SanomaWSOY Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 1,00 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2.4.2004 ja osinko maksetaan 13.4.2004. Yhtiön hallitukseen valittiin uutena jäsenenä kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläinen. Erovuorossa olleet Seppo Kievari ja Hannu Syrjänen valittiin uudelleen.

SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Paavo Hohti sekä jäsenet Sari Baldauf, Robert Castrén, Jane Erkko, Sirkka Hämäläinen, Seppo Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Kierron aikaansaamiseksi Paavo Hohti, Robert Castrén, Jane Erkko ja Robin Langenskiöld ovat ilmoittaneet jättävänsä paikkansa täytettäväksi vuoden 2005 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Jaakko Rauramon, Sari Baldaufin ja Sakari Tammisen toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukainen kolme vuotta eli varsinaiseen yhtiökokoukseen 2006 ja Sirkka Hämäläisen, Seppo Kievarin ja Hannu Syrjäsen kolmivuotinen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2007. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5 500 euroa kuussa, varapuheenjohtajalle 5 000 euroa kuussa ja jäsenille 4 000 euroa kuussa. Kokouspalkkiona päätettiin maksaa 200 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2003 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2003.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen SanomaWSOY Oyj:n haltuun tulevien B-osakkeiden mitätöimisestä maksutta SanomaWSOY:n täysin omistaman tytäryhtiön Tiikerijakelu Oy:n sulautuessa SanomaWSOY:hyn. Sulautumisen seurauksena SanomaWSOY:lle tulee yhteensä 7 187 276 SanomaWSOY Oyj:n B-osaketta, mikä vastaa 4,48 % osakkeista ja 1,19 % äänistä. Osakkeet mitätöidään välittömästi sen jälkeen, kun Tiikerijakelun sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu ajankohta on 31.7.2004. Mitätöimisen johdosta osakepääoma alenee 68 928 754,04 eurosta 65 838 225,36 euroon ja yhtiön B-osakkeiden lukumäärä laskee 137 078 936 osakkeesta 129 891 660 osakkeeseen. A-osakkeiden määrä on edelleen 23 220 492. Edellä mainitut osakepääoma- ja osakemäärät ovat 30.3.2004 tilanteesta.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja/tai optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla.

Kokous valtuutti SanomaWSOY Oyj:n hallituksen myös päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutetaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Johanna Perälä, KHT sekä Pekka Nikula, KHT, varatilintarkastajanaan Juha Tuomala, KHT.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet