköisten ilmoitustuottojen kasvu oli merkittävää, ja ryhmän verkkoliiketoiminta kasvoi yhteensä 42 %.
- Lehtilanseerauksiin ja verkkotoiminnan kehittämiseen panostettiin.
- Liikevaihto ja -voitto kasvoivat selvästi.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. euroa

1-3/2007

1-3/2006

Muutos,%

1-12/2006

Liikevaihto

287,1

264,1

8,7

1 155,9

Liikevoitto

32,1

23,3

37,9

128,8

% liikevaihdosta

11,2

8,8

11,1

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

30,9

23,3

32,8

126,2

% liikevaihdosta

10,8

8,8

10,9

Taseen loppusumma

1 894,8

1 692,6

11,9

1 910,0

Investoinnit

3,4

4,1

-17,2

16,5

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

5 485

5 093

7,7

5 302

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

5 037

4 650

8,3

4 848


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT *

1-3/2007

1-3/2006

Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl

305

232

Myydyt aikakauslehdet, tuhansia

108 128

107 328

Aikakauslehtien myytyjen ilmoitussivujen määrä

13 549

12 082

* Sisältää yhteisyritykset


Tammi-maaliskuussa Sanoma Magazinesin liikevaihto kasvoi 8,7 % ja oli 287,1 (264,1) milj. euroa. Valtaosa kasvusta tuli Sanoma Magazines Internationalista, Sanoma Magazines Belgiumista ja verkkoliiketoiminnasta. Ryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto nousi 6,2 %. Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 17 (17) % tuli Suomesta. Hollantilainen lehtijakeluyhtiö Aldipress siirtyi Rautakirjalle 1.1.2007 alkaen ja vertailuluvut on oikaistu vastaavasti.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 16 % ensimmäisellä neljänneksellä ja olivat 29 (27) % liikevaihdosta. Kaikki liiketoiminnat kehittyivät myönteisesti, mutta pääosin kasvua toivat verkkomainonta Hollannissa ja Sanoma Magazines International.

Myös levikkituotot nousivat, kasvua 5 %, ja olivat 59 (61) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta. Levikkituottoja lisäsivät mm. irtonumeromyynnin parantuminen Belgiassa ja tilaustuottojen kasvu Suomessa ja Belgiassa.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto oli 119,8 (116,7) milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat, kun erityisesti verkkomainonta kehittyi myönteisesti. Tammi-maaliskuussa verkkomainonta kasvoi 44 %. Erityisesti vahvat lehtibrändit kuten Aku Ankka ja äskettäin uudistetut Libelle ja Margriet kiinnostivat lukijoita, mutta kokonaisuudessaan levikkituotot jäivät hieman vertailukaudesta. Sanoma Magazines Netherlands vahvisti verkkoliiketoimintaansa ostamalla taloussivusto Belegger.nl:n maaliskuussa.

Liikevaihto Sanoma Magazines Internationalissa kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 65,8 (58,1) milj. euroon. Liikevaihtoa nosti ilmoitustuottojen kasvaminen lähes kaikissa toimintamaissa, erityisesti Venäjällä, Ukrainassa ja Unkarissa, jossa verkkomainonta kehittyy myönteisesti. Levikkituotot olivat edellisvuoden tasolla. Tammi-maaliskuussa Sanoma Magazines International teki useita lanseerauksia ja yritysostoja verkkoliiketoiminnassa. Lisäksi se kehitti lehtivalikoimaansa lanseeraamalla kaksi uutta lehteä ja myymällä tai lopettamalla kuusi nimikettä.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto nousi 52,5 (44,7) milj. euroon osin syyskuussa 2006 hankittujen erikoislehtien ansiosta. Sekä ilmoitus- että levikkituotot kasvoivat. Erityisesti irtonumeromyynti parani merkittävästi. Vertailukaudella liikevaihtoa pienensivät irtonumerojakelun ongelmat. Sanoma Magazines Belgium lanseerasi tammikuussa yli 40-vuotiaille suunnatun naistenlehti Milon.

Liikevaihto Sanoma Magazines Finlandissa kasvoi 50,1 (45,8) milj. euroon. Ilmoitus- ja levikkituotot nousivat. Irtonumerotuotot kasvoivat hieman ja tilaustuotot selvästi. Sanoma Magazines Finlandin lehdet ovat onnistuneet jatkuvasti lisäämään levikkejään. Kausivaihteluiden vuoksi joistakin lehdistä ilmestyi vertailukautta useampia numeroita.

Sanoma Magazinesin liikevoitto parani merkittävästi ja oli 32,1 (23,3) milj. euroa. Tulokseen sisältyy 1,2 (0,0) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja lehtien myynnistä. Vertailukaudella tulosta paransi 2,0 milj. euron kauppahinnan oikaisu vuoden 2001 yritysoston ehtojen mukaisesti.

Sanoma Magazines Netherlandsin tulos tammi-maaliskuussa parani pääosin maltillisen kulukehityksen ja kustannusten ajoittumisen seurauksena. Sanoma Magazines Internationalin liikevoitto parani myynnin vahvan kehityksen ja lanseerauskustannusten vertailukaudesta poikkeavan ajoituksen ansiosta. Irtonumeromyynnin kasvu paransi merkittävästi Sanoma Magazines Belgiumin tulosta. Vertailukaudella liikevoittoa pienensivät ongelmat irtonumerojakelussa. Sanoma Magazines Finlandin liikevoitto kasvoi myynnin hyvän kehityksen ansiosta.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan verkkoliiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun erityisesti Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Kilpailun Hollannin mainos- ja lukijamarkkinoilla ennakoidaan jatkuvan kovana. Nopeinta kehitys on kuitenkin verkkomedioissa, joissa Sanoma Magazinesillä on Hollannissa vahva asema.

Vuonna 2007 Sanoma Magazinesin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.Sanoma

Sanoma on Suomen johtava sanomalehtikustantaja. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä, paikallis- ja kaupunkilehtiä ja tarjoaa digitaalisia palveluja.


- Toiminnallinen tulos parani merkittävästi.
- Ilmoitustuotot kasvoivat markkinoita nopeammin. Kehitys oli myönteistä erityisesti Helsingin Sanomissa, Sanoma Kaupunkilehdissä ja Sanoma Lehtimediassa.
- Sähköiset ilmoitustuotot jatkoivat vahvaa kehitystään.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. euroa

1-3/2007

1-3/2006

Muutos,%

1-12/2006

Liikevaihto

122,4

112,6

8,7

457,1

Liikevoitto

19,6

16,1

21,5

62,7

% liikevaihdosta

16,0

14,3

13,7

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

19,6

14,5

35,3

61,0

% liikevaihdosta

16,0

12,8

13,3

Taseen loppusumma

502,3

489,5

2,6

526,6

Investoinnit

2,9

4,0

-25,7

16,5

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 624

2 598

1,0

2 672

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 326

2 298

1,2

2 378


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-3/2007

1-3/2006

ILMOITUSVOLYYMI, PALSTAKILOMETRIÄ

Helsingin Sanomat

11,2

10,4

Ilta-Sanomat

1,6

1,7

Kaupunkilehdet

9,7

7,6

Lehtien jakelumäärä, Kaupunkilehdet, milj. kpl

29,8

25,3

TARKASTETTU LEVIKKI, KPL

1-12/2006

1-12/2005

Helsingin Sanomat

426 117

430 785

Ilta-Sanomat

186 462

195 673

VERKKOPALVELUITA, ERI KÄVIJÖITÄ VIIKOSSA

1-3/2007

1-3/2006

Iltasanomat.fi

916 501

793 402

HS.fi

727 736

569 222

Huuto.net

403 568

376 447

Oikotie.fi

293 888

222 656

Taloussanomat.fi

176 955

68 724

Keltainenpörssi.fi

112 819

70 925


Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä Sanoman liikevaihto nousi 8,7 % ja oli 122,4 (112,6) milj. euroa. Liikevaihtoa lisäsi erityisesti ilmoitustuottojen voimakas kasvu Helsingin Sanomissa, Sanoma Kaupunkilehdissä, Sanoma Lehtimediassa sekä verkossa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 7,4 %.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat tammi-maaliskuussa yhteensä 15 % ja olivat 55 (52) % liikevaihdosta. Levikkituotot kasvoivat 3 % ja olivat 39 (41) % Sanoman liikevaihdosta.

Sanoman raportointirakennetta on uudistettu vastaamaan paremmin toiminnan painopisteitä. Vertailuluvut vuodelta 2006 on oikaistu vastaavasti. Sanoman raportoitavia liiketoimintoja ovat vuodesta 2007 alkaen Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, muu kustantaminen ja muut toiminnot. Muuhun kustantamiseen kuuluvat maakunta- ja paikallislehtiä kustantava Sanoma Lehtimedia, kaupunkilehtiliiketoimintayksikkö Sanoma Kaupunkilehdet, yritysasiakkaille palveluja tarjoava Sanoma Business Services -liiketoimintayksikkö (Taloussanomat, Lehtikuva, Esmerk) sekä Sanoma Digital. Muihin toimintoihin sisältyvät puolestaan Sanoman tietohallinto- ja painotoiminnot.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa nousi 72,3 (66,8) milj. euroon. Helsingin Sanomien ilmoitustuotot kasvoivat selvästi. Huomattavimmin nousivat työpaikkailmoittelu, 29 %, ja mainonta verkossa, 28 %. Myös Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat, vaikka lehden levikki väheni hieman. Katsauskauden jälkeen Helsingin Sanomat nosti omistusosuutensa sähköisten rekrytointijärjestelmien toimittaja Skillnetissä 51 %:iin. Kauppa vahvistaa Helsingin Sanomien ja Oikotie.fi:n markkinajohtajuutta työpaikkailmoittelussa.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikössä liikevaihto kasvoi 23,6 (22,3) milj. euroon. Ilmoitustuotot nousivat hieman, mutta valtaosan kasvusta toi irtonumeromyynti. Irtonumerotuotot kasvoivat syksyllä 2006 toteutetun hinnankorotuksen ansiosta. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 58,2 (59,3) %. 75-vuotisjuhlavuottaan viettävä Ilta-Sanomat uudisti maaliskuussa viikonloppuliitteensä sekä verkkopalvelunsa, jonka kävijämäärä on kasvanut tasaisesti.

Muun kustantamisenliikevaihto nousi 24,3 (20,8) milj. euroon. Pääosa kasvusta tuli Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksiköstä, jossa ilmoitustuotot kasvoivat selvästi. Myös lehtien määrä kasvoi vertailukaudesta, kun Sanoma hankki Metro-lehden Suomen toiminnot syyskuussa 2006. Kaupunkilehtivalikoimaa kehitettiin yhä mm. brändiuudistuksin. Liikevaihto kasvoi myös Sanoma Lehtimediassa ja Sanoma Business Services -liiketoimintayksikössä. Taloussanomien verkkoversion kehitystä jatkettiin edelleen, ja sen kävijämäärät ovat lisääntyneet voimakkaasti.

Muun toiminnan liikevaihto oli 38,5 (37,5) milj. euroa, ja se koostui valtaosin sisäisestä myynnistä.

Sanoman liikevoitto parani selvästi ja oli 19,6 (16,1) milj. euroa. Vertailukauden liikevoittoon sisältyi 1,7 milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, kun Sanoma Lehtimedia luopui helmikuussa 2006 Aina Group Oyj:n osakkeista. Tammi-maaliskuussa liikevoitto parani ilmoitustuottojen kasvun ansiosta selvästi Helsingin Sanomissa. Ilta-Sanomien tulosta paransi erityisesti irtonumerotuottojen kasvu. Myös muun kustantamisen liikevoitto ilman myyntivoittoja parani, kun kaikki yksiköt paransivat tulostaan. Muun toiminnan tulos heikkeni hieman.

Verkkoliiketoimintoihin keskittyvä Sanoma Digital aloitti toimintansa 1.1.2007. Yhtiön omistavat yhdessä Sanoma, Sanoma Magazines Finland ja SWelcom. Sanoma omistaa yhtiöstä enemmistön.

Sanoma hakee kasvua mm. uusista liiketoiminnoista. Myös mediamainonnan myönteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan kuluvalla tilikaudella ja irtonumerotuottojen jatkavan kasvuaan.


Vuonna 2007 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.

SanomaWSOY Education and Books

SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmä on merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, jolla on toimintaa Hollannissa, Suomessa, Unkarissa, Belgiassa ja Puolassa. Ryhmä on myös Suomen johtava kirjankustantaja, ja se tarjoaa yrityksille suunnattua informaatiota ja palveluja.


- Kausiluonteisuus kasvoi oppimateriaalien vuoden 2006 yritysostojen seurauksena.
- Kotimainen kaunokirjallisuus myi ensimmäisellä neljänneksellä hyvin.
- WSOYpron kielipalvelut kasvoivat edelleen.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. euroa

1-3/2007

1-3/2006

Muutos,%

1-12/2006

Liikevaihto

52,2

45,4

15,1

309,2

Liikevoitto

-6,5

-4,3

50,6

48,0

% liikevaihdosta

-12,4

-9,5

15,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

-6,5

-4,3

50,6

48,0

% liikevaihdosta

-12,4

-9,5

15,5

Taseen loppusumma

595,3

484,4

22,9

598,2

Investoinnit

1,2

1,7

-31,9

8,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 723

2 039

33,6

2 455

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 293

1 854

23,7

2 106


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-3/2007

1-3/2006

OPPIMATERIAALIT

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

300

177

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

55

39

KUSTANTAMINEN

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

142

151

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

10

50

Myydyt kirjat, milj. kpl

2,1

1,4


SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmän liikevaihto nousi tammi-maaliskuussa 15,1 % ja oli 52,2 (45,4) milj. euroa. Kasvua toivat lähinnä oppimateriaalikustantaminen sekä helmikuussa 2006 hankitut yrityksille suunnatut kielipalvelut. Ryhmän liikevaihdosta 45 (44) % tuli Suomen ulkopuolelta. Konserninrakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,5 %.

Oppimateriaalien liikevaihto ylsi 20,0 (15,3) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi Hollannissa ja Belgiassa. Hieman kasvua toi myös Unkarin liiketoiminta, joka hankittiin kesäkuussa 2006. Myynti pieneni vertailukaudesta Puolassa kausiluonteisten vaihteluiden vuoksi. Katsauskauden jälkeen unkarilaisesta oppimateriaalikustantaja Lángista tuli kokonaan SanomaWSOY Educationin omistama.

Kustantamisen liikevaihto nousi ensimmäisellä neljänneksellä 26,3 (24,2) milj. euroon. Yleisen kirjallisuuden myynti kasvoi hieman vertailukaudesta, kun erityisesti kotimainen kaunokirjallisuus menestyi. Myös yrityksille suunnattua informaatiota ja palveluja tuottava WSOYpro kasvoi. Sen liikevaihtoa nosti pääasiassa helmikuussa 2006 hankittu kielipalveluita tuottava AAC Global. Maaliskuussa 2007 kielipalveluja laajennettiin, kun AAC Global hankki Suomessa Käännöstoimisto Noodin.

Muun toiminnan liikevaihto oli 12,0 (10,3) milj. euroa, ja se koostui lähinnä painamisesta. Kustantamisen ja oppimateriaalien kausiluonteisuus vaikuttaa osittain myös muun toiminnan liikevaihtoon.

Tammi-maaliskuussa ryhmän liikevoitto oli -6,5 (-4,3) milj. euroa. Tulosta heikensi pääasiassa oppimateriaalitoiminnan kausiluonteisuus. Oppimateriaalitoimintojen kasvaminen lisää ryhmän liiketoiminnan kausiluonteisuutta, sillä oppimateriaalit myydään pääasiassa vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä. Kustantamisen liikevoitto säilyi edellisvuoden tasolla, mutta muun toiminnan tulos jäi hieman vertailukaudesta.

SanomaWSOY Education and Books jatkaa kolmen pääliiketoimintansa kehittämistä. Painopisteinä ovat oppimateriaalien kansainvälistäminen, yleisen kirjallisuuden markkinajohtajuuden säilyttäminen Suomessa sekä yrityksille suunnatun informaation ja palvelujen, erityisesti kielipalvelujen laajentaminen.

Vuonna 2007 SanomaWSOY Education and Booksin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.

SWelcom

Sähköisen viestinnän liiketoimintaryhmä SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. Welho on maan suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalvelujen tarjoaja.


- Radio Rockin ja Radio Aallon aloitus oli menestyksekäs, Radio Rockilla ennakoitua enemmän kuulijoita.
- Tv-kanava JIM sai heti alussa vahvan aseman miesten keskuudessa.
- Welho uudisti laajakaistatarjontaansa, kuluttajille samaan hintaan entistä nopeampia yhteyksiä.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. euroa

1-3/2007

1-3/2006

Muutos,%

1-12/2006

Liikevaihto

35,2

33,3

5,7

131,8

Liikevoitto

2,9

3,2

-9,9

12,5

% liikevaihdosta

8,3

9,7

9,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

2,9

3,2

-9,9

12,5

% liikevaihdosta

8,3

9,7

9,5

Taseen loppusumma

163,0

150,4

8,4

158,6

Investoinnit

2,7

1,4

92,7

15,2

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

465

435

6,9

437

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

431

393

9,5

398


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-3/2007

1-3/2006

Nelosen ja JIMin osuus televisiomainonnasta

29,3 %

32,0 %

Nelosen ja JIMin päiväpeitto

44 %

45 %

Nelosen ja JIMin kaupallinen katseluosuus

21,8 %

23,6 %

Nelosen ja JIMin valtakunnallinen katseluosuus

10,6 %

10,8 %

Kaapeli-tv-liittymiä, 1 000 kpl (31.3.)

308

295

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl (31.3.)

69

46

Laajakaistaisia internetliittymiä, 1 000 kpl (31.3.)

90

72


SWelcomin liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi 5,7 % ja oli 35,2 (33,3) milj. euroa. Liikevaihtoa nosti erityisesti Welhon liikevaihdon kasvu. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto nousi 9,9 %. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 56 (58) %.

Televisio- ja radiotoimintaan kuuluvat mainosrahoitteiset tv-kanavat Nelonen ja JIM sekä Radio Rock ja Radio Aalto. Tv- ja radiotoiminnan liikevaihto ylsi tammi-maaliskuussa 19,9 (19,2) milj. euroon erityisesti uusien toimintojen ansiosta. Televisiokanavien yhteenlaskettu osuus tv-mainonnasta oli 29,3 (32,0) %. Nelosen katseluosuudet eri ikäryhmissä jäivät alle vertailukauden tason, mutta helmikuun lopussa aloittanut tv-kanava JIM tavoitti katsojansa hyvin.

Myös radiotoiminnan aloitus oli onnistunut. Radio Rockin viikkotavoittavuus oli maaliskuussa 781 000 ja Radio Aallon 336 000 kuuntelijaa. Radio Rockin kanavaosuus Suomen kaikesta kaupallisesta radionkuuntelusta oli 10 % ja Radio Aallon 2 %. Radio Rock on kuunnelluin kanava 20-44-vuotiaiden miesten keskuudessa.

Welhon liikevaihto kasvoi voimakkaasti erityisesti hyvän maksu-tv-, laajakaista- ja digisovitinmyynnin ansiosta. Welho toteutti uudistuksen, jossa laajakaistayhteyksien nopeudet kasvoivat hinnan säilyessä ennallaan. Welho on sopinut Helsingin opetusviraston kanssa PCTV-palvelusta, jolla maanpäälliset maksuttomat digi-tv-kanavat tuodaan kouluihin siten, että tv-ohjelmia voidaan seurata verkkoon kytketyltä tietokoneelta ilman erillistä digisovitinta.

SWelcomin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 2,9 (3,2) milj. euroa. Liikevoittoa pienensivät kehityspanokset vuoden 2007 alussa aloittaneisiin tv- ja radiokanaviin.

SWelcom jatkaa edelleen digitaalisten liiketoimintojensa kehitystyötä sekä verkossa toimivien yhteisöllisten palvelujen kehittämistä. Syksyllä 2007 aloittaa valtakunnallinen sarja- ja elokuvaohjelmistoon painottuva maksullinen tv-kanava.

SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2007. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan hieman huolimatta merkittävistä kehityspanostuksista.

Rautakirja

Rautakirja on markkinajohtaja Suomessa ja Baltiassa kioskikaupassa, lehtijakelussa ja elokuvateattereissa sekä Romanian lehtijakelussa. Lisäksi Rautakirja on markkinajohtaja Suomen ja Viron kirjakaupassa sekä vuoden 2007 alusta Hollannin lehtijakelussa. Lehtijakelu ja kioskikauppa ovat laajentuneet myös Venäjälle.


- Liikevaihto nousi kaikissa liiketoiminnoissa kirjakauppaa lukuun ottamatta, yhteensä kasvua oli 6,5 %.
- Kioskikauppa laajentaa Venäjällä.
- Viihde- ja vapaa-aika vahvistaa asemiaan Baltian maissa.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. euroa

1-3/2007

1-3/2006

Muutos,%

1-12/2006

Liikevaihto

192,4

180,7

6,5

799,9

Liikevoitto

9,0

10,4

-13,5

54,7

% liikevaihdosta

4,7

5,7

6,8

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

9,0

10,4

-13,5

54,7

% liikevaihdosta

4,7

5,7

6,8

Taseen loppusumma

544,5

501,2

8,6

586,9

Investoinnit

4,5

4,1

9,8

23,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

7 568

7 377

2,6

7 496

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

6 177

5 859

5,4

5 932


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-3/2007

1-3/2006

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia

50 889

48 379

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

1 747

1 696

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

2 321

2 041

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia

94 834

92 395


Rautakirjan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 6,5 % ja oli 192,4 (180,7) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa ja liiketoiminnoissa kirjakauppaa lukuun ottamatta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,6 %. Liikevaihdosta 33 (32) % tuli Suomen ulkopuolelta. Hollantilainen lehtijakeluyhtiö Aldipress yhdistettiin Rautakirjaan 1.1.2007 alkaen. Aldipressin luvut on oikaistu vertailuvuoden lukuihin.

Kioskikaupan liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa ja nousi 86,9 (82,3) milj. euroon. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy kesäkuussa 2006 myydyn Pizza Hut -ravintolaketjun liikevaihto. Suomen R-kioskeissa myönteisimmin kehittyivät perinteiset kioskituotteet ja matkaviestintä. Asiakasmäärät kasvoivat kaikissa toimintamaissa. Maaliskuussa Rautakirja laajensi kioskikauppatoimintaansa Venäjälle perustamalla venäläisen Partner Service Groupin kanssa yhteisyrityksen, josta Rautakirja omistaa 70 %. Toiminta aloitetaan modernilla kioskikonseptilla Moskovassa, ja tarkoituksena on avata 50 kioskia ensimmäisenä toimintavuonna. Myöhemmin tavoitteena on laajentua Venäjän muihin suuriin kaupunkeihin.

Lehtijakelun liikevaihto kasvoi alkuvuonna 56,2 (50,7) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi Baltiassa, Romaniassa, Suomessa ja Venäjällä, mutta laski hieman Hollannissa, missä irtonumeromarkkinat ovat olleet haasteelliset jo pidemmän aikaa. Aldipressin jakelumäärät vähenivät hieman vertailukaudesta. Suomessa lehtijakeluliikevaihtoa kasvatti iltapäivälehtien arkinumeroiden hinnankorotus sekä aikakauslehtien myynnin hyvä kehitys alkuvuonna. Suomen Lehtipisteen toimintaa täydennettiin hankkimalla helmikuussa Printcenter, joka on erikoistunut myymälämarkkinoinnin tuotteisiin ja palveluihin.

Kirjakaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 29,6 (30,2) milj. euroa. Suomen myymälämyynnin liikevaihto kasvoi, mutta tilausmyynti väheni, mikä johtui lähinnä kirjastoliiketoiminnasta luopumisesta syksyllä 2006. Virossa liikevaihto kasvoi.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoimintaan kuuluvat elokuvateatterit Suomessa ja Baltiassa sekä monitoimiareena Hampurissa. Liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa ja oli 23,5 (20,1) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti mm. elokuvateatteritoiminnan laajeneminen lähinnä Suomessa vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla yritysostojen ja uusien monisaliteattereiden ansiosta. Katsojamäärät kasvoivat erityisesti Latviassa ja Liettuassa. Katsauskauden jälkeen Rautakirja vahvisti asemiaan Baltian maissa, kun se avasi uuden elokuvakeskuksen Liettuan Kaunaksessa ja laajensi Forum Cinemas Home Entertainment -ketjua Latviassa.

Rautakirjan liikevoitto alkuvuonna oli 9,0 (10,4) milj. euroa. Kioski- ja kirjakaupan tulokset jäivät hieman edellisvuodesta. Lehtijakelun liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Vertailukaudella tulokseen sisältyi 0,4 milj. euroa kauppahinnan oikaisua Aldipressin osalta vuoden 2001 yritysoston ehtojen mukaisesti. Viihde- ja vapaa-aika -liiketoiminta paransi liikevoittoaan.

Jatkuvalla kehitystyöllä, kansainvälistymisellä ja yrityshankinnoilla turvataan Rautakirjan kasvu ja menestyminen myös jatkossa. Laajentumisen kohdealueina ovat Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet.

Vuonna 2007 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä


SanomaWSOY OYJ
Hallitus

KONSERNITULOSLASKELMA

milj. euroa

1-3/2007

1-3/2006

Muutos,%

1-12/2006

LIIKEVAIHTO

663,7

612,5

8,4

2 742,1

Liiketoiminnan muut tuotot

13,3

15,4

-13,9

57,2

Materiaalit ja palvelut

294,9

280,9

5,0

1 243,3

Henkilöstökulut

158,4

145,6

8,8

595,5

Liiketoiminnan muut kulut

135,0

124,8

8,2

532,2

Poistot ja arvonalentumiset

34,6

30,9

12,0

135,8

LIIKEVOITTO

54,0

45,6

18,4

292,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,8

1,9

-8,1

8,4

Rahoituserät

-7,1

-6,2

13,9

-24,5

TULOS ENNEN VEROJA

48,6

41,3

17,8

276,3

Tuloverot

-13,7

-12,4

11,1

-68,0

TILIKAUDEN TULOS

34,9

28,9

20,7

208,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

35,5

32,5

9,5

209,5

Vähemmistölle

-0,6

-3,6

-1,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, EUR

0,22

0,21

4,1

1,32

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR

0,21

0,21

4,1

1,31


KONSERNITASE

milj. euroa

31.3.2007

31.3.2006

Muutos,%

31.12.2006

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

565,6

562,2

0,6

572,3

Sijoituskiinteistöt

10,0

10,9

-8,6

10,0

Liikearvo

1 401,2

1 335,0

5,0

1 392,7

Muut aineettomat hyödykkeet

365,8

312,6

17,0

368,1

Osuudet osakkuusyrityksissä

70,3

62,5

12,4

68,2

Myytävissä olevat sijoitukset

16,4

16,6

-1,2

16,4

Laskennalliset verosaamiset

46,3

53,9

-14,0

45,2

Muut saamiset

36,4

35,1

3,6

38,4

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 512,0

2 388,8

5,2

2 511,3

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus

159,3

145,8

9,3

150,1

Saamiset

428,6

381,7

12,3

389,3

Myytävissä olevat sijoitukset

0,0

Rahavarat

72,7

68,9

5,5

81,5

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

660,6

596,4

10,8

620,9

VARAT YHTEENSÄ

3 172,6

2 985,2

6,3

3 132,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,0

67,5

5,1

70,9

Muu oma pääoma

1 273,9

1 106,6

15,1

1 234,8

1 344,9

1 174,1

14,5

1 305,7

Vähemmistön osuus

14,8

12,3

20,2

17,0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 359,6

1 186,4

14,6

1 322,7

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat

95,6

90,4

5,8

96,2

Eläkevelvoitteet

57,1

64,8

-12,0

57,6

Varaukset

7,8

10,9

-28,6

7,8

Korollinen vieras pääoma

43,7

129,6

-66,3

44,2

Muu vieras pääoma

34,7

26,3

31,7

36,0

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

7,4

10,4

-29,0

7,9

Korollinen vieras pääoma

821,6

790,9

3,9

819,7

Muu vieras pääoma

745,2

675,5

10,3

740,1

VELAT YHTEENSÄ

1 812,9

1 798,8

0,8

1 809,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 172,6

2 985,2

6,3

3 132,2


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osake-pääoma

Muu oma pääoma

Vähemmistön osuus

Yhteensä

OMA PÄÄOMA 31.12.2005

67,5

1 074,0

16,3

1 157,7

Muuntoeron muutos

-1,5

0,0

-1,5

Muut erät

-0,2

-0,2

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

-1,7

0,0

-1,8

Katsauskauden tulos

32,5

-3,6

28,9

KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ

30,7

-3,6

27,1

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

Optioiden käyttö

0,0

0,6

0,6

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

1,3

1,3

Osingonjako

-0,6

-0,6

Muutos vähemmistön osuudessa

0,2

0,2

OMA PÄÄOMA 31.3.2006

67,5

1 106,6

12,3

1 186,4

OMA PÄÄOMA 1.1.2007

70,9

1 234,8

17,0

1 322,7

Muuntoeron muutos

1,1

0,0

1,1

Muut erät

0,3

0,3

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

1,4

0,0

1,4

Katsauskauden tulos

35,5

-0,6

34,9

KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ

36,9

-0,6

36,3

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

0,0

0,7

0,8

Optioiden käyttö

0,0

0,0

0,0

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

1,4

1,4

Osingonjako

-1,1

-1,1

Muutos vähemmistön osuudessa

-0,4

-0,4

OMA PÄÄOMA 31.3.2007

71,0

1 273,9

14,8

1 359,6


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa

1-3/2007

1-3/2006

Muutos,%

1-12/2006

Tilikauden tulos

34,9

28,9

20,7

208,4

Oikaisut

43,5

36,0

20,8

158,1

Käyttöpääoman muutos

-34,3

-50,3

-31,9

4,9

Rahoituserät ja verot

-22,8

-17,1

33,3

-111,5

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

21,3

-2,5

259,9

Investointien rahavirta

-30,0

-3,8

688,7

-132,9

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

-8,6

-6,3

37,7

127,0

Rahoituksen rahavirta

-17,4

-15,0

15,9

-136,0

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS

-26,0

-21,3

22,3

-8,9

Rahavarojen kurssierot

0,2

-1,2

1,1

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

-25,8

-22,5

14,7

-7,8

Rahavarat 1.1.

77,1

84,9

-9,2

84,9

Rahavarat 31.3. / 31.12.

51,2

62,4

-17,9

77,1


TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET

SanomaWSOY-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

SanomaWSOY soveltaa kaikkia 1.1.2007 voimaan tulleita IASB:n julkaisemia standardeja, standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

2007

2006

2006

2006

2006

2006

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands

119,8

116,7

138,7

127,4

148,3

531,2

Sanoma Magazines International

65,8

58,1

59,7

57,9

71,9

247,6

Sanoma Magazines Belgium

52,5

44,7

48,2

43,8

51,9

188,6

Sanoma Magazines Finland

50,1

45,8

47,1

47,3

53,1

193,2

Eliminoinnit

-1,2

-1,2

-1,3

-1,2

-0,9

-4,7

YHTEENSÄ

287,1

264,1

292,3

275,2

324,3

1 155,9

SANOMA

Helsingin Sanomat

72,3

66,8

66,2

62,9

71,4

267,3

Ilta-Sanomat

23,6

22,3

23,4

22,8

23,7

92,2

Muu kustantaminen

24,3

20,8

21,4

20,2

24,8

87,3

Muut

38,5

37,5

36,5

34,9

36,8

145,6

Eliminoinnit

-36,3

-34,8

-33,6

-32,5

-34,2

-135,2

YHTEENSÄ

122,4

112,6

113,8

108,2

122,4

457,1

SANOMAWSOY EDUCATION AND BOOKS

Oppimateriaalit

20,0

15,3

69,7

77,3

25,4

187,7

Kustantaminen

26,3

24,2

22,1

19,0

30,7

96,0

Muut

12,0

10,3

9,7

11,3

12,0

43,3

Eliminoinnit

-6,0

-4,5

-4,3

-4,3

-4,7

-17,8

YHTEENSÄ

52,2

45,4

97,2

103,3

63,4

309,2

SWELCOM

Tv ja radio

19,9

19,2

21,0

13,4

22,8

76,5

Muut

15,6

14,3

13,2

14,0

14,6

56,0

Eliminoinnit

-0,3

-0,2

-0,1

-0,2

-0,1

-0,6

YHTEENSÄ

35,2

33,3

34,1

27,2

37,2

131,8

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

86,9

82,3

94,4

91,4

101,0

369,1

Lehtijakelu

56,2

50,7

57,5

56,6

58,7

223,6

Kirjakauppa

29,6

30,2

22,5

37,2

49,0

138,9

Viihde ja vapaa-aika

23,5

20,1

15,7

18,0

28,0

81,7

Eliminoinnit

-3,9

-2,6

-3,2

-3,6

-3,9

-13,4

YHTEENSÄ

192,4

180,7

186,8

199,6

232,9

799,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-25,6

-23,6

-25,1

-25,3

-37,9

-111,9

YHTEENSÄ

663,7

612,5

699,2

688,2

742,2

2 742,1


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

2007

2006

2006

2006

2006

2006

Sanoma Magazines

32,1

23,3

35,3

28,2

41,9

128,8

Sanoma

19,6

16,1

15,0

15,0

16,5

62,7

SanomaWSOY Education and Books

-6,5

-4,3

33,8

25,6

-7,1

48,0

SWelcom

2,9

3,2

4,0

0,4

4,8

12,5

Rautakirja

9,0

10,4

8,1

13,7

22,5

54,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,1

-3,1

-3,4

-2,9

-4,7

-14,1

YHTEENSÄ

54,0

45,6

92,8

80,1

73,9

292,5


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

31.3.2007

31.3.2006

Muutos,%

31.12.2006

Kirjanpitoarvo 1.1.

572,3

566,5

1,0

566,5

Lisäykset

11,3

10,4

8,5

59,4

Liiketoimintojen hankinta

0,4

1,2

-66,2

15,5

Vähennykset

-0,8

-0,3

-5,3

Liiketoimintojen myynti

-0,8

0,0

-2,3

Tilikauden poistot

-16,2

-15,4

5,0

-62,9

Tilikauden arvonalentumiset

0,0

0,0

-0,2

Kurssierot ja muut muutokset

-0,6

0,0

1,6

Kirjanpitoarvo 31.3. / 31.12.

565,6

562,2

0,6

572,3

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat 6,3 milj. euroa (2006:7,8 milj. euroa).


VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

31.3.2007

31.3.2006

Muutos, %

31.12.2006

OMASTA PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Kiinnitykset

8,8

9,7

-9,3

10,5

Pantit

18,7

10,8

72,7

18,4

Muut

0,4

1,0

-55,2

0,4

YHTEENSÄ

28,0

21,5

29,9

29,4

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

7,9

7,9

0,0

7,9

YHTEENSÄ

7,9

7,9

0,0

7,9

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

0,1

0,2

-15,5

0,1

YHTEENSÄ

0,1

0,2

-15,5

0,1

MUUT VASTUUT

Vastuut muista vuokrasopimuksista

251,7

234,0

7,6

249,1

Rojaltit

24,9

20,3

22,7

15,9

Muut vastuut

44,4

43,7

1,7

47,2

YHTEENSÄ

321,1

298,0

7,7

312,2

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ

357,1

327,6

9,0

349,6


JOHDANNAISSOPIMUKSET

NIMELLISARVOT, milj. euroa

31.3.2007

31.3.2006

Muutos, %

31.12.2006

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

100,0

Asetetut

54,8

YHTEENSÄ

154,8


KÄYVÄT ARVOT, milj. euroa

31.3.2007

31.3.2006

Muutos, %

31.12.2006

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Asetetut

-0,1

YHTEENSÄ

-0,1


TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

2007

2006

2006

2006

2006

2006

LIIKEVAIHTO

663,7

612,5

699,2

688,2

742,2

2 742,1

Liiketoiminnan muut tuotot

13,3

15,4

12,8

13,8

15,2

57,2

Materiaalit ja palvelut

294,9

280,9

306,6

322,0

333,8

1 243,3

Henkilöstökulut

158,4

145,6

148,7

142,0

159,1

595,5

Liiketoiminnan muut kulut

135,0

124,8

129,8

124,3

153,3

532,2

Poistot ja arvonalentumiset

34,6

30,9

34,0

33,5

37,3

135,8

LIIKEVOITTO

54,0

45,6

92,8

80,1

73,9

292,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,8

1,9

2,3

3,4

0,8

8,4

Rahoituserät

-7,1

-6,2

-7,5

-6,1

-4,7

-24,5

TULOS ENNEN VEROJA

48,6

41,3

87,6

77,4

70,1

276,3

Tuloverot

-13,7

-12,4

-25,3

-18,2

-12,1

-68,0

TILIKAUDEN TULOS

34,9

28,9

62,3

59,2

58,0

208,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

35,5

32,5

62,2

57,2

57,6

209,5

Vähemmistölle

-0,6

-3,6

0,1

2,0

0,4

-1,1Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään 3.5.2007 klo 13 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin osavuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 15.00 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 20 3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat). Puhelun koodi on SanomaWSOY.

Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla www.sanomawsoy.fi, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi

SanomaWSOY on Pohjoismaiden johtava mediakonserni, joka toimii monipuolisesti viestinnän eri osa-alueilla yli 20:ssä Euroopan maassa. Konserniin kuuluu viisi liiketoimintaryhmää: Sanoma Magazines, Sanoma, SanomaWSOY Education and Books, SWelcom ja Rautakirja. Vuonna 2006 konsernissa työskenteli yli 18 000 ihmistä ja sen liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa.