SanomaWSOY Oyj on täydentänyt 4.4.2006 julkistettua osakesarjojen yhdistämiseen ja A-osakkeiden omistajille suunnattuun osakeantiin liittyvää esitettä osavuosikatsauksella 1.1.-31.3.2006. Rahoitustarkastus on hyväksynyt täydennyksen 4.5.2006.

Esitettä täydennetään viittaamalla. Täydennys sekä viittaamalla esitteeseen sisällytetty osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 ovat saatavissa osoitteesta Konserniviestintä, SanomaWSOY, PL 1229, 00101 Helsinki tai PDF-muodossa Yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.sanomawsoy.fi. Täydennys liitetään esitteeseen kaikissa niissä paikoissa, jossa esite on saatavilla.

Osakeannin ehtojen mukaisesti kaikilla ennen esitteen täydentämistä osakkeita merkinneillä on arvopaperimarkkinalain mukainen oikeus peruuttaa merkintänsä. Mahdollisesta merkinnän peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa merkintä on tehty. Peruuttamisoikeus on voimassa kaksi pankkipäivää täydennyksen julkistamisesta ja päättyy 8.5.2006.

Jos merkintä peruutetaan, merkintähinta palautetaan sijoittajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ja merkintäoikeudet sijoittajan samassa yhteydessä ilmoittamalle arvo-osuustilille. Mahdollisia merkintäoikeuksien myyntejä tai muita siirtoja ei voi peruuttaa.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä puh. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi

Osakkeita tarjotaan Suomen lisäksi niille antiin oikeutetuille Yhtiön A-osakkeenomistajille, jotka asuvat muussa ETA alueen jäsenvaltioissa, jos kussakin jäsenvaltiossa asuvien A-osakkeenomistajien määrä on vähemmän kuin sata ja kyseinen jäsenvaltio on implementoinut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ja sen artiklan 3 kohdan 2.(b) säännön tai jäsenvaltio muutoin soveltaa vastaavaa sääntöä. Kyseisen kohdan mukaan arvo-papereita voidaan tarjota ilman velvoitetta laatia esitettä, jos tarjous kohdistuu alle sataan, muuhun kuin kokeneeseen sijoittajaan, kussakin jäsenvaltiossa.Tämä tiedote ei ole tarjous merkitä osakkeita tai ostaa merkintäoikeuksia. Osakkeita ei rekisteröidä eikä tulla rekisteröimään Suomen ulkopuolella eikä tarjouksesta laadittua esitettä ole hyväksynyt minkään muun maan kuin Suomen toimivaltainen viranomainen Muut sijoittajat kuin Suomessa olevat sijoittajat ja edellisessä kappaleessa mainitut A-osakkeenomistajat eivät välttämättä saa ottaa vastaan esitettä, ostaa merkintäoikeuksia tai merkitä osakkeita. Osakkeita ei saa tarjota suoraan tai välillisesti eikä esitettä saa levittää tai julkaista Suomen ulkopuolella paitsi olosuhteissa, joissa tämä ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä.

TARJOTTAVIA UUSIA OSAKKEITA JA MERKINTÄOIKEUKSIA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTOJEN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (SECURITIES ACT OF 1933, "YHDYSVALTOJEN ARVOPAPERILAKI") TAI MINKÄÄN OSAVALTION ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI. UUSIA OSAKKEITA TAI MERKINTÄOIKEUKSIA EI VOIDA MYÖSKÄÄN TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOJEN KANSALAISILLE MUUTOIN KUIN YHDYSVALTOJEN ARVOPAPERILAIN POIKKEUSSÄÄNNÖSTEN MUKAAN TAI KUTEN MÄÄRITELTY REGULATION S-SÄÄNNÖKSESSÄ YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLE.


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet