SanomaWSOY:n tuloskehitys jatkui hyvänä: tammi - syyskuun liikevoitto nousi 13,3 %, 143,1 (126,2) milj. euroon. Tulos ennen satunnaisia eriä parani 30,8 %, 132,3 (101,2) milj. euroon. Tulos osaketta kohden kasvoi 0,48 (0,41) euroon ja osakekohtainen tulos ilman liikearvopoistoja 0,84 (0,81) euroon. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 594,2 (571,6) milj. euroa ja liikevoitto 57,7 (50,9) milj. euroa.

TUNNUSLUKUJA, milj. EUR

30.9.2004

30.9.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

1 765,2

1 720,2

2,6

2 395,9

Liikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia

287,3

277,8

3,4

414,8

% liikevaihdosta

16,3

16,1

17,3

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja

235,5

222,9

5,6

338,4

% liikevaihdosta

13,3

13,0

14,1

Liikevoitto

143,1

126,2

13,3

205,2

% liikevaihdosta

8,1

7,3

8,6

Tulos ennen satunnaisia eriä

132,3

101,2

30,8

163,1

% liikevaihdosta

7,5

5,9

6,8

Taseen loppusumma

2 336,5

2 467,2

-5,3

2 453,0

Bruttoinvestoinnit

58,9

67,4

-12,6

94,8

% liikevaihdosta

3,3

3,9

4,0

Omavaraisuusaste, %

39,5

38,5

40,3

Omavaraisuusaste, % *)

46,7

47,3

47,6

Velkaantumisaste (Gearing), %

80,9

90,2

72,9

Velkaantumisaste (Gearing), % *)

53,2

54,8

46,4

Vieraan pääoman rahoituskulut

27,2

34,0

-20,0

47,1

Korollinen vieras pääoma

782,6

915,6

-14,5

819,4

Koroton vieras pääoma

678,9

644,6

5,3

686,1

Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset

74,5

97,2

-23,3

128,8

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

16 092

17 833

-9,8

17 330

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

13 526

14 427

-6,2

14 207

Tulos/osake, EUR

0,48

0,41

17,1

0,69

Rahavirta/osake, EUR

0,98

0,86

14,2

1,65

Oma pääoma/osake, EUR

5,59

5,82

-3,9

6,08

Osakekannan markkina-arvo

2 402,8

1 837,3

30,8

2 554,9

* Pääomalainat luettu omaan pääomaan
Vuoden 2004 näkymät

Euroalueen talous kasvaa koko vuonna 2004 edellisvuotta nopeammin. Tutkimuslaitokset ennustavat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa noin prosentin, Belgiassa hieman yli 2 % ja Suomessa runsaat 3 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän.

SanomaWSOY:n konsernirakenteen muutoksilla oikaistun liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuonna 2004 noin 3 %. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi. Kokonaisliikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla, vaikka siihen sisältyvät kertaluonteiset myyntivoitot jäänevät edellisvuotta vähäisemmiksi. Vuonna 2003 liikevoittoon sisältyi noin 43 milj. euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Myös nettorahoituskulut pienenevät edellisestä vuodesta. Tuloksen ennen satunnaisia eriä arvioidaankin paranevan selvästi. Malmberg-kaupan vaikutus konsernin tulokseen vuonna 2004 on ajoituksestaan johtuen vähäinen.

Tavoitteiden toteuttaminen ja keskeiset tapahtumat

SanomaWSOY-konserni jatkoi määrätietoisesti ja menestyksekkäästi strategisten tavoitteidensa - kannattavuus, kansainvälistäminen, kasvu ja kehittyminen - toteuttamista. Oppimateriaalikustantamisen kansainvälistäminen eteni merkittävästi, kun WSOY sopi Hollannissa ja Belgiassa toimivan oppimateriaalikustantaja Malmberg Investmentsin ostamisesta heinäkuussa. Tarvittavat hyväksynnät kilpailuviranomaisilta on saatu ja kauppa saadaan päätökseen lähipäivinä.

Myös lehtijakelun kansainvälistäminen jatkui. Rautakirja teki heinäkuussa esisopimuksen enemmistöosuuden ostamisesta romanialaisesta lehtijakeluyhtiö Hiparion Distributionista. Sanoman kasvun uusi painopiste on kaupunkilehdissä, joissa toimintaa laajennettiin.

Keskittyminen ydinliiketoimintaan jatkui yhä: Huhtikuussa myytiin Måndag ja Milvus Förlags sekä heinäkuussa vähemmistöosuus Savon Medioissa. Konsernin vahva kassavirta ja taseen keveneminen mahdollistavat kasvuhankkeet ja kansainvälistämisen jatkossakin. Konserni jatkaa edelleen aktiivisesti investointivaihtoehtojen selvittämistä esimerkiksi Venäjällä, mm. aikakauslehti- ja jakeluliiketoiminnassa.

Liikevaihto

SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi tammi - syyskuussa 2,6 %, 1 765,2 (1 720,2) milj. euroon. Kasvua toivat Sanoma Magazines, Sanoma, SWelcom ja Rautakirja. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3,1 %. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 20 (20) %.

Tulos

SanomaWSOY-konsernin tulos kehittyi hyvin: Liikevoitto kasvoi tammi - syyskuussa 13,3 %, 143,1 (126,2) milj. euroon ollen 8,1 (7,3) % liikevaihdosta. Liikevoitto parani kaikissa liiketoimintaryhmissä. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot olivat 8,1 (19,2) milj. euroa. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto kasvoi 26,2 %.

Liikevoitto ilman konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) kasvoi 5,6 % ja oli 235,5 (222,9) milj. euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä parani 30,8 %, 132,3 (101,2) milj. euroon, ja tulos osaketta kohden 0,48 (0,41) euroon.

Konsernin nettorahoituserät olivat -10,7 (-25,0) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 19,1 (18,2) milj. euroa ja koostuivat pääasiassa arvopaperisalkun myyntivoitoista, 7,0 milj. euroa, ja osinkotuotoista, 6,3 milj. euroa. Rahoituskulut, 29,9 (43,3) milj. euroa, koostuivat lähinnä vieraan pääoman korkokuluista, 23,7 (31,7) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 149,6 (128,2) milj. euroa ja rahavirta osaketta kohden 0,98 (0,86) euroa.

Tase ja rahoitusasema

Syyskuun lopussa konsernitase oli 2 336,5 (2 467,2) milj. euroa. Rahoitusasema pysyi vahvana. Omavaraisuusaste oli 39,5 (38,5) % ja pääomalainat mukaan lukien 46,7 (47,3) %. Oma pääoma ilman pääomalainoja oli 856,7 (891,1) milj. euroa. Korollinen vieras pääoma pääomalainat mukaan lukien laski 782,6 (915,6) milj. euroon ja nettovelka 708,0 (818,4) milj. euroon.

Konsernin sijoitusluonteinen arvopaperisalkku realisoitiin ensimmäisellä neljänneksellä. Rahoitusarvopapereita, rahoja ja pankkisaamisia oli syyskuun lopussa 74,5 (97,2) milj. euroa.

Malmberg Investments B.V.:n osto laskee omavaraisuutta hetkellisesti noin 3 prosenttiyksikköä, mutta omavaraisuus paranee nopeasti konsernin vahvan kassavirran ansiosta.

Investoinnit

SanomaWSOY investoi tammi - syyskuussa maltillisesti, 58,9 (67,4) milj. euroa. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 10,8 (5,6) milj. euroa.Toimintaympäristö

Mediamainonta kasvoi alkuvuonna TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa 5 %. Sanomalehtimainonta kasvoi 4 % ja työpaikkailmoittelu 7 %. Mainonta aikakauslehdissä kasvoi 5 % ja televisiossa 9 %. Ennakkotietojen mukaan aikakauslehtimainonta jatkoi kasvuaan Belgiassa ja Unkarissa, mutta laski yhä Hollannissa. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti Suomessa oli tammi - syyskuussa edellisvuotisella tasolla.

IFRS-raportointi

SanomaWSOY alkaa raportoida IFRS-säännösten mukaisesti vuonna 2005. Uudet laskentaperiaatteet vaikuttavat SanomaWSOY:n liikevaihtoon. Tärkeimmät tähän liittyvät muutokset on toteutettu Suomen kirjanpitolainsäädännön mahdollistamalla tavalla vuoden 2004 alussa. Suurimmat liikevaihtomuutokset aiheutuivat lehtijakelun käsittelemisestä uusien laskentaperiaatteiden mukaisesti välitysmyyntinä sekä annettujen alennusten ja ostettujen palvelujen kirjauskäytännön yhtenäistämisestä.

Laskentakäytännön muutokset on oikaistu vuoden 2003 vertailutietoihin. Tilintarkastamattomien vertailutieto-oikaisujen mukaan SanomaWSOY:n liikevaihto vuonna 2003 pieneni muutoksen myötä noin 38 milj. euroa. Sanoma Magazinesin liikevaihto nousi noin 36 milj. euroa. Uudesta laskentakäytännöstä johtuvat muutokset Sanoma Magazinesin liiketoimintojen välillä ovat merkittäviä: aikakauslehtitoiminnan liikevaihto kasvoi noin 106 milj. euroa, mutta aikakauslehtien jakelun liikevaihto pieneni noin 115 milj. euroa. Sanoman liikevaihto aleni muutosten jälkeen noin 18 milj. euroa ja Rautakirjan noin 116 milj. euroa. WSOY:n ja SWelcomin liikevaihtoon muutoksilla ei ole vaikutusta.

IFRS-säännökset ja niiden tulkinta tarkentuvat edelleen, eikä niiden kokonaisvaikutusta tuloslaskelmaan tai taseeseen voida tässä vaiheessa lopullisesti arvioida. Suomen TEL-eläkejärjestelmän työkyvyttömyysosan käsittely saattaa vielä joiltakin osin muuttua. Konsernin suomalaisten yhtiöiden eläkekulut säilyvät kuitenkin todennäköisesti ennallaan. Muiden maiden eläkejärjestelmien osalta laskelmat täsmentyvät vielä. Näiltä osin ei olennaisia kustannusvaikutuksia ole odotettavissa.

Maaliskuussa 2004 julkistettujen standardimuutosten jälkeen liikearvoja ja rajattoman taloudellisen vaikutusajan omaavia aineettomia oikeuksia ei enää poisteta suunnitelman mukaan. Poistojen sijaan suoritetaan arvonalentumistestaus. Liikearvon ja konserniliikearvon poistot olivat vuonna 2003 yhteensä 81,4 milj. euroa. Vuonna 2004 liikearvopoistojen arvioidaan olevan runsaat 70 milj. euroa.

Paikallisten säännösten mukaisia vuoden 2003 tilinpäätöksiä laadittaessa arvioitiin suurimpien liikearvoerien osalta, onko viitteitä arvonalentumisista. Arvioinnit eivät ole aiheuttaneet tarvetta alaskirjauksiin. Vuonna 2001 ostettujen aikakauslehtiyhtiöiden hankintaan liittyvä liikearvo on arvioitu jo aikaisemmin hollantilaisen laskentakäytännön mukaan. Arvonalentumistestauksen hollantilainen käytäntö vastaa olennaisilta osin IFRS-periaatteita.

Alustavan, tilintarkastamattoman arvion mukaan IFRS-raportointiin siirtyminen nostaa konsernin liikevoittoprosenttia noin 2,5 prosenttiyksikköä. SanomaWSOY julkistaa huhtikuussa 2005 IFRS-vertailuluvut vuodelta 2004.

Hallinto

SanomaWSOY:n yhtiökokous 30.3.2004 valitsi uutena jäsenenä hallitukseen kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläisen. Erovuoroisista jäsenistä Seppo Kievari ja Hannu Syrjänen valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkoivat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Paavo Hohti sekä jäsenet Sari Baldauf, Robert Castrén, Jane Erkko, Robin Langenskiöld ja Sakari Tamminen.

Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja SanomaWSOY:n taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Matti Salmi aloittivat tehtävissään ja SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseninä 1.4.2004.

Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2003 osinkoa 1,00 (0,40) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 2.4.2004 ja osinko maksettiin 13.4.2004. SanomaWSOY:llä ei ole suunnitelmia maksaa lisäosinkoa vuonna 2004.

Osakkeet

Katsauskauden aikana SanomaWSOY:n A-osakkeen keskikurssi oli 15,52 euroa ja osakkeen hinta liikkui 14,01 ja 17,90 euron välillä. B-osakkeen keskikurssi oli 15,30 euroa ja hinta vaihteli 13,70 ja 17,77 euron välillä. Osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 287,7 (132,1) milj. euroa. Valtaosa vaihdosta tapahtui B-osakkeilla, joita vaihdettiin noin 18,7 milj. kappaletta. Katsauskauden lopussa yhtiön markkina-arvo oli 2 402,8 (1 837,3) milj. euroa. SanomaWSOY:n kokonaan omistama Tiikerijakelu Oy sulautui yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti emoyhtiöön 31.7.2004 ja sen omistamat osakkeet (7 187 276 B-osaketta eli 4,48 % osakkeista ja 1,19 % äänistä) mitätöitiin. Näin SanomaWSOY:n osakepääoma laski 68 928 754,04 eurosta 65 838 225,36 euroon. SanomaWSOY ei omistanut katsauskauden lopussa omia osakkeitaan. Elokuussa 11 000 SanomaWSOY:n A-osaketta muunnettiin osakkeenomistajan pyynnöstä B-osakkeiksi. Mitätöinnin ja osakemuunnon seurauksena SanomaWSOY:n A-osakkeita oli katsauskauden lopussa 23 209 492 kappaletta ja B-osakkeita 129 902 660 kappaletta.

Vuoden 2001 vaihdettavaa pääomalainaa, jonka vaihtoaika alkoi 2.1.2002, ei ollut vaihdettu osakkeiksi katsauskauden päättyessä. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. SanomaWSOY on lunastanut takaisin yhteensä 4 944 lainaosuutta, joista vuonna 2003 lunastetut 3 620 lainaosuutta mitätöitiin 27.2.2004 ja vuonna 2004 huhti- ja heinäkuussa lunastetut 195 lainaosuutta mitätöitiin 27.8.2004. Yhtiön käytäntönä on ollut mitätöidä takaisin lunastetut lainaosuudet puolivuosittain. Yhtiön rahoitusasema on parantunut lainan liikkeeseen laskemisen jälkeen merkittävästi ja jälleenrahoitus voidaan tehdä selvästi edullisemmin ehdoin.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 30.3.2004 SanomaWSOY:n hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja/tai optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 30 622 430 kappaletta. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 167 644,90 eurolla.

Yhtiökokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen myös päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön omien A- ja B-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan olla enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärä enintään 5 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä hankinnan jälkeen. Osakkeita on hankittava osakelajien mukaisessa suhteessa.

Sanoma Magazines

Aikakauslehtien kustantaminen ja jakelu. Sanoma Magazines kuuluu Euroopan viiden suurimman aikakauslehtikustantajan joukkoon. Ryhmä julkaisee noin 230 lehteä ja toimii yhdeksässä maassa: Belgiassa, Bulgariassa, Hollannissa, Kroatiassa, Romaniassa, Slovakiassa, Suomessa, Tshekissä ja Unkarissa. Aldipress on Hollannin johtava aikakauslehtien jakelija.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA milj. EUR

30.9.2004

30.9.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

782,0

758,0

3,2

1 064,8

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja

112,4

109,5

2,7

159,1

% liikevaihdosta

14,4

14,4

14,9

Liikevoitto

57,0

50,3

13,3

78,8

% liikevaihdosta

7,3

6,6

7,4

Liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä

51,8

40,9

26,6

67,2

% liikevaihdosta

6,6

5,4

6,3

Taseen loppusumma

1 517,1

1 580,5

-4,0

1 504,7

Bruttoinvestoinnit

11,6

12,1

-4,1

18,4

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

4 520

4 437

1,9

4 421

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

3 994

3 892

2,6

3 879


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT,

1.1. - 30.9.

2004

2003

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa (Aldipress), tuhansia

90 338

85 409

Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl

235

223

Myydyt aikakauslehdet, tuhansia

304 973

308 378

Aikakauslehtien myytyjen ilmoitussivujen määrä

33 342

32 672


Sanoma Magazinesin liikevaihto kasvoi tammi - syyskuussa 782,0 (758,0) milj. euroon. Sanoma Uitgeversin liikevaihto oli 374,9 (378,9) milj. euroa. Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto kasvoi 141,6 (136,0) milj. euroon ja Sanoma Magazines Finlandin 127,0 (119,9) milj. euroon. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto nousi 99,4 (90,8) milj. euroon. Aldipressin liikevaihto kasvoi 84,5 (79,1) milj. euroon.

Sanoma Magazinesin ilmoitustuotot laskivat katsauskaudella 3 %. Hollannin mainosmarkkinoiden heikko kehitys laski yhä Sanoma Uitgeversin ilmoitustuottoja. Ilmoitustuotot kasvoivat muissa toimintamaissa lähinnä vuonna 2003 ja 2004 tehtyjen lehtilanseerausten ja Bulgarian toimintojen käynnistämisen ansiosta. Ilmoitustuotot olivat noin 20 (21) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta.

Ryhmän levikkituotot kasvoivat noin 2 %. Huolimatta kovasta kilpailusta Hollannin lukijamarkkinoilla Sanoma Uitgeversin levikkituotot säilyivät edellisvuotisella tasolla mm. uusien lehtilanseerausten ansiosta. Sanoma Magazines Belgiumissa levikkituotot nousivat hieman tilausmyynnin kasvaessa. Sanoma Magazines Finlandissa kasvua toivat useat hyvin menestyneet nimikkeet sekä uudet lehtilanseeraukset. Sanoma Magazines Internationalin levikkituotot kasvoivat pääasiassa Unkarissa, Kroatiassa sekä Bulgariassa. Yhteensä ryhmä teki alkuvuonna 13 merkittävää lehtilanseerausta.

Sanoma Magazinesin liikevoitto kehittyi edelleen hyvin ja kasvoi 57,0 (50,3) milj. euroon. Tulosta paransivat viime vuonna aloitettujen kustannussäästöohjelmien ansiosta laskeneet toimintakulut sekä alentuneet poistot. Ryhmän EBITA kasvoi 112,4 (109,5) milj. euroon. Sanoma Uitgeversin ja Sanoma Magazines Finlandin tulokset paranivat, mutta tulos laski hieman Sanoma Magazines Belgiumissa ja Sanoma Magazines Internationalissa. Sanoma Magazines Internationalin tulokseen vaikuttivat investoinnit uusiin lehtiin ja koventunut kilpailu Tshekissä. Aldipressin tulos oli viimevuotista parempi pääasiassa uuden liiketoiminnan ja alentuneiden kustannusten ansiosta.

Huhtikuussa myytiin ruotsalaisen Milvus Förlags AB:n osakkeet. Kaupalla on 2,4 milj. euron positiivinen vaikutus Sanoma Magazines Finlandin vuoden 2004 tulokseen.

Sanoma Magazinesin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2004. Myös liikevoiton arvioidaan paranevan huolimatta merkittävistä panostuksista lehtilanseerauksiin ja kasvuun.Sanoma

Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen. Sanoma kustantaa ja painaa Suomen johtavia sanomalehtiä, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Sanoman lehtiä ovat myös mm. päivälehdet Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat ja Kouvolan Sanomat, Taloussanomat, urheilun ja pelaamisen erikoislehti IS Veikkaaja, ilmoituslehti Keltainen Pörssi ja joukkoliikennelehti Uutislehti 100.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA milj. EUR

30.9.2004

30.9.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

319,2

317,6

0,5

425,5

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja

53,6

44,9

19,3

77,5

% liikevaihdosta

16,8

14,1

18,2

Liikevoitto

48,7

39,7

22,8

69,4

% liikevaihdosta

15,3

12,5

16,3

Liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä

48,5

37,8

28,2

67,3

% liikevaihdosta

15,2

11,9

15,8

Taseen loppusumma

441,8

451,4

-2,1

447,7

Bruttoinvestoinnit

19,1

20,2

-5,5

29,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 761

4 476

-38,3

4 027

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 414

3 280

-26,4

3 041


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT,

1.1. - 30.9.

2004

2003

2002

HELSINGIN SANOMAT

Arkilevikki, kpl *)

429 244

431 262

Sunnuntailevikki, kpl *)

500 269

500 150

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

30 113

31 691

ILTA-SANOMAT

Levikki, kpl *)

198 693

204 820

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

4 989

5 178

TALOUSSANOMAT

Levikki, kpl *)

34 784

32 513

Ilmoitusvolyymi (palstam.)

1 950

1 712

*) Levikit ovat tarkastettuja 1.1. - 31.12.


Sanoman tammi - syyskuun liikevaihto oli 319,2 (317,6) milj. euroa. Helsingin Sanomat -yksikön liikevaihto oli 183,8 (180,5) milj. euroa ja IS Liiketoimintayksikön 71,2 (70,2) milj. euroa. Kymen Lehtimedian liikevaihto laski hieman, 38,8 (39,2) milj. euroon. Ryhmän vertailulukuihin sisältyy syyskuussa 2003 myyty Leijonajakelu. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2,5 %.

Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat alkuvuonna 4 % ja olivat 48 (47) % liikevaihdosta. Kolmannella neljänneksellä kasvu oli lähes 10 %. Ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa liiketoimintayksiköissä. Helsingin Sanomien työpaikkailmoittelu kasvoi 6 %.

Levikkituotot kasvoivat runsaat 1 % ja olivat 44 (44) % ryhmän liikevaihdosta. Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat noin 2 %, mutta levikki laski hieman edellisvuodesta. Ilta-Sanomat kasvatti levikkiään. Lehden markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 60,9 (61,4) %. Maakuntalehtien levikit olivat edellisvuoden tasolla.

Sanoman liikevoitto kasvoi 48,7 (39,7) milj. euroon ilmoitusmyynnin kasvun, maltillisen kulukehityksen ja myyntivoittojen ansiosta. Nostokonepalvelu Oy:tä koskevan varauksen purkaminen, 3,0 milj. euroa, sisältyy liikevoittoon. Vuonna 2003 lukuun sisältyi 1,0 milj. euroa Rautakirjan tulososuutta tammi - helmikuulta. Tammi - syyskuussa Sanoman EBITA oli 53,6 (44,9) milj. euroa. Tulos parani Helsingin Sanomat -yksikössä ja Kymen Lehtimediassa.

Heinäkuussa Sanoma myi osuutensa Savon Mediat Oy:ssä Ilkka-Yhtymälle. Osakkeiden kauppahinta oli 7,2 milj. euroa. Sanoma osti Kellokas-kaupunkilehtien liiketoiminnan lokakuun alusta ja ilmoitti perustavansa Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikön. Sanoma aloittaa vuonna 2005 omien kaupunkilehtiensä julkaisemisen pääkaupunkiseudulla ja muutamissa Uudenmaan kunnissa.

Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan hieman vuonna 2004. Perusliiketoimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan pitkän ajan kehittämistoimien ja piristyneen mediamyynnin ansiosta liikevaihtoa enemmän. Liiketoimintaryhmän liikevoitto jää edellisestä vuodesta, sillä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan kertyvän vähemmän kuin vuonna 2003.WSOY

Kustantaminen, painaminen ja kalenteriliiketoiminta. WSOY on Suomen suurin kirjankustantaja ja markkinajohtaja yleisessä kirjallisuudessa, oppimateriaaleissa ja useissa erikoiskustanteissa. WSOY on myös Pohjoismaiden suurimpia kirjanpainajia ja johtava kalenterikustantaja.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA milj. EUR

30.9.2004

30.9.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

144,8

147,9

-2,1

212,2

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja

14,1

13,6

3,5

28,0

% liikevaihdosta

9,7

9,2

13,2

Liikevoitto

11,8

9,9

19,5

22,6

% liikevaihdosta

8,2

6,7

10,6

Liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä

11,8

8,5

39,7

21,0

% liikevaihdosta

8,2

5,7

9,9

Taseen loppusumma

207,8

203,5

2,1

203,8

Bruttoinvestoinnit

6,5

6,4

3,0

8,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

1 996

1 951

2,3

1 933

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

1 866

1 874

-0,4

1 859


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT,

1.1. - 30.9.

2004

2003

JULKAISTUT UUTUUDET

Kirjat, kpl

538

522

Sähköiset tuotteet, kpl

54

70

JULKAISTUT UUSINTAPAINOKSET

Kirjat, kpl

698

883

Sähköiset tuotteet, kpl

164

166

Painetut kirjat, milj. kpl

14,8

15,6

Paperin kulutus, tonnia

12 028

12 063


WSOY:n alkuvuoden liikevaihto oli 144,8 (147,9) milj. euroa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,0 %. Kustantamisen liikevaihto oli 100,6 (104,6) milj. euroa. Lukuun sisältyy Young Digital Polandin liikevaihto maaliskuun alusta alkaen. Vertailukaudella liikevaihtoon sisältyi joulukuussa 2003 myyty Genimap ja huhtikuussa 2004 myyty Everscreen AB. Rakennemuutokset huomioon ottaen kustantamisen liikevaihto säilyi viimevuotisella tasolla. Painamisen liikevaihto oli 43,4 (43,2) milj. euroa ja kalenteriliiketoiminnan 15,3 (16,0) milj. euroa.

Katsauskaudella erityisesti yleinen kirjallisuus menestyi. Myynti kirjakaupoille kasvoi lähes 13 %, mutta kirjakerhomyynti jäi viime vuodesta.

WSOY:n oman toiminnan liikevoitto kasvoi 11,8 (8,5) milj. euroon. Tammi - syyskuun koko liikevoitto oli 11,8 (9,9) milj. euroa. Vuonna 2003 lukuun sisältyi 1,4 milj. euroa Rautakirjan tulososuutta tammi - helmikuulta. Ryhmän EBITA nousi 14,1 (13,6) milj. euroon. Kaikki toimialat paransivat tulostaan.

Strategisesti tärkeä yrityskauppa, Hollannissa ja Belgiassa toimivan oppimateriaalikustantaja Malmberg Investments B.V.:n ostaminen, saadaan päätökseen lähipäivinä. Oppimateriaalien kustantaminen keskitetään jatkossa uuteen yksikköön, WSOY Educationaliin. Yrityskaupan vaikutus WSOY:n liikevaihtoon ja tulokseen vuonna 2005 on merkittävä. Kaupan ajankohdasta johtuen sen vaikutus vuoden 2004 tulokseen on vähäinen.

WSOY:n vuoden 2004 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasoa, mutta konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvaa hieman. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta.

SWelcom

Sähköinen viestintä. SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. HTV (Helsinki Televisio) on maan suurin kaapelitelevisioyhtiö.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA milj. EUR

30.9.2004

30.9.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

86,1

75,1

14,7

104,9

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja

27,9

20,8

34,3

29,6

% liikevaihdosta

32,4

27,6

28,3

Liikevoitto

5,3

1,0

424,4

1,2

% liikevaihdosta

6,1

1,3

1,1

Liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä

5,4

1,0

446,3

1,0

% liikevaihdosta

6,2

1,3

1,0

Taseen loppusumma

137,1

136,5

0,5

142,3

Bruttoinvestoinnit

7,3

5,8

26,6

8,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

415

414

0,3

416

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

379

390

-2,9

392


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT,

1.1. - 30.9.

2004

2003

Nelosen osuus televisiomainonnasta

29,6 %

27,5 %

Nelosen päiväpeitto

40 %

41 %

Nelosen kaupallinen katsojaosuus

24,7 %

22,1 %

Nelosen valtakunnallinen katsojaosuus

12,1 %

11,2 %

Kaapeli-tv-liittymiä,

1 000 kpl (30.9.)

274

249

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl (30.9.)

34

32

Laajakaistaisia internetliittymiä, 1 000 (30.9.)

49

39


SWelcomin liikevaihto kehittyi edelleen erinomaisesti ja nousi 86,1 (75,1) milj. euroon. Nelonen ja HTV jatkoivat kasvuaan. Nelosen mainosmyynti kasvoi tammi - syyskuussa yli 17 % ja osuus tv-mainonnasta nousi lähes 30 %:iin. Nelosen liikevaihto oli 47,4 (40,4) milj. euroa. Katsojaosuudet, erityisesti kaupallinen katsojaosuus, nousivat edelleen voimakkaasti ohjelmapanostusten ansiosta. Syyskuussa osuus kaupallisten tv-kanavien 10-44-vuotiaista katsojista oli 33,8 (27,8) %. Uusien digitaalisten lähetysasemien ansiosta Nelonen tavoittaa nyt 94 % väestöstä. HTV kasvoi sekä liittymämyynnin että laajakaistaisten internetpalvelujen menestyessä. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 55 (54) %.

SWelcomin tuloskehitys jatkui myynnin kasvun ansiosta erinomaisena: tammi - syyskuun liikevoitto oli 5,3 (1,0) milj. euroa. EBITA oli 27,9 (20,8) milj. euroa. Sekä Nelosen että HTV:n tulokset paranivat selvästi.

SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2004 kasvavan selvästi Nelosen mainosmyynnin kasvun, HTV:n liittymämyynnin ja laajakaistapalvelujen suosion ansiosta. Liikevoitto kasvaa alkuvuoden tavoin merkittävästi.Rautakirja

Kioskikauppa, lehtitukkukauppa, kirjakauppa, elokuvateatteritoiminta ja ravintolatoiminta. Rautakirja toimii Latviassa, Liettuassa, Suomessa, Tshekissä ja Virossa. Ryhmään kuuluvat mm. Suomen johtava kioskiketju R-kioski, maan suurin lehtijakeluliike Lehtipiste, Suomen laajin kirjakauppaketju Suomalainen Kirjakauppa sekä elokuvateatteritoiminnan markkinajohtaja Finnkino.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA milj. EUR

30.9.2004

30.9.2003

Muutos,%

31.12.2003

Liikevaihto

474,2

468,8

1,2

653,8

Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja

29,6

30,5

-2,8

45,7

% liikevaihdosta

6,2

6,5

7,0

Liikevoitto

22,9

22,5

1,7

35,5

% liikevaihdosta

4,8

4,8

5,4

Liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä

23,8

25,2

-5,4

41,3

% liikevaihdosta

5,0

5,4

6,3

Taseen loppusumma

341,4

330,7

3,2

348,6

Bruttoinvestoinnit

13,7

22,8

-39,8

28,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

6 325

6 480

-2,4

6 458

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

4 800

4 915

-2,3

4 962


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT,

1.1. - 30.9. *)

2004

2003

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia

86 539

89 612

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

4 044

4 166

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

2 640

2 577

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia

98 168

96 265

*) Suomessa toimivat yksiköt


Rautakirjan liikevaihto kasvoi tammi - syyskuussa 474,2 (468,8) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Tshekissä, mutta laski hieman Suomessa. Suomen osuus liikevaihdosta oli 89 %.

Kioskikaupan liikevaihto oli 256,2 (260,3) milj. euroa. Suomessa kioskikauppaan vaikuttivat päivittäistavarakaupan oluen hintasota sekä teleoperaattoreiden markkinaosuuskamppailu. Lisäksi jäätelö- ja virvoitusjuomamyynti sujui kesällä odotuksia heikommin. Kioskikaupan liikevaihto kasvoi voimakkaasti Tshekissä. Kasvua oli myös Virossa ja Latviassa. Lehtitukkukaupan liikevaihto laski 59,5 (64,7) milj. euroon, kun Latvian yhtiö luopui omien kioskiketjujen tavaralogistiikan hoitamisesta. Virossa ja Suomessa liikevaihto nousi. Suomessa irtonumeroiden myynti kasvoi 3,5 %.

Kirjakaupan liikevaihto kasvoi alkuvuonna 82,3 (77,1) milj. euroon. Liikevaihto nousi sekä Virossa että Suomessa. Kotimaassa erityisesti kaunokirjallisuuden myynti kasvoi. Kasvua tuli myös neljästä syyskuussa avatusta uudesta myymälästä. Elokuvateatteritoiminnan liikevaihto oli 39,9 (36,9) milj. euroa. Uudet levityssopimukset Baltiassa sekä kävijämäärien voimakas nousu Latviassa ja Liettuassa kasvattivat liikevaihtoa. Mm. kotimaisten ensi-iltojen ansiosta elokuvateattereiden kävijämäärä kasvoi kesällä 12 % myös Suomessa. Ravintolatoiminnan liikevaihto oli 44,6 (47,4) milj. euroa.

Rautakirjan liikevoitto oli tammi - syyskuussa 22,9 (22,5) milj. euroa. Erityisesti osakkuusyhtiöiden tuloksen myönteinen kehitys paransi liikevoittoa. Kirjakaupan tilausmyynnissä uusi jaksotuskäytäntö laski tulosta alkuvuonna. Muutoksella ei ole vuositasolla vaikutusta Rautakirjan tulokseen. Rautakirjan EBITA oli 29,6 (30,5) milj. euroa. Lehtitukkukaupan tulos nousi ja kioskikaupan tulos oli edellisen vuoden tasoa. Muut toimialat laskivat hieman. Kuvatallenteisiin liittyvien levitysoikeuksien kirjauskäytäntöä on täsmennetty vuoden 2004 alusta ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Muutos kasvatti Rautakirjan tammi - syyskuun 2003 EBITAa 3,7 milj. euroa. Vaikutus vuoden 2003 EBITAan oli 4,3 milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta liikevoittoon.

Heinäkuussa Rautakirja teki esisopimuksen 51 %:n osuuden ostamisesta romanialaisesta lehtijakeluyhtiö Hiparion Distribution SRL:stä. Yhtiö siirtyy Rautakirjan omistukseen loppuvuoden aikana.

Vuosi 2004 on kaupan alalla erittäin haasteellinen ja päivittäistavarakaupan kasvu jää aiempia vuosia alhaisemmaksi. Rautakirjan vertailukelpoisen liikevaihdon ennakoidaan kehittyvän päivittäistavarakaupan kasvua ripeämmin. Liikevoiton ennakoidaan paranevan.

Helsingissä 8.11.2004

SANOMAWSOY OYJ

Hallitus

OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKOT

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITULOSLASKELMA

1-9

1-9

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2004

2003

2003

LIIKEVAIHTO

1 765,2

1 720,2

2,6

2 395,9

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen lisäys (+) / vähennys (-)

5,8

4,1

41,1

1,5

Valmistus omaan käyttöön

0,6

0,8

-25,4

1,2

Liiketoiminnan muut tuotot

41,5

43,2

-4,1

83,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

4,3

6,4

-32,5

6,1

Materiaalit ja palvelut

811,8

755,1

7,5

1 058,4

Henkilöstökulut

395,6

421,6

-6,2

562,9

Poistot ja arvonalentumiset

144,2

151,5

-4,8

209,5

Liiketoiminnan muut kulut

322,7

320,3

0,8

451,8

LIIKEVOITTO

143,1

126,2

13,3

205,2

Rahoitustuotot

19,1

18,2

4,9

21,5

Rahoituskulut

29,9

43,3

-31,0

63,6

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

132,3

101,2

30,8

163,1

Satunnaiset erät

1,4

TULOS SATUNNAISTEN ERIEN JÄLKEEN

133,8

101,2

32,2

163,1

Välittömät verot

-57,7

-38,0

51,8

-55,6

Vähemmistön osuus

-1,1

-1,7

-35,9

-3,0

KATSAUSKAUDEN TULOS

75,0

61,5

21,9

104,5


Liikevaihdon laskentakäytäntöä on muutettu ja vertailutiedot on oikaistu kappaleessa IFRS-raportointi kuvatulla tavalla.

Tuloslaskelman ostojen ja liiketoiminnan muiden kulujen ryhmittelyä on yhtenäistetty erityisesti lehtijakeluun liittyvien kulujen osalta ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Muutoksilla ei ole vaikutusta liikevoittoon.

KONSERNITASE milj. EUR

30.9.2004

30.9.2003

Muutos,%

31.12.2003

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

158,1

169,0

-6,5

158,0

Liikearvo

1 032,9

1 102,6

-6,3

1 081,7

Aineelliset hyödykkeet

442,5

455,7

-2,9

453,9

Sijoitukset

166,1

196,4

-15,5

177,5

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 799,6

1 923,8

-6,5

1 871,1

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

101,2

103,6

-2,3

95,0

Pitkäaikaiset saamiset

62,0

66,6

-6,9

66,0

Lyhytaikaiset saamiset

299,2

276,0

8,4

292,2

Rahoitusarvopaperit

29,4

47,8

-38,6

60,6

Rahat ja pankkisaamiset

45,2

49,4

-8,5

68,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

537,0

543,4

-1,2

581,9

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 336,5

2 467,2

-5,3

2 453,0

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

65,8

68,9

-4,5

68,9

Ylikurssirahasto

34,9

31,8

9,7

31,8

Muut rahastot

369,4

369,4

369,4

Edellisen tilikauden voitto

311,5

359,5

-13,3

356,7

Katsauskauden voitto

75,0

61,5

21,9

104,5

Pääomalainat

158,1

207,4

-23,8

171,6

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 014,8

1 098,6

-7,6

1 102,9

VÄHEMMISTÖOSUUS

18,4

15,9

15,9

16,3

PAKOLLISET VARAUKSET

33,6

13,5

148,6

34,1

VIERAS PÄÄOMA

Laskennallinen verovelka

34,4

34,2

0,5

36,4

Pitkäaikainen vieras pääoma

206,3

582,6

-64,6

365,3

Lyhytaikainen vieras pääoma

1 029,0

722,4

42,4

898,0

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 336,5

2 467,2

-5,3

2 453,0


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1-9

1-9

Muutos,%

1-12

milj. EUR

2004

2003

2003

Liikevoitto

143,1

126,2

13,3

205,2

Oikaisut liikevoittoon

96,3

82,8

16,3

129,5

Käyttöpääoman muutos

-37,1

0,6

-1,4

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

202,3

209,7

-3,5

333,3

Rahoituserät ja verot

-52,7

-81,5

-35,3

-85,2

Liiketoiminnan rahavirta

149,6

128,2

16,7

248,1

Investointien rahavirta

-16,3

14,3

19,7

Rahavirta ennen rahoitusta

133,3

142,5

-6,5

267,8

Rahoituksen rahavirta

-195,6

-161,1

21,4

-253,4

RAHOITUSLASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS

-62,3

-18,6

235,1

14,4

Rahavarojen kurssierot

8,0

-6,6

-8,1

Rahavarojen nettolisäys (+) tai vähennys (-)

-54,2

-25,2

115,1

6,4

Taseen mukaiset rahavarat 1.1.

128,8

122,4

5,2

122,4

Taseen mukaiset rahavarat 30.9. / 31.12.

74,5

97,2

-23,3

128,8


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

milj. EUR

30.9.2004

30.9.2003

Muutos,%

31.12.2003

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ JA OSAKKEITA

Eläkelainat

15,2

17,5

-12,8

16,9

Rahalaitoslainat

1,1

2,1

-48,7

1,9

Muut lainat

7,1

6,4

11,1

8,0

Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset yhteensä

8,9

10,8

-17,5

9,2

Vakuudeksi annetut irtaimistokiinnitykset yhteensä

18,2

2,5

627,8

18,3

Pantatut arvopaperit yhteensä

5,6

22,7

-75,4

5,6

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Kiinnitetyt panttivelkakirjat

0,9

Yrityskiinnitykset

3,0

1,0

184,4

2,8

Pantattujen arvopapereiden kirjanpitoarvo

2,2

1,2

89,1

2,2

Talletukset

5,6

2,5

124,0

4,0

YHTEENSÄ

10,7

5,6

90,9

8,9

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

15,7

16,6

-5,1

15,7

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

18,2

19,7

-7,4

18,2

MUUT OMAT VASTUUT

Toimitilojen vuokravastuut

160,3

186,2

-13,9

179,8

Muut leasingvastuut

45,0

34,8

29,6

36,8

Pääomalainojen korot

4,8

3,9

23,1

4,1

Muut vastuut

64,3

76,1

-15,5

73,2

MUUT OMAT VASTUUT YHTEENSÄ

274,4

300,9

-8,8

293,9

KAIKKI OMAT VASTUUT YHTEENSÄ

351,7

378,7

-7,1

369,8


KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

milj. EUR

30.9.2004

30.9.2003

Muutos,%

31.12.2003

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

100,0

580,0

-82,8

340,0

Asetetut

54,8

254,8

-78,5

254,8

Korkovaihtosopimukset

210,0

380,0

-44,7

210,0

YHTEENSÄ

364,8

1 214,8

-70,0

804,8

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

5,8

25,1

-76,8

18,1

YHTEENSÄ

5,8

25,1

-76,8

18,1

OSAKEJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

15,2

15,2

Asetetut

16,6

16,6

YHTEENSÄ

31,8

31,7

YHTEENSÄ

370,6

1 271,6

-70,9

854,6


KONSERNIN AVOINNA OLEVIEN JOHDANNAISSOPIMUSTEN MARKKINA-ARVOT

milj. EUR

30.9.2004

30.9.2003

Muutos,%

31.12.2003

KORKOJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

0,2

0,3

-33,0

0,6

Asetetut

-0,5

-4,4

-87,9

-4,3

Korkovaihtosopimukset

-0,2

-2,2

-88,7

0,0

YHTEENSÄ

-0,6

-6,2

-91,1

-3,7

VALUUTTAJOHDANNAISET

Termiinisopimukset

0,1

-0,5

0,2

YHTEENSÄ

0,1

-0,5

0,2

OSAKEJOHDANNAISET

Optiosopimukset

Ostetut

0,9

0,0

Asetetut

-0,3

-0,8

YHTEENSÄ

0,5

-0,8

YHTEENSÄ

-0,5

-6,2

-92,0

-4,3


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1-3

4-6

7-9

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

milj. EUR

2004

2004

2004

2003

2003

2003

2003

2003

LIIKEVAIHTO

569,0

602,0

594,2

554,7

593,8

571,6

675,7

2395,9

Valmiiden ja keskeneräis-

ten tuotteiden

varastojen lisäys (+) / vähennys (-)

3,7

1,6

0,4

4,4

-0,3

-0,1

-2,6

1,5

Valmistus omaan käyttöön

0,2

0,3

0,1

0,4

0,2

0,2

0,4

1,2

Liiketoimin-

nan muut tuotot

11,9

12,7

16,9

7,1

20,3

15,9

39,9

83,2

Osuus osakkuus-

yritysten tuloksista

1,3

2,5

0,5

1,6

3,4

1,5

-0,3

6,1

Materiaalit ja palvelut

261,9

269,1

280,7

244,5

256,1

254,4

303,3

1058,4

Henkilöstö-

kulut

134,7

136,2

124,6

143,6

144,1

133,9

141,3

562,9

Poistot ja arvonalen-

tumiset

49,3

48,9

46,0

51,7

49,1

50,8

58,0

209,5

Liiketoi-

minnan muut kulut

113,3

106,3

103,1

113,5

107,6

99,2

131,5

451,8

LIIKEVOITTO

27,0

58,4

57,7

14,8

60,5

50,9

79,0

205,2

Rahoitus-

tuotot

9,7

7,4

2,0

4,7

6,8

6,7

3,3

21,5

Rahoitus-

kulut

9,7

10,7

9,4

19,6

8,0

15,6

20,3

63,6

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

27,0

55,1

50,2

-0,1

59,3

42,0

61,9

163,1

Satunnaiset erät

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TULOS SATUNNAIS-

TEN ERIEN JÄLKEEN

28,4

55,1

50,2

-0,1

59,3

42,0

61,9

163,1

Välittömät verot

-18,4

-18,5

-20,8

-6,1

-16,2

-15,7

-17,7

-55,6

Vähemmistön osuus

-0,2

-0,7

-0,2

-1,0

-0,6

-0,1

-1,3

-3,0

KATSAUS-

KAUDEN TULOS

9,8

36,0

29,2

-7,1

42,6

26,1

42,9

104,5


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. EUR

1-3

4-6

7-9

1-3

4-6

7-9

10-12

1-12

2004

2004

2004

2003

2003

2003

2003

2003

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Uitgevers

119,3

130,3

125,3

123,3

127,6

128,0

157,7

536,6

Sanoma Magazines

Belgium

47,5

49,6

44,5

44,3

48,2

43,5

52,1

188,1


Sanoma Magazines
Finland

43,1

43,0

40,9

40,2

41,3

38,4

48,0

167,9


Sanoma Magazines
International

31,6

36,0

31,9

28,4

33,4

29,0

36,4

127,2

Aldipress

26,2

28,7

29,6

24,8

25,5

28,8

30,2

109,3

Liiketoiminta-

ryhmän sisäinen

kaupankäynti

-14,1

-14,8

-16,4

-15,3

-14,5

-16,9

-17,7

-64,3

YHTEENSÄ

253,7

272,6

255,8

245,8

261,5

250,8

306,8

1 064,8

SANOMA

Helsingin

Sanomat

62,2

62,1

59,4

63,0

60,9

56,6

63,2

243,7

IS Liiketoiminta-

yksikkö

22,1

24,9

24,2

22,7

24,1

23,4

23,4

93,6

Kymen Lehtimedia

12,0

13,7

13,1

12,7

13,7

12,8

13,5

52,7

Muut

32,3

33,3

32,7

50,1

50,5

42,2

33,5

176,3

Liiketoiminta-

ryhmän sisäinen

kaupankäynti

-24,5

-24,4

-23,9

-40,7

-40,4

-34,0

-25,7

-140,8

YHTEENSÄ

104,1

109,6

105,5

107,8

108,8

101,0

107,9

425,5

WSOY

Kustantaminen

31,6

37,8

31,2

31,3

44,2

29,2

37,9

142,6

Painaminen

15,2

13,6

14,6

15,1

13,4

14,7

17,0

60,2

Kalenteriliike-

toiminta

1,3

2,2

11,8

1,6

2,6

11,8

16,1

32,1

Muut

1,2

1,2

1,3

1,0

1,1

1,1

1,3

4,6

Liiketoiminta-

ryhmän sisäinen

kaupankäynti

-6,5

-6,2

-5,5

-6,6

-6,7

-5,9

-7,9

-27,2

YHTEENSÄ

42,8

48,6

53,4

42,4

54,6

50,9

64,3

212,2

SWELCOM

Nelonen

15,9

18,2

13,2

13,6

15,2

11,7

16,1

56,5

Muut

14,0

12,7

12,9

11,8

12,1

12,0

14,1

50,0

Liiketoiminta-

ryhmän sisäinen

kaupankäynti

-0,3

-0,3

-0,3

-0,5

-0,4

-0,4

-0,4

-1,7

YHTEENSÄ

29,6

30,6

25,8

24,9

26,9

23,3

29,8

104,9


RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

80,5

87,4

88,3

79,9

92,4

88,1

92,4

352,8

Lehtitukkukauppa

19,0

20,6

19,9

20,0

22,3

22,3

23,0

87,6

Kirjakauppa

27,6

20,8

34,0

25,7

19,6

31,8

44,7

121,8

Elokuvateatteri-

toiminta

14,5

11,6

13,9

14,6

10,6

11,8

15,9

52,8

Ravintolatoiminta

13,6

15,3

15,8

13,4

16,6

17,4

15,2

62,6

Liiketoiminta-

ryhmän sisäinen

kaupankäynti

-2,7

-3,0

-2,6

-5,6

-6,0

-6,1

-6,2

-23,8

YHTEENSÄ

152,4

152,6

169,2

148,0

155,5

165,4

185,0

653,8

Konsernin sisäinen kaupankäynti

-13,6

-12,0

-15,6

-14,1

-13,3

-19,8

-18,1

-65,3

YHTEENSÄ

569,0

602,0

594,2

554,7

593,8

571,6

675,7

2 395,9


EBITA*) LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. EUR

1-3

2004

4-6 2004

7-9 2004

1-3 2003

4-6 2003

7-9 2003

10-12 2003

1-12 2003

Sanoma Magazines

28,8

51,8

31,8

26,5

45,4

37,6

49,6

159,1

Sanoma **)

13,1

14,9

25,6

12,5

12,7

19,7

32,5

77,5

WSOY **)

-0,8

5,5

9,5

-0,9

7,6

6,9

14,3

28,0

SWelcom

9,9

10,5

7,5

6,7

8,2

5,9

8,9

29,6

Rautakirja

8,5

7,4

13,8

9,9

7,6

13,0

15,2

45,7

Muut yhtiöt ***)

0,0

-1,1

-2,0

-2,8

8,7

0,2

-4,8

1,3

Konserniyhtiöiden väliset eliminoinnint

-0,8

0,6

1,1

-3,4

1,1

-0,3

-0,2

-2,7

YHTEENSÄ

58,7

89,5

87,3

48,5

91,4

83,0

115,5

338,4


*) Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja

**) Sisältää osuuden Rautakirjasta 1.3.2003 saakka


***) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. EUR

1-3

2004

4-6 2004

7-9 2004

1-3 2003

4-6 2003

7-9 2003

10-12 2003

1-12 2003

Sanoma Magazines

10,9

32,6

13,5

5,9

26,1

18,3

28,5

78,8

Sanoma *)

11,4

13,3

24,0

10,7

11,0

17,9

29,7

69,4

WSOY *)

-1,5

4,6

8,8

-1,6

6,9

4,7

12,7

22,6

SWelcom

0,8

3,3

1,2

-1,1

1,8

0,3

0,2

1,2

Rautakirja

6,3

5,3

11,3

7,3

5,2

10,0

13,0

35,5

Muut yhtiöt **)

0,0

-1,1

-2,0

-4,5

5,4

-1,2

-5,8

-6,1

Konserniyhtiöiden väliset eliminoinnint

-0,8

0,5

0,9

-1,9

4,2

0,9

0,7

3,9

YHTEENSÄ

27,0

58,4

57,7

14,8

60,5

50,9

79,0

205,2


*) Sisältää osuuden Rautakirjasta 1.3.2003 saakka

**) Emoyhtiö SanomaWSOY Oyj ja kiinteistö- ja sijoitusyhtiöt


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet