SanomaWSOY:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetSanomaWSOY Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 0,80 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 15.4.2005 ja osinko maksetaan 22.4.2005. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti ja Robin Langenskiöld valittiin uudelleen. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Baldauf.

SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen, Seppo Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että noin kolmasosa jäsenistä valitaan vuosittain. Jaakko Rauramon, Sari Baldaufin ja Sakari Tammisen toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2006, Sirkka Hämäläisen, Seppo Kievarin ja Hannu Syrjäsen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2007 ja Robert Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Robin Langenskiöldin varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 5 500 euroa kuussa, varapuheenjohtajalle 5 000 euroa kuussa ja jäsenille 4 000 euroa kuussa. Yhtiökokous päätti luopua hallituksen kokouspalkkioista. Valiokuntien jäsenille päätettiin maksaa valiokuntien kokouksista palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2004.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla. Hallituksen esityksen mukaisesti henkilöstökannusteet on rajattu valtuutuksen ulkopuolelle.

Kokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään se osakemäärä, jonka kirjanpidollinen vasta-arvo on yhteensä enintään 5 % yhtiön osakepääomasta tai jonka tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeita voidaan hankkia mm. yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mitätöitäviksi. Omia osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.

Tilintarkastajina jatkavat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Johanna Perälä, KHT, sekä Pekka Nikula, KHT. Pekka Nikulan varatilintarkastajaksi valittiin Lotta Mäkelä, KHT. Tilintarkastajille päätettiin maksaa edelleen laskun mukaan.