SanomaWSOY:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2005



SanomaWSOY:n tuloskehitys jatkui hyvänä tammi - syyskuussa. Liikevoitto kasvoi 15,8 %, 221,6 (191,4) milj. euroon. Tulos osaketta kohden parani 1,00 (0,84) euroon. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 21,4 (8,1) milj. euroa. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 637,7 (593,7) milj. euroa ja liikevoitto 83,5 (72,8) milj. euroa.

Vuoden 2005 näkymät

Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa vuonna 2005 vain 0,5 %, Belgiassa 1,3 % ja Suomessa 1,5 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 3,6 %, Tshekissä 4,4 % ja Venäjällä 6,2 %. Perinteisesti mediamainonta reagoi herkästi bruttokansantuotteen kehitykseen.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2005 noin 5 % ja konsernirakenteen muutoksilla oikaistuna runsaat 2 %. Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan olevan edellisvuoden hyvää tasoa. Vuonna 2004 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 268,2 milj. euroa. Arviossa on huomioitu myytyjen liiketoimintojen vaikutus liikevaihtoon ja -voittoon.


Tavoitteiden toteuttaminen ja keskeiset tapahtumat

SanomaWSOY-konserni kansainvälistyi edelleen tammi - syyskuussa. Venäjän johtava aikakauslehtikustantaja Independent Media Holding yhdistettiin Sanoma Magazines Internationaliin maaliskuun alussa, kun tarvittavat hyväksynnät yrityskaupalle saatiin. Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät elokuussa Independent Median omistaman jakeluyhtiö TK Pressexpon siirtämisen Rautakirjan omistukseen. Rautakirjan toukokuussa tekemä kauppa Liettuan johtavasta Lietuvos Spauda -kioskiketjusta edellyttää Liettuan kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Lehtitukkukaupan Romanian ja Liettuan yksiköt yhdistettiin Rautakirjaan alkuvuoden aikana.

Konserni panosti edelleen liiketoiminnan kehittämiseen ja markkina-asemien vahvistamiseen. Tuote- ja palveluvalikoimaa kehitettiin mm. lehtiuudistuksin ja -lanseerauksin. WSOY jatkoi toimintatapojen yhtenäistämistä ja synergiaetujen hyödyntämistä uudessa oppimateriaalit-liiketoiminnassa. SWelcom panosti erityisesti Nelosen ohjelmistoon. Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikkö kasvoi edelleen mm. yritysostojen, uusien jakelusopimusten ja lanseerausten ansiosta.

Keskittyminen ydinliiketoimintaan jatkui. Rautakirja luopui ravintolatoiminnasta tammikuun aikana ja Sanoma Lehtimedia myi sanomalehtien jakeluun keskittyneen Etelä-Karjalan Jakelun liiketoiminnan Suomen Postille 1.9.2005 alkaen. WSOY myi elokuussa digitaalipaino Darkin ja syyskuussa kalentereita kustantavan ja painavan Ajasto-konsernin. Katsauskauden jälkeen myytiin korkealaatuisiin painotuotteisiin erikoistunut Lönnberg Painot. WSOY keskittyy oppimateriaaleihin Euroopassa ja kustannustoimintaan Pohjoismaissa.

Kannattavuus, kansainvälistäminen, kasvu ja liiketoiminnan jatkuva kehittäminen ovat SanomaWSOY:n keskeisiä strategisia päämääriä. SanomaWSOY:n tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan päämarkkina-alueidensa bruttokansantuotetta nopeammin. Konsernin strateginen liikevoittoprosenttitavoite on 12 %. Tavoitteet perustuvat arvioon toimintaympäristön vakaasta kehityksestä. SanomaWSOY noudattaa raportoinnissaan kansainvälistä IFRS-säännöstöä vuoden 2005 alusta.


Liikevaihto

Tammi - syyskuussa SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi 7,0 %, 1 887,3 (1 763,8) milj. euroon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,0 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 21 (20) %.


Tulos

SanomaWSOY:n tuloskehitys jatkui hyvänä. Tammi - syyskuussa liikevoitto kasvoi 15,8 % ja oli 221,6 (191,4) milj. euroa. Liikevoitto oli 11,7 (10,9) % liikevaihdosta. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 21,4 (8,1) milj. euroa. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto kasvoi 9,2 %.

Tulosta paransivat erityisesti Sanoma-liiketoimintaryhmän Helsingin Sanomien hyvä kehitys ja WSOY:n uusien oppimateriaalitoimintojen pääasiassa toisella ja kolmannella neljänneksellä kertynyt tulos. Vuonna 2004 Malmberg Investments yhdisteltiin WSOY:n lukuihin takautuvasti 15.7. lähtien vasta viimeisellä neljänneksellä, kun yritysosto saatiin päätökseen.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -19,3 (-13,8) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 6,7 (17,3) milj. euroa. Vuonna 2004 konserni realisoi sijoitusluonteisen arvopaperisalkkunsa. Katsauskaudella ei ollut vastaavia rahoitustuottoja. Rahoituskulut olivat 26,0 (31,1) milj. euroa. Ne koostuivat pääosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 23,1 (25,0) milj. euroa.

Tulos ennen veroja nousi tammi - syyskuussa 211,3 (182,9) milj. euroon. Tulos osaketta kohden kasvoi 1,00 (0,84) euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli 138,8 (128,0) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 0,90 (0,84) euroa.


Tase ja rahoitusasema

Syyskuun lopussa konsernitase oli 2 919,8 (2 450,1) milj. euroa. SanomaWSOY:n omavaraisuusaste oli 38,5 (39,3) % ja velkaantumisaste 90,1 (78,8) %. Oma pääoma oli 1 057,7 (910,8) milj. euroa. Tehdyt investoinnit rahoitettiin olemassa olevilla rahoituslimiiteillä. Korollinen vieras pääoma nousi lähinnä alkuvuoden yritysostojen seurauksena 1 013,2 (792,0) milj. euroon ja nettovelka kasvoi 952,5 (717,4) milj. euroon. Syyskuun lopussa rahavaroja oli 60,7 (74,5) milj. euroa.


Investoinnit

SanomaWSOY investoi tammi - syyskuussa 297,2 (58,9) milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat Sanoma Magazinesin Independent Media -yritysosto sekä JHC Arena Holdingin ja Hampurin areenan siirtyminen Rautakirjan omistukseen. Independent Median investoinniksi kirjattiin 154,7 milj. euroa. Investointi Hampurin monitoimiareenaan kasvatti Rautakirjan tasearvoa 76,5 milj. eurolla. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 12,5 (10,8) milj. euroa.


Toimintaympäristö

Mediamainonta kasvoi tammi - syyskuussa TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa 4 %. Sanomalehtimainonta kasvoi 5 % ja työpaikkailmoittelu 15 %. Mainonta aikakauslehdissä kasvoi 4 %. Televisiomainonta oli edellisvuoden tasolla. Ennakkotietojen mukaan aikakauslehtimainonta säilyi Hollannissa edellisvuoden tasolla ja laski hieman Belgiassa. Aikakauslehtimainonnan osuus mediamainonnasta pieneni. Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen oli yhä hyvä Suomessa, mutta heikko Hollannissa ja Belgiassa. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti Suomessa säilyi tammi - elokuussa edellisvuoden tasolla.


Hallinto

SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2005 valitsi uudelleen hallitukseen erovuoroiset jäsenet Robert Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Robin Langenskiöldin. Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtajaksi valittu Sari Baldauf sekä jäsenet Sirkka Hämäläinen, Seppo Kievari, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.


Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2004 osinkoa 0,80 (1,00) euroa osakkeelta eli yhteensä 122,5 milj. euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 15.4.2005 ja osinko maksettiin 22.4.2005.


Osakkeet

SanomaWSOY:n osakevaihto oli tammi - syyskuussa erittäin vilkasta. Osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 1 206,9 (287,7) milj. euroa. Pääosin vaihdettiin B-osakkeita, yhteensä noin 62 miljoonaa kappaletta. SanomaWSOY:n pääosakkaat Aatos Erkko ja Patricia Seppälän kuolinpesä myivät 1.3.2005 yhteensä 10 miljoonaa B-osaketta, mikä paransi huomattavasti osakkeen likviditeettiä. Myynnin seurauksena Aatos Erkon ja hänen hallinnoimiensa yhtiöiden yhteenlaskettu omistus osakepääomasta laski alle yhden neljäsosan (1/4) ja hänen henkilökohtainen omistuksensa alle yhden viidesosan (1/5). SanomaWSOY:n osakepääomaa korotettiin 22.7.2005, jolloin Robin Langenskiöldin ja Rafaela Seppälän omistusosuudet osakepääomasta pienenivät alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella 19,82 euroa ja osakkeen hinta liikkui 16,85 ja 22,80 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 19,54 euroa ja hinta vaihteli 17,07 ja 21,60 euron välillä. Katsauskauden lopussa yhtiön markkina-arvo oli 3 303,4 (2 402,8) milj. euroa. SanomaWSOY ei omistanut katsauskauden lopussa omia osakkeitaan.

SanomaWSOY:n vuoden 2001 vaihdettavan pääomalainan vaihtoaika alkoi 2.1.2002. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. SanomaWSOY on lunastanut takaisin ja mitätöinyt yhteensä 4 944 lainaosuutta. Takaisin lunastetut lainaosuudet mitätöidään puolivuosittain.

Yhteensä 3 043 lainaosuutta vaihdettiin tammi - syyskuussa 1 912 639 B-osakkeeseen. Syyskuun lopussa lainaa oli jäljellä 109,1 milj. euroa. Lisäksi kesäkuussa 72 180 A-osaketta muunnettiin B-osakkeiksi. SanomaWSOY:n osakepääoma oli syyskuun lopussa 66 660 660,13 euroa. B-osakkeita oli 131 897 479 ja A-osakkeita 23 127 312 kappaletta.

Katsauskauden jälkeen yhteensä 1 100 lainaosuutta vaihdettiin 691 373 B-osakkeeseen. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 5.10.2005 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 6.10.2005. SanomaWSOY:n osakepääoma nousi 66 957 950,52 euroon, ja B-osakkeiden lukumäärä kasvoi 132 588 852 osakkeeseen. A-osakkeiden määrä säilyi ennallaan.


Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti 12.4.2005 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla. Henkilöstökannusteet on rajattu valtuutuksen ulkopuolelle.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen myös päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.

Hallitus ei käyttänyt valtuuksiaan katsauskaudella.


Laskentakäytäntö

SanomaWSOY noudattaa raportoinnissaan kansainvälistä IFRS-säännöstöä vuoden 2005 alusta. Lisätietoja laskentakäytännön muutoksen vaikutuksista tuloslaskelmaan ja taseeseen annettiin yhtiön 27.4.2005 julkaisemassa pörssitiedotteessa. Tiedote on luettavissa yhtiön internetsivuilla www.sanomawsoy.fi. SanomaWSOY:n ensimmäinen IFRS-säännösten mukainen tilinpäätös julkaistaan vuodelta 2005.


Liiketoiminnan kausiluonteisuus

SanomaWSOY:n liikevaihdosta noin viidennes on ilmoitustuottoja. Mediamainonta reagoi herkästi taloudellisiin suhdannemuutoksiin. Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee vuosineljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Kustantamisen kausiluonteisuus vaikuttaa osaltaan myös painamiseen.

SanomaWSOY toimii monipuolisesti median eri osa-alueilla 20 Euroopan maassa. Näin konsernin tulos ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisen liiketoimintayksikön kehityksestä. Liiketoimintojen kausiluonteisuuden vaihtelut vaikuttavat kuitenkin konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on heikoin ja viimeinen vahvin.


Sanoma Magazines

Aikakauslehtien kustantaminen ja jakelu. Sanoma Magazines kuuluu Euroopan viiden suurimman aikakauslehtikustantajan joukkoon. Ryhmä julkaisee 280 lehteä 12 maassa: Belgiassa, Bulgariassa, Hollannissa, Kroatiassa, Romaniassa, Serbia ja Montenegrossa, Slovakiassa, Suomessa, Tshekissä, Ukrainassa, Unkarissa ja Venäjällä. Aldipress on Hollannin johtava aikakauslehtien jakelija.

Tammi - syyskuussa Sanoma Magazinesin liikevaihto kasvoi 830,3 (782,0) milj. euroon. Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 375,8 (374,9) milj. euroa. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi lähes kaikissa maissa ja oli 143,6 (99,4) milj. euroa. Venäjällä ja Ukrainassa toimiva Independent Media yhdistettiin Sanoma Magazines Internationaliin 1.3.2005 alkaen. Liikevaihto laski Sanoma Magazines Belgiumissa 136,4 (141,6) milj. euroon, mutta kasvoi Sanoma Magazines Finlandissa 131,8 (127,0) milj. euroon. Aldipressin liikevaihto oli 86,9 (84,5) milj. euroa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,3 %.

Ryhmän ilmoitustuotot kasvoivat katsauskaudella 18 % pääasiassa uusien liiketoimintojen ansiosta ja olivat 21 (19) % liikevaihdosta. Sanoma Uitgeversin ilmoitustuotot säilyivät edellisvuoden tasolla huolimatta aikakauslehtimainonnan heikosta kehityksestä Hollannissa. Ilmoitustuotot kehittyivät hyvin Sanoma Magazines Internationalin toimintamaissa. Sanoma Magazines Finlandin ja Sanoma Magazines Belgiumin ilmoitustuotot olivat edellisvuoden tasolla.

Sanoma Magazinesin levikkituotot kasvoivat 4 % ja olivat 58 (59) % liikevaihdosta. Levikkituotot kasvoivat Sanoma Uitgeversissä, vaikka kilpailu lukijamarkkinoilla jatkui kovana. Sanoma Magazines Internationalin levikkituotot nousivat useimmissa toimintamaissa. Sanoma Magazines Belgiumin levikkituotot laskivat hieman. Sanoma Magazines Finlandin lehtien kehitys oli pääasiassa myönteistä ja levikkituotot kasvoivat.

Sanoma Magazinesin liikevoitto oli 89,7 (94,7) milj. euroa. Vuonna 2004 ryhmän liikevoitto sisälsi 2,4 milj. euroa Sanoma Magazines Finlandin kertaluonteista myyntivoittoa Milvus Förlagsista. Sanoma Uitgeversin liikevoitto laski. Liikevoitto parani Sanoma Magazines Internationalissa huolimatta investoinneista tuotevalikoimaan. Tulos parani pääasiassa uusien toimintojen ansiosta. Sanoma Magazines Belgiumin liikevoittoa paransivat alentuneet kustannukset. Liikevoitto laski Sanoma Magazines Finlandissa. Aldipressin tulos oli lähes edellisvuoden tasolla, vaikka jaeltujen irtonumeroiden määrä laski.

Vuonna 2005 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton, Independent Media mukaan lukien, odotetaan jäävän edellisestä vuodesta, sillä tulevaisuuden kasvuun ja uusille markkina-alueille laajentumiseen panostetaan edelleen.


Sanoma

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma kustantaa ja painaa Suomen johtavia sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Sanoman lehtiä ovat myös mm. Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat ja Kouvolan Sanomat, Taloussanomat, Kaupunkilehti Vartti, Uutislehti 100, IS Veikkaaja, Keltainen Pörssi sekä useat kaupunki- ja paikallislehdet Etelä-Suomessa.

Sanoman tammi - syyskuun liikevaihto kasvoi 330,8 (319,2) milj. euroon. Helsingin Sanomien liikevaihtoa, 192,4 (186,4) milj. euroa, paransi ilmoitus- ja levikkituottojen kasvu. Ilta-Sanomien liikevaihto oli 70,8 (71,2) milj. euroa. Kasvaneet ilmoitus- ja levikkituotot nostivat Sanoma Lehtimedian liikevaihdon 35,7 (34,7) milj. euroon.

Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat tammi - syyskuussa 7 % ja olivat 50 (48) % liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissä. Noin puolet kasvusta tuli Helsingin Sanomista ja noin kolmannes uudesta Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksiköstä. Myös verkkoilmoittelu nousi merkittävästi. Helsingin Sanomien työpaikkailmoittelu kasvoi katsauskaudella 11,5 %. Kolmannella neljänneksellä ryhmän ilmoitustuotot nousivat 6 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Sanoman levikkituotot säilyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 43 (44) % liikevaihdosta. Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien levikit laskivat hieman. Ilta-Sanomien osuus iltapäivälehtimarkkinoista oli katsauskaudella 60,5 (60,9) %. Taloussanomien levikki kasvoi. Kaupunkilehtien jakelumäärät kasvoivat selvästi mm. Uutislehti 100:n jakelusopimusten ja Kaupunkilehti Vartin laajentumisen ansiosta.

Sanoman liikevoitto oli 46,9 (48,3) milj. euroa. Elokuussa myytiin painokiinteistö Hufvudstadsbladetille, ja Etelä-Karjalan Jakelu Oy:n liiketoiminta siirtyi 1.9.2005 Suomen Posti Oyj:lle. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 1,0 (5,7) milj. euroa. Vuonna 2004 liikevoittoon sisältyi myös Nostokonepalvelu Oy:tä koskevan kuluvarauksen purkaminen, 3,0 milj. euroa. Operatiivisen toiminnan tulos parani erityisesti Helsingin Sanomissa, jossa liikevoitto kasvoi selvästi liikevaihtoa enemmän.

Kaupunkilehtiin panostettiin yhä. Elokuussa ostettiin Koillis-Helsingin Lähisanomat. Syyskuussa Nöjesguiden-lehden Suomen toiminnot siirtyivät Sanomille ja Kaupunkilehti Vartti laajeni koko pääkaupunkiseudulle. Sanoma laajensi myös verkkoliiketoimintojaan: Ilta-Sanomat osti heinäkuussa Huuto.net -verkkohuutokauppapalvelun ja syyskuussa avattiin Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien yhteinen online-musiikkikauppa.

Sanoman liikevaihdon vuonna 2005 ennakoidaan kasvavan. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan vähintään edellisvuoden tasolla.


WSOY

Oppimateriaalit, kustantaminen ja painaminen. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja. Yhtiö on myös Pohjoismaiden suurimpia kirjanpainajia.

WSOY:n liikevaihto tammi - syyskuussa kasvoi 229,1 (144,8) milj. euroon. Kasvua toivat erityisesti heinäkuussa 2004 ostetut Hollannin ja Belgian oppimateriaalitoiminnot, joiden liikevaihto ja -voitto 15.7. alkaen kirjattiin vuonna 2004 WSOY:n lukuihin vasta viimeisellä neljänneksellä yrityskaupan varmistuttua. WSOY:n oppimateriaaliyksiköt Suomessa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa on yhdistetty oppimateriaalit-liiketoiminnaksi. Aiemmin oppimateriaalit raportoitiin osana kustantamista. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski tammi - syyskuussa 0,9 %.

Oppimateriaalien liikevaihto nousi 121,9 (35,6) milj. euroon erityisesti Hollannin ja Belgian toimintojen ansiosta. Suomessa oppisuunnitelmien uudistuminen on kasvattanut myyntiä selvästi kaikilla luokka-asteilla.

Kustantamisen liikevaihto oli 59,5 (61,0) milj. euroa. Käännetty kaunokirjallisuus sekä lasten ja nuorten kirjat menestyivät yhä. Myynti kirjakaupoille ja muille jälleenmyyjille kasvoi tammi - syyskuussa yli 10 %. WSOY:n kirjakerhojen myynti laski jäsenmäärien alentumisen vuoksi. WSOY ja suurteoksista vastaava Weilin+Göös kasvattivat markkinaosuuksiaan kaikilla kustantamisen alueilla kerhoja lukuun ottamatta.

Painamisen liikevaihto oli 40,9 (43,4) milj. euroa. Kirjapaino WS Bookwellin vienti laski hieman. Korkealaatuisiin painotuotteisiin erikoistunut Lönnberg Painot kehittyi hyvin. Elokuussa WSOY myi digitaalipaino Darkin Hansaprint Oy:lle ja katsauskauden jälkeen 31.10.2005 Lönnberg Painot AV Holding Oy:lle ja toimivalle johdolle. Kaupasta saadaan noin 4 milj. euron myyntivoitto.

Kalenterien liikevaihto oli 15,9 (15,3) milj. euroa. WSOY myi kalenterit Viola Capital Oy:lle ja Ajaston johdolle 30.9.2005. Kauppa heikentää WSOY:n vuoden 2005 operatiivista tulosta, sillä kalenterien tulos tehdään perinteisesti neljännellä neljänneksellä. Myyntivoitto huomioon ottaen kauppa kuitenkin parantaa WSOY:n liikevoittoa noin 6 milj. euroa.

WSOY:n liikevoitto tammi - syyskuussa oli 51,1 (16,2) milj. euroa. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 10,6 (0,0) milj. euroa. Kausiluonteinen oppimateriaalit-liiketoiminta kasvatti liikevoittoa erityisesti toisella ja kolmannella neljänneksellä.

WSOY:n vuoden 2005 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi.


SWelcom

Sähköinen viestintä. SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. HTV (Helsinki Televisio) on maan suurin kaapelitelevisioyhtiö.

SWelcomin liikevaihto tammi - syyskuussa kasvoi 87,2 (84,7) milj. euroon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,1 %. Vertailukaudella liikevaihtoon sisältyi huhtikuussa 2004 myyty Måndag. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 57 (56) %.

Nelosen liikevaihto nousi katsauskaudella 49,9 (47,4) milj. euroon. Tammi - syyskuussa kanavan osuus televisiomainonnasta nousi yli 31 %:iin. Nelosen katselu kasvoi eniten mainosmyynnin kannalta tärkeimmässä 25 - 44-vuotiaiden naisten kohderyhmässä. Nelosen ohjelmistopanostukset vuonna 2005 painottuvat syksyyn. Kanavalla aloittivat mm. Suomen Robinson ja kotimainen rikossarja Kylmäverisesti sinun. Lokakuussa käynnistyivät kotimainen Vaimot vaihtoon ja maailmalla palkittu Täydelliset naiset. Katselu- ja markkinaosuuksien uskotaan kasvavan loppuvuonna. Nelonen laajensi syyskuussa palvelujaan muille tv-kanaville ja solmi sopimuksen Canal+ Sportin mainonnan ja sponsoroinnin myynnistä Suomessa.

HTV:n maksu-tv- ja laajakaistatilausten määrä kasvoi edelleen merkittävästi tammi - syyskuussa. Liikevaihto jäi kuitenkin hieman viime vuodesta, sillä laajakaistapalvelujen hintakilpailu jatkui ja kaapeliverkkoon liitettävien uusien talouksien määrä palautui normaalitasolle ennätysvuosien jälkeen.

SWelcomin liikevoitto oli viime vuoden tasolla, 5,8 (5,8) milj. euroa. Nelosen kehitys jatkui hyvänä. Liikevoittoon vaikutti kuitenkin laajakaistapalvelujen hintojen lasku.

Vuonna 2005 SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton odotetaan olevan edellisvuoden tasoa.


Rautakirja

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa sekä viihde ja vapaa-aika. Rautakirja on Suomessa ja Baltian maissa markkinajohtaja kioskikaupassa, lehtitukkukaupassa ja elokuvateattereissa. Lisäksi yhtiö on kirjakaupan markkinajohtaja Suomessa. Lehtitukkukauppa on laajentunut myös Romaniaan ja Venäjälle sekä kioskikauppa Tshekkiin.

Tammi - syyskuussa Rautakirjan liikevaihto oli 451,5 (474,2) milj. euroa. Liikevaihto laski selvästi Suomessa, kun Rautakirja luopui joulukuussa 2004 ravintolatoiminnasta. Muissa maissa liikevaihto kasvoi. Kasvua toivat sekä olemassa olevat että uudet liiketoiminnat. Liikevaihdosta 83 (89) % tuli Suomesta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.

Kioskikaupan liikevaihto oli 254,1 (259,7) milj. euroa. Liikevaihto laski Suomessa, mutta kehittyi hyvin muissa toimintamaissa. Suomessa myyntiin vaikutti mm. päivittäistavarakaupan hintakilpailu ja arpamyynnin lasku. Suomessa jatkui uuden kassajärjestelmän käyttöönotto, mikä mahdollistaa jatkossa uusien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen R-kioskeilla. Syyskuussa käynnistyikin Lippupalvelun lippujen lunastaminen R-kioskeilta. Virossa ja Latviassa erityisesti pikaruuan ja juomien myynti kehittyi hyvin. Toukokuussa Rautakirja osti Liettuassa toimivan 540 myyntipisteen Lietuvos Spauda -kioskiketjun, jonka liikevaihto vuonna 2004 oli noin 17 milj. euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää Liettuan kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Lehtitukkukaupan liikevaihto nousi 72,8 (59,5) milj. euroon. Kasvua toivat sekä toiminnan laajentuminen Liettuaan, Romaniaan ja Venäjälle vuoden aikana että liikevaihdon kasvu Suomessa, Virossa ja Latviassa. Suomessa irtonumeromyynti kehittyi myönteisesti. Aikakauslehtien myynti kasvoi 3 %, mutta sanomalehtien myynti laski hieman. Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät syyskuussa kaupan, jolla Rautakirja osti Moskovan alueella toimivan lehtijakeluyhtiö TK Pressexpon.

Kirjakaupan liikevaihto kasvoi 86,2 (82,3) milj. euroon. Myynti kehittyi hyvin sekä Suomessa että Virossa. Toisella ja kolmannella neljänneksellä kauppakeskuksissa avattiin Suomessa useita uusia kirjakauppoja ja Virossa yksi. Syyskuun lopussa jo lähes 150 000 asiakasta oli liittynyt Suomalaisen Kirjakaupan vuoden alussa käynnistyneeseen kanta-asiakasjärjestelmään.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoimintaan kuuluvat elokuvateatterit Suomessa ja Baltian maissa sekä helmikuussa 2005 Rautakirjan omistukseen siirtynyt monitoimiareena Hampurissa. Monitoimiareenan siirtyminen Rautakirjalle kasvatti liikevaihtoa 43,9 (39,9) milj. euroon. Elokuvatarjonnan alavireisyys jatkui edelleen ja elokuvateattereiden liikevaihto laski Suomessa, Virossa ja Liettuassa, mutta nousi Latviassa. Videotukkutoiminnan myynti kasvoi kaikissa Baltian maissa.

Muun toiminnan liikevaihto, 2,6 (41,1) milj. euroa, sisältää myytyjen taukopaikkojen liikevaihdon vuonna 2005 vain tammikuulta.

Rautakirjan liikevoitto tammi - syyskuussa oli 28,2 (28,8) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi lehtitukkukaupassa, mutta laski muissa liiketoiminnoissa. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 4,0 (0,0) milj. euroa.

Kilpailutilanne kaupan alalla jatkuu kuluvana vuonna erittäin kireänä, mutta Rautakirjan vahvat panostukset liiketoimintakonseptien, henkilökunnan ja järjestelmien kehittämiseen sekä yrityshankintoihin turvaavat yhtiön menestymisen myös tänä vuonna. Vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan erityisesti Suomen ulkopuolella. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan edellisvuoden tasoa.

Osavuosikatsauksen kalvot löydät SWintrasta:
http://swintra.sanomawsoy.fi/swsoy/swsoyintra.nsf/all/306A71EFCCF15587C2256CFE003CE9EE?OpenDocument

Koko tulostiedote on luettavissa konsernin internet-sivuilla:
http://www.sanomawsoy.fi/news/stock_exchange.asp?folder_id=41&document_id=656