SanomaWSOY:n tulos osaketta kohden oli tammi-kesäkuussa 0,60 (0,57) euroa. Konsernin liikevaihto kasvoi 1 311,7 (1 249,6) milj. euroon. Liikevoitto oli 138,4 (138,1) milj. euroa ja merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot 1,7 (4,0) milj. euroa. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 699,2 (667,5) milj. euroa ja liikevoitto 92,8 (89,2) milj. euroa.

AVAINLUVUT

4‑6/

4‑6/

Muutos

1‑6/

1‑6/

Muutos

1‑12/

milj. euroa

2006

2005

%

2006

2005

%

2005

Liikevaihto

699,2

667,5

4,7

1 311,7

1 249,6

5,0

2 622,3

Liikevoitto

92,8

89,2

4,0

138,4

138,1

0,2

301,3

% liikevaihdosta

13,3

13,4

10,6

11,1

11,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

92,8

89,2

4,0

136,8

134,1

2,0

269,1

% liikevaihdosta

13,3

13,4

10,4

10,7

10,3

Taseen loppusumma

3 037,2

2 931,1

3,6

2 972,0

Investoinnit

17,7

19,5

-8,9

33,0

35,4

-6,6

93,8

% liikevaihdosta

2,5

2,9

2,5

2,8

3,6

Omavaraisuusaste, %

38,8

34,3

41,3


Velkaantumisaste
(Gearing), %

89,9

115,9

72,8

Korollinen vieras pääoma

1 069,0

1 161,2

-7,9

928,7

Nettovelka

993,2

1 100,4

-9,7

843,8

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

17 958

16 628

8,0

16 885

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

15 282

14 064

8,7

14 256

Tulos/osake, euroa

0,39

0,34

15,4

0,60

0,57

6,2

1,45

Tulos/osake, laimennettu, euroa

0,38

0,33

16,1

0,59

0,55

6,6

1,42

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,27

0,25

8,2

0,25

0,36

-29,6

1,69

Oma pääoma/osake, euroa*

6,84

6,11

12,1

7,28

Osakekannan markkina-arvo

2 999,3

3 109,9

-3,6

3 121,5

* Ei sisällä vähemmistön osuutta


Vuoden 2006 näkymät

SanomaWSOY:n vuoden 2006 näkymät ovat ennallaan. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2006 noin 4 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2005 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 269,1 milj. euroa.

Arviot SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2006 pohjautuvat oletukseen sekä orgaanisesta että pienten yrityskauppojen aikaansaamasta kasvusta. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvu konsernin toimintamaissa.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2006. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,5 %, Belgiassa 2,2 % ja Suomessa 3,8 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 4,4 %, Tshekissä 5,8 % ja Venäjällä 6,0 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän. Yksityinen kulutus nousee arvioiden mukaan vuonna 2006 Suomessa 3,3 %, Belgiassa 2,0 %, Unkarissa 3,1 %, Tshekissä 3,5 % ja Venäjällä 10,7 %, mutta Hollannissa vain 1,3 %.

Keskeiset tapahtumat ja konsernin tavoitteet

Vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla SanomaWSOY-konserni laajeni edelleen kansainvälisesti ja kehitti tuote- ja palveluvalikoimaansa.

Sanoma Magazines lanseerasi Venäjällä ensimmäisen korkealuokkaisen naisten viikkolehden, Glorian ja panosti sähköiseen liiketoimintaan ostamalla katsauskauden jälkeen merkittävän hollantilaisen hintavertailusivuston, Kieskeurig.nl:n.

Myös Sanoma kehitti voimakkaasti sähköistä liiketoimintaansa. Ilta-Sanomat osti asuntoautoja ja -vaunuja markkinoivan Netticaravan.fi-palvelun ja Helsingin Sanomiin kuuluva Oikotie osti osuuden Suomen johtavasta rekrytointijärjestelmätoimittajasta, Skillnetistä.

WSOY vahvisti ja kansainvälisti osaamistaan oppimateriaali- ja koulutustoiminnassa. Enemmistöosuuden osto Unkarin johtavasta oppimateriaali- ja koulutusyhtiö Láng Kiadó és Holding Zrt:stä sai kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa.

Rautakirjan liiketoiminta kasvoi kaikissa toimintamaissa. Suomessa ostettiin Sandrew Metronome Finlandin elokuvateatterit, kaksi Helsingistä ja yksi Turusta.

Suomessa SanomaWSOY-konsernin asema monimediatoimijana vahvistui. SWelcom sai kaksi osavaltakunnallista radiotoimilupaa ja Sanoma-liiketoimintaryhmään kuuluva paikallisradio Radio Helsinki uudisti toimilupansa.

Huhtikuussa varsinainen yhtiökokous päätti SanomaWSOY:n osakesarjojen yhdistämisestä, joka parantaa yhtiön asemaa pääomamarkkinoilla.

SanomaWSOY jatkaa aikakauslehtien, oppimateriaalien ja lehtijakelun laajentamista. Kansainvälinen painopiste toiminnoissa on Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Konserni haluaa olla markkinajohtaja niillä alueilla, joilla se toimii. Taloudellisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa päämarkkina-alueiden bruttokansantuotetta nopeammin.

SanomaWSOY:n tavoitteena on parantaa nykyisten liiketoimintojen kannattavuutta ja luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja liiketoiminnoista. Konsernin strateginen liikevoittoprosenttitavoite on 12 %. Taloudelliset tavoitteet perustuvat arvioon toimintaympäristön vakaasta kehityksestä.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee vuosineljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on heikoin ja toinen sekä viimeinen vahvimmat.

Toimintaympäristö

Mediamainonta kasvoi alkuvuonna TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa 3 %. Mainonta oli edellisvuoden tasolla varsinaisissa sanomalehdissä, mutta kasvoi kaupunkilehdissä. Työpaikkailmoittelu nousi 11 %. Mainonta aikakauslehdissä kasvoi 2 % ja televisiossa 8 %. ZenithOptimedia ennustaa aikakauslehtimainonnan kasvavan vuonna 2006 Hollannissa 2 %, Belgiassa 3 %, Unkarissa 9 % ja Tshekissä 10 %. Venäjällä mainonnan sanoma- ja aikakauslehdissä ennakoidaan kasvavan 18 %.

Päivittäistavarakauppa ry:n arvion mukaan päivittäistavaroiden myynti Suomessa kasvoi tammi-toukokuussa 4 %.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5,0 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 1 311,7 (1 249,6) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä. Erityisesti Venäjän aikakauslehtitoiminnot ja WSOY:n oppimateriaaliliiketoiminta kasvoivat. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3,5 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 24 (22) %. Liikevaihdosta 51 (53) % tuli Suomesta, 44 (45) % muista EU-maista ja 5 (2) % muista maista.

Tulos

Konsernin liikevoitto ylitti katsauskaudella edellisvuoden ennätystason ja oli 138,4 (138,1) milj. euroa eli 10,6 (11,1) % liikevaihdosta. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 1,7 (4,0) milj. euroa. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto oli 136,8 (134,1) milj. euroa. Tulos parani SWelcomissa ja WSOY:ssä, jossa oppimateriaalien hyvä menestys ja loppuvuonna 2005 tapahtunut kalentereista luopuminen paransivat tulosta. Sanoma Magazinesin tulosta laskivat mm. jakeluongelmat Belgiassa ja irtonumeromyynnin haasteet Hollannissa. Tulos ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja parani Rautakirjassa ja oli Sanomassa edellisvuoden tasolla.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -13,7 (-14,8) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 3,4 (5,0) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 17,1 (19,8) milj. euroa. Ne koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 15,5 (16,6) milj. euroa.

Tulos ennen veroja oli 128,9 (129,1) milj. euroa. Tulos osaketta kohden nousi 0,60 (0,57) euroon.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase oli kesäkuun lopussa 3 037,2 (2 931,1) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 39,4 (54,4) milj. euroa. Konsernin rahavirtaa laskivat erityisesti Belgian jakeluongelmien vaikutus käyttöpääomaan sekä käyttöpääoman voimakkaat kausivaihtelut. Rahavirta osaketta kohden oli 0,25 (0,36) euroa.

SanomaWSOY:n omavaraisuus­aste parani vertailukaudesta ja oli 38,8 (34,3) %. Velkaantumisaste laski 89,9 (115,9) %:iin. Oma pääoma nousi 1 104,8 (949,1) milj. euroon. Esimerkiksi optioiden ja vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi vuoden 2005 jälkimmäisellä puoliskolla paransi omaa pääomaa ja omavaraisuusastetta. Korollinen vieras pääoma laski 1 069,0 (1 161,2) milj. euroon ja nettovelka 993,2 (1 100,4) milj. euroon. Rahavaroja oli kesäkuun lopussa 75,8 (60,9) milj. euroa.

Investoinnit ja yritysostot

SanomaWSOY investoi tammi-kesäkuussa maltillisesti. Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 33,0 (35,4) milj. euroa. Ne kohdistuivat mm. tietojärjestelmiin ja korvausluontoisiin hankintoihin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 6,7 (8,8) milj. euroa.

Katsauskauden suurin yritysosto oli unkarilaisen Láng Kiadó és Holding Zrt:n hankinta. Vertailukaudella merkittävin yritysosto oli Venäjällä ja Ukrainassa toimiva aikakauslehtikustantaja Independent Media.

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 3.4.2006 vahvisti SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen ja hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Osakesarjojen yhdistäminen ja suunnattu osakeanti

Varsinainen yhtiökokous päätti 3.4.2006 SanomaWSOY:n osakesarjojen yhdistämisestä, yhdistämiseen liittyvästä A-osakkeiden omistajille suunnatusta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muutoksista.

Osakesarjojen yhdistäminen toteutettiin yhtiöjärjestyksen muutoksilla, joilla mm. osakkeiden väliset äänivaltaerot poistettiin. Uusi yhtiöjärjestys merkittiin kaupparekisteriin 7.4.2006. SanomaWSOY:n A- ja B-osakkeet yhdistettiin arvo-osuusjärjestelmässä yhdeksi osakesarjaksi 7.4.2006, ja kaupankäynti tällä osakkeella alkoi Helsingin Pörssin päälistalla 10.4.2006.

Hyvityksenä osakesarjojen yhdistämisestä johtuvasta A-osakkeiden äänivallan pienentymisestä yhtiön osakepääomaa korotettiin A-osakkeiden omistajille suunnatulla osakeannilla, jossa A-osakkeiden omistaja pystyi merkitsemään yhden uuden osakkeen jokaista kymmentä omistamaansa A-osaketta kohden. Osakeannissa laskettiin liikkeelle 2 311 461 uutta osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,43 euroa osakkeelta. Osakeannin seurauksena yhtiön osakepääoma nousi 993 928,23 eurolla.

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet yhdistettiin arvo-osuusjärjestelmässä varsinaiseen osakelajiin 17.5.2006, ja kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla on ollut 18.5.2006 alkaen vain yksi osakesarja, SWS1V.

Osakkeet ja omistus

SanomaWSOY:n osakevaihto oli vilkasta tammi-kesäkuussa. SanomaWSOY:n osakkeiden pörssivaihto oli 962,2 (953,2) milj. euroa. Vertailukauden luku sisältää vanhojen A- ja B-osakkeiden pörssivaihdon. Vuoden 2006 luku sisältää sekä osakeannissa merkittyjen väliaikaisosakkeiden että vanhojen A- ja B-osakkeiden pörssivaihdon ja niiden tilalle 10.4.2006 tulleen uuden, yhdistetyn SanomaWSOY:n osakkeen pörssivaihdon.

Osakkeen keskikurssi oli 20,19 euroa ja hinta vaihteli 17,80 ja 22,45 euron välillä. Kesäkuun lopussa SanomaWSOY:n markkina-arvo oli 2 999,3 (3 109,9) milj. euroa eikä yhtiö omistanut omia osakkeitaan.

Vaihdettavaa pääomalainaa ei tammi-kesäkuussa vaihdettu osakkeiksi. Lainapääomaa oli kesäkuun lopussa jäljellä 90,3 milj. euroa. Katsauskauden jälkeen vaihdettavaa pääomalainaa on vaihdettu osakkeiksi noin 15 milj. eurolla.

Tammi-kesäkuussa yhteensä 130 600 SanomaWSOY:n 2001A- ja B-optio-oikeutta vaihdettiin osakkeiksi. SanomaWSOY:n osakepääoma oli kesäkuun lopussa 68 528 946,49 euroa ja osakkeiden lukumäärä 159 369 643 kappaletta.

Katsauskaudella SanomaWSOY:n suurimpiin omistajiin kuuluva Patricia Seppälän kuolinpesä purettiin. Kuolinpesän osakeomistus jaettiin tasan kuolinpesän osakkaiden, Robin Langenskiöldin ja Rafaela Seppälän kesken, jolloin heidän omistuksensa yhtiön osakepääomasta ja äänistä nousivat yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20). SanomaWSOY liputti myös osakesarjojen yhdistämisen ja suunnatun osakeannin seurauksena Aatos Erkon ja hänen hallinnoimiensa yhtiöiden sekä Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston ja Suomen Kulttuurirahaston omistusosuuksien muutoksista. Aatos Erkon yhteenlaskettu osuus SanomaWSOY:n kaikista äänistä laski alle yhden neljäsosan (1/4) ja hänen henkilökohtainen osuutensa yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä laski alle yhden viidesosan (1/5). Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston osuus sekä Suomen Kulttuurirahaston osuus yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä laski alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2005 osinkoa 0,90 (0,80) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 6.4.2006 ja osinko maksettiin 19.4.2006. SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.

Hallituksen valtuudet

SanomaWSOY:n yhtiökokous valtuutti 3.4.2006 hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita tai niitä vastaavia, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 31 397 736 kappaletta. SanomaWSOY:n osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 501 026,48 eurolla. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti henkilöstökannusteet on rajattu valtuutuksen ulkopuolelle.

Hallitus ei käyttänyt valtuuksiaan katsauskaudella.

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtikustantajista. Ryhmä toimii 12 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa toimintaansa muihin, erityisesti interaktiivisiin viestintäkanaviin.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑6/2006

1‑6/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

587,5

555,3

5,8

1 181,9

Liikevoitto

60,6

65,8

-7,8

129,1

% liikevaihdosta

10,3

11,8

10,9

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

60,6

65,8

-7,8

129,1

% liikevaihdosta

10,3

11,8

10,9

Taseen loppusumma

1 773,9

1 632,7

8,7

1 752,5

Investoinnit

8,5

9,4

-8,9

36,6

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

5 423

5 056

7,2

5 275


Henkilöstö keskimäärin
(kokoaikaisiksi muutettuna)

4 929

4 527

8,9

4 716

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT*

1‑6/2006

1‑6/2005

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa (Aldipress), tuhansia

50 526

56 712

Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl

235

228

Myydyt aikakauslehdet, tuhansia

216 145

209 178


Aikakauslehtien myytyjen
ilmoitussivujen määrä

27 236

27 280

* Sisältää yhteisyritykset


Julkaistujen aikakauslehtien määrän laskentatapa on muuttunut vuoden 2006 alusta. Vertailuvuoden tiedot on oikaistu vastaavasti.

Tammi-kesäkuussa Sanoma Magazinesin liikevaihto kasvoi 587,5 (555,3) milj. euroon. Hollannissa toimivan Sanoma Magazines Netherlandsin (aiemmin Sanoma Uitgevers) liikevaihto kasvoi 255,4 (252,5) milj. euroon pääasiassa ilse median verkkoliiketoimintojen ansiosta. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi lähes kaikissa toimintamaissa ja oli 117,8 (92,8) milj. euroa. Kasvua toivat erityisesti maaliskuussa 2005 yhdistetyt Venäjän liiketoiminnot ja Unkari. Myös Bulgarian liiketoiminta kasvoi huomattavasti. Liikevaihto Sanoma Magazines Finlandissa kasvoi 92,8 (87,9) milj. euroon lähinnä lehtien edellisvuodesta eroavien ilmestymiskertojen vuoksi. Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto laski 92,9 (93,3) milj. euroon. Aldipressin liikevaihtoon, 56,2 (57,8) milj. euroa, vaikutti haasteellinen tilanne Hollannin irtonumeromarkkinoilla. Liiketoimintaryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,5 %.

Tammi-kesäkuussa Sanoma Magazinesin ilmoitustuotot kasvoivat 14 % ja olivat 26 (22) % ryhmän liikevaihdosta. Hollannin mainosmarkkinoilla on nähtävissä myönteisiä merkkejä, mutta kuluttaja-aikakauslehtimarkkinat eivät ole kääntyneet kasvuun ja kuluttajien luottamus talouteen on edelleen alhainen. Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot olivat edellisvuoden tasolla verkkoliiketoiminnan hyvien ilmoitustuottojen ansiosta. Belgiassa ilmoitustuotot kasvoivat huolimatta kovasta kilpailusta mainosmarkkinoilla. Markkinat kehittyivät myönteisesti Sanoma Magazines Internationalin toimintamaissa. Ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa toimintamaissa, erityisesti Venäjällä ja Unkarissa. Ilmoitustuotot kasvoivat myös Sanoma Magazines Finlandissa.

Ryhmän levikkituotot kasvoivat 3 % ja olivat 56 (57) % liikevaihdosta. Sanoma Magazines Netherlandsin levikkituotot säilyivät vakaina irtonumeromyynnin laskusta huolimatta. Belgiassa jakeluongelmista johtunut irtonumeromyynnin väheneminen ja vaisut lukijamarkkinat vaikuttivat myös toisella neljänneksellä ja levikkituotot laskivat. Sanoma Magazines Internationalin levikkituotot kehittyivät hyvin kaikissa maissa, erityisesti Venäjällä. Myös Sanoma Magazines Finlandin levikkituotot kasvoivat.

Sanoma Magazinesin liikevoitto laski 60,6 (65,8) milj. euroon. Tulosta paransi vuoden 2001 yritysoston ehtojen mukainen, 2,4 milj. euron suuruinen kauppahinnan oikaisu. Liikevoitto laski Sanoma Magazines Netherlandsissä pääasiassa kohonneiden markkinointikustannusten ja mm. miesten lehtien kovan kilpailutilanteen vuoksi. Toisella neljänneksellä Sanoma Magazines Netherlands uudisti useita tärkeimpiä lehtiään ja verkkosivustojaan. Tulos Sanoma Magazines Belgiumissa laski lähinnä jakeluongelmien vuoksi. Sanoma Magazines Belgium on vaihtanut jakelijaa ja sekä Sanoma Magazines Belgium että entinen jakelija ovat jättäneet välimiesoikeudelle vaihdoksesta johtuvat korvausvaatimukset. Mahdollisilla korvauksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta SanomaWSOY:n tulokseen. Sanoma Magazines Internationalin tulos säilyi edellisvuoden tasolla huolimatta voimakkaista panostuksista uusiin tuotteisiin. Alkuvuonna lanseerattiin mm. venäläinen talouslehti SmartMoney, jonka lisäksi Sanoma Magazines International lanseerasi toisella neljänneksellä kolme lehteä. Näistä tärkein oli venäläisen naisten viikkolehden, Glorian, lanseeraus toukokuussa. Sanoma Magazines Finlandin liikevoitto parani hieman. Myös Aldipressin liikevoitto kasvoi.

Toukokuussa Sanoma Magazines Internationalin, Gruner + Jahrin ja Styrian yhteistyö aikakauslehtien kustantamisessa Kroatiassa, Sloveniassa ja Serbiassa sai tarvittavat hyväksynnät kilpailuviranomaisilta. Yhteistyön odotetaan alkavan lokakuussa.

Kesäkuussa Sanoma Men's Magazines ilmoitti aikovansa ostaa Wegener Golfin, joka julkaisee neljää golf-lehteä ja tukee niihin liittyviä internetsivustoja sekä tapahtumia. Sanoma Magazines Finland ilmoitti lanseeraavansa uuden, kuukausittain ilmestyvän, 40+ naistenlehden, Saran, lokakuussa ja aloitti uuden, laihduttamiseen erikoistuneen, kiloklubi.fi-internetpalvelun. Palvelua ollaan lanseeraamassa myös muihin Sanoma Magazinesin toimintamaihin.

Katsauskauden jälkeen Sanoma Magazines vahvisti verkkoliiketoimintojaan, kun ilse media osti merkittävän hollantilaisen hintavertailusivusto Kieskeurig.nl:n. Heinäkuussa Sanoma Magazines Finland myi Suomen Asiakastieto Oy:n osakkeet. Kaupasta kolmannelle neljännekselle kirjattavan myyntivoiton arvioidaan olevan noin 2,6 milj. euroa.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan kasvuun erityisesti Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Myös sähköistä liiketoimintaa kehitetään edelleen. Kilpailun Hollannin mainos- ja lukijamarkkinoilla odotetaan jatkuvan kovana. Vuonna 2006 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.Sanoma

Sanoma on Suomen johtava sanomalehtikustantaja. Pohjoismaiden suurimman tilattavan sanomalehden, Helsingin Sanomien, lisäksi Sanoma kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä, paikallislehtiä ja kaupunkilehtiä sekä näihin liittyviä verkkopalveluita.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑6/2006

1‑6/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

226,4

223,0

1,6

446,4

Liikevoitto

31,1

30,5

2,0

59,1

% liikevaihdosta

13,7

13,7

13,2

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

29,5

30,5

-3,4

58,1

% liikevaihdosta

13,0

13,7

13,0

Taseen loppusumma

491,3

464,0

5,9

471,6

Investoinnit

8,2

9,7

-15,8

21,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 650

2 788

-4,9

2 782


Henkilöstö keskimäärin
(kokoaikaisiksi muutettuna)

2 356

2 379

-1,0

2 388

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑6/2006

1‑6/2005

Ilmoitusvolyymi (palstakilometriä)

Helsingin Sanomat

20,7

20,8

Ilta-Sanomat

3,5

3,5

Kaupunkilehdet

16,2

7,1

Lehtien jakelumäärä, Kaupunkilehdet, milj. kpl

47,6

17,9

Tarkastettu levikki

1‑12/2005

1‑12/2004

Helsingin Sanomat

430 785

434 472

Ilta-Sanomat

195 673

201 281


Sanoman liikevaihto kasvoi alkuvuonna 226,4 (223,0) milj. euroon. Helsingin Sanomien liikevaihto nousi 133,0 (130,8) milj. euroon kasvaneiden ilmoitustuottojen ansiosta. Ilta-Sanomien liikevaihto oli 45,6 (46,3) milj. euroa. Sanoma Lehtimedian liikevaihto laski 22,7 (24,4) milj. euroon, kun ilmoitustuotot vähenivät Kaupunkilehti Seiskan ja Lappeenrantalaisen siirryttyä Sanoma Kaupunkilehdille.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat alkuvuonna 4 % ja olivat 52 (51) % liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat erityisesti Ilta-Sanomat- ja Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksiköissä. Toisella neljänneksellä Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat 2 %. Sähköisten ilmoitustuottojen kasvu jatkui vahvana. Työpaikkailmoittelu Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikössä kasvoi tammi-kesäkuussa 9 %.

Sanoman levikkituotot säilyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 40 (42) % liikevaihdosta. Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat hieman. Irtonumeromyynnin vähentyminen edelleen laski Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön levikkituottoja, ja Ilta-Sanomien osuus iltapäivälehtimarkkinoista oli katsauskaudella 58,9 (60,5) %. Sanoma Lehtimedian levikkituotot kasvoivat hieman. Levikkien laskusta huolimatta Sanoman lehtien lukijamäärät säilyivät edellisvuosien tasolla, ja verkkokävijämäärien vahvan kasvun ansiosta lehtibrändien kokonaistavoittavuus on kasvanut merkittävästi. TNS Gallupin mukaan Uutislehti 100 on noussut pääkaupunkiseudun luetuimmaksi joukkoliikennelehdeksi ja Kaupunkilehti Vartti Suomen luetuimmaksi kotiin jaettavaksi kaupunkilehdeksi.

Sanoman liikevoitto kasvoi tammi-kesäkuussa 31,1 (30,5) milj. euroon. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 1,7 (0,0) milj. euroa, ja ne koostuivat Sanoma Lehtimedian helmikuussa myymien Aina Group Oyj:n osakkeiden myyntivoitosta. Tulosta heikensivät panostukset kaupunkilehtien kehittämiseen ja Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön irtonumeromyynnin vähentyminen. Helsingin Sanomien tulos säilyi edellisvuoden tasolla. Sanomapainon ja yritysasiakkaille palveluja tuottavan Sanoma Business Services -liiketoimintayksikön suotuisa kehitys puolestaan paransivat tulosta.

Katsauskauden aikana Sanoma panosti voimakkaasti sähköisen liiketoimintansa kehittämiseen. Toukokuussa Ilta-Sanomat vahvisti asemaansa Suomen suurimpana luokiteltujen ilmoitusten palveluntarjoajana ostamalla asuntoautoja ja -vaunuja markkinoivan Netticaravan.fi-palvelun. Valtioneuvosto uusi Helsingin Sanomiin kuuluvan paikallisradio Radio Helsingin toimiluvan ja kesäkuussa Oikotie osti 38 % Suomen johtavasta rekrytointijärjestelmätoimittajasta, Skillnetistä. Kauppa vahvistaa Helsingin Sanomien markkinajohtajuutta työpaikkailmoittelussa.

Vuonna 2006 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan erityisesti myönteisenä jatkuvan yleisen mediamainonnan kehityksen ja uusien liiketoimintojen seurauksena. Liikevoiton arvioidaan paranevan hieman toiminnan tehostamisen sekä liikevaihdon kasvun ansiosta.WSOY

WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, jolla on toimintaa Belgiassa, Hollannissa, Puolassa, Suomessa ja Unkarissa.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑6/2006

1‑6/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

142,5

142,2

0,2

294,4

Liikevoitto

29,5

21,0

40,2

55,8

% liikevaihdosta

20,7

14,8

19,0

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

29,5

21,0

40,2

39,3

% liikevaihdosta

20,7

14,8

13,4

Taseen loppusumma

565,9

507,3

11,6

485,0

Investoinnit

5,3

4,5

16,5

8,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 197

2 417

-9,1

2 311


Henkilöstö keskimäärin
(kokoaikaisiksi muutettuna)

1 922

2 224

-13,6

2 123


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑6/2006

1‑6/2005

Oppimateriaalit

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

495

676

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

138

146

Kustantaminen

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

246

294

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

51

57

Myydyt kirjat, milj. kpl

8,1

7,8


Tammi-kesäkuussa WSOY:n liikevaihto oli 142,5 (142,2) milj. euroa. Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla, vaikka WSOY myi loppuvuonna 2005 kalenteritoimintansa ja osan painotoimintojaan. Erityisesti oppimateriaalit kehittyivät hyvin. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 8,6 %.

Oppimateriaalien ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 85,0 (74,1) milj. euroon. Sekä liikevaihto että oppimateriaalimarkkinat yleisesti kehittyivät myönteisesti kaikissa toimintamaissa ja tilauskanta vuodelle 2006 säilyi hyvänä. Erityisesti Young Digital Planetin (YDP) sähköiset oppimistuotteet menestyivät. Suomessa opetussuunnitelmauudistukset ovat parantaneet varsinkin lukion oppimateriaalien myyntiä. Hollannissa peruskoulujen materiaalien markkinaosuudet kehittyivät edelleen myönteisesti.

Kustantamisen liikevaihto kasvoi 46,2 (43,3) milj. euroon. Kasvua on vauhdittanut helmikuussa ostetun AAC Globalin yhdistäminen WSOY:n lukuihin. Yrityksille suunnatut palvelut on organisoitu alkuvuonna WSOYpro-yksikköön. Myynti kirjakaupoille ja muille jälleenmyyjille laski tammi-kesäkuussa noin 16 %. Yleisen kirjallisuuden myyntiä laski erityisesti lastenkirjojen myynnin jääminen poikkeuksellisen hyvästä vertailukaudesta ja tämän vuoden myynnin tavallista voimakkaampi painottuminen vuoden jälkipuoliskolle.

Muun toiminnan liikevaihto oli 20,1 (33,4) milj. euroa, josta pääosa tuli kirjojen painamisesta. Kirjapaino WS Bookwellin toiminta kehittyi myönteisesti. Vertailukauden liikevaihto sisältää myös vuonna 2005 myydyt paino- ja kalenteritoiminnot.

WSOY:n liikevoitto kasvoi 29,5 (21,0) milj. euroon. Liikevoittoa kasvatti erityisesti oppimateriaalien myynnin hyvä kasvu. Myös kalenteriliiketoiminnasta luopuminen paransi tammi-kesäkuun liikevoittoa, sillä kalenterien liiketulos tehtiin perinteisesti kokonaan viimeisellä neljänneksellä.

Kesäkuussa OTK, MBA Veli-Pekka Elonen nimitettiin WSOY:n toimitusjohtajaksi. Sanoma Osakeyhtiön kehitys- ja lakiasioista vastaavana johtajana ja Sanoma Data Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Elonen aloittaa WSOY:n toimitusjohtajana 1.10.2006. WSOY:n nykyinen toimitusjohtaja Jorma Kaimio jää eläkkeelle 30.9.2006.

Maaliskuussa julkistettu enemmistöosuuden osto Unkarin johtavasta oppimateriaali- ja koulutusyhtiö Láng Kiadó és Holdingista sai kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja kauppa saatiin päätökseen 13.6.2006. Kauppa parantaa WSOY:n loppuvuoden liikevaihtoa ja -voittoa. Vuonna 2006 WSOY:n liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja paranevan.

SWelcom

SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. Welho (aik. Helsinki Televisio, HTV) on maan suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalvelujen tarjoaja.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑6/2006

1‑6/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

67,4

60,9

10,7

122,5

Liikevoitto

7,2

4,8

49,1

9,6

% liikevaihdosta

10,7

8,0

7,8

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

7,2

4,8

49,1

9,6

% liikevaihdosta

10,7

8,0

7,8

Taseen loppusumma

148,3

141,1

5,1

143,5

Investoinnit

3,9

3,7

7,3

10,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

438

420

4,3

425


Henkilöstö keskimäärin
(kokoaikaisiksi muutettuna)

397

379

4,8

385


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑6/2006

1‑6/2005

Nelosen osuus televisiomainonnasta

31,9 %

31,1 %

Nelosen päiväpeitto

43 %

42 %

Nelosen kaupallinen katseluosuus

25,6 %

23,2 %

Nelosen valtakunnallinen katseluosuus

12,1 %

11,6 %

Kaapeli-tv-liittymiä, 1 000 kpl (30.6.)

298

286

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl (30.6.)

44

35


Laajakaistaisia internetliittymiä,
1 000 kpl (30.6.)

75

58


SWelcomin liikevaihto nousi tammi-kesäkuussa 67,4 (60,9) milj. euroon. Kasvua vauhditti Nelosen hyvä mainosmyynti. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 60 (59) %.

Nelosen liikevaihto kasvoi katsauskaudella selvästi, 40,2 (36,1) milj. euroon. Nelosen osuus televisiomainonnasta kasvoi ja oli tammi-kesäkuussa 31,9 (31,1) %. Nelosen kaupallinen katseluosuus jatkoi kasvuaan ja saavutti kesäkuussa uuden ennätyksen. Kasvu jatkui vahvana kaikissa kohderyhmissä ja erityisesti tärkeässä 25-44-vuotiaiden naisten kohderyhmässä.

Welhon liikevaihto nousi edelleen hyvän maksu-tv-, laajakaista- ja digisovitinmyynnin ansiosta. Welhon verkossa voi seurata jo lähes sataa digitaalista tv-kanavaa, ja radiokanavat mukaan lukien tarjolla on yli 150 digikanavaa. Lisäksi Welhon NettiTV-palvelun kautta voi tilata Nelosen ohjelmasisältöjä.

Toukokuussa valtioneuvosto myönsi SWelcomille kaksi osavaltakunnallista toimilupaa kaupalliseen radiotoimintaan. Vuoden 2007 alussa SWelcom käynnistää kaksi uutta radiokanavaa: erityisesti naisille suunnattua ohjelmaa tarjoavan kanavan ja rock-musiikkiin erikoistuneen kanavan. Nelonen ja radiokanavat muodostavat yhdessä SWelcomiin uuden broadcasting-yksikön. SWelcom hakee toimilupaa myös sarja- ja elokuvaohjelmistoon painottuvalle digitaaliselle televisiokanavalle.

SWelcomin liikevoitto kasvoi selvästi ja nousi 7,2 (4,8) milj. euroon. Nelosen tulos parani merkittävästi myynnin voimakkaan kasvun ansiosta. Myös Welhon tulos oli hieman vertailukautta parempi.

Vuonna 2006 SWelcomin liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan kasvavan selvästi.Rautakirja

Rautakirja on markkinajohtaja Suomessa ja Baltiassa kioskikaupassa, lehtijakelussa ja elokuvateattereissa. Lisäksi Rautakirja on Suomen ja Viron markkinajohtaja kirjakaupassa. Lehtijakelu on laajentunut myös Venäjälle sekä Romaniaan.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑6/2006

1‑6/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

311,3

293,0

6,2

635,9

Liikevoitto

16,5

17,8

-7,7

51,2

% liikevaihdosta

5,3

6,1

8,0

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

16,5

13,8

19,0

42,3

% liikevaihdosta

5,3

4,7

6,6

Taseen loppusumma

385,3

372,7

3,4

397,0

Investoinnit

7,3

8,3

-12,5

16,6

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

7 178

5 877

22,1

6 023


Henkilöstö keskimäärin
(kokoaikaisiksi muutettuna)

5 607

4 489

24,9

4 577


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑6/2006

1‑6/2005

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia*

55 405

55 357

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia*

2 750

2 573

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

3 692

2 923

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia

132 434

117 893

* Suomessa toimivat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto kasvoi alkuvuonna 311,3 (293,0) milj. euroon. Kaikki liiketoiminnat kasvattivat liikevaihtoaan. Kasvua tuli mm. Baltiasta, Romaniasta ja Venäjältä sekä toiminnan laajentumisen että orgaanisen kasvun ansiosta. Liikevaihdosta 21 (16) % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,1 %.

Kioskikaupan liikevaihto nousi 176,6 (168,5) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa ja erityisesti perinteisten kioskituotteiden myynti kehittyi myönteisesti. Lietuvos Spaudan runsaan 500 kioskin ketju yhdistettiin kioskikauppaan vuoden 2006 alusta. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy loppuvuonna 2005 myyty Tshekin kioskitoiminta. Suomen R-kioskeissa aloitettiin toukokuussa uuden kassajärjestelmän mahdollistama VR:n matkalippujen lunastuspalvelu. Kesäkuussa allekirjoitettiin sopimus Matkahuollon kaukoliikenteen linja-autolippujen lunastuksen ja kaukoliikenteen matkakorttien latauspalvelun käynnistämisestä vuonna 2007. Pizza Hut -ketjusta luovuttiin kesäkuussa. Kaupalla ei ole vaikutusta Rautakirjan vuoden 2006 tulokseen.

Lehtijakelun liikevaihto kasvoi 52,1 (47,1) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi selvästi kaikissa toimintamaissa lukuun ottamatta Suomea, jossa liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Suomessa säännöllisesti ilmestyvien aikakauslehtien myynti nousi, mutta iltapäivälehtien ja ilmoituslehtien kysyntä heikkeni. Rautakirja selkeytti toimintaansa Baltiassa, kun Liettuan lehtijakeluyhtiö otti hoitoonsa kioskiketjun lehtitukkuasiakkaat ja Virossa kirjakaupan kirjojen tukkumyynti ja logistiikka siirtyi lehtijakeluyhtiö Lehepunktille.

Kirjakaupan liikevaihto oli 52,7 (50,5) milj. euroa. Suomessa liikevaihto kasvoi kaunokirjallisuuden uusien nimikkeiden hyvän myynnin sekä onnistuneen tammikuisen kirja-alen ansiosta. Virossa liikevaihdon vahvaan kasvuun vaikutti mm. myymälämäärän kasvu kolmesta viiteen vuoden 2005 jälkimmäisellä puoliskolla.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoimintaan kuuluvat elokuvateatterit Suomessa ja Baltiassa sekä monitoimiareena Hampurissa. Yksikön liikevaihto kasvoi 35,7 (29,8) milj. euroon. Liikevaihto nousi Baltiassa ja oli Suomessa edellisvuoden tasolla. Elokuvateattereiden kävijämäärät kasvoivat selvästi kaikissa toimintamaissa. Kesäkuussa solmittiin sopimus United International Picturesin teatterielokuvien levityksestä Suomessa sekä ostettiin Sandrew Metronome Finlandin elokuvateatterit, kaksi Helsingistä ja yksi Turusta.

Rautakirjan liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 16,5 (17,8) milj. euroa. Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja parani, sillä vertailukauden tulokseen sisältyi 4,0 milj. euroa ravintolatoiminnan myyntivoittoa. Liikevoittoa kasvatti erityisesti elokuvateattereiden kävijämäärien voimakas kasvu ja lehtijakelun kansainväliset toiminnot. Kirjakaupan tulos oli edellisvuoden tasolla. Kioskikaupan tulos laski lähinnä keväällä käyttöönotettuun, uuteen myymäläjärjestelmään liittyvien kustannusten vuoksi.

Kilpailutilanne Rautakirjan toimialoilla kiristyy edelleen kaikissa toimintamaissa. Jatkuvalla kehitystyöllä, kansainvälistymisellä ja yrityshankinnoilla turvataan liiketoiminnan kasvu ja menestyminen myös jatkossa. Laajentumisen kohdealueina ovat Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet. Vuonna 2006 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja paranevan.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Se on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin periaatteita.


Helsingissä
SANOMAWSOY OYJ
Hallitus

KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

KONSERNITULOSLASKELMA

milj. euroa

1‑6/2006

1‑6/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

1 311,7

1 249,6

5,0

2 622,3

Liiketoiminnan muut tuotot

28,2

26,9

4,8

80,7

Materiaalit ja palvelut

587,5

548,3

7,2

1 177,8

Henkilöstökulut

294,4

290,3

1,4

574,7

Liiketoiminnan muut kulut

254,7

237,5

7,2

518,6

Poistot ja arvonalentumiset

65,0

62,4

4,1

130,6

Liikevoitto

138,4

138,1

0,2

301,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

4,2

5,8

-27,8

9,8

Rahoituserät

-13,7

-14,8

-7,2

-25,1

Tulos ennen veroja

128,9

129,1

-0,2

286,0

Tuloverot

-37,7

-40,7

-7,5

-57,6

Tilikauden tulos

91,2

88,4

3,1

228,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

94,7

86,6

9,3

224,0

Vähemmistölle

-3,4

1,8

4,4

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

0,60

0,57

6,2

1,45

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,59

0,55

6,6

1,42


KONSERNITASE

milj. euroa

30.6.2006

30.6.2005

Muutos,%

31.12.2005

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet

559,5

566,8

-1,3

566,5

Sijoituskiinteistöt

10,8

23,1

-53,5

12,1

Liikearvo

1 359,3

1 317,6

3,2

1 329,3

Muut aineettomat hyödykkeet

311,6

287,3

8,5

313,0

Osuudet osakkuusyrityksissä

64,7

65,0

-0,5

61,0

Myytävissä olevat sijoitukset

15,9

21,7

-26,9

22,8

Laskennalliset verosaamiset

53,7

60,8

-11,6

53,2

Muut saamiset

36,2

40,8

-11,3

37,7

Pitkäaikaiset varat yhteensä

2 411,6

2 383,1

1,2

2 395,6

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus

153,1

156,9

-2,4

144,0

Saamiset

396,1

329,7

20,1

347,0

Myytävissä olevat sijoitukset

0,6

0,6

2,0

0,5

Rahavarat

75,8

60,9

24,6

84,9

Lyhytaikaiset varat yhteensä

625,6

548,0

14,1

576,4

Varat yhteensä

3 037,2

2 931,1

3,6

2 972,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

68,5

65,8

4,1

67,5

Muu oma pääoma

1 022,3

869,3

17,6

1 075,3

1 090,8

935,2

16,6

1 142,8

Vähemmistön osuus

14,0

13,9

0,6

16,3

Oma pääoma yhteensä

1 104,8

949,1

16,4

1 159,1

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat

89,6

101,1

-11,4

90,4

Eläkevelvoitteet

64,9

62,0

4,7

64,8

Varaukset

11,2

17,8

-36,9

12,3

Korollinen vieras pääoma

130,1

421,1

-69,1

132,0

Muu vieras pääoma

29,1

25,8

12,9

24,2

Lyhytaikaiset velat

Varaukset

10,3

12,9

-20,5

9,9

Korollinen vieras pääoma

938,9

740,1

26,9

796,8

Muu vieras pääoma

658,4

601,4

9,5

682,8

Velat yhteensä

1 932,4

1 982,1

-2,5

1 813,0

Oma pääoma ja velat yhteensä

3 037,2

2 931,1

3,6

2 972,0


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA


Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma

milj. euroa


Osake-
pääoma

Muu oma pääoma

Vähemmistön osuus

Yhteensä

Oma pääoma 31.12.2004

65,8

904,9

15,3

986,0

IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus, johdannaiset

-1,2

-1,2

IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus, vaihtovelkakirjalaina

-0,9

-0,9

Oma pääoma 1.1.2005, oikaistu

65,8

902,8

15,3

983,9

Muuntoeron muutos

-0,2

0,1

-0,1

Muut erät

0,0

-0,1

-0,1

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

0,0

-0,3

0,1

-0,2

Katsauskauden tulos

86,6

1,8

88,4

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

0,0

86,3

1,9

88,2

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

0,0

0,3

0,0

0,3

Optioiden käyttö

0,0

0,0

0,0

0,0

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

0,0

2,4

0,0

2,4

Osingonjako

-122,5

-0,1

-122,6

Muutos vähemmistöosuudessa

-3,2

-3,2

Oma pääoma 30.6.2005

65,8

869,3

13,9

949,1

Oma pääoma 1.1.2006

67,5

1 075,3

16,3

1 159,1

Muuntoeron muutos

-9,6

-0,3

-9,9

Muut erät

0,0

-0,6

-0,6

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

0,0

-10,2

-0,3

-10,5

Katsauskauden tulos

94,7

-3,4

91,2

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

0,0

84,4

-3,8

80,7

Suunnattu osakeanti

1,0

1,0

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

0,0

0,0

0,0

0,0

Optioiden käyttö

0,1

1,2

0,0

1,2

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

0,0

2,7

0,0

2,7

Osingonjako

-141,3

-1,3

-142,6

Muutos vähemmistöosuudessa

2,8

2,8

Oma pääoma 30.6.2006

68,5

1 022,3

14,0

1 104,8


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa

1‑6/2006

1‑6/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Tilikauden tulos

91,2

88,4

3,1

228,4

Oikaisut

85,6

81,7

4,7

121,2

Käyttöpääoman muutos

-76,6

-75,1

2,1

2,0

Rahoituserät ja verot

-60,8

-40,7

49,4

-90,7

Liiketoiminnan rahavirta

39,4

54,4

-27,5

260,9

Investointien rahavirta

-40,1

-153,3

-73,9

-164,7

Rahavirta ennen rahoitusta

-0,6

-98,9

-99,4

96,2

Rahoituksen rahavirta

-8,6

63,1

-93,8

Rahoituslaskelman mukainen rahavarojen muutos

-9,3

-35,8

-74,1

2,4

Rahavarojen kurssierot

-3,1

0,5

-1,1

Rahavarojen nettomuutos

-12,4

-35,3

-64,9

1,3

Rahavarat 1.1.

84,9

83,6

1,6

83,6

Rahavarat 30.6. / 31.12.

72,5

48,2

50,3

84,9


TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET

SanomaWSOY-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

SanomaWSOY soveltaa kaikkia 1.1.2006 voimaan tulleita IASB:n julkaisemia standardeja, standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

milj. euroa

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2005

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines Netherlands

116,7

138,7

117,8

134,7

123,4

165,4

541,2

Sanoma Magazines International

58,1

59,7

39,7

53,1

50,8

68,8

212,4

Sanoma Magazines Belgium

44,7

48,2

47,3

46,0

43,1

48,0

184,4

Sanoma Magazines Finland

45,8

47,1

41,4

46,5

43,9

52,6

184,3

Aldipress

26,4

29,8

28,0

29,8

29,0

31,7

118,6

Eliminoinnit

-13,4

-14,2

-14,7

-14,3

-15,2

-14,9

-59,0

Yhteensä

278,2

309,2

259,5

295,8

275,0

351,6

1 181,9

Sanoma

Helsingin Sanomat

66,8

66,2

64,6

66,2

61,6

68,6

261,1

Ilta-Sanomat

22,3

23,4

22,1

24,2

24,5

22,9

93,7

Sanoma Lehtimedia

11,0

11,6

11,7

12,7

11,3

12,3

48,0

Muut

47,4

46,4

42,2

44,1

42,0

47,0

175,2

Eliminoinnit

-34,9

-33,7

-32,0

-32,8

-31,6

-35,2

-131,6

Yhteensä

112,6

113,8

108,6

114,4

107,8

115,6

446,4

WSOY

Oppimateriaalit

15,3

69,7

12,8

61,3

47,8

29,3

151,2

Kustantaminen

24,1

22,0

23,4

19,9

16,2

27,7

87,2

Muut

10,3

9,7

16,0

17,4

27,4

12,3

73,0

Eliminoinnit

-4,4

-4,3

-3,9

-4,7

-4,3

-4,1

-17,1

Yhteensä

45,4

97,2

48,3

93,9

87,0

65,2

294,4

SWelcom

Nelonen

19,2

21,0

17,2

18,9

13,9

21,6

71,5

Muut

14,3

13,2

13,0

12,6

12,9

14,2

52,6

Eliminoinnit

-0,2

-0,1

-0,4

-0,3

-0,4

-0,5

-1,6

Yhteensä

33,3

34,1

29,8

31,1

26,3

35,3

122,5

Rautakirja

Kioskikauppa

82,3

94,4

81,9

86,7

85,6

91,7

345,8

Lehtijakelu

24,4

27,7

22,7

24,4

25,6

25,8

98,5

Kirjakauppa

30,2

22,5

27,9

22,6

35,8

49,1

135,3

Viihde ja vapaa-aika

20,1

15,7

16,2

13,7

14,1

21,1

65,0

Muut

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

2,6

Eliminoinnit

-2,6

-3,2

-2,6

-2,9

-2,5

-3,3

-11,3

Yhteensä

154,3

157,0

148,6

144,5

158,5

184,4

635,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-11,3

-12,2

-12,5

-12,2

-17,0

-17,1

-58,8

Yhteensä

612,5

699,2

582,1

667,5

637,7

735,0

2 622,3


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2005

Sanoma Magazines

23,5

37,1

25,5

40,3

23,9

39,4

129,1

Sanoma

16,1

15,0

13,9

16,6

16,4

12,2

59,1

WSOY

-4,3

33,8

-7,1

28,1

30,1

4,7

55,8

SWelcom

3,2

4,0

2,7

2,1

1,0

3,8

9,6

Rautakirja

10,1

6,3

13,8

4,0

10,3

23,0

51,2

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,1

-3,4

0,0

-1,9

1,8

-3,5

-3,5

Yhteensä

45,6

92,8

48,9

89,2

83,5

79,6

301,3


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

30.6.2006

30.6.2005

Muutos, %

31.12.2005

Kirjanpitoarvo 1.1.

566,5

496,7

14,1

496,7

Lisäykset

20,6

24,9

-17,4

67,6

Liiketoimintojen hankinta

4,5

78,3

-94,3

81,7

Vähennykset

-0,7

-2,7

-74,6

-4,5

Liiketoimintojen myynti

-0,4

-2,8

-84,1

-18,6

Tilikauden poistot

-30,8

-30,6

0,7

-62,2

Tilikauden arvonalentumiset

-0,0

-0,0

-74,8

-0,1

Kurssierot ja muut muutokset

-0,1

3,1

5,9

Kirjanpitoarvo 30.6. / 31.12.

559,5

566,8

-1,3

566,5VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa

30.6.2006

30.6.2005

Muutos,%

31.12.2005

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

9,6

3,8

152,5

7,3

Pantit

10,8

15,2

-28,7

10,8

Muut

0,9

0,1

1 616,6

1,6

Yhteensä

21,4

19,1

12,4

19,8

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

7,9

13,6

-41,8

7,9

Yhteensä

7,9

13,6

-41,8

7,9

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,2

1,2

-86,2

0,2

Yhteensä

0,2

1,2

-86,2

0,2

Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista

238,3

277,3

-14,1

225,6

Rojaltit

18,1

24,6

-26,4

19,2

Aineettomien hyödykkeiden ostositoumukset (ml. ohjelmaoikeudet)

24,2

24,7

-2,1

23,5

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset

10,9

7,8

Muut vastuut

42,1

45,3

-7,1

49,6

Yhteensä

333,5

371,9

-10,3

325,6

Vastuusitoumukset yhteensä

363,0

405,7

-10,5

353,4


JOHDANNAISSOPIMUKSET


NIMELLISARVOT
milj. euroa

30.6.2006

30.6.2005

Muutos,%

31.12.2005

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

100,0

100,0

100,0

Asetetut

54,8

54,8

54,8

Koronvaihtosopimukset

20,0

-100,0

Yhteensä

154,8

174,8

-11,4

154,8

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

4,8

-100,0

Yhteensä

4,8

-100,0

Yhteensä

154,8

179,5

-13,8

154,8KÄYVÄT ARVOT
milj. euroa

30.6.2006

30.6.2005

Muutos,%

31.12.2005

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

0,0

-100,0

0,0

Asetetut

-0,0

-0,6

-96,2

-0,2

Koronvaihtosopimukset

-0,1

-100,0

Yhteensä

-0,0

-0,7

-96,5

-0,2

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

0,1

-100,0

Yhteensä

0,1

-100,0

Yhteensä

-0,0

-0,6

-96,1

-0,2


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3/

4-6/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

milj. euroa

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2005

Liikevaihto

612,5

699,2

582,1

667,5

637,7

735,0

2 622,3

Liiketoiminnan muut tuotot

15,4

12,8

14,5

12,5

28,1

25,6

80,7

Materiaalit ja palvelut

280,9

306,6

263,6

284,7

292,2

337,4

1 177,8

Henkilöstökulut

145,6

148,7

143,0

147,3

137,2

147,2

574,7

Liiketoiminnan muut kulut

124,8

129,8

111,7

125,8

124,1

157,0

518,6

Poistot ja arvonalentumiset

30,9

34,0

29,4

33,0

28,8

39,4

130,6

Liikevoitto

45,6

92,8

48,9

89,2

83,5

79,6

301,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,9

2,3

3,3

2,5

3,2

0,8

9,8

Rahoituserät

-6,2

-7,5

-6,1

-8,6

-4,6

-5,8

-25,1

Tulos ennen veroja

41,3

87,6

46,0

83,1

82,2

74,7

286,0

Tuloverot

-12,4

-25,3

-12,0

-28,7

-15,8

-1,1

-57,6

Tilikauden tulos

28,9

62,3

34,0

54,4

66,4

73,6

228,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

32,5

62,2

34,4

52,2

66,3

71,1

224,0

Vähemmistölle

-3,6

0,1

-0,4

2,2

0,1

2,5

4,4
Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Konsernin osavuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee osavuositulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16.00 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numerossa +44 (0) 20 7162 0125. Puhelun koodi on SanomaWSOY.

Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.


Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla (www.sanomawsoy.fi), kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Seuraava osavuosikatsaus

SanomaWSOY julkaisee seuraavan osavuosikatsauksensa 1.1. - 30.9.2006 keskiviikkona 1.11. klo 8.30.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet