SanomaWSOY:n vuositulos 2004SanomaWSOY:n tulos vuonna 2004 kehittyi erinomaisesti: liikevoitto parani 16,7 %, 239,5 (205,2) milj. euroon. Tulos ennen satunnaisia eriä parani 30,1 %, 212,2 (163,1) milj. euroon. Tulos osaketta kohden nousi 0,87 (0,69) euroon ja osakekohtainen tulos ilman liikearvopoistoja 1,39 (1,23) euroon. Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 727,8 (675,7) ja liikevoitto 96,4 (79,0) milj. euroa. Osingoksi ehdotetaan 0,80 (1,00) euroa osakkeelta.

Vuoden 2005 näkymät

Euroopan talous jatkaa kasvuaan vuonna 2005. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa 2,5 % ja Suomessa noin 3 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan hieman alle 4 % ja Tshekissä runsas 4 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2005 noin 4 %. IFRS-säännösten mukaiseen raportointiin siirtyminen vuoden 2005 alusta parantaa konsernin liikevoittoa ja osakekohtaista tulosta (EPS) merkittävästi. Vertailukelpoisen liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan olevan edellisen vuoden tasoa. Vuonna 2004 liikevoittoon sisältyi noin 25 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Arvio ei sisällä Independent Media -kaupan vaikutusta.

Tavoitteiden toteuttaminen ja keskeiset tapahtumat

SanomaWSOY-konserni toteutti vuonna 2004 toiminnassaan määrätietoisesti ja menestyksekkäästi strategisia tavoitteitaan: kannattavuus, kansainvälistäminen, kasvu ja kehittyminen. Liiketoimintaryhmät panostivat voimakkaasti liiketoiminnan kehittämiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamiseen sekä markkina-asemiensa vahvistamiseen.

Oppimateriaalikustantamisen kansainvälistäminen eteni huomattavasti, kun WSOY osti Hollannissa ja Belgiassa toimivan oppimateriaalikustantaja Malmberg Investmentsin heinäkuussa. Myös lehtijakelun kansainvälistäminen jatkui: Rautakirja osti heinäkuussa enemmistöosuuden romanialaisesta lehtijakeluyhtiö Hiparion Distributionista ja joulukuussa liettualaisesta Impress Tevasta.

Aikakauslehtiliiketoiminta laajeni merkittävästi. Joulukuussa Sanoma Magazines kertoi aloittavansa toiminnan Serbia ja Montenegrossa. Katsauskauden jälkeen tammikuussa 2005 ryhmä julkisti tehneensä sopimuksen Venäjällä ja Ukrainassa toimivan Independent Media Holdingin ostamisesta. Tarvittavat kilpailuviranomaisten hyväksynnät on saatu ja kauppa arvioidaan saatavan päätökseen maaliskuun 2005 alussa. Independent Median myötä Sanoma Magazines saa johtavan aseman aikakauslehtien kustantajana Venäjällä ja jalansijan Ukrainassa. Venäjä ja sen lähialueet tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia.

Sanoma kasvoi voimakkaasti ja perusti Sanoma Kaupunkilehdet -yksikön. SWelcom kasvatti liikevaihtoaan ja paransi kannattavuuttaan merkittävästi.

Keskittyminen ydinliiketoimintaan jatkui. Huhtikuussa myytiin Måndag ja Milvus Förlags, heinäkuussa vähemmistöosuus Savon Medioissa ja marraskuussa vähemmistöosuus Ilkka-Yhtymässä. Rautakirja myi joulukuussa ravintolatoimintansa.

Konsernin vahva kassavirta mahdollistaa kasvuhankkeet ja kansainvälistämisen myös jatkossa.


Toimintaympäristö

Vuonna 2004 talous kasvoi SanomaWSOY:n tärkeimmissä toimintamaissa epätasaisesti: Bruttokansantuote kasvoi Suomessa tutkimuslaitosten arvioiden mukaan runsaat 3 %. Hollannissa talous elpyi hieman ja BKT kasvoi vähän yli prosentin. Belgiassa kasvua oli lähes 3 %, Unkarissa ja Tshekissä lähes 4 %. Yksityinen kulutus kasvoi Suomessa runsaat 3 % ja Belgiassa hieman yli 2 %, mutta säilyi Hollannissa lähes vuoden 2003 tasolla. Unkarissa ja Tshekissä yksityinen kulutus kasvoi vuonna 2004 tutkimuslaitosten arvioiden mukaan lähes 4 %.

Vuonna 2004 mediamainonta kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa runsaat 6 %. Sanomalehtimainonta kasvoi lähes 6 % ja työpaikkailmoittelu 12 %. Mainonta aikakauslehdissä kasvoi 4 % ja televisiossa lähes 10 %. ZenithOptimedian ennakkotietojen mukaan aikakauslehtimainonta laski Hollannissa, mutta kasvoi Belgiassa, Unkarissa ja Tshekissä.

Suomen Kustannusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan kirjamyynti kasvoi vuonna 2004 ennätyslukemiin. Kustantajien myynti kirjakaupoille ja muille jälleenmyyjille nousi yli 9 %. Kirjakerhojen myynti kasvoi reilut 5 % ja suurteosten myynti 5 %. Oppimateriaalien myynti Suomessa kasvoi 3 %. Oppikirjamarkkinoiden arvioidaan kasvaneen hieman myös Hollannissa ja Belgiassa.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti vuonna 2004 kasvoi Suomessa 0,3 %.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto vuonna 2004 kasvoi 4,1 %, 2 493,0 (2 395,9) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä. Merkittävintä liikevaihdon kasvu oli WSOY:ssä, johon liitettiin oppimateriaalikustantaja Malmberg Investmentsin liiketoiminnot 15.7.2004 alkaen. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2,3 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 20 (20) %. Liikevaihdosta 44,7 (43,1) % tuli Suomen ulkopuolelta.

Tulos

SanomaWSOY-konsernin tulos kehittyi tilikaudella erinomaisesti: Liikevoitto kasvoi 16,7 %, 239,5 (205,2) milj. euroon ja oli 9,6 (8,6) % liikevaihdosta. Liikevoitto parani kaikissa liiketoimintaryhmissä. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat mm. onnistuneet yritysostot, vuodelle 2004 kohdistuneet kustannussäästötoimenpiteet ja kertavaikutteiset erät sekä mainosmarkkinoiden myönteinen kehitys erityisesti Suomessa. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 25,8 (43,4) milj. euroa. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto kasvoi 32,0 %.

Liikevoitto ilman konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) kasvoi 9,5 % ja oli 370,5 (338,4) milj. euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä parani 30,1 %, 212,2 (163,1) milj. euroon, ja tulos osaketta kohden nousi 0,87 (0,69) euroon.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 27,2 (42,1) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 23,8 (21,5) milj. euroa. Pääasiassa ne koostuivat osinkotuotoista, 8,0 milj. euroa, ja arvopaperisalkun myyntivoitoista, 7,1 milj. euroa. Rahoituskulut olivat 51,0 (63,6) milj. euroa ja koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista, 32,7 (42,9) milj. euroa, sekä lainasaamisten ja kiinteistöosakkeiden arvonalentumisista, 9,5 (2,9) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 255,3 (248,1) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 1,67 (1,65) euroa.

Tase ja rahoitusasema

Tilikauden lopussa konsernitase oli 2 528,8 (2 453,0) milj. euroa. Rahoitusasema säilyi vahvana. Omavaraisuusaste oli 39,0 (40,3) % ja pääomalainat mukaan lukien 45,6 (47,6) %. Konsernin velkaantumisaste oli 85,4 (72,9) % ja pääomalainat mukaan lukien 58,6 (46,4) %. Oma pääoma ilman pääomalainoja oli 916,9 (931,2) milj. euroa. Korollinen vieras pääoma pääomalainat mukaan lukien oli 885,9 (819,4) milj. euroa. Nettovelka oli 800,1 (690,6) milj. euroa.

Konsernin sijoitusluonteinen arvopaperisalkku realisoitiin vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä. Rahoitusarvopapereita, rahoja ja pankkisaamisia oli joulukuun lopussa 85,8 (128,8) milj. euroa.

SanomaWSOY jälleenrahoitti lainasalkkunsa syyskuussa. Uuden lainajärjestelyn ansiosta konsernin vieraan pääoman korkokulut alenevat selvästi.

Investoinnit

Vuonna 2004 SanomaWSOY investoi 274,7 (94,8) milj. euroa, josta pääosa kohdistui yritysostoihin. Malmberg Investmentsin velaton ja kassaton kauppahinta oli 221,9 milj. euroa, josta investoinniksi kirjattiin 188,6 milj. euroa. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 16,9 (8,8) milj. euroa.

Hallinto

SanomaWSOY:n yhtiökokous 30.3.2004 valitsi uutena jäsenenä hallitukseen kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläisen. Erovuoroisista jäsenistä Seppo Kievari ja Hannu Syrjänen valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkoivat Jaakko Rauramo (pj.), Paavo Hohti (vpj.) sekä Sari Baldauf, Robert Castrén, Jane Erkko, Robin Langenskiöld ja Sakari Tamminen. Kyösti Järvinen jätti hallituksen omasta pyynnöstään.

Koko vuoden 2004 ajan SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseninä olivat Hannu Syrjänen (pj.), Eija Ailasmaa, Nils Ittonen, Erkki Järvinen, Jorma Kaimio, Tapio Kallioja ja Kerstin Rinne. Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja SanomaWSOY:n taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Matti Salmi aloittivat tehtävissään ja SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseninä 1.4.2004. Johtoryhmän jäseniä 31.3.2004 asti olivat kevään aikana eläkkeelle jääneet Sanoman toimitusjohtaja Seppo Kievari ja SanomaWSOY:n hallinnosta ja taloudesta vastannut johtaja Aarno Heinonen.

SanomaWSOY:n tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Johanna Perälä, KHT ja Pekka Nikula, KHT.

Henkilöstö

Vuonna 2004 SanomaWSOY-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 16 207 (17 330) henkilöä. Kokoaikaisiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 13 652 (14 207). Sanoma Magazinesin palveluksessa oli keskimäärin 4 522 (4 421) henkilöä, Sanoman 2 746 (4 027), WSOY:n 2 188 (1 933), SWelcomin 415 (416) ja Rautakirjan 6 261 (6 458). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 74 (75) henkilöä. Sanoman palveluksessa olevien lukumäärä laski, kun Leijonajakelun henkilöstö siirtyi Postin palvelukseen syyskuun 2003 alusta alkaen.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 30.3.2004 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja/tai optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen myös päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.

Hallitus päätti 8.11.2004 Optiojärjestelmä 2004:n käyttöönotosta. Hallitus ei käyttänyt muita valtuuksiaan vuoden 2004 aikana.

Osakkeet ja omistus

SanomaWSOY:n kokonaan omistama tytäryhtiö Tiikerijakelu Oy sulautui yhtiökokouksen 30.3.2004 päätöksen mukaisesti emoyhtiöön 31.7.2004 ja sen omistamat osakkeet (7 187 276 B-osaketta eli 4,48 % osakkeista ja 1,19 % äänistä, kirjanpidollinen vasta-arvo on 3 090 528,68 euroa) mitätöitiin. SanomaWSOY ei omistanut tilikauden lopussa omia osakkeitaan. Vuoden 2004 lopussa liikkeellä oli 153 112 152 osaketta, josta A-osakkeita on 23 199 492 kappaletta ja B-osakkeita 129 912 660 kappaletta.

Vuoden 2004 aikana SanomaWSOY:n osakkeista ei annettu liputusilmoituksia eikä osakkeenomistuksessa tapahtunut merkittäviä muutoksia Tiikerijakelun osakkeiden mitätöintiä lukuun ottamatta. Vuoden lopussa ulkomaisten omistajien hallussa oli 4,23 % kaikista osakkeista ja 1,87 % kaikista äänistä.

SanomaWSOY:n osakkeiden vaihto kasvoi huomattavasti vuonna 2004. A-osaketta vaihdettiin yhteensä 309 491 (195 335) kappaletta ja B-osaketta 29 558 799 (17 252 697) kappaletta. A-osakkeiden vaihto oli 1,33 (0,84) % vuoden keskimääräisestä osakekannasta ja B-osakkeiden 22,76 (13,53) %. A-osakkeen keskikurssi oli 16,09 ja B-osakkeen 15,72 euroa. A-osakkeen ylin kurssi oli 17,90 ja alin 14,01 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 17,77 ja alin 13,70 euroa.

SanomaWSOY:n markkina-arvo oli vuoden 2004 lopussa 2 632,2 (2 554,9) milj. euroa. A-osakkeen tilikauden päätöskurssi oli 17,20 (16,89) ja B-osakkeen 17,19 (16,65) euroa.

Vuoden 2001 vaihdettavaa pääomalainaa, jonka vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ei ollut vaihdettu osakkeiksi 31.12.2004 mennessä. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. SanomaWSOY on lunastanut vuoden 2004 loppuun mennessä takaisin 4 944 lainaosuutta, jotka oikeuttavat 3 107 479 osakkeeseen. Näistä 3 815 lainaosuutta on mitätöity aiemmin ja loput mitätöidään helmikuussa 2005. Lainan laimennusvaikutus, pois lukien takaisin lunastetut osuudet, oli vuoden 2004 lopussa enintään 9 463 230 B-osaketta eli 5,82 % vaihdon jälkeisistä kaikista osakkeista ja 1,57 % niiden tuottamista äänistä. Lainapääomaa oli tilikauden lopussa 150,6 milj. euroa.

Optio-oikeudet

SanomaWSOY:llä on käytössä kaksi optio-ohjelmaa: Ylimääräisen yhtiökokouksen 21.8.2001 valtuutuksen nojalla käyttöönotettu Optiojärjestelmä 2001 ja varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2004 valtuutuksen nojalla käyttöönotettu Optiojärjestelmä 2004.

Optiojärjestelmä 2001:n optiot on jaettu kolmessa vaiheessa vuosien 2001 - 2002 (optiotunnus 2001A), 2002 - 2003 (2001B) ja 2003 - 2004 (2001C) vaihteissa. Jakamattomat ja yhtiölle palautuneet 2001A- ja 2001B-optio-oikeudet, yhteensä 1 262 300 optio-oikeutta, mitätöitiin helmikuussa 2004. Jakamattomat 2001C-optio-oikeudet on annettu SanomaWSOY:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Lastannet Oy:lle käytettäväksi myöhemmin SanomaWSOY:n hallituksen päätösten mukaisesti.

Vuoden 2004 lopussa johdolla oli yhteensä 615 000 kappaletta 2001A-optioita, 1 082 500 kappaletta 2001B-optioita ja 1 151 500 2001C-optioita. Ohjelmassa ovat mukana SanomaWSOY:n kaikki liiketoimintaryhmät, yhteensä 192 henkilöä.

Optiojärjestelmä 2001:n osakkeiden merkintäaika alkaa kolmen vuoden kuluttua optioiden jakamisesta ja jatkuu siitä eteenpäin kolme vuotta. Merkintäaika optio-oikeudella 2001A on 1.11.2004 - 30.11.2007, optio-oikeudella 2001B 1.11.2005 - 30.11.2008 ja optio-oikeudella 2001C 1.11.2006 - 30.11.2009. Osakkeen merkintähinta on kaikissa kolmessa vaiheessa SanomaWSOY:n B-osakkeen keskikurssi kunkin vuoden marras - joulukuussa (marras - joulukuu 2001, 2002 tai 2003) lisättynä 20 prosentilla. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko.

2001A-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 1.11.2004. Merkintähinta 2001A-optiolla oli 10,83 euroa osakkeelta vuoden 2004 lopussa. 2001B-option laskennallinen merkintähinta oli 10,10 euroa ja 2001C-option 18,61 euroa.

Optiojärjestelmä 2004:ään kuuluu enintään 4 500 000 optio-oikeutta, joista jokainen oikeuttaa yhteen SanomaWSOY:n B-osakkeeseen. Optio-oikeudet jaetaan kolmessa vaiheessa vuosien 2004 - 2005 (optiotunnus 2004A), 2005 - 2006 (2004B) ja 2006 - 2007 (2004C) vaihteissa. Kussakin vaiheessa voidaan jakaa enintään 1 500 000 optio-oikeutta. 2004A-optio-oikeuksia jaettiin 1 158 100 kappaletta yhteensä 205 konsernin johtohenkilölle. Jakamattomat optio-oikeudet varastoitiin Lastannet Oy:hyn ja niiden jakamisesta päättää myöhemmin SanomaWSOY:n hallitus.

Optiojärjestelmä 2004:n osakkeiden merkintäaika alkaa kolmen vuoden kuluttua optio-oikeuksien jakamisesta ja jatkuu siitä kolme vuotta eteenpäin. Merkintäaika optio-oikeudella 2004A on 1.11.2007 - 30.11.2010, optio-oikeudella 2004B 1.11.2008 - 30.11.2011 ja optio-oikeudella 2004C 1.11.2009 - 30.11.2012. Osakkeen merkintähinta on kaikissa kolmessa vaiheessa SanomaWSOY:n B-osakkeen keskikurssi kunkin vuoden marras - joulukuussa (marras - joulukuu 2004, 2005 tai 2006) lisättynä 20 prosentilla. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko. Vuoden 2004 lopussa 2004A-option laskennallinen merkintähinta oli 19,92 euroa.

Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2003 osinkoa 1,00 (0,40) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 2.4.2004 ja osinko maksettiin 13.4.2004. Vuodelta 2004 jaettavaksi osingoksi hallitus ehdottaa 0,80 (1,00) euroa osakkeelta. SanomaWSOY:n hallitus on tarkistanut konsernin osingonjaon periaatteita. SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa osinkoina pääsääntöisesti puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.

IFRS-raportointi

SanomaWSOY alkaa raportoida IFRS-säännösten mukaisesti vuonna 2005. Uudet laskentaperiaatteet vaikuttavat SanomaWSOY:n liikevaihtoon. Tärkeimmät tähän liittyvät muutokset on toteutettu Suomen kirjanpitolainsäädännön mahdollistamalla tavalla vuoden 2004 alussa. Suurimmat liikevaihtomuutokset aiheutuivat lehtijakelun käsittelemisestä uusien laskentaperiaatteiden mukaisesti välitysmyyntinä sekä annettujen alennusten ja ostettujen palvelujen kirjauskäytännön yhtenäistämisestä.

Laskentakäytännön muutokset on oikaistu vuoden 2003 vertailutietoihin. SanomaWSOY:n liikevaihto vuonna 2003 pieneni muutoksen myötä noin 38 milj. euroa. Sanoma Magazinesin liikevaihto nousi noin 36 milj. euroa. Uudesta laskentakäytännöstä johtuvat muutokset Sanoma Magazinesin liiketoimintojen välillä olivat merkittäviä: aikakauslehtitoiminnan liikevaihto kasvoi noin 106 milj. euroa, mutta aikakauslehtien jakelun liikevaihto pieneni noin 115 milj. euroa. Sanoman liikevaihto aleni muutosten jälkeen noin 18 milj. euroa ja Rautakirjan noin 116 milj. euroa. WSOY:n ja SWelcomin liikevaihtoon muutoksilla ei ole vaikutusta.

Maaliskuussa 2004 julkistettujen standardimuutosten jälkeen liikearvoja ja rajattoman taloudellisen vaikutusajan omaavia aineettomia hyödykkeitä ei enää poisteta suunnitelman mukaan. Poistojen sijaan suoritetaan arvonalentumistestaus. Poistoista luopuminen on tärkein SanomaWSOY:n tulokseen vaikuttava erä. Liikearvon ja konserniliikearvon poistot olivat vuonna 2004 yhteensä 79,8 (81,4) milj. euroa.

IFRS-raportointiin siirtyminen vaikuttaa mm. eläkekustannusten ja johdon optiojärjestelyjen kirjaamiseen. Tämänhetkisen käsityksen mukaan SanomaWSOY:ssä ei näistä eristä ole odotettavissa merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Vuoden 2004 lopussa SanomaWSOY arvioi suurimpien liikearvoerien osalta, onko viitteitä arvonalentumisista. Arvioinnit eivät ole aiheuttaneet tarvetta alaskirjauksiin. Vuonna 2001 ostettujen aikakauslehtiyhtiöiden hankintaan liittyvä liikearvo on arvioitu jo aikaisemmin hollantilaisen laskentakäytännön mukaan. Arvonalentumistestauksen hollantilainen käytäntö vastaa olennaisilta osin IFRS-periaatteita.

Alustavan, tilintarkastamattoman arvion mukaan IFRS-raportointiin siirtyminen nostaa konsernin liikevoittoprosenttia noin 2,5 prosenttiyksikköä. SanomaWSOY julkistaa IFRS-vertailuluvut vuodelta 2004 viikolla 17.


Sanoma Magazines
Aikakauslehtien kustantaminen ja jakelu

Vuonna 2004 Sanoma Magazinesin liikevaihto oli 1 083,7 (1 064,8) milj. euroa. Levikkituotot kehittyivät hyvin lähes kaikissa maissa, yhteensä kasvua oli runsaat 2 %. Levikkituotot olivat 57 (57) % ryhmän liikevaihdosta Ilmoitustuotot laskivat runsaat 2 % edellisvuodesta ja olivat 21 (22) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta.

Ryhmän liikevoitto kasvoi 86,9 (78,8) milj. euroon huolimatta merkittävistä panostuksista lehtien ja sähköisten palvelujen lanseerauksiin. Tulosta paransivat vuonna 2003 aloitettujen kustannussäästöohjelmien ansiosta laskeneet toimintakulut sekä alentuneet poistot. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 2,4 (0,0) milj. euroa. Sanoma Magazines teki vuoden aikana yhteensä 17 huomattavaa lanseerausta. Ryhmän EBITA oli 162,0 (159,1) milj. euroa.

Sanoma Magazinesin kokonaisinvestoinnit olivat 19,8 (18,4) milj. euroa ja ne kohdistuivat pääasiassa yritysostoihin ja tietojärjestelmiin.

Hollannissa toimivan Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 528,8 (540,6) milj. euroa. Vaikea markkinatilanne ja ilmoitustuottoihin kohdistunut paine vaikuttivat yksikön toimintaan. Ilmoitustuotot laskivat 14 % ja olivat 18 (20) % Sanoma Uitgeversin liikevaihdosta. Aikakauslehtimainonnan osuus mainosmarkkinoista pieneni Hollannissa. Sanoma Uitgeversin ilmoitustuottoja laskivat myös voimakkaat hinnanalennukset Hollannin medioissa. Kilpailluilla markkinoilla levikkituotot kasvoivat hieman alle 1 %. Sanoma Uitgeversin EBITA oli 106,4 (105,1) milj. euroa huolimatta merkittävistä investoinneista lehtilanseerauksiin. Tulosta paransivat alentuneet paino- ja henkilöstökustannukset ja muut kustannussäästöt.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto nousi 186,0 (182,1) milj. euroon. Ilmoitustuotot kasvoivat lähes 7 % markkinatilanteen kehittyessä myönteisesti ja olivat 28 (27) % yksikön liikevaihdosta. Levikkituotot säilyivät edellisvuoden tasolla: Flaaminkieliset kärkituotteet menestyivät markkinoiden keskimääräistä kehitystä paremmin. Ranskankieliset lehdet sen sijaan menestyivät yleistä markkinakehitystä heikommin. Sanoma Magazines Belgiumin EBITA oli 18,4 (17,7) milj. euroa. Ilmoitusmarkkinoiden myönteinen kehitys ja kustannusten lasku paransivat tulosta.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto nousi 174,8 (167,9) milj. euroon. Uudet lanseeraukset ja hyvin menestyneet tärkeimmät lehdet korvasivat yritysmyynneistä johtuvan liikevaihdon laskun. Ilmoitustuotot olivat 16 (17) % liikevaihdosta ja markkina-asema säilyi. Levikkituotot kasvoivat 6 %. Sekä tilaus- että irtonumeromyynti kasvoivat useiden hyvin menestyvien lehtien ansiosta. EBITA, 27,0 (25,4) milj. euroa, sisältää 2,4 milj. euron myyntivoiton huhtikuussa myydystä Milvus Förlagsista.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 138,3 (127,2) milj. euroon. Kasvua oli useimmissa maissa. Liikevaihto kasvoi Unkarissa, missä tärkeimpien lehtien menestys nosti sekä ilmoitus- että levikkituottoja. Tshekissä liikevaihto säilyi edellisvuotisella tasolla huolimatta kovasta kilpailusta mainos- ja irtonumeromarkkinoilla. Tshekin yrityslehtitoiminta myytiin joulukuussa. Romaniassa ilmoitustuotot kasvoivat osittain uuden lehtilanseerauksen ansiosta. Levikkituotot, erityisesti irtonumeromyynti, kasvoivat Kroatiassa. Sanoma Magazines Internationalin EBITA laski 9,1 (13,4) milj. euroon. Tulokseen vaikuttivat panostukset uusiin lanseerauksiin ja toimintoihin sekä kova hintakilpailu Tshekin markkinoilla. Keväällä 2005 Sanoma Magazines International aloittaa toiminnan Serbia ja Montenegrossa.

Aldipressin liikevaihto kasvoi 115,7 (109,3) milj. euroon. Hollannissa lehtien irtonumeromarkkinat pienenivät heikon yleisen markkinatilanteen vuoksi. Aldipressin liikevaihto nousi uusien asiakkaiden ansiosta. EBITA kasvoi 2,3 (-1,2) milj. euroon kustannusten hallinnan ja toiminnan kehittämisen seurauksena.

Katsauskauden jälkeen Sanoma Magazines julkisti tehneensä sopimuksen ostaa venäläinen aikakauslehtikustantaja Independent Media. Independent Median myötä Sanoma Magazinesistä tulee johtava aikakauslehtien kustantaja Venäjällä ja se saa jalansijan Ukrainassa. Tarvittavat kilpailuviranomaisten hyväksynnät on saatu. Kaupan toteutumisen ehtona on tiettyjen lisenssinhaltijoiden kanssa käytävien neuvottelujen viimeistely. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen maaliskuun 2005 alussa.

Vuonna 2005 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton ennakoidaan kasvavan IFRS-raportointiin siirtymisen seurauksena merkittävästi. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän hieman edellisestä vuodesta, sillä tulevaisuuden kasvuun ja uusille markkina-alueille laajentumiseen panostetaan edelleen. Lisäksi Hollannin mainosmarkkinoiden piristyminen on epävarmaa. Tämä arvio ei sisällä Independent Media -kaupan vaikutusta.Sanoma
Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen

Sanoman liikevaihto vuonna 2004 nousi 435,2 (425,5) milj. euroon. Eniten kasvua toivat Helsingin Sanomat - ja Taloussanomat -liiketoimintayksiköt sekä uusi Sanoma Kaupunkilehdet -yksikkö. Vertailulukuihin sisältyy syyskuussa 2003 myyty Leijonajakelu. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu kasvu oli 3,4 %.

Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat vuoden aikana lähes 6 % ja olivat 49 (47) % ryhmän liikevaihdosta. Alkuvuonna 2004 alkanut sanomalehtimainonnan kasvu jatkuu edelleen, ja viimeisellä neljänneksellä Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat reilut 10 % edellisvuodesta. Ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissä.

Myös ryhmän levikkituotot nousivat 2 %. Sanoman liikevaihdosta levikkituotot olivat 43 (44) %. Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat levikin lievästä laskusta huolimatta. Uusia liitteitä lanseerannut Ilta-Sanomat kasvatti hieman levikkiään. Myös Taloussanomien levikki ja levikkituotot kasvoivat. Maakuntalehtien levikit olivat pääosin vuoden 2003 tasolla.

Sanoman liikevoitto kasvoi 71,2 (69,4) milj. euroon. Tulos oli Sanoman historian paras, vaikka merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot, 11,3 (25,7) milj. euroa, jäivät edellisvuotta pienemmiksi. Liikevoittoa paransi ilmoitusmyynnin kasvun lisäksi maltillinen kulukehitys. Nostokonepalvelu Oy:tä koskevan varauksen purkaminen, 3,0 milj. euroa, sisältyy Helsingin Sanomat -yksikön tulokseen. Vuonna 2003 Sanoman liikevoittoon sisältyi 1,0 milj. euroa Rautakirjan tulososuutta tammi - helmikuulta. Sanoman EBITA oli 78,0 (77,5) milj. euroa.

Sanoman kokonaisinvestoinnit olivat 24,9 (29,7) milj. euroa, josta pääosa kohdistui painolaitosten korvaus- ja uusinvestointeihin, tietojärjestelmien kehittämiseen, kiinteistöyhtiön hankintaan ja kaupunkilehtien julkaisuoikeuksien ostoon.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 250,8 (243,7) milj. euroon mainosmyynnin piristymisen ja levikkituottojen nousun ansiosta. Ilmoitusmyynnin kasvu, kustannussäästöt ja kuluvarauksen purkaminen paransivat kannattavuutta merkittävästi ja EBITA nousi 41,0 (30,4) milj. euroon. Tulosta rasittivat kertaluonteiset uudelleenjärjestelykustannukset. Työpaikkailmoittelu kääntyi keväällä kasvuun ja nousi vuoden aikana yhteensä 12 %. Helsingin Sanomien levikki laski hieman, mutta lehden levikkituotot kasvoivat lähes 3 % pääosin uusien tilausmuotojen ja hinnankorotuksen vaikutuksesta.

IS Liiketoimintayksikön liikevaihto nousi 95,2 (93,6) milj. euroon. EBITA oli 17,1 (17,5) milj. euroa. Panostukset uusiin tuotteisiin kasvattivat liikevaihtoa mutta heikensivät tulosta hieman. Ilta-Sanomien ilmoitustuotot kasvoivat 9 %. Lehden levikki ja osuus myydyistä irtonumeroista nousivat selvästi. Markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 60,8 (61,6) %. Ilmoituslehtien tulos parani merkittävästi liikevaihdon laskusta huolimatta.

Sanoma Lehtimedian (aik. Kymen Lehtimedia) liikevaihto kasvoi 54,0 (52,7) milj. euroon ja EBITA 9,5 (8,1) milj. euroon. Liiketoimintayksikön ilmoitustuotot kehittyivät hyvin ja kasvoivat yli 7 %. Myös päivälehtien levikkituotot kasvoivat hieman. Kouvolan Sanomien levikki kasvoi. Muiden päivälehtien levikit säilyvät vuoden 2003 tasolla. Sanoma Lehtimedian Venäjän viennin päättyminen ja painotuottojen aleneminen korvautui osittain länsiviennin avauksella.

Vuonna 2004 Sanoma keskittyi ydinliiketoimintoihinsa ja myi vähemmistöosuudet Savon Mediat Oy:ssä ja Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä. Uutena liiketoimintayksikkönä aloitti Sanoma Kaupunkilehdet, johon hankittiin vuoden loppuun mennessä neljä lehteä. Sanomassa 1.1.2005 toteutetussa organisaatiouudistuksessa Sanoma Lehtimediaan aiemmin kuuluneet painot siirtyivät Sanomapaino-liiketoimintayksikköön ja liiketoimintaryhmän IT-toiminnot keskitettiin yhteen liiketoimintayksikköön Sanoma Dataan.

Yleisen mediamainonnan kasvukehityksen ennustetaan jatkuvan myös vuonna 2005. Sanoman ilmoitustuottojen ennakoidaan kasvavan vähintään yleistä kehitystä vastaavasti. Ryhmän liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan vähintään edellisvuoden tasolla.


WSOY
Kustantaminen, painaminen ja kalenteriliiketoiminta

Vuonna 2004 WSOY:n liikevaihto kasvoi 253,9 (212,2) milj. euroon. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti Hollannissa ja Belgiassa toimivan oppimateriaalikustantaja Malmberg Investmentsin osto heinäkuussa 2004. Perinteisessä kustannustoiminnassa yleinen kirjallisuus menestyi erinomaisesti. Painamisen ja kalenteritoiminnan liikevaihdot jäivät viimevuotisesta kysynnän heikon kehityksen vuoksi. Vertailukaudella liikevaihtoon sisältyi joulukuussa 2003 myyty Genimap ja huhtikuussa 2004 myyty Everscreen AB. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.

WSOY:n liikevoitto nousi 29,2 (22,6) milj. euroon. Liikevoittoa kasvatti yleisen kirjallisuuden hyvä menestys ja Malmberg Investmentsin ennakoitua parempi loppuvuosi. WSOY:n Eläkesäätiön alentunut kannatusmaksu paransi tulosta kertaluonteisesti noin 3 milj. euroa. Vuonna 2003 liikevoittoon sisältyi 1,4 milj. euroa Rautakirjan tulososuutta tammi - helmikuulta ja 5,4 milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja. Vuonna 2004 WSOY:llä ei ollut kertaluonteisia myyntivoittoja. WSOY:n EBITA oli 38,3 (28,0) milj. euroa.

WSOY:n kokonaisinvestoinnit olivat 197,9 (8,7) milj. euroa, josta suurin osa kohdistui Malmberg-yritysostoon.

Kustantamisen liikevaihto nousi Malmberg-ryhmän oston myötä 178,7 (142,6) milj. euroon. Perinteisessä kustannustoiminnassa myynti kirjakaupoille kasvoi runsaat 12 %. Etenkin kotimaisen ja käännetyn kaunokirjallisuuden vuosi oli poikkeuksellisen vahva. Kerhomyynti jäi hieman edellisvuodesta, mutta tulos parani selvästi. Myös suurteoksia kustantavan Weilin+Göösin toiminta kehittyi myönteisesti.

WSOY:stä tuli Malmberg Investmentsin oston jälkeen johtava oppimateriaalikustantaja Suomen lisäksi Hollannissa ja Belgiassa. Suomessa oppimateriaalien myynti laski hieman, mutta nousi Hollannissa ja Belgiassa. Sähköisen Opit-palvelun käyttäjämäärä nousi runsaaseen 110 000:een. Vuoden aikana omistusosuutta lisättiin sähköisiä oppimateriaaleja tuottavassa Young Digital Polandissa, jonka vuosi oli hyvä. Vuoden 2005 alusta oppimateriaalit muodostavat uuden liiketoiminnan.

Kustantamisen EBITA kasvoi 26,9 (12,7) milj. euroon. Tulosta paransivat myynnin kasvun lisäksi yrityskauppojen myötä tulleet uudet liiketoiminnat.

Painamisen liikevaihto oli 59,0 (60,2) milj. euroa. Erityisesti Lönnbergin mainospainotuotteiden kysyntä oli vaisua. Kirjapaino WS Bookwell ja digitaalipaino Dark menestyivät sen sijaan hyvin. Painamisen EBITA nousi 8,1 (7,4) milj. euroon.

Kalenteritoiminnan liikevaihto laski 30,3 (32,1) milj. euroon, kun myynti yrityksille pieneni. Lokakuussa Ajasto osti vähemmistöosuuden virolaisesta OÜ Büroodisainista. Kalenteriryhmän EBITA aleni 0,7 (1,4) milj. euroon. Tulosta painoivat Norjan tuotantolaitoksen lopettamisesta aiheutuneet kertakulut.

WSOY:n vuoden 2005 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi mm. oppimateriaalikustantamisen kansainvälisen laajentumisen ansiosta. Myös muiden liiketoimintojen odotetaan kehittyvän myönteisesti.


SWelcom
Sähköinen viestintä

SWelcomin liikevaihto kasvoi vuonna 2004 edelleen voimakkaasti, 119,4 (104,9) milj. euroon. Sekä Nelosen että HTV:n liikevaihto nousi lähes 20 %. Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia, ja mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 57 (54) %.

SWelcomin liikevoitto nousi merkittävästi, 9,0 (1,2) milj. euroon. Myynnin voimakkaan kasvun ansiosta Nelonen teki historiansa ensimmäisen positiivisen liiketuloksen. Myös HTV:n tulos parani merkittävästi. SWelcomin EBITA oli 39,3 (29,6) milj. euroa. SWelcomilla ei ollut vuonna 2004 merkittäviä kertaluonteisia myyntivoittoja, kuten ei edellisvuonnakaan.

SWelcomin kokonaisinvestoinnit kohdistuivat pääasiassa HTV:n kaapeliverkon laajentamiseen ja laajakaistatoimintaan ja olivat 10,7 (8,9) milj. euroa.

Nelonen saavutti vuonna 2004 tärkeimmät tavoitteensa. Nelosen liikevaihto kasvoi toimialaan nähden merkittävästi ja markkinaosuus TV-mainonnasta nousi 29,8 (27,3) %:iin. Liikevaihdon voimakas kehitys kasvatti Nelosen EBITAa 27,4 (20,2). milj. euroon. Vahvojen ja onnistuneiden ohjelmistopanostuksien ansiosta Nelosen päivittäinen katselu lisääntyi, vaikka TV:n katselu kokonaisuudessaan väheni vuoden aikana. Erityisen merkittävää kasvu oli tavoitelluimmassa 25 - 44-vuotiaiden kohderyhmässä.

HTV menestyi edelleen erinomaisesti. Vuonna 2004 HTV:n kaapeliverkkoon kytkettiin ennätysmäärä, yli 23 000 uutta taloutta. Yhteensä talouksia on verkossa yli 280 000. Maksu-tv-tilaukset HTV:n verkossa kasvoivat hieman digisovittimien nopean yleistymisen sekä onnistuneiden kanava- ja palvelupaketointien ansiosta. HTV menestyi hyvin myös kilpailluilla laajakaistaliittymämarkkinoilla: vuoden aikana otettiin käyttöön lähes 9 000 uutta Welho-liittymää.

SWelcom myi huhtikuussa videomonistus- ja DVD-masterointipalveluja tarjoavan Måndag Oy:n. Strategiansa mukaisesti SWelcom keskittyi pääkaupunkiseudun palvelutarjontaan ja luopui vähemmistöosuuksista Päijät-Visio Oy:ssä sekä Kotkan Tietoruutu Oy:ssä ja purki samalla jäljellä olevia maksu-tv-yhteistyösopimuksiaan.

Vuoden 2005 aikana SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan edelleen kasvavan tv-mainonnan ja Nelosen markkinaosuuden kasvun sekä HTV:n liittymä- ja laajakaistapalveluiden myynnin kehityksen ansiosta. Kasvua haetaan myös uusista teknologioista ja liiketoiminnoista. Liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasoa huolimatta vahvoista panostuksista markkinaosuuden kasvattamiseen ja uusiin liiketoimintoihin.


Rautakirja
Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa ja elokuvateatterit

Rautakirjan liikevaihto kasvoi 659,7 (653,8) milj. euroon. Kasvua toivat kirjakauppa ja elokuvateatteritoiminta. Suomen osuus liikevaihdosta oli 89 (91) %. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli edellisen vuoden tasoa.

Rautakirjan liikevoitto oli 41,5 (35,5) milj. euroa. Tulos parani lehtitukkukaupassa, kioskikaupassa sekä elokuvateattereissa. Ryhmän EBITA oli 50,6 (45,7) milj. euroa. Tulosta paransi erityisesti osakkuusyhtiöiden myönteinen kehitys. Kuvatallenteisiin liittyvien levitysoikeuksien kirjauskäytäntöä täsmennettiin vuoden 2004 alusta ja vertailutiedot oikaistiin vastaavasti. Muutos kasvatti vuoden 2003 EBITAa 4,3 milj. euroa. Sillä ei ole vaikutusta liikevoittoon. Rautakirjan merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 1,0 (0,0) milj. euroa. Ravintolatoiminnan myynti joulukuussa 2004 parantaa Rautakirjan liikevoittoa noin 4 milj. euroa, josta suurin osa kohdistuu vuodelle 2005. Yksiköt siirtyivät uudelle omistajalle tammikuun 2005 loppuun mennessä.

Rautakirjan kokonaisinvestoinnit olivat 18,0 (28,7) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat videotukkuliikkeen hankinta Baltiasta sekä lehtijakelutoiminnan laajentuminen Romaniaan. Myös tietojärjestelmien kehittämiseen panostettiin voimakkaasti.

Kioskikaupan liikevaihto oli 347,3 (352,8) milj. euroa. Suomessa liikevaihto laski kiristyneen kilpailun vuoksi. Oluen verotuksen lasku ja teleoperaattoreiden markkinaosuuskamppailut vaikuttivat kioskikaupalle tärkeiden tuoteryhmien, oluen ja puhelinkorttien, myyntiin. Liikevaihto nousi Virossa ja Latviassa, voimakkainta kasvu oli Tshekissä. Suomessa tehtiin kioskikaupan historian suurin tietojärjestelmäinvestointi. Järjestelmä mahdollistaa uusien tuotealueiden myynnin kioskeissa sekä entistä tehokkaamman hankintatoimen ja tavarahallinnan. Kioskikaupan EBITA oli 22,3 (20,1) milj. euroa. Suomessa tulos oli kustannusten hallinnan ansiosta edellisen vuoden tasoa. Tulos parani muissa toimintamaissa.

Lehtitukkukaupan liikevaihto oli 79,5 (87,6) milj. euroa. Suomessa ja Virossa liikevaihto kasvoi. Lehtitukkukaupan liikevaihtoa laski Latvian yhtiön liikevaihdon aleneminen, kun yhtiö luopui omien kioskiketjujen tavaralogistiikan hoitamisesta. Lehtitukkukauppa laajeni vuoden aikana merkittävästi, kun sekä romanialaisesta Hiparion Distribution S.A.:sta että liettualaisesta UAB Impress Tevasta ostettiin enemmistöosuus. Suomessa lehdillä oli hyvä vuosi: irtonumeromyynti kasvoi 2,7 %. Sekä sanoma- että aikakauslehtien myynti kehittyi myönteisesti. Suomessa myytiin runsaat 131,1 milj. irtonumeroa, joista vajaa neljännes oli aikakauslehtiä ja loput sanomalehtiä. Lehtitukkukaupan EBITA oli 12,6 (11,9) milj. euroa. Tulos parantui merkittävästi Virossa, mutta laski Latviassa. Suomen toimintojen tulos oli vuoden 2003 tasolla.

Suomessa ja Virossa toimivan kirjakaupan liikevaihto kasvoi 129,7 (121,8) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi kummassakin toimintamaassa. Suomessa perustettiin vuoden aikana viisi uutta myymälää. Erityisesti kaunokirjallisuuden myynti kasvoi selvästi. Kirjakaupan EBITA oli 9,9 (8,9) milj. euroa. Tulosta paransivat osakkuusyhtiö Kirjavälityksen tulosparannus sekä myönteinen kehitys Virossa.

Elokuvateattereiden liikevaihto nousi 56,8 (52,8) milj. euroon. Liikevaihto laski Suomessa, mutta kasvoi kaikissa Baltian maissa. Uudet levityssopimukset Baltiassa sekä uusien elokuvateattereiden avaaminen Latviassa vuoden 2003 loppupuoliskolla kasvattivat liikevaihtoa. Finnkino hankki alkuvuodesta 75 % koko Baltiassa toimivasta videotukkuliike AS V&K Holdingista. Suomessa elokuvateattereiden kokonaiskävijämäärä jäi ennätyksellisestä kesästä huolimatta hieman edellisvuodesta. Elokuvateattereiden EBITA oli 8,5 (7,8) milj. euroa. Tulos laski Suomessa, mutta parani Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Ravintolatoiminnan liikevaihto aleni 57,8 (62,6) milj. euroon liikenneasemien määrän sekä myymälämyynnin laskiessa vuoden aikana. Rautakirja myi liikenneasematoiminnan joulukuussa Neste Markkinoinnille ja siirsi vuoden 2005 alusta Pizza Hut -ketjun kahdeksan yksikköä kioskiorganisaatioon. Ravintolatoiminnan EBITA kasvoi 0,6 (-0,2) milj. euroon. Tulosta paransi jo vuonna 2004 Nesteelle siirtyneistä yksiköistä saatu liikevoitto.

Kilpailutilanne jatkuu kaupan alalla vuonna 2005 erittäin haasteellisena, mutta Rautakirjan panostukset niin järjestelmien kehittämiseen kuin henkilöstön osaamiseen turvaavat yhtiön menestyksen myös alkaneena toimintavuonna. Vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan erityisesti Suomen ulkopuolella ja liikevoiton paranevan.

Tulosjulkistuksen kalvot:
http://swintra.sanomawsoy.fi/swsoy/swsoyintra.nsf/all/306A71EFCCF15587C2256CFE003CE9EE?OpenDocument
Liitetiedostot:
Pörssitiedote kokonaan