SanomaWSOY:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005SanomaWSOY:n tulos osaketta kohden kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 30,3 %, 0,22 (0,17) euroon. Konsernin liikevaihto oli 582,1 (568,6) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi 48,9 (45,1) milj. euroon. SanomaWSOY raportoi IFRS-säännösten mukaisesti.

Vuoden 2005 näkymät

Euroopan talous jatkaa kasvuaan vuonna 2005. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa 2,5 % ja Suomessa reilut 3 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan hieman alle 4 %, Tshekissä runsas 4 % ja Venäjällä 6 %. Perinteisesti mediamainonta reagoi herkästi bruttokansantuotteen kehitykseen.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2005 noin 6 %. Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan olevan vähintään edellisvuoden tasoa. Vuonna 2004 liikevoittoon sisältyi noin 26 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja.


Tavoitteiden toteuttaminen ja keskeiset tapahtumat

SanomaWSOY-konsernin aikakauslehtitoiminnan kansainvälistyminen jatkui katsauskaudella. Tammikuussa Sanoma Magazines osti Venäjän johtavan aikakauslehtikustantajan Independent Media Holdingin ja sai samalla vahvan jalansijan Ukrainasta. Kauppa saatiin päätökseen ja Independent Media yhdistettiin Sanoma Magazines Internationaliin maaliskuun alussa. Toiminta Serbia ja Montenegrossa alkoi helmikuussa. Ensimmäinen yhtiön julkaisema lehti oli huhtikuussa lanseerattu Elle.

Liiketoimintaryhmät panostivat edelleen liiketoiminnan kehittämiseen ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. WSOY keskittyi erityisesti toimintatapojen yhtenäistämiseen ja synergiaetujen hyödyntämiseen uudessa oppimateriaalit-liiketoiminnossa.

Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikkö jatkoi kasvuaan. Katsauskauden jälkeen SanomaWSOY laajensi radiotoimintaan, kun Helsingin Sanomat osti Radio Helsingin liiketoiminnan. Kauppa vahvistaa lehden monikanavaisuutta ja asemaa pääkaupunkiseudulla.

Rautakirja jatkoi sekä kansainvälistymistään että keskittymistään. Lehtitukkukaupan Romanian ja Liettuan yksiköt yhdistettiin Rautakirjaan alkuvuoden aikana ja ravintolatoiminnasta luovuttiin tammikuussa.

SWelcom paransi edelleen kannattavuuttaan.

Kannattavuus, kansainvälistäminen, kasvu ja kehittyminen ovat SanomaWSOY:n keskeisiä strategisia tavoitteita. Konsernin taloudelliset tavoitteet on määritelty uudestaan. SanomaWSOY:n strategisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan päämarkkina-alueidensa bruttokansantuotetta nopeammin. Konsernin strateginen liikevoittoprosenttitavoite on 12 %. Tavoitteet perustuvat arvioon toimintaympäristön vakaasta kehityksestä. Aiemmin liikevoittoprosenttitavoite oli 9 %. SanomaWSOY noudattaa raportoinnissaan kansainvälistä IFRS-säännöstöä vuoden 2005 alusta. IFRS:n mukaiseen raportointiin siirtyminen kasvattaa konsernin liikevoittoprosenttia noin 2,5 prosenttiyksikköä.


Liikevaihto

Tammi - maaliskuussa SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi 2,4 % ja oli 582,1 (568,6) milj. euroa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 0,7 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 21 (20) %.


Tulos

SanomaWSOY:n liikevoitto nousi alkuvuonna 8,4 %, 48,9 (45,1) milj. euroon ja oli 8,4 (7,9) % liikevaihdosta. Liikevoitto parani kaikissa liiketoimintaryhmissä lukuun ottamatta WSOY:tä, jossa uusien liiketoimintojen kausiluonteisuus vaikutti ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 4,0 (0,0) milj. euroa. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto oli edellisvuoden tasolla.

Konsernin nettorahoituserät olivat -6,1 (-0,6) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 2,6 (9,6) milj. euroa. SanomaWSOY realisoi vuonna 2004 sijoitusluonteisen arvopaperisalkkunsa. Katsauskaudella ei ollut vastaavia rahoitustuottoja. Rahoituskulut olivat 8,8 (10,1) milj. euroa. Pääasiassa rahoituskulut koostuivat vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 7,6 (8,4) milj. euroa.

Tulos ennen veroja, 46,0 (46,2) milj. euroa, oli edellisvuoden tasolla. Konsernin verot pienenivät mm. Hollannin ja Suomen verokantojen laskun vuoksi. Tulos osaketta kohden kasvoi 0,22 (0,17) euroon.
Liiketoiminnan rahavirta laski 19,2 (31,3) milj. euroon pääosin WSOY:n uusien liiketoimintojen kausiluonteisuuden vuoksi. Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 0,13 (0,20) euroa.


Tase ja rahoitusasema

Konsernitase maaliskuun lopussa oli 2 930,8 (2 448,0) milj. euroa. Rahoitusasema säilyi edelleen hyvänä. SanomaWSOY:n omavaraisuusaste oli 36,8 (35,0) % ja velkaantumisaste 99,1 (81,9) %. Oma pääoma kasvoi 1 010,9 (805,3) milj. euroon osinkopäätöksen ajoituttua vuonna 2005 toiselle neljännekselle. Ensimmäisellä neljänneksellä tehdyt investoinnit rahoitettiin olemassa olevilla rahoituslimiiteillä. Korollinen vieras pääoma nousi lähinnä yritysostojen seurauksena 1 061,3 (715,1) milj. euroon ja nettovelka 1 001,7 (659,9) milj. euroon.

Maaliskuun lopussa rahavaroja oli 59,6 (55,2) milj. euroa.


Investoinnit

SanomaWSOY investoi katsauskaudella 254,0 (21,3) milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat Sanoma Magazinesin Independent Media -yritysosto sekä JHC Arena Holdingin ja Hampurin areenan siirtyminen Rautakirjan omistukseen. Independent Median investoinniksi kirjattiin 154,7 milj. euroa. Investointi Hampurin monitoimiareenaan kasvatti Rautakirjan tasearvoa 76,5 milj. eurolla. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 4,3 (3,8) milj. euroa.


Toimintaympäristö

Mediamainonta kasvoi alkuvuonna TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa 6 %. Sanomalehtimainonta kasvoi 6 % ja työpaikkailmoittelu 12 %. Mainonta aikakauslehdissä kasvoi prosentin ja televisiossa 7 %. Ennakkotietojen mukaan aikakauslehtimainonta säilyi Hollannissa edellisvuoden tasolla. Aikakauslehtimainonta kääntyi laskuun Belgiassa, mutta kasvoi hieman Unkarissa. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti Suomessa oli tammi - maaliskuussa edellisvuoden tasolla.


Hallinto

SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2005 valitsi uudelleen hallitukseen erovuoroiset jäsenet Robert Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Robin Langenskiöldin. Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtajaksi valittu Sari Baldauf sekä jäsenet Sirkka Hämäläinen, Seppo Kievari, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.


Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2004 osinkoa 0,80 (1,00) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 15.4.2005 ja osinko maksettiin 22.4.2005.


Osakkeet

SanomaWSOY:n osakevaihto vilkastui merkittävästi tammi - maaliskuussa. Osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 638,6 (110,2) milj. euroa. Valtaosa vaihdosta tapahtui B-osakkeilla, joita vaihdettiin noin 33 miljoonaa kappaletta. Katsauskauden aikana SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli 19,23 euroa ja osakkeen hinta liikkui 16,85 ja 22,10 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 19,20 euroa ja hinta vaihteli 17,07 ja 20,90 euron välillä. Katsauskauden lopussa yhtiön markkina-arvo oli 2 959,7 (2 218,8) milj. euroa. SanomaWSOY ei omistanut katsauskauden lopussa omia osakkeitaan.

SanomaWSOY:n vuoden 2001 vaihdettavan pääomalainan vaihtoaika alkoi 2.1.2002. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. SanomaWSOY on lunastanut takaisin ja mitätöinyt yhteensä 4 944 lainaosuutta. SanomaWSOY mitätöi takaisin lunastetut lainaosuudet puolivuosittain.

Katsauskauden aikana 15 lainaosuutta vaihdettiin 9 427 B-osakkeeseen. Osakepääoman korotus rekisteröitiin 29.4.2005 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin päälistalla 2.5.2005. Vaihdon jälkeen lainapääoman nimellisarvo oli 150,4 milj. euroa. SanomaWSOY:n osakepääoma on vaihdon jälkeen 65 842 278,97 euroa. B-osakkeita on liikkeellä 129 922 087 ja A-osakkeita 23 199 492 kappaletta.


Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti 12.4.2005 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla. Henkilöstökannusteet on rajattu valtuutuksen ulkopuolelle.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen myös päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.


Laskentakäytäntö

SanomaWSOY noudattaa raportoinnissaan kansainvälistä IFRS-säännöstöä vuoden 2005 alusta. Lisätietoja laskentakäytännön muutoksen vaikutuksista tuloslaskelmaan ja taseeseen annettiin yhtiön 27.4.2005 julkaisemassa pörssitiedotteessa. Tiedote on luettavissa yhtiön internetsivuilla www.sanomawsoy.fi. SanomaWSOY:n ensimmäinen IFRS-säännösten mukainen tilinpäätös julkaistaan vuodelta 2005.


Liiketoiminnan kausiluonteisuus

SanomaWSOY:n liikevaihdosta noin viidennes on ilmoitustuottoja. Mediamainonta reagoi herkästi taloudellisiin suhdannemuutoksiin. Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Kulutuskysynnän kasvu joulun alla lisää myös mediamainontaa. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Kustantamisen kausiluonteisuus vaikuttaa osaltaan myös painamiseen.

SanomaWSOY toimii monipuolisesti median eri osa-alueilla 20 Euroopan maassa. Näin konsernin tulos ei ole riippuvainen yksittäisen maan tai liiketoiminnan kehityksestä. Liiketoimintojen kausiluonteisuuden vaihtelut vaikuttavat kuitenkin konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on heikoin ja viimeinen vahvin.


Sanoma Magazines

Aikakauslehtien kustantaminen ja jakelu. Sanoma Magazines kuuluu Euroopan viiden suurimman aikakauslehtikustantajan joukkoon. Ryhmä julkaisee noin 275 lehteä 12 maassa: Belgiassa, Bulgariassa, Hollannissa, Kroatiassa, Romaniassa, Serbia ja Montenegrossa, Slovakiassa, Suomessa, Tshekissä, Ukrainassa, Unkarissa ja Venäjällä. Aldipress on Hollannin johtava aikakauslehtien jakelija.

Sanoma Magazinesin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 259,5 (253,7) milj. euroon. Sanoma Uitgeversin liikevaihto laski 117,8 (119,3) milj. euroon ja Sanoma Magazines Finlandin 41,4 (43,1) milj. euroon. Liikevaihto Sanoma Magazines Belgiumissa säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 47,3 (47,5) milj. euroa. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi lähes kaikissa maissa ja oli 39,7 (31,6) milj. euroa. Venäjällä ja Ukrainassa toimiva Independent Media yhdistettiin Sanoma Magazines Internationaliin 1.3.2005 alkaen. Aldipressin liikevaihto kasvoi 28,0 (26,2) milj. euroon uusien jakelutuotteiden ansiosta. Ryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.

Sanoma Magazinesin ilmoitustuotot kasvoivat tammi - maaliskuussa 7 % pääasiassa uusien liiketoimintojen ansiosta. Sanoma Uitgevers kärsi edelleen kovasta kilpailusta ja heikosta kulutuskysynnästä Hollannissa. Sanoma Magazines Belgiumissa erityisesti pienten kohderyhmien lehdet ja erikoisnumerot menestyivät. Sanoma Magazines Finlandissa mainonta laski yleisaikakauslehdissä. Ilmestymisaikatauluista johtuen lehdistä julkaistiin vertailukaudella useampia numeroita. Sanoma Magazines Internationalin ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa maissa, lukuun ottamatta Tshekkiä, jossa ilmoitusmyynti säilyi edellisvuoden tasolla vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Ilmoitustuotot olivat 20 (19) % ryhmän liikevaihdosta.

Levikkituotot Sanoma Magazinesissä kasvoivat prosentin ja olivat noin 60 (61) % liikevaihdosta. Sanoma Uitgeversin ja Sanoma Magazines Finlandin levikkituotot säilyivät vakaina. Levikkituotot Sanoma Magazines Belgiumissa olivat edellisvuoden tasolla. Sanoma Magazines Internationalin levikkituotot kehittyivät hyvin. Levikkituotot Tshekissä olivat edellisvuoden tasolla huolimatta kovasta kilpailusta. Levikkituotot kasvoivat erityisesti Unkarissa, Bulgariassa ja Kroatiassa.

Huolimatta jatkuvista investoinneista tuoteportfolioon ja vuonna 2004 lanseerattuihin lehtiin, Sanoma Magazinesin liikevoitto kasvoi 25,5 (23,9) milj. euroon pääasiassa alentuneiden toimintakustannusten ja kustannusten jaksottumisen vuoksi. Sanoma Uitgeversin kannattavuus säilyi hyvänä ja tulos oli edellisvuoden tasolla. Sanoma Magazines Belgium ja Sanoma Magazines International kasvattivat tuloksiaan. Liikevaihdon lasku pienensi Sanoma Magazines Finlandin tulosta. Aldipressin tulos parani hieman.

Vuonna 2005 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton, Independent Media mukaan lukien, odotetaan jäävän jonkin verran edellisestä vuodesta, sillä tulevaisuuden kasvuun ja uusille markkina-alueille laajentumiseen panostetaan edelleen. Lisäksi on epävarmaa, miten Hollannin aikakauslehtimainonta kehittyy.


Sanoma

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma kustantaa ja painaa Suomen johtavia sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Sanoman lehtiä ovat myös mm. päivälehdet Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat ja Kouvolan Sanomat, Taloussanomat, Uutislehti 100, IS Veikkaaja, Keltainen Pörssi sekä kaupunki- ja paikallislehdet Etelä-Suomessa.

Sanoman liikevaihto tammi - maaliskuussa oli 108,6 (104,1) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi lähes kaikissa liiketoimintayksiköissä. Helsingin Sanomien liikevaihto nousi 64,6 (63,1) milj. euroon. Ilta-Sanomien (aik. IS Liiketoimintayksikkö) liikevaihto, 22,1 (22,1) milj. euroa, säilyi edellisvuoden tasolla. Sanoma Lehtimedian liikevaihto kasvoi 11,7 (11,2) milj. euroon. Vuoden alussa toteutetun muutoksen seurauksena Lehtimedian painotoiminnot keskitettiin Sanomapainoon ja liiketoimintaryhmän IT-toiminnot Sanoma Dataan.

Sanomalehdillä oli tammi - maaliskuussa kolme ilmestymispäivää vähemmän kuin vertailukaudella, mikä vaikutti sekä ilmoitus- että levikkituottoihin.

Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä 9 % ja olivat 50 (48) % liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissä. Helsingin Sanomien työpaikkailmoittelu kasvoi 10 %. Merkittävää kasvua toi myös uusi liiketoimintayksikkö Sanoma Kaupunkilehdet.
Ryhmän levikkituotot laskivat prosentin ja olivat 43 (44) % liikevaihdosta. Helsingin Sanomien levikki laski hieman edellisvuodesta, samoin Ilta-Sanomien, jonka markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 60,4 (62,0) %. Maakuntalehtien levikit kasvoivat hieman.

Sanoman liikevoitto kasvoi 13,9 (11,3) milj. euroon ilmoitustuottojen kasvun ja maltillisena jatkuneen kulukehityksen ansiosta. Liikevoitto parani erityisesti Helsingin Sanomissa.

Maaliskuussa Sanoma kokosi yritysasiakkaille suunnatut palvelunsa, Taloussanomat Oy:n, Esmerk-konsernin ja Lehtikuva Oy:n, Sanoma Business Services -liiketoimintayksikköön. Sanoma Kaupunkilehdet ilmoitti Kaupunkilehti Kympin ensimmäisen aluepainoksen ilmestyvän Itä-Helsingissä huhtikuussa. Katsauskauden jälkeen Uutislehti 100:n asema pääkaupunkiseudulla vahvistui, kun se sai sopimukset lehden jakelusta noin 600 bussissa sekä Helsingin raitiovaunuissa ja metro-asemilla.

Sanoma vahvisti Helsingin Sanomien asemaa ja monikanavaisuutta ostamalla katsauskauden jälkeen paikallisradio Radio Helsingin liiketoiminnan. Kaupan toteutumisen ehtona on toimiluvan siirtyminen.

Yleisen mediamainonnan kasvukehityksen ennustetaan jatkuvan myös vuonna 2005. Sanoman ilmoitustuottojen ennakoidaan kasvavan vähintään yleistä kehitystä vastaavasti. Ryhmän liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan vähintään edellisvuoden tasolla.


WSOY

Oppimateriaalit, kustantaminen, painaminen ja kalenterit. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja. Yhtiö on myös Pohjoismaiden suurimpia kirjanpainajia ja johtava kalenterikustantaja.

WSOY:n ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 48,3 (42,8) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti Malmberg Investmentsin osto heinäkuussa 2004. Yrityskaupan jälkeen WSOY:n oppimateriaaliyksiköt Suomessa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa yhdistettiin uudeksi oppimateriaalit-liiketoiminnaksi. Aiemmin oppimateriaalit raportoitiin osana kustantaminen-liiketoimintaa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 7,4 %.

Oppimateriaalien liikevaihto oli 12,8 (4,0) milj. euroa. Alkuvuoden liikevaihto kehittyi suunnitellusti. Eri maiden oppimateriaaliyksiköiden toimintatapojen yhtenäistäminen, erityisesti synergiaetujen hyödyntäminen painamisessa, tietojärjestelmissä ja sisällöntuotannossa, on alkanut hyvin. Perinteisesti oppimateriaalien tilaukset ja myynti keskittyvät toiselle ja kolmannelle neljännekselle. Oppimateriaalien ennakkotilaukset ovat kehittyneet myönteisesti.

Kustantamisen liikevaihto laski 23,4 (27,6) milj. euroon. Liikevaihdon laskuun vaikutti osin kirjojen ilmestymisaikataulu. Sekä Weilin+Göösin suurteoksia että yrityskirjojen uutuuksia siirtyi toiselle neljännekselle. Yleisen kirjallisuuden vahva kasvu jatkui alkuvuonna. Lukijoita kiinnostivat erityisesti lasten ja nuorten kirjat sekä käännetty kaunokirjallisuus. Katsauskaudella myynti kirjakaupoille kasvoi lähes 5 %, mutta kirjakerhomyynti jäi viime vuodesta alentuneen jäsenmäärän vuoksi.

Painamisen liikevaihto oli 13,9 (15,2) milj. euroa. Digitaalipaino Darkin kasvu jatkui voimakkaana, mutta kirjapaino WS Bookwell jäi selvästi vahvasta edellisvuodesta. Kalentereiden liikevaihto oli 0,8 (1,3) milj. euroa.

WSOY:n tammi - maaliskuun liiketulos oli -7,1 (1,1) milj. euroa. Liiketulosta laskivat erityisesti uudet toiminnot Hollannissa ja Belgiassa, joiden tulos kertyy pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Myös muiden liiketoimintojen myynnin kehitys vaikutti tulokseen.

WSOY:n vuoden 2005 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi mm. oppimateriaalikustantamisen kansainvälisen laajentumisen ansiosta. Myös muiden liiketoimintojen odotetaan kehittyvän myönteisesti.


SWelcom

Sähköinen viestintä. SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. HTV (Helsinki Televisio) on maan suurin kaapelitelevisioyhtiö.

SWelcomin liikevaihto tammi - maaliskuussa kasvoi 29,8 (29,2) milj. euroon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,2 %. Vertailukaudella liikevaihtoon sisältyi huhtikuussa 2004 myyty Måndag. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 58 (55) %.

Nelosen liikevaihto nousi 17,2 (15,9) milj. euroon. Mainosmyynti ja osuus tv-mainonnasta kasvoivat vertailukaudesta. Viime vuodesta poiketen Nelosen kevään tärkeimmät ohjelmalanseeraukset ajoittuvat huhtikuulle, ja niiden arvioidaan kasvattavan sekä katselu- että markkinaosuuksia. Katsauskauden jälkeen Nelonen hankki jääkiekon SM-liigan otteluiden televisiointioikeudet vuosille 2005 - 2008 yhteistyössä Canal+:n kanssa. Canal+ on osa pohjoismaista maksu-tv-yhtiö C More Entertainment AB:ta.

HTV:n liikevaihdon kasvu hidastui, kun laajakaistaisten internetpalvelujen kuluttajahinnat laskivat merkittävästi vuoden 2004 lopulla. Welho-laajakaistaliittymän käyttäjät ovat TNS Gallupin tutkimuksen mukaan jo toistamiseen Suomen tyytyväisimpiä. HTV ryhtyi maaliskuussa Suomen ensimmäisenä kaapeli-tv-toimijana tarjoamaan asiakkailleen internetpohjaisia VoIP-puhepalveluita digi-tv:n ja laajakaistapalveluiden lisäksi.

SWelcomin liikevoitto kehittyi edelleen hyvin ja kasvoi 2,7 (0,9) milj. euroon. Liikevoittoa paransivat Nelosen myynnin kasvu ja merkittävien ohjelmapanostusten kohdistuminen pääosin seuraaville neljänneksille.

Vuonna 2005 SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Nelosen mainosmyynnin lisäksi myös laajakaistapalveluiden yleinen hintakehitys vaikuttaa SWelcomin tulokseen. Liikevoiton odotetaan olevan edellisvuoden tasoa.


Rautakirja

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa sekä viihde ja vapaa-aika. Rautakirja on markkinajohtaja kaikilla osa-alueillaan Suomessa: kioskikaupassa, lehtitukkukaupassa, kirjakaupassa sekä elokuvateattereissa. Lisäksi yhtiö on markkinajohtaja Baltian maissa lehtijakelussa ja elokuvateattereissa. Lehtitukkukauppa on laajentunut myös Romaniaan ja kioskikauppa Tshekkiin.

Rautakirjan liikevaihto laski alkuvuonna 148,6 (152,4) milj. euroon. Suomessa liikevaihto pieneni, kun Rautakirja luopui ravintolatoiminnasta ja myi liikenneasemansa Neste Markkinointi Oy:lle joulukuussa 2004. Liikevaihto kasvoi Baltian maissa ja Tshekissä. Suomen osuus liikevaihdosta oli 85 (90) %. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi vajaan prosentin.

Kioskikaupan liikevaihto oli 81,9 (81,7) milj. euroa. Suomessa liikevaihto laski hieman, mutta kasvoi muissa toimintamaissa. Ensimmäiset kioskit Suomessa alkoivat käyttää uutta kassajärjestelmää helmikuussa. Tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön kaikissa R-kioskeissa vuoden 2005 loppuun mennessä.

Lehtitukkukaupan liikevaihto kasvoi 22,7 (19,0) milj. euroon. Kasvu johtui pääosin vuoden 2004 lopussa hankittujen Liettuan ja Romanian toimintojen liittämisestä liiketoimintaan vuoden 2005 alusta. Suomessa lehtien irtonumeroiden myynti kasvoi hieman.

Kirjakaupan liikevaihto oli 27,9 (27,6) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa, mutta laski hieman Virossa. Suomessa tietokirjojen ja pokkareiden myynti kehittyi myönteisesti. Lasten ja nuorten kirjojen myynti jäi edellisvuoden Harry Potterin vauhdittamasta menestyksestä. Suomalainen Kirjakauppa lanseerasi vuoden vaihteessa kanta-asiakasohjelman. Maaliskuun lopussa rekisteröityneitä kanta-asiakkaita oli jo 58 000.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoimintaan kuuluvat elokuvateatterit Suomessa ja Baltiassa sekä monitoimiareena Hampurissa. Liikevaihto tammi - maaliskuulta oli 16,2 (14,5) milj. euroa. Elokuvateattereiden liikevaihto laski Suomessa, Virossa ja Liettuassa vetovoimaisten elokuvien puuttuessa alkuvuoden ohjelmistosta. Liikevaihtoa kasvattivat sekä Rautakirjaan huhtikuussa 2004 liitetty Baltian maissa toimiva videotukkuliike V&K Holding että helmikuussa 2005 Rautakirjan omistukseen siirtynyt Hampurin monitoimiareena. Alkuvuonna Finnkino teki vuokrasopimukset monisaliteattereista Oulussa ja Lahdessa. Teattereiden rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2005 ja valmistuvat vuoden 2006 lopussa.

Muun toiminnan liikevaihtoon, 2,5 (12,2) milj. euroa, sisältyvät liikenneasemat vain tammikuun osalta, kun vertailuvuonna ne kuuluivat Rautakirjaan koko vuoden. Liikenneasemat siirtyivät Neste Markkinoinnille vaiheittain tammikuun loppuun mennessä.

Rautakirjan liikevoitto nousi 13,8 (8,5) milj. euroon pääosin ravintolatoiminnan myyntivoiton seurauksena. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat tammi - maaliskuussa 4,0 (0,0) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi kioskikaupassa, lehtitukkukaupassa ja kirjakaupassa. Myös uusi monitoimiareena nosti liikevoittoa. Elokuvateatterit jäivät hieman edellisestä vuodesta.

Kilpailutilanne kaupan alalla jatkuu vuonna 2005 erittäin haasteellisena, mutta Rautakirjan vahvat panostukset järjestelmien, liiketoimintakonseptien ja henkilökunnan kehittämiseen turvaavat yhtiön menestyksen myös alkaneena toimintavuonna. Vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan erityisesti Suomen ulkopuolella ja liikevoiton arvioidaan paranevan.


Helsingissä 4.5.2005

SANOMAWSOY OYJ
Hallitus


Osavuosikatsauksen kalvot löydät SWintrasta:
http://swintra.sanomawsoy.fi/swsoy/swsoyintra.nsf/all/306A71EFCCF15587C2256CFE003CE9EE?OpenDocument

Koko tulostiedote on luettavissa konsernin internet-sivuilla:
http://www.sanomawsoy.fi/news/stock_exchange.asp?folder_id=41&document_id=612