SanomaWSOY:n IFRS-vertailutiedot vuodelta 2004SanomaWSOY-konserni alkoi raportoida IFRS-säännösten (International Financial Reporting Standards) mukaisesti 1.1.2005 lähtien. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IFRS-säännösten kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsaus ensimmäiseltä neljännekseltä julkistetaan 4.5.2005.

Tässä tiedotteessa esitetään SanomaWSOY:n IFRS-säännösten mukaiset vertailutiedot koko vuodelta ja ensimmäiseltä neljännekseltä 2004. IFRS-säännösten mukainen tuloslaskelma neljänneksittäin vuodelta 2004 julkaistaan vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa 4.5.2005. Tiedotteessa esitetyt luvut perustuvat tiedotteen julkaisuhetkellä voimassa oleviin säännöksiin. Lukuja voidaan joutua oikaisemaan ennen niiden sisällyttämistä konsernin ensimmäiseen 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta laadittavaan IFRS-säännösten mukaiseen tilinpäätökseen. Tämä johtuu IFRS-säännöstössä meneillään olevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa tilinpäätökseen niissä yhtiöissä, jotka soveltavat IFRS-säännöstöä vuodesta 2005 lähtien. Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

SanomaWSOY on aiemmin raportoinut Suomen kirjanpitolain ja säännösten (FAS) mukaisesti. Laskentakäytäntöä muutettiin IFRS-säännöksiä vastaavaksi osittain jo vuonna 2004 Suomen kirjanpitolain mahdollistamalla tavalla. Vuoden 2004 alussa liikevaihdon määrittelyä muutettiin siten, että lehtijakelua käsiteltiin välitysmyyntinä ja annettujen alennusten ja ostettujen palvelujen laskentakäytäntöä yhtenäistettiin.

SanomaWSOY:n IFRS-siirtymäpäivä on 1.1.2004. Konserni soveltaa IFRS 1 -standardia (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto), joka siirtymävaiheessa sallii helpotuksia standardien takautuvaan soveltamiseen. Merkittävimmät helpotukset liittyvät yritysten yhteenliittymiin ja IAS 32- ja 39 -standardien (rahoitusinstrumentit) soveltamiseen. Ennen siirtymäpäivää tapahtuneiden yrityshankintojen laskentaa ei ole oikaistu takautuvasti IFRS-säännösten mukaisiksi. Siirtymäpäivästä huolimatta IAS 32- ja 39 -standardeja sovelletaan vasta 1.1.2005 lähtien. Rahoitusinstrumenttien osalta vuoden 2004 vertailutiedot on näin laadittu FAS-säännösten mukaisesti. Myös IFRS 5 -standardia (Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot) sovelletaan 1.1.2005 alkaen.

Tuloslaskelman ja taseen kaavat esitetään sovellettavien IFRS-säännösten mukaisina. Tämän vuoksi tässä tiedotteessa esitettyjen, FAS:n mukaisten tietojen ryhmittely poikkeaa aiemmin julkistetusta.

IFRS-raportointiin siirtymisen tärkeimmät vaikutukset

SanomaWSOY-konsernin kannalta IFRS-säännösten aiheuttamat merkittävimmät muutokset liittyvät:
· Liikearvopoistojen korvaamiseen arvonalentumistestauksella
· Eläkejärjestelyjen käsittelyyn
· Vaihto-omaisuuden arvostukseen
· Johdon optiojärjestelyihin

SanomaWSOY:n IFRS-säännösten mukainen liikevoitto vuonna 2004, ilman aiemmin julkistettuja merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja (25,8 milj. euroa), on 268,2 milj. euroa eli 10,8 % liikevaihdosta. Liikearvopoistot ja poistot niistä aineettomista oikeuksista, joille ei ole määriteltävissä taloudellista pitoaikaa, olivat vuonna 2004 yhteensä 82,1 milj. euroa. Näistä poistoista luopuminen on tärkein SanomaWSOY:n tulokseen vaikuttava erä.

IFRS-säännösten mukaiseen raportointiin siirtyminen kasvattaa taseen varoja ja omaa pääomaa. Myös tunnusluvut ja osakekohtainen tulos muuttuvat pääosin taseen arvostuksen ja liikearvopoistoista luopumisen vuoksi.

Seuraavissa kohdissa on kuvattu tarkemmin siirtymän kannalta olennaisia asioita. Laajemmat ja tarkemmat IFRS-säännösten mukaiset laadintaperiaatteet julkistetaan tilinpäätöksen 2005 yhteydessä.

Yritysten yhteenliittymät, liikearvo ja arvonalentumistestaus

SanomaWSOY:n yritysostot on käsitelty hankintamenomenetelmällä. 1.1.2004 jälkeen tehdyt yritysostot on arvostettu käypiin arvoihin hankintahetkellä, mutta vanhoja hankintoja ei ole oikaistu takautuvasti. Hankintameno kohdistetaan hankinta-ajankohtana hankinnan kohteen varoille ja veloille kirjaamalla ne käypiin arvoihin. IFRS-säännösten mukainen menettelytapa pienentää uusien hankintojen konserniliikearvon määrää.

Liikearvoa ei enää poisteta suunnitelman mukaisesti, vaan poistojen sijaan tehdään arvonalentumistestaus. Arvonalentumistestaus tehdään vähintään vuosittain tai aina, kun jokin olosuhteiden muutos antaa viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta.

Aineettomia oikeuksia, joille ei ole määriteltävissä taloudellista pitoaikaa, ei myöskään poisteta suunnitelman mukaisesti, vaan poistojen sijaan tehdään vuosittainen arvonalentumistestaus. IFRS-säännösten mukaiseen raportointiin siirryttäessä on arvioitu aineettomien oikeuksien luonne ja ryhmitelty erät taloudellisen pitoajan mukaisesti. Pääsääntöisesti aineettomilla oikeuksilla on määriteltävissä taloudellinen pitoaika, mutta joidenkin julkaisuoikeuksien taloudellista pitoaikaa ei voida määrittää.

Eläkkeet

IFRS-säännösten mukaan eläkkeiden kirjauskäytäntöön vaikuttaa eläkejärjestelyn luonne. SanomaWSOY:ssä on selvitetty eri toimintamaiden eläkejärjestelyt ja luokiteltu ne joko etuus- tai maksupohjaisiksi.

Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän (TEL) työkyvyttömyyseläkkeiden vakuutusjärjestelyjä ei käsitellä aloittavassa taseessa ja vertailutiedoissa etuuspohjaisena. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2004 hyväksymien laskentaperiaatemuutosten myötä järjestelmän käsittely muuttuu maksuperusteiseksi. Mikäli kyseiset järjestelyt käsiteltäisiin etuuspohjaisesti, vaikutus pienentäisi avaavan taseen omaa pääomaa ilman laskennallisten verojen vaikutusta 27,9 milj. euroa, parantaisi kertaluonteisesti liikevoittoa vuonna 2004 25,0 milj. euroa ja pienentäisi omaa pääomaa 31.12.2004 2,9 milj. euroa. Vaikutus tunnuslukuihin olisi vähäinen.

Suomessa konsernilla on TEL-vakuutusjärjestelyjen lisäksi eläkesäätiöitä, joissa hoidetaan tiettyjen yhtiöiden lakisääteistä eläketurvaa sekä lisäeläkejärjestelyitä. Kaikki säätiöiden järjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi.

Konsernin ulkomaisissa yksiköissä on sekä etuus- että maksupohjaisia järjestelmiä. Eläketurvaa on hoidettu sekä säätiöissä että vakuutusmuotoisena.

Konsernissa on sovellettu IFRS 1 -standardin antamaa mahdollisuutta, jonka mukaisesti kaikki kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattu avaavaan taseeseen. Siirtymäpäivän jälkeen vakuutusmatemaattisista voitoista ja tappioista kirjataan tuloslaskelmaan se osuus, joka ylittää 10 % saamisen tai velvoitteen nykyarvosta.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden hankintamenoon sisältyy valmistuksen kiinteitä yleiskustannuksia IFRS-säännösten mukaisesti. Merkittävimmät IFRS-siirtymän aiheuttamat muutokset liittyvät WSOY:n kirjavarastojen arvostuskäytäntöön.

Osakeoptiot

Konserni on soveltanut IFRS 2 -standardia vuoden 2004 alusta alkaen. Johdon optiot arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämispäivänä ja kirjataan liiketoimintaryhmittäin henkilöstökuluksi tuloslaskelmaan optioiden ansainta-aikana. Arvostuksessa käytetään optioiden hinnoittelumallia (Black & Scholes).

Rahoitusinstrumentit

SanomaWSOY noudattaa IFRS 1 -standardin helpotusta IAS 32- ja IAS 39 -standardien soveltamisessa. Rahoitusintrumentteihin liittyvät vertailutiedot vuodelta 2004 laaditaan Suomen kirjanpitolain ja säännösten mukaisesti. IFRS-säännösten mukaiseen raportointiin siirtyminen ei täten aiheuta rahoitusinstrumenttien osalta muutoksia siirtymäpäivän 1.1.2004 avaavaan taseeseen. IAS 32- ja IAS 39 -standardien vaikutukset huomioidaan 1.1.2005 alkavassa taseessa kirjaamalla muutokset suoraan omaan pääomaan. Vuoden 2005 osavuosikatsauksissa vertailuvuoden tase ryhmitellään kuitenkin mahdollisimman vertailukelpoiseksi myös IAS 32- ja IAS 39 -standardien osalta.

Vaihdettava pääomalaina

SanomaWSOY Oyj:n vaihdettava pääomalaina luokiteltiin Suomen kirjanpitosäädösten mukaisesti omaan pääomaan. IFRS-säännösten mukaisesti laina on yhdistelmäinstrumentti, jossa on oman ja vieraan pääoman komponentit. IAS 32-standardin mukaisesti vaihdettavasta pääomalainasta erotetaan 1.1.2005 lukien lainan optio-osuus oman pääoman ylikurssirahastoon.

Vuoden 2004 IFRS-säännösten mukaisessa taseessa pääomalaina luokitellaan vertailukelpoisuuden vuoksi kokonaisuudessaan korolliseen vieraaseen pääomaan, vaikka arvostusperiaate muuttuu vasta 1.1.2005 lukien.


Laskennalliset verot

IFRS-säännösten mukaisesti laskennallisia veroja kirjataan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista. FAS-säännösten mukaisesti laskennallisia veroja kirjattiin vain tuloslaskelmaan vaikuttavista jaksotuseroista sekä konsernissa lisäksi tulosvaikutteisista yhdistelytoimenpiteistä ja tilinpäätössiirroista. Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään, joka todennäköisesti voidaan hyödyntää tulevaisuudessa vastaavaa verotettavaa tuloa vastaan.

Vuokrasopimukset

Konsernin vuokrasopimukset, jotka täyttävät IFRS-säännösten rahoitusleasingin tunnusmerkit, aktivoidaan taseeseen sopimuskaudelle. Tällainen omaisuuserä kirjataan taseeseen sopimuksen alkaessa varoiksi määrään, joka vastaa vähimmäisvuokrien nykyarvoa. Omaisuuserä poistetaan vuokrakauden aikana ja vuokranmaksu jaetaan korkokuluihin ja rahoitusleasingvelan lyhennykseksi.

Varaukset

IFRS-säännösten mukaisesti varaus kirjataan silloin, kun on olemassa aikaisempien tapahtumien perusteella syntynyt velvoite, joka todennäköisesti johtaa taloudellisten voimavarojen poistumiseen yrityksestä ja jonka määrä on luotettavasti arvioitavissa. IFRS-säännösten mukaiseen raportointiin siirtymisen myötä tietyt uudelleenjärjestelyvaraukset puretaan.

Sijoituskiinteistöt

Kiinteistöt, jotka konserni omistaa pääasiassa vuokratuottojen saamiseksi tai omaisuuden arvonnousun vuoksi, luokitellaan IFRS-säännösten mukaisesti sijoituskiinteistöiksi. Sijoituskiinteistöt arvostetaan hankintamenomenetelmän mukaisesti ja esitetään taseessa omana eränään. Sijoituskiinteistöihin luetaan rakennuksia, maa-alueita sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita, jotka eivät ole SanomaWSOY:n omassa käytössä. Osakeomistukset jaetaan luonteensa perusteella joko maa-alueisiin tai rakennuksiin. Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Muut kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiösijoitukset

Omassa käytössä olevat sijoitukset kiinteistöosakeyhtiöihin ja asunto-osakeyhtiöihin luokitellaan IFRS-säännösten mukaisesti joko maa-alueisiin tai rakennuksiin sen mukaisesti, kumpi osa yhtiössä on merkittävämpi. Osakesijoituksista ei tehdä poistoja. Kiinteistöt arvostetaan hankintamenomenetelmällä. Keskinäiset kiinteistöyhtiöt yhdistellään suhteellisella yhdistelymenetelmällä.

Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot ryhmitellään IFRS:n mukaisessa taseessa muihin aineellisiin hyödykkeisiin. Aiemmin ne kirjattiin FAS-säännösten mukaisesti muihin pitkävaikutteisiin menoihin.

Segmenttiraportointi

SanomaWSOY:n IFRS-säännösten mukainen segmenttijako perustuu johdon seuranta- ja sisäisiin raportointijärjestelmiin. Ensisijaiset segmentit ovat konsernin viisi liiketoimintaryhmää (Sanoma Magazines, Sanoma, WSOY, SWelcom ja Rautakirja). Maantieteelliset alueet ovat toissijaisia segmenttejä.

Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot

Tärkeimmät IFRS-säännösten liikevaihtoon aiheuttamat muutokset toteutettiin jo vuoden 2004 alussa Suomen kirjanpitolainsäädännön mahdollistamalla tavalla. Suurimmat muutokset aiheutuivat lehtijakelun käsittelemisestä uusien laskentaperiaatteiden mukaisesti välitysmyyntinä sekä annettujen alennusten ja ostettujen palvelujen kirjauskäytännön yhtenäistämisestä. Sanoma Magazinesia, Sanomaa ja Rautakirjaa koskevat muutokset sisältyivät näin jo vuoden 2004 FAS-säännösten mukaiseen tilinpäätökseen.

IFRS-säännösten mukaiseen raportointiin siirryttäessä myös kaapelitelevisiotoiminnan liittymismaksujen tulouttamiskäytäntö muuttuu. Muutos pienentää SWelcomin vuoden 2004 liikevaihtoa ja liikevoittoa 1,9 milj. euroa.

WSOY:n liikevaihto ei muutu siirryttäessä IFRS-säännösten mukaiseen raportointiin.

Kuluhyvitysten laskentakäytäntöä täsmennetään ja joitakin oikaisueriä siirretään liiketoiminnan muihin tuottoihin IFRS-säännösten mukaisesti.

Osakkuusyhtiöt ja vähemmistöosuudet

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista esitetään omana eränään liikevoiton jälkeen. Vähemmistöosuudet esitetään IFRS-säännösten mukaisesti osana omaa pääomaa.Liitetiedostot:
Tiedote kokonaisuudessaan