SanomaWSOY:n vuositulos 2005SanomaWSOY:n tulos 2005 ylitti edellisvuoden ennätystason. Liikevoitto parani 301,3 (296,7) milj. euroon. Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 269,1 (270,9) milj. euroa. Tulos osaketta kohden nousi 1,45 (1,31) euroon. Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 735,0 (740,9) ja liikevoitto 79,6 (105,3) milj. euroa. Osingoksi ehdotetaan 0,90 (0,80) euroa osakkeelta.

Vuoden 2006 näkymät

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2006. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,0 %, Belgiassa 1,8 % ja Suomessa 3,2 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 3,7 %, Tshekissä 4,4 % ja Venäjällä 5,6 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2006 noin 4 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2005 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 269,1 milj. euroa.


Tavoitteiden toteuttaminen ja keskeiset tapahtumat

SanomaWSOY:n keskeiset strategiset tavoitteet ovat kestävä kasvu ja kannattavuus.

Vuoden aikana aikakauslehtitoiminta laajeni. Venäjän johtava aikakauslehtikustantaja Independent Media Holding yhdistettiin Sanoma Magazines Internationaliin maaliskuun alussa, kun tarvittavat hyväksynnät yrityskaupalle saatiin. Toiminta Serbia ja Montenegrossa alkoi helmikuussa. Joulukuussa Sanoma Magazines International solmi aiesopimuksen Gruner + Jahrin ja Styrian kanssa yhteistyöstä aikakauslehtien kustantamisessa Adrianmeren alueella eli Kroatiassa, Serbia ja Montenegrossa sekä Sloveniassa.

Rautakirjan lehtijakelu kansainvälistyi edelleen: Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät elokuussa Independent Median omistaman jakeluyhtiö TK Pressexpon siirtämisen Rautakirjan omistukseen. Romanian Hiparion Distribution ja Liettuan Impress Teva yhdistettiin Rautakirjaan alkuvuonna 2005 ja vuoden aikana Rautakirja lisäsi omistustaan Hiparion Distributionissa 99 %:iin. Kioskikauppa puolestaan laajeni Liettuaan, kun kilpailuviranomaiset hyväksyivät joulukuussa kaupan, jolla Rautakirja osti Liettuan johtavan Lietuvos Spauda -kioskiketjun.

Konserni panosti vahvasti liiketoiminnan kehittämiseen ja markkina-asemien vahvistamiseen. Tuote- ja palveluvalikoimaa kehitettiin mm. lehtiuudistuksin ja -lanseerauksin. WSOY jatkoi toimintatapojen yhtenäistämistä ja synergiaetujen hyödyntämistä uudessa oppimateriaalit-liiketoiminnassa. SWelcom panosti erityisesti Nelosen ohjelmistoon. Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikkö kasvoi edelleen mm. yritysostojen, uusien jakelusopimusten ja lanseerausten ansiosta. Sähköisten liiketoimintojen kehittämishankkeita toteutettiin kaikissa liiketoimintaryhmissä.

Keskittyminen ydinliiketoimintaan jatkui. Rautakirja luopui ravintolatoiminnasta tammikuun aikana ja Sanoma Lehtimedia myi sanomalehtien jakeluun keskittyneen Etelä-Karjalan Jakelun liiketoiminnan Suomen Postille 1.9.2005 alkaen. WSOY myi elokuussa digitaalipaino Darkin, syyskuussa kalentereita kustantavan ja painavan Ajasto-konsernin ja lokakuussa Lönnberg Painot. WSOY keskittyy jatkossa oppimateriaaleihin Euroopassa ja kustannustoimintaan Pohjoismaissa. Rautakirja myi joulukuussa omistamansa 50 %:n osuuden tshekkiläisestä kioskiyhtiö CZ Retailistä ranskalaiselle yhteistyökumppanilleen Hachette Distribution Servicesille.

SanomaWSOY:n tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan päämarkkina-alueidensa bruttokansantuotetta nopeammin. Konsernin strateginen liikevoittoprosenttitavoite on 12 %. Tavoitteet perustuvat arvioon toimintaympäristön vakaasta kehityksestä.


Toimintaympäristö

Vuonna 2005 talous kasvoi SanomaWSOY:n tärkeimmissä toimintamaissa epätasaisesti: Bruttokansantuote kasvoi tutkimuslaitosten arvioiden mukaan Suomessa 1,6 % ja Hollannissa 0,8 %. Belgiassa kasvua oli 1,5 %. Itäisen Keski-Euroopan maissa kasvu oli nopeampaa. BKT nousi arvioiden mukaan Unkarissa 2,7 %, Tshekissä 4,9 % ja Venäjällä 6,0 %.

Tutkimuslaitosten arvioiden mukaan yksityinen kulutus kasvoi vuonna 2005 Suomessa 3,5 % ja Belgiassa 1,0 %, mutta säilyi Hollannissa edellisvuoden tasolla. Unkarissa kasvua oli 2,9 % ja Tshekissä 2,6 %. Venäjällä yksityinen kulutus kasvoi 11,5 %.

Vuonna 2005 mediamainonta kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa 3 %. Sanomalehti¬mainonta kasvoi 2 % ja työpaikkailmoittelu 13 %. Mainonta aikakauslehdissä kasvoi 5 % ja televisiossa 2 %. ZenithOptimedian ennakkotietojen mukaan aikakauslehtimainonta säilyi Belgiassa edellisvuoden tasolla ja kasvoi Hollannissa 1 %, Unkarissa 8 % ja Tshekissä 9 %. Aikakauslehtimainonnan osuus mainonnasta laski yhä hieman Hollannissa, Belgiassa ja Unkarissa.

Suomen Kustannusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan kirjojen myynti vuonna 2005 säilyi edellisvuoden huipputasolla. Oppimateriaalien myynti Suomessa kasvoi opetussuunnitelmien uudistumisen seurauksena 14 %. Oppikirjamarkkinoiden arvioidaan kasvaneen hieman myös Hollannissa ja Belgiassa.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti vuonna 2005 kasvoi Suomessa 0,5 %.


Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto vuonna 2005 kasvoi 4,7 % ja oli 2 622,3 (2 504,6) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä Rautakirjaa lukuun ottamatta. Kasvua toivat erityisesti uudet liiketoiminnat Venäjällä, Hollannissa ja Belgiassa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,9 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22 (20) %. Liikevaihdosta 50,9 (55,0) % tuli Suomesta, 44,7 (43,4) % muista EU-maista ja 4,4 (1,6) % muista maista.


Tulos

Konsernin tulos ylitti edellisvuoden ennätystason. Vuonna 2005 liikevoitto kasvoi 1,5 %, 301,3 (296,7) milj. euroon ja oli 11,5 (11,8) % liikevaihdosta. Liikevoittoa kasvattivat erityisesti WSOY:n uusien oppimateriaalitoimintojen toisella ja kolmannella neljänneksellä kertynyt tulos ja Helsingin Sanomien hyvä kehitys. Vuonna 2004 Malmberg yhdisteltiin WSOY:n lukuihin takautuvasti 15.7. alkaen viimeisellä neljänneksellä, kun yritysosto oli saatu päätökseen. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 32,2 (25,8) milj. euroa. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto oli 269,1 (270,9) milj. euroa.

Vuonna 2005 saatiin päätökseen kiinteistöjen realisointiohjelma, jossa myytiin suurin osa kiinteistöistä, pois lukien maa-alueet, jotka eivät ole SanomaWSOY:n omassa käytössä. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot kiinteistöistä olivat 5,8 (11,1) milj. euroa. Näiden sijoituskiinteistöjen realisointi laskee jatkossa konsernin muiden yhtiöiden tulosta, kun odotettavissa ei enää ole vuokratuottoja tai myyntivoittoja.

SanomaWSOY:n nettorahoituskulut olivat 25,1 (28,8) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 10,6 (20,5) milj. euroa. Konsernin sijoitusluonteinen arvopaperisalkku realisoitiin vuonna 2004. Tilikaudella ei ollut vastaavia rahoitustuottoja. Rahoituskulut olivat 35,7 (49,3) milj. euroa. Ne koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 30,3 (34,4) milj. euroa. Rahoituskuluja ovat merkittävästi pienentäneet konsernin lainasalkun uudelleenjärjestely vuoden 2004 lopussa ja se, että osa SanomaWSOY Oyj:n vaihtovelkakirjalainasta vaihdettiin osakkeiksi vuoden 2005 aikana. Liiketoiminnan rahavirta oli 260,9 (241,2) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 1,69 (1,58) euroa.

Tulos ennen veroja parani 5,3 %, 286,0 (271,6) milj. euroon. Konsernin suhteellinen veroaste laski, sillä verovapaat myyntivoitot lisääntyivät, verokanta aleni ja edellisiltä vuosilta tehtiin vero-oikaisuja. Tulos osaketta kohden nousi 1,45 (1,31) euroon.


Tase ja rahoitusasema

Konsernitase oli vuoden 2005 lopussa 2 972,0 (2 693,6) milj. euroa. Rahoitusasema parani edelleen ja oli vahva. SanomaWSOY:n omavaraisuus¬aste oli 41,3 (38,6) % ja velkaantumisaste 72,8 (81,5) %. Oma pääoma nousi 1 159,1 (986,0) milj. euroon. Korollinen vieras pääoma oli 928,7 (894,8) milj. euroa ja nettovelka 843,8 (804,5) milj. euroa. Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli noin 2. Joulukuun lopussa rahavaroja oli 84,9 (90,3) milj. euroa.


Investoinnit

Vuonna 2005 SanomaWSOY investoi 361,2 (281,6) milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat Sanoma Magazinesin Independent Media -yritysosto sekä JHC Arena Holdingin ja Hampurin areenan siirtyminen Rautakirjan omistukseen. Independent Median investoinniksi kirjattiin 154,7 milj. euroa. Investointi Hampurin monitoimiareenaan kasvatti Rautakirjan tasearvoa 76,5 milj. eurolla. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 16,2 (16,9) milj. euroa.


Hallinto

SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2005 valitsi uudelleen hallitukseen erovuoroiset jäsenet Robert Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Robin Langenskiöldin. Hallituksessa jatkoivat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtajaksi valittu Sari Baldauf sekä jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Konsernin johtoryhmässä vuonna 2005 olivat Hannu Syrjänen (pj.), Eija Ailasmaa, Nils Ittonen, Erkki Järvinen, Jorma Kaimio, Tapio Kallioja, Mikael Pentikäinen, Kerstin Rinne ja Matti Salmi.

SanomaWSOY:n tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Johanna Perälä, KHT, sekä Pekka Nikula, KHT.


Henkilöstö

Vuonna 2005 SanomaWSOY-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 16 885 (16 209) henkilöä. Kokoaikaisiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 14 256 (13 651). Sanoma Magazinesin palveluksessa oli keskimäärin 5 275 (4 524) henkilöä, Sanoman 2 782 (2 746), WSOY:n 2 311 (2 188), SWelcomin 425 (415) ja Rautakirjan 6 023 (6 261). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 70 (74) henkilöä. Sanoma Magazinesin ja WSOY:n henkilöstö kasvoi yritysostojen seurauksena.


Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti 12.4.2005 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla. Henkilöstökannusteet on rajattu valtuutuksen ulkopuolelle.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen myös päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.

Hallitus ei käyttänyt valtuutuksiaan vuonna 2005.


Osakkeet ja omistus

Vuonna 2005 SanomaWSOY:n osakkeista annettiin kaksi liputusilmoitusta. SanomaWSOY:n pääosakkaat Aatos Erkko ja Patricia Seppälän kuolinpesä myivät 1.3.2005 yhteensä 10 miljoonaa B-osaketta, mikä paransi huomattavasti osakkeen likviditeettiä. Myynnin seurauksena Aatos Erkon ja hänen hallinnoimiensa yhtiöiden yhteenlaskettu omistus osakepääomasta laski alle yhden neljäsosan (1/4) ja hänen henkilökohtainen omistuksensa alle yhden viidesosan (1/5). SanomaWSOY:n osakepääomaa korotettiin 22.7.2005, jolloin Robin Langenskiöldin ja Rafaela Seppälän omistusosuudet osakepääomasta pienenivät alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

SanomaWSOY:n osakevaihto lähes kolminkertaistui vuonna 2005. A-osaketta vaihdettiin yhteensä 189 380 (309 491) kappaletta ja B-osaketta 81 050 272 (29 558 799) kappaletta. A-osakkeiden vaihto oli 0,82 (1,33) % vuoden keskimääräisestä osakekannasta ja B-osakkeiden 61,83 (22,76) %. SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli 20,05 euroa ja hinta vaihteli 16,85 ja 23,99 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 19,72 euroa ja hinta liikkui 17,07 eurosta 21,60 euroon.

Vuoden 2005 lopussa SanomaWSOY:n markkina-arvo oli 3 121,5 (2 632,2) milj. euroa. A-osakkeen tilikauden päätöskurssi oli 21,17 (17,20) ja B-osakkeen 19,67 (17,19) euroa. Yhtiöllä oli vuoden lopussa 14 987 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli tällöin 8,97 (4,23) % osakkeista ja 3,13 (1,87) % äänistä. Yhtiö ei omistanut omia osakkeitaan vuoden 2005 lopussa.

Vuonna 2005 yhteensä 6 024 vaihdettavan pääomalainan lainaosuutta vaihdettiin 3 786 280 B-osakkeeksi. Vuoden lopussa lainapääomaa oli jäljellä 90,3 milj. euroa. Jäljellä olevan lainan laimentava vaikutus osakkeiden määrään oli vuoden 2005 lopussa enintään 5 676 932 B-osaketta eli 3,49 % vaihdon jälkeisistä kaikista osakkeista ja 0,94 % niiden tuottamista äänistä.


Optio-oikeudet

SanomaWSOY:llä on kaksi optiojärjestelmää. Optiojärjestelmissä ovat mukana SanomaWSOY:n kaikki liiketoimintaryhmät. Vuoden 2005 lopussa Optiojärjestelmä 2001:stä liikkeellä oli yhteensä 2 733 450 optio-oikeutta konsernin 179 johtohenkilöllä. 2004-optio-oikeuksia oli liikkeellä yhteensä 2 267 500 kappaletta 222 johtohenkilöllä.

Optiojärjestelmä 2001:n kaksi ensimmäistä erää on listattu Helsingin Pörssissä. Vuoden 2005 aikana 7 300 kappaleella 2001A- ja 21 850 kappaleella 2001B-optio-oikeuksia merkittiin yhteensä 29 150 B-osaketta. Optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet siitä päivästä alkaen, jolloin osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin.

Jaettujen ja varastoitujen optioiden, mukaan lukien 2004C-optiot, perusteella merkittävät osakkeet olisivat yhteensä 4,41 % SanomaWSOY:n osakkeista vaihdon jälkeen ja niillä olisi 1,2 % yhtiön äänistä mikäli ei tapahdu muita muutoksia osakepääomassa.


Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2004 osinkoa 0,80 (1,00) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 15.4.2005 ja osinko maksettiin 22.4.2005. Vuodelta 2005 jaettavaksi osingoksi hallitus ehdottaa 0,90 (0,80) euroa osakkeelta. SanomaWSOY:n hallitus on tarkistanut konsernin osingonjaon periaatteita. SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.


Riskit ja riskienhallinta

Konserni ottaa hallittuja riskejä hyödyntääkseen liiketoimintamahdollisuudet parhaimmalla mahdollisella tavalla. SanomaWSOY on selvittänyt merkittävimpiä riskejään vuoden 2005 aikana.
Toimialan tavanomaiset liiketaloudelliset riskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittymiseen. Mediamainonta reagoi herkästi taloudellisiin suhdannemuutoksiin. SanomaWSOY:n liikevaihdosta vain noin viidennes tulee mediamainonnasta.

Konsernin viisi liiketoimintaryhmää toimivat monipuolisesti median eri osa-alueilla yli 20:ssä Euroopan maassa. Näin konsernin tulos ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisen liiketoimintayksikön kehityksestä. SanomaWSOY:llä on laaja tuotevalikoima, mikä pienentää yksittäisen tuotteeseen tai tuotelanseeraukseen liittyvän riskin merkitystä konsernille. SanomaWSOY:n kansainvälisiin liiketoiminta-alueisiin, aikakauslehtien ja oppimateriaalien kustantamiseen sekä lehtijakeluun, ei pääsääntöisesti kohdistu poliittisia riskejä.

Teknologian nopean kehityksen vaikutus liiketoiminnan luonteeseen on tunnistettu liiketoiminnan riskialueeksi. Myös tietojärjestelmät ja niiden toimivuus ovat merkittäviä monille konsernin liiketoiminnoille.

SanomaWSOY on kasvanut viime vuosina voimakkaasti yritysostoin. Yritysostojen myötä konsernin taseessa on noin 1,5 mrd. euroa liikearvoa (goodwill), julkaisuoikeuksia ja muita hankittuihin yrityksiin liittyviä aineettomia hyödykkeitä. IFRS-raportointiin siirtymisen jälkeen liikearvoa ei poisteta säännöllisesti, vaan poistojen sijaan tehdään arvonalentumistestaus vähintään vuosittain tai aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta. Arvoja tarkastellaan säännöllisesti syksyisin konsernin strategisten suunnitelmien valmistuttua. Tilikauden arvonalentumiset olivat 1,8 (1,5) milj. euroa. Viitteitä muista arvonalentumisista ei ole havaittu.

SanomaWSOY:n toiminta perustuu pääasiassa toimistotiloissa tehtävään työhön, josta ei aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja. SanomaWSOY:n toiminnan aiheuttama ympäristökuormitus on muun graafisen alan tavoin vähäistä, eikä erityisiä ympäristöriskejä ole havaittu.


Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee vuosineljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Kustantamisen kausiluonteisuus vaikuttaa osaltaan myös painamiseen.

Liiketoimintojen kausiluonteisuuden vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on heikoin ja viimeinen vahvin.


Sanoma Magazines
Aikakauslehtien kustantaminen ja jakelu. Sanoma Magazines kuuluu Euroopan viiden suurimman kuluttaja-aikakauslehtikustantajan joukkoon. Ryhmä tarjoaa lukijoilleen ja ilmoittajilleen 289 lehteä 12 maassa. Lisäksi Sanoma Magazines laajentaa toimintaansa muihin, erityisesti interaktiivisiin viestintäkanaviin.

Sanoma Magazinesin liikevaihto vuonna 2005 nousi 1 181,9 (1 097,8) milj. euroon pääasiassa uusien Venäjän ja Ukrainan toimintojen ansiosta. Kirjauskäytäntöä yhden Sanoma Uitgeversin yhtiön osalta on muutettu ja aiemmin osakkuusyhtiönä käsitelty yhtiö on yhdistelty yhteisyrityksenä vuonna 2005. Vertailutiedot vuodelta 2004 on oikaistu vastaavasti. Muutos vaikuttaa Sanoma Magazinesin ja Sanoma Uitgeversin tuloslaskelmaan ja taseeseen. Sanoma Magazinesin konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,9 %. Ryhmän ilmoitustuotot kasvoivat edellisvuodesta 21 % lähinnä uusien toimintojen vuoksi ja olivat 23 (21) % liikevaihdosta. Levikkituotot kasvoivat 4 % ja olivat 56 (58) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta. Irtonumeromyynti laski Hollannissa ja Belgiassa, mutta tilaustuotot kehittyivät hyvin kaikilla markkina-alueilla.

Hollannissa toimivan Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 541,2 (542,9) milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat 1 % Hollannissa jatkuneesta vaikeasta markkinatilanteesta ja ilmoitustuottoihin kohdistuneesta paineesta huolimatta. Ilmoitustuotot olivat 18 (18) % Sanoma Uitgeversin liikevaihdosta. Levikkituotot laskivat 2 %. Tilaustuotot kehittyivät hyvin, mutta yksityisen kulutuksen heikko kehitys vaikutti irtonumeromyyntiin. Sanoma Uitgevers jatkoi aktiivisesti tulevaisuuden markkina-asemiensa turvaamista ja kehitti edelleen vuonna 2004 lanseerattuja lehtiään. Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kehittyi vahvasti. Panostukset Hollannin sähköiseen liiketoimintaan jatkuivat.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 212,4 (138,3) milj. euroon pääasiassa Venäjän ja Ukrainan uusien toimintojen ansiosta. Independent Median liikevaihto maalis - joulukuussa 2005 oli 64,3 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi myös muissa toimintamaissa lukuun ottamatta Tshekkiä, jossa levikkituotot laskivat, kun kuluttajia kiinnostivat aiempaa edullisemmat lehdet. Ilmoitustuotot kasvoivat 95 % ja olivat 45 (36) % Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta. Kasvua toi pääosin Venäjä, jossa erityisesti Cosmopolitan menestyi. Ilmoitustuotot kehittyivät hyvin myös Unkarissa, Bulgariassa, Kroatiassa ja Romaniassa. Levikkituotot nousivat Venäjällä, Ukrainassa, Unkarissa, Romaniassa, Serbia ja Montenegrossa, Bulgariassa ja Kroatiassa. Yhteensä levikkituotot kasvoivat 20 %. Vuoden aikana tehtiin kahdeksan merkittävää lehtilanseerausta. Joulukuussa Sanoma Magazines International solmi aiesopimuksen Gruner + Jahrin ja Styrian kanssa yhteistyöstä aikakauslehtien kustantamisessa Adrianmeren alueella eli Kroatiassa, Serbia ja Montenegrossa sekä Sloveniassa.

Liikevaihto Sanoma Magazines Belgiumissa laski hieman vuonna 2005 ja oli 184,4 (186,0) milj. euroa. Ilmoitustuotot säilyivät edellisvuoden tasolla huolimatta mainosmyynnin laskusta ranskankielisellä alueella ja olivat 29 (29) % liikevaihdosta. Levikkituotot kasvoivat 1 %. Liikevaihtoa laski joistakin vähemmän kannattavista toiminnoista luopuminen. Sanoma Magazines Belgium on uudistamassa jakelujärjestelmäänsä. Yhtiö investoi myös sähköiseen liiketoimintaan mm. ostamalla pienten lasten vanhemmille suunnatun zappybaby.be -sivuston.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto kehittyi hyvin ja nousi 184,3 (174,8) milj. euroon. Kasvua toi levikkituottojen nousu. Tärkeimpien lehtien hyvä kehitys, onnistuneet lanseeraukset vuonna 2004 ja muutamien nimikkeiden kasvanut ilmestymistiheys kasvattivat tilaustuottoja. Myös irtonumeromyynti nousi hieman edellisvuodesta. Levikkituotot kasvoivat yhteensä 9 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 1 % ja olivat 16 (16) % liikevaihdosta.

Aldipressin liikevaihto oli 118,6 (115,7) milj. euroa. Aldipressin Hollannissa jakelemien irtonumeroiden määrä kasvoi hieman. Myös uudet tuoteryhmät, kuten viihdetuotteet, ja muut kustantajille tarjottavat palvelut kehittyivät hyvin. Aldipress jatkoi toimintansa kehittämistä vuoden aikana ja sai päätökseen palautuskeskuksensa siirtämisen Duiveniin.

Vuonna 2005 Sanoma Magazinesin kokonaisinvestoinnit olivat 206,9 (20,0) milj. euroa. Independent Median investoinniksi kirjattiin 154,7 milj. euroa. Muut investoinnit kohdistuivat pääasiassa tietojärjestelmiin ja yksiköiden muuttoihin.

Sanoma Magazinesin liikevoitto laski 129,1 (139,7) milj. euroon. Vuonna 2005 ei ollut merkittäviä kertaluonteisia myyntivoittoja (vuonna 2004: 2,4 milj. euroa). Sanoma Uitgeversin tulos laski selvästi. Irtonumeromyynnin laskua kompensoi osin sähköisen liiketoiminnan hyvä kehitys. Tulos parani Sanoma Magazines Internationalissa, lähinnä Venäjän ja Ukrainan toimintojen vaikutuksesta. Independent Median liikevoitto oli 7,0 milj. euroa. Sanoma Magazines Belgiumin tulos parani hieman kustannussäästöjen seurauksena. Sanoma Magazines Finland teki kasvaneiden tilaustuottojen ansiosta historiansa parhaan toiminnallisen tuloksen, mutta liikevoitto jäi hieman vuodesta 2004, jolloin tulokseen sisältyi myyntivoitto Milvus Förlagsista. Aldipressin tulos jäi edellisvuoden tasolle palautuskeskuksen siirrosta aiheutuneiden kustannusten vuoksi.

Katsauskauden jälkeen Sanoma Uitgeversin vt. toimitusjohtaja Christina von Wackerbarth sai päätökseen selvityksensä Hollannin toimintojen uudelleenorganisoinnista. Uusi toimitusjohtaja nimitettäneen muutaman kuukauden kuluessa.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan kasvuun erityisesti Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Myös sähköistä liiketoimintaa kehitetään edelleen. Kilpailun Hollannin mainos- ja lukijamarkkinoilla odotetaan säilyvän kovana. Vuonna 2006 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.


Sanoma
Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma on Suomen johtava sanomalehtikustantaja. Pohjoismaiden suurimman tilattavan sanomalehden, Helsingin Sanomien, lisäksi Sanoma kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä, paikallislehtiä ja kaupunkilehtiä sekä näihin liittyviä verkkopalveluita.

Vuonna 2005 Sanoman liikevaihto nousi 446,4 (435,2) milj. euroon. Liikevaihtoa kasvatti pääasiassa ilmoitustuottojen kasvu. Ilmoitustuotot kasvoivat Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomissa, Taloussanomissa ja Sanoma Kaupunkilehdissä. Eniten liikevaihdon kasvua toi Helsingin Sanomat
-liiketoimintayksikkö.

Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat vuoden aikana 6 % ja olivat 51 (49) % ryhmän liikevaihdosta. Voimakkainta kasvu oli uudessa Sanoma Kaupunkilehdet -yksikössä ja Ilta-Sanomat
-liiketoimintayksikössä. Verkkomainonta kasvoi merkittävästi. Neljännellä neljänneksellä Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat 2 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ryhmän levikkituotot säilyivät edellisen vuoden tasolla ja olivat 42 (43) % Sanoman liikevaihdosta. Tilaustuotot kasvoivat hieman, mutta Ilta-Sanomat -liiketoimintayksikön irtonumeromyynti laski.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto nousi 261,1 (254,4) milj. euroon, kun sekä ilmoitus- että levikkituotot kasvoivat. Syksyllä 2004 alkanut mainosmarkkinoiden kasvu hidastui hieman loppuvuonna 2005 ja ilmoitustuotot nousivat vuoden aikana 4 %. Työpaikkailmoittelu kasvoi 11 %. Lievästä levikin laskusta huolimatta Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat hieman. Helsingin Sanomat vahvisti paikallista asemaansa ja monikanavaisuuttaan ostamalla toukokuussa Radio Helsingin ja uudistamalla verkkopalveluitaan. Myös luokiteltujen ilmoitusten sähköinen palvelu Oikotie kehittyi erinomaisesti.

Ilta Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 93,7 (95,2) milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat 7 %, mutta levikkituotot jäivät edellisvuodesta, kun irtonumerotuotot laskivat. Iltapäivälehtimarkkinat Suomessa laskivat 2 %. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 60,3 (60,8) %. Vuoden aikana Ilta-Sanomat kehitti erityisesti verkkoliiketoimintaansa. Heinäkuussa ostettiin verkkohuutokauppapalvelu Huuto.net, joka nosti Ilta-Sanomat -liiketoimintayksikön Suomen suurimmaksi luokiteltujen ilmoitusten palveluntarjoajaksi verkossa.

Sanoma Lehtimedian liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 48,0 (47,9) milj. euroa. Päivittäistavarakaupan rakennemuutokset laskivat joidenkin lehtien ilmoitustuottoja. Kokonaisuudessaan liiketoimintayksikön ilmoitustuotot säilyivät edellisvuoden tasolla. Levikkituotot kasvoivat 2 %, vaikka suurimpien päivälehtien levikit laskivat hieman.

Vuoden aikana panostettiin Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikköön. Kaupunkilehtien jakelumäärät kasvoivat mm. Uutislehti 100:n keväällä saamien jakelusopimusten ja Kaupunkilehti Vartin laajentumisen ansiosta. Yritysasiakkaille suunnatut palvelut, eli Taloussanomat, Esmerk ja Lehtikuva, koottiin uuteen Sanoma Business Services -liiketoimintayksikköön.

Vuonna 2005 Sanoman kokonaisinvestoinnit olivat 22,9 (24,9) milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin Sanomalan painoon, julkaisuoikeuksien ostoon ja verkkopalveluiden kehittämiseen.

Sanoman liikevoitto laski 59,1 (70,8) milj. euroon. Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ja varauksen purkua nousi ja oli 58,1 (56,5) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyi merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja huomattavasti edellisvuotta vähemmän; 1,0 (11,3) milj. euroa. Vuonna 2004 liikevoittoon sisältyi myös Nostokonepalvelu Oy:tä koskevan varauksen purkaminen, 3,0 milj. euroa. Sanoman tulosta paransi erityisesti Helsingin Sanomat, jossa liikevoitto kasvoi selvästi liikevaihtoa nopeammin ilmoitustuottojen kasvun ansiosta. Ilta-Sanomat liiketoimintayksikön tulosta heikensi irtonumeromyynnin lasku. Myös Sanoma Lehtimedian operatiivinen tulos laski.

Vuonna 2006 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan erityisesti myönteisenä jatkuvan yleisen mediamainonnan kehityksen ja uusien liiketoimintojen seurauksena. Liikevoiton arvioidaan paranevan hieman toiminnan tehostamisen sekä liikevaihdon kasvun ansiosta.


WSOY
Oppimateriaalit, kustantaminen ja painaminen. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja.

WSOY:n liikevaihto kasvoi 294,4 (253,9) milj. euroon. Kasvua toivat Hollannista ja Belgiasta heinäkuussa 2004 hankitut oppimateriaalitoiminnot, jotka sisältyivät liiketoimintaryhmän lukuihin nyt koko vuoden ajan. WSOY myi kalenterit ja osan painotoiminnoistaan vuoden 2005 aikana. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,4 %.

Oppimateriaalien liikevaihto kasvoi 151,2 (89,0) milj. euroon. Suurin osa kasvusta tuli kesällä 2004 ostetuista toiminnoista. Kasvua toi myös myynnin hyvä kehitys kaikilla markkinoilla. Suomessa opetussuunnitelmien uudistuminen kasvatti myyntiä kaikilla luokka-asteilla. Liikevaihto kasvoi uusien tuotteiden ansiosta myös Hollannissa ja Belgiassa. Puolassa toimivan Young Digital Polandin (YDP) sähköiset oppimistuotteet menestyivät hyvin. Suomessa sähköisen Opit-palvelun käyttömäärä kolminkertaistui ja käyttäjälisenssien määrä nousi 130 000:een. Oppimateriaaliyksiköt Suomessa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa yhdistettiin oppimateriaalit-liiketoiminnaksi vuoden 2005 alussa. Ryhmän sisäistä integrointia jatkettiin kehitysprojekteissa, joilla haetaan kustannustehokkuutta mm. painamisessa, tietojärjestelmissä ja sisällöntuotannossa.

Kustantamisen liikevaihto laski 87,2 (89,7) milj. euroon. Käännetty kaunokirjallisuus sekä lasten ja nuorten kirjat menestyivät edelleen hyvin, mutta kustantajalle tärkeä joulumyynti ei yltänyt edellisvuoden huippulukuihin. Koko vuoden kirjakauppamyynti jäi edellisvuoden tasolle. Kerhomyynti laski, kun panostuksia jäsenhankintaan on vähennetty. Yrityksille ajantasatietoa tuottava WSOYpro kehittyi hyvin, erityisesti sähköiset tuotteet ja kurssitarjonta kiinnostivat asiakkaita. Suurteoksia myyvän Weilin+Göösin liikevaihto kasvoi Suomessa, mutta Bertmark Median myynti laski hieman muissa Pohjoismaissa. Kustannustoiminnassa WSOY:n painoarvo näkyi markkinoilla: WSOY:n kirjat ja kirjailijat menestyivät kirjallisten tunnustusten jaossa ja kirjojen käännösoikeuksien myynti ulkomaille kehittyi edelleen hyvin.

Painamisen liikevaihto oli 51,6 (59,0) milj. euroa. Elokuussa myytiin digitaalipaino Dark ja lokakuussa Lönnberg Painot. WSOY:n liikevaihtoon vuonna 2005 sisältyi 18,6 milj. euroa myytyjen painotoimintojen liikevaihtoa. Jatkossa WSOY keskittyy kirjojen painamiseen.

Kalenterien liikevaihto oli 15,8 (30,3) milj. euroa. Kalentereista luovuttiin syyskuun lopussa. Tämä vaikutti selvästi liiketoimintayksikön koko vuoden liikevaihtoon ja -voittoon.

WSOY:n kokonaisinvestoinnit, 8,1 (204,7) milj. euroa, koostuivat tavanomaisista korvausinvestoinneista, Bulevardin toimitalon peruskorjauksesta ja panostuksista tietojärjestelmiin.

WSOY:n liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 55,8 (29,1) milj. euroa. Tulosta paransivat merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot, 16,5 (0,0) milj. euroa, ja uusien oppimateriaalitoimintojen tuloksen sisältyminen WSOY:n lukuihin koko vuodelta. Kalentereista luopuminen puolestaan heikensi WSOY:n operatiivista tulosta, sillä kalentereiden tulos tehdään perinteisesti neljännellä neljänneksellä.

Vuonna 2005 tehdyistä yritysmyynneistä johtuen WSOY:n liikevaihdon vuonna 2006 arvioidaan laskevan. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan olevan edellisvuoden tasoa.


SWelcom
Sähköinen viestintä. Televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi merkittävin mainosmedia. Welho (aik. Helsinki Televisio, HTV) on maan suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalveluiden tarjoaja.

SWelcomin liikevaihto vuonna 2005 kasvoi edelleen 122,5 (117,5) milj. euroon. Erityisesti Nelosen mainosajan hyvä myynti kasvatti liikevaihtoa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,0 %. Vertailukaudella liikevaihtoon sisältyi huhtikuussa 2004 myyty Måndag Oy. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta on 58 (58) %.

Nelosen liikevaihto kasvoi edelleen hyvin, 71,5 (67,6) milj. euroon. Nelosen markkinaosuus televisiomainonnasta nousi 31 %:iin (30 %). Tv-kanavan historian korkein markkinaosuus, lähes 35 %, saavutettiin kesäkuussa 2005. Vahvoista ohjelmapanostuksista huolimatta Nelosen katseluosuudet jäivät edellisvuodesta, kun televisionkatselu vuonna 2005 jakautui aiempaa selvemmin useammalle kanavalle. Ohjelmapanostuksia jatkettiin yhä: Nelonen mm. solmi vuonna 2005 yhteistyössä Canal+:n kanssa sopimuksen jääkiekon SM-liigan televisioinnista vuosille 2005?2008. Nelonen laajensi tv-mainonnan myyntipalveluaan (sales house -strategia) syksyn aikana ottamalla palveluvalikoimaansa myös Canal+ Sportin mainonnan ja sponsoroinnin myynnin Suomessa.

Nelonen kehittää ohjelmiaan aiempaa monimediaisemmiksi. Erinomainen esimerkki laajasta monimediakonseptista oli syksyllä 2005 esitetty Suomen Robinson, joka yhdisti tv-ohjelmaan nettisivuston, nettiTV:n ja ohjelman tapahtumista toimitetun aikakauslehden.

Welhon uusien maksu-tv-tilauksien ja laajakaistaliittymien määrät nousivat yhä merkittävästi. Kaapeliverkkoon liitettyjen uusien talouksien määrä sen sijaan palautui normaalitasolle ennätysvuosien jälkeen. Welhosta tuli ns. triple play -palveluntarjoaja, kun televisio- ja laajakaistapalvelujen lisäksi myös VoIP-tekniikkaan perustuvat puhelut otettiin palveluvalikoimaan.

SWelcomin liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 9,6 (9,6) milj. euroa. Nelosen liiketulos parani selvästi, mutta laajakaistapalvelujen kova hintakilpailu laski Welhon liiketulosta.

SWelcomin kokonaisinvestoinnit olivat 11,1 (10,7) milj. euroa, joista suurin osa kohdistui Welhon kaapeliverkon ja palvelujen kehittämiseen.

SWelcomin televisiotoiminnot eli tv-kanava Nelonen, kaapelitelevisio- ja laajakaistaoperaattori Welho ja televisio- ja ääniohjelmatuotannon teknisiä palveluita tarjoava Werne jatkavat toimintaansa yhdessä yhtiössä, SW Television Oy:ssä, vuoden 2006 alusta. Sulautuminen parantaa SWelcomin edellytyksiä vastata integroituvan sähköisen viestinnän haasteisiin kaupallisessa televisiotoiminnassa sekä maksutelevisiotoiminnassa.

SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan edelleen kasvavan vuoden 2006 aikana tv-mainonnan, Nelosen markkinaosuuden sekä maksu-tv- ja laajakaistamyynnin kasvun ansiosta. Kasvua haetaan entistä voimakkaammin myös uusista teknologioista ja liiketoiminnoista. Liikevoiton arvioidaan paranevan.


Rautakirja
Kioskikauppa, lehtijakelu, kirjakauppa sekä viihde ja vapaa-aika. Rautakirja on markkinajohtaja Suomessa ja Baltian maissa kioskikaupassa, lehtijakelussa ja elokuvateattereissa. Lisäksi Rautakirja on Suomen markkinajohtaja kirjakaupassa. Lehtijakelu on laajentunut myös Venäjälle sekä Romaniaan ja kirjakaupat Viroon.

Rautakirjan liikevaihto vuonna 2005 oli 635,9 (659,7) milj. euroa. Liikevaihtoa laski ravintolatoiminnan myynti joulukuussa 2004. Liikevaihdosta 18 (12) % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli edellisen vuoden tasoa.

Kioskikaupan liikevaihto laski 345,8 (352,3) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi Virossa ja Latviassa, mutta laski Suomessa, jossa kilpailu päivittäistavarakaupassa jatkui edelleen kovana. R-kioski-ketjussa panostettiin vuoden aikana voimakkaasti kioskien kassajärjestelmän uudistamiseen. Järjestelmä mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden myynnin kioskien kautta. Syksyllä käynnistyi mm. Lippupalvelun lippujen lunastaminen, ja kioskeihin tulee useita uusia palveluita alkuvuonna 2006, kun järjestelmä on toiminnassa R-kioski-ketjun yli 700 kioskissa. Joulukuussa Rautakirja myi 50 %:n osuutensa tshekkiläisestä kioskiyhtiöstä ranskalaiselle yhteistyökumppanilleen Hachette Distribution Servicesille. Liettuan kilpailuviranomaiset hyväksyivät joulukuussa kaupan, jolla Rautakirja osti toukokuussa Liettuan johtavan kioskiketjun, Lietuvos Spaudan. Lietuvus Spauda yhdistettiin Rautakirjaan 1.1.2006 alkaen.

Lehtijakelun liikevaihto kasvoi 98,5 (79,5) milj. euroon. Suurin osa kasvusta tuli vuoden 2005 aikana hankituista uusista yksiköistä Liettuassa, Romaniassa ja Venäjällä. Liikevaihto kasvoi myös Suomessa, Latviassa ja Virossa, jossa Apollo-kirjakauppaketjun tavaralogistiikka ja tukkumyynti siirtyivät lehtijakeluyhtiö Lehepunktille. Suomessa liikevaihtoa kasvatti irtonumeroiden kansihintaisen myynnin nousu 0,5 %:lla. Kotimaisten aikakauslehtien myynti kasvoi, mutta ulkomaisten aikakaus- ja sanomalehtien myynti laski. Iltapäivälehtien heikko kehitys laski kotimaisten sanomalehtien myyntiä. Lehtijakelu kansainvälistyi vuoden aikana selvästi: Alkuvuonna 2005 saatiin päätökseen yritysostot Liettuassa ja Romaniassa, jossa omistusosuutta kasvatettiin vuoden aikana 99 %:iin. Kesäkuussa ostettiin venäläinen lehtijakeluyhtiö TK Pressexpo, jolla on noin 15 %:n markkinaosuus Moskovan alueen modernista lehtijakelusta.

Vuonna 2005 kirjakaupan liikevaihto nousi 135,3 (129,7) milj. euroon. Kasvua toi pääasiassa ketjun voimakas laajentuminen sekä Suomessa että Virossa. Virossa avattiin vuoden aikana kaksi myymälää ja Suomessa vuoden loppupuolella viisi myymälää kauppakeskuksissa. Oppikirjojen, kaunokirjallisuuden ja pokkareiden myynti kehittyi myönteisesti. Erityisen hyvin Suomalainen Kirjakauppa onnistui joulumyynnissä. Myös verkkokirjakauppa kasvatti myyntiään selvästi.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 65,0 (56,8) milj. euroon. Kasvu tuli Rautakirjan omistukseen helmikuussa 2005 siirtyneestä monitoimiareenasta Hampurissa. Elokuva-ala kärsi maailmanlaajuisesti alkuvuonna heikosta tarjonnasta, mikä laski elokuvateattereiden liikevaihtoa myös Suomessa ja Baltiassa. Viimeisellä neljänneksellä markkinoille tuli useita menestyselokuvia, mutta erinomaisesti sujunut neljännes ei paikannut heikkoa alkuvuotta. Finnkinon toimintamaista vain Latviassa kävijämäärät kasvoivat hieman. Suomessa markkina-asema kuitenkin vahvistui.

Muun toiminnan liikevaihto oli 2,6 (52,8) milj. euroa ja se sisältää vuoden 2004 lopussa myydyn ravintolatoiminnan, jonka viimeisistä yksiköistä luovuttiin tammikuun 2005 lopussa.

Rautakirjan kokonaisinvestoinnit vuonna 2005 olivat 111,5 (18,0) milj. euroa. Suurimpia investointeja olivat JHC Arena Holdingin ja Hampurin areenan siirtyminen Rautakirjan omistukseen sekä yritysostot Liettuassa, Romaniassa ja Venäjällä. Lisäksi Rautakirjassa panostettiin vuoden aikana merkittävästi liiketoiminnan järjestelmähankkeisiin sekä uusien liikepaikkojen hankintaan ja vanhojen kunnostukseen. Investointi Hampurin monitoimiareenaan kasvatti Rautakirjan tasearvoa 76,5 milj. eurolla.

Rautakirjan liikevoitto kasvoi 51,2 (47,2) milj. euroon. Liikevoittoa kasvattivat pääasiassa yritysmyynneistä saadut myyntivoitot. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 8,9 (1,0) milj. euroa, ja ne koostuivat pääosin ravintolatoiminnan ja Tshekin kioskien myynnistä. Kioskikaupan operatiivinen tulos jäi edellisvuodesta, kun liikevoitto Suomessa laski. Muissa toimintamaissa tulos parani hieman. Lehtijakelun liikevoittoa paransi erityisesti Suomen Lehtipisteen hyvä tulos. Uusien myymälöiden perustaminen heikensi kirjakaupan tulosta sekä Suomessa että Virossa ja liikevoitto jäi edellisvuodesta. Vaikka loppuvuoden kiinnostava elokuvatarjonta sai katsojat palaamaan teattereihin, viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnan tulos laski, kun elokuvateattereiden kävijämäärät pienenivät selvästi edellisvuodesta.

Kilpailutilanne Rautakirjan toimialoilla kiristyy edelleen kaikissa toimintamaissa. Jatkuvalla kehitystyöllä, kansainvälistymisellä ja yrityshankinnoilla turvataan liiketoimintaryhmän kasvu ja menestyminen myös jatkossa. Laajentumisen kohdealueina ovat Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet. Vuonna 2006 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja paranevan.

Helsingissä

SANOMAWSOY OYJ
Hallitus


Vuositulokset kalvot löydät SWintrasta:
http://swintra.sanomawsoy.fi/swsoy/swsoyintra.nsf/all/306A71EFCCF15587C2256CFE003CE9EE?OpenDocument

Koko tulostiedote on luettavissa konsernin internet-sivuilla:
http://www.sanomawsoy.fi/news/stock_exchange.asp?folder_id=41&document_id=680