SanomaWSOY:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2005SanomaWSOY:n tulos kehittyi tammi - kesäkuussa hyvin: liikevoitto parani 16,5 %, 138,1 (118,6) milj. euroon. Tulos osaketta kohden nousi 0,57 (0,54) euroon. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 667,5 (601,5) milj. euroa ja liikevoitto 89,2 (73,5) milj. euroa.

Vuoden 2005 näkymät

Ennusteet Euroopan talouskasvusta vuonna 2005 ovat laskeneet hieman. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa vain 0,5 %, Belgiassa noin 1,5 % ja Suomessa noin 2,5 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan hieman yli 3 %, Tshekissä runsas 4 % ja Venäjällä lähes 6 %. Perinteisesti mediamainonta reagoi herkästi bruttokansantuotteen kehitykseen.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2005 noin 6 %. Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan olevan vähintään edellisvuoden hyvää tasoa. Vuonna 2004 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 268,2 milj. euroa.


Tavoitteiden toteuttaminen ja keskeiset tapahtumat

SanomaWSOY-konsernin kansainvälistyminen jatkui alkuvuonna. Venäjän johtava aikakauslehtikustantaja Independent Media Holding yhdistettiin Sanoma Magazines Internationaliin maaliskuun alussa, kun tarvittavat hyväksynnät yrityskaupalle saatiin. Toukokuussa Rautakirja osti Lietuvos Spauda -kioskiketjun, joka on Liettuan markkinajohtaja. Kauppa edellyttää Liettuan kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kesäkuussa Independent Median omistama jakeluyhtiö Pressexpo siirtyi Rautakirjan omistukseen. Kauppa edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Lehtitukkukaupan Romanian ja Liettuan yksiköt yhdistettiin Rautakirjaan alkuvuoden aikana ja Sanoma Magazinesin toiminta Serbia ja Montenegrossa alkoi helmikuussa.

Liiketoiminnan kehittämiseen ja markkina-asemien vahvistamiseen panostettiin edelleen. WSOY jatkoi toimintatapojen yhtenäistämistä ja synergiaetujen hyödyntämistä uudessa oppimateriaalit-liiketoiminnossa. SWelcom panosti erityisesti Nelosen ohjelmistoon. Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikkö kasvoi edelleen mm. uusien jakelusopimusten ja lanseerausten ansiosta. SanomaWSOY laajensi radiotoimintaan, kun kilpailuviranomaiset hyväksyivät toukokuussa Helsingin Sanomien Radio Helsingin liiketoiminnan oston.

Myös ydinliiketoimintaan keskittyminen jatkui. Rautakirja luopui ravintolatoiminnasta tammikuun aikana ja Sanoma Lehtimedia myi sanomalehtien jakeluun keskittyneen Etelä-Karjalan Jakelun liiketoiminnan Suomen Postille kesäkuussa. Toiminta siirtyy Postille 1.9.2005 alkaen.

Kannattavuus, kansainvälistäminen, kasvu ja kehittyminen ovat SanomaWSOY:n keskeisiä strategisia tavoitteita. Toukokuussa julkistettujen taloudellisten tavoitteiden mukaan SanomaWSOY:n strategisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan päämarkkina-alueidensa bruttokansantuotetta nopeammin. Konsernin strateginen liikevoittoprosenttitavoite on 12 %. Tavoitteet perustuvat arvioon toimintaympäristön vakaasta kehityksestä. SanomaWSOY noudattaa raportoinnissaan kansainvälistä IFRS-säännöstöä vuoden 2005 alusta.


Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi tammi - kesäkuussa 6,8 % ja oli 1 249,6 (1 170,1) milj. euroa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,8 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22 (21) %.


Tulos

SanomaWSOY:n tulos kehittyi hyvin. Liikevoitto nousi katsauskaudella 16,5 % ja oli 138,1 (118,6) milj. euroa. Liikevoitto oli 11,1 (10,1) % liikevaihdosta. Tulos parani erityisesti WSOY:n uusien oppimateriaalitoimintojen ja Sanoma-liiketoimintaryhmän Helsingin Sanomien hyvän kehityksen ansiosta. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 4,0 (2,4) milj. euroa. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto kasvoi 15,5 %.

Konsernin nettorahoituserät olivat -14,8 (-5,8) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 5,0 (15,5) milj. euroa. SanomaWSOY realisoi vuonna 2004 sijoitusluonteisen arvopaperisalkkunsa. Katsauskaudella ei ollut vastaavia rahoitustuottoja. Rahoituskulut olivat 19,8 (21,3) milj. euroa. Rahoituskulut koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 16,6 (16,6) milj. euroa.

Tulos ennen veroja kasvoi 129,1 (117,2) milj. euroon ja tulos osaketta kohden nousi 0,57 (0,54) euroon.

Kausiluonteisen oppimateriaalit-liiketoiminnan merkitys kasvoi heinäkuussa 2004 tehdyn yritysoston seurauksena ja se vaikutti edelleen rahavirtaan. Liiketoiminnan rahavirta oli tammi - kesäkuussa 56,7 (85,5) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 0,37 (0,56) euroa.


Tase ja rahoitusasema

Kesäkuun lopussa konsernitase oli 2 931,1 (2 431,0) milj. euroa. SanomaWSOY:n omavaraisuusaste oli 34,3 (37,7) % ja velkaantumisaste 115,9 (88,3) %. Oma pääoma oli 949,1 (864,0) milj. euroa. Tehdyt investoinnit rahoitettiin olemassa olevilla rahoituslimiiteillä ja korollinen vieras pääoma nousi lähinnä alkuvuoden yritysostojen seurauksena 1 161,2 (824,7) milj. euroon. Nettovelka kasvoi 1 099,8 (762,5) milj. euroon. Rahavaroja oli kesäkuun lopussa 61,4 (62,2) milj. euroa.

Katsauskauden jälkeen tapahtunut vaihdettavan pääomalainan osuuksien vaihto osakkeiksi paransi konsernin omavaraisuusastetta noin prosenttiyksikön.


Investoinnit

SanomaWSOY investoi tammi - kesäkuussa 276,2 (44,8) milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat Sanoma Magazinesin Independent Media -yritysosto sekä JHC Arena Holdingin ja Hampurin areenan siirtyminen Rautakirjan omistukseen. Independent Median investoinniksi kirjattiin 154,7 milj. euroa. Investointi Hampurin monitoimiareenaan kasvatti Rautakirjan tasearvoa 76,5 milj. eurolla. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 8,8 (6,5) milj. euroa.


Toimintaympäristö

Mediamainonta kasvoi tammi - kesäkuussa TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa 4 %. Sanomalehtimainonta kasvoi 6 % ja työpaikkailmoittelu 17 %. Mainonta aikakauslehdissä kasvoi 4 % ja televisiossa 0,4 %. Ennakkotietojen mukaan aikakauslehtimainonta säilyi Hollannissa ja Belgiassa edellisvuoden tasolla. Aikakauslehtimainonnan osuus mediamainonnasta kuitenkin pieneni edelleen. Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen oli Suomessa hyvä, mutta Hollannissa ja Belgiassa heikko. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti Suomessa laski tammi - toukokuussa hieman.

Suomen paperialan työtaistelulla touko - kesäkuussa ei ollut merkittäviä vaikutuksia SanomaWSOY:hyn. Konsernin kaikki sanoma- ja aikakauslehdet sekä kirjat julkaistiin suunnitellusti.


Hallinto

SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2005 valitsi uudelleen hallitukseen erovuoroiset jäsenet Robert Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Robin Langenskiöldin. Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtajaksi valittu Sari Baldauf sekä jäsenet Sirkka Hämäläinen, Seppo Kievari, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.


Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2004 osinkoa 0,80 (1,00) euroa osakkeelta eli yhteensä 122,5 milj. euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 15.4.2005 ja osinko maksettiin 22.4.2005.


Osakkeet

Katsauskaudella SanomaWSOY:n osakevaihto oli erittäin vilkasta. Osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 953,2 (219,1) milj. euroa. Pääosin vaihdettiin B-osakkeita, yhteensä noin 49 miljoonaa kappaletta. Maaliskuussa SanomaWSOY:n pääosakkaat Aatos Erkko ja Patricia Seppälän kuolinpesä myivät yhteensä 10 miljoonaa B-osaketta, mikä paransi huomattavasti osakkeen likviditeettiä. Tammi - kesäkuussa SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli 19,54 euroa ja osakkeen hinta liikkui 16,85 ja 22,70 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 19,30 euroa ja hinta vaihteli 17,07 ja 20,90 euron välillä. Katsauskauden lopussa yhtiön markkina-arvo oli 3 109,9 (2 352,4) milj. euroa. SanomaWSOY ei omistanut katsauskauden lopussa omia osakkeitaan.

SanomaWSOY:n vuoden 2001 vaihdettavan pääomalainan vaihtoaika alkoi 2.1.2002. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. SanomaWSOY on lunastanut takaisin ja mitätöinyt yhteensä 4 944 lainaosuutta. Takaisin lunastetut lainaosuudet mitätöidään puolivuosittain.

Tammi - kesäkuussa yhteensä 30 lainaosuutta vaihdettiin 18 855 B-osakkeeseen. Vaihtojen jälkeen pääomalainaa oli jäljellä 150,3 milj. euroa. Lisäksi kesäkuussa 72 180 A-osaketta muunnettiin B-osakkeiksi. SanomaWSOY:n osakepääoma oli kesäkuun lopussa 65 846 333,01 euroa. B-osakkeita oli 130 003 695 ja A-osakkeita 23 127 312 kappaletta.

Katsauskauden jälkeen vaihdettiin 2 926 lainaosuutta 1 839 106 B-osakkeeseen. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 22.7.2005 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 25.7.2005. SanomaWSOY:n osakepääoma nousi 66 637 148,59 euroon, ja B-osakkeiden lukumäärä kasvoi 131 842 801 osakkeeseen. A-osakkeiden määrä säilyi ennallaan. Vaihtojen jälkeen lainaa oli jäljellä 121,0 milj. euroa.


Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti 12.4.2005 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla. Henkilöstökannusteet on rajattu valtuutuksen ulkopuolelle.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen myös päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.

Hallitus ei käyttänyt valtuuksiaan katsauskaudella.


Laskentakäytäntö

SanomaWSOY noudattaa raportoinnissaan kansainvälistä IFRS-säännöstöä vuoden 2005 alusta. Lisätietoja laskentakäytännön muutoksen vaikutuksista tuloslaskelmaan ja taseeseen annettiin yhtiön 27.4.2005 julkaisemassa pörssitiedotteessa. Tiedote on luettavissa yhtiön internetsivuilla www.sanomawsoy.fi. SanomaWSOY:n ensimmäinen IFRS-säännösten mukainen tilinpäätös julkaistaan vuodelta 2005.


Liiketoiminnan kausiluonteisuus

SanomaWSOY:n liikevaihdosta noin viidennes on ilmoitustuottoja. Mediamainonta reagoi herkästi taloudellisiin suhdannemuutoksiin. Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee vuosineljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Myös mediamainonta lisääntyy joulun alla. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Kustantamisen kausiluonteisuus vaikuttaa osaltaan myös painamiseen.

SanomaWSOY toimii monipuolisesti median eri osa-alueilla 20 Euroopan maassa. Näin konsernin tulos ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisen liiketoimintayksikön kehityksestä. Liiketoimintojen kausiluonteisuuden vaihtelut vaikuttavat kuitenkin konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on heikoin ja viimeinen vahvin.


Sanoma Magazines

Aikakauslehtien kustantaminen ja jakelu. Sanoma Magazines kuuluu Euroopan viiden suurimman aikakauslehtikustantajan joukkoon. Ryhmä julkaisee 278 lehteä 12 maassa: Belgiassa, Bulgariassa, Hollannissa, Kroatiassa, Romaniassa, Serbia ja Montenegrossa, Slovakiassa, Suomessa, Tshekissä, Ukrainassa, Unkarissa ja Venäjällä. Aldipress on Hollannin johtava aikakauslehtien jakelija.

Sanoma Magazinesin liikevaihto kasvoi tammi - kesäkuussa 555,3 (526,2) milj. euroon. Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 252,5 (249,6) milj. euroa. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi lähes kaikissa maissa ja oli 92,8 (67,5) milj. euroa. Venäjällä ja Ukrainassa toimiva Independent Media yhdistettiin Sanoma Magazines Internationaliin 1.3.2005 alkaen. Liikevaihto laski Sanoma Magazines Belgiumissa 93,3 (97,1) milj. euroon, mutta kasvoi Sanoma Magazines Finlandissa 87,9 (86,1) milj. euroon. Aldipressin liikevaihto nousi 57,8 (54,9) milj. euroon. Ryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,5 %.

Tammi - kesäkuussa Sanoma Magazinesin ilmoitustuotot kasvoivat 14 % pääasiassa uusien liiketoimintojen ansiosta. Ilmoitustuotot olivat 22 (20) % ryhmän liikevaihdosta. Sanoma Uitgeversin ilmoitustuotot säilyivät edellisvuoden tasolla Hollannissa jatkuvasta heikosta kulutuskysynnästä huolimatta. Ilmoitustuotot kehittyivät hyvin useimmissa Sanoma Magazines Internationalin toimintamaissa. Tshekissä jatkuva kova kilpailu laski ilmoitusmyyntiä. Sanoma Magazines Belgiumissa menestyivät erikoisnumerot. Sanoma Magazines Finlandissa mainonta laski muutamissa lehdissä.

Ryhmän levikkituotot kasvoivat 4 % ja olivat 57 (58) % liikevaihdosta. Sanoma Uitgeversin levikkituotot säilyivät vakaina kovasta kilpailusta huolimatta. Levikkituotot nousivat Sanoma Magazines Internationalin toimintamaissa lukuun ottamatta Tshekkiä, jossa ne säilyivät edellisvuoden tasolla huolimatta vaikeasta markkinatilanteesta ja laskeneesta kulutuskysynnästä. Sanoma Magazines Belgiumin levikkituotot olivat edellisvuoden tasolla ja Sanoma Magazines Finlandin levikkituotot kasvoivat.

Sanoma Magazinesin liikevoitto laski 65,8 (68,6) milj. euroon. Vuonna 2004 ryhmän liikevoitto sisälsi 2,4 milj. euroa kertaluonteista myyntivoittoa Milvus Förlagsista. Sanoma Uitgeversin tulos laski jonkin verran. Liikevoitto parani hieman Sanoma Magazines Internationalissa pääasiassa uusien toimintojen ansiosta. Sanoma Magazines Belgiumin tulos parani alentuneiden kustannusten sekä joidenkin kustannusten ajoittumisen seurauksena. Sanoma Magazines Finlandin liikevoitto heikkeni. Aldipressin tulos oli lähes edellisvuoden tasolla huolimatta jaeltujen irtonumeroiden määrän pienentymisestä.

Sanoma Uitgeversin toimitusjohtaja vaihtui ja vt. toimitusjohtajaksi nimitettiin Christina von Wackerbarth 8.6.2005 alkaen.

Vuonna 2005 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton, Independent Media mukaan lukien, odotetaan jäävän jonkin verran edellisestä vuodesta, sillä tulevaisuuden kasvuun ja uusille markkina-alueille laajentumiseen panostetaan edelleen. Lisäksi on epävarmaa, miten Hollannin aikakauslehtimainonta kehittyy.


Sanoma

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma kustantaa ja painaa Suomen johtavia sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Sanoman lehtiä ovat myös mm. päivälehdet Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat ja Kouvolan Sanomat, Taloussanomat, Uutislehti 100, IS Veikkaaja, Keltainen Pörssi sekä kaupunki- ja paikallislehdet Etelä-Suomessa.

Sanoman liikevaihto kasvoi alkuvuonna 223,0 (213,7) milj. euroon. Erityisesti menestyi Helsingin Sanomat, jonka liikevaihto nousi 130,8 (126,1) milj. euroon kasvaneiden ilmoitus- ja levikkituottojen ansiosta. Ilta-Sanomien (aik. IS Liiketoimintayksikkö) liikevaihto oli 46,3 (47,0) milj. euroa. Sanoma Lehtimedian liikevaihto kasvoi 24,4 (23,4) milj. euroon pääosin ilmoitustuottojen vaikutuksesta.

Ryhmän ilmoitustuotot kasvoivat alkuvuonna 8 % ja olivat 51 (49) % liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissä. Toisella neljänneksellä Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat 7 %. Helsingin Sanomien työpaikkailmoittelu kasvoi alkuvuonna 13 %. Uusi liiketoimintayksikkö Sanoma Kaupunkilehdet toi kolmanneksen liiketoimintaryhmän ilmoitustuottojen lisäyksestä.

Sanoman levikkituotot nousivat edellisvuoden tasolle ja olivat 42 (43) % liikevaihdosta. Helsingin Sanomien levikki laski lievästi. Myös Ilta-Sanomien levikki laski, ja sen markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 60,5 (61,9) %. Taloussanomien ja Etelä-Saimaan levikit kasvoivat.

Sanoman liikevoitto kasvoi 30,5 (24,4) milj. euroon erityisesti ilmoitustuottojen kasvun ansiosta. Liikevoitto parani varsinkin Helsingin Sanomissa.

Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikön markkina-asema vahvistui selvästi. Huhtikuussa aloitti Kaupunkilehti Kymppi Itä-Helsingissä ja Uutislehti 100 sai jakelusopimukset noin 600 bussissa sekä Helsingin raitiovaunuissa ja metro-asemilla. Kesäkuussa ostettiin Nöjesguiden-lehden Suomen toiminnot. Liiketoiminta siirtyy Sanomille 1.9.2005 alkaen.

Helsingin Sanomat vahvisti paikallista asemaansa ja monikanavaisuuttaan ostamalla Radio Helsingin. Kauppa saatiin päätökseen toukokuussa. Sanoma Lehtimedia myi kesäkuussa Etelä-Karjalan Jakelu Oy:n liiketoiminnan Suomen Posti Oyj:lle. Kauppa tulee voimaan 1.9.2005. Keltaisesta Pörssistä tuli katsauskauden jälkeen Suomen suurin luokiteltujen ilmoitusten palvelu, kun Ilta-Sanomat osti Huuto.net -verkkohuutokauppapalvelun.

Yleisen mediamainonnan kasvukehityksen ennustetaan loppuvuonna 2005 jatkuvan hieman alkuvuotta hitaampana. Sanoman ilmoitustuottojen ennakoidaan kasvavan vähintään yleistä kehitystä vastaavasti. Ryhmän liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan vähintään edellisvuoden tasolla.


WSOY

Oppimateriaalit, kustantaminen, painaminen ja kalenterit. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja. Yhtiö on myös Pohjoismaiden suurimpia kirjanpainajia ja johtava kalenterikustantaja.

Tammi - kesäkuussa WSOY:n liikevaihto kasvoi 142,2 (91,4) milj. euroon. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti toisella neljänneksellä piristynyt kirjojen kysyntä ja Malmberg Investmentsin osto heinäkuussa 2004. Yritysoston jälkeen WSOY:n oppimateriaaliyksiköt Suomessa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa yhdistettiin oppimateriaalit-liiketoiminnaksi. Aiemmin oppimateriaalit raportoitiin osana kustantaminen-liiketoimintaa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,0 %.

Oppimateriaalien liikevaihto kasvoi 74,1 (22,8) milj. euroon erityisesti Hollannin ja Belgian toimintojen ansiosta. Suomessakin myynti kehittyi hyvin. Osin kasvua toi toimitusten aikaistuminen toiselle neljännekselle. Eri maiden oppimateriaaliyksiköiden toimintatapojen yhtenäistäminen jatkui.

Kustantamisen liikevaihto nousi 43,3 (42,6) milj. euroon. Yleinen kirjallisuus, erityisesti lasten ja nuorten kirjat sekä käännetty kaunokirjallisuus menestyivät edelleen. Myös yrityskirjat ja suurteokset myivät hyvin. Suomessa vuosi sitten alkanut käytäntö julkaista uutuuskirjoja myös kesän kynnyksellä on kasvattanut myyntiä. Myynti kirjakaupoille ja muille jälleenmyyjille kasvoi tammi - kesäkuussa lähes 20 %. Kirjakerhojen myynti laski jäsenmäärien alentumisen vuoksi.

Painamisen liikevaihto oli 27,6 (28,8) milj. euroa. Digitaalipaino Dark kasvoi yhä. Kirjapaino WS Bookwellin myyntiä laskivat korjaustyöt Juvan painossa. Mainospainotuotteisiin erikoistuneen Sävypainon toiminnot yhdistetään F.G. Lönnberg -yksikköön. Toimilla haetaan parempaa palvelutarjontaa ja kilpailuasemaa.

Kalenterien liikevaihto oli 3,2 (3,5) milj. euroa. Tuotannon siirtämisen Norjasta Suomeen ja Viroon odotetaan parantavan liiketoiminnan kannattavuutta selvästi vuonna 2005.

WSOY:n liikevoitto kasvoi 21,0 (6,8) milj. euroon. Erityisesti uudet oppimateriaalitoiminnot nostivat tulosta.

WSOY:n vuoden 2005 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi mm. oppimateriaalikustantamisen kansainvälisen laajentumisen ansiosta. Myös muiden liiketoimintojen odotetaan kehittyvän myönteisesti.


SWelcom

Sähköinen viestintä. SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. HTV (Helsinki Televisio) on maan suurin kaapelitelevisioyhtiö.

SWelcomin liikevaihto tammi - kesäkuussa kasvoi 60,9 (59,3) milj. euroon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,2 %. Vertailukaudella liikevaihtoon sisältyi huhtikuussa 2004 myyty Måndag. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 59 (58) %.

Nelosen liikevaihto nousi 36,1 (34,1) milj. euroon. Tammi - kesäkuussa kanavan markkinaosuus tv-mainonnasta kasvoi yli 31 %:iin. Kesäkuussa Nelonen saavutti historiansa suurimman markkinaosuuden, 34,8 %. Kaupallinen katsojaosuus mainosmyynnin kannalta tärkeimmässä kohderyhmässä (25 - 44-vuotiaat naiset) nousi toisella neljänneksellä 32,5 %:iin (30,2 %). Erityisesti tosi-tv-ohjelmat Sillä Silmällä ja Talo kiinnostivat kohderyhmää. Kanavan ohjelmapanostukset syyskaudelle ovat merkittäviä, ja niiden uskotaan kasvattavan sekä katselu- että markkinaosuuksia.

HTV:n maksu-tv- ja laajakaistatilausten määrä kasvoi tammi - kesäkuussa. Tilausten kasvusta huolimatta liikevaihto laski hieman, kun hintakilpailu laajakaistapalvelujen kuluttajamarkkinoilla koventui entisestään ja vuosittain kaapeliverkkoon liitettävien uusien talouksien määrä palautui normaalitasolle ennätysvuosien 2002 - 2004 jälkeen.

SWelcomin liikevoitto kasvoi 4,8 (4,3) milj. euroon Nelosen hyvän kehityksen ansiosta. Liikevoiton kasvua heikensi laajakaistapalveluiden hintojen lasku.

Kesäkuussa SWelcom ilmoitti yhdistävänsä televisiotoimintonsa eli Nelosen, HTV:n ja Wernen samaan yhtiöön 1.1.2006 alkaen. Fuusio yksinkertaistaa SWelcomin rakennetta sekä tehostaa toimintaa. Samalla parannetaan SWelcomin edellytyksiä vastata integroituvan sähköisen viestinnän haasteisiin.

Vuonna 2005 SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. SWelcomin tulokseen vaikuttaa Nelosen mainosmyynnin lisäksi myös laajakaistapalveluiden koventunut hintakilpailu. Liikevoiton odotetaan olevan edellisvuoden tasoa.


Rautakirja

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa sekä viihde ja vapaa-aika. Rautakirja on Suomessa ja Baltian maissa markkinajohtaja kioskikaupassa, lehtitukkukaupassa ja elokuvateattereissa. Lisäksi yhtiö on markkinajohtaja Suomessa kirjakaupassa. Lehtitukkukauppa on laajentunut myös Romaniaan ja Venäjälle sekä kioskikauppa Tshekkiin.

Rautakirjan liikevaihto oli alkuvuonna 293,0 (305,0) milj. euroa. Liikevaihto laski Suomessa, kun Rautakirja luopui ravintolatoiminnasta ja myi liikenneasemansa Neste Markkinointi Oy:lle joulukuussa 2004. Myös kioskikaupan, lehtitukkukaupan ja elokuvateattereiden liikevaihto laski hieman Suomessa. Muissa toimintamaissa liikevaihto kasvoi. Suomen osuus liikevaihdosta oli 84 (90) %. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.

Kioskikaupan liikevaihto oli 168,5 (170,2) milj. euroa. Suomessa liikevaihto laski kaupan alalla vallinneen oluen hintakilpailun ja arpamyynnin laskun seurauksena. Makeis- ja tupakkamyynti puolestaan kasvoi. Suomessa jatkui uuden kassajärjestelmän käyttöönotto, joka mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen R-kioskeilla tästä ja ensi vuodesta alkaen. Rautakirja solmikin yhteistyösopimukset sähköisen puheajan myynnistä TeliaSoneran kanssa ja junalippujen lunastamisesta VR:n kanssa. Muissa toimintamaissa kioskikaupan liikevaihto nousi.

Lehtitukkukaupan liikevaihto kasvoi 47,1 (39,6) milj. euroon. Valtaosa kasvusta tuli uusista toiminnoista Liettuassa ja Romaniassa. Liikevaihto kasvoi Virossa ja Latviassa, mutta laski hieman Suomessa. Suomessa aikakauslehtien myynti kehittyi myönteisesti, mutta sanomalehtimyynti laski jonkin verran.

Kirjakaupan liikevaihto kasvoi 50,5 (48,4) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi sekä Suomessa että Virossa. Erityisesti menestyivät pokkarit, kaunokirjallisuus ja tietokirjat. Toisella neljänneksellä avattiin uudet myymälät Kampin kauppakeskuksessa Helsingissä ja Koskikeskuksessa Tampereella sekä Kristiine-keskuksessa Tallinnassa.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoimintaan kuuluvat elokuvateatterit Suomessa ja Baltian maissa sekä helmikuussa 2005 Rautakirjan omistukseen siirtynyt monitoimiareena Hampurissa. Liikevaihto kasvoi 29,8 (26,1) milj. euroon uusien toimintojen ansiosta. Elokuvateatterien liikevaihto laski hieman kaikissa toimintamaissa tarjonnasta johtuen: maailmanlaajuisesti elokuvilla oli heikoin alkuvuosi lähes 20 vuoteen. Suomessa Finnkinon markkinaosuus kuitenkin kasvoi.

Muun toiminnan liikevaihto oli 2,6 (26,4) milj. euroa. Liikenneasemat sisältyivät liikevaihtoon vain tammikuussa, kun vertailuvuonna ne kuuluivat Rautakirjaan koko kauden.

Rautakirjan liikevoitto kasvoi 17,8 (15,5) milj. euroon ravintolatoiminnan myyntivoiton seurauksena. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat tammi - kesäkuussa 4,0 (0,0) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi lehtitukkukaupassa, mutta laski kioskikaupassa sekä viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnassa. Kirjakaupan liikevoitto oli edellisvuoden tasoa.

Toukokuussa Rautakirja osti Liettuassa toimivan, 540 myyntipisteen Lietuvos Spauda -kioskiketjun, jonka liikevaihto vuonna 2004 oli noin 17 milj. euroa. Kesäkuussa Rautakirja laajeni Venäjälle ostamalla TK Pressexpo -lehtijakeluyrityksen. Pressexpolla on noin 15 %:n markkinaosuus Moskovan alueella lehtien modernista irtonumerojakelusta. Kauppojen toteutumisen ehtona on maiden kilpailuviranomaisten hyväksyntä.

Kilpailutilanne kaupan alalla jatkuu kuluvana vuonna erittäin kireänä, mutta Rautakirjan vahvat panostukset liiketoimintakonseptien, henkilökunnan ja järjestelmien kehittämiseen sekä yrityshankintoihin turvaavat yhtiön menestyksen myös tänä vuonna. Vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan erityisesti Suomen ulkopuolella. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan.

Helsingissä 4.8.2005

SANOMAWSOY OYJ
Hallitus


Osavuosikatsauksen kalvot löydät SWintrasta:
http://swintra.sanomawsoy.fi/swsoy/swsoyintra.nsf/all/306A71EFCCF15587C2256CFE003CE9EE?OpenDocument

Koko tulostiedote on luettavissa konsernin internet-sivuilla:
http://www.sanomawsoy.fi/news/stock_exchange.asp?folder_id=41&document_id=636