SanomaWSOY:n tuloskehitys jatkui hyvänä tammi - syyskuussa. Liikevoitto kasvoi 15,8 %, 221,6 (191,4) milj. euroon. Tulos osaketta kohden parani 1,00 (0,84) euroon. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 21,4 (8,1) milj. euroa. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 637,7 (593,7) milj. euroa ja liikevoitto 83,5 (72,8) milj. euroa.

AVAINLUVUT,

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

milj, EUR

2005

2004

%

2005

2004

%

2004

Liikevaihto

637,7

593,7

7,4

1 887,3

1 763,8

7,0

2 491,1

Liikevoitto

83,5

72,8

14,6

221,6

191,4

15,8

294,0

% liikevaihdosta

13,1

12,3

11,7

10,9

11,8

Taseen loppusumma

2 919,8

2 450,1

19,2

2 689,2

Bruttoinvestoinnit

21,1

14,1

49,3

297,2

58,9

404,9

281,6

% liikevaihdosta

3,3

2,4

15,7

3,3

11,3

Omavaraisuusaste, %

38,5

39,3

38,7

Velkaantumisaste (Gearing), %

90,1

78,8

82,1

Korollinen vieras pääoma

1 013,2

792,0

27,9

894,8

Nettovelka

952,5

717,4

32,8

809,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

16 773

16 092

4,2

16 207

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

14 200

13 526

5,0

13 652

Tulos/osake, EUR

0,43

0,30

44,9

1,00

0,84

18,6

1,31

Tulos/osake, laimennettu, EUR

0,42

0,29

44,4

0,97

0,81

18,6

1,26

Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR

0,53

0,28

92,2

0,90

0,84

8,0

1,54

Oma pääoma/osake, EUR*)

6,73

5,86

15,0

6,34

Osakekannan markkina-arvo

3 303,4

2 402,8

37,5

2 632,2

*) Ei sisällä vähemmistöosuutta


Vuoden 2005 näkymät

Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa vuonna 2005 vain 0,5 %, Belgiassa 1,3 % ja Suomessa 1,5 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 3,6 %, Tshekissä 4,4 % ja Venäjällä 6,2 %. Perinteisesti mediamainonta reagoi herkästi bruttokansantuotteen kehitykseen.

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2005 noin 5 % ja konsernirakenteen muutoksilla oikaistuna runsaat 2 %. Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan olevan edellisvuoden hyvää tasoa. Vuonna 2004 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 268,2 milj. euroa. Arviossa on huomioitu myytyjen liiketoimintojen vaikutus liikevaihtoon ja -voittoon.

Tavoitteiden toteuttaminen ja keskeiset tapahtumat

SanomaWSOY-konserni kansainvälistyi edelleen tammi - syyskuussa. Venäjän johtava aikakauslehtikustantaja Independent Media Holding yhdistettiin Sanoma Magazines Internationaliin maaliskuun alussa, kun tarvittavat hyväksynnät yrityskaupalle saatiin. Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät elokuussa Independent Median omistaman jakeluyhtiö TK Pressexpon siirtämisen Rautakirjan omistukseen. Rautakirjan toukokuussa tekemä kauppa Liettuan johtavasta Lietuvos Spauda -kioskiketjusta edellyttää Liettuan kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Lehtitukkukaupan Romanian ja Liettuan yksiköt yhdistettiin Rautakirjaan alkuvuoden aikana.

Konserni panosti edelleen liiketoiminnan kehittämiseen ja markkina-asemien vahvistamiseen. Tuote- ja palveluvalikoimaa kehitettiin mm. lehtiuudistuksin ja -lanseerauksin. WSOY jatkoi toimintatapojen yhtenäistämistä ja synergiaetujen hyödyntämistä uudessa oppimateriaalit-liiketoiminnassa. SWelcom panosti erityisesti Nelosen ohjelmistoon. Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikkö kasvoi edelleen mm. yritysostojen, uusien jakelusopimusten ja lanseerausten ansiosta.

Keskittyminen ydinliiketoimintaan jatkui. Rautakirja luopui ravintolatoiminnasta tammikuun aikana ja Sanoma Lehtimedia myi sanomalehtien jakeluun keskittyneen Etelä-Karjalan Jakelun liiketoiminnan Suomen Postille 1.9.2005 alkaen. WSOY myi elokuussa digitaalipaino Darkin ja syyskuussa kalentereita kustantavan ja painavan Ajasto-konsernin. Katsauskauden jälkeen myytiin korkealaatuisiin painotuotteisiin erikoistunut Lönnberg Painot. WSOY keskittyy oppimateriaaleihin Euroopassa ja kustannustoimintaan Pohjoismaissa.

Kannattavuus, kansainvälistäminen, kasvu ja liiketoiminnan jatkuva kehittäminen ovat SanomaWSOY:n keskeisiä strategisia päämääriä. SanomaWSOY:n tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan päämarkkina-alueidensa bruttokansantuotetta nopeammin. Konsernin strateginen liikevoittoprosenttitavoite on 12 %. Tavoitteet perustuvat arvioon toimintaympäristön vakaasta kehityksestä. SanomaWSOY noudattaa raportoinnissaan kansainvälistä IFRS-säännöstöä vuoden 2005 alusta.Liikevaihto

Tammi - syyskuussa SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi 7,0 %, 1 887,3 (1 763,8) milj. euroon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,0 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 21 (20) %.

Tulos

SanomaWSOY:n tuloskehitys jatkui hyvänä. Tammi - syyskuussa liikevoitto kasvoi 15,8 % ja oli 221,6 (191,4) milj. euroa. Liikevoitto oli 11,7 (10,9) % liikevaihdosta. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 21,4 (8,1) milj. euroa. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto kasvoi 9,2 %.

Tulosta paransivat erityisesti Sanoma-liiketoimintaryhmän Helsingin Sanomien hyvä kehitys ja WSOY:n uusien oppimateriaalitoimintojen pääasiassa toisella ja kolmannella neljänneksellä kertynyt tulos. Vuonna 2004 Malmberg Investments yhdisteltiin WSOY:n lukuihin takautuvasti 15.7. lähtien vasta viimeisellä neljänneksellä, kun yritysosto saatiin päätökseen.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -19,3 (-13,8) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 6,7 (17,3) milj. euroa. Vuonna 2004 konserni realisoi sijoitusluonteisen arvopaperisalkkunsa. Katsauskaudella ei ollut vastaavia rahoitustuottoja. Rahoituskulut olivat 26,0 (31,1) milj. euroa. Ne koostuivat pääosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 23,1 (25,0) milj. euroa.

Tulos ennen veroja nousi tammi - syyskuussa 211,3 (182,9) milj. euroon. Tulos osaketta kohden kasvoi 1,00 (0,84) euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli 138,8 (128,0) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 0,90 (0,84) euroa.

Tase ja rahoitusasema

Syyskuun lopussa konsernitase oli 2 919,8 (2 450,1) milj. euroa. SanomaWSOY:n omavaraisuusaste oli 38,5 (39,3) % ja velkaantumisaste 90,1 (78,8) %. Oma pääoma oli 1 057,7 (910,8) milj. euroa. Tehdyt investoinnit rahoitettiin olemassa olevilla rahoituslimiiteillä. Korollinen vieras pääoma nousi lähinnä alkuvuoden yritysostojen seurauksena 1 013,2 (792,0) milj. euroon ja nettovelka kasvoi 952,5 (717,4) milj. euroon. Syyskuun lopussa rahavaroja oli 60,7 (74,5) milj. euroa.Investoinnit

SanomaWSOY investoi tammi - syyskuussa 297,2 (58,9) milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat Sanoma Magazinesin Independent Media -yritysosto sekä JHC Arena Holdingin ja Hampurin areenan siirtyminen Rautakirjan omistukseen. Independent Median investoinniksi kirjattiin 154,7 milj. euroa. Investointi Hampurin monitoimiareenaan kasvatti Rautakirjan tasearvoa 76,5 milj. eurolla. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 12,5 (10,8) milj. euroa.

Toimintaympäristö

Mediamainonta kasvoi tammi - syyskuussa TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa 4 %. Sanomalehtimainonta kasvoi 5 % ja työpaikkailmoittelu 15 %. Mainonta aikakauslehdissä kasvoi 4 %. Televisiomainonta oli edellisvuoden tasolla. Ennakkotietojen mukaan aikakauslehtimainonta säilyi Hollannissa edellisvuoden tasolla ja laski hieman Belgiassa. Aikakauslehtimainonnan osuus mediamainonnasta pieneni. Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen oli yhä hyvä Suomessa, mutta heikko Hollannissa ja Belgiassa. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti Suomessa säilyi tammi - elokuussa edellisvuoden tasolla.

Hallinto

SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2005 valitsi uudelleen hallitukseen erovuoroiset jäsenet Robert Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Robin Langenskiöldin. Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtajaksi valittu Sari Baldauf sekä jäsenet Sirkka Hämäläinen, Seppo Kievari, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2004 osinkoa 0,80 (1,00) euroa osakkeelta eli yhteensä 122,5 milj. euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 15.4.2005 ja osinko maksettiin 22.4.2005.

Osakkeet

SanomaWSOY:n osakevaihto oli tammi - syyskuussa erittäin vilkasta. Osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 1 206,9 (287,7) milj. euroa. Pääosin vaihdettiin B-osakkeita, yhteensä noin 62 miljoonaa kappaletta. SanomaWSOY:n pääosakkaat Aatos Erkko ja Patricia Seppälän kuolinpesä myivät 1.3.2005 yhteensä 10 miljoonaa B-osaketta, mikä paransi huomattavasti osakkeen likviditeettiä. Myynnin seurauksena Aatos Erkon ja hänen hallinnoimiensa yhtiöiden yhteenlaskettu omistus osakepääomasta laski alle yhden neljäsosan (1/4) ja hänen henkilökohtainen omistuksensa alle yhden viidesosan (1/5). SanomaWSOY:n osakepääomaa korotettiin 22.7.2005, jolloin Robin Langenskiöldin ja Rafaela Seppälän omistusosuudet osakepääomasta pienenivät alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli katsauskaudella 19,82 euroa ja osakkeen hinta liikkui 16,85 ja 22,80 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 19,54 euroa ja hinta vaihteli 17,07 ja 21,60 euron välillä. Katsauskauden lopussa yhtiön markkina-arvo oli 3 303,4 (2 402,8) milj. euroa. SanomaWSOY ei omistanut katsauskauden lopussa omia osakkeitaan.

SanomaWSOY:n vuoden 2001 vaihdettavan pääomalainan vaihtoaika alkoi 2.1.2002. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. SanomaWSOY on lunastanut takaisin ja mitätöinyt yhteensä 4 944 lainaosuutta. Takaisin lunastetut lainaosuudet mitätöidään puolivuosittain.

Yhteensä 3 043 lainaosuutta vaihdettiin tammi - syyskuussa 1 912 639 B-osakkeeseen. Syyskuun lopussa lainaa oli jäljellä 109,1 milj. euroa. Lisäksi kesäkuussa 72 180 A-osaketta muunnettiin B-osakkeiksi. SanomaWSOY:n osakepääoma oli syyskuun lopussa 66 660 660,13 euroa. B-osakkeita oli 131 897 479 ja A-osakkeita 23 127 312 kappaletta.

Katsauskauden jälkeen yhteensä 1 100 lainaosuutta vaihdettiin 691 373 B-osakkeeseen. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 5.10.2005 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 6.10.2005. SanomaWSOY:n osakepääoma nousi 66 957 950,52 euroon, ja B-osakkeiden lukumäärä kasvoi 132 588 852 osakkeeseen. A-osakkeiden määrä säilyi ennallaan.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti 12.4.2005 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla. Henkilöstökannusteet on rajattu valtuutuksen ulkopuolelle.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen myös päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.

Hallitus ei käyttänyt valtuuksiaan katsauskaudella.

Laskentakäytäntö

SanomaWSOY noudattaa raportoinnissaan kansainvälistä IFRS-säännöstöä vuoden 2005 alusta. Lisätietoja laskentakäytännön muutoksen vaikutuksista tuloslaskelmaan ja taseeseen annettiin yhtiön 27.4.2005 julkaisemassa pörssitiedotteessa. Tiedote on luettavissa yhtiön internetsivuilla www.sanomawsoy.fi. SanomaWSOY:n ensimmäinen IFRS-säännösten mukainen tilinpäätös julkaistaan vuodelta 2005.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

SanomaWSOY:n liikevaihdosta noin viidennes on ilmoitustuottoja. Mediamainonta reagoi herkästi taloudellisiin suhdannemuutoksiin. Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee vuosineljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Kustantamisen kausiluonteisuus vaikuttaa osaltaan myös painamiseen.

SanomaWSOY toimii monipuolisesti median eri osa-alueilla 20 Euroopan maassa. Näin konsernin tulos ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisen liiketoimintayksikön kehityksestä. Liiketoimintojen kausiluonteisuuden vaihtelut vaikuttavat kuitenkin konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on heikoin ja viimeinen vahvin.Sanoma Magazines

Aikakauslehtien kustantaminen ja jakelu. Sanoma Magazines kuuluu Euroopan viiden suurimman aikakauslehtikustantajan joukkoon. Ryhmä julkaisee 280 lehteä 12 maassa: Belgiassa, Bulgariassa, Hollannissa, Kroatiassa, Romaniassa, Serbia ja Montenegrossa, Slovakiassa, Suomessa, Tshekissä, Ukrainassa, Unkarissa ja Venäjällä. Aldipress on Hollannin johtava aikakauslehtien jakelija.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

1-9/2005

1-9/2004

Muutos,%

1-12/2004

Liikevaihto

830,3

782,0

6,2

1 083,7

Liikevoitto

89,7

94,7

-5,3

137,1

% liikevaihdosta

10,8

12,1

12,6

Taseen loppusumma

1 662,3

1 575,6

5,5

1 589,8

Bruttoinvestoinnit

172,8

11,6

1 389,7

20,0

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

5 142

4 520

13,8

4 522

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

4 594

3 994

15,0

3 992


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT,

1.1. - 30.9.

2005

2004

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa (Aldipress), tuhansia

86 719

90 338

Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl

280

235

Myydyt aikakauslehdet, tuhansia

316 099

304 973

Aikakauslehtien myytyjen ilmoitussivujen määrä

37 734

33 342


Tammi - syyskuussa Sanoma Magazinesin liikevaihto kasvoi 830,3 (782,0) milj. euroon. Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 375,8 (374,9) milj. euroa. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi lähes kaikissa maissa ja oli 143,6 (99,4) milj. euroa. Venäjällä ja Ukrainassa toimiva Independent Media yhdistettiin Sanoma Magazines Internationaliin 1.3.2005 alkaen. Liikevaihto laski Sanoma Magazines Belgiumissa 136,4 (141,6) milj. euroon, mutta kasvoi Sanoma Magazines Finlandissa 131,8 (127,0) milj. euroon. Aldipressin liikevaihto oli 86,9 (84,5) milj. euroa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,3 %.

Ryhmän ilmoitustuotot kasvoivat katsauskaudella 18 % pääasiassa uusien liiketoimintojen ansiosta ja olivat 21 (19) % liikevaihdosta. Sanoma Uitgeversin ilmoitustuotot säilyivät edellisvuoden tasolla huolimatta aikakauslehtimainonnan heikosta kehityksestä Hollannissa. Ilmoitustuotot kehittyivät hyvin Sanoma Magazines Internationalin toimintamaissa. Sanoma Magazines Finlandin ja Sanoma Magazines Belgiumin ilmoitustuotot olivat edellisvuoden tasolla.

Sanoma Magazinesin levikkituotot kasvoivat 4 % ja olivat 58 (59) % liikevaihdosta. Levikkituotot kasvoivat Sanoma Uitgeversissä, vaikka kilpailu lukijamarkkinoilla jatkui kovana. Sanoma Magazines Internationalin levikkituotot nousivat useimmissa toimintamaissa. Sanoma Magazines Belgiumin levikkituotot laskivat hieman. Sanoma Magazines Finlandin lehtien kehitys oli pääasiassa myönteistä ja levikkituotot kasvoivat.

Sanoma Magazinesin liikevoitto oli 89,7 (94,7) milj. euroa. Vuonna 2004 ryhmän liikevoitto sisälsi 2,4 milj. euroa Sanoma Magazines Finlandin kertaluonteista myyntivoittoa Milvus Förlagsista. Sanoma Uitgeversin liikevoitto laski. Liikevoitto parani Sanoma Magazines Internationalissa huolimatta investoinneista tuotevalikoimaan. Tulos parani pääasiassa uusien toimintojen ansiosta. Sanoma Magazines Belgiumin liikevoittoa paransivat alentuneet kustannukset. Liikevoitto laski Sanoma Magazines Finlandissa. Aldipressin tulos oli lähes edellisvuoden tasolla, vaikka jaeltujen irtonumeroiden määrä laski.

Vuonna 2005 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton, Independent Media mukaan lukien, odotetaan jäävän edellisestä vuodesta, sillä tulevaisuuden kasvuun ja uusille markkina-alueille laajentumiseen panostetaan edelleen.

Sanoma

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma kustantaa ja painaa Suomen johtavia sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Sanoman lehtiä ovat myös mm. Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat ja Kouvolan Sanomat, Taloussanomat, Kaupunkilehti Vartti, Uutislehti 100, IS Veikkaaja, Keltainen Pörssi sekä useat kaupunki- ja paikallislehdet Etelä-Suomessa.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

1-9/2005

1-9/2004

Muutos,%

1-12/2004

Liikevaihto

330,8

319,2

3,6

435,2

Liikevoitto

46,9

48,3

-2,9

70,8

% liikevaihdosta

14,2

15,1

16,3

Taseen loppusumma

472,1

454,7

3,8

474,5

Bruttoinvestoinnit

17,6

19,1

-8,2

24,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 814

2 761

1,9

2 746

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 412

2 414

-0,1

2 389


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT,

1.1. - 30.9.

2005

2004

2003

HELSINGIN SANOMAT

Arkilevikki, kpl *)

424 598

429 244

Sunnuntailevikki, kpl *)

492 385

500 269

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

30 467

30 113

ILTA-SANOMAT

Levikki, kpl *)

201 281

198 693

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

5 301

4 989

TALOUSSANOMAT

Levikki, kpl *)

39 229

34 784

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

1 696

1 950

*) Levikit ovat tarkastettuja, 1.1. - 31.12.


Sanoman tammi - syyskuun liikevaihto kasvoi 330,8 (319,2) milj. euroon. Helsingin Sanomien liikevaihtoa, 192,4 (186,4) milj. euroa, paransi ilmoitus- ja levikkituottojen kasvu. Ilta-Sanomien liikevaihto oli 70,8 (71,2) milj. euroa. Kasvaneet ilmoitus- ja levikkituotot nostivat Sanoma Lehtimedian liikevaihdon 35,7 (34,7) milj. euroon.

Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat tammi - syyskuussa 7 % ja olivat 50 (48) % liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissä. Noin puolet kasvusta tuli Helsingin Sanomista ja noin kolmannes uudesta Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksiköstä. Myös verkkoilmoittelu nousi merkittävästi. Helsingin Sanomien työpaikkailmoittelu kasvoi katsauskaudella 11,5 %. Kolmannella neljänneksellä ryhmän ilmoitustuotot nousivat 6 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Sanoman levikkituotot säilyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 43 (44) % liikevaihdosta. Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien levikit laskivat hieman. Ilta-Sanomien osuus iltapäivälehtimarkkinoista oli katsauskaudella 60,5 (60,9) %. Taloussanomien levikki kasvoi. Kaupunkilehtien jakelumäärät kasvoivat selvästi mm. Uutislehti 100:n jakelusopimusten ja Kaupunkilehti Vartin laajentumisen ansiosta.

Sanoman liikevoitto oli 46,9 (48,3) milj. euroa. Elokuussa myytiin painokiinteistö Hufvudstadsbladetille, ja Etelä-Karjalan Jakelu Oy:n liiketoiminta siirtyi 1.9.2005 Suomen Posti Oyj:lle. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 1,0 (5,7) milj. euroa. Vuonna 2004 liikevoittoon sisältyi myös Nostokonepalvelu Oy:tä koskevan kuluvarauksen purkaminen, 3,0 milj. euroa. Operatiivisen toiminnan tulos parani erityisesti Helsingin Sanomissa, jossa liikevoitto kasvoi selvästi liikevaihtoa enemmän.

Kaupunkilehtiin panostettiin yhä. Elokuussa ostettiin Koillis-Helsingin Lähisanomat. Syyskuussa Nöjesguiden-lehden Suomen toiminnot siirtyivät Sanomille ja Kaupunkilehti Vartti laajeni koko pääkaupunkiseudulle. Sanoma laajensi myös verkkoliiketoimintojaan: Ilta-Sanomat osti heinäkuussa Huuto.net -verkkohuutokauppapalvelun ja syyskuussa avattiin Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien yhteinen online-musiikkikauppa.

Sanoman liikevaihdon vuonna 2005 ennakoidaan kasvavan. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan vähintään edellisvuoden tasolla.WSOY

Oppimateriaalit, kustantaminen ja painaminen. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja. Yhtiö on myös Pohjoismaiden suurimpia kirjanpainajia.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR *)

1-9/2005

1-9/2004

Muutos,%

1-12/2004

Liikevaihto

229,1

144,8

58,2

253,9

Liikevoitto

51,1

16,2

214,9

29,1

% liikevaihdosta

22,3

11,2

11,5

Taseen loppusumma

507,7

229,7

121,1

486,1

Bruttoinvestoinnit

5,5

6,5

-16,1

204,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 420

1 996

21,2

2 188

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 227

1 866

19,3

2 025


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT,

1.1. - 30.9. **)

2005

2004

JULKAISTUT UUTUUDET

Kirjat, kpl

623

538

Sähköiset tuotteet, kpl

88

54

JULKAISTUT UUSINTAPAINOKSET

Kirjat, kpl

653

698

Sähköiset tuotteet, kpl

115

164

Painetut kirjat, milj. kpl

14,7

14,8

Paperin kulutus, tonnia

12 288

12 028


*) Vuonna 2004 Malmberg yhdisteltiin WSOY:n lukuihin viimeisellä neljänneksellä takautuvasti 15.7. alkaen

**) Suomessa toimivat yksiköt

WSOY:n liikevaihto tammi - syyskuussa kasvoi 229,1 (144,8) milj. euroon. Kasvua toivat erityisesti heinäkuussa 2004 ostetut Hollannin ja Belgian oppimateriaalitoiminnot, joiden liikevaihto ja -voitto 15.7. alkaen kirjattiin vuonna 2004 WSOY:n lukuihin vasta viimeisellä neljänneksellä yrityskaupan varmistuttua. WSOY:n oppimateriaaliyksiköt Suomessa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa on yhdistetty oppimateriaalit-liiketoiminnaksi. Aiemmin oppimateriaalit raportoitiin osana kustantamista. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski tammi - syyskuussa 0,9 %.

Oppimateriaalien liikevaihto nousi 121,9 (35,6) milj. euroon erityisesti Hollannin ja Belgian toimintojen ansiosta. Suomessa oppisuunnitelmien uudistuminen on kasvattanut myyntiä selvästi kaikilla luokka-asteilla.

Kustantamisen liikevaihto oli 59,5 (61,0) milj. euroa. Käännetty kaunokirjallisuus sekä lasten ja nuorten kirjat menestyivät yhä. Myynti kirjakaupoille ja muille jälleenmyyjille kasvoi tammi - syyskuussa yli 10 %. WSOY:n kirjakerhojen myynti laski jäsenmäärien alentumisen vuoksi. WSOY ja suurteoksista vastaava Weilin+Göös kasvattivat markkinaosuuksiaan kaikilla kustantamisen alueilla kerhoja lukuun ottamatta.

Painamisen liikevaihto oli 40,9 (43,4) milj. euroa. Kirjapaino WS Bookwellin vienti laski hieman. Korkealaatuisiin painotuotteisiin erikoistunut Lönnberg Painot kehittyi hyvin. Elokuussa WSOY myi digitaalipaino Darkin Hansaprint Oy:lle ja katsauskauden jälkeen 31.10.2005 Lönnberg Painot AV Holding Oy:lle ja toimivalle johdolle. Kaupasta saadaan noin 4 milj. euron myyntivoitto.

Kalenterien liikevaihto oli 15,9 (15,3) milj. euroa. WSOY myi kalenterit Viola Capital Oy:lle ja Ajaston johdolle 30.9.2005. Kauppa heikentää WSOY:n vuoden 2005 operatiivista tulosta, sillä kalenterien tulos tehdään perinteisesti neljännellä neljänneksellä. Myyntivoitto huomioon ottaen kauppa kuitenkin parantaa WSOY:n liikevoittoa noin 6 milj. euroa.

WSOY:n liikevoitto tammi - syyskuussa oli 51,1 (16,2) milj. euroa. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 10,6 (0,0) milj. euroa. Kausiluonteinen oppimateriaalit-liiketoiminta kasvatti liikevoittoa erityisesti toisella ja kolmannella neljänneksellä.

WSOY:n vuoden 2005 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi.

SWelcom

Sähköinen viestintä. SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. HTV (Helsinki Televisio) on maan suurin kaapelitelevisioyhtiö.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

1-9/2005

1-9/2004

Muutos,%

1-12/2004

Liikevaihto

87,2

84,7

3,0

117,5

Liikevoitto

5,8

5,8

0,4

9,6

% liikevaihdosta

6,6

6,8

8,2

Taseen loppusumma

142,1

142,7

-0,4

135,0

Bruttoinvestoinnit

6,3

7,3

-14,4

10,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

423

415

2,0

415

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

383

379

1,0

378


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT,

1.1. - 30.9.

2005

2004

Nelosen osuus televisiomainonnasta

31,2 %

29,6 %

Nelosen päiväpeitto

40 %

40 %

Nelosen kaupallinen katseluosuus

23,7 %

24,7 %

Nelosen valtakunnallinen katseluosuus

11,4 %

12,1 %

Kaapeli-tv-liittymiä, 1 000 kpl (30.9.)

289

274

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl (30.9.)

41

34

Laajakaistaisia internetliittymiä, 1 000 kpl (30.9.)

63

49


SWelcomin liikevaihto tammi - syyskuussa kasvoi 87,2 (84,7) milj. euroon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,1 %. Vertailukaudella liikevaihtoon sisältyi huhtikuussa 2004 myyty Måndag. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 57 (56) %.

Nelosen liikevaihto nousi katsauskaudella 49,9 (47,4) milj. euroon. Tammi - syyskuussa kanavan osuus televisiomainonnasta nousi yli 31 %:iin. Nelosen katselu kasvoi eniten mainosmyynnin kannalta tärkeimmässä 25 - 44-vuotiaiden naisten kohderyhmässä. Nelosen ohjelmistopanostukset vuonna 2005 painottuvat syksyyn. Kanavalla aloittivat mm. Suomen Robinson ja kotimainen rikossarja Kylmäverisesti sinun. Lokakuussa käynnistyivät kotimainen Vaimot vaihtoon ja maailmalla palkittu Täydelliset naiset. Katselu- ja markkinaosuuksien uskotaan kasvavan loppuvuonna. Nelonen laajensi syyskuussa palvelujaan muille tv-kanaville ja solmi sopimuksen Canal+ Sportin mainonnan ja sponsoroinnin myynnistä Suomessa.

HTV:n maksu-tv- ja laajakaistatilausten määrä kasvoi edelleen merkittävästi tammi - syyskuussa. Liikevaihto jäi kuitenkin hieman viime vuodesta, sillä laajakaistapalvelujen hintakilpailu jatkui ja kaapeliverkkoon liitettävien uusien talouksien määrä palautui normaalitasolle ennätysvuosien jälkeen.

SWelcomin liikevoitto oli viime vuoden tasolla, 5,8 (5,8) milj. euroa. Nelosen kehitys jatkui hyvänä. Liikevoittoon vaikutti kuitenkin laajakaistapalvelujen hintojen lasku.

Vuonna 2005 SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton odotetaan olevan edellisvuoden tasoa.

Rautakirja

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa sekä viihde ja vapaa-aika. Rautakirja on Suomessa ja Baltian maissa markkinajohtaja kioskikaupassa, lehtitukkukaupassa ja elokuvateattereissa. Lisäksi yhtiö on kirjakaupan markkinajohtaja Suomessa. Lehtitukkukauppa on laajentunut myös Romaniaan ja Venäjälle sekä kioskikauppa Tshekkiin.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

1-9/2005

1-9/2004

Muutos,%

1-12/2004

Liikevaihto

451,5

474,2

-4,8

659,7

Liikevoitto

28,2

28,8

-2,1

47,2

% liikevaihdosta

6,2

6,1

7,1

Taseen loppusumma

381,8

353,4

8,0

369,2

Bruttoinvestoinnit

94,8

13,7

591,4

18,0

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

5 904

6 325

-6,7

6 261

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

4 517

4 800

-5,9

4 795


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT,

1.1. - 30.9.

2005

2004

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia *)

82 656

86 539

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia *)

4 129

4 044

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

4 335

4 934

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia

178 503

128 746

*) Suomessa toimivat yksiköt


Tammi - syyskuussa Rautakirjan liikevaihto oli 451,5 (474,2) milj. euroa. Liikevaihto laski selvästi Suomessa, kun Rautakirja luopui joulukuussa 2004 ravintolatoiminnasta. Muissa maissa liikevaihto kasvoi. Kasvua toivat sekä olemassa olevat että uudet liiketoiminnat. Liikevaihdosta 83 (89) % tuli Suomesta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.

Kioskikaupan liikevaihto oli 254,1 (259,7) milj. euroa. Liikevaihto laski Suomessa, mutta kehittyi hyvin muissa toimintamaissa. Suomessa myyntiin vaikutti mm. päivittäistavarakaupan hintakilpailu ja arpamyynnin lasku. Suomessa jatkui uuden kassajärjestelmän käyttöönotto, mikä mahdollistaa jatkossa uusien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen R-kioskeilla. Syyskuussa käynnistyikin Lippupalvelun lippujen lunastaminen R-kioskeilta. Virossa ja Latviassa erityisesti pikaruuan ja juomien myynti kehittyi hyvin. Toukokuussa Rautakirja osti Liettuassa toimivan 540 myyntipisteen Lietuvos Spauda -kioskiketjun, jonka liikevaihto vuonna 2004 oli noin 17 milj. euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää Liettuan kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Lehtitukkukaupan liikevaihto nousi 72,8 (59,5) milj. euroon. Kasvua toivat sekä toiminnan laajentuminen Liettuaan, Romaniaan ja Venäjälle vuoden aikana että liikevaihdon kasvu Suomessa, Virossa ja Latviassa. Suomessa irtonumeromyynti kehittyi myönteisesti. Aikakauslehtien myynti kasvoi 3 %, mutta sanomalehtien myynti laski hieman. Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät syyskuussa kaupan, jolla Rautakirja osti Moskovan alueella toimivan lehtijakeluyhtiö TK Pressexpon.

Kirjakaupan liikevaihto kasvoi 86,2 (82,3) milj. euroon. Myynti kehittyi hyvin sekä Suomessa että Virossa. Toisella ja kolmannella neljänneksellä kauppakeskuksissa avattiin Suomessa useita uusia kirjakauppoja ja Virossa yksi. Syyskuun lopussa jo lähes 150 000 asiakasta oli liittynyt Suomalaisen Kirjakaupan vuoden alussa käynnistyneeseen kanta-asiakasjärjestelmään.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoimintaan kuuluvat elokuvateatterit Suomessa ja Baltian maissa sekä helmikuussa 2005 Rautakirjan omistukseen siirtynyt monitoimiareena Hampurissa. Monitoimiareenan siirtyminen Rautakirjalle kasvatti liikevaihtoa 43,9 (39,9) milj. euroon. Elokuvatarjonnan alavireisyys jatkui edelleen ja elokuvateattereiden liikevaihto laski Suomessa, Virossa ja Liettuassa, mutta nousi Latviassa. Videotukkutoiminnan myynti kasvoi kaikissa Baltian maissa.

Muun toiminnan liikevaihto, 2,6 (41,1) milj. euroa, sisältää myytyjen taukopaikkojen liikevaihdon vuonna 2005 vain tammikuulta.

Rautakirjan liikevoitto tammi - syyskuussa oli 28,2 (28,8) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi lehtitukkukaupassa, mutta laski muissa liiketoiminnoissa. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 4,0 (0,0) milj. euroa.

Kilpailutilanne kaupan alalla jatkuu kuluvana vuonna erittäin kireänä, mutta Rautakirjan vahvat panostukset liiketoimintakonseptien, henkilökunnan ja järjestelmien kehittämiseen sekä yrityshankintoihin turvaavat yhtiön menestymisen myös tänä vuonna. Vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan erityisesti Suomen ulkopuolella. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan edellisvuoden tasoa.

SANOMAWSOY OYJ

Hallitus

OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITULOSLASKELMA

milj. EUR

1-9/2005

1-9/2004

Muutos,%

1-12/2004

LIIKEVAIHTO

1 887,3

1 763,8

7,0

2 491,1

Liiketoiminnan muut tuotot

55,0

51,1

7,7

81,7

Materiaalit ja palvelut

840,4

804,3

4,5

1 133,4

Henkilöstökulut

427,5

399,7

7,0

554,2

Liiketoiminnan muut kulut

361,6

331,3

9,1

466,2

Poistot ja arvonalentumiset

91,2

88,2

3,4

125,0

LIIKEVOITTO

221,6

191,4

15,8

294,0

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

9,0

5,3

69,3

6,5

Rahoituserät

-19,3

-13,8

40,1

-28,9

TULOS ENNEN VEROJA

211,3

182,9

15,5

271,6

Tuloverot

-56,5

-53,4

5,7

-67,8

TILIKAUDEN (KOKONAIS)TULOS

154,8

129,5

19,6

203,8

Vähemmistön osuus

-1,9

-1,0

94,1

-3,8

TILIKAUDEN NETTOTULOS

152,9

128,5

19,0

200,0


KONSERNITASE

milj. EUR

30.9.2005

30.9.2004

Muutos,%

31.12.2004

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

553,4

490,5

12,8

496,7

Sijoituskiinteistöt

13,4

40,4

-66,7

32,1

Liikearvo

1 318,1

1 088,3

21,1

1 246,6

Muut aineettomat hyödykkeet

292,2

142,6

104,9

190,2

Osuudet osakkuusyhtiöissä

68,5

62,3

10,0

58,5

Sijoitukset

22,8

36,6

-37,8

21,2

Laskennalliset verosaamiset

58,8

59,4

-1,1

61,4

Saamiset

44,3

54,2

-18,3

49,7

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 371,5

1 974,3

20,1

2 156,3

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus

148,0

109,9

34,6

144,2

Saamiset

339,7

291,3

16,6

303,0

Rahavarat

60,7

74,5

-18,6

85,8

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

548,3

475,8

15,2

532,9

VARAT YHTEENSÄ

2 919,8

2 450,1

19,2

2 689,2


OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

67,0

65,8

1,7

65,8

Muu oma pääoma

976,8

830,9

17,6

904,9

1 043,8

896,8

16,4

970,7

Vähemmistöosuus

13,9

14,1

-1,0

15,3

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 057,7

910,8

16,1

986,0

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat

96,1

60,9

57,9

81,4

Eläkevelvoitteet

62,1

46,6

33,3

59,6

Varaukset

18,0

14,0

27,9

15,4

Korollinen vieras pääoma

217,3

364,6

-40,4

382,5

Muu vieras pääoma

24,7

23,7

4,0

23,4

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

12,1

11,4

5,7

12,9

Korollinen vieras pääoma

795,9

427,4

86,2

512,3

Muu vieras pääoma

636,0

590,7

7,7

615,7

VELAT YHTEENSÄ

1 862,1

1 539,3

21,0

1 703,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

2 919,8

2 450,1

19,2

2 689,2


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

milj. EUR

1-9/2005

1-9/2004

Muutos,%

1-12/2004

Liikevoitto

221,6

191,4

15,8

294,0

Oikaisut liikevoittoon

34,2

47,5

-28,0

56,1

Käyttöpääoman muutos

-45,2

-46,1

-2,1

10,9

Rahoituserät ja verot

-71,9

-64,7

11,1

-124,5

Liiketoiminnan rahavirta

138,8

128,0

8,4

236,5

Investointien rahavirta

-145,1

5,9

-55,4

Rahavirta ennen rahoitusta

-6,3

133,9

181,1

Rahoituksen rahavirta

-18,6

-196,2

-90,5

-231,9

RAHOITUSLASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS

-25,0

-62,2

-59,9

-50,8

Rahavarojen kurssierot

-0,1

8,0

7,8

Rahavarojen nettolisäys (+) tai vähennys (-)

-25,1

-54,2

-53,7

-43,0

Taseen mukaiset rahavarat 1.1.

85,8

128,8

-33,4

128,8

Taseen mukaiset rahavarat 30.9. / 31.12.

60,7

74,5

-18,6

85,8


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. EUR

OSAKEPÄÄOMA

MUU OMA PÄÄOMA


VÄHEMMISTÖ-
OSUUS

YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA 1.1.2004

68,9

847,1

11,7

927,7

Myönnetyt optiot / kulukirjaus

2,3

2,3

Muuntoeron muutos

3,3

0,0

3,3

Katsauskauden tulos

128,5

1,0

129,5

Osingonjako

-153,1

-1,3

-154,4

Osakkeiden mitätöinti

-3,1

3,1

Muutos vähemmistöosuudessa

2,7

2,7

Muut muutokset

-0,2

-0,2

OMA PÄÄOMA 30.9.2004

65,8

830,9

14,1

910,8

OMA PÄÄOMA 31.12.2004

65,8

904,9

15,3

986,0

IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus, johdannaiset

-1,2

-1,2

IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus, vaihtovelkakirjalaina

-0,9

-0,9

OMA PÄÄOMA 1.1.2005, OIKAISTU

65,8

902,8

15,3

983,9

Vaihtovelkakirjalainan vaihdot

1,1

40,3

41,4

Myönnetyt optiot / kulukirjaus

3,6

3,6

Muuntoeron muutos

-0,3

0,1

-0,1

Katsauskauden tulos

152,9

1,9

154,8

Osingonjako

-122,5

-0,1

-122,6

Muutos vähemmistöosuudessa

-3,3

-3,3

Muut muutokset

-0,1

-0,1

OMA PÄÄOMA 30.9.2005

67,0

976,8

13,9

1 057,7


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

milj. EUR

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

2004

Sanoma Magazines

Sanoma Uitgevers

117,8

134,7

123,4

119,3

130,3

125,3

153,9

528,8

Sanoma Magazines International

39,7

53,1

50,8

31,6

36,0

31,9

38,8

138,3

Sanoma Magazines Belgium

47,3

46,0

43,1

47,5

49,6

44,5

44,4

186,0

Sanoma Magazines Finland

41,4

46,5

43,9

43,1

43,0

40,9

47,8

174,8

Aldipress

28,0

29,8

29,0

26,2

28,7

29,6

31,2

115,7

Eliminoinnit

-14,7

-14,3

-15,2

-14,1

-14,8

-16,4

-14,5

-59,8

Yhteensä

259,5

295,8

275,0

253,7

272,6

255,8

301,7

1 083,7


Sanoma

Helsingin Sanomat

64,6

66,2

61,6

63,1

63,0

60,3

68,0

254,4

Ilta-Sanomat

22,1

24,2

24,5

22,1

24,9

24,2

23,9

95,2

Sanoma Lehtimedia

11,7

12,7

11,3

11,2

12,2

11,3

13,1

47,9

Muut

42,2

44,1

42,0

35,0

36,8

36,4

39,6

147,7

Eliminoinnit

-32,0

-32,8

-31,6

-27,3

-27,3

-26,8

-28,7

-110,0

Yhteensä

108,6

114,4

107,8

104,1

109,6

105,5

116,0

435,2

WSOY

Oppimateriaalit *)

12,8

61,3

47,8

4,0

18,8

12,8

53,4

89,0

Kustantaminen

23,4

19,9

16,2

27,6

15,0

18,4

28,6

89,7

Painaminen

13,9

13,7

13,3

15,2

13,6

14,6

15,6

59,0

Kalenterit

0,8

2,4

12,7

1,3

2,2

11,8

15,0

30,3

Muut

1,3

1,3

1,4

1,2

1,2

1,3

1,4

5,1

Eliminoinnit

-3,9

-4,7

-4,3

-6,6

-2,2

-5,5

-4,9

-19,1

Yhteensä

48,3

93,9

87,0

42,8

48,6

53,4

109,1

253,9

SWelcom

Nelonen

17,2

18,9

13,9

15,9

18,2

13,2

20,2

67,6

Muut

13,0

12,6

12,9

13,6

12,3

12,4

13,0

51,2

Eliminoinnit

-0,4

-0,3

-0,4

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-1,3

Yhteensä

29,8

31,1

26,3

29,2

30,1

25,4

32,8

117,5

Rautakirja

Kioskikauppa

81,9

86,7

85,6

81,7

88,5

89,5

92,5

352,3

Lehtitukkukauppa

22,7

24,4

25,6

19,0

20,6

19,9

20,0

79,5

Kirjakauppa

27,9

22,6

35,8

27,6

20,8

34,0

47,3

129,7

Viihde ja vapaa-aika

16,2

13,7

14,1

14,5

11,6

13,9

16,8

56,8

Muut

2,5

0,0

0,0

12,2

14,2

14,6

11,8

52,8

Eliminoinnit

-2,6

-2,9

-2,5

-2,7

-3,0

-2,6

-3,0

-11,3

Yhteensä

148,6

144,5

158,5

152,4

152,6

169,2

185,5

659,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-12,5

-12,2

-17,0

-13,6

-12,0

-15,6

-17,8

-59,0

Yhteensä

582,1

667,5

637,7

568,6

601,5

593,7

727,3

2 491,1


*) Vuonna 2004 Malmberg yhdisteltiin WSOY:n lukuihin viimeisellä neljänneksellä takautuvasti 15.7. alkaen

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

milj. EUR

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

2004

Sanoma Magazines

25,5

40,3

23,9

23,9

44,6

26,1

42,4

137,1

Sanoma

13,9

16,6

16,4

11,3

13,2

23,9

22,5

70,8

WSOY *)

-7,1

28,1

30,1

1,1

5,7

9,4

12,9

29,1

SWelcom

2,7

2,1

1,0

0,9

3,4

1,5

3,8

9,6

Rautakirja

13,8

4,0

10,3

8,5

7,0

13,3

18,4

47,2

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

0,0

-1,9

1,8

-0,7

-0,4

-1,3

2,7

0,3

Yhteensä

48,9

89,2

83,5

45,1

73,5

72,8

102,7

294,0


*) Vuonna 2004 Malmberg yhdisteltiin WSOY:n lukuihin viimeisellä neljänneksellä takautuvasti 15.7. alkaen

VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR

30.9.2005

30.9.2004

Muutos,%

31.12.2004

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

5,0

30,0

-83,4

7,7

Pantit

15,4

13,3

16,0

15,2

Muut

0,1

0,7

-92,1

0,3

Yhteensä

20,5

44,0

-53,5

23,2

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

7,9

15,7

-49,5

15,4

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,3

18,2

-98,6

18,1

Vuokravastuut

Toimitilat

217,9

210,3

3,6

218,1

Muut

42,8

43,5

-1,6

48,0

Yhteensä

260,6

253,8

2,7

266,1

Muut vastuut

85,1

88,8

-4,2

94,6

Vastuusitoumukset yhteensä

374,4

420,6

-11,0

417,4


KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

milj. EUR

30.9.2005

30.9.2004

Muutos,%

31.12.2004

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

100,0

100,0

100,0

Asetetut

54,8

54,8

54,8

Koronvaihtosopimukset

20,0

210,0

-90,5

20,0

Yhteensä

174,8

364,8

-52,1

174,8

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

4,7

5,8

-20,0

13,5

Optiosopimukset

Ostetut

33,0

Asetetut

33,0

Yhteensä

4,7

5,8

-20,0

79,6

Yhteensä

179,4

370,6

-51,6

254,3


KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINA-ARVOT

milj. EUR

30.9.2005

30.9.2004

Muutos,%

31.12.2004

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

0,2

-99,9

0,1

Asetetut

-0,4

-0,5

-18,3

-0,6

Koronvaihtosopimukset

-0,1

-0,2

-78,3

-0,1

Yhteensä

-0,5

-0,6

-12,3

-0,6

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

-0,0

0,1

0,1

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

Asetetut

-1,0

Yhteensä

-0,0

0,1

-0,9

Yhteensä

-0,5

-0,5

1,1

-1,5


Johdannaissopimukset on kirjattu taseeseen 1.1.2005 alkaen. Vuoden 2004 vertailutiedot on esitetty FAS-periaatteiden mukaisesti.

KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

milj. EUR

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

2004

Liikevaihto

582,1

667,5

637,7

568,6

601,5

593,7

727,3

2 491,1

Liiketoiminnan muut tuotot

14,5

12,5

28,1

14,9

16,7

19,5

30,6

81,7

Materiaalit ja palvelut

263,6

284,7

292,2

256,4

267,2

280,7

329,2

1 133,4

Henkilöstökulut

143,0

147,3

137,2

135,9

137,4

126,3

154,5

554,2

Liiketoiminnan muut kulut

111,7

125,8

124,1

115,4

109,8

106,1

134,8

466,2

Poistot ja arvonalentumiset

29,4

33,0

28,8

30,7

30,2

27,3

36,8

125,0

Liikevoitto

48,9

89,2

83,5

45,1

73,5

72,8

102,7

294,0

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

3,3

2,5

3,2

1,6

2,8

0,9

1,2

6,5

Rahoituserät

-6,1

-8,6

-4,6

-0,6

-5,2

-8,0

-15,1

-28,9

Tulos ennen veroja

46,0

83,1

82,2

46,2

71,0

65,7

88,7

271,6

Tuloverot

-12,0

-28,7

-15,8

-19,8

-13,6

-20,1

-14,4

-67,8

Tilikauden (kokonais)tulos

34,0

54,4

66,4

26,4

57,4

45,7

74,3

203,8

Vähemmistön osuus

0,4

-2,2

-0,1

0,0

-0,9

-0,1

-2,8

-3,8

Tilikauden nettotulos

34,4

52,2

66,3

26,4

56,5

45,6

71,5

200,0


TILIKAUDEN NETTOTULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

milj. EUR

1-9/2004

1-12/2004

TILIKAUDEN NETTOTULOS FAS:N MUKAAN

75,0

134,1

IFRS:ään siirtymisen vaikutukset

Liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistot

57,3

82,1

Eläkkeet

-1,8

-6,9

Laskennalliset verot

3,1

5,1

Osakeoptiot

-2,3

-3,2

Vaihto-omaisuuden arvostus

2,2

-3,9

Liittymismaksut

-1,4

-1,9

Varaukset

-1,5

-1,9

Pääomalainan korko

-0,6

-0,8

Rahoitusleasing

-0,3

-0,4

Muut muutokset

-1,0

-2,2

Oikaisut yhteensä

53,5

65,9

TILIKAUDEN NETTOTULOS IFRS:N MUKAAN

128,5

200,0


OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA

milj. EUR

1.1.2004

30.9.2004

31.12.2004

OMA PÄÄOMA FAS:N MUKAAN

1 102,9

1 014,8

1 075,2

IFRS:ään siirtymisen vaikutukset

Pääomalainat

-169,6

-155,6

-155,8

Vähemmistöosuus

11,7

14,1

15,3

Liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistot

57,3

82,1

Eläkkeet

-14,5

-16,4

-21,5

Laskennalliset verot

-12,6

-9,6

-7,5

Vaihto-omaisuuden arvostus

6,6

8,8

2,7

Liittymismaksut

-7,7

-9,2

-9,7

Varaukset

12,8

11,3

10,9

Pääomalainan korko

-4,1

-4,8

-5,0

Rahoitusleasing

0,4

0,1

0,0

Muut muutokset

1,8

0,0

-0,9

Oikaisut yhteensä

-175,2

-103,9

-89,2

OMA PÄÄOMA IFRS:N MUKAAN

927,7

910,8

986,0


Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee osavuositulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 14.00 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numerossa +44 (0) 20 7162 0083. Puhelun koodi on SanomaWSOY. Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla (www.sanomawsoy.fi), kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja, talous ja hallinto

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet