SanomaWSOY Oyj:n hallitus on tänään ehdottanut 3.4.2006 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että SanomaWSOY:n A- ja B-osakesarjat muutetaan yhdeksi uudeksi osakesarjaksi ja nykyisille A-osakkeiden omistajille suunnataan osakeanti hyvityksenä A-osakkeisiin liittyvän äänivallan pienentymisestä. Ehdotuksen mukaan osakesarjojen yhdistäminen toteutetaan poistamalla yhtiöjärjestyksestä osakesarjojen eroihin liittyvät määräykset siten, että kukin nykyinen A-osake muuntuu oikeuksiltaan nykyistä B-osaketta vastaavaksi uudeksi osakkeeksi.

SanomaWSOY:n osakkeenomistajat, jotka omistavat yli puolet yhtiön A-osakkeista, ovat etukäteen kirjallisesti ilmoittaneet kannattavansa päätösehdotusta sekä antaneet suostumuksensa järjestelyyn, mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen osakeyhtiölain säännösten edellyttämällä tavalla.

SanomaWSOY:n taloudellinen neuvonantaja ja osakeannin järjestäjä Nordea Pankki Suomi Oyj on antanut arvion järjestelystä (ns. fairness opinion) ja todennut ehdotetun järjestelyn rakenteen ja ehdotetun hyvityksen olevan oikeudenmukainen osakkeenomistajien kannalta. Myös SanomaWSOY:n tilintarkastaja, KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers, on antanut lausunnon siitä, että A-osakkeiden omistajille suunnatun osakeannin merkintähinnan määrittämisen perusteista ja merkintäoikeudesta poikkeamisen syistä on annettu oikeat ja riittävät tiedot.

Lisätietoja osakesarjojen yhdistämisestä, siihen liittyvästä suunnatusta annista ja yhtiöjärjestyksen muutoksista on saatavissa konsernin internetsivuilta osoitteesta www.sanomawsoy.fi. Osakkeenomistajille postitetaan lisäksi yhtiökokouskutsun yhteydessä kirje, jossa hallituksen ehdotusta kuvataan tarkemmin. Suunnattuun osakeantiin liittyen julkaistaan myös esite, joka on saatavissa arviolta 4.4.2006.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fiTämä ei ole arvopapereiden tarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S Securities Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä asiakirjaa ei saa julkaista tai muutoin levittää Yhdysvaltoihin tai muuhun valtioon, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi kyseisen maan arvopaperimarkkinalainsäädännön vastaista. Tässä tarkoitettua tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet