SanomaWSOY:n liikevoitto parani 53 %, 205,2 (134,4) milj. euroon vuonna 2003. Tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi 163,1 (106,7) milj. euroon ja tulos osaketta kohden 0,69 (0,22) euroon. Rahavirta osaketta kohden nousi 1,65 (1,33) euroon. Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 687,5 (661,0) ja liikevoitto 79,0 (58,6) milj. euroa. Osingoksi ehdotetaan 1,00 (0,40) euroa osakkeelta.

AVAINLUVUT, milj. EUR

31.12.2003

31.12.2002

Muutos,%

Liikevaihto

2 434,1

2 357,8

3,2

Liikevoitto ilman poistoja

ja arvonalentumisia

410,5

346,4

18,5

% liikevaihdosta

16,9

14,7

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

334,1

269,2

24,1

% liikevaihdosta

13,7

11,4

Liikevoitto

205,2

134,4

52,7

% liikevaihdosta

8,4

5,7

Voitto ennen satunnaisia eriä

163,1

106,7

52,9

% liikevaihdosta

6,7

4,5

Voitto satunnaisten

erien jälkeen

163,1

112,7

44,7

% liikevaihdosta

6,7

4,8

Tilikauden voitto

104,5

37,2

181,2

% liikevaihdosta

4,3

1,6

Taseen loppusumma

2 453,0

2 592,5

-5,4

Bruttoinvestoinnit

94,8

113,5

-16,5

% liikevaihdosta

3,9

4,8

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

11,9

4,7

Sijoitetun pääoman

tuotto-% (ROI)

11,4

7,9

Omavaraisuusaste,%

40,3

36,9

Omavaraisuusaste,% *)

47,6

45,2

Velkaantumisaste (Gearing),%

72,9

96,1

Velkaantumisaste (Gearing),%*)

46,4

60,0

Vieraan pääoman rahoituskulut

47,1

64,3

-26,7

Korollinen vieras pääoma

819,4

1 006,2

-18,6

Koroton vieras pääoma

686,1

666,8

2,9

Rahoitusarvopaperit,

rahat ja pankkisaamiset

128,8

122,4

5,2

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

17 330

18 657

-7,1

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

14 207

15 210

-6,6

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT JA OSAKEPÄÄOMA

31.12.2003

31.12.2002

Muutos,%

Tulos/osake, EUR

0,69

0,22

208,4

Rahavirta/osake, EUR

1,65

1,33

23,8

Oma pääoma/osake, EUR

6,08

5,70

6,6

Osinko/osake, EUR **)

1,00

0,40

150,0

Osinko tuloksesta, % **)

144,3

178,0

Osakekannan markkina-arvo,

A-osake

392,2

232,4

68,7

Osakekannan markkina-arvo,

B-osake

2 162,7

1 086,7

99,0

Osakekannan markkina-arvo

2 554,9

1 319,1

93,7

Efektiivinen osinkotuotto,

%, A-osake

5,9

4,0

Efektiivinen osinkotuotto,

%, B-osake

6,0

4,2

Hinta/voitto-suhde

(P/E-luku), A-osake

24,4

44,5

Hinta/voitto-suhde

(P/E-luku), B-osake

24,0

42,0

Osakkeiden lukumäärä 31.12.,

A-osake

23 220 492

23 220 492

Osakkeiden lukumäärä 31.12.,

B-osake

137 078 936

122 301 104

Osakkeiden lukumäärä 31.12.

laimennusvaikutuksella,

B-osake

156 337 003

136 606 414

Osakkeiden osakeantioikaistu määrä

keskim., A-osake

23 220 492

23 220 492

Osakkeiden osakeantioikaistu määrä

keskim., B-osake

127 502 915

122 301 104

Osakkeiden osakeantioikaistu

määrä keskim. laimennusvaikutuksella,

B-osake

146 760 982

135 544 281

Vuoden alin kurssi,

A-osake

9,00

9,70

Vuoden alin kurssi,

B-osake

7,62

8,66

Vuoden ylin kurssi,

A-osake

17,00

13,40

Vuoden ylin kurssi,

B-osake

17,20

13,63

Tilikauden keskikurssi,

A-osake

13,18

10,99

Tilikauden keskikurssi,

B-osake

11,77

11,29

Tilikauden päätöskurssi,

A-osake

16,89

10,01

Tilikauden päätöskurssi,

B-osake

16,65

9,44

Osakkeiden vaihto,

kpl, A-osake

195 335

204 728

% osakekannasta

0,8

0,9

Osakkeiden vaihto,

kpl, B-osake

17 252 697

6 207 842

% osakekannasta

13,5

5,1


*) Pääomalainat luettu omaan pääomaan

**) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Tulevaisuuden näkymät

Euroalueen talous kasvaa vuonna 2004 edellisvuotta nopeammin. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa lähes 2 % ja Suomessa yli 3 %. Mediamainonta kasvaa perinteisesti bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n liikevaihdon ennakoidaan laskentaperiaatteiden muutoksesta huolimatta kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen kannattavuus paranee edelleen. Vuonna 2003 liikevoittoon sisältyi noin 43 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Vuonna 2004 kertaluonteiset myyntivoitot saattavat jäädä vähäisemmiksi.

Toimintaympäristö

Talouskasvu jatkui vuonna 2003 edelleen hitaana SanomaWSOY:n tärkeimmissä toimintamaissa. Bruttokansantuote kasvoi kansallisten tutkimuslaitosten arvioiden mukaan Suomessa 1,3 % ja Belgiassa 0,7 %. Hollannissa BKT laski 0,3 %. Yksityinen kulutus kasvoi Suomessa vuoden aikana 3,1 %. Kuluttajat uskoivat omaan talouteensa vahvasti. Työttömyysaste pysyi Tilastokeskuksen mukaan edellisvuotisella tasolla ja oli joulukuussa 8,2 %. Vuoden keskimääräinen inflaatio oli 0,9 %.

Mediamainonta kasvoi Suomessa TNS Gallup Adexin mukaan 2,5 %, ilman vaalimainontaa 1,7 %. Mediamainontaan käytettiin rahaa 1 079 milj. euroa, josta sanoma- ja kaupunkilehtiin käytettiin 55 %, televisioon 19 % ja aikakauslehtiin 17 %. Eri välineissä mediamainonta kehittyi seuraavasti:

- Mainonta sanoma- ja kaupunkilehdissä kasvoi Suomessa 3 %.

- Televisiomainonta Suomessa lisääntyi 3 %.

- Aikakauslehtimainonta väheni Suomessa 0,3 %, mutta yleisaikakaus-, naisten- ja harrastelehtien mainonta kasvoi lähes prosentin ja asiakaslehtien mainonta 8 %. Ammattilehtien mainonta laski 3 %.

- Hollannissa aikakauslehtimainonta väheni ZenithOptimedian ennakkotietojen mukaan 10 % ja Belgiassa 1 %. Unkarissa kasvua oli ennakkotietojen mukaan 10 % ja Tshekissä 6 %.

- Työpaikkailmoittelu supistui Suomessa yhteensä 14 %, sanomalehdissä 13 %.

Kirjamyynnin kasvu oli Suomen Kustannusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan vähäistä vuonna 2003. Kustantajien jälleenmyynti kirjakaupoille ja muille vähittäiskaupoille kasvoi 2 %. Kirjakerhojen myynti laski prosentin. Yleisen kirjallisuuden myynti kasvoi 0,5 % ja suurteosmyynti lähes 8 %. Oppimateriaalien myynti laski prosentin.

Vähittäiskaupan myynti kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2003 tammi-marraskuussa 4,1 %.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 2 434,1 (2 357,8) milj. euroa vuonna 2003. Kasvua syntyi erityisesti Rautakirjassa ja SWelcomissa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 21 (21) %.

Tulos

Konsernin tuloskehitys oli erinomainen: SanomaWSOY:n liikevoitto kasvoi 53 % ja oli 205,2 (134,4) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä Rautakirjaa lukuun ottamatta. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 43,4 (34,9) milj. euroa. Liikevoitto ilman konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) kasvoi 24 %, 334,1 (269,2) milj. euroon.

Tulos ennen satunnaisia eriä nousi 163,1 (106,7) milj. euroon ja tulos osaketta kohden 0,69 (0,22) euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli 248,1 (187,3) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 1,65 (1,33) euroa.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase pieneni suunnitellusti myös vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli joulukuun lopussa 2 453,0 (2 592,5) milj. euroa. Rahoitusasema parani erittäin merkittävästi edellisvuotisesta vahvan kassavirran ja ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien realisointien myötä. Omava­raisuusaste oli 40,3 (36,9) % ja pääomalainat mukaan lukien 47,6 (45,2) %. Oma pääoma ilman pääomalainoja oli 931,2 (788,9) milj. euroa. Korollinen vieras pääoma pääomalainat mukaan lukien pieneni 819,4 (1 006,2) milj. euroon ja nettovelka 690,6 (883,8) milj. euroon.

Rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten kirjanpitoarvo oli vuoden lopussa 128,8 (122,4) ja markkina-arvo 136,9 (123,2) milj. euroa. Osakesijoitusten kirjanpitoarvo oli 25,3 (42,7) ja markkina-arvo 31,3 (43,3) milj. euroa.

SanomaWSOY:n rahoitustuotot pienenivät vuoden aikana selvästi, 21,5 (70,8) milj. euroon, arvo­paperisalkun realisoinneista syntyneiden merkittävien myyntivoittojen jäätyä pois. Tuotot koostuivat lähinnä osinko- ja korkotuotoista, valuuttakurssivoitoista ja osakkeiden myyntivoitoista. Rahoitus­kulut laskivat tilikauden aikana 63,6 (98,5) milj. euroon korkokulujen 42,9 (62,2) ja rahoitusarvo­papereiden realisoitumattomien arvonalentumisten, 0,4 (20,6) milj. euroa, vähentyessä merkittä­västi. Rahoituskuluihin sisältyy 10,9 milj. euroa kuluja, jotka johtuvat vaihtovelkakirjalainan takaisinostosta, rahoituksen ja korkosuojien uudelleenjärjestelystä sekä asunto- ja kiinteistö­osakkeiden alaskirjauksista.

Investoinnit

SanomaWSOY investoi vuonna 2003 maltillisesti ja konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 94,8 (113,5) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Sanomalan painolaitoksen uudistamiseen ja Rautakirjan kansainvälisten toimintojen laajentamiseen. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 8,8 (17,8) milj. euroa.

Keskeisiä tapahtumia

SanomaWSOY:n aiemmin 57-prosenttisesti omistama Rautakirja sulautui SanomaWSOY:hyn 1.3.2003. Rautakirjan osakkeenomistajat saivat sulautumisvastikkeena yhdellä Rautakirjan A- tai B-osakkeella 5,3 uutta SanomaWSOY:n B-osaketta. Sulautumisen yhteydessä Rautakirja Oyj:n noteeraus Helsingin Pörssissä päättyi ja Rautakirjan liiketoiminta yhtiöitettiin uuteen Rautakirja Oy:hyn, joka jatkaa toimintaansa entiseltä pohjalta. Sulautuminen paransi SanomaWSOY:n osakekohtaista tulosta jo vuonna 2003.

Vuonna 2003 SanomaWSOY jatkoi strategiaansa luopua ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja osuuksista.

- SanomaWSOY myi kesäkuussa koko omistuksensa, 29,47 %, norjalaisesta viestintä­yhtiö A-pressen ASA:sta. Myyntipäivän kurssilla kauppahinta oli 49,1 milj. euroa.

- Sanoma myi jakeluyhtiönsä Leijonajakelu Oy:n liiketoiminnan Suomen Posti Oyj:lle. Kauppa tuli voimaan syyskuun alussa, ja järjestelyn myötä noin 1 900 Leijonajakelun työntekijää siirtyi Postin palvelukseen. Vuonna 2002 Leijonajakelun liikevaihto oli 69,7 milj. euroa, mistä suurin osa oli Sanoman sisäistä myyntiä.

- Sanoma vähensi vuoden aikana omistustaan Ilkka-Yhtymässä. Vuoden lopussa Sanoman tytäryhtiö Arnedo Oy omisti 19,43 % osakkeista ja 6,21 % äänistä.

- Sanoma myi joulukuussa koko omistuksensa, 21,37 %, Janton Oyj:stä. Kauppahinta oli 27,1 milj. euroa.

- WSOY myi joulukuussa 90 % paikkatietoyhtiö Genimapista pääomasijoitusyhtiölle ja toimivalle johdolle. Kaupan lopullinen arvo oli noin 9,5 milj. euroa.

- SanomaWSOY jatkoi kiinteistöjen ja rahoitusarvopapereiden realisointia.

Hallinto

SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous 1.4.2003 valitsi yhtiön uuteen hallitukseen kymmenen jäsentä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Nokia Networksin toimitusjohtaja Sari Baldauf, Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja Seppo Kievari ja Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtaja Sakari Tamminen. Uudessa hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Jaakko Rauramo, varapuheenjohtajana Paavo Hohti sekä jäseninä Robert Castrén, Jane Erkko, Kyösti Järvinen, Robin Langenskiöld ja Hannu Syrjänen. Hallituksen jättivät Aatos Erkko, Esko Koivusalo, Marjukka af Heurlin ja Rafaela Seppälä.

Sanoma Magazines B.V:n vt. toimitusjohtaja Eija Ailasmaa nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi 1.3.2003 alkaen. Suomen Tietotoimisto Oy:n (STT) päätoimittaja ja toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen nimitettiin Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtajaksi ja SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseneksi 1.4.2004 alkaen, jolloin nykyinen toimitusjohtaja Seppo Kievari jää eläkkeelle aiemman suunnitelman mukaisesti. Rautakirjan hallintojohtaja Matti Salmi nimitettiin katsauskauden jälkeen SanomaWSOY:n taloudesta ja hallinnosta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.4.2004 alkaen. Nykyinen hallinnosta ja taloudesta vastaava johtaja Aarno Heinonen jää eläkkeelle aiemman suunnitelman mukaisesti kevään kuluessa.

Konsernin johtoryhmään kuuluivat vuonna 2003 puheenjohtajana Hannu Syrjänen sekä jäseninä Eija Ailasmaa, Aarno Heinonen, Nils Ittonen, Erkki Järvinen, Jorma Kaimio, Tapio Kallioja, Seppo Kievari, Kerstin Rinne ja Pim de Wit (1.3.2003 asti).

Yhtiön tilintarkastajina toimivat Pekka Nikula, KHT, ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Johanna Perälä, KHT.

Henkilöstö

SanomaWSOY-konserniin oli työsuhteessa keskimäärin 17 330 (18 657) henkilöä vuonna 2003. Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 14 207 (15 210). Sanoma Magazinesiin oli työsuhteessa keskimäärin 4 421 (4 835) henkilöä, Sanomaan 4 027 (4 944), WSOY:hyn 1 933 (1 937), SWelcomiin 416 (413) ja Rautakirjaan 6 458 (6 453). Emoyhtiöön oli työsuhteessa keski­määrin 75 (75) henkilöä. Sanomaan keskimäärin työsuhteessa olevien lukumäärä laski, kun Leijona­jakelun henkilöstö siirtyi Postin palvelukseen syyskuun 2003 alusta alkaen. Sanoma Magazinesin henkilöstö pieneni vuonna 2002 aloitetun organisaation uudelleenjärjestelyn seurauksena.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 1.4.2003 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 29 104 319 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 12 514 857,17 eurolla. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta vuoden 2003 aikana. Hallituksella ei ole valtuutusta hankkia tai luovuttaa omia osakkeita.

Osakkeet ja omistus

SanomaWSOY laski Rautakirjan sulautumisen yhteydessä liikkeelle yhteensä 33 550 850 uutta B-osaketta, joista SanomaWSOY:n tytäryhtiöt Sanoma Osakeyhtiö ja Werner Söderström Osakeyhtiö saivat sulautumisvastikkeena yhteensä 18 773 018 B-osaketta. SanomaWSOY:n yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 8 072 397,74 eurolla ja mitätöidä maksutta tytäryhtiöiden omistuk­seen tulleet osakkeet sisäisen ristiinomistuksen purkamiseksi. Mitätöityjen osakkeiden kirjanpidol­lista vasta-arvoa vastaava 8 072 397,74 euroa siirrettiin ylikurssirahastoon, eikä alentamisella ollut vaikutusta SanomaWSOY:n sidottuun omaan pääomaan. Osakepääoman alentaminen rekisteröitiin 30.4.2003.

Osakepääoman alentamisen myötä SanomaWSOY:n osakepääoma aleni 77 001 151,78 eurosta 68 928 754,04 euroon ja B-osakkeiden lukumäärä laski 155 851 954 osakkeesta 137 078 936 osakkee­seen. A-osakkeita on edelleen 23 220 492. Yhteensä osakkeita oli vuoden lopussa 160 299 428 kappaletta.

SanomaWSOY omistaa omia osakkeitaan tytäryhtiönsä Tiikerijakelun kautta yhteensä 7 187 276 B-osaketta eli 4,48 % osakkeista ja 1,19 % äänistä. Tiikerijakelun osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 3 090 528,68 euroa. Liikkeellä olevien osakkeiden määrä vuoden lopussa oli 153 112 152 kappaletta.

Vuonna 2003 SanomaWSOY:n A-osaketta vaihdettiin 195 335 (204 728) kappaletta ja B-osaketta 17 252 697 (6 207 842) kappaletta. A-osakkeiden vaihto oli 0,84 (0,88) % vuoden keskimääräisestä osakekannasta ja B-osakkeiden 13,53 (5,08) %. Osakkeiden pörssivaihto oli vuoden 2003 aikana yhteensä 205,6 (72,3) milj. euroa. Vuonna 2003 A-osakkeen keskikurssi oli 13,18 euroa ja osakkeen hinta vaihteli 9,00 ja 17,00 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 11,77 euroa ja hinta liikkui 7,62 ja 17,20 euron välillä.

SanomaWSOY:n markkina-arvo oli vuoden 2003 lopussa, yhtiön hallussa olevat omat osakkeet vähennettyinä, 2 554,9 (1 319,1) milj. euroa. A-osakkeen tilikauden päätöskurssi oli 16,89 (10,01) ja B-osakkeen 16,65 (9,44) euroa.

Vuoden 2001 vaihdettavaa pääomalainaa, jonka vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ei ollut vaihdettu osakkeik­si katsauskauden päättyessä. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. SanomaWSOY lunasti vuoden 2003 aikana takaisin yhteensä 3 620 lainaosuutta, jotka vaihdettaessa oikeuttaisivat 2 275 298 B-osakkeeseen. Nämä lainaosuudet mitätöidään helmikuussa 2004.

Vuoden 2003 aikana SanomaWSOY:n osakkeista ei annettu liputusilmoituksia. Rautakirjan sulautu­misen yhteydessä Werner Söderström Osakeyhtiö, Sanoma Osakeyhtiö, Oy Karl Fazer Ab ja Ruokakesko Oy nousivat SanomaWSOY:n 20 suurimman omistajan joukkoon ja myös Pohjola-Yhtymän omistus kasvoi. WSOY:n ja Sanoman omistukset mitätöitiin yhtiökokouksen jälkeen. Ruokakesko Oy myi koko omistuksensa elokuussa 2003. Osakkeenomistuksessa ei tapahtunut muita merkittäviä muutoksia. Vuoden lopussa SanomaWSOY:llä oli 8 715 osakkeenomistajaa.

Johdon optio-ohjelma

SanomaWSOY:n hallitus päätti 31.1.2002 ylimääräisen yhtiökokouksen 21.8.2001 antaman valtuutuk­sen nojalla ottaa käyttöön Optiojärjestelmä 2001:n. Järjestelmään kuuluu enintään 4 500 000 optio-oikeutta, joista jokainen oikeuttaa yhteen SanomaWSOY Oyj:n B-osakkeeseen. Optiot on jaettu kolmessa vaiheessa vuosien 2001-2002 (optiotunnus 2001A), 2002-2003 (2001B) ja 2003-2004 (2001C) vaihteissa, ja kullakin kolmesta optiotunnuksesta on oikeus merkitä enintään 1 500 000 optio-oikeutta. Jakamattomat optio-oikeudet on annettu SanomaWSOY:n kokonaan omistamille tytäryhtiöille, Tiikerijakelu Oy:lle ja Lastannet Oy:lle, jotka voivat SanomaWSOY:n hallituksen niin päättäessä jakaa optioita mainittujen enimmäismäärien puitteissa.

Vuoden 2003 lopussa johdolla oli yhteensä 625 600 kappaletta 2001A-optioita ja 1 112 100 kappaletta 2001B-optioita. Kolmas erä optio-oikeuksia, yhteensä 1 147 500 kappaletta optiotunnuksella 2001C, jaettiin joulukuussa 2003. Ohjelmassa ovat mukana SanomaWSOY:n kaikki liiketoiminta­ryhmät, yhteensä 199 henkilöä.

Osakkeiden merkintäaika alkaa kolmen vuoden kuluttua optioiden jakamisesta ja jatkuu siitä eteenpäin kolme vuotta. Merkintäaika optio-oikeudella 2001A on 1.11.2004-30.11.2007, optio-oikeudella 2001B 1.11.2005-30.11.2008 ja optio-oikeudella 2001C 1.11.2006-30.11.2009. Osakkeen merkintähinta on kaikissa kolmessa vaiheessa SanomaWSOY:n B-osakkeen keskikurssi kunkin vuoden marras-joulukuussa (marras-joulukuu 2001, 2002 tai 2003) lisättynä 20 prosentilla. 2001A-option laskennallinen vaihtokurssi vuoden 2003 lopussa oli 11,83 euroa, 2001B-option 11,10 euroa ja 2001C-option 19,79 euroa.

Liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus voi olla yhteensä enintään 3,0 % yhtiön osakkeista ja 0,8 % osakkeiden tuottamista äänistä optioiden vaihdon jälkeen. Tähän mennessä jaettujen optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus olisi noin 1,8 % vaihdon jälkeisistä osakkeista ja noin 0,5 % osakkeiden tuottamista äänistä.

Osinko ja osinkopolitiikka

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen 1.4.2003 päätöksen mukaisesti vuodelta 2002 osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 4.4.2003 ja osinko maksettiin 10.4.2003. SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osingonmaksupolitiikkaa ja jakaa osinkoina vähintään kolmas­osan konsernin liiketoiminnan rahavirrasta. Vuodelta 2003 jaettavaksi osingoksi hallitus ehdottaa 1,00 (0,40) euroa osakkeelta.

IAS/IFRS-raportointi

SanomaWSOY alkaa raportoida IAS/IFRS-säännösten mukaisesti vuonna 2005. Uudet laskenta­periaatteet vaikuttavat SanomaWSOY:n liikevaihtoon, ja tärkeimmät siihen liittyvät laskenta­käytännön muutokset toteutetaan Suomen kirjanpitolainsäädännön mahdollistamalla tavalla jo vuonna 2004. Suurimmat muutokset aiheutuvat lehtijakelun käsittelemisestä jatkossa välitysmyyn­tinä sekä annettujen alennusten ja ostettujen palvelujen kirjauskäytännön yhtenäistämisestä.

Alustavien, tilintarkastamattomien laskelmien mukaan SanomaWSOY:n liikevaihto pienenee laskentakäytännön muutoksen myötä noin 40 milj. euroa vuoden 2003 tasosta. Sanoma Magazinesin liikevaihto nousee noin 15 milj. euroa. Muutokset liiketoimintaryhmän sisällä ovat merkittäviä: aikakauslehtitoiminnan liikevaihto kasvaa noin 80 milj. euroa, mutta lehtitukkukaupan pienenee noin 110 milj. euroa. Sanoman liikevaihto alenee muutosten jälkeen noin 20 milj. euroa ja Rautakirjan noin 100 milj. euroa. WSOY:n ja SWelcomin liikevaihtoon muutoksilla ei ole vaikutusta.

IFRS-säännökset ja niiden tulkinta tarkentuvat edelleen, ja muutoksilla voi olla merkittäviä tulos­laskelma- tai tasevaikutuksia esimerkiksi suomalaisen eläkejärjestelmän (TEL) tai liikearvon käsittelyn osalta.

SANOMA MAGAZINES

Aikakauslehtien kustantaminen ja lehtitukkukauppa

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.12.2003

31.12.2002

Liikevaihto

1 028,4

1 008,1

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

159,1

147,7

% liikevaihdosta

15,5

14,6

Liikevoitto

78,8

58,2

% liikevaihdosta

7,7

5,8

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

67,2

42,4

% liikevaihdosta

6,5

4,2

Taseen loppusumma

1 504,7

1 654,5

Bruttoinvestoinnit

18,4

18,7

Sijoitetun pääoman

tuotto-% (ROI)

6,9

5,1

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

4 421

4 835

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 879

4 228

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1.1. - 31.12.

2003

2002

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa (Aldipress),

tuhansia

115 124

123 901

Julkaistuja aikakauslehtiä,

kpl

232

221

Myydyt aikakauslehdet,

tuhansia

411 421

420 762

Aikakauslehtien myytyjen

ilmoitussivujen määrä

47 122

49 144


Sanoma Magazinesin liikevaihto vuonna 2003 ylsi 1 028,4 (1 008,1) milj. euroon, vaikka markkina­tilanne oli vaikea useimmissa ryhmän toimintamaissa. Mainostuotot vähenivät 4 % ja olivat noin 23 (24) % liikevaihdosta. Levikkituotot kehittyivät myönteisesti kaikissa toimintamaissa ja kasvoivat 2 %.

Sanoma Magazinesin liikevoitto parani merkittävästi ja oli 78,8 (58,2) milj. euroa. Ryhmän EBITA kasvoi 159,1 (147,7) milj. euroon. Tulosta paransivat tärkeimpien aikakauslehtinimikkeiden hyvä kehitys, tehokas kustannusten hallinta, alhaisemmat paperi- ja painokustannukset sekä uudet liiketoiminnot. Vertailuvuonna liikevoittoon sisältyi Isossa-Britanniassa toimivan ristisanalehti­kustantaja BEAP:n ja Sanoma Magazines Finlandin Blue Book -yksikön myyntivoitot.

Sanoma Magazinesin kokonaisinvestoinnit olivat 18,4 (18,7) milj. euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat yritysostoihin ja Sanoma Uitgeversin IT-projekteihin.

Hollannissa toimivan Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 482,2 (491,1) milj. euroa. Yksikön toimintaan vaikuttivat vaikea markkinatilanne, BKT:n lasku ja mainostuottoihin kohdistunut paine. Mainos­tuotot vähenivät 11 % ja olivat 22 % liikevaihdosta. Lähes kaikki aikakauslehdet kärsivät mainostuot­tojen laskusta, erityisesti sisustus-, miesten ja vanhempainlehdet. Myös tupakkamainonnan kieltäminen 1.1.2003 alkaen laski miesten lehtien mainostuottoja. Tuotot verkkomainonnasta kuitenkin kasvoivat. Sanoma Uitgeversin levikkituotot kasvoivat prosentin. EBITA oli 105,1 (92,1) milj. euroa. Tulokseen vaikuttivat kustannussäästöt, alhaisemmat paino- ja paperikustannukset ja henkilöstökustannusten pieneneminen organisaation uudelleenjärjestelyn seurauksena. Vuonna 2002 tulokseen sisältyi noin 13 milj. euroa kertaluonteisia kustannuksia organisaation uudelleenjärjestelystä.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto kasvoi 171,2 (164,8) milj. euroon vuonna 2003. Mainostuotot laskivat hieman ja olivat noin 18 % liikevaihdosta. Levikkituotot kasvoivat 7 %. Sekä tilaus- että irto­numeromyynti kehittyivät hyvin, ja useimpien lehtien levikkituotot kasvoivat. Sanoma Magazines Finlandin EBITA oli 25,4 (31,1) milj. euroa. EBITA ilman osakkuusyhtiöiden tulososuuksia ja vuoden 2002 myyntivoittoa Blue Book -yksiköstä kasvoi 89 %. Liikevaihdon kasvun lisäksi vuoden 2003 tulosta paransi kustannusten hallinta.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto kasvoi 156,2 (152,2) milj. euroon. Kasvua toivat pääasiassa uudet liiketoiminnot kuten asiakaslehtien kustantaminen. Mainostuotot pysyivät edellisvuoden tasolla markkinoiden kääntyessä kasvuun vuoden loppupuolella. Mainostuottojen osuus liikevaih­dosta oli 33 %. Levikkituotot kasvoivat prosentin. Ranskankielisellä alueella lehtien myynti laski. Flaaminkielisellä alueella päänimikkeiden levikit kasvoivat hieman. Sanoma Magazines Belgiumin EBITA kasvoi 17,7 (14,9) milj. euroon. Tulosta paransivat kasvaneet levikkituotot, uudet liiketoiminnot ja kustannusten hallinta, erityisesti henkilöstökustannusten aleneminen.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 103,6 (95,9) milj. euroon huolimatta BEAP:n myynnistä vertailuvuonna 2002. Liikevaihto kasvoi lähes kaikissa toimintamaissa. Unkarissa liikevaihto kasvoi 10 %, vaikka maan valuutta heikkeni ja BKT kasvoi ennakoitua vähemmän. Sekä mainos- että levikkituotot nousivat nykyisten nimikkeiden kasvun ja uusien lanseerausten ansiosta. Tshekissä liikevaihto kasvoi 13 % kiristyneestä kilpailusta huolimatta. Sanoma Magazines Internationalin EBITA kasvoi 13,4 (13,2) milj. euroon. Sanoma Magazines International laajensi toimintaansa Bulgariaan perustamalla tasaomisteisen yhteisyrityksen Sanoma Bliasak Bulgaria AD:n, joka aloitti toimintansa 1.1.2004.

Aldipressin liikevaihto oli 224,6 (215,0) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvattivat uudet jakelutuotteet. Aikakauslehtien jakelutuotot pysyivät vuoden 2002 tasolla kilpailusta huolimatta. Aldipressin EBITA parani -1,2 (-3,0) milj. euroon. Tulosta heikensivät Amsterdamin palautuskeskuksen sulkemispäätök­sestä aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset. Amsterdamin toiminnot siirretään Duivenissa avattuun uuteen jakelukeskukseen.

Vuonna 2004 Sanoma Magazinesin liikevaihdon odotetaan kasvavan, osittain laskentakäytännön muutosten vuoksi. Liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2003 tasoa huolimatta vahvoista panostuk­sista kasvuun kaikilla päämarkkinoilla.

SANOMA

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA,

milj. EUR

31.12.2003

31.12.2002

Liikevaihto

443,3

438,1

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

77,5

49,0

% liikevaihdosta

17,5

11,2

Liikevoitto

69,4

41,9

% liikevaihdosta

15,6

9,6

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

67,3

36,2

% liikevaihdosta

15,2

8,3

Taseen loppusumma

447,7

508,5

Bruttoinvestoinnit

29,7

48,6

Sijoitetun pääoman

tuotto-% (ROI)

23,5

13,3

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

4 027

4 944

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

3 041

3 578


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

2003

2002

HELSINGIN SANOMAT

Arkilevikki, kpl *)

429 244

431 262

Sunnuntailevikki, kpl *)

500 269

500 150

Ilmoitusvolyymi (palstametriä)

42 359

42 834

ILTA-SANOMAT

Levikki, kpl

198 406

204 820

Ilmoitusvolyymi (palstametriä)

7 036

7 036

TALOUSSANOMAT

Levikki, kpl

34 784

32 513

Ilmoitusvolyymi (palstametriä)

2 393

2 747

MUUT PÄIVÄLEHDET

Lehtien yhteislevikki, kpl *)

88 715

89 718

Ilmoitusvolyymi (palstametriä)

21 967

21 092

PAIKALLISLEHDET

Lehtien yhteislevikki, kpl *)

33 100

33 407

Ilmoitusvolyymi (palstametriä)

8 179

8 501

Paperin kulutus, tonneja

99 724

94 993

*) Levikit ovat tarkastettuja.


Sanoman liikevaihto nousi 443,3 (438,1) milj. euroon vuonna 2003. Eniten kasvua syntyi Helsingin Sanomat - ja IS-liiketoimintayksiköissä.

Sanoman ilmoitustuotot kääntyivät vuositasolla 3 %:n kasvuun kahden vuoden laskun jälkeen. Ilmoitusmyyntiä lisäsivät vaalimainonta ja kasvuun kääntynyt mediamainonta. Ilmoitustuottojen osuus Sanoman liikevaihdosta oli 50 (49) %.

Myös levikkituotot kasvoivat 2 % mm. IS Veikkaajan ansiosta. Useimpien lehtien levikit laskivat hieman edellisvuotisesta, mutta Helsingin Sanomien levikki kääntyi alkusyksystä lievään nousuun. Jakelutuotot laskivat edellisvuotisesta, kun Leijonajakelun liiketoiminta myytiin Postille syyskuun alussa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2 %.

Liikevoitto oli hyvä ja kasvoi selvästi liikevaihtoa voimakkaammin, 69,4 (41,9) milj. euroon. Liike­voittoa paransivat liikevaihdon kasvun lisäksi merkittävät myyntivoitot mm. Jantonista ja pitkän ajan kehittämistoimien vaikutuksesta maltillisena pysynyt kulukehitys. Leijonajakelun myynti alensi henkilöstökuluja, mutta vastaavasti ulkopuolisten palveluiden ostot kasvoivat. Paperikustannukset laskivat edellisvuotisesta. Tulosta heikensi osakkuusyhtiöiden tulososuuksien vähentyminen. Osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta, 1,0 (6,2) milj. euroa, kertyi vuonna 2003 vain tammi-helmikuulta. Sanoman oman toiminnan liikevoitto parani 67,3 (36,2) milj. euroon. Liikevoittoon sisältyy liikearvosta tehty 1,0 milj. euron kertapoisto. Eläkesäätiön kannatusmaksuja kirjattiin 3,1 (2,5) milj. euroa ja eläkevastuita katettiin 1,6 (0,7) milj. eurolla rahastojen välisin sisäisin siirroin. Sanoman EBITA oli 77,5 (49,0) milj. euroa.

Sanoman kokonaisinvestoinnit olivat 29,7 (48,6) milj. euroa, josta valtaosa kohdistui syksyllä käyttöönotettuun uuteen Sanomalan painolaitokseen.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 258,9 (254,4) milj. euroon. Liiketoiminta­yksikön kannattavuus parani ja EBITA kasvoi 30,4 (28,5) milj. euroon. Työpaikkailmoittelu väheni edelleen 13 %. Lehden muu ilmoittelu kasvoi kuitenkin yleistä markkinakehitystä voimakkaammin. Neliväri- ja teksti-ilmoittelu kasvoivat selvästi syksyllä toteutetun lehtiuudistuksen jälkeen. Myös lehden levikki kääntyi elokuussa kasvuun, mutta kokonaislevikki jäi hieman vuoden 2002 tasosta.

IS Liiketoimintayksikkö teki ennätystuloksen kolmatta vuotta peräkkäin. Liikevaihto nousi 95,5 (92,1) milj. euroon ja EBITA parani 17,5 (15,7) milj. euroon. Mediamarkkinoiden vaisusta yleiskehityksestä huolimatta ilmoitustuotot kasvoivat 7 %. Erityisen hyvin kehittyi Keltaisen Pörssin mediamyynti. Ilta-Sanomien irtonumeromyynnin markkinaosuus oli 61,6 (61,5) %. Irtonumerotuotot nousivat vajaan prosentin, vaikka irtonumeromarkkinat pienenivät edellisvuoden tapaan.

Kymen Lehtimedian liikevaihto nousi 52,7 (51,7) milj. euroon ja EBITA oli 8,1 (8,1) milj. euroa. Ilmoitus­tuotot kasvoivat mm. vaali-ilmoittelun ja edellisvuonna ostetun kaupunkilehden vaikutuksesta. Myös päivälehtien levikkituotot kasvoivat ja lehtien lukijamäärät pysyivät ennallaan, vaikka levikit laskivat hieman. Vertailukelpoinen Venäjän painatusvienti kasvoi hieman, mutta painatusmyynnin kiristynyt kilpailu laski katetta. Lehtikanta Oy:ssä käytiin tammikuussa 2004 yt-neuvottelut Venäjän painotöiden vähentymisen vuoksi. Neuvotteluiden jälkeen viisi henkilöä irtisanottiin ja kolme työsuhdetta päättyi eläkejärjestelyillä.

Vuonna 2004 Sanoman vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan yleistä mediamark­kinakehitystä vastaavasti. Perusliiketoimintojen operatiivisen tuloksen arvioidaan paranevan pitkän ajan kehittämistoimien ansiosta liikevaihtoa enemmän. Liiketoimintaryhmän liikevoitto jää edel­lisestä vuodesta, sillä vuoden 2003 tasoisia kertaluonteisia myyntivoittoja ei ole odotettavissa vuonna 2004.

WSOY

Kustantaminen, painotoiminta ja kalenteriliiketoiminta

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.12.2003

31.12.2002

Liikevaihto

212,2

215,9

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

28,0

26,4

% liikevaihdosta

13,2

12,2

Liikevoitto

22,6

20,5

% liikevaihdosta

10,6

9,5

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

21,0

12,4

% liikevaihdosta

9,9

5,7

Taseen loppusumma

203,8

280,8

Bruttoinvestoinnit

8,7

8,6

Sijoitetun pääoman

tuotto-% (ROI)

17,8

9,7

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

1 933

1 937

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

1 859

1 836

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1.1. - 31.12.

2003

2002

JULKAISTUT UUTUUDET

Kirjat, kpl

714

681

Sähköiset tuotteet, kpl

105

116

JULKAISTUT UUSINTAPAINOKSET

Kirjat, kpl

1 168

1 251

Sähköiset tuotteet, kpl

202

279

Painetut kirjat, milj. kpl

21

22

Paperin kulutus, tonnia

15 887

12 952


WSOY:n liikevaihto oli 212,2 (215,9) milj. euroa vuonna 2003. Parhaiten menestyi kustantaminen, vaikka joulumyynti ei yltänyt edellisvuoden huipputasolle. Painaminen ja kalenteritoiminta jäivät viimevuotisesta, sillä myynti yrityksille väheni.

WSOY:n liikevoitto parani edellisvuodesta myynnin laskusta huolimatta ja oli 22,6 (20,5) milj. euroa. Kasvua oli kaikilla toimialoilla. Liikevoittoon sisältyy 1,4 (8,4) milj. euroa osakkuusyhtiö Rautakirjan tulososuutta, jota kertyi vuonna 2003 vain tammi-helmikuulta. Oman toiminnan liikevoitto kasvoi 21,0 (12,4) milj. euroon, osittain kertaluonteisista myyntivoitoista johtuen. WSOY myi 90 % paikkatietoyhtiö Genimapista joulukuussa. EBITA oli 28,0 (26,4) milj. euroa.

WSOY:n kokonaisinvestoinnit olivat 8,7 (8,6) milj. euroa, josta pääosa oli korvausluonteisia koneinvestointeja. Huhtikuussa WSOY lunasti jäljellä olleen vähemmistöosuuden, 10 %, digitaalipaino Darkista.

Kustantamisen liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta ja oli 142,6 (143,5) milj. euroa. Myyntiään kasvattivat etenkin kotimainen kaunokirjallisuus ja tietokirjat. Kokonaisuudessaan myynti kirja­kaupoille väheni, ja myös kerhomyynti laski edellisvuodesta. Suurteosmarkkinoilla Weilin+Göösin tilaukset jatkoivat kasvuaan. Myös vuosikirjat Skandinaviassa myivät hyvin.

Oppikirjoissa kuntien säästötoimet pudottivat peruskoulukirjojen menekkiä, mutta ammattikirjat lisäsivät myyntiään. WSOY säilytti selvän markkinajohtajuutensa koulukirjamarkkinoilla. Peruskou­luille suunnatun sähköisen Opit-palvelun käyttäjämäärä kaksinkertaistui. Multimediatuotteita Keski-Euroopan markkinoille toimittavan osakkuusyhtiö Young Digital Polandin vuosi oli menestyk­sellinen. Vuoden 2004 alkupuoliskolla WSOY käyttää oikeuttaan lunastaa lisäosuus puolalaisyhtiöstä ja siitä tulee WSOY:n tytäryhtiö.

Kustantamisen EBITA kasvoi 12,7 (12,4) milj. euroon. Tulosta paransivat kulujen hallinta ja sähköisen kustantamisen tappioiden pienentyminen. Perinteisessä kirjankustannustoiminnassa kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.

Painamisen liikevaihto pieneni 60,2 (62,7) milj. euroon lähinnä mainospainotuotteiden heikon kysynnän vuoksi. Kaikkien yksiköiden tulos parani ja painotoiminnan EBITA nousi 7,4 (6,6) milj. euroon.

Kalenteritoiminnan liikevaihtoa, 32,1 (34,5) milj. euroa, pienensi liikelahjakalentereiden myynnin väheneminen ja valuuttakurssien heikkeneminen. Kalenteriryhmän EBITA aleni 1,4 (1,6) milj. euroon myynnin laskun seurauksena.

WSOY:n vuoden 2004 liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisvuodesta parantuvan toimintaympä­ristön myötä. Myös tuloskasvu jatkuu - kasvua edesauttavat vankat markkina-asemat ja tulos­parannustoimet.

SWELCOM

Sähköinen viestintä

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.12.2003

31.12.2002

Liikevaihto

104,9

86,1

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

29,6

9,0

% liikevaihdosta

28,3

10,5

Liikevoitto

1,2

-18,0

% liikevaihdosta

1,1

-20,9

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

1,0

-15,6

% liikevaihdosta

1,0

-18,1

Taseen loppusumma

142,3

138,2

Bruttoinvestoinnit

8,9

8,1

Sijoitetun pääoman

tuotto-% (ROI)

1,5

-16,8

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

416

413

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

392

384

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

2003

2002

Nelosen osuus

televisiomainonnasta

27,3%

24,7%

Nelosen päiväpeitto

41%

43%

Nelosen kaupallinen

katsojaosuus

22,0%

23,4%

Nelosen valtakunnallinen

katsojaosuus

11,4%

11,6%

Kaapeli-tv-liittymiä,

1000 kpl (31.12.)

257

237

Maksu-tv-tilauksia,

1000 kpl (31.12.)

33

36

Laajakaistaisia internetliittymiä,

1 000 kpl (31.12.)

43

31


SWelcomin liikevaihto kasvoi vuonna 2003 voimakkaasti ja oli 104,9 (86,1) milj. euroa. Kasvua syntyi sekä Nelosessa että HTV:ssä. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 54 (55) %.

Myös SWelcomin tuloskehitys oli erinomaista: liikevoitto oli 1,2 (-18,0) milj. euroa. Sekä HTV:n että Nelosen liiketulokset paranivat selvästi. Kehitykseen vaikuttivat myös HTV:n liittymismaksujen kirjaaminen tulosvaikutteisesti vuoden alusta ja omistusosuuden pienentäminen Suomen Urheilu­televisiossa. Nelosen toimilupamaksu puolittui heinäkuussa 2002, mikä paransi liiketulosta myös vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. SWelcomin EBITA oli 29,6 (9,0) milj. euroa.

SWelcomin kokonaisinvestoinnit olivat 8,9 (8,1) milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääasiassa HTV:n kaapeliverkon rakentamiseen ja laajakaistaliiketoimintaan.

Nelosen liikevaihto nousi 56,5 (49,3) milj. euroon, ja kanavan asema maan kolmanneksi suurimpana mainosvälineenä vahvistui. Nelosen myynti kasvoi lähes 15 %, selvästi toimialan keskimääräistä kasvua nopeammin. Nelonen panosti loppuvuonna ohjelmistoon ja mainontaan, ja kanava nousi toiseksi katsotuimmaksi kanavaksi 10-44-vuotiaiden katsojien keskuudessa. Markkinaosuus tv-mainonnasta nousi 27,3 (24,7) %:iin. Nelosen EBITA oli 20,2 (11,6) milj. euroa.

HTV kasvoi erityisesti laajakaistaliittymien erinomaisen menestyksen ansiosta, ja sen liikevaihto nousi merkittävästi. HTV:n kaapeliverkkoon oli vuoden lopussa kytkettynä lähes 257 000 taloutta, joista lähes 20 000 oli uusia, vuoden aikana liitettyjä asiakastalouksia. Laajakaistaiset internet­liittymät lisääntyivät vuoden aikana 40 %, ja vuoden lopussa liittymä oli noin 43 000 asiakkaalla.

Vuonna 2004 SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan selvästi Nelosen mainosmyynnin kasvun, HTV:n liittymämyynnin ja laajakaistapalvelujen suosion ansiosta. Liikevoitto paranee edelleen kasvavista panostuksista huolimatta.

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvateatteritoiminta ja ravintolatoiminta

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. EUR

31.12.2003

31.12.2002

Liikevaihto

770,3

726,5

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien

oikeuksien poistoja

41,4

42,4

% liikevaihdosta

5,4

5,8

Liikevoitto

35,5

38,0

% liikevaihdosta

4,6

5,2

Liikevoitto ilman

osakkuusyhtiöitä

41,3

39,5

% liikevaihdosta

5,4

5,4

Taseen loppusumma

348,6

410,4

Bruttoinvestoinnit

28,7

27,8

Sijoitetun pääoman

tuotto-% (ROI)

18,1

15,0

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

6 458

6 453

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

4 962

5 110

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1.1. - 31.12. *)

2003

2002

Asiakasmäärät kioskikaupassa,

tuhansia

119 380

122 126

Asiakasmäärät kirjakaupassa,

tuhansia

6 316

6 460

Elokuvateattereissa kävijät,

tuhansia

3 599

3 591

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa,

tuhansia

127 562

126 017

*) Suomessa toimivat yksiköt


Rautakirja sulautui SanomaWSOY:hyn 1.3.2003, jolloin Rautakirjan osakkeiden noteeraus päättyi Helsingin Pörssissä. Rautakirjan liiketoiminnot yhtiöitettiin uuteen Rautakirja Oy:hyn, joka jatkaa toimintaansa entiseltä pohjalta.

Rautakirjan liikevaihto kasvoi 770,3 (726,5) milj. euroon vuonna 2003. Kasvua tapahtui kaikilla toimialoilla. Kasvusta 40 % tuli Suomen ulkopuolelta. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4 %. Liiketoimintaryhmän liikevaihdosta Suomen osuus oli 90 %.

Liikevoitto oli 35,5 (38,0) milj. euroa. Tulos parani kioskikaupassa, lehtitukkukaupassa sekä kirja­kauppatoiminnassa. Elokuvateatteri- ja ravintolatoiminnan sekä erityisesti muun toiminnan tulos laski. Rautakirjan EBITA oli 41,4 (42,4) milj. euroa.

Rautakirjan kokonaisinvestoinnit olivat 28,7 (27,8) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat kioskitoiminnan käynnistäminen Tshekissä, elokuvateatteritoiminnan investoinnit Latviassa ja Liettuassa sekä Suomalaisen Kirjakaupan yritys- ja liiketoimintaostot.

Kioskikaupan liikevaihto oli 387,0 (373,6) milj. euroa. Kasvua syntyi kaikissa neljässä toimintamaassa. Suhteellisesti suurinta kasvu oli Latviassa ja Tshekissä, jossa toiminta käynnistyi varsinaisesti vuoden 2003 alusta, kun Rautakirjan ja ranskalaisen Hachette Distribution Servicesin yhteisyritys aloitti toimintansa. Kioskikaupan EBITA kasvoi 20,1 (17,0) milj. euroon. Tulosta paransi kustannusten hallin­ta sekä Suomessa että Virossa. Latviassa tulosta rasittivat ketjun kehittämiskustannukset ja Tshekissä toiminnan aloituskustannukset.

Lehtitukkukaupan liikevaihto kasvoi 193,0 (177,3) milj. euroon. Kasvua oli kaikissa kolmessa toiminta­maassa. Baltian maissa liikevaihto kasvoi Suomea voimakkaammin toiminnan vakiintumisen ja tehostumisen ansiosta. Suomessa sekä sanoma- että aikakauslehtien irtonumeromyynti kasvoi, yhteensä 4,7 %. Lehtitukkukaupan EBITA oli 11,9 (9,8) milj. euroa. Tulos parani kaikissa yksiköissä.

Kirjakauppatoiminnan liikevaihto oli 121,8 (115,2) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi sekä Suomessa että Virossa. Suomalainen Kirjakauppa osti Virossa loput 40 % tytäryhtiöstään, joka vuoden lopulla muutti nimensä Apollo Raamatudiksi, ja Suomessa Lukiolaisten Kirjakaupan sekä Akateemisen Kirjakaupan lehtivuosikertatoiminnot. Runsas puolet kotimaan kasvusta tuli yritys- ja liiketoiminta­ostoista. Kirjamyynti kasvoi selvästi, ja myös vuosikertavälitys kehittyi myönteisesti. Kirjakaupan EBITA kasvoi 8,9 (7,9) milj. euroon. Tulosta rasitti osakkuusyhtiön tulososuuden heikkeneminen.

Elokuvateatteritoiminnan liikevaihto oli 52,8 (49,6) milj. euroa. Finnkino avasi kaksi uutta monisaliteatteria Liettuan Vilnassa, yhden Latvian Riiassa ja yhden Suomessa. Elokuvateatteri­toiminnan EBITA laski 3,5 (3,9) milj. euroon, lähinnä Liettuan vaikean markkinatilanteen vuoksi.

Ravintolatoiminnan liikevaihto kasvoi uusien Motorest-pisteiden haltuunoton ja ketjukonseptin kehittämisen seurauksena 62,6 (50,2) milj. euroon. Ravintolatoiminnan EBITA oli -0,2 (-0,1) milj. euroa. Tulosta rasittivat edelleen uusien yksiköiden haltuunotot ja panostukset ketjuilmeeseen sekä lopetettujen Pizza Hut -ravintoloiden kertaluonteiset kustannukset.

Rautakirjan tulokseen vaikuttavat myös mm. kiinteistöyksikön sekä osakkuusyhtiö Jokerit HC Oy:n tulokset. Kiinteistöyksikön tulos laski sijoitusluonteisen kiinteistöomaisuuden siirryttyä sulautu­misen yhteydessä SanomaWSOY Oyj:lle.

Vuosi 2004 on kaupan alalla erittäin haasteellinen ja kasvu jäänee aiempia vuosia alhaisemmaksi. Rautakirjan vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kuitenkin kasvavan yleistä päivittäistavara­kaupan kasvua enemmän. Liikevoiton ennustetaan paranevan.

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2004

SANOMAWSOY OYJ

Hallitus

KONSERNITULOSLASKELMA, milj. EUR

1.1.-31.12.

1.1.-31.12.

Muutos,%

2003

2002

LIIKEVAIHTO

2 434,1

2 357,8

3,2

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varastojen

lisäys (+) / vähennys (-)

1,5

1,0

48,5

Valmistus omaan käyttöön

1,2

0,8

43,2

Liiketoiminnan muut tuotot

83,2

69,8

19,2

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

6,1

13,1

-53,2

Materiaalit ja palvelut

1 062,6

1 026,0

3,6

Henkilöstökulut

562,9

585,8

-3,9

Poistot ja arvonalentumiset

205,2

212,0

-3,2

Liiketoiminnan muut kulut

490,0

484,3

1,2

LIIKEVOITTO

205,2

134,4

52,7

Rahoitustuotot ja -kulut

-42,1

-27,7

52,0

VOITTO ENNEN

SATUNNAISIA ERIÄ

163,1

106,7

52,9

Satunnaiset erät

0,0

6,1

-100,0

VOITTO SATUNNAISTEN ERIEN

JÄLKEEN

163,1

112,7

44,7

Välittömät verot

-55,6

-64,2

-13,3

Vähemmistön osuus

-3,0

-11,4

-73,8

TILIKAUDEN VOITTO

104,5

37,2

181,2


KONSERNITASE, milj. EUR

31.12.2003

31.12.2002

Muutos,%

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

173,1

187,7

-7,8

Konserniliikearvo

1 066,6

1 135,4

-6,1

Aineelliset hyödykkeet

453,9

459,4

-1,2

Sijoitukset

177,5

254,6

-30,3

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 871,1

2 037,0

-8,1


VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

95,0

94,8

0,1

Pitkäaikaiset saamiset

66,0

72,0

-8,4

Lyhytaikaiset saamiset

292,2

266,2

9,8

Rahoitusarvopaperit

60,6

63,1

-4,0

Rahat ja pankkisaamiset

68,2

59,3

15,0

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

581,9

555,5

4,8

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 453,0

2 592,5

-5,4

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

68,9

62,6

10,2

Ylikurssirahasto

31,8

16,1

97,4

Muut rahastot

369,4

364,4

1,4

Edellisten tilikausien voitto

356,7

308,7

15,5

Tilikauden voitto (tappio)

104,5

37,2

181,2

Pääomalainat

171,6

207,4

-17,3

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 102,9

996,3

10,7

VÄHEMMISTÖOSUUS

16,3

130,6

-87,5

PAKOLLISET VARAUKSET

34,1

15,9

115,3

VIERAS PÄÄOMA

Laskennallinen verovelka

36,4

37,1

-2,0

Pitkäaikainen vieras pääoma

365,3

695,1

-47,4

Lyhytaikainen vieras pääoma

898,0

717,5

25,2

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 453,0

2 592,5

-5,4


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, milj. EUR

1.1.-31.12.

1.1.-31.12.

Muutos,%

2003

2002

Liikevoitto

205,2

134,4

52,7

Oikaisut liikevoittoon

129,5

136,8

-5,3

Käyttöpääoman muutos

-1,4

-27,1

-94,8

Liiketoiminnan rahavirta ennen

rahoituseriä ja veroja

333,3

244,1

36,6

Rahoituserät ja verot

-85,2

-56,8

-50,0

Liiketoiminnan rahavirta

248,1

187,3

32,7

Investointien rahavirta

19,7

48,1

-59,1

Rahavirta ennen rahoitusta

267,8

235,4

13,8

Rahoituksen rahavirta

-253,4

-458,6

-44,8

RAHOITUSLASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS

14,4

-223,3

Rahavarojen kurssierot

-8,1

-19,4

-58,3

Rahavarojen nettolisäys(+)

tai -vähennys(-)

6,4

-242,6

Taseen mukaiset rahavarat 1.1.

122,4

365,0

-66,5

Taseen mukaiset

rahavarat 31.12.

128,8

122,4

5,2


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT, milj. EUR

31.12.2003

31.12.2002

Muutos,%

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA

Eläkelainat

16,9

17,8

-5,1

Rahalaitoslainat

1,9

5,5

-64,7

Muut lainat

8,0

1,6

414,3

Vakuudeksi annetut kiinteistö-

kiinnitykset yhteensä

9,2

15,4

-39,9

Vakuudeksi annetut irtaimisto-

kiinnitykset yhteensä

18,3

2,7

586,9

Pantatut arvopaperit

yhteensä

5,6

27,6

-79,7

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Kiinnitetyt panttivelkakirjat

0,0

0,9

Yrityskiinnitykset

2,8

4,9

-43,3

Pantattujen arvopapereiden

kirjanpitoarvo

2,2

3,5

-38,5

Talletukset

4,0

1,1

245,0

YHTEENSÄ

8,9

10,5

-15,2

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

15,7

8,9

75,3

YHTEENSÄ

15,7

8,9

75,3

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

18,2

20,7

-11,9

YHTEENSÄ

18,2

20,7

-11,9

MUUT OMAT VASTUUT

TOIMITILOJEN VUOKRAVASTUUT

Toimitilojen vuokravastuut

seuraavana vuonna

26,8

29,5

-9,1

Toimitilojen vuokravastuut

yli vuoden kuluttua

152,9

135,6

12,8

YHTEENSÄ

179,8

165,1

8,9

MUUT LEASINGVASTUUT

Muut leasingvastuut

seuraavana vuonna

8,8

8,4

5,3

Muut leasingvastuut

yli vuoden kuluttua

13,6

14,4

-5,1

YHTEENSÄ

22,4

22,7

-1,3

PÄÄOMALAINOJEN KOROT

4,1

3,2

27,2

TAKAISINOSTOVASTUUT

0,0

1,3

MUUT VASTUUT

26,5

54,5

-51,4

MUUT OMAT VASTUUT YHTEENSÄ

232,8

246,8

-5,7

KAIKKI VASTUUT YHTEENSÄ

308,8

332,6

-7,1


AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, milj. EUR

31.12.2003

31.12.2002

Muutos,%

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

340,0

480,0

-29,2

Asetetut

254,8

200,0

27,4

Koronvaihtosopimukset

210,0

380,0

-44,7

YHTEENSÄ

804,8

1 060,0

-24,1

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

18,1

45,1

-59,9

YHTEENSÄ

18,1

45,1

-59,9

OSAKEJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

15,2

0,0

Asetetut

16,6

0,0

YHTEENSÄ

31,7

YHTEENSÄ

854,6

1 105,1

-22,7

AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINA-ARVOT,milj. EUR

31.12.2003

31.12.2002

Muutos,%

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

0,6

0,0

Asetetut

-4,3

-2,9

-46,9

Koronvaihtosopimukset

0,0

-4,8

YHTEENSÄ

-3,7

-7,7

52,6

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

0,2

-0,8

YHTEENSÄ

0,2

-0,8

OSAKEJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

Asetetut

-0,8

YHTEENSÄ

-0,8

YHTEENSÄ

-4,3

-8,5

49,5


TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

milj. EUR

2003

2003

2003

2003

2002

2002

2002

2002

LIIKEVAIHTO

564,0

599,3

583,3

687,5

559,0

584,5

553,4

661,0

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen lisäys (+) /

vähennys (-)

4,4

-0,3

-0,1

-2,6

4,7

-0,7

0,0

-3,1

Valmistus omaan

käyttöön

0,4

0,2

0,2

0,4

0,1

0,1

0,0

0,5

Liiketoiminnan muut

tuotot

7,1

20,3

15,9

39,9

25,2

16,5

8,4

19,6

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

1,6

3,4

1,5

-0,3

1,0

5,1

3,1

3,9

Materiaalit ja

palvelut

247,1

251,5

257,4

306,5

250,6

251,8

246,2

277,5

Henkilöstökulut

143,6

144,1

133,9

141,3

143,5

143,1

135,0

164,2

Poistot ja

arvonalentumiset

50,4

48,0

49,5

57,4

56,6

51,2

49,8

54,4

Liiketoiminnan

muut kulut

121,5

118,8

109,0

140,7

125,4

116,7

114,9

127,2

LIIKEVOITTO

14,8

60,5

50,9

79,0

14,0

42,7

19,1

58,6

Rahoitustuotot

ja -kulut

-14,9

-1,2

-8,9

-17,1

9,8

-12,7

-24,2

-0,6

TULOS ENNEN SATUNNAISIA

ERIÄ

-0,1

59,3

42,0

61,9

23,9

30,0

-5,1

57,9

Satunnaiset erät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

TULOS SATUNNAISTEN

ERIEN JÄLKEEN

-0,1

59,3

42,0

61,9

23,9

30,0

-5,1

64,0

Välittömät verot

-6,1

-16,2

-15,7

-17,7

-12,8

-17,8

-11,5

-22,1

Vähemmistön osuus

-1,0

-0,6

-0,1

-1,3

-1,1

-2,0

-3,0

-5,3

TILIKAUDEN TULOS

-7,1

42,6

26,1

42,9

9,9

10,3

-19,6

36,6


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. EUR

1-12/03

1-12/02

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Uitgevers

482,2

491,1

Sanoma Magazines Finland

171,2

164,8

Sanoma Magazines Belgium

156,2

152,2

Sanoma Magazines

International

103,6

95,9

Aldipress

224,6

215,0

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-109,5

-110,9

YHTEENSÄ

1 028,4

1 008,1

SANOMA

Helsingin Sanomat

258,9

254,4

IS Liiketoimintayksikkö

95,5

92,1

Kymen Lehtimedia

52,7

51,7

Muut

176,7

200,7

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-140,5

-160,8

YHTEENSÄ

443,3

438,1

WSOY

Kustantaminen

142,6

143,5

Painotoiminta

60,2

62,7

Kalenteriliiketoiminta

32,1

34,5

Muut

4,6

3,7

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-27,2

-28,6

YHTEENSÄ

212,2

215,9

SWELCOM

Nelonen

56,5

49,3

Muut

50,7

39,3

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-2,4

-2,5

YHTEENSÄ

104,9

86,1

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

387,0

373,6

Lehtitukkukauppa

193,0

177,3

Kirjakauppa

121,8

115,2

Elokuvateatteritoiminta

52,8

49,6

Ravintolatoiminta

62,6

50,2

Muut

0,0

0,8

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-47,0

-40,2

YHTEENSÄ

770,3

726,5

Konsernin sisäinen kaupankäynti

-124,9

-117,0

YHTEENSÄ

2 434,1

2 357,8


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN; VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

milj. EUR

2003

2003

2003

2003

2002

2002

2002

2002

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Uitgevers

110,3

114,8

113,7

143,4

110,7

124,2

112,3

143,8

Sanoma Magazines

Finland

41,1

42,2

39,0

48,9

40,3

41,5

36,7

46,4

Sanoma Magazines

Belgium

36,5

40,3

35,8

43,6

36,0

39,7

35,4

41,0

Sanoma Magazines

International

22,4

27,8

23,5

30,0

25,0

23,9

20,2

26,9

Aldipress

48,6

51,0

61,0

64,0

50,1

53,9

55,3

55,7

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-26,6

-25,3

-28,7

-28,8

-25,9

-27,2

-28,6

-29,2

YHTEENSÄ

232,3

250,8

244,3

301,0

236,2

256,0

231,3

284,6

SANOMA

Helsingin Sanomat

66,1

63,8

61,0

68,0

65,7

66,3

58,0

64,4

IS Liiketoiminta-

yksikkö

23,1

24,7

23,8

23,8

22,1

22,8

23,4

23,8

Kymen Lehtimedia

12,7

13,7

12,8

13,5

12,3

13,4

12,4

13,5

Muut

50,2

50,7

42,3

33,4

51,1

51,7

48,0

50,0

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-40,7

-40,4

-34,0

-25,4

-40,9

-41,1

-39,0

-39,8

YHTEENSÄ

111,5

112,4

106,0

113,4

110,3

113,2

102,8

111,9

WSOY

Kustantaminen

31,3

44,2

29,2

37,9

30,3

42,5

30,7

40,0

Painotoiminta

15,1

13,4

14,7

17,0

15,9

15,6

15,3

15,9

Kalenteri-

liiketoiminta

1,6

2,6

11,8

16,1

1,7

3,3

12,2

17,4

Muut

1,0

1,1

1,1

1,3

0,9

0,9

1,0

1,0

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-6,6

-6,7

-5,9

-7,9

-6,6

-6,4

-6,9

-8,7

YHTEENSÄ

42,4

54,6

50,9

64,3

42,2

55,8

52,2

65,6

SWELCOM

Nelonen

13,6

15,2

11,7

16,1

12,7

12,5

10,1

14,0

Muut

12,0

12,3

12,1

14,3

9,8

9,0

9,6

11,0

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-0,7

-0,6

-0,5

-0,7

-1,0

-0,4

-0,5

-0,6

YHTEENSÄ

24,9

26,9

23,3

29,8

21,5

21,1

19,2

24,4

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

88,3

100,8

96,9

101,0

88,1

92,5

93,2

99,8

Lehtitukkukauppa

44,1

48,8

49,9

50,2

38,7

42,9

46,2

49,4

Kirjakauppa

31,7

17,8

29,8

42,5

30,8

17,3

26,0

41,1

Elokuvateatteri-

toiminta

14,6

10,6

11,8

15,9

14,6

9,1

11,1

14,7

Ravintolatoiminta

13,4

16,6

17,4

15,2

10,7

12,5

13,3

13,7

Muut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,2

0,0

Liiketoimintaryhmän sisäinen

kaupankäynti

-11,3

-11,9

-11,7

-12,1

-7,2

-9,7

-11,1

-12,2

YHTEENSÄ

180,8

182,7

194,2

212,6

176,0

164,9

179,0

206,6

Konsernin sisäinen

kaupankäynti

-27,9

-28,1

-35,4

-33,5

-27,1

-26,6

-31,1

-32,1

YHTEENSÄ

564,0

599,3

583,3

687,5

559,0

584,5

553,4

661,0


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2003

2003

2003

2003

2003

2002

2002

2002

2002

2002

Sanoma Magazines

5,9

26,1

18,3

28,5

78,8

7,7

26,9

2,9

20,6

58,2

Sanoma *)

10,7

11,0

17,9

29,7

69,4

7,9

13,0

9,8

11,3

41,9

WSOY *)

-1,6

6,9

4,7

12,7

22,6

-2,1

6,8

7,0

8,8

20,5

SWelcom

-1,1

1,8

0,3

0,2

1,2

-6,7

-4,8

-2,6

-4,0

-18,0

Rautakirja

7,3

5,2

10,0

13,0

35,5

7,5

3,7

9,4

17,4

38,0

Muut yhtiöt **)

-4,5

5,4

-1,2

-5,8

-6,1

-3,8

-1,9

-4,4

3,9

-6,3

Konserniyhtiöiden väliset

eliminoinnit

-1,9

4,2

0,9

0,7

3,9

3,5

-1,0

-3,0

0,6

0,1

YHTEENSÄ

14,8

60,5

50,9

79,0

205,2

14,0

42,7

19,1

58,6

134,4

*) Sisältää osuuden Rautakirjasta 1.3.2003 saakka

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt


LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVON JA AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN

POISTOJA (EBITA) LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. EUR

1-12/2003

1-12/2002

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Uitgevers

105,1

92,1

Sanoma Magazines Finland

25,4

31,1

Sanoma Magazines Belgium

17,7

14,9

Sanoma Magazines International

13,4

13,2

Aldipress

-1,2

-3,0

Liiketoimintaryhmän sisäiset

eliminoinnit

-1,1

-0,7

YHTEENSÄ

159,1

147,7

SANOMA *)

Helsingin Sanomat

30,4

28,5

IS Liiketoimintayksikkö

17,5

15,7

Kymen Lehtimedia

8,1

8,1

Muut

21,4

-3,3

Liiketoimintaryhmän sisäiset

eliminoinnit

0,0

0,0

YHTEENSÄ

77,5

49,0

WSOY *)

Kustantaminen

12,7

12,4

Painotoiminta

7,4

6,6

Kalenteriliiketoiminta

1,4

1,6

Muut

5,0

11,0

Liiketoimintaryhmän sisäiset

eliminoinnit

1,4

-5,2

YHTEENSÄ

28,0

26,4

SWELCOM

Nelonen

20,2

11,6

Muut

9,4

-2,5

Liiketoimintaryhmän sisäiset

eliminoinnit

0,0

0,0

YHTEENSÄ

29,6

9,0

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

20,1

17,0

Lehtitukkukauppa

11,9

9,8

Kirjakauppa

8,9

7,9

Elokuvateatteritoiminta

3,5

3,9

Ravintolatoiminta

-0,2

-0,1

Muut

-2,9

3,8

Liiketoimintaryhmän sisäiset

eliminoinnit

0,0

0,0

YHTEENSÄ

41,4

42,4

Muut yhtiöt **)

1,3

6,0

Konserniyhtiöiden väliset eliminoinnit

-2,7

-11,4

YHTEENSÄ

334,1

269,2

*) Sisältää osuuden Rautakirjasta 1.3.2003 saakka

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiötSANOMAWSOY OYJ
Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet