SanomaWSOY:n tulos 2005 ylitti edellisvuoden ennätystason. Liikevoitto parani 301,3 (296,7) milj. euroon. Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 269,1 (270,9) milj. euroa. Tulos osaketta kohden nousi 1,45 (1,31) euroon. Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 735,0 (740,9) ja liikevoitto 79,6 (105,3) milj. euroa. Osingoksi ehdotetaan 0,90 (0,80) euroa osakkeelta.

AVAINLUVUT,

10-12

10-12

Muutos,

1-12

1-12

Muutos,

milj. EUR

2005

2004

%

2005

2004

%

Liikevaihto

735,0

740,9

-0,8

2 622,3

2 504,6

4,7

Liikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia

119,0

142,1

-16,2

431,9

421,7

2,4

% liikevaihdosta

16,2

19,2

16,5

16,8

Liikevoitto

79,6

105,3

-24,4

301,3

296,7

1,5

% liikevaihdosta

10,8

14,2

11,5

11,8

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

68,8

87,6

-21,4

269,1

270,9

-0,7

% liikevaihdosta

9,4

11,8

10,3

10,8

Tulos ennen veroja

74,7

88,7

-15,8

286,0

271,6

5,3

% liikevaihdosta

10,2

12,0

10,9

10,8

Tilikauden tulos

73,6

74,3

-1,0

228,4

203,8

12,1

% liikevaihdosta

10,0

10,0

8,7

8,1

Taseen loppusumma

2 972,0

2 693,6

10,3

Bruttoinvestoinnit

361,2

281,6

28,2

% liikevaihdosta

13,8

11,2

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

22,3

22,7

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

15,4

18,0

Omavaraisuusaste, %

41,3

38,6

Velkaantumisaste (Gearing), %

72,8

81,5

Korollinen vieras pääoma

928,7

894,8

3,8

Koroton vieras pääoma

884,3

812,8

8,8

Nettovelka

843,8

804,5

4,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

16 885

16 209

4,2

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

14 256

13 651

4,4

Tulos/osake, EUR

0,46

0,47

-2,6

1,45

1,31

11,1

Tulos/osake, laimennettu, EUR

0,44

0,45

-0,8

1,42

1,26

12,7

Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR

0,78

0,74

5,8

1,69

1,58

7,4

Oma pääoma/osake, EUR

7,28

6,34

14,9

Osinko/osake, EUR*

0,90

0,80

12,5

Osinko tuloksesta, %*

61,98

61,23

Osakekannan markkina-arvo

3 121,5

2 632,2

18,6


* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Kirjauskäytäntöä on muutettu tilikauden 2005 aikana yhden yhtiön osalta. Aiemmin osakkuusyhtiönä käsitelty yhtiö on yhdistelty yhteisyrityksenä ja vertailutiedot vuodelta 2004 on oikaistu vastaavasti.

Vuoden 2006 näkymät

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2006. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,0 %, Belgiassa 1,8 % ja Suomessa 3,2 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 3,7 %, Tshekissä 4,4 % ja Venäjällä 5,6 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2006 noin 4 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2005 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 269,1 milj. euroa.

Tavoitteiden toteuttaminen ja keskeiset tapahtumat

SanomaWSOY:n keskeiset strategiset tavoitteet ovat kestävä kasvu ja kannattavuus.

Vuoden aikana aikakauslehtitoiminta laajeni. Venäjän johtava aikakauslehtikustantaja Independent Media Holding yhdistettiin Sanoma Magazines Internationaliin maaliskuun alussa, kun tarvittavat hyväksynnät yrityskaupalle saatiin. Toiminta Serbia ja Montenegrossa alkoi helmikuussa. Joulukuussa Sanoma Magazines International solmi aiesopimuksen Gruner + Jahrin ja Styrian kanssa yhteistyöstä aikakauslehtien kustantamisessa Adrianmeren alueella eli Kroatiassa, Serbia ja Montenegrossa sekä Sloveniassa.

Rautakirjan lehtijakelu kansainvälistyi edelleen: Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät elokuussa Independent Median omistaman jakeluyhtiö TK Pressexpon siirtämisen Rautakirjan omistukseen. Romanian Hiparion Distribution ja Liettuan Impress Teva yhdistettiin Rautakirjaan alkuvuonna 2005 ja vuoden aikana Rautakirja lisäsi omistustaan Hiparion Distributionissa 99 %:iin. Kioskikauppa puolestaan laajeni Liettuaan, kun kilpailuviranomaiset hyväksyivät joulukuussa kaupan, jolla Rautakirja osti Liettuan johtavan Lietuvos Spauda -kioskiketjun.

Konserni panosti vahvasti liiketoiminnan kehittämiseen ja markkina-asemien vahvistamiseen. Tuote- ja palveluvalikoimaa kehitettiin mm. lehtiuudistuksin ja -lanseerauksin. WSOY jatkoi toimintatapojen yhtenäistämistä ja synergiaetujen hyödyntämistä uudessa oppimateriaalit-liiketoiminnassa. SWelcom panosti erityisesti Nelosen ohjelmistoon. Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikkö kasvoi edelleen mm. yritysostojen, uusien jakelusopimusten ja lanseerausten ansiosta. Sähköisten liiketoimintojen kehittämishankkeita toteutettiin kaikissa liiketoimintaryhmissä.

Keskittyminen ydinliiketoimintaan jatkui. Rautakirja luopui ravintolatoiminnasta tammikuun aikana ja Sanoma Lehtimedia myi sanomalehtien jakeluun keskittyneen Etelä-Karjalan Jakelun liiketoiminnan Suomen Postille 1.9.2005 alkaen. WSOY myi elokuussa digitaalipaino Darkin, syyskuussa kalentereita kustantavan ja painavan Ajasto-konsernin ja lokakuussa Lönnberg Painot. WSOY keskittyy jatkossa oppimateriaaleihin Euroopassa ja kustannustoimintaan Pohjoismaissa. Rautakirja myi joulukuussa omistamansa 50 %:n osuuden tshekkiläisestä kioskiyhtiö CZ Retailistä ranskalaiselle yhteistyökumppanilleen Hachette Distribution Servicesille.

SanomaWSOY:n tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan päämarkkina-alueidensa bruttokansantuotetta nopeammin. Konsernin strateginen liikevoittoprosenttitavoite on 12 %. Tavoitteet perustuvat arvioon toimintaympäristön vakaasta kehityksestä.

Toimintaympäristö

Vuonna 2005 talous kasvoi SanomaWSOY:n tärkeimmissä toimintamaissa epätasaisesti: Bruttokansantuote kasvoi tutkimuslaitosten arvioiden mukaan Suomessa 1,6 % ja Hollannissa 0,8 %. Belgiassa kasvua oli 1,5 %. Itäisen Keski-Euroopan maissa kasvu oli nopeampaa. BKT nousi arvioiden mukaan Unkarissa 2,7 %, Tshekissä 4,9 % ja Venäjällä 6,0 %.

Tutkimuslaitosten arvioiden mukaan yksityinen kulutus kasvoi vuonna 2005 Suomessa 3,5 % ja Belgiassa 1,0 %, mutta säilyi Hollannissa edellisvuoden tasolla. Unkarissa kasvua oli 2,9 % ja Tshekissä 2,6 %. Venäjällä yksityinen kulutus kasvoi 11,5 %.

Vuonna 2005 mediamainonta kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa 3 %. Sanomalehti­mainonta kasvoi 2 % ja työpaikkailmoittelu 13 %. Mainonta aikakauslehdissä kasvoi 5 % ja televisiossa 2 %. ZenithOptimedian ennakkotietojen mukaan aikakauslehtimainonta säilyi Belgiassa edellisvuoden tasolla ja kasvoi Hollannissa 1 %, Unkarissa 8 % ja Tshekissä 9 %. Aikakauslehtimainonnan osuus mainonnasta laski yhä hieman Hollannissa, Belgiassa ja Unkarissa.

Suomen Kustannusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan kirjojen myynti vuonna 2005 säilyi edellisvuoden huipputasolla. Oppimateriaalien myynti Suomessa kasvoi opetussuunnitelmien uudistumisen seurauksena 14 %. Oppikirjamarkkinoiden arvioidaan kasvaneen hieman myös Hollannissa ja Belgiassa.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti vuonna 2005 kasvoi Suomessa 0,5 %.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto vuonna 2005 kasvoi 4,7 % ja oli 2 622,3 (2 504,6) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä Rautakirjaa lukuun ottamatta. Kasvua toivat erityisesti uudet liiketoiminnat Venäjällä, Hollannissa ja Belgiassa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,9 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22 (20) %. Liikevaihdosta 50,9 (55,0) % tuli Suomesta, 44,7 (43,4) % muista EU-maista ja 4,4 (1,6) % muista maista.

Tulos

Konsernin tulos ylitti edellisvuoden ennätystason. Vuonna 2005 liikevoitto kasvoi 1,5 %, 301,3 (296,7) milj. euroon ja oli 11,5 (11,8) % liikevaihdosta. Liikevoittoa kasvattivat erityisesti WSOY:n uusien oppimateriaalitoimintojen toisella ja kolmannella neljänneksellä kertynyt tulos ja Helsingin Sanomien hyvä kehitys. Vuonna 2004 Malmberg yhdisteltiin WSOY:n lukuihin takautuvasti 15.7. alkaen viimeisellä neljänneksellä, kun yritysosto oli saatu päätökseen. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 32,2 (25,8) milj. euroa. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto oli 269,1 (270,9) milj. euroa.

Vuonna 2005 saatiin päätökseen kiinteistöjen realisointiohjelma, jossa myytiin suurin osa kiinteistöistä, pois lukien maa-alueet, jotka eivät ole SanomaWSOY:n omassa käytössä. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot kiinteistöistä olivat 5,8 (11,1) milj. euroa. Näiden sijoituskiinteistöjen realisointi laskee jatkossa konsernin muiden yhtiöiden tulosta, kun odotettavissa ei enää ole vuokratuottoja tai myyntivoittoja.

SanomaWSOY:n nettorahoituskulut olivat 25,1 (28,8) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 10,6 (20,5) milj. euroa. Konsernin sijoitusluonteinen arvopaperisalkku realisoitiin vuonna 2004. Tilikaudella ei ollut vastaavia rahoitustuottoja. Rahoituskulut olivat 35,7 (49,3) milj. euroa. Ne koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 30,3 (34,4) milj. euroa. Rahoituskuluja ovat merkittävästi pienentäneet konsernin lainasalkun uudelleenjärjestely vuoden 2004 lopussa ja se, että osa SanomaWSOY Oyj:n vaihtovelkakirjalainasta vaihdettiin osakkeiksi vuoden 2005 aikana. Liiketoiminnan rahavirta oli 260,9 (241,2) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 1,69 (1,58) euroa.

Tulos ennen veroja parani 5,3 %, 286,0 (271,6) milj. euroon. Konsernin suhteellinen veroaste laski, sillä verovapaat myyntivoitot lisääntyivät, verokanta aleni ja edellisiltä vuosilta tehtiin vero-oikaisuja. Tulos osaketta kohden nousi 1,45 (1,31) euroon.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase oli vuoden 2005 lopussa 2 972,0 (2 693,6) milj. euroa. Rahoitusasema parani edelleen ja oli vahva. SanomaWSOY:n omavaraisuus­aste oli 41,3 (38,6) % ja velkaantumisaste 72,8 (81,5) %. Oma pääoma nousi 1 159,1 (986,0) milj. euroon. Korollinen vieras pääoma oli 928,7 (894,8) milj. euroa ja nettovelka 843,8 (804,5) milj. euroa. Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli noin 2. Joulukuun lopussa rahavaroja oli 84,9 (90,3) milj. euroa.

Investoinnit

Vuonna 2005 SanomaWSOY investoi 361,2 (281,6) milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat Sanoma Magazinesin Independent Media -yritysosto sekä JHC Arena Holdingin ja Hampurin areenan siirtyminen Rautakirjan omistukseen. Independent Median investoinniksi kirjattiin 154,7 milj. euroa. Investointi Hampurin monitoimiareenaan kasvatti Rautakirjan tasearvoa 76,5 milj. eurolla. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 16,2 (16,9) milj. euroa.

Hallinto

SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2005 valitsi uudelleen hallitukseen erovuoroiset jäsenet Robert Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Robin Langenskiöldin. Hallituksessa jatkoivat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtajaksi valittu Sari Baldauf sekä jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Konsernin johtoryhmässä vuonna 2005 olivat Hannu Syrjänen (pj.), Eija Ailasmaa, Nils Ittonen, Erkki Järvinen, Jorma Kaimio, Tapio Kallioja, Mikael Pentikäinen, Kerstin Rinne ja Matti Salmi.

SanomaWSOY:n tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Johanna Perälä, KHT, sekä Pekka Nikula, KHT.Henkilöstö

Vuonna 2005 SanomaWSOY-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 16 885 (16 209) henkilöä. Kokoaikaisiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 14 256 (13 651). Sanoma Magazinesin palveluksessa oli keskimäärin 5 275 (4 524) henkilöä, Sanoman 2 782 (2 746), WSOY:n 2 311 (2 188), SWelcomin 425 (415) ja Rautakirjan 6 023 (6 261). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 70 (74) henkilöä. Sanoma Magazinesin ja WSOY:n henkilöstö kasvoi yritysostojen seurauksena.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti 12.4.2005 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla. Henkilöstökannusteet on rajattu valtuutuksen ulkopuolelle.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen myös päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.

Hallitus ei käyttänyt valtuutuksiaan vuonna 2005.

Osakkeet ja omistus

Vuonna 2005 SanomaWSOY:n osakkeista annettiin kaksi liputusilmoitusta. SanomaWSOY:n pääosakkaat Aatos Erkko ja Patricia Seppälän kuolinpesä myivät 1.3.2005 yhteensä 10 miljoonaa B-osaketta, mikä paransi huomattavasti osakkeen likviditeettiä. Myynnin seurauksena Aatos Erkon ja hänen hallinnoimiensa yhtiöiden yhteenlaskettu omistus osakepääomasta laski alle yhden neljäsosan (1/4) ja hänen henkilökohtainen omistuksensa alle yhden viidesosan (1/5). SanomaWSOY:n osakepääomaa korotettiin 22.7.2005, jolloin Robin Langenskiöldin ja Rafaela Seppälän omistusosuudet osakepääomasta pienenivät alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

SanomaWSOY:n osakevaihto lähes kolminkertaistui vuonna 2005. A-osaketta vaihdettiin yhteensä 189 380 (309 491) kappaletta ja B-osaketta 81 050 272 (29 558 799) kappaletta. A-osakkeiden vaihto oli 0,82 (1,33) % vuoden keskimääräisestä osakekannasta ja B-osakkeiden 61,83 (22,76) %. SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli 20,05 euroa ja hinta vaihteli 16,85 ja 23,99 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 19,72 euroa ja hinta liikkui 17,07 eurosta 21,60 euroon.

Vuoden 2005 lopussa SanomaWSOY:n markkina-arvo oli 3 121,5 (2 632,2) milj. euroa. A-osakkeen tilikauden päätöskurssi oli 21,17 (17,20) ja B-osakkeen 19,67 (17,19) euroa. Yhtiöllä oli vuoden lopussa 14 987 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli tällöin 8,97 (4,23) % osakkeista ja 3,13 (1,87) % äänistä. Yhtiö ei omistanut omia osakkeitaan vuoden 2005 lopussa.

Vuonna 2005 yhteensä 6 024 vaihdettavan pääomalainan lainaosuutta vaihdettiin 3 786 280 B-osakkeeksi. Vuoden lopussa lainapääomaa oli jäljellä 90,3 milj. euroa. Jäljellä olevan lainan laimentava vaikutus osakkeiden määrään oli vuoden 2005 lopussa enintään 5 676 932 B-osaketta eli 3,49 % vaihdon jälkeisistä kaikista osakkeista ja 0,94 % niiden tuottamista äänistä.

Optio-oikeudet

SanomaWSOY:llä on kaksi optiojärjestelmää. Optiojärjestelmissä ovat mukana SanomaWSOY:n kaikki liiketoimintaryhmät. Vuoden 2005 lopussa Optiojärjestelmä 2001:stä liikkeellä oli yhteensä 2 733 450 optio-oikeutta konsernin 179 johtohenkilöllä. 2004-optio-oikeuksia oli liikkeellä yhteensä 2 267 500 kappaletta 222 johtohenkilöllä.

Optiojärjestelmä 2001:n kaksi ensimmäistä erää on listattu Helsingin Pörssissä. Vuoden 2005 aikana 7 300 kappaleella 2001A- ja 21 850 kappaleella 2001B-optio-oikeuksia merkittiin yhteensä 29 150 B-osaketta. Optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet siitä päivästä alkaen, jolloin osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin.

Jaettujen ja varastoitujen optioiden, mukaan lukien 2004C-optiot, perusteella merkittävät osakkeet olisivat yhteensä 4,41 % SanomaWSOY:n osakkeista vaihdon jälkeen ja niillä olisi 1,2 % yhtiön äänistä mikäli ei tapahdu muita muutoksia osakepääomassa.

Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2004 osinkoa 0,80 (1,00) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 15.4.2005 ja osinko maksettiin 22.4.2005. Vuodelta 2005 jaettavaksi osingoksi hallitus ehdottaa 0,90 (0,80) euroa osakkeelta. SanomaWSOY:n hallitus on tarkistanut konsernin osingonjaon periaatteita. SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.

Riskit ja riskienhallinta

Konserni ottaa hallittuja riskejä hyödyntääkseen liiketoimintamahdollisuudet parhaimmalla mahdollisella tavalla. SanomaWSOY on selvittänyt merkittävimpiä riskejään vuoden 2005 aikana.

Toimialan tavanomaiset liiketaloudelliset riskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittymiseen. Mediamainonta reagoi herkästi taloudellisiin suhdannemuutoksiin. SanomaWSOY:n liikevaihdosta vain noin viidennes tulee mediamainonnasta.

Konsernin viisi liiketoimintaryhmää toimivat monipuolisesti median eri osa-alueilla yli 20:ssä Euroopan maassa. Näin konsernin tulos ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisen liiketoimintayksikön kehityksestä. SanomaWSOY:llä on laaja tuotevalikoima, mikä pienentää yksittäisen tuotteeseen tai tuotelanseeraukseen liittyvän riskin merkitystä konsernille. SanomaWSOY:n kansainvälisiin liiketoiminta-alueisiin, aikakauslehtien ja oppimateriaalien kustantamiseen sekä lehtijakeluun, ei pääsääntöisesti kohdistu poliittisia riskejä.

Teknologian nopean kehityksen vaikutus liiketoiminnan luonteeseen on tunnistettu liiketoiminnan riskialueeksi. Myös tietojärjestelmät ja niiden toimivuus ovat merkittäviä monille konsernin liiketoiminnoille.

SanomaWSOY on kasvanut viime vuosina voimakkaasti yritysostoin. Yritysostojen myötä konsernin taseessa on noin 1,5 mrd. euroa liikearvoa (goodwill), julkaisuoikeuksia ja muita hankittuihin yrityksiin liittyviä aineettomia hyödykkeitä. IFRS-raportointiin siirtymisen jälkeen liikearvoa ei poisteta säännöllisesti, vaan poistojen sijaan tehdään arvonalentumistestaus vähintään vuosittain tai aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta. Arvoja tarkastellaan säännöllisesti syksyisin konsernin strategisten suunnitelmien valmistuttua. Tilikauden arvonalentumiset olivat 1,8 (1,5) milj. euroa. Viitteitä muista arvonalentumisista ei ole havaittu.

SanomaWSOY:n toiminta perustuu pääasiassa toimistotiloissa tehtävään työhön, josta ei aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja. SanomaWSOY:n toiminnan aiheuttama ympäristökuormitus on muun graafisen alan tavoin vähäistä, eikä erityisiä ympäristöriskejä ole havaittu.Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee vuosineljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Kustantamisen kausiluonteisuus vaikuttaa osaltaan myös painamiseen.

Liiketoimintojen kausiluonteisuuden vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on heikoin ja viimeinen vahvin.

Sanoma Magazines

Aikakauslehtien kustantaminen ja jakelu. Sanoma Magazines kuuluu Euroopan viiden suurimman kuluttaja-aikakauslehtikustantajan joukkoon. Ryhmä tarjoaa lukijoilleen ja ilmoittajilleen 289 lehteä 12 maassa. Lisäksi Sanoma Magazines laajentaa toimintaansa muihin, erityisesti interaktiivisiin viestintäkanaviin.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

1-12/2005

1-12/2004

Muutos, %

Liikevaihto

1 181,9

1 097,8

7,7

Liikevoitto

129,1

139,7

-7,6

% liikevaihdosta

10,9

12,7

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

129,1

137,3

-6,0

% liikevaihdosta

10,9

12,5

Taseen loppusumma

1 752,5

1 594,2

9,9

Bruttoinvestoinnit

206,9

20,0

932,9

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

11,8

13,3

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

5 275

4 524

16,6

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

4 716

3 992

18,1


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT *

1-12/2005

1-12/2004

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa (Aldipress), tuhansia

116 106

121 822

Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl

289

248

Myydyt aikakauslehdet, tuhansia

442 632

428 767

Aikakauslehtien myytyjen ilmoitussivujen määrä

53 474

46 155

* Sisältää yhteisyritykset


Sanoma Magazinesin liikevaihto vuonna 2005 nousi 1 181,9 (1 097,8) milj. euroon pääasiassa uusien Venäjän ja Ukrainan toimintojen ansiosta. Kirjauskäytäntöä yhden Sanoma Uitgeversin yhtiön osalta on muutettu ja aiemmin osakkuusyhtiönä käsitelty yhtiö on yhdistelty yhteisyrityksenä vuonna 2005. Vertailutiedot vuodelta 2004 on oikaistu vastaavasti. Muutos vaikuttaa Sanoma Magazinesin ja Sanoma Uitgeversin tuloslaskelmaan ja taseeseen. Sanoma Magazinesin konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,9 %. Ryhmän ilmoitustuotot kasvoivat edellisvuodesta 21 % lähinnä uusien toimintojen vuoksi ja olivat 23 (21) % liikevaihdosta. Levikkituotot kasvoivat 4 % ja olivat 56 (58) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta. Irtonumeromyynti laski Hollannissa ja Belgiassa, mutta tilaustuotot kehittyivät hyvin kaikilla markkina-alueilla.

Hollannissa toimivan Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 541,2 (542,9) milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat 1 % Hollannissa jatkuneesta vaikeasta markkinatilanteesta ja ilmoitustuottoihin kohdistuneesta paineesta huolimatta. Ilmoitustuotot olivat 18 (18) % Sanoma Uitgeversin liikevaihdosta. Levikkituotot laskivat 2 %. Tilaustuotot kehittyivät hyvin, mutta yksityisen kulutuksen heikko kehitys vaikutti irtonumeromyyntiin. Sanoma Uitgevers jatkoi aktiivisesti tulevaisuuden markkina-asemiensa turvaamista ja kehitti edelleen vuonna 2004 lanseerattuja lehtiään. Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kehittyi vahvasti. Panostukset Hollannin sähköiseen liiketoimintaan jatkuivat.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 212,4 (138,3) milj. euroon pääasiassa Venäjän ja Ukrainan uusien toimintojen ansiosta. Independent Median liikevaihto maalis-joulukuussa 2005 oli 64,3 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi myös muissa toimintamaissa lukuun ottamatta Tshekkiä, jossa levikkituotot laskivat, kun kuluttajia kiinnostivat aiempaa edullisemmat lehdet. Ilmoitustuotot kasvoivat 95 % ja olivat 45 (36) % Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta. Kasvua toi pääosin Venäjä, jossa erityisesti Cosmopolitan menestyi. Ilmoitustuotot kehittyivät hyvin myös Unkarissa, Bulgariassa, Kroatiassa ja Romaniassa. Levikkituotot nousivat Venäjällä, Ukrainassa, Unkarissa, Romaniassa, Serbia ja Montenegrossa, Bulgariassa ja Kroatiassa. Yhteensä levikkituotot kasvoivat 20 %. Vuoden aikana tehtiin kahdeksan merkittävää lehtilanseerausta. Joulukuussa Sanoma Magazines International solmi aiesopimuksen Gruner + Jahrin ja Styrian kanssa yhteistyöstä aikakauslehtien kustantamisessa Adrianmeren alueella eli Kroatiassa, Serbia ja Montenegrossa sekä Sloveniassa.

Liikevaihto Sanoma Magazines Belgiumissa laski hieman vuonna 2005 ja oli 184,4 (186,0) milj. euroa. Ilmoitustuotot säilyivät edellisvuoden tasolla huolimatta mainosmyynnin laskusta ranskankielisellä alueella ja olivat 29 (29) % liikevaihdosta. Levikkituotot kasvoivat 1 %. Liikevaihtoa laski joistakin vähemmän kannattavista toiminnoista luopuminen. Sanoma Magazines Belgium on uudistamassa jakelujärjestelmäänsä. Yhtiö investoi myös sähköiseen liiketoimintaan mm. ostamalla pienten lasten vanhemmille suunnatun zappybaby.be -sivuston.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto kehittyi hyvin ja nousi 184,3 (174,8) milj. euroon. Kasvua toi levikkituottojen nousu. Tärkeimpien lehtien hyvä kehitys, onnistuneet lanseeraukset vuonna 2004 ja muutamien nimikkeiden kasvanut ilmestymistiheys kasvattivat tilaustuottoja. Myös irtonumeromyynti nousi hieman edellisvuodesta. Levikkituotot kasvoivat yhteensä 9 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 1 % ja olivat 16 (16) % liikevaihdosta.

Aldipressin liikevaihto oli 118,6 (115,7) milj. euroa. Aldipressin Hollannissa jakelemien irtonumeroiden määrä kasvoi hieman. Myös uudet tuoteryhmät, kuten viihdetuotteet, ja muut kustantajille tarjottavat palvelut kehittyivät hyvin. Aldipress jatkoi toimintansa kehittämistä vuoden aikana ja sai päätökseen palautuskeskuksensa siirtämisen Duiveniin.

Vuonna 2005 Sanoma Magazinesin kokonaisinvestoinnit olivat 206,9 (20,0) milj. euroa. Independent Median investoinniksi kirjattiin 154,7 milj. euroa. Muut investoinnit kohdistuivat pääasiassa tietojärjestelmiin ja yksiköiden muuttoihin.

Sanoma Magazinesin liikevoitto laski 129,1 (139,7) milj. euroon. Vuonna 2005 ei ollut merkittäviä kertaluonteisia myyntivoittoja (vuonna 2004: 2,4 milj. euroa). Sanoma Uitgeversin tulos laski selvästi. Irtonumeromyynnin laskua kompensoi osin sähköisen liiketoiminnan hyvä kehitys. Tulos parani Sanoma Magazines Internationalissa, lähinnä Venäjän ja Ukrainan toimintojen vaikutuksesta. Independent Median liikevoitto oli 7,0 milj. euroa. Sanoma Magazines Belgiumin tulos parani hieman kustannussäästöjen seurauksena. Sanoma Magazines Finland teki kasvaneiden tilaustuottojen ansiosta historiansa parhaan toiminnallisen tuloksen, mutta liikevoitto jäi hieman vuodesta 2004, jolloin tulokseen sisältyi myyntivoitto Milvus Förlagsista. Aldipressin tulos jäi edellisvuoden tasolle palautuskeskuksen siirrosta aiheutuneiden kustannusten vuoksi.

Katsauskauden jälkeen Sanoma Uitgeversin vt. toimitusjohtaja Christina von Wackerbarth sai päätökseen selvityksensä Hollannin toimintojen uudelleenorganisoinnista. Uusi toimitusjohtaja nimitettäneen muutaman kuukauden kuluessa.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan kasvuun erityisesti Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Myös sähköistä liiketoimintaa kehitetään edelleen. Kilpailun Hollannin mainos- ja lukijamarkkinoilla odotetaan säilyvän kovana. Vuonna 2006 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.

Sanoma

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma on Suomen johtava sanomalehtikustantaja. Pohjoismaiden suurimman tilattavan sanomalehden, Helsingin Sanomien, lisäksi Sanoma kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä, paikallislehtiä ja kaupunkilehtiä sekä näihin liittyviä verkkopalveluita.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

1-12/2005

1-12/2004

Muutos, %

Liikevaihto

446,4

435,2

2,6

Liikevoitto

59,1

70,8

-16,5

% liikevaihdosta

13,2

16,3

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

58,1

59,5

-2,3

% liikevaihdosta

13,0

13,7

Taseen loppusumma

471,6

474,5

-0,6

Bruttoinvestoinnit

22,9

24,9

-7,9

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

17,8

23,0

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 782

2 746

1,3

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 388

2 389

-0,1


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-12/2005

1-12/2004

Helsingin Sanomat

Arkilevikki, kpl

421 688

424 598

Sunnuntailevikki, kpl

482 709

492 385

Ilmoitusvolyymi (palstakilometriä)

41,5

41,3

Ilta-Sanomat

Levikki, kpl

195 894

201 281

Ilmoitusvolyymi (palstakilometriä)

7,1

6,8

Taloussanomat

Levikki, kpl

38 321

39 229

Ilmoitusvolyymi (palstakilometriä)

2,3

2,7

Muut päivälehdet

Lehtien yhteislevikki, kpl*

88 450

88 952

Ilmoitusvolyymi (palstakilometriä)

22,2

23,3

Paikallislehdet

Lehtien yhteislevikki, kpl

32 518

32 781

Ilmoitusvolyymi (palstakilometriä)

9,2

9,1

Kaupunkilehdet

Lehtien jakelumäärä, milj. kpl

52,7

10,0

Ilmoitusvolyymi (palstakilometriä)

16,6

3,4

* Levikit ovat tarkastettuja.Vuonna 2005 Sanoman liikevaihto nousi 446,4 (435,2) milj. euroon. Liikevaihtoa kasvatti pääasiassa ilmoitustuottojen kasvu. Ilmoitustuotot kasvoivat Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomissa, Taloussanomissa ja Sanoma Kaupunkilehdissä. Eniten liikevaihdon kasvua toi Helsingin Sanomat
-liiketoimintayksikkö.


Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat vuoden aikana 6 % ja olivat 51 (49) % ryhmän liikevaihdosta. Voimakkainta kasvu oli uudessa Sanoma Kaupunkilehdet -yksikössä ja Ilta-Sanomat
-liiketoimintayksikössä. Verkkomainonta kasvoi merkittävästi. Neljännellä neljänneksellä Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat 2 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ryhmän levikkituotot säilyivät edellisen vuoden tasolla ja olivat 42 (43) % Sanoman liikevaihdosta. Tilaustuotot kasvoivat hieman, mutta Ilta-Sanomat -liiketoimintayksikön irtonumeromyynti laski.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto nousi 261,1 (254,4) milj. euroon, kun sekä ilmoitus- että levikkituotot kasvoivat. Syksyllä 2004 alkanut mainosmarkkinoiden kasvu hidastui hieman loppuvuonna 2005 ja ilmoitustuotot nousivat vuoden aikana 4 %. Työpaikkailmoittelu kasvoi 11 %. Lievästä levikin laskusta huolimatta Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat hieman. Helsingin Sanomat vahvisti paikallista asemaansa ja monikanavaisuuttaan ostamalla toukokuussa Radio Helsingin ja uudistamalla verkkopalveluitaan. Myös luokiteltujen ilmoitusten sähköinen palvelu Oikotie kehittyi erinomaisesti.

Ilta Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 93,7 (95,2) milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat 7 %, mutta levikkituotot jäivät edellisvuodesta, kun irtonumerotuotot laskivat. Iltapäivälehtimarkkinat Suomessa laskivat 2 %. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 60,3 (60,8) %. Vuoden aikana Ilta-Sanomat kehitti erityisesti verkkoliiketoimintaansa. Heinäkuussa ostettiin verkkohuutokauppapalvelu Huuto.net, joka nosti Ilta-Sanomat -liiketoimintayksikön Suomen suurimmaksi luokiteltujen ilmoitusten palveluntarjoajaksi verkossa.

Sanoma Lehtimedian liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 48,0 (47,9) milj. euroa. Päivittäistavarakaupan rakennemuutokset laskivat joidenkin lehtien ilmoitustuottoja. Kokonaisuudessaan liiketoimintayksikön ilmoitustuotot säilyivät edellisvuoden tasolla. Levikkituotot kasvoivat 2 %, vaikka suurimpien päivälehtien levikit laskivat hieman.

Vuoden aikana panostettiin Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikköön. Kaupunkilehtien jakelumäärät kasvoivat mm. Uutislehti 100:n keväällä saamien jakelusopimusten ja Kaupunkilehti Vartin laajentumisen ansiosta. Yritysasiakkaille suunnatut palvelut, eli Taloussanomat, Esmerk ja Lehtikuva, koottiin uuteen Sanoma Business Services -liiketoimintayksikköön.

Vuonna 2005 Sanoman kokonaisinvestoinnit olivat 22,9 (24,9) milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin Sanomalan painoon, julkaisuoikeuksien ostoon ja verkkopalveluiden kehittämiseen.

Sanoman liikevoitto laski 59,1 (70,8) milj. euroon. Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ja varauksen purkua nousi ja oli 58,1 (56,5) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyi merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja huomattavasti edellisvuotta vähemmän; 1,0 (11,3) milj. euroa. Vuonna 2004 liikevoittoon sisältyi myös Nostokonepalvelu Oy:tä koskevan varauksen purkaminen, 3,0 milj. euroa. Sanoman tulosta paransi erityisesti Helsingin Sanomat, jossa liikevoitto kasvoi selvästi liikevaihtoa nopeammin ilmoitustuottojen kasvun ansiosta. Ilta-Sanomat liiketoimintayksikön tulosta heikensi irtonumeromyynnin lasku. Myös Sanoma Lehtimedian operatiivinen tulos laski.

Vuonna 2006 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan erityisesti myönteisenä jatkuvan yleisen mediamainonnan kehityksen ja uusien liiketoimintojen seurauksena. Liikevoiton arvioidaan paranevan hieman toiminnan tehostamisen sekä liikevaihdon kasvun ansiosta.WSOY

Oppimateriaalit, kustantaminen ja painaminen. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR*

1-12/2005

1-12/2004

Muutos, %

Liikevaihto

294,4

253,9

15,9

Liikevoitto

55,8

29,1

91,6

% liikevaihdosta

19,0

11,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

39,3

29,1

35,0

% liikevaihdosta

13,4

11,5

Taseen loppusumma

485,0

486,1

-0,2

Bruttoinvestoinnit

8,1

204,7

-96,0

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

15,1

15,2

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 311

2 188

5,6

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 123

2 025

4,9


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT **

1-12/2005

1-12/2004

Julkaistut uutuudet

Kirjat, kpl

784

740

Sähköiset tuotteet, kpl

105

132

Julkaistut uusintapainokset

Kirjat, kpl

920

957

Sähköiset tuotteet, kpl

168

209

Painetut kirjat, milj. kpl

20

20

Paperin kulutus, tonnia

15 898

16 482


* Vuonna 2004 Malmberg yhdisteltiin WSOY:n lukuihin viimeisellä neljänneksellä takautuvasti 15.7. alkaen.

** Suomessa toimivat yksiköt

WSOY:n liikevaihto kasvoi 294,4 (253,9) milj. euroon. Kasvua toivat Hollannista ja Belgiasta heinäkuussa 2004 hankitut oppimateriaalitoiminnot, jotka sisältyivät liiketoimintaryhmän lukuihin nyt koko vuoden ajan. WSOY myi kalenterit ja osan painotoiminnoistaan vuoden 2005 aikana. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,4 %.

Oppimateriaalien liikevaihto kasvoi 151,2 (89,0) milj. euroon. Suurin osa kasvusta tuli kesällä 2004 ostetuista toiminnoista. Kasvua toi myös myynnin hyvä kehitys kaikilla markkinoilla. Suomessa opetussuunnitelmien uudistuminen kasvatti myyntiä kaikilla luokka-asteilla. Liikevaihto kasvoi uusien tuotteiden ansiosta myös Hollannissa ja Belgiassa. Puolassa toimivan Young Digital Polandin (YDP) sähköiset oppimistuotteet menestyivät hyvin. Suomessa sähköisen Opit-palvelun käyttömäärä kolminkertaistui ja käyttäjälisenssien määrä nousi 130 000:een. Oppimateriaaliyksiköt Suomessa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa yhdistettiin oppimateriaalit-liiketoiminnaksi vuoden 2005 alussa. Ryhmän sisäistä integrointia jatkettiin kehitysprojekteissa, joilla haetaan kustannustehokkuutta mm. painamisessa, tietojärjestelmissä ja sisällöntuotannossa.

Kustantamisen liikevaihto laski 87,2 (89,7) milj. euroon. Käännetty kaunokirjallisuus sekä lasten ja nuorten kirjat menestyivät edelleen hyvin, mutta kustantajalle tärkeä joulumyynti ei yltänyt edellisvuoden huippulukuihin. Koko vuoden kirjakauppamyynti jäi edellisvuoden tasolle. Kerhomyynti laski, kun panostuksia jäsenhankintaan on vähennetty. Yrityksille ajantasatietoa tuottava WSOYpro kehittyi hyvin, erityisesti sähköiset tuotteet ja kurssitarjonta kiinnostivat asiakkaita. Suurteoksia myyvän Weilin+Göösin liikevaihto kasvoi Suomessa, mutta Bertmark Median myynti laski hieman muissa Pohjoismaissa. Kustannustoiminnassa WSOY:n painoarvo näkyi markkinoilla: WSOY:n kirjat ja kirjailijat menestyivät kirjallisten tunnustusten jaossa ja kirjojen käännösoikeuksien myynti ulkomaille kehittyi edelleen hyvin.

Painamisen liikevaihto oli 51,6 (59,0) milj. euroa. Elokuussa myytiin digitaalipaino Dark ja lokakuussa Lönnberg Painot. WSOY:n liikevaihtoon vuonna 2005 sisältyi 18,6 milj. euroa myytyjen painotoimintojen liikevaihtoa. Jatkossa WSOY keskittyy kirjojen painamiseen.

Kalenterien liikevaihto oli 15,8 (30,3) milj. euroa. Kalentereista luovuttiin syyskuun lopussa. Tämä vaikutti selvästi liiketoimintayksikön koko vuoden liikevaihtoon ja -voittoon.

WSOY:n kokonaisinvestoinnit, 8,1 (204,7) milj. euroa, koostuivat tavanomaisista korvausinvestoinneista, Bulevardin toimitalon peruskorjauksesta ja panostuksista tietojärjestelmiin.

WSOY:n liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 55,8 (29,1) milj. euroa. Tulosta paransivat merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot, 16,5 (0,0) milj. euroa, ja uusien oppimateriaalitoimintojen tuloksen sisältyminen WSOY:n lukuihin koko vuodelta. Kalentereista luopuminen puolestaan heikensi WSOY:n operatiivista tulosta, sillä kalentereiden tulos tehdään perinteisesti neljännellä neljänneksellä.

Vuonna 2005 tehdyistä yritysmyynneistä johtuen WSOY:n liikevaihdon vuonna 2006 arvioidaan laskevan. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan olevan edellisvuoden tasoa.

SWelcom

Sähköinen viestintä. Televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi merkittävin mainosmedia. Welho (aik. Helsinki Televisio, HTV) on maan suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalveluiden tarjoaja.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

1-12/2005

1-12/2004

Muutos, %

Liikevaihto

122,5

117,5

4,2

Liikevoitto

9,6

9,6

-0,2

% liikevaihdosta

7,8

8,2

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

9,6

9,6

-0,2

% liikevaihdosta

7,8

8,2

Taseen loppusumma

143,5

135,0

6,3

Bruttoinvestoinnit

11,1

10,7

3,8

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

9,7

10,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

425

415

2,3

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

385

378

1,7


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-12/2005

1-12/2004

Nelosen osuus televisiomainonnasta

31,0 %

29,8 %

Nelosen päiväpeitto

41 %

41 %

Nelosen kaupallinen katseluosuus

23,8 %

25,0 %

Nelosen valtakunnallinen katseluosuus

11,5 %

12,5 %

Kaapeli-tv-liittymiä, 1 000 kpl (31.12.)

293

280

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl (31.12.)

44

32

Laajakaistaisia internetliittymiä, 1 000 kpl (31.12.)

67

52


SWelcomin liikevaihto vuonna 2005 kasvoi edelleen 122,5 (117,5) milj. euroon. Erityisesti Nelosen mainosajan hyvä myynti kasvatti liikevaihtoa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,0 %. Vertailukaudella liikevaihtoon sisältyi huhtikuussa 2004 myyty Måndag Oy. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta on 58 (58) %.

Nelosen liikevaihto kasvoi edelleen hyvin, 71,5 (67,6) milj. euroon. Nelosen markkinaosuus televisiomainonnasta nousi 31 %:iin (30 %). Tv-kanavan historian korkein markkinaosuus, lähes 35 %, saavutettiin kesäkuussa 2005. Vahvoista ohjelmapanostuksista huolimatta Nelosen katseluosuudet jäivät edellisvuodesta, kun televisionkatselu vuonna 2005 jakautui aiempaa selvemmin useammalle kanavalle. Ohjelmapanostuksia jatkettiin yhä: Nelonen mm. solmi vuonna 2005 yhteistyössä Canal+:n kanssa sopimuksen jääkiekon SM-liigan televisioinnista vuosille 2005-2008. Nelonen laajensi tv-mainonnan myyntipalveluaan (sales house -strategia) syksyn aikana ottamalla palveluvalikoimaansa myös Canal+ Sportin mainonnan ja sponsoroinnin myynnin Suomessa.

Nelonen kehittää ohjelmiaan aiempaa monimediaisemmiksi. Erinomainen esimerkki laajasta monimediakonseptista oli syksyllä 2005 esitetty Suomen Robinson, joka yhdisti tv-ohjelmaan nettisivuston, nettiTV:n ja ohjelman tapahtumista toimitetun aikakauslehden.

Welhon uusien maksu-tv-tilauksien ja laajakaistaliittymien määrät nousivat yhä merkittävästi. Kaapeliverkkoon liitettyjen uusien talouksien määrä sen sijaan palautui normaalitasolle ennätysvuosien jälkeen. Welhosta tuli ns. triple play -palveluntarjoaja, kun televisio- ja laajakaistapalvelujen lisäksi myös VoIP-tekniikkaan perustuvat puhelut otettiin palveluvalikoimaan.

SWelcomin liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 9,6 (9,6) milj. euroa. Nelosen liiketulos parani selvästi, mutta laajakaistapalvelujen kova hintakilpailu laski Welhon liiketulosta.

SWelcomin kokonaisinvestoinnit olivat 11,1 (10,7) milj. euroa, joista suurin osa kohdistui Welhon kaapeliverkon ja palvelujen kehittämiseen.

SWelcomin televisiotoiminnot eli tv-kanava Nelonen, kaapelitelevisio- ja laajakaistaoperaattori Welho ja televisio- ja ääniohjelmatuotannon teknisiä palveluita tarjoava Werne jatkavat toimintaansa yhdessä yhtiössä, SW Television Oy:ssä, vuoden 2006 alusta. Sulautuminen parantaa SWelcomin edellytyksiä vastata integroituvan sähköisen viestinnän haasteisiin kaupallisessa televisiotoiminnassa sekä maksutelevisiotoiminnassa.

SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan edelleen kasvavan vuoden 2006 aikana tv-mainonnan, Nelosen markkinaosuuden sekä maksu-tv- ja laajakaistamyynnin kasvun ansiosta. Kasvua haetaan entistä voimakkaammin myös uusista teknologioista ja liiketoiminnoista. Liikevoiton arvioidaan paranevan.Rautakirja

Kioskikauppa, lehtijakelu, kirjakauppa sekä viihde ja vapaa-aika. Rautakirja on markkinajohtaja Suomessa ja Baltian maissa kioskikaupassa, lehtijakelussa ja elokuvateattereissa. Lisäksi Rautakirja on Suomen markkinajohtaja kirjakaupassa. Lehtijakelu on laajentunut myös Venäjälle sekä Romaniaan ja kirjakaupat Viroon.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. EUR

1-12/2005

1-12/2004

Muutos, %

Liikevaihto

635,9

659,7

-3,6

Liikevoitto

51,2

47,2

8,5

% liikevaihdosta

8,0

7,1

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

42,3

46,2

-8,4

% liikevaihdosta

6,6

7,0

Taseen loppusumma

397,0

369,2

7,5

Bruttoinvestoinnit

111,5

18,0

521,3

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

20,9

19,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

6 023

6 261

-3,8

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

4 577

4 795

-4,5


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-12/2005

1-12/2004

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia *

110 492

115 919

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia *

6 400

6 239

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

6 195

6 634

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia

244 377

172 483

* Suomessa toimivat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto vuonna 2005 oli 635,9 (659,7) milj. euroa. Liikevaihtoa laski ravintolatoiminnan myynti joulukuussa 2004. Liikevaihdosta 18 (12) % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli edellisen vuoden tasoa.

Kioskikaupan liikevaihto laski 345,8 (352,3) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi Virossa ja Latviassa, mutta laski Suomessa, jossa kilpailu päivittäistavarakaupassa jatkui edelleen kovana. R-kioski-ketjussa panostettiin vuoden aikana voimakkaasti kioskien kassajärjestelmän uudistamiseen. Järjestelmä mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden myynnin kioskien kautta. Syksyllä käynnistyi mm. Lippupalvelun lippujen lunastaminen, ja kioskeihin tulee useita uusia palveluita alkuvuonna 2006, kun järjestelmä on toiminnassa R-kioski-ketjun yli 700 kioskissa. Joulukuussa Rautakirja myi 50 %:n osuutensa tshekkiläisestä kioskiyhtiöstä ranskalaiselle yhteistyökumppanilleen Hachette Distribution Servicesille. Liettuan kilpailuviranomaiset hyväksyivät joulukuussa kaupan, jolla Rautakirja osti toukokuussa Liettuan johtavan kioskiketjun, Lietuvos Spaudan. Lietuvus Spauda yhdistettiin Rautakirjaan 1.1.2006 alkaen.

Lehtijakelun liikevaihto kasvoi 98,5 (79,5) milj. euroon. Suurin osa kasvusta tuli vuoden 2005 aikana hankituista uusista yksiköistä Liettuassa, Romaniassa ja Venäjällä. Liikevaihto kasvoi myös Suomessa, Latviassa ja Virossa, jossa Apollo-kirjakauppaketjun tavaralogistiikka ja tukkumyynti siirtyivät lehtijakeluyhtiö Lehepunktille. Suomessa liikevaihtoa kasvatti irtonumeroiden kansihintaisen myynnin nousu 0,5 %:lla. Kotimaisten aikakauslehtien myynti kasvoi, mutta ulkomaisten aikakaus- ja sanomalehtien myynti laski. Iltapäivälehtien heikko kehitys laski kotimaisten sanomalehtien myyntiä. Lehtijakelu kansainvälistyi vuoden aikana selvästi: Alkuvuonna 2005 saatiin päätökseen yritysostot Liettuassa ja Romaniassa, jossa omistusosuutta kasvatettiin vuoden aikana 99 %:iin. Kesäkuussa ostettiin venäläinen lehtijakeluyhtiö TK Pressexpo, jolla on noin 15 %:n markkinaosuus Moskovan alueen modernista lehtijakelusta.

Vuonna 2005 kirjakaupan liikevaihto nousi 135,3 (129,7) milj. euroon. Kasvua toi pääasiassa ketjun voimakas laajentuminen sekä Suomessa että Virossa. Virossa avattiin vuoden aikana kaksi myymälää ja Suomessa vuoden loppupuolella viisi myymälää kauppakeskuksissa. Oppikirjojen, kaunokirjallisuuden ja pokkareiden myynti kehittyi myönteisesti. Erityisen hyvin Suomalainen Kirjakauppa onnistui joulumyynnissä. Myös verkkokirjakauppa kasvatti myyntiään selvästi.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 65,0 (56,8) milj. euroon. Kasvu tuli Rautakirjan omistukseen helmikuussa 2005 siirtyneestä monitoimiareenasta Hampurissa. Elokuva-ala kärsi maailmanlaajuisesti alkuvuonna heikosta tarjonnasta, mikä laski elokuvateattereiden liikevaihtoa myös Suomessa ja Baltiassa. Viimeisellä neljänneksellä markkinoille tuli useita menestyselokuvia, mutta erinomaisesti sujunut neljännes ei paikannut heikkoa alkuvuotta. Finnkinon toimintamaista vain Latviassa kävijämäärät kasvoivat hieman. Suomessa markkina-asema kuitenkin vahvistui.

Muun toiminnan liikevaihto oli 2,6 (52,8) milj. euroa ja se sisältää vuoden 2004 lopussa myydyn ravintolatoiminnan, jonka viimeisistä yksiköistä luovuttiin tammikuun 2005 lopussa.

Rautakirjan kokonaisinvestoinnit vuonna 2005 olivat 111,5 (18,0) milj. euroa. Suurimpia investointeja olivat JHC Arena Holdingin ja Hampurin areenan siirtyminen Rautakirjan omistukseen sekä yritysostot Liettuassa, Romaniassa ja Venäjällä. Lisäksi Rautakirjassa panostettiin vuoden aikana merkittävästi liiketoiminnan järjestelmähankkeisiin sekä uusien liikepaikkojen hankintaan ja vanhojen kunnostukseen. Investointi Hampurin monitoimiareenaan kasvatti Rautakirjan tasearvoa 76,5 milj. eurolla.

Rautakirjan liikevoitto kasvoi 51,2 (47,2) milj. euroon. Liikevoittoa kasvattivat pääasiassa yritysmyynneistä saadut myyntivoitot. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 8,9 (1,0) milj. euroa, ja ne koostuivat pääosin ravintolatoiminnan ja Tshekin kioskien myynnistä. Kioskikaupan operatiivinen tulos jäi edellisvuodesta, kun liikevoitto Suomessa laski. Muissa toimintamaissa tulos parani hieman. Lehtijakelun liikevoittoa paransi erityisesti Suomen Lehtipisteen hyvä tulos. Uusien myymälöiden perustaminen heikensi kirjakaupan tulosta sekä Suomessa että Virossa ja liikevoitto jäi edellisvuodesta. Vaikka loppuvuoden kiinnostava elokuvatarjonta sai katsojat palaamaan teattereihin, viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnan tulos laski, kun elokuvateattereiden kävijämäärät pienenivät selvästi edellisvuodesta.

Kilpailutilanne Rautakirjan toimialoilla kiristyy edelleen kaikissa toimintamaissa. Jatkuvalla kehitystyöllä, kansainvälistymisellä ja yrityshankinnoilla turvataan liiketoimintaryhmän kasvu ja menestyminen myös jatkossa. Laajentumisen kohdealueina ovat Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet. Vuonna 2006 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja paranevan.

Helsingissä

SANOMAWSOY OYJ

Hallitus

KONSERNITULOSLASKELMA

milj. EUR

1-12/2005

1-12/2004

Muutos, %

LIIKEVAIHTO

2 622,3

2 504,6

4,7

Liiketoiminnan muut tuotot

80,7

81,7

-1,2

Materiaalit ja palvelut

1 177,8

1 140,3

3,3

Henkilöstökulut

574,7

555,8

3,4

Liiketoiminnan muut kulut

518,6

468,6

10,7

Poistot ja arvonalentumiset

130,6

125,0

4,5

LIIKEVOITTO

301,3

296,7

1,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

9,8

3,8

159,6

Rahoitustuotot

10,6

20,5

-48,1

Rahoituskulut

35,7

49,3

-27,6

TULOS ENNEN VEROJA

286,0

271,6

5,3

Tuloverot

-57,6

-67,8

-15,0

TILIKAUDEN TULOS

228,4

203,8

12,1

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

224,0

200,0

Vähemmistölle

4,4

3,8

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, EUR

1,45

1,31

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR

1,42

1,26


Kirjauskäytäntöä on muutettu tilikauden 2005 aikana yhden yhtiön osalta. Aiemmin osakkuusyhtiönä käsitelty yhtiö on yhdistelty yhteisyrityksenä ja vertailutiedot vuodelta 2004 on oikaistu vastaavasti.

KONSERNITASE

milj. EUR

31.12.2005

31.12.2004

Muutos, %

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

566,5

496,7

14,1

Sijoituskiinteistöt

12,1

32,1

-62,3

Liikearvo

1 329,3

1 252,8

6,1

Muut aineettomat hyödykkeet

313,0

190,2

64,6

Osuudet osakkuusyrityksissä

61,0

49,5

23,2

Myytävissä olevat sijoitukset

22,8

21,2

7,5

Laskennalliset verosaamiset

53,2

61,4

-13,2

Muut saamiset

37,7

49,7

-24,2

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 395,6

2 153,6

11,2


LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus

144,0

144,2

-0,1

Verosaamiset

16,8

8,6

96,3

Muut saamiset

330,2

296,6

11,3

Myytävissä olevat sijoitukset

0,5

0,5

2,4

Rahavarat

84,9

90,3

-5,9

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

576,4

540,1

6,7

VARAT YHTEENSÄ

2 972,0

2 693,6

10,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

67,5

65,8

2,5

Ylikurssirahasto

93,7

34,9

168,8

Muut rahastot

363,8

369,4

-1,5

Muuntoerot

15,9

5,8

175,1

Kertyneet voittovarat

601,9

494,8

21,6

1 142,8

970,7

17,7

Vähemmistön osuus

16,3

15,3

6,5

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 159,1

986,0

17,6

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat

90,4

81,4

11,0

Eläkevelvoitteet

64,8

59,6

8,7

Varaukset

12,3

15,4

-20,3

Korollinen vieras pääoma

132,0

382,5

-65,5

Muu vieras pääoma

24,2

23,4

3,2

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

9,9

12,9

-23,4

Korollinen vieras pääoma

796,8

512,3

55,5

Verovelat

37,5

23,5

59,6

Muu vieras pääoma

645,2

596,5

8,2

VELAT YHTEENSÄ

1 813,0

1 707,6

6,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

2 972,0

2 693,6

10,3
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


Vähem
mistön osuus

Oma pääoma yht.

milj. EUR


Osa
ke
pää
oma


Yli
kurssi
rahas
to


Omat osak
keet


Muut rahas
tot


Muun
to
erot


Kerty
neet
voit
to
varat

Yht.

Oma pääoma 1.1.2004

68,9

31,8

-10,6

369,4

456,5

916,0

11,7

927,7

Muuntoeron muutos

5,8

5,8

0,0

5,8

Muut erät

-1,2

-1,2

-1,2

Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät yhteensä

5,8

-1,2

4,6

0,0

4,7

Katsauskauden tulos

200,0

200,0

3,8

203,8

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

5,8

198,9

204,6

3,8

208,5

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

3,2

3,2

3,2

Osingonjako

-153,1

-153,1

-1,4

-154,5

Muutos vähemmistö-osuudessa

1,1

1,1

Osakkeiden mitätöinti

-3,1

3,1

10,6

-10,6

Oma pääoma 31.12.2004

65,8

34,9

369,4

5,8

494,8

970,7

15,3

986,0

IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus, johdannaiset

-1,2

-1,2

-1,2

IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus, vaihtovelkakirjalaina

10,1

-11,0

-0,9

-0,9

Oma pääoma 1.1.2005, oikaistu

65,8

34,9

379,5

5,8

482,7

968,6

15,3

983,9

Liiketoiminnoista luopumisen yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatut muuntoerot

-1,3

-1,3

-1,3

Muuntoeron muutos

11,4

11,4

0,3

11,7

Muut erät

-0,6

-0,6

-0,6

Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät yhteensä

10,1

-0,6

9,5

0,3

9,7

Katsauskauden tulos

224,0

224,0

4,4

228,4

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

10,1

223,3

233,4

4,7

238,1

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

1,6

58,6

-2,0

58,3

58,3

Optioiden käyttö

0,0

0,3

0,3

0,3

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

4,6

4,6

4,6

Osingonjako

-122,5

-122,5

-0,2

-122,7

Muutos vähemmistöosuudessa

-3,4

-3,4

Muut muutokset

-13,7

13,7

Oma pääoma 31.12.2005

67,5

93,7

363,8

15,9

601,9

1 142,8

16,3

1 159,1


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR

1-12/2005

1-12/2004

Muutos, %

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos

228,4

203,8

12,1

Oikaisut

Tuloverot

57,6

67,8

-15,0

Rahoituskulut

35,7

49,3

-27,6

Rahoitustuotot

-10,6

-20,5

-48,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-9,8

-3,8

159,6

Poistot ja arvonalentumiset

130,6

125,0

4,5

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

-37,6

-34,3

9,4

Muut oikaisut

-44,7

-34,5

29,5

Käyttöpääoman muutos

Myynti- ja muiden saamisten muutos

-13,2

0,2

Vaihto-omaisuuden muutos

-7,4

0,8

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

22,5

11,9

89,3

Maksetut korot

-30,3

-52,8

-42,6

Muut rahoituserät

-1,0

-2,9

-64,5

Maksetut verot

-59,3

-68,8

-13,8

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

260,9

241,2

8,2

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-89,9

-64,1

40,2

Hankitut liiketoiminnot

-154,8

-74,9

106,8

Hankitut osakkuusyritykset

-1,3

-0,3

307,7

Muiden sijoitusten hankinnat

-1,1

-3,5

-67,8

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

29,3

36,3

-19,3

Myydyt liiketoiminnot

37,6

13,8

172,7

Myydyt osakkuusyritykset

0,0

1,1

-98,8

Muiden sijoitusten myynnit

0,7

27,8

-97,5

Myönnetyt lainat

-11,0

-16,2

-32,1

Lainasaamisten takaisinmaksut

19,3

3,2

494,0

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,0

32,0

-99,9

Saadut korot

3,6

5,5

-33,7

Saadut osingot

3,0

16,2

-81,3

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-164,7

-23,1

613,8

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

96,2

218,1

-55,9

RAHOITUS

Maksullinen osakeanti

0,3

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

-8,5

0,0

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

135,4

-15,9

Muiden lainojen nostot

367,3

444,2

-17,3

Muiden lainojen takaisinmaksut

-463,7

-510,7

-9,2

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-1,5

-1,3

13,8

Maksetut osingot

-122,7

-154,5

-20,5

Lahjoitukset/muu voitonjako

-0,4

-0,3

2,7

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-93,8

-238,6

-60,7

Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos

2,4

-20,4

Rahavarojen kurssierot

-1,1

0,5

Rahavarojen nettolisäys(+)/-vähennys(-)

1,3

-20,0

Rahavarat 1.1.

83,6

103,5

-19,3

Rahavarat 31.12.

84,9

83,6

1,6


Rahoituslaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset shekkitilit.

VASTUUSITOUMUKSET, milj. EUR

31.12.2005

31.12.2004

Muutos, %

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

7,3

7,7

-4,9

Pantit

10,8

15,2

-28,6

Muut

1,6

0,3

472,6

Yhteensä

19,8

23,2

-14,7

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

7,9

15,4

-48,6

Yhteensä

7,9

15,4

-48,6

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,2

18,1

-99,1

Yhteensä

0,2

18,1

-99,1


Muut vastuut

Vuokravastuut

225,6

256,1

-11,9

Rojaltit

19,2

21,9

-12,3

Aineettomien hyödykkeiden ostositoumukset (ml. ohjelmaoikeudet)

23,5

24,4

-4,1

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset

7,8

Muut vastuut

49,6

48,3

2,7

Yhteensä

325,6

350,8

-7,2

Vastuusitoumukset yhteensä

353,4

407,4

-13,3

JOHDANNAISSOPIMUKSET

NIMELLISARVOT, milj. EUR

31.12.2005

31.12.2004

Muutos, %

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

100,0

100,0

Asetetut

54,8

54,8

Koronvaihtosopimukset

20,0

-100,0

Yhteensä

154,8

174,8

-11,4

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

13,5

-100,0

Optiosopimukset

Ostetut

33,0

-100,0

Asetetut

33,0

-100,0

Yhteensä

79,6

-100,0

Yhteensä

154,8

254,3

-39,2

KÄYVÄT ARVOT, milj. EUR

31.12.2005

31.12.2004

Muutos, %

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

0,1

-96,9

Asetetut

-0,2

-0,6

-65,1

Koronvaihtosopimukset

-0,1

-100,0

Yhteensä

-0,2

-0,6

-65,3


Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

0,1

-100,0

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

-100,0

Asetetut

-1,0

-100,0

Yhteensä

-0,9

-100,0

Yhteensä

-0,2

-1,5

-85,8


Johdannaissopimukset on kirjattu taseeseen 1.1.2005 alkaen. Vuoden 2004 vertailutiedot on esitetty FAS-periaatteiden mukaisesti.

KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

milj. EUR

2005

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

LIIKEVAIHTO

582,1

667,5

637,7

735,0

568,6

601,5

593,7

740,9

Liiketoiminnan muut tuotot

14,5

12,5

28,1

25,6

14,9

16,7

19,5

30,6

Materiaalit ja palvelut

263,6

284,7

292,2

337,4

256,4

267,2

280,7

336,1

Henkilöstökulut

143,0

147,3

137,2

147,2

135,9

137,4

126,3

156,1

Liiketoiminnan muut kulut

111,7

125,8

124,1

157,0

115,4

109,8

106,1

137,2

Poistot ja arvonalentumiset

29,4

33,0

28,8

39,4

30,7

30,2

27,3

36,8

LIIKEVOITTO

48,9

89,2

83,5

79,6

45,1

73,5

72,8

105,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

3,3

2,5

3,2

0,8

1,6

2,8

0,9

-1,5

Rahoituserät

-6,1

-8,6

-4,6

-5,8

-0,6

-5,2

-8,0

-15,0

TULOS ENNEN VEROJA

46,0

83,1

82,2

74,7

46,2

71,0

65,7

88,7

Tuloverot

-12,0

-28,7

-15,8

-1,1

-19,8

-13,6

-20,1

-14,4

TILIKAUDEN TULOS

34,0

54,4

66,4

73,6

26,4

57,4

45,7

74,3

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

34,4

52,2

66,3

71,1

26,4

56,5

45,6

71,5

Vähemmistölle

-0,4

2,2

0,1

2,5

0,0

0,9

0,1

2,8


Kirjauskäytäntöä on muutettu tilikauden 2005 aikana yhden yhtiön osalta. Aiemmin osakkuusyhtiönä käsitelty yhtiö on yhdistelty yhteisyrityksenä ja vertailutiedot vuodelta 2004 on oikaistu vastaavasti.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. EUR

1-12/2005

1-12/2004

Sanoma Magazines

Sanoma Uitgevers

541,2

542,9

Sanoma Magazines International

212,4

138,3

Sanoma Magazines Belgium

184,4

186,0

Sanoma Magazines Finland

184,3

174,8

Aldipress

118,6

115,7

Eliminoinnit

-59,0

-59,8

Yhteensä

1 181,9

1 097,8

Sanoma

Helsingin Sanomat

261,1

254,4

Ilta-Sanomat

93,7

95,2

Sanoma Lehtimedia

48,0

47,9

Muut

175,2

147,7

Eliminoinnit

-131,6

-110,0

Yhteensä

446,4

435,2

WSOY

Oppimateriaalit *

151,2

89,0

Kustantaminen

87,2

89,7

Painaminen

51,6

59,0

Kalenterit

15,8

30,3

Muut

5,6

5,1

Eliminoinnit

-17,1

-19,1

Yhteensä

294,4

253,9

SWelcom

Nelonen

71,5

67,6

Muut

52,6

51,2

Eliminoinnit

-1,6

-1,3

Yhteensä

122,5

117,5

Rautakirja

Kioskikauppa

345,8

352,3

Lehtitukkukauppa

98,5

79,5

Kirjakauppa

135,3

129,7

Viihde ja vapaa-aika

65,0

56,8

Muut

2,6

52,8

Eliminoinnit

-11,3

-11,3

Yhteensä

635,9

659,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-58,8

-59,6

Yhteensä

2 622,3

2 504,6


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

milj. EUR

2005

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

Sanoma Magazines

Sanoma Uitgevers

117,8

134,7

123,4

165,4

119,3

130,3

125,3

168,0

Sanoma Magazines International

39,7

53,1

50,8

68,8

31,6

36,0

31,9

38,8

Sanoma Magazines Belgium

47,3

46,0

43,1

48,0

47,5

49,6

44,5

44,4

Sanoma Magazines Finland

41,4

46,5

43,9

52,6

43,1

43,0

40,9

47,8

Aldipress

28,0

29,8

29,0

31,7

26,2

28,7

29,6

31,2

Eliminoinnit

-14,7

-14,3

-15,2

-14,9

-14,1

-14,8

-16,4

-14,5

Yhteensä

259,5

295,8

275,0

351,6

253,7

272,6

255,8

315,8

Sanoma

Helsingin Sanomat

64,6

66,2

61,6

68,6

63,1

63,0

60,3

68,0

Ilta-Sanomat

22,1

24,2

24,5

22,9

22,1

24,9

24,2

23,9

Sanoma Lehtimedia

11,7

12,7

11,3

12,3

11,2

12,2

11,3

13,1

Muut

42,2

44,1

42,0

47,0

35,0

36,8

36,4

39,6

Eliminoinnit

-32,0

-32,8

-31,6

-35,2

-27,3

-27,3

-26,8

-28,7

Yhteensä

108,6

114,4

107,8

115,6

104,1

109,6

105,5

116,0

WSOY

Oppimateriaalit *

12,8

61,3

47,8

29,3

4,0

18,8

12,8

53,4

Kustantaminen

23,4

19,9

16,2

27,7

27,6

15,0

18,4

28,6

Painaminen

13,9

13,7

13,3

10,7

15,2

13,6

14,6

15,6

Kalenterit

0,8

2,4

12,7

0,0

1,3

2,2

11,8

15,0

Muut

1,3

1,3

1,4

1,6

1,2

1,2

1,3

1,4

Eliminoinnit

-3,9

-4,7

-4,3

-4,1

-6,6

-2,2

-5,5

-4,9

Yhteensä

48,3

93,9

87,0

65,2

42,8

48,6

53,4

109,1

SWelcom

Nelonen

17,2

18,9

13,9

21,6

15,9

18,2

13,2

20,2

Muut

13,0

12,6

12,9

14,2

13,6

12,3

12,4

13,0

Eliminoinnit

-0,4

-0,3

-0,4

-0,5

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Yhteensä

29,8

31,1

26,3

35,3

29,2

30,1

25,4

32,8

Rautakirja

Kioskikauppa

81,9

86,7

85,6

91,7

81,7

88,5

89,5

92,5

Lehtitukkukauppa

22,7

24,4

25,6

25,8

19,0

20,6

19,9

20,0

Kirjakauppa

27,9

22,6

35,8

49,1

27,6

20,8

34,0

47,3

Viihde ja vapaa-aika

16,2

13,7

14,1

21,1

14,5

11,6

13,9

16,8

Muut

2,5

0,0

0,0

0,0

12,2

14,2

14,6

11,8

Eliminoinnit

-2,6

-2,9

-2,5

-3,3

-2,7

-3,0

-2,6

-3,0

Yhteensä

148,6

144,5

158,5

184,4

152,4

152,6

169,2

185,5


Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-12,5

-12,2

-17,0

-17,1

-13,6

-12,0

-15,6

-18,4

Yhteensä

582,1

667,5

637,7

735,0

568,6

601,5

593,7

740,9


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. EUR

1-12/2005

1-12/2004

Sanoma Magazines

129,1

139,7

Sanoma

59,1

70,8

WSOY *

55,8

29,1

SWelcom

9,6

9,6

Rautakirja

51,2

47,2

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,5

0,3

Yhteensä

301,3

296,7


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

milj. EUR

2005

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

Sanoma Magazines

25,5

40,3

23,9

39,4

23,9

44,6

26,1

45,1

Sanoma

13,9

16,6

16,4

12,2

11,3

13,2

23,9

22,5

WSOY *

-7,1

28,1

30,1

4,7

1,1

5,7

9,4

12,9

SWelcom

2,7

2,1

1,0

3,8

0,9

3,4

1,5

3,8

Rautakirja

13,8

4,0

10,3

23,0

8,5

7,0

13,3

18,4

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

0,0

-1,9

1,8

-3,5

-0,7

-0,4

-1,3

2,7

Yhteensä

48,9

89,2

83,5

79,6

45,1

73,5

72,8

105,3


* Vuonna 2004 Malmberg yhdisteltiin WSOY:n lukuihin viimeisellä neljänneksellä takautuvasti 15.7. alkaen.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin vuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee vuositulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16.00 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numerossa +44 (0) 20 7162 0025. Puhelun koodi on SanomaWSOY. Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla (www.sanomawsoy.fi), kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ

Matti Salmi

johtaja

talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet